Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 23. marts 2010 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer: Formand: Mads Lund (T) Næstformand: Kenny Bruun Olsen (V) Ivan Toftgaard (F) John Bader (C) Uffe Steiner Jensen (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 25/10 Godkendelse af dagsorden /10 Ansøgning om principgodkendelse af bebyggelsesplan på Krügersvej /10 Byfornyelse - prioritering af ansøgninger 2010 i Teknisk Udvalg /10 Principgodkendelse af ny boligbebyggelse Herslev Kirkevej /10 Lokalplan bevarende lokalplan for boligområde sydøst for Fælledvej /10 Økonomirapportering - regnskab /10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 302a, Erhvervsområde i Skærbæk - administrationsbygning til DONG Energy ved Fjordvejen, kommuneplantillæg nr /10 Ansøgning om dispensation til ukorrekt placering af dampspærre, Kampmannsvej /10 Aftale med Vejdirektoratet om Fredericia Cykelby /10 Ansøgning om tilladelse til råden over vejareal i forbindelse med afholdelse af Lillebælt Halvmarathon 8. maj /10 Forslag til ændring af vedtægterne for stadepladserne på Axeltorv /10 Etablering af motorvejsramper ved M /10 Renovering af fortove /10 Tilsagn til deltagelse i konkurrencen "En god omvej" /10 Optagelse af Asser Jensens Vej som offentlig /10 Optagelse af Peder Bøgvads Vej som offentlig vej /10 Optagelse af veje i boligområde ved Niels Bohrs Vej som offentlige veje /10 Eventuelt /10 Orienteringssag: Naturklagenævnet stadfæster afslag på ansøgning om tilladelse til udstykning af Kolding Landevej Side 2

3 25/10 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg Sagsbeskrivelse: Konsekvenser for de tværgående sektor politikker: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Fraværende: Kenny Bruun Olsen Beslutning i Teknisk Udvalg den : Godkendt. Side 3

4 26/10 Ansøgning om principgodkendelse af bebyggelsesplan på Krügersvej 70 Sagsnr.:10/1271 Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg Sagsbeskrivelse: Baggrund Krügersvej 70 er beliggende i Erritsø ud til Lillebælt. Ejendommen på m2 har huset institutionen Ungdommens Vel, som nu har solgt grunden. C&W Arkitekter arbejdede i 2008 med et rækkehusprojekt med 25 boliger for området, som udnyttede terrænet og til dels tog hensyn til naboerne vest for grunden via dialog og møder. Bebyggelsesplanen blev forelagt Teknisk Udvalg den 6. juni 2009, hvor udvalget gav principiel accept til udarbejdelse af lokalplan, men stillede krav om yderligere bearbejdning af arkitekturen og bebyggelsesplanen. Aktuelt projekt I 2010 genoptages projektet af de nye ejere af grunden, der hyrer ID Arkitekter. Projektet læner sig op ad det forrige i grundprincipperne med modellering af terrænet for bedre udsigt over Lillebælt mod syd. Den tætlave boligbebyggelse består af to buede husrækker, der indrammer et fællesareal, nu i alt 34 boliger. Bebyggelsesprocenten er på 38, grundareal pr. bolig i gennemsnit kommer til at ligge lige under 400 m2. Projektets udstykning og ejerforhold er ikke afklaret endnu. Kommuneplan I henhold til kommuneplanen må bygningshøjden være maks. 6½ m og bebyggelsesprocenten maks. 40. Minimumgrundstørrelsen for tæt-lav byggeri er 400 m2. Kommuneplanen angiver desuden, at der må være én bolig pr. grund. Konsekvenser for de tværgående sektor politikker: Ingen. Vurdering: Projektet arbejder med forholdet mellem land og vand på en interessant måde via terrænmodellering, der virker naturligt for stedet. Ejendommens unikke beliggenhed gør, at Plan & Byg vurderer, at der i høj grad skal fokuseres på at bebyggelsesplanen er gennemtænkt og at byggeriet opføres i en høj arkitektonisk kvalitet. Det bør vægtes højt, at projektet højner områdets kvalitet både set fra land- og vandsiden, idet det bryder med områdets karakter af Side 4

5 villabebyggelse. Det overordnede anslag i bebyggelsen om at placere byggeriet i et retableret naturligt kuperet terræn, der - set fra nabobebyggelsen - falder mod slugten og vandet, vurderes som et fornuftigt overordnet bebyggelsesmæssigt anslag, der tilpasser sig de eksisterende omgivelser. Bygningernes placering viser samtidigt projektets intention om at vise hensyn overfor naboerne. Ud fra de forelagte visualiseringer, er det dog Plan & Bygs vurdering, at der bør arbejdes videre med det aktuelle skitseforslag, idet bebyggelsen fremstår noget monoton. Skitseforslaget bør bearbejdes med hensyn til variation i facadeudtrykket og bygningskroppene, så bebyggelsen ikke fremstår for tung og bastant. Udtrykket kan eksempelvis viderebearbejdes ved, at der skabes variation i facaden, passager i husrækken, forskydning mellem bygningskroppene eller færre boligenheder. Indstillinger: Plan & Byg indstiller 1. at skitseprojektet principgodkendes under forudsætning af projektet viderebearbejdes i tæt samarbejde med Plan & Byg og 2. at udarbejdelse af lokalplan igangsættes. Bilag: Åben - Illustrationer og visualiseringer af bebyggelsesplan Beslutning i Teknisk Udvalg den : Anbefales. Side 5

6 27/10 Byfornyelse - prioritering af ansøgninger 2010 i Teknisk Udvalg Sagsnr.:10/925 Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg Sagsbeskrivelse: Plan & Byg har modtaget i alt 35 ansøgninger om at få del i byfornyelsesmidlerne 2010, 24 ansøgninger til ejerboliger og 11 ansøgninger til udlejningsboliger. Udgiftsrammen er endnu ikke udmeldt, men forventes at blive i samme størrelsesorden som for 2009, så der kan anvendes 2,0 mio. kr. til byfornyelsesprojekter. Heraf skal der fratrækkes beløb til forventede mertilsagn til tidligere års projekter: Trelde Næsvej 222 og Gammelby Mølle, Gammelby Møllevej 62. Der vil derfor kunne anvendes ca. 1.4 mio. kr. til nye byfornyelsesprojekter i Da midlerne er begrænsede, skal projekterne i henhold til tidligere beslutning i Teknisk Udvalg prioriteres efter følgende kriterier for udvælgelse: 1. Bygninger der er beliggende i randbebyggelsen langs gaderne eller er synlige herfra. Ved istandsættelse af disse bygninger forbedres bybilledet, og byfornyelsesstøtten bliver således også en gevinst for de forbipasserende og hermed for byen som helhed. 2. Ejendomme der præger bybilledet positivt gennem høj arkitektonisk kvalitet og bevaringsværdi Ejendomme der præger landsbymiljøer og villakvarterer positivt gennem høj arkitektonisk kvalitet og bevaringsværdi 1-4. Da midlerne er særlig begrænsede i 2010, har 1. og 2. kriterium dannet grundlag for nedenstående anbefalinger til Teknisk Udvalg. Konsekvenser for de tværgående sektor politikker: Ingen. Vurdering: Plan & Byg anbefaler, at der udelukkende gives tilskud til ejendomme inden for Fredericia Bymidte. Der er lagt vægt på at ejendommene indgår i en bevaringsværdig helhed med den omkringliggende bebyggelse, og at de er markant synlige i bybilledet. Det anbefales at der gives tilskud til ni af de 35 ansøgninger: fire ejerboliger og fem udlejningsejendomme. Det anbefales, at der arbejdes videre med følgende ejerboliger: Øster Voldgade 8 bevaringsværdi 3 Der søges om tilskud til istandsættelse af de originale vinduer og omfugning af facader. Side 6

7 Foreløbig støtteberettiget udgift ca kr. Ejendommen ligger i en række af bevaringsværdige villaer. Kongensgade 12 bevaringsværdi 4 Der søges om tilskud til fornyelse af fortrappen i granit. Foreløbig støtteberettiget udgift ca kr. Ejendommen ligger i en række af bevaringsværdige byhuse. Prinsessegade 7, bevaringsværdi 4 Der søges om tilskud til nye vinduer og udvendige døre og gelænder til fortrappe. Foreløbig støtteberettiget udgift ca kr. Prinsessegade 7 er et fint længehus, som indgår i en helhed med bevaringsværdige og fredede ejendomme. Dalegade 56 bevaringsværdi 3 Der søges om tilskud til nye vinduer i ejerlejligheden på 1.sal. i samme udformning som de originale vinduer med sprosser i de øverste vinduesrammer. Ejer af 2. sal ønsker ligeledes nye vinduer. Foreløbig støtteberettiget udgift ca kr. Ejendommen er del af en bevaringsværdig helhed med bebyggelsen langs Torvegade. Det anbefales, at der arbejdes videre med følgende udlejningsboliger: Købmagergade 61/Torvegade 2, bevaringsværdi 3 Der søges om tilskud til reparation af murværk og nydækning af hjørnetårn. Foreløbig støtteberettiget udgift kr. Ejendommen er en del af en meget smuk bevaringsværdig helhed med bebyggelsen langs Torvegade. Torvegade 8, bevaringsværdi 3 Der søges om tilskud til nye vinduer og ny tagdækning af naturskiffer mod torvet og vingetegl på bagsiden. Foreløbig støtteberettiget udgift kr. Ejendommen er en del af en meget smuk bevaringsværdig helhed med bebyggelsen langs Torvegade. Gothersgade 25, bevaringsværdi 4 Der søges om tilskud til nyt tag af naturskiffer og reparation af originale kviste. Foreløbig støtteberettiget udgift kr. Ejendommen er en del af en meget smuk bevaringsværdig ejendom, som ligger meget synligt ud til rådhuspladsen. Gothersgade 21/Jyllandsgade 39, bevaringsværdi 4 Der søges om tilskud til nye vinduer på 1. sal. Foreløbig støtteberettiget udgift kr. Ejendommen er en markant hjørneejendom, som ligger meget synligt ud til rådhuspladsen og gågaden. Vinduerne er i dag enfløjede fra 1970 erne uden videre opdeling. Oldenborggade 52, ingen bevaringsværdi Der søges om tilskud til ny fugning og vinduer. Ejendommen er hjørneejendom i en større helhed. Renoveringen vil kunne være til inspiration til renovering af den øvrige bebyggelse. Ejendommen er markant synlig mod Fredericia C. Foreløbig støtteberettiget udgift kr. Side 7

8 Det anbefales, at der meddeles afslag til følgende ejerboliger: Inden for voldene: Dronningensgade 8, bevaringsværdi 4 Der søges om tilskud til nyt tag, men ikke nye vinduer kr. Dronningensgade 18, bevaringsværdi 4 Der søges om tilskud til ny tagdækning kr. Dronningensgade 104, bevaringsværdi 4 Der søges om tilskud til reparation af tagdækning Forsikringsskade kr. Nørre Voldgade 18, bevaringsværdi 3 Missionshus. Det offentlige har en ikke uvæsentlig indflydelse på driften. Det vurderes, at ejendommen ikke er berettiget til at få del i byfornyelsesmidler. Nørre Voldgade 62, bevaringsværdi 4 Der søges om tilskud til vinduer i kælder og opgang og ny indgangsdør, samt murværksreparation kr. Bjergegade 92, ingen bevaringsværdi Der søges om tilskud til nye vinduer kr. Kongensgade 47A, bevaringsværdi 4 Der søges om tilskud til nye vinduer på ejendommens bagside kr. Uden for voldene: Skærbækvej 9, bevaringsværdi 4 Der søges om tilskud til nyt tag kr. Skærbækvej 70, bevaringsværdi 4 Der søges om tilskud til nyt hovedtrappe kr. Samtidig skal udhuset istandsættes; det er ikke omfattet af byfornyelsesloven. Overvej 6, bevaringsværdi 4 Der søges om tilskud til delvist nyt stråtag kr. Egehavevej 11, bevaringsværdi 3 Der søges om tilskud til nyt stråtag kr. Stoustrupvej 14, bevaringsværdi 3 Der søges om tilskud til nyt tegltag på sydsiden kr. Tornsagervej 17, bevaringsværdi 4 Der søges om tilskud til nye vinduer i træ/alu kr. Spangvej 35, bevaringsværdi 4 Der søges om tilskud til diverse udvendige arbejder. Har selv anslået pris. Tilbud mangler kr. Huslodsvej 1, bevaringsværdi 3 Der søges om tilskud til diverse udvendige arbejder. Har selv anslået pris. Tilbud mangler kr. Luthersvej 58, bevaringsværdi 4 Der søges om tilskud til nye vinduer kr. Luthersvej 36, bevaringsværdi 4 Der søges om tilskud til nye vinduer kr. Moltkesvej 4, bevaringsværdi 4 Der søges tilskud til facaderenovering og Side 8

9 nye vinduer Egeskovvej 22, bevaringsværdi 4 Der søges om tilskud til nye vinduer, dør og trappe Falkevej 16, bevaringsværdi 5 Ejendommen har ikke høj bevaringsværdi og dermed ikke omfattet af byfornyelsesloven kr kr kr. Det anbefales, at der meddeles afslag til følgende udlejningsboliger: Dronningensgade 100, bevaringsværdi 4 Der søges om tilskud til nye dannebrogsvinduer og ny indgangsdør kr. Prinsessegade 11, bevaringsværdi 3 Der søges om tilskud til ny port m.m. Har tidligere modtaget afslag til byfornyelse, da ejer vil anvende umalet mahognimateriale, der ikke er i overensstemmelse med husets byggestil kr. Dronningensgade 51 Der søges om tilskud til nye vinduer kr. Norgesgade 44 Der søges om tilskud til nye vinduer kr. Ejendommen bør ligeledes facaderenoveres. Gothersgade 27 Der søges om tilskud til nye vinduer kr. Ejendommen bør ligeledes facaderenoveres i stueetagen. Skovbøllingvej 3, bevaringsværdi 4 Der søges om tilskud til nye vinduer og yderdøre kr. Indstillinger: Fagafdelingens indstilling: Plan & Byg indstiller, at der arbejdes videre med følgende projekter jfr. ovenfor anførte anbefalinger: Ejerboliger: Øster Voldgade 8, Kongensgade 12, Prinsessegade 7, Dalegade 56 Udlejningsboliger: Købmagergade 61/Torvegade 2, Torvegade 8, Gothersgade 25, Gothersgade 21/Jyllandsgade 39, Oldenborggade 52 at der meddeles afslag på ansøgning om byfornyelsesstøtte jfr. ovenfor anførte anbefalinger: Ejerboliger: Dronningensgade 8, Dronningensgade 18, Dronningensgade 104, Nørre Voldgade 18, Nørre Voldgade 62, Bjergegade 92, Kongensgade 47A, Skærbækvej 9, Skærbækvej 70, Overvej 6, Egehavevej 11, Stoustrupvej 14, Tornsagervej 17, Spangvej 35, Huslodsvej 1, Luthersvej Side 9

10 58, Luthersvej 36, Moltkesvej 4, Egeskovvej 22, Falkevej 16 Udlejningsboliger: Prinsessegade 11, Dronningensgade 100, Dronningensgade 51, Norgesgade 44, Gothersgade 27, Skovbøllingvej 3. Bilag: Beslutning i Teknisk Udvalg den : Teknisk Udvalg besluttede at arbejde videre med Kongensgade 12, Prinsessegade 7, Dalegade 56 (alle ejereboliger) og med Købmagergade 61/Torvegade 2, Torvegade 8, Gothersgade 25, Gothersgade 21/Jyllandsgade 39, Oldenborggade 52 (alle udlejningsboliger). Gothersgade 25 støttes dog kun, hvis der også sker en forbedring af underetagens udseende. Alle øvrige ejendomme meddeles afslag. Side 10

11 28/10 Principgodkendelse af ny boligbebyggelse Herslev Kirkevej 36 Sagsnr.:09/4985 Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg Sagsbeskrivelse: Advokat Torben Møller forespurgte i sommeren 2007 på vegne af LBO Projekt A/S, hvorvidt det er muligt at nedrive Knudsens gård beliggende Herslev Kirkevej 36 med henblik på efterfølgende at udarbejde et projekt med boligbebyggelse på grunden. Gården har ikke været i drift som landbrug siden ca og ejendommen har intet jordtilliggende ud over grunden på m². I Kommuneatlas Fredericia er Knudsens Gård registreret med høj bevaringsværdi for øst og vest -længerne og i øvrigt med middel bevaringsværdi. Gældende lokalplan nr. 146 fastholder, at bevaringsværdige bygninger ikke må nedrives eller ændres uden byrådets særlige tilladelse. Gården ligger i et kulturmiljø. Ud over stuehuset (beboelse) har ejendommens bygninger ingen funktion i dag. Avlsbygningernes indretning er forældet og uegnet til moderne landbrug. Gården ligger nu midt i et boligområde efter udstykning af nye byggegrunde syd for ejendommen. Grundene er alle bebygget. Knudsens Gård er gennem sin markante placering i bybilledet og avlsbygningernes arkitektoniske fremtoning af kulturhistorisk og identitetsskabende værdi for landsbyen. Bygningerne vidner om tidligere tiders levevis i landsbyen Herslev. Anmodning om nedrivning blev behandlet i Teknisk Udvalg den Teknisk Udvalg besluttede følgende: -At de eksisterende bygningers anvendelse ændres eller transformers til boligformål. Særlig den hesteskoformede avlsbygnings bevarelse er vigtig for stedets fortælleværdi som gård, især murene mod syd og ind imod gårdrummet. Den tidligere svinestald og stuehuset er ikke bevaringsværdige. -På stuehusets plads kan der opføres nye tidssvarende boliger i bygningsvolumen svarende til det nuværende stuehus. På svinestaldens plads og i havearealet kan der lidt mere frit opføres nye boliger, idet der tages hensyn til bevaringsværdige træer. Gårdspladsens piggede brolægning bør bevares. -At kommunen udarbejder lokalplan på baggrund af et konkret projekt tegnet ud fra vurderingen punkt 1 og 2. I april 2008 modtog Plan & Byg den første projektskitse med opførelse af 18 rækkehuse på arealet. På nabogrunden Herslev Kirkevej 34, som har samme ejer, skulle der opføres 3 rækkehuse af samme type. Side 11

12 Plan & Byg afviste projektet, da det ikke var i overensstemmelse med Teknisk Udvalgs beslutning fra september Der findes referenceprojekter i Randers, hvor en ombygning af eksisterende gårde til boliger er lykkedes. LBO Projekt A/S blev informeret herom, og Teknisk Udvalg besigtigede gårdene i forbindelse med en faglig ekskursion sammen med det tekniske område. Plan & Byg modtog i februar 2009 et nyt projekt med rækkehuse udformet som længehuse og med bevaring af portlængen mod syd, som skulle anvendes til parkeringsformål og fælles faciliteter. Plan & Byg afviste igen projektet, da det ikke var i overensstemmelse med Teknisk Udvalgs beslutning fra september 2007 og ikke tog hensyn til gårdens struktur. LBO Projekt A/S afviste at ombygge eksisterende gårdlænger til beboelse. I marts 2009 modtog Plan & Byg en revideret situationsplan, hvor de nye længer var placeret i samme struktur som den eksisterende gård. Længerne var dog sat sammen af huse i 1 plan med lav taghældning og med tværfløje i 2 etager med lav taghældning. Projektmageren fremlagde projektforslaget den 12. maj 2009 for Teknisk Udvalg. Udvalget godkendte ikke projektet i sin daværende form. Teknisk Udvalg anbefalede projektmager, at videreudvikle projektforslaget i tæt samarbejde med Plan & Byg således, at projektet i højere grad blev tilpasset, så det respekterer karakteren af de eksisterende bygninger på ejendommen. Plan & Byg modtog et revideret projekt dateret 11. juni 2009 som skulle tage højde for udvalgets bemærkninger til projektet, og gennemgik dette på et møde med Plan & Byg den 25. juni Plan & Byg fremsatte en række væsentlige ændringspunkter, for at videreudvikle projektforslaget med henblik på udvalgets godkendelse. De væsentligste ændringer var følgende: -De enkelte bygningsfløje skal udføres med gennemgående kiphøjde. -Taghældningen på længerne skal være minddst 38 og ca. 30 på tværbygninger. - Stuehuset skal opføres i samme højde som sidelængerne. I nærværende projekt, modtaget i marts 2010 er ændringerne indarbejdet. Konsekvenser for de tværgående sektor politikker: Ingen. Vurdering: Nærværende projekt se bilag- tilgodeser intentionen i kommuneplanen Side 12

13 om at bevare en genkendelig landsbystruktur. Den markante ladebygning mod Herslev Kirkevej bliver renoveret og ombygget og i stueetagen anvendt til garager og uopvarmede opbevaringsrum, et til hver bolig. På 1. Sal indrettes 4 boliger. De nye længer bliver bygget i en passende højde og udformning, der illuderer en gårdstruktur omkring den fælles gårdsplads, der kan anvendes til ophold og parkering. Længerne er i henholdsvis 1-1 ½ etage og lavest mod nord på grunden. Der er adgang til alle lejligheder på 1. sal ad en udvendig altangang, som ligger ud til gårdspladsen. Bygningerne opføres i røde blødstrøgene teglsten og har hvidmalede vinduer. Taghældningen på længerne er 38 grader og 30 grader på tværfløjene. Tagene er dækket med antracit grå betontagsten og kviste udføres i mat zink. Boligerne opføres som lavenergiklasse 1 boliger. Der er i alt 30 boliger i størrelser varierende fra 67 til 118 m2. Krav til parkering opfyldes i henhold til bestemmelserne i kommuneplanen. De store markante træer nordøst på grunden og større frugttræer bevares og indgår i fællesarealer. Plan & Byg vurderer, at projektet kan godkendes, og at der kan meddeles nedrivningstilladelse til de bevaringsværdige bygninger i forbindelse med byggetilladelsen til de nye længer. Da bygningerne er optaget som bevaringsværdige i gældende lokalplan nr. 146, skal ansøgningen sendes i offentlig høring i henhold til "Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Indstillinger: Plan & Byg indstiller, at projektforslaget godkendes med henblik på udarbejdelse af lokalplan for projektet. Bilag: Åben - Knudsens Gård marts 2010 Beslutning i Teknisk Udvalg den : Godkendt som indstillet. Side 13

14 29/10 Lokalplan bevarende lokalplan for boligområde sydøst for Fælledvej Sagsnr.:09/3321 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Lokalplanforslag 298 er udarbejdet på baggrund af et 14 forbud mod nedrivning af en bevaringsværdig ejendom. Forslag til kommuneplantillæg nr. 79 og lokalplan nr. 298 har været offentliggjort i en 8 ugers offentlig høringsperiode i marts/april Derudover har lokalplanforslaget med forslag til ændringer været udsendt i en supplerende høring i 4 uger til ejere og lejere inden for lokalplanområdet i juli/august I den offentlige høringsperiode indkom der 29 bemærkninger/indsigelser og ændringsforslag til planforslaget. I den supplerende høring indkom der 30 bemærkninger/indsigelser og ændringsforslag til planforslaget, heraf er 13 indsigere gengangere fra den første offentlige høring. På baggrund af indsigelserne blev det på Teknisk Udvalgs møde den besluttet, at der skulle holdes borgermøde inden udvalget tager endeligt stilling til lokalplanen. Borgermødet blev afholdt den , referat er vedlagt som bilag. Af vedlagte indsigelsesnotat fremgår alle indsigelser og Plan & Bygs forslag til svar til de enkelte indsigere på baggrund af de tidligere lokalplanforslag. Lokalplanen er nu ændret, hvorefter mange af indsigelserne vil kunne imødekommes. Indsigelsesnotatet vil blive tiltettet efter den nye offentlige høring. Lokalplanens formål er at sikre bevaringsværdige bygninger og den eksisterende grønne karakter, herunder naturpræg uden egentligt haveanlæg og større solitære træer på skrænten langs Strandstien. Der var en del indsigelser imod bestemmelser vedr. farver, byggematerialer og hegn. Disse bestemmelser er nu taget ud af lokalplanforslaget. Der er tre kategorier af indsigelser, der er særlig væsentlige i forhold til lokalplanens formål: indsigelser imod bevaringsværdige bygninger, bevaringsværdige træer og den foreslåede byggelinje. Inden for lokalplanområdet er 27 bygninger registreret som bevaringsværdige. Bygningerne fremgår af Bilag 1 samt Kortbilag 1. Blandt ejerne af de bevaringsværdige bygninger har tre haft bemærkninger til, at deres ejendomme er bevaringsværdige: Ejerne af Fælledvej 46 gør indsigelser imod, at deres ejendom er bevaringsværdig, da de ønsker at nedrive den. Herudover er der ingen Side 14

15 væsentlige indsigelser imod, at de på bilag 1 nævnte ejendomme er bevaringsværdige. Inden for lokalplanområdet var 43 træer udpeget som bevaringsværdige. Antallet er reduceret til 26 i det ændrede lokalplanforslag og træerne er udpeget på skræntarealet og langs skrænten. Blandt grundejerne, der har bevaringsværdige træer på deres ejendom, har 17 haft bemærkninger og indsigelser til, at træerne er bevaringsværdige. For at begrænse byggeri søværts den eksisterende bebyggelse og på skræntarealerne og for at fastholde områdets eksisterende grønne karakter, er der i lokalplanforslaget fastlagt en byggelinje. Blandt grundejerne, der tidligere har haft mulighed for udstykning eller udvidelse af deres ejendomme søværts, har 18 haft bemærkninger og væsentlige indsigelser imod byggelinjen. Byggelinjen er nu flyttet mod sydøst som øvre afgrænsning af det areal, der er defineret som skrænt i nærværende lokalplanforslag. Ønsker om udstykning vil nu kunne imødekommes, såfremt hver grunds størrelse er mindst 700m2 efter udstykning og krav til vejbredde er overholdt. Eksisterende bebyggelse kan i nærværende lokalplanforslag udvides i det omfang bebyggelsesprocenten giver mulighed for. Skræntlinjens placering fremgår af kortbilag 1. Lokalplanforslag 298 er i overensstemmelse med gældende Komuneplan , derfor er et kommuneplantillæg nr. 79 udgået af lokalplanforslaget. Konsekvenser for de tværgående sektor politikker: Ingen Vurdering: Plan & Byg vurderer, at lokalplanens udpegning af bevaringsværdige bygninger og bestemmelserne i forbindelse hermed skal bibeholdes. Evt. forandringer og ombygninger af de bevaringsværdige bygninger skal efter lokalplanens endelige vedtagelse godkendes af Plan & Byg. Dette sikrer, at bygningernes arkitektur og karakter i det væsentlige kan bevares. Plan & Byg vurderer, at lokalplanens udpegning af bevaringsværdige træer og bestemmelserne i forbindelse hermed delvis skal bibeholdes for at sikre skræntens naturpræg og grønne karakter. Antallet af bevaringsværdige træer er dog reduceret væsentligt i det ændrede lokalplanforslag, idet træer indenfor egentlige haver er udtaget. Markante træer langs og på skræntarealet er fortsat udpeget som bevaringsværdige. Beskæringer og evt. fældninger af bevaringsværdige træer skal efter lokalplanens endelige vedtagelse godkendes af Natur & Miljø. Dette sikrer at træernes og områdets karakter i det væsentlige kan bevares. For at kunne vurdere konsekvensen af en byggelinje i lokalplanområdet, Side 15

16 har Plan & Byg udarbejdet tre scenarier. Scenarie 1 viser udbygnings- og udstykningsmuligheder i lokalplanområdet i henhold til gældende kommuneplan uden byggelinje og uden hensyntagen til bevaringsværdige bygninger. Antallet af boliger i området vil kunne øges med ca. 29. Scenarie 2 viser udbygnings- og udstykningsmuligheder i henhold de tidligere udsendte lokalplanforslag med byggelinje og med hensyntagen til bevaringsværdige bygninger. Antallet af boliger vil kunne øges med ca. 2. Scenarie 3 viser udbygnings- og udstykningsmuligheder i henhold til nærværende lokalplanforslag med ny byggelinje placeret øverst langs skrænten og med hensyntagen til bevaringsværdige bygninger. Antallet af boliger vil kunne øges med ca.19. I Scenarie 3 imødekommes indsigelserne i stor udstrækning, idet mange af de større grunde vil kunne udstykkes. Der vil dog stadig ikke kunne udstykkes på arealer, som er defineret som skrænt søværts byggelinjen. Evt. nye bygninger langs skrænten vil være væsentligt mere synlige i kystlandskabet end den eksisterende bebyggelse i området, se principsnit 1 og 2. Mange indsigelser imod reducerede udstykningsmuligheder vil kunne imødekommes i Scenarie 3. Lokalplanens grundlæggende intentioner om sikring af bevaringsværdige bygninger og fastholdelse af naturpræg på skræntarealer bibeholdes dog i det væsentlige. I det nærværende lokalplanforslag er der lagt en skræntlinje i henhold til scenarie 3. Der må ikke foretages bebyggelse søværts skræntninjen. Ændringen af bygge/skræntlinjen er en væsentlig ændring i lokalplanforslaget, der kræver ny offentlig høring. Indstillinger: Plan & Byg indstiller til Byrådet, 1. at ændrede lokalplanforslag godkendes og 2. at det ændrede lokalplanforslag sendes i ny offentlig høring i 8 uger Bilag: Åben - Scenarie_1.pdf Åben - Scenarie_2.pdf Side 16

17 Åben - Scenarie_3.pdf Åben - Principsnit_48B.pdf Åben - Principsnit_7B.pdf Åben _Notat_høringssvar_L298.doc Åben - Referat af borgermøde Åben - Lokalplanforslag _2.pdf Beslutning i Teknisk Udvalg den : Anbefales som indstillet, dog med det foreslag, at 10 om træer udgår og at illustrationer af Fællesvej 46 udgår. Side 17

18 30/10 Økonomirapportering - regnskab 2009 Sagsnr.:10/3511 Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg Sagsbeskrivelse: Teknisk Udvalg skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2009, beløb til spare-/låneordningen samt opfølgning på indsatsområder for Regnskabsresultatet fremgår af vedlagte økonomiske oversigt. Specifikation af beløb til spare-/låneordningen med bemærkninger og status på indsatsområder vedlægges som bilag. Konsekvenser for de tværgående sektor politikker: Ingen. Vurdering: Regnskabsårets restbeløb reguleres som hovedregel via spare- /låneordningen. På driftssiden er der totalt ingen afvigelse, Serviceområder Prangervej kommer netto ud med et underskud på 0,094 mio. kr., som kan henføres til P-vagtordningen. Underskuddet foreslås finansieret fra boligudvikling, hvor ydelsesstøtte til gamle byfornyelseslån er blevet billigere end afsat i budgettet. På driftssiden lånes netto 8,736 mio. kr. fra beløbet kan i hovedposter specificeres således: + = lån / - = overførsel til 2010 Boligudvikling (byfornyelse) Driftsmæssige udsving på lån -0,184 mio. kr. Vejvæsen, park m.v. Gadebelysningsprojekt jvf. plan Snerydning / glatførebekæmpelse Driftsmæssige udsving i øvrigt 11,022 mio. kr. 0,962 mio. kr. 0,200 mio. kr. Driftsoverskud Entreprenørgården forslag til anvendelse se nedenstående mio. kr. Side 18

19 Kollektiv trafik Restbudget overføres til finansiering af bidrag til Sydtrafik ,627 mio. kr. Ejendomscenter Driftsmæssige udsving 0,120 mio. kr. Serviceområder Prangervej Driftsmæssige udsving 0,054 mio. kr. Rengøring Driftsmæssige udsving 0,155 mio. kr. Kørselskontoret Driftsmæssige udsving -0,016 mio. kr. Entreprenørgårdens overskud foreslås fordelt med 1,200 mio. kr. hensættelse til udbetaling/afspadsering af optjent overarbejde i forbindelse med vintertjenesten 1,000 mio. kr. overføres til 2010 til udskiftning af nedslidt græsklipper 0,227 mio. kr. overføres til Kultur & Fritid til finansiering af omkostninger ved flytning af minibyens tegnestue 0,523 mio. kr. overføres til vinterkonto til delvis finansiering af forventet underskud i På anlægssiden kan årets afvigelse med netto -0,019 mio. kr. (kasseindlæg) henføres til at projekter vedr. byfornyelse, vejprojekterne vedr. lysregulering Oddersted/Kolding Landevej og forlængelse af Blytækkervej samt indkøb af bil på Seviceområder Prangervej afsluttes med endeligt anlægsregnskab, og at der på disse projekter er mindre afvigelser i forhold til budgettet. På anlægssiden ønskes netto overført 17,352 mio. kr. til overførslen skyldes tidsmæssige forskydninger i gennemførelse af aktiviteterne, af større beløb kan nævnes: + = lån / - = overførsel til 2010 Byfornyelsesprojekter Tilsagn er givet -0,846 mio. kr. Helhedsplaner for lokalsamfund Ejendomscenter Midlerne er prioriteret i lokalsamfundene Der er tale om tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af udvendig bygningsvedligeholdelse -3,212 mio. kr. -8,880 mio. kr. Side 19

20 Projektering af motorvejsramper samt -2,568 mio. kr. Danmark C færdiggørelsesarbejder i områderne Tidsmæssige forskydninger på projekterne vedr. p- -1,442 mio. kr. Midtbyplanen søgning og dynamisk skiltning samt p-anlæg bag rådhuset. Den resterende overførsel på -0,404 mio. kr. kan henføres til tidsmæssige forskydninger og beløbsmæssige udsving indenfor vejprojekter, Entreprenørgård og jordforsyning (byggemodning excl. Danmark C). Indstillinger: Økonomi indstiller, at 1. regnskabet for 2009 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget, 2. spar-/lån 2009/10 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget, 3. status på indsatsområder tages til efterretning. Bilag: Åben - Økonomisk oversigt 2009.xlsx Åben - Specifikation af beløb til spare-låneordningen.pdf Åben - Indsatsområder - status ultimo 2009.pdf Beslutning i Teknisk Udvalg den : Godkendt som indstillet. Side 20

21 31/10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 302a, Erhvervsområde i Skærbæk - administrationsbygning til DONG Energy ved Fjordvejen, kommuneplantillæg nr. 2 Sagsnr.:10/3137 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Byråd har på møde den 7. december 2009 godkendt lokalplanforslag nr. 302a, Erhvervsområde i Skærbæk, Administrationsbygning til DONG Energy ved Fjordvejen samt kommuneplantillæg nr. 02. Lokalplanen omfatter et område på ca m2 beliggende i Skærbæk. Området består af to delområder. Et østligt område består af matr.nr. 6x, 6y og del af 8t Skærbæk By, Taulov, og omfatter en del af DONG Energy s eksisterende administrationsbygninger. Dette østlige område afgrænses mod vest af et beboelsesområde ved Klippehagevej, mod øst af parcelhus på Strynøvænget, mod nord af DONG Energy s eksisterende administrationsområde og mod syd af Fjordvejen. Det vestlige område som består af en del af matr. nr. 4d Skærbæk By, Taulov. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et behov for at udvide de eksisterende administrationsbygninger i området, da DONG Energy s nye hovedsæde skal placeres i Skærbæk. Det er nødvendigt at opføre ny bebyggelse i området med henblik på at rumme nye arbejdspladser som følge af øget aktivitetsniveau i DONG Energy. Lokalplanen har til formål at udlægge området til erhvervsformål i klasse 1-2 i form af administrations-. kontor-, og servicevirksomhed med tilhørende opholdsreal, adgangsveje og parkering. Kommuneplantillæg nr. 02 Der er udarbejdet et tillæg nr. 02 til Kommuneplan hvor det præsiceres at: Bebyggelsesprocenten for område S.E.2 som helhed ikke må overstige 50. Bebyggelsesprocenten forudsættes nærmere fordelt ved en efterfølgende lokalplanlægning. D.v.s. at der kan udarbejdes lokalplan med en bebyggelsesprocent på op til 120 for et delområde mod tilsvarende lavere bebyggelsesprocenter for de resterende delområder. Miljøvurdering Kommuneplantillægget og forslaget til lokalplanen er omfattet af miljøvurderingslovens 3, stk. 1 nr. 3. Kommunen har derfor foretaget en screening af, om planen kan få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er kommunens konklusion, at byggeriet vil kunne påvirke kystlandskabet, og der er derfor udarbejdet en miljøvurdering (miljørapport) for at belyse disse forhold. Miljøvurderingen, der er indsat i lokalplanen indeholder visualiseringer, der viser det nye byggeri. I forhold til det tidligere offentliggjorte lokalplanforslag nr. 302, hvor der var angivet en bebygelsesprocent på 50 for området som helhed, er der i Side 21

22 lokalplanforslag nr. 302a fastsat, at bebyggelsesprocenten højst må være 120 for hver enkelt matrikel i delområde 1 svarende til den i lokalplanforslaget viste bebyggelse. Indenfor delområde 2 til parkering må ikke opføres bebyggelse udover carporte samt mindre bygninger til skure for fejemaskiner mv. Indsigelser/ændringsforslag Ved offentlighedsfasens udløb var der indkommet indsigelse fra Lett Advokatfirma på vegne af Jens Christian Sørensen, Fjordvejen 2 samt indsigelse fra Lennart Rasmussen på vegne af beboerne på Strynøvænget I notatet "Notat om indsigelser til lokalplan nr. 302a" er gengivet et resume af indsigelserne og ændringsforslagene. I offentlighedsfasen om forslag til lokalplan 302 i efteråret 2009 indkom en række indsigelser fra andre beboere og foreninger med flere. Idet det materielle indhold af lokalplan 302a ikke er ændret i forhold til lokalplan 302 vedlægges notatet om disse indsigelser, som blev behandlet på Byrådsmødet d. 7. december Konsekvenser for de tværgående sektor politikker: Ingen. Vurdering: Plan & Byg`s vurdering af de indkomne indsigelser og ændringsforslag fremgår af notaterne "Notat om indsigelser vedr. lokalplan nr. 302a, Erhvervsområde i Skærbæk - administrationsbygning til DONG Energy ved Fjordvejen" samt af "Notat om indsigelser og ændringsforslag til lokalplan nr. 302". Af notaterne fremgår ligeledes Plan & Byg"s indstilling til de enkelte indsigelser og forslag. Det er Plan & Bygs vurdering, at den i lokalplan nr 302a foreslåede placering er den mest hensigtsmæssige ud fra at opnå en funktionel sammenhæng med de eksisterende funktioner i området. Ligeledes finder Plan & Byg, at den valgte placering ligger lavt i det omgivende terræn og set fra kysten delvist skjult bag en bakke og mindre dominerende i kystlandskabet end byggeri på skråningen op mod Overgade. Alt i alt vurderer Plan & Byg, at placeringen ved Fjordvejen landskabsmæssigt er den mest optimale. Plan & Byg vurderer desuden, at naboerne ikke påføres væsentlige gener af det planlagte byggeri og at områdets samlede herlighedsværdi ikke forringes. Med henblik på at præcisere omfanget af bebyggelse i delområde 2 til parkering anbefaler Plan & Byg, at der for delområde 2 fastsættes en bebyggelsesprocent på max. 5 for hver enkelt matrikel. Indstillinger: Plan & Byg indstiller, at lokalplan nr. 302a erhvervsområde i Skærbæk - administrationsbygning til DONG Energy ved Fjordvejen samt kommuneplantillæg nr. 02 fremsendes til Byrådet justeret i Side 22

23 overenstemmelse med "Notat om indsigelser til lokalplan nr. 302a" herunder med præsicering af bebyggelsesprocenten i delområde 2 samt præcisering af planens påvirkning af kystlandskabet. Bilag: Åben - Lokalplan 302a, Erhvervsområde i Skærbæk, DONG Energy, kpltillæg 02.pdf Åben - Notat over indsigelser til lp. 302A.docx Åben - Notat over indsigelser til lp. 302, forelagt Byrådet 7. dec.doc.docx Åben - Indsigelse til lokalplan nr 302a- fra LETT j.nr Åben - Indsigelse vedr. lokalplanforslag nr. 302a, fra lennart Rasmussen m. fl. Beslutning i Teknisk Udvalg den : Anbefales. Side 23

24 32/10 Ansøgning om dispensation til ukorrekt placering af dampspærre, Kampmannsvej 11 Sagsnr.:10/1475 Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg Sagsbeskrivelse: Ejeren af Kampmannsvej 11 har d. 25. januar indsendt dispensationsansøgning vedrørende placeringen af dampspærre på loftet i ejendommen. I forbindelse med en renovering af ejendommen har tømren konstateret, at dampspærren på loftet ikke er placeret byggeteknisk korrekt. På det tidspunkt, hvor der blev givet byggetilladelse til den aktuelle bygning (1972,), var Bygningsreglement fra 1966 gældende. Her står bl.a., at Mellem tagkonstruktioner af træ og opvarmede rum skal der anbringes et dampstandsende lag på den side af varmeisoleringen, der vender mod det opvarmede rum. Dampspærren er i dette tilfælde placeret over isoleringen, dvs. på den kolde side. Forholdet er dermed ikke lovligt og lovliggørelse kræver en dispensation fra det bygningsreglement, der gjaldt på opførelsestidspunktet. Konsekvenser for de tværgående sektor politikker: Ingen Vurdering: En dampspærre skal placeres på den varme side af isoleringen, så det hindres, at varm og fugtig rumluft trænger ind i konstruktionen, og der dermed kan opstå råd og svamp i træværket. Det er på den baggrund Plan & Bygs vurdering, at det ikke er teknisk forsvarligt, at placere dampspærren som ansøgt. Indstillinger: Plan & Byg indstiller, at der meddeles afslag til den ansøgte dispensation. Bilag: Beslutning i Teknisk Udvalg den : Godkendt som indstillet. Side 24

25 33/10 Aftale med Vejdirektoratet om Fredericia Cykelby Sagsnr.:10/3515 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har 9. december 2009 fået tilsagn fra Vejdirektoratet om støtte til projektet Fredericia Cykelby. Projektets overordnede formål at få flere borgere til at cykle, få flere til at cykle mere, samt at skabe bedre forhold, herunder forbedre trafiksikkerheden for cyklisterne. Fredericia Kommune ønsker at satse markant på cykeltrafik. Projektet omfatter fire hovedaktiviteter: Seks konkrete stiprojekter. Forbedring af cykelparkeringen i Fredericia Midtby. Et idekatalog til virksomheder med henblik på at fremme cykeltrafik. Udarbejdelse af og implementering af trafikpolitikker på skolerne. Hovedstinettet i Fredericia Kommune omfatter 140 kilometer stier samt interne stier i boligområder og rekreative stier. Fredericia Kommune har en god og lang tradition for at planlægge for trafikanter og cyklister. Kommunen har gjort en stor indsats for at forbedre cyklistsikkerheden og udbygge faciliteterne for cykeltrafikken. Samtidig har Fredericia Kommune gennemført kampagner med henblik på at øge kendskabet til mulighederne for at komme hurtigt og sikkert rundt på cykel. Tal fra viser, at 18 % af alle ture i Fredericia foretages på cykel, og at der cykles 1,2 km pr. tur i gennemsnit. I 2000 blev der registreret 13 ulykker med cyklister, og i 2008 var der 21 cyklistulykker med ni personskader. Der er stadig mange uløste problemer som gør, at potentialet for cyklisme i Fredericia langt fra er fuldt udnyttet. Der er fortsat mange bilture, der kan erstattes af cykling. Analyser viser, at mange borgere er utrygge, når de færdes i trafikken enten til fods eller på cykel. Kommuneplanen fastlægger Fredericia Kommunes overordnede mål for trafikplanlægningen, der skal bidrage til opfyldelse af regeringens mål om en grønnere transportpolitik, hvor C0 2 udledningen skal reduceres, og cyklismen skal fremmes, så valg af cyklen fremstår som et attraktivt alternativ til bilismen også med henblik på at støj og luftforurening reduceres. Cykelhandlingsplanen er blevet ajourført i forbindelse med arbejdet med trafiksikkerhedsplanen. De overordnede mål er at få flere borgere til at cykle mere og forbedre forholdene for den cyklende trafik. Cyklens andel af den samlede transport i kommunen skal øges til 25 % inden år Cykelhandlingsplanen udpeger et hovedstinet, som bl.a. dækker de vigtigste funktioner i Fredericia by og forbinder oplandsbyerne med Fredericia by og i en vis grad med hinanden. Cykelhandlingsplanen opstiller en række projekter til implementering af 1. etape af planen. Der satses også på pendlerruter, hvor der etableres sammenhængende ruter mellem boligområder og Side 25

26 arbejdsplads/uddannelse/kollektive trafikterminaler. Trafik og parkeringsplanen, der omfatter de centrale gader og pladser i byen, skal øge de bløde trafikanters fremkommelighed og skabe gode parkeringsforhold, ikke mindst for cyklisterne. Fredericia Kommunes sundhedsplan Sundhed gennem livet har som overordnede mål at fremme den sociale lighed i samfundet og fremme sundhed og livskvalitet i et langt liv. Byrådet har bl.a. formuleret det som vi accepterer ikke ulighed i sundhed. Fæstningsbyen Fredericia, strategi og byrumsplan anviser en række muligheder for at koble fæstningsanlægget sammen med rekreative oplevelser i samspil med bymidten, f.eks. ved cykelstiforbindelser til anlæggene omkring voldene i fæstningsanlægget og videre ud til de øvrige stier. Trafiksikkerhedsplanen for Fredericia Kommune sætter fokus på at forbedre trafiksikkerheden og øge trygheden for de trafikanter, der færdes på kommunens vej- og stinet. Mange af kommunens borgere føler sig utrygge, når de færdes i trafikken som cyklister eller fodgængere. Det kan få nogle til at vælge bilen i stedet for at gå eller cykle, og dermed forstærke utrygheden og fjerne muligheden for at få god motion. Trafiksikkerhedsplanen skal danne baggrund for en målrettet indsats for at forbedre forholdene. I første etape ( ) fokuseres på stianlæg, der løser en række skolevejsproblemer og skaber nye forbindelser til oplandsbyerne Trelde, Bøgeskov og Egeskov samt cykelstier ved utrygge trafikstrækninger. De omfatter følgende projekter til en samlet anlægsomkostning på ca. 19,5 mio. kr. eksklusive moms. Projekterne er: Bøgeskovvej Trelde Næsvej Egeskovvej Nymarksvej 2,0 km kombinerede cykelbaner og trafiksanering 0,6 km kombinerede cykelbaner og trafiksanering 1,2 km cykelsti i begge sider 1,7 km cykelsti i begge sider 6. Juli Vej 0,6 km cykelsti i begge sider Treldevej 0,6 km cykelsti i begge sider Udbygninger af boligområder især i Trelde har øget biltrafikken på Bøgeskovvej, der fører lige forbi Bøgeskov Skole, distriktsskole for alle 3 oplandsbyer. Pendling fra de tre oplandsbyer til Fredericia By og resten af kommunen vil også være mere attraktivt, da hovedstinettet i denne del af kommunen efter disse udbygninger vil være komplet. Anlæg af cykelstier på Nymarksvej, 6. Juli Vej og Treldevej vil gøre det mere attraktivt for cyklister i hele lokalområdet samt cyklister fra Side 26

27 nordbyen, der skal til bymidten. De samlede projekter afleder årlige driftsomkostninger på kr ,-. Der kan blive tale om at erhverve de nødvendige arealer ved forhandling eller ekspropriation. Teknisk Udvalg drøftede på mødet d. 25. august 2009 muligheden for at etablere cykelstier på Skærbækvej. Dette projekt kan indarbejdes i en ny ansøgning til Vejdirektoratet medio I budgetforliget blev der peget på at, cykeltrafikken skal fremmes, bl.a. ved anlæg af stier på strækningen Bredstrup - Pjedsted. Dette projekt kan ligeledes indarbejdes i en ny ansøgning. Som opfølgning på hvert stianlæg gennemføres lokal markedsføring og information om stianlæggene. Cykeltrafikken skal også fremmes ved at forbedre cykelparkeringsforholdene i midtbyen og ved udvalgte knudepunkter. Der gennemføres en detailanalyse om type, omfang og lokalisering. Projektet kan omfatte etablering af cykelservice som cykelpumper og cykelbarometre. Der udarbejdes et lokalt idékatalog til virksomhederne (herunder kommunens arbejdspladser) om indretning af cykelvenlige arbejdspladser med f.eks. badefaciliteter, værksted, firmacykler, cykelparkeringsfaciliteter, synliggørelse af sundhedsfremmende konsekvenser, styrkelse af virksomhedens miljøprofil, interne kampagner osv. Projektet vil kunne omfatte kampagneaktiviteter på udvalgte arbejdspladser. I samarbejde med kommunens folkeskoler udarbejdes en trafikpolitik for hver folkeskole og privatskole. Udover trafiksikkerhedsaspektet kan trafikpolitikkerne også bruges til at promovere cyklen som en oplagt mulighed for transport og leg, samt skabe positiv omtale af kommunens stisystemer. I projektet udarbejdes trafikpolitikkerne og følges op med kampagne og events, således at der skabes yderligere fokus på cyklisme. Projektet gennemføres fysisk i 2010 og 2011, og der kan blive behov for at overføre midler via spar/lån ordningen fra 2012 til Projektets omdrejningspunkt bliver en ny hjemmeside Projektet forventes at få følgende effekter: Cyklens andel af den samlede transport i Fredericia Kommune skal øges til 25 % inden 2012 med basis i årene Antallet af pendlere på cykel øges især på de strækninger, hvor forbedringerne udføres. Borgere i Fredericia skal opleve en forbedring i trivsel og velvære i relation til cykeltrafik og opleve, at byen Side 27

28 er blevet bedre at cykle i. En positiv sikkerhedsfremmende effekt. Der gennemføres en række registreringer til beskrivelse af projektets effekter. Budgettet ser overslagsmæssigt således ud: Omkostningstype Bemærkninger Økonomi (mio. kr.) Stianlæg Anlægsomkostninger 18,8 Projektering 3,9 Markedsføring 0,3 Cykelparkering 2,0 Idékatalog 0,5 Skolepolitikker 1,0 Evaluering 0,8 Kommunale lønomkostninger 0,5 I alt 27,86 Tilskud fra Vejdirektoratet 8,36 Total, ekskl. moms 19,50 Konsekvenser for de tværgående sektor politikker: Projektet understøtter kommunens politikker indenfor miljø og sundhed. Cykelbyprojektet forventes at medføre en øget cykeltrafik samt en forbedret tryghed og trafiksikkerhed for cyklisterne. En meget stor del af investeringen giver permanente fysiske forbedringer og dermed varige effekter. Vurdering: Vej & Park vurderer, at projektet Fredericia Cykelby vil være en vigtig indsats til realiseringen af flere af de kommunale politikker vedrørende trafik, sundhed og sikkerhed. Projektet vil kvalificere kommunen til at kunne søge yderligere ekstern finansiering fra Vejdirektoratet, Side 28

29 Færdselsstyrelsen, DSB og EU. Erfaringer fra bl.a. Odense viser, at cykelbyprojekter kan betale sig efter bare 2 år pga. store sundhedsmæssige gevinster, mens gevinster ved reduceret produktionstab kan modsvare investeringen under 1 år efter implementeringen. Desuden er markedsføringsværdien meget høj for kommunen. Indstillinger: Vej & Park indstiller til byrådet, 1. At de i investeringsoversigten for afsatte midler på mio. kr. til projektet Fredericia Cykelby frigives. 2. Vej og Park bemyndiges til at indgå kontrakt med Vejdirektoratet om projektet Fredericia Cykelby. 3. At budgettet i forbindelse med budgetlægningen teknisk tilrettes med afledte driftsudgifter på ,- kr. 4. At ekspropriationaudvalget bemyndiges til at indlede forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på indgåelse af aftaler om erhvervelse af arealer til projekterne, om fornødent ved ekspropriation. Bilag: Beslutning i Teknisk Udvalg den : Anbefales. Side 29

30 34/10 Ansøgning om tilladelse til råden over vejareal i forbindelse med afholdelse af Lillebælt Halvmarathon 8. maj 2010 Sagsnr.:10/3575 Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg Sagsbeskrivelse: Motionsløbet Lillebælt Halvmarathon har ved Løbsleder Mads C. Stryhn ansøgt om tilladelse til at benytte et antal veje i Fredericia Kommune til afholdelse af Lillebælt Halvmarthon den 8. maj Løbet er tidligere afholdt i 2008 og Ruten for 2010 er den samme som i Deltagerantallet er ligesom i 2009 begrænset til max løbere. Løbet vil i Fredericia Kommune foregå af ruten: Kolding Landevej Snoghøj Landevej Lyngsoddevej Lyngsvej Snoghøjvej Gl. Færgevej Kolding Landevej Houstedgårdsvej Snaremosevej Snoghøj Landevej Kystvejen Lyngsoddevej Vesterballevej Snoghøj Landevej Kolding Landevej. Løbet starter på havnen i Middelfart kl. 14:00 og første løber kommer til Fredericia ca. 14:12, den sidste løber forlader Fredericia ca. 15:52. Sydøstjyllands og Fyns Politi samt Vejdirektoratet har meddelt samtykke/tilladelse til løbets afholdelse. Der udsættes trafikreguleringsposter fra Politihjemmeværnet. Der er husstandsomdelt et postkort til berørte beboere i Erritsø og Snoghøj. Den 21. april modtager samme gruppe en trafikfolder med relevante oplysninger. I slutningen af april annonceres der i Elbobladet og i starten af maj omdeles en avis specielt omkring løbet og de trafikale forhold på dagen. Al kommunikation med berørte beboere er aftalt mellem løbsledelsen og kommunens Kommunikationsafdelingen. Konsekvenser for de tværgående sektor politikker: Ingen. Vurdering: Vej & Park vurderer, At løbet ikke medfører væsentlige gener for trafikken pga. den relativt korte periode vejnettet er lukket. At den udarbejdede skilteplan på god og betryggende vis leder trafikken af nærmeste farbare rute og holder løbere og trafik adskilt. At den udarbejdede plan for orientering af berørte borgere er tilstrækkelig. Side 30

31 At der ikke findes brugbare alternative ruter for afvikling af løbet der både sikrer plads for løbets afvikling og er tilstrækkeligt bynært for at sikre publikumstilstrømning. Indstillinger: Vej & Park indstiller, at der gives tilladelse til afholdelse af Lillebælt Halvmarathon den 8. maj 2010 på de nævnte veje. Bilag: Åben - Rute Lillebælt halvmarathon 2010.pdf Beslutning i Teknisk Udvalg den : Godkendt som indstillet, dog skal det sikres, at der i pressende tilfælde kan sikres adgang til og fra det afspærrede område. Side 31

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.029 og lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse) 2017-037562 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. 17-12-2013 Sags id.: 13/6839 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. Fredericia Byråd har

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Helge Sølgaard Henriksholm Allé 20 2950 Vedbæk Vedbæk Grundejerforening støtter indsigelsen ved formand Hans Jeremiassen Indsigelsen er primært rettet mod den østlige tæt- lav bebyggelse bestående af

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra:

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra: Plan og By Sagbehandler: Jens Nedergaard Sagsnr. 01.02.05-P16-12-16 Dato: 4.8.2016 Notat om høringssvar Forslag til lokalplan 2016-18, Boliger, Egebjerg Bakke, Etape 3 Ved høringsfristens udløb d. 17.

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-03-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale d Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-03-2015 17:00 1 (Åben) Forslag til lokalplan 367 Gyldenlundsvej

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 06. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 7 September 2015 For bevaringsværdige bygninger Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79 KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79 Rammebestemmelser for Boligområde sydøst for Fælledvej Bilag 2 Liste over bevaringsværdige bygninger. Kort Områdeafgrænsning af det nye rammeområde del af B5. Område: Rammeområdet

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) 2017-012310 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Dato 21. november 2014 Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til 12 nye boliger

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra «navn» «conavn» «adresse» «postdistrikt» Miljø og Teknik T Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon + 45 8915 1515 Direkte 8915 1568 mi@randers.dk www.randers.dk 09 11 2015 / 01.00.00 A00 39 14 Nabohøring

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10

Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10 Kommuneplantillæg nr. 18 Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10 Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og rammer for udviklingen

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. oktober 2015 Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med en besigtigelse af Mosehøjvej 9A, hvor vi mødes kl. 17.00. Der er således modtaget en

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

INDSIGELSESNOTAT - Indkomne bemærkninger til Lokalplan 323 Boliger på stadiongrunden samt tillæg 12 til Kommuneplan for Fredericia Kommune

INDSIGELSESNOTAT - Indkomne bemærkninger til Lokalplan 323 Boliger på stadiongrunden samt tillæg 12 til Kommuneplan for Fredericia Kommune Teknik & Miljø 8. januar 2016 Sags-ID: 15/5503 Sagsbehandler: Eszter Knoll Andersen INDSIGELSESNOTAT - Indkomne bemærkninger til Lokalplan 323 Boliger på stadiongrunden samt tillæg 12 til Kommuneplan 2013

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. juni 2017 Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1056,

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

Lokalplaner på vej. 26. september 2016

Lokalplaner på vej. 26. september 2016 Lokalplaner på vej Heliports ved AUH, Tillæg Kp13,VVM, Lp nr. 1027 EV Gl. Egå, Bevarende Lp nr. 985 EV Boligbyggeri i Valdemarsgade, Lp nr. 1039 FO Etageboliger og erhverv, Godsbanen Lp nr. 1044 FO 26.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere