PFA PENSION Halvårsrapport 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PFA PENSION Halvårsrapport 2015"

Transkript

1 PFA PENSION Halvårsrapport

2 Hoved- og nøgletal for Hovedtal (mio. kr.) 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Indbetalinger i alt Forsikringsteknisk resultat pension Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Egenkapitalens investeringsafkast Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Forsikringsmæssige hensættelser, syge- og ulykkesforsikring Kollektivt bonuspotentiale Egenkapital, i alt KundeKapital Aktiver, i alt Nøgletal Afkast før pensionsafkastskat inkl. afkast i markedsrente 2,1 % 7,4 % 13,7 % Afkast før pensionsafkastskat i markedsrente 6,6 % 6,3 % 10,0 % Afkast før pensionsafkastskat i gennemsnitsrente inkl. markedsværdiregulering 2,8 % 3,8 % 6,3 % Omkostningsprocent af præmier 3,3 % 3,7 % 3,6 % Omkostningsprocent af hensættelser 0,16 % 0,16 % 0,33 % Omkostninger pr. forsikret 400 kr. 383 kr. 781 kr. Bonusgrad 7,5 % 5,4 % 4,9 % Ejerkapitalgrad 3,2 % 3,3 % 3,5 % Overdækningsgrad (Solvens I) 12,1 % 9,2 % 11,0 % Solvensdækning (Solvens I) 292 % 260 % 274 % Egenkapitalforrentning før skat 1,0 % 12,1 % 18,3 % Nøgletal for syge- og ulykkesforsikring Bruttoerstatningsprocent 134 % 117 % 111 % Bruttoomkostningsprocent 7 % 9 % 8 % Halvårsrapport 2

3 RESULTATOVERBLIK Resultatet for 1. halvår var samlet set tilfredsstillende. PFA har med et samlet investeringsafkast på 7,8 mia. kr. igen leveret gode afkast til kunderne. Den samlede værdiskabelse til kunderne var hele 7,5 mia. kr. Resultat af syge- og ulykkesforretningen var -357 mio. kr. mod -124 mio. kr. i 1. halvår Før investeringsafkast var det -279 mio. kr. mod -137 mio. kr. i 1. halvår 2014, hvor resultatet var påvirket positivt af indtægtsførte hensættelser. Indbetalingerne steg med 20 pct. i forhold til samme periode sidste år, hvilket er yderst tilfredsstillende. Solvensgraden blev yderligere styrket til 292 pct., hvilket afspejler, at PFA har et solidt finansielt fundament. Resultatet af syge- og ulykkesforsikring gav et underskud på 357 mio. kr., hvilket ikke var tilfredsstillende. Resultat før skat udgjorde 56 mio. kr. mod 695 mio. kr. for 1. halvår Efter skat var det 11 mio. kr. mod 550 mio. kr. i 1. halvår Resultat før skat på forretningsområder Mio. kr. 1. halvår 1. halvår Pension Syge- og ulykkesforsikring Forsikringsresultat i alt Heraf KundeKapitalens andel Egenkapitalens investeringsafkast m.v Resultat før skat For pension var det samlede resultat 862 mio. kr. mod mio. kr. i 1. halvår halvår 2014 var positivt påvirket af indtægtsførelse af risikoforrentning fra tidligere år på i alt mio. kr. Investeringsafkastet i rentegrupperne gjorde det muligt at indtægtsføre risikoforrentning for alle rentegrupper i 1. halvår. VÆRDISKABELSE TIL KUNDER Den altovervejende del af værdiskabelsen i PFA tilfalder kunderne som forrentning af kundernes midler i form af direkte tilskrivning på kundernes depoter, vækst i de ufordelte reserver, og forrentning af KundeKapital, der er en del af kundernes samlede opsparing i PFA. I 1. halvår fik kunderne 418 mio. kr. ud af PFA s forsikringsresultat på 505 mio. kr. Den samlede forrentning af kundernes midler udgjorde 7,5 mia. kr. i 1. halvår. Forrentningen varierer med markedsudviklingen i de enkelte år. Tabellen nedenfor viser udviklingen de seneste 5 år. Forrentning af kundernes midler inkl. KundeKapital Mia. kr. 1. halvår Forrentning i alt 7,5 43,6 1,3 29,4 24,2 17,5 INDBETALINGER De løbende indbetalinger var 8,6 mia. kr. mod 8,1 mia. kr. i første halvår 2014, svarende til en vækst på 7 pct. De samlede indbetalinger udgjorde 14,4 mia. kr. mod 12,0 mia. kr. i 1. halvår Medlemmerne i Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter blev overført til PFA i april med depoter svarende til 1,5 mia. kr. Halvårsrapport 3

4 Indbetalinger til markedsrente udgjorde 79 pct. af de samlede indbetalinger. Dermed er andelen af indbetalinger i markedsrente øget med 10 procentpoint i forhold til samme periode året før. De positive strømninger på markederne og økonomien var en medvirkende årsag til, at investeringer i fast ejendom gav solide afkast i 1. halvår. Indbetalinger Mia. kr. 1. halvår 1. halvår Markedsrente 11,3 8,2 18,9 Gennemsnitsrente 2,3 3,2 4,9 Syge- og ulykkesforsikring 0,8 0,6 1,2 Indbetalinger i alt 14,4 12,0 25,0 Kunder med samlede opsparinger på 6,9 mia. kr. flyttede fra gennemsnitsrente til markedsrente i 1. halvår. INVESTERINGSAFKAST Det samlede investeringsafkast i 1. halvår var 7,8 mia. kr. Børsnoterede aktier gav i 1. halvår et samlet afkast på 15,9 pct. Alternative investeringer har givet et afkast i 1. halvår på 13,3 pct. PFA investerer i stigende grad i virksomheder, der ikke er noteret på fondsbørsen. DE FINANSIELLE MARKEDER Aktier gav væsentligt højere afkast end obligationer i 1. halvår af. Mens globale aktier gav et afkast på 11,7 pct., gav danske statsobligationer et afkast på -1,8 pct. De positive aktieafkast blev understøttet af en stigende dollarkurs og høje afkast i blandt andet Danmark, Japan og Europa. Det danske aktiemarked var med et afkast på over 25 pct. i top blandt verdens aktiemarkeder. Investeringer i ejendomme gav i 1. halvår et afkast på 7,2 pct. Obligationsbeholdningen gav et samlet afkast på 1,2 pct. Det er trukket op af afkastet på kreditobligationer, mens danske stats- og realkreditobligationer gav negative afkast i 1. halvår. Rente- og valutaudviklingen i 1. halvår har resulteret i negative afkast på både rente- og valutaafdækning. De europæiske aktiemarkeder blev generelt løftet af stigende vækst understøttet af en lavere eurokurs og oliepris, samt en ekspansiv pengepolitik. ECB påbegyndte i januar et stort opkøbsprogram for obligationer. Det pressede i løbet af foråret de europæiske renter ned på rekordlave niveauer. Tegn på stigende vækst og inflation samt det faktum, at de lange renter var blevet ekstremt lave, var med til atter at løfte renteniveauet. Det betød, at danske og europæiske obligationer gav negative afkast i 1. halvår. Mere risikofyldte obligationer som virksomhedsobligationer og emerging market obligationer gav høje afkast i 1. halvår hovedsageligt trukket op af den stigende dollarkurs. Afkast i markedsrente Kunder i markedsrente har igen fået gode afkast. Afkast i pct. År til pensionering Profil D høj risiko 12,8% 9,0% 7,1% 6,5% Profil C moderat risiko 10,2% 7,5% 5,9% 5,5% Profil B lav risiko 7,6% 5,9% 4,8% 4,4% Profil A meget lav risiko 5,0% 4,4% 3,6% 3,4% Kunder i markedsrente fik afkast på mellem 3,4 og 12,8 pct. afhængig af, hvilken risikoprofil kunden havde valgt. Afkastet var højest for kunder i profil D, som har den største andel af risikofyldte aktiver. Det samlede afkast i markedsrente (N1M) var 6,6 pct. Halvårsrapport 4

5 Afkast i gennemsnitsrente I gennemsnitsrente var det samlede afkast af kundemidler (N1F) 0,2 pct. Afkastet i gennemsnitsrente reguleret for periodens ændring i markedsværdireguleringen udgør 2,8 pct. i 1. halvår. 0,3 Omkostninger målt i forhold til hensættelser var 0,16 pct. i 1. halvår, hvilket er uændret i forhold til 1. halvår 2014 Omkostningsprocent af hensæ3elser Omkostningsprocent af hensættelser Depotrenten til kunderne i gennemsnitsrente er 2,0 pct. p.a. Inklusive forrentning af Individuel 0,2 0,16 0,19 0,18 0,16 0,16 KundeKapital på 20 pct. p.a. er depotrenten før skat i PFA på op til 2,9 pct. p.a. i. 0,1 Afkast af Individuel KundeKapital PFA s struktur med KundeKapital sikrer kunderne den størst mulige andel af værdiskabelsen. Som i 2014 kan alle kunder med KundeKapital i se frem til 20 pct. p.a. i rente af Individuel KundeKapital. Det gælder både kunder i markedsrente og gennemsnitsrente. Investeringsafkast Pct. p.a. 1. halvår 1. halvår 2014 Årligt afkast i gns Årligt afkast i gns Markedsrente 6,6 % 6,3 % 10,7 % 9,1 % Gennemsnitsrente 0,2 % 7,7 % 7,9 % 8,4 % Gennemsnitsrente inkl. markedsværdireg. 2,8 % 3,8 % 4,4 % 4,6 % Egenkapital og KundeKapital -0,7 % 4,9 % 5,4 % 6,0 % Individuel KundeKapital forrentning 9,5 % 9,5 % 20,0 % 16,9 % OMKOSTNINGSUDVIKLING PFA s samlede omkostninger steg fra 752 mio. kr. i 1. halvår 2014 til 852 mio. kr. i 1. halvår, hvilket hovedsagelig skyldes positiv engangs- justering af omkostninger i 2014 vedrørende tilbageførsel af hensættelser. De forsikringsmæssige driftsomkostninger, som omkostningsnøgletallene beregnes på baggrund af, steg fra 416 mio. kr. i 1. halvår 2014 til 444 mio. kr. i 1. halvår. Omkostninger pr. forsikret steg fra 383 kr. i 1. halvår 2014 til 400 kr. i 1. halvår. Omkostninger målt i forhold til præmier faldt fra 3,7 pct. i 1. halvår 2014 til 3,3 pct. i 1. halvår halvår halvår halvår halvår halvår UDVIKLING I BALANCEPOSTER Balancen udgjorde 444 mia. kr. ultimo juni mod 391 mia. kr. ultimo juni Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter udgjorde 373 mia. kr. ultimo juni mod 345 mia. kr. ultimo juni Balancen blev bl.a. øget af nettoindbetalinger fra kunderne og periodens positive investeringsafkast. Gæld til kreditinstitutter relateret til repo-forretninger, uafviklede fondstransaktioner og gæld vedrørende derivater med negativ markedsværdi steg 27 mia. kr. siden ultimo juni 2014 til 61 mia. kr. ultimo juni. Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter PFA har i de foregående år oplevet en stærk vækst i hensættelserne til markedsrente. Denne udvikling er fortsat i 1. halvår. Hensættelserne udgjorde ultimo juni i alt 124 mia. kr. mod 104 mia. kr. ultimo PFA har et stående tilbud til kunderne om at flytte deres opsparing fra gennemsnitsrente til markedsrente med deres andel af reserverne som overførselstillæg. De interne overførsler fra gennemsnitsrente til markedsrente udgjorde i 1. halvår samlet 6,9 mia. kr., heraf udgjorde overførselstillæg 1,8 mia. kr. Den danske regering forlængede perioden for fremrykning af skat på kapitalpensioner til. Halvårsrapport 5

6 PFA har tilbudt kunderne mulighed for at afgiftsberigtige i perioden 11. maj til 30. september og har udsendt brev til omkring pensionskunder herom. Kunder i gennemsnitsrente, der benytter muligheden, flytter samtidig deres kapitalpensionsdepot til aldersopsparing i markedsrente. I 1. halvår er flyttet opsparinger på samlet 0,2 mia. kr. fra gennemsnitsrente til markedsrente som følge af afgiftsberigtigelserne. PFA har i 1. halvår afregnet et beløb på 0,2 mia. kr. overfor SKAT vedrørende kundernes fremrykning af skat på kapitalpensioner. Indfrielse af den ansvarlige lånekapital på 600 mio. kr., hvoraf 450 mio. kr. ultimo 2014 kunne indregnes i basiskapitalen, reducerede basiskapitalen. Basiskapitalen blev øget ved fuld risikoforrentning af gennemsnitsrentebestanden samt af nettoindbetalingerne til KundeKapital. KundeKapital voksede med 0,7 mia. kr. i 1. halvår og udgjorde 25,2 mia. kr. ved udgangen af juni. Egenkapitalen faldt med 0,1 mia. kr. til 5,1 mia. kr. Se anvendt regnskabspraksis. Kundernes samlede opsparing i markedsrente udgjorde 44 pct. af den samlede opsparing (de retrospektive hensættelser) i markedsrente og gennemsnitsrente ultimo juni. Dermed er andelen af opsparingen i markedsrente øget med 5 procentpoint i forhold til udgangen af Livsforsikringshensættelserne i gennemsnitsrente faldt fra 223 mia. kr. ultimo 2014 til 208 mia. kr. ultimo juni. Faldet skal ses i sammenhæng med de interne overførsler til markedsrente, samt at renteudviklingen i 1. halvår medførte et fald i markedsværdireguleringen fra 59 mia. kr. ultimo 2014 til 52 mia. kr. ultimo juni. Kundereserver Kollektivt bonuspotentiale er øget med hele 3,7 mia. kr. siden årsskiftet til 11,7 mia. kr. Det kollektive bonuspotentiale er øget, selvom mange kunder valgte at flytte deres opsparing fra gennemsnitsrente til markedsrente. Det skyldes det positive investeringsafkast, og renteudviklingen i 1. halvår, der reducerede markedsværdireguleringen i gennemsnitsrente. Kapitalgrundlag Basiskapitalen voksede med 0,4 mia. kr. siden årsskiftet til 28,7 mia. kr., hvilket anses for tilfredsstillende. Finanstilsynet afgjorde i 2013, at KundeKapital ikke må bidrage til diskretionære rabatter til udvalgte kunder. Erhvervsankenævnet stadfæstede Finanstilsynets afgørelse i december Afgørelsen er indarbejdet i regnskaberne siden årsregnskab PFA og Finanstilsynet har i forlængelse af Erhvervsankenævnets stadfæstelse drøftet udmøntningen, herunder den regnskabsmæssige behandling. Drøftelserne forventes afsluttet inden aflæggelse af årsregnskabet for. Kapitalkrav og solvensbehov PFA s solvens blev yderligere styrket. Kapitalkravet baseret på individuelt solvensbehov udgjorde 9,6 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår. Det traditionelle solvenskrav udgjorde 9,8 mia. kr. Det traditionelle solvenskrav var således størst og dermed kapitalkravet ved udgangen af 1. halvår. Det individuelle solvensbehov faldt med 6,3 mia. kr. siden årsskiftet, og det traditionelle solvensbehov faldt med 0,5 mia. kr. Den overskydende basiskapital steg med 6,5 mia. kr. til 18,5 mia. kr. opgjort efter det individuelle solvensbehov og med 0,9 mia.kr. til 18,9 mia. kr. opgjort efter det traditionelle solvensbehov. Det regnskabsmæssige nøgletal Solvensdækning (Solvens I) skal opgøres på basis af det traditionelle solvenskrav. Solvensdækningen (Solvens I) steg Halvårsrapport 6

7 med 18 procentpoint til 292 pct. PFA har således en yderst robust solvens og er er godt rustet til at Solvens II træder i kraft 1. januar Næstformand Jørn Neergaard Larsen udtrådte af bestyrelsen efter regeringsdannelsen i juni. RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER Den væsentligste risiko for PFA er udviklingen på de finansielle markeder, hvortil der er knyttet en høj grad af usikkerhed. De største risici er effekten på pensionsprodukter med gennemsnitsrente af renteændringer og forlænget levetid. LEDELSE Den 1. april tiltrådte Allan Polack som ny Group CEO for PFA. Anders Damgaard blev i juni udnævnt til koncernfinansdirektør. På selskabets generalforsamling den 29. april blev Jens Peter Due Olsen valgt til bestyrelsen. Han afløste Erik G. Hansen, der udtrådte af bestyrelsen. Charlotte Dahlstrøm Hovgaard tiltrådte som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Hun afløste Klavs Andreassen, der udtrådte som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. På det konstituerende bestyrelsesmøde blev Svend Askær genvalgt som bestyrelsesformand. Jørn Neergaard Larsen og Jens Peter Due Olsen blev valgt som næstformænd. BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Lars Ellehave-Andersen udtrådte af direktionen i august. Direktionen består herefter af Allan Polack, Group CEO, Anders Damgaard, koncernfinansdirektør, samt Jon Johnsen, koncerndirektør og COO. Siden 30. juni har aktiemarkedernes udvikling været negative, hvilket har påvirket afkastet for kunder i markedsrente. Solvensgraden er stadig solid. Bortset herfra er der ikke indtruffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på selskabets økonomiske stilling. FORVENTNINGER TIL Resultatet for året som helhed afhænger af udviklingen på de finansielle markeder, og dermed om der kan indtægtsføres fuld risikoforrentning for gennemsnitsrentebestanden. Halvårsrapport 7

8 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt halvårsrapport for regnskabsperioden 1. januar 30. juni for, forsikringsaktieselskab. Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. København, den 26. august Direktion Allan Polack Anders Damgaard Jon Johnsen Group CEO Koncernfinansdirektør Koncerndirektør og COO Bestyrelse Svend Askær Jens Peter Due Olsen Lars Christoffersen Formand Næstformand Karsten Dybvad Gita Grüning Charlotte Dahlstrøm Hovgaard Peter Ibsen Hanne Sneholm Jensen Thomas P. Jensen Per Jørgensen Torben Dalby Larsen Mette Risom Laurits Rønn Per Tønnesen Halvårsrapport 8

9 Resultatopgørelse Note (mio. kr.) Præmier 1/1-30/6 1/1-30/6 2 Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Præmier f.e.r., i alt Investeringsafkast Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Forsikringsydelser Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r., i alt Ændring i livsforsikringshensættelser Bonus Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i KundeKapital Bonus, i alt Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter Andre omkostninger Overført til KundeKapital fra andre indtægter og andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS RESULTAT PERIODENS TOTALINDKOMST Halvårsrapport 9

10 Balance Note (mio. kr.) AKTIVER Immaterielle aktiver Driftsmidler Materielle aktiver, i alt Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Udlån til associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele Obligationer Udlån Indlån i kreditinstitutter Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter Genforsikringsandele af forsikringsmæssige hensættelser, i alt Tilgodehavender Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Andre aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver, i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt AKTIVER, I ALT Halvårsrapport 10

11 Balance Note (mio. kr.) PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Sikkerhedsfond Reserver, i alt Overført overskud Egenkapital, i alt Ansvarlig lånekapital Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter Præmiehensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til bonus og præmierabatter KundeKapital Hensættelser til unit-linked kontrakter Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Gæld Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter PASSIVER, I ALT Eventualaktiver 5 Eventualforpligtelser Halvårsrapport 11

12 Egenkapitalopgørelse og kapitalforhold (mio. kr.) Aktiekapital Sikkerhedsfond Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital Anden totalindkomst Totalindkomst Egenkapital Egenkapital Periodens resultat Overført til KundeKapital Totalindkomst Egenkapital Periodens resultat Overført til KundeKapital Anden totalindkomst Totalindkomst Egenkapital Korrektion af fejl vedrørende selskabsskat Egenkapital efter korrektion (mio. kr.) Basiskapital og kapitalkrav Egenkapital KundeKapital Værdien af skatteaktiver i en administrationssituation Andel af datterselskabers basiskapital Heraf værdien af den pågældende ejerandel Kernekapital Immaterielle aktiver Udskudte skatteaktiver Andel af kapitalkrav i datterselskaber Reduceret kernekapital Supplerende kapital Basiskapital Kapitalkrav Overskydende basiskapital Halvårsrapport 12

13 Noter 1 Anvendt regnskabspraksis PFA s regnskab aflægges efter lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser af 7. februar Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for PFA har i halvårsregnskabet for rettet en konstateret fejl på 118 mio. kr. i indregning af skat af årets resultat i årsrapporten for Rettelsen påvirker skat, aktiver i alt og egenkapital samt femårsoversigten. (mio. kr.) 2 Bruttopræmier 1/1-30/6 1/1-30/6 Indirekte forsikringer, i alt Direkte: Præmier Gruppelivspræmier Indskud og overførsler Forsikringer, i alt Bruttopræmier, i alt Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Bruttopræmier Ændring i præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r., i alt Forsikringsteknisk rente Udbetalte bruttoerstatninger Ændring i erstatningshensættelser Diskontering, afkortning af løbetid Diskontering, ændring af rentekurve Erstatningsudgifter, brutto Bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring, i alt Halvårsrapport 13

14 (mio. kr.) 4 Eventualaktiver Selskabet har et fremførtbart skattemæssigt underskud på mio. kr., svarende til et skatteaktiv på mio. kr., der er indregnet i balancen med 891 mio. kr. Reverseforretninger indregnet i balancen under indlån i kreditinstitutter Eventualforpligtelser Til sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi Registrerede aktiver dækker såvel forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. som hensættelser for unit-linked forsikringer Obligationer solgt som led i repo-forretninger, som er indregnet i balancen Afgivet sikkerhed i forbindelse med kontrakter på ikke børsnoterede finansielle instrumenter heraf afgivet ud af den modtagne sikkerhedsstillelse Andre garantier Leje og driftsforpligtelser overstiger ikke Selskabet har givet tilsagn om deltagelse i investering i unoterede værdipapirer med et beløb på er part i forskellige retssager og tvister. Sagerne vurderes løbende, og der foretages de nødvendige hensættelser i overensstemmelse med en vurdering af risikoen for tab. De verserende retssager forventes ikke at få indflydelse på selskabets økonomiske stilling., forsikringsaktieselskab, er fællesregistreret med tilknyttede virksomheder for afregning af lønsumsafgift og moms og hæfter solidarisk herfor., forsikringsaktieselskab, indgår i en dansk sambeskatning med PFA Holding A/S som administrationsselskab. PFA Holding A/S hæfter for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber, i henhold til selskabsskattelovens regler herom. Halvårsrapport 14

15 BN forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade København Ø Telefon CVR:

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2013

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Forord 4 Koncernberetning Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 6 Investeringsafkast høje afkast til kunder med markedsrente 10

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25707184

Nykredit Livsforsikring A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25707184 Nykredit Livsforsikring A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 - Revisionsudvalg 5 - Aflønning 6 Ledelsens hverv 7 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Kunder i Livsforsikringsselskabet A/S flyttes til PBU 1 Resultat 1 Balance og egenkapital 1 Risikostyring 2 Livsforsikringsvirksomhed 2 Depottilskrivning 2 Samfundsansvar

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008 19. maj 2008 Meddelelse nr. 10/2008 Hovedelementerne i kvartalsrapporten er: Resultatet efter skat blev et underskud på 234 mio. kr. mod et overskud på 379 mio. kr. i 1. kvartal sidste år. I forhold til

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Hovedelementerne 1. halvår 2013 Resultat efter skat på 784 mio. kr. mod 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 Resultatet pr. aktie var

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

PKA+Pension Forsikringsselskab A/S. Årsrapport 2014. Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91

PKA+Pension Forsikringsselskab A/S. Årsrapport 2014. Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Årsrapport 2014 Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige revisors erklæringer 10 Resultat- og totalindkomstopgørelse 11 Balance 13

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Årsrapport 2009. CVR-nr. 26188385

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Årsrapport 2009. CVR-nr. 26188385 Topdanmark Link Livsforsikring A/S Årsrapport 2009 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 - Revisionsudvalg 5 Ledelsens hverv 6 Påtegninger Ledelsespåtegning 7

Læs mere

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser:

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser: Topdanmarks halvårsrapport for 2012 21. august 2012 Meddelelse nr. 09/2012 Hovedelementer 1. halvår 2012 Resultatet efter skat steg fra 726 mio. kr. til 846 mio. kr. Resultatet pr. aktie steg fra 52,0

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2013 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i BP Livsforsikringsselskab A/S BESTYRELSENS

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Halvårsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning... side 4 Ledelsesberetning... side 5 REGNSKAB Resultatopgørelse...

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen

Læs mere