Nr. 3 december årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 december 2013 69. årgang"

Transkript

1 t 4 2 N. 3 cm ågang

2 t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: * Fax.: * * DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.: Piv:sag 48, tlf: Diktø Mikal S. K. Jnsn Dikt n.: SEKRETARIAT Diktinssktæ Chista Sktt Dikt n.: Diktinssktæ Anja Hu Dikt n.: ØKONOMI Øknmichf Jns O. Jhansn Dikt n.: Assistnt Maian Ptz Chistiansn Dikt n.: Assistnt Dt Klmi Dikt n.: EKSPEDITION/uljning Assistnt Guun Gumunstti Dikt n.: Assistnt Pia Michalk Dikt n.: Diftschf Aln Palm Hansn Ansva f: Hånvækaflingn. Dikt n.: INSPEKTØRAFDELING Inspktø Mak Duus Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå 1 Dikt n.: Inspktø Jac Kath Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå 2 Dikt n.: Inspktø Knu Chistnsn Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå 3 Dikt n.:

3 Paktisk plysning Åningsti: ag kntt: Stga ag Hjmmsi: Tsag kl samt kl t Søng kntt: Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: Tlfax Hjmmsi: Manag tsag kl Tsag tillig kl Fag kl Tlfnti f kntn vil nmalt væ: Manag nsag kl Tsag kl Fag kl Tlfnti f inspktø Mak Duus Omå 1: Daglig fa kl tlf Jac Kath Omå 2: Daglig fa kl tlf Knu Chistnsn Omå 3: Daglig fa kl tlf Tlfnti f mål Søn Ulall ck (må 1): manag-fag kl tlf Finn Masn (må 2): manag-fag kl tlf I Esjg (må 3): manag- fag kl tlf

4 t Fmann ha t Hva sk i fmtin? Opføls g uljning af ny lig ha vi haft hl m, ll s hll sig, at vi ha væt igtig ygtig til at hav n tt va til n tt pis. Dtt slvfølglig n kus, vi ønsk at ftsætt, mn vi skal væ mgt pmæksmm på maksvilkå. En af fakt vi skal væ mgt pmæksmm på, hvls t s u m mgafin i vt næmå, sm kmmunn. Vi må g ikk væ så snævsyn, at vi ikk ligls følg uviklingn i t gaml Sønjylns Amt, sagtns kan påvik vs må. Hva mns så m mgafin? Dt uviklingn i måt i flkningn, hvilkt inæ til- g faflytning. Ss tig i tin, skt Inhl: Fmann ha t 4 stylsns tning 6 Hygglig smmfst i Dgngån 33 stylssmø 34 Smmmø i af Stt søg v "Ånt hus" 38 Takktal g gul æt 39 St intss f Gunvigspakn 40 Aflingskusus 41 Ny 42 Mang tilu i Pæstgåspakn 45 Fl stmska 45 Psnalnyt 45 Sist nyt fa DOA 46 TV- g ai-pgamm 47 Gæstvæls g hus 52 Aflingsstylsn 55 Ejnmsfunktinæ 62 Hånvækaflingn + gy 63 Ejnmsfunktinæns 64 tlf. ti g pstkass Hvstylsn 67 4 Raktin i 42: Mikal S. K. Jnsn/Tn A. Sønsn/Aln Høffl. Ansvashavn aktø Pn Sønsn, tlf , INDLÆG TIL NÆSTE NUMMER SENEST 1. fua Dalin f t i 2014: 1. fua, 1. maj, 1. sptm g 1. nvm. Layut g tyk: Ihl Gafisk Puktin, ag. Opg: ks.

5 n føst uanising i mitn af 1800 tallt, hv flk fa nt flytt in til yn f at aj i inustin. Sin uviklingn gåt fa, at flk flytt m lit stø y, g ung flytt m st y såsm Kønhavn, Åhus, Ons g Ålg, hv man kan få n univsittsuannls. Ny fskning vis, at uanisingn ftsætt, såls at man ikk kun i lkalmån flytt m yn. Dt liv i fmtin nnu m upægt, at flk flytt m stø y, g t ikk kun ung, sm flytt. I lkalmåt ha vi all st tnns på uanising. Mang ung flytt m st y ikk aln på gun af uannls, mn gså fi mn, ikk sk nk i lkalmåt. Vi ha ligls st, at flk fa Nals flytt m Søng, ikk aln af n åsag, at ajspsn fsvin, mn gså fi n l sni fin t m attaktivt at i Søng. Dnn flytning mfø, at g liv mang lig lig i Ng g mgn, g tt ty, at man nnv n l tagyggi, såls at i t pn m ful kæl. I Søng mæks nn tnns gså. Vi ha g ikk t st plm m tmm lig, mn v kllg i SA ha ngl st plm m Jøgnsgå, sm gn vil nnv til n tag. M iss tnns i aghvt skal vi følg uviklingn i, hvls t gå m at ulj v nuvæn lig. Sluttligt kan jg ftæll, at vi ntp ha afviklt vt ålig pæsntantskasmø, hv vi fik n igtig g ialg m vs. Fsamlingn gav ful tilslutning til at ftsætt m t i papiugavn g ftfølgn lægg t u sm igital ugav på vs hjmmsi. På t knstitun stylssmø øft vi antallt af ålig ugav, nu liv 4 sm t tilig ha væt. Vi glæ s til ign at giv j infmatin 4 gang åligt, g vi hå i tag psitivt im nn uvi infmatin m 42 fmv. I øvigt kan t plyss, at Hlg Palm Knusn, Tnni Asmussn g Tn Sønsn lv gnvalgt til hvstylsn. Tn Sønsn lv ftfølgn valgt sm næstfman på t knstitun mø. Vintn ha all vist sig m fst føst pa gang, g m t liv n mil ll hå vint kan jg kun gisn m. Nå kmm vint stå juln nmalt fan øn. Jg vil ønsk all mlmm, ansatt g n igtig glælig jul samt t gt g lykkingn nytå. Kaj Englhat t 5

6 t stylsns tning f ligfningn Fa stylsns si vil vi gn y vlkmmn til nyvalgt mlmm af pæsntantskat g aflingsstyls, g samtiig sig n st tak til nuvæn g afgå mlmm f s insats i aflingn g i ligfningn ignnm t snst å. 6 1

7 Lvgivning Dn 23. janua km ny gl m ajuføingsgyt. Æningn ty, at all tal ajuføingsgy skal hav n påminls, inn sltts af listn. Påminlsn skal inhl plysning m, at man sltts af listn, såfmt man ikk tal til n ny fist. Til gngæl phævs 6-ugs gln, g t p til vs ligfning at tilttlægg n fsvalig pcu f påminls g sltning. Vi ha snt n ykkskivls til all, ikk ha intalt ajuføingsgyt f I finls m ajuføingsgyt ha væt ngl, sm mn, at ikk lvt gjt pmæksm på, at skull tal tt gy. Vi ha gmt all list fa n ag, vi vgåt til ny gl m ajuføingsgyt. Intil nu ha all iss sag væt hanlt i hvstylsn, g ha ikk væt fnøn kumntatin til, at vi ha kunnt giv mlmmt ancinnittn tig. På stylssmøt i kt ha vi sluttt, at nu gåt så ng ti ft inføsln af gyt, at t nu n aministativ pgav at vu sagn g giv afsg. Samajt m kmmunn t M kmmunn ha ligfningn i måt haft n ålig ialg, g patn nig m, at vi all skal tækk på sammn hamml f at få n nøvnig tilvækst af g til måt. På tt mø lv patn gså nig m, at nsætt n ajsgupp, skal s på n fmatt statgi f almnt ligyggi. Oplæggt fa kmmunn va, at vt. kunn væ 2 3 psn fa ligfningn. Dtt vi ikk lvt nig m, så i føst mgang upgt 5 psn fa n aministativ si, g vi pæsntt v Tag Sktt. V pæsntant skal, sammn m kmmunns pæsntant, i føst mgang uaj spillgl f samajt, g i ann mgang kmm vi plitik fa fskllig hvstyls in i ajt, nå skal til at øfts plitik. Kmmunn fvnt, at illt vil s såls u, at, gynn i Høuphav måt hnv n tilig Søng kmmun inklusiv Nyøl g Ragøl g Gåstn, at t h uviklingn i all fm f lig vil sk, altså inklusiv almn lig. Rstn af kmmunn fvnt man vil liv ntn nugsmå, fimå ll plvlssmå. Nals fvnts at liv plvlss-, fi-g nugsmå. Syals g ag vil liv fi- g nugsmå g Sunv vil liv Lanugsmå. Gunkapital Kmmunns anl i gunkapital i øjlikkt 10 %, g svæ i kmmunn vt t t flig, sm ikk afsætt mil til, at kan yggs almn lig i kmmn fi å. Åsagn, at stå igtig mang tmm lig i måt. 2 7

8 t Tmm lig Tmm lig t af st plm ngl ligfning i måt ha, hvilkt vi g ikk ha i vs ganisatin. Vi ha ngl lig, sm ljs u ft pincippt føst til møll, g i ny g næ ha vi n nklt lig, stå lig n mån ll t. Åsagn til lig lig hæng til ls sammn m, at ikk læng så mang ajsps på øn, hvilkt mfø at ngl flk flytt m ajt g an vælg at flytt f at få aj. En ann åsag kan gså væ, at ung flytt fa måt g ikk sk n tilsvan vækst i antallt af tilflytt til kmmunn. I samm pi, hv stå lig tmm, yggs samtiig lig an st. Kan t væ igtigt, ngl vil spøg? Vs sva ja, hvilkt hæng sammn m, at kun (), sm ftspøg iss lig. Flk i ag vil hlst hav lig i t pn, g h kan ngt af gaml lig ikk følg m. Dt så p til aflingsstyls, hvstyls g aministatin at fin u af at gø iss lig attaktiv. Stuitu til Malmø I finls m afviklingn af t ålig mø m kmmunn, lv øftt m vi all nu kunn v ngl ting sammn, g kmmunn tilø at aang n stuitu til Malmø, hv sk mgt på mang fskllig må. unkflstan, hv vi så på Annsta ( Danskyn ) Dt n ny pføt yl på a mak stån af pæfaik lig g ygning. ygglsspnn tgnt af n ansk/svnsk akitkt Pt g, slv uvikl t inustialis yggsystm, sm ugø føst tap. Dt spænn v yln, at man kan følg uviklingn v n ca. 10-åig pi i t pæfaik sign. Fa nu g på sigt liv t intssant at følg å aglig iftsmkstning g hnlægglsn. 3 8

9 Dt vi tg m fa va fantastisk gåmiljø, sm lv pæsntt å i fm af t st g t lill fællsska. Dnn unyttls af gåum på 1. sal til t lill fællsska vik igtig gt. Affalshåntingn i tt må fascin gså, t vist sig at va t unjisk øsystm, sug affalt t fa fælls psamlingspunkt. Ligsm pakingsygning va unyttt m vliggn fællsaal g gåum. ligkmplkst Augustng H, i fthånn n l å, pæsntt t sist ny i lignæ klimatilpasst pnlægning. D t ustillingscnt, sm v alt m gønn tag, hv vi så fskllig løsning. t I ligmåt mang g ksmpl på LAR-løsning g ann fnuftig, æygtig intning i hvagn; affalshånting, ngiptiming, lgløsning, nyt vaski g vanhanling. Sktaiatschf Lina Jhanssn va vs gui på nn tu. D gønn må ugj n st inspiatinskil. Mån man hav skat løsning f at kunn få vanmængn håntt via små kanal g sø, vik utlig gt. Løsning m gønn tag, kunn anvn ca. 50 % af gnmæng g samtiig ugø n g isling va spænn. D mang insats ha samtiig øgt ns jska til måt, g ingå stlt i pgavn m at vis måt fm f mang søgn. Västa hamnn Omåt i n tilig inustihavn lv uviklt g knt p til yggustillingn 01 fa Nu t gt gt til. Ltta Hanssn fa kmmunn gui s gnnm tænkningn g histin f måt. I såvl t pinlig 01-yggi sm nyyggit gt vægt på æygtigh. Opinligt fpligt yghn sig til at vælg synlig g hla gønn løsning; gønn tag, pntning f t figt yliv, fugl- g fgmuskass, slcll g -panl, tc. 4 9

10 I t ny yggi tagt ylig skit til at fin æygtig initiativ, sm m gå på puktins tknisk lmnt. Lkalpnn f måt va tænkt mgt vnt, hvilkt giv sig til utyk i ag, v at st fsklligh i løsningn på ygningn. t Enginving i Rsngå Vi søgt t st, usatt mn gså utligt spænn - ligmå Rsngå, hv vi søgt n ligafling, pføt i 1960 n, ha væt pin mht. nginving. Anlsligfningn ha sm n af føst st jnmm i Malmø gnnmføt n knskvnt nving m sigt på at infø ngi- g ssucspals. Mlm af stylsn, Rin Cluly, ftalt m insatsn. På tun lt all u af faing g g ksmpl. Enginving, gnanvnlsspjkt f såvl affal sm gnvan, vampjkt (slvam, jvam), kkspaing, LAR-løsning, gønn tag, vjlægning (gus fm f asfalt), Unyttls af vam fa instaltins-/tknikska til vamska v hjælp af ksta vntitin sm statning f tøtuml, vt-skyls tiltt, mtivatin af n iniviull aflæs f miniming af fug, uannls af jnmsfunktinæ i ngi m.m., nginving i finls m nvingspjkt, nving af tknikum, LED-lysning. 10 5

11 Aktivitt i fningn 42 fylt 70 å Dn lv ligfningn stiftt, g kunn såls fj 70 ås føslsag. Mn a n 6.12 va n tsag, lv slv juilæt flyttt til fag i fj. All aflingsstylssmlmm, pæsntantskasmlmm, hvstylsn samt aministatin va invitt m lsag, g mlt sig igtig mang til, så vi va faktisk 112 psn, møt fm f at fstliggø nn ag sammn. Og fstliggjt lv n. t Slv fstn lv afhlt i vt st fltt lkal i Guntvigspakn på Guntvigs Allé 88, hv va g ps til all. H va mtagls i fhalln, hv iktø g fman tg im g sag vlkmmn, va så vlkmstink g lt musik til. Eft at all va ankmmt, va vlkmst v fmann, Kaj Englhat, nævnt fskllig ting fa ligfningns histi g til sist unævnt Tag Sktt til aftnns tastmast, sm så vtg ft Kaj g fk paktisk ting mking aftnns flø. Tak til t afgå stylssmlmm Sm ngt af t føst fik fmann ign t, g så lv Kistn itsch g Els Ptsn kalt p til scnn. Diss t va i nvm tåt u af hvstylsn i finls m pæsntantskasmøt, hv va på valg. Kaj Englhat takk m f t gt ngt stylssaj g ønsk m gg g vin fmv. Hft ftalt Tag Sktt m aftnns pgam g vaskls. D lv igangsat n 3 tts mnu, viklig smagt gt. Mit in i spisningn stpp musikkn g in km 3 man fa Søng Pips an Dms. Diss 3 gav n flt unhlning m histi g musik va høj, mn væ at hø på. Mit i t hl a så m n igtig Sktt (Tag Sktt) vill kmm p til m. Han gik på scnn g lv uklæt sm n sktt m ø payk, hat g sækkpi. H fik vi nvi st g høt Tag sm sækkpi - spill, nk ikk ngt han kan tjn png på, mn t gik g imligt m små pip - ly. Søng Pips an Dums unhlt i ca. 30 min m mang fltt num g g unhlning. Spisningn ftsatt g hft lv spillt p til ans. 6 11

12 Intuktinskusus t Hvt få ft afhlls af aflingsmøn invit vi til t intuktinsmø, hv all aflingsstylssmlmm vlkmmn til at ltag. D va møt mang ltag fm, fik n gnnmgang af fnings histi, hva n almn lig, ftningsn f aflingsstyls m.m.. Dltagn va igtigt intss g va n igtig g ialg. Kusus f aflingsstyls I å lykks t gusklv at få t vs intn kusus f aflingsstyls p at stå m gt g vl 30 ltag. Kust lv afviklt n 11. kt i vs mølkal på Hlg Dachmanns Ga. Eft kaff g unstykk lv ganisatinns pygning gnnmgåt, såls man kan s, hv kmptncn f fskllig slutning ligg hnn. Hft lv aflingsstylsns pgav, kmptnc g pligt gnnmgåt. Så va tin kmmt, hv man gik u i guppn g øft plæggn, hvft va iskussin g psamling. Fkstn lå tungt i mavn, a man gik v til mnn øknmi g makvaning. Omking øknmin lv tagt fat på må, hv man ha inflyls på, samt hva skal sk i aflingn. H kmm så makvaning in i illt. Et ksmpl på, hvls n makvaning fgå, lv gnnmgåt m ugangspunkt i afling 1. Så va tin kmmt til psamling g iskussin. Tigmlingn fa ltagn ha væt, at t va t st kusus, læng va afviklt i fningn. 12 7

13 Næst gang t så ign ti til at tag u af hust. Dt liv m n lvis slvtaling fa aflingn, så husk nu at afsætt png på åighskntn, så I kan kmm m. Kntaktpsn All aflingsstyls få tilu m at få tilknyttt n kntaktpsn, hvilkt mang afling ha nyttt sig af. Kntaktpsnn kan ugs i finls m fskllig spøgsmål m uføls af ajt i aflingsstylsn, mn vil ikk ltag i aflingsstylssmø. Kntaktpsnn kan iag m faing g hjælp til ajt. H n lill list m punkt, hv kan hnts hjælp fa kntaktpsn: Aflingns pligt g ansva Åts aj i aflingsstylsn Gnnmgang af pcu mllm aflingsstyls g aministatin Føsthjælp til ny aflingsstyls Hjælp til plitisk pcss Hjælp til ufmning af fat g tning t Så ha i ug f hjælp til ajt i aflingsstylsn, så tag kntakt til js kntaktpsn. Ha I ingn kntaktpsn g ønsk n, så kntakt n i aministatinn, g hvstylsn vil på næst mø till j n kntaktpsn. t t i tt kalnå ikk lvt vt igitalt. t liv ugivt i t ugav, g, nå ukmmt, liv gt u på vs hjmmsi. V at v igital num, sm vi i å fu ha gjt, ha vi ligls haft n spals. Vi mangl spns på, hvls vi skal ugiv t fmv. stylsn mgt i tvivl m, hvls tt skal sk i kmmn å. Fnmmlsn, at 8 13

14 t fl, sm læs t, nå t ukmm i papiugavn. Ha vi væt på fkant m at v n igital ugav g ha spat png, sm nøvnigvis ikk skal spas? Dt kan gt væ, så vi vil gn hav n at på pæsntantskat, hva vi skal m vs. En ting g sikkt, vi vil ikk afskaff t, mn vi vil gn hav, at så mang sm muligt læs t, uanst m t ukmm i papiugavn ll vs igitalt. Nå vi alligvl skal øft t g ts inhl, vil vi gså gn hav fsg til, hvls vi kan f t, så fl vil læs å atikl samt all paktisk infmatin, sm givs i t. Ligsm tilig å ftlyss staig insg fa aflingn. Emn kunn væ: Havfst Jultæsfst skivls af hv nklt afling Inlæg m ngl af v g mang an ting. D kunn vt. gså kmm inlæg fa n m, at vkmmn ltag i n fning, hv ngl af v kunn hav glæ af at ltag i. IT systm g hjmmsi D ha i ng ti væt snak m, at vi skull hav vt n ny hjmmsi. Ukastt ha læng liggt fæig, mn t ha væt svæt at få vt sin, så n tækk på øvig plysning i v systm. En ann ting så, at vi ha t ifts ED systm, hv vi ha væt n støst aftag af pgammt. Vi ha hl tin skullt væ m til at tal uviklingsmkstningn til systmt g ligls væ pøvklu. I finls m n intning m v lig va systmt ikk kt til tin, g t ikk føst gang, vi ha væt u f nn plvls. Df lvt kiggt på ny systm, g i nuvæn øjlik aministatinn v at vælg, hvilkt systm t skal væ, g tt ha stylsn givt aministatinn myniglsn til. Vi ha valgt nn løsning, fi vi skal hav t ED systm, sm tissvan. På sigt fvnt vi n ffktuing, så vi kan ug kæftn på an pgav. Stuitu til Stni I sptm mån lv t ønsk m at s faikkn i Ng, pfylt. Dt h Stni pn fmstills. All på vjn u så vi ksmpl på nving af tagjnmm, va lvt gt m p uvnigt. Hft gik tun n til t st pjkt, sm skal vs på Kvæsthustvt, ligg lig vf pan. H liv vt n unjisk pakingsps til 500 il, g vnv vs n st ml, hv flk l.a. kan v tat ll an ting. Dt va nu ikk slv pjktt, vi skull s på, mn im infmatinshust, sm vt m Stni p. 14 9

15 Vl ankmmt m fægn til Osl, gik tun vi til faikkn, sm ligg ca. 2 tims køsl fa Osl. Vi fik ftalt m akitktu g muligh inn f tag g faca, puktinsmt, miljø, hlah g ttaløknmi, slistyk, sgfasth, gaffiti, klæning af søjl g hjøn g vinu. t Puktinn kø stt st autmatisk, g va ikk sæligt mang patø til at følg puktinn. I n manull afling vs l.a. hjøn i fskllig vinkl. Dt nyst inn f puktinn, at man nu kan vfø ill på pn. Dn sist ag tilagt vi m at kø unt i Osl g s på fskllig pjkt, Vi va l.a. u at s n st fvanling, sm skt m tilig lufthavn m navnt Fnu. Omåt nu næstn fylt m yggls. I øvigt va vi u at s på tagjnmm, va klæt m p. Dt gj t stt intyk på s va, at nå man nlig hav muligh f at æn t kvat til ngt hlt ant, nytt man sig ikk af ljlighn til t

16 YGGERIER NU OG I FREMTIDEN Guntvigspakn t yggsktn ha væt amt af n ng g hå vint m af følgn fsinkls af l.a. nyyggit. Dt gæl gså pfølsn af 42 s mfattn yggpjkt Guntvigspakn på Guntvigs Allé i Søng, hv 1. tap, sm va pngt k til inflytning til smm, mått pågn ca. t måns fsinkls. Dl af t såant nyyggi kunn ikk uføs i fstvj, g slvm yggfiman hav insat ksta manska, kunn vi ikk ungå n såan fsinkls. I øvigt all lig i 1.tap f længst uljt, g t samm gæl 2.tap tst fa t pa nklt lig, mn j n vntlist, så t liv ikk ngt plm. Vi all nu i gang m tap

17 21. sptm ha væt afhlt ånt hus, hvilkt va n nm succs. Vi gn m, at ha væt ca psn f at s på lign, g af iss ha ca. 600 fåt ulvt matial m lign inkl. pisn på ustill lig. Mang vill gn hav haft n ljligh, mn j sm tilig skvt, all uljt. Ngl nytt sig af ljlighn til at liv skvt på vntlistn. Dn 1.kt va inflytning f ny. Rstn af n vil flytt in løn, g atn vil væ n 1. nvm, n 1. cm g sist vil flytt in n 1. fua 2014 i tap 1. D flst syns, at t va jlig ljligh, g va n l, unn sig v pcingn af usn. Pcingn t mgt vist valg fa vs si, it t vt såls, at man ikk nøvnigvis skal flytt fa sin lig, nå man få ug f plj. t Dn intnatinal skl sm n pi va lj i n l af lkaln i t tilig EUC Sy, hl flyttag til lkal i n samm uannlssinstitutins ny micil på Hilma Finsns Ga. En ny lj i lkaln på Guntvigs Allé 88 Søng Lkal TV, sm tilig mtalt, ha inttt sig m stui g tknikum samt an lkalitt på stt. Skæntn På Skæntn ha tilig væt fælls aal til n. Eft ygningn af t ny pljhjm på Dyølsin ha ikk væt sælig mgt ug f at nytt lkaln. Kmmunn ha ønskt at kmm af m ngt af aalt g ligls ønskt, at skull vs lig i stt f. Dt ha f s væt n ng g sj pcs, fi n n fvaltning ønsk t, g n ann fvaltning ønsk ngt ant. Langt m læng t t g lykks s at få yggt 4 lig

18 Mæhgnt t Sin Mæhgnt lv yggt, ha liggt n gilsal mit i måt. Dnn ha til ti væt mgt gnn f n i måt. På t tispunkt lv sat tisgænsning på, hv læng man mått fst. Mang gæst kunn ikk fstå tt, fi nu va pgt til at fst, g måsk gn vill fst læng. Plmt va, at mns gæstn kun va n n gang, så va stt st fst f n hv vig nst wkn. Eft hvvlsn af Guntvigspakn saln lvt lit i vsku, hvf vi ha valgt at mygg gilsaln til 2 stk. 2 vælss ljligh. Vi hå, at tt vil væ m til at ltt tilvælsn f næmst, samt at tiltagt vil væ m til at måt ligls liv m attaktivt at i. Ch. Klsvj Afling 18, stå af Ch. Klsvj g Søn Lanvj 35, i øjlikkt i gang m stø nving. På Søn Lanvj lvt uskiftt vinu g ø. På Ch. Klsvj liv tag g tknisk instaltin skiftt, g vil ligls kmm nyt avæls. Rnvingn på Ch. Klsvj ha føt til ngl flytning, mn t ha ikk væt sæligt svæt at fin ny lj. Diss liv inn unskift af kntakt gunigt infmt m, hvilkn nving aflingn gnnmgå g ligls, hvls tt kmm til at påvik husljn

19 Skvpakn i Egnsun I Skvpakn ha vi læng haft t ønsk m at nv lig, a mgt y i løn vlighlls. Aflingn stå af 48 ljligh, sm flt på 10 stk. 2 vælss på 55 m², 10 stk. 3 vælss på 89 m² g 28 stk. 4 vælss på 110 m². Pjktt uajt, g fvntt stat va 2012, mn t ikk statt p nnu. Dt ha væt n mgt ng g sj kamp m at få vilgt mil fa Lansyggfnn, mn ngt m læng vilgt png g hl pjktt kmm til at kst ca. 48 millin k. t Hl pjktt mfatt stt st n ttalnving af husn. Tagknstuktinn skal fstæks, g kmm nyt tag på. D liv islt, kmm ny ø g vinu i, mustn uvnig, nyt vamsystm g nving af tilt g avæls. Vi fvnt nu, at pjktt kmm i gang i slutningn af invæn å. Et af st plm vi ha haft i å, hvls måt få vamfsyning. Kmmunn ha mlt, at kan kmm fjnvam fa Gåstn, mn t vil liv alt f yt. Vi ha fhøt s v an fjnvamslska, mn vil ikk kunn fsyn s på nuvæn tispunkt. slutningn nu lvt, at vi ygg n miltiig gascntal, g vi må så afvnt, hva sk mht. til fjnvam. Kmm tt til måt, vil vi ligls tilslutt v an lig i Egnsun måt. Samajt m aflingsstylsn i Skvpakn På aflingsmøt i fåt va t igtigt åligt klima mllm aflingsstylsn g ligfningn, hvilkt stt st gik ignnm hl møt. Ngativittn fa aflingsstylsn un fmntligt i misfståls, it ha fåt n f

20 t nøn infmatin f at ufø ajt i aflingsstylsn. Hligvis lykks t m hiv g sving at få valgt n hlt ny aflingsstyls. D ha ftfølgn væt afhlt pstatsmø m aflingsstylsn, sm hav mang spøgsmål, lv svat på møt. I slutningn af juni va aflingsstylsn på søg v yggit på Guntvigspakn f at s på, hvilk løsning man vill få i aflingn v n st nving. Afslutningsvis va søg hs Ptsn Tgl, hv aflingsstylsn valgt fi stn, så n slv kan vælg, hvilkn fav stn s lig skal hav. Sm t fmgå af vnstån skal minst væ t pat, sm ingå i øftls g tæff slutning, f at man kan få t knstuktivt samaj. Fjnvam Søng I apil 2013, intåt vs H-mlm, Tn Sønsn i Søng Fjnvamns styls. Han afløst Kistn itsch, sm va i stylsn i n ng åækk. I n finls sn vi n st tak til Kistn f vl uføt stylssaj f ljn i fsyningsmåt. H n kt inting m hva ø sig i øjlikkt i Søng Fjnvam. Als-lningn På gnalfsamlingn i apil 2011, fik stylsn manat til at aj vi m Als-linjn, sm skull gå fa Søng til Ng. I n mllmliggn pi fusætningn f t pinlig pjkt ænt væsntlig, f aj vi pt. på t nyt pjktfsg, sm statning f Als-lningn. Dt ny pjktfsg aj u fa samm tispn sm f Als-lningn. Såfmt pjktfsgt gkns, fvnt vi at kunn stat p i slutningn af Fvntt vaigh f anlægsajt ca. 3 å. Dtailpnlægningn ikk fæig nnu. Mn nå anlægsajt stat, fvnt vi at kunn giv næm sk til øt må. D kan nnu ikk sigs ngt m fjnvampisn, mn vil kmm t lill tillæg til n pis tals i Søng på gun af ksta invsting

21 Intimning af gtmi anlæggt i Spang / Vstmak H p til fyingssæsnn, iftspsnalt i gang m n sist inkøing af anlæggt, så t kan iag til vamfsyningn i n kmmn vintpi. Vi afhængig af t tilstækkligt vamgung f at kunn liv hlt fæig. t Omåt i Spang m gtmi-ingn. Flisvækt på Vstmak i Søng. Pvisin på kmmungaantt lån. I 2010 ptg Søng Fjnvam t lån på 440 mi. til invsting i t gtmianlæg. 2 å ft i 2012 slutt Søng yå uvntt m tigvikn kaft at pålægg gaantipvisin på t kmmungaant lån.sm t lv nævnt på gnalfsamlingn i apil 2013, vil vikningn af nn ny pvisin til kmmunkassn øg vampisn hvt å i kmmn 25 å. F åt 2013 ty t, at vampisn på gun af n ny pvisin øgs m ca. 400 k./å inkl. mms f n stanalig. Søng Fjnvams aministatins ygning på Nøkl 54 i Søng Fjnvamns styls ikk nig i slutningn g ha på Søng Fjnvams vgn inagt sagn f mstln g afvnt næm i n kmmn ti

22 t Ny ikl i Vllup Søng Fjnvam ha insnt t pjktfsg til kmmunn til n ikl i Vllup. Pjktfsgt lvt gknt af yåt n 9. kt g ansøgning m miljøtills fmsnt til kmmunn. Uu af fskllig ntpis fvnts i 4. kvatal Hvis t hl gå sm pngt, fvnt vi at stat yggfasn i fåt 2014, så vi kan kø anlæggt in g lv n føst vam i fyingssæsnn 2014/2015. Uygningn i Vllup nøvnig på gun af t fvntt stign ftspøgsl fthånn sm tilslutningn i måt Vllup/Høup øgs. D u v igtig g øknmi i n ny ikl i fhl til ili kl, n statt. 3D-ml af t imassfyt maskinanlæg. ag Fjnvam ag Fjnvam ha på gun af ny afgift hævt pisn på MWh m 100 k., så pisn nu 450 p. KWh. Hm ign n skjult skat, sm vi gså skal tal mms af. Slvm fjnvamn lvt fhøjt m 100 k. p MWh, t gt at vi ha fåt fjnvam ingt på Højmakn. n kmmt af m s gaml gaskl. Diss ha væt n y mgang at vlighl, så tillykk g hl g lykk på Højmakn. Dn 19. sptm lv afhlt gnalfsamling på Dgngån i ag. Slvm vamn lvt fhøjt m 100 k., t næstn kun stylsn mø p såan n aftn. ag Fjnvam v at pøv v n skjult al, mllm Vmmingun g Nyøln. Vi fvnt at ptag gas vamt van p fa ungunn, sm så gå vi til n vamtvanspump. Dt liv spænn, m van nk i ungunn. Vant skal p g så tig i ungunn 22 17

23 stylsn i fjnvamn stå af 5 valgt nt tilslutt pivat hus. 1 insat af kmmunn, g så mig fa 42 Søng. Vi ha kun 1 stmm i ag Fjnvam, mn all fa 42 ha talt v gnalfsamlingn. Så mø p til næst gnalfsamling. t Antnnfningn 42 Sm vtagt v 42 s pæsntantskasmø ha ligfningn nu fåt sin gn antnnfning til at vatag intssn f afling, sm få lvt signal via Dn Ovn Antnnfning, DOA. Dt skt v t valgmø n 20. august i ligfningns mølkal m ltagls af 19 valgttig pæsntant f aflingn. Valgmøt inlts m n aktul inting af stylssmlm Hny Kjæ m viksmhn i DOA. I n ftfølgn at lv gnlt fmhævt ønskt m t m fit kanalvalg, af å øknmisk g intssmæssig åsag. Antnnfningns føst styls g suppnt, fa vnst: Pn Nilsn, Finn Maquasn, Th Thams, Castn Nilsn, Hlg Palm Knusn g Hny Kjæ. Tag Sktt va ikk til st, a han ltg i t ant mø i Nyg 18 23

24 Sm fman f antnnfningn lv nstmmigt valgt Finn Maquasn, afling 13, g til stylsn valgts ft skiftlig afstmning Pn Nilsn, afling 6, Th Thams, afling 37, Hlg Palm Knusn, afling 73 g Tag Sktt, 42 s aministatin (g fman f DOA), m, Hny Kjæ, afling 13 g Castn Nilsn, afling 21, sm suppnt. stylsn ha ftfølgn knstitut sig m Pn Nilsn sm næstfman g Th Thams sm sktæ. DOA Dn Ovn Antnnfning i Søng t Nyt fa DOA DOA ha haft mø m pgamm samt m fl HD pgamm. Vi ha haft 6 stylssmø i åts lø samt ltagt i mø m å Stfa g favitguppn, hv ha væt 11 mø. D st øftls ha væt: Hva vil vi m DOA? Uygg anlæggt ll sælg t? Vi mn at DOA staig ha n ttigls g fmti til st gavn f v mlmm. Kntaktn m Stfa, sm nu gæl f 2013/14. Kntaktfhanling m pgamsammnsætning f 2014 staig ikk hlt afsluttt, vi mangl afslutning på tmapakk g n slv. Samajt m Stfa DOA ha t gt samaj m Stfa, mn s tlf. svic v f v mlmm ikk tilfsstilln. Stfa køt Antnnn, g t ha givt m ajs i DOA. Fmtin Uygning af fint, så t tiltts vs mlmm. Dt igital spjl. Uygning af fiast Ø stuktu Fl usnls g sansynligvis Dansk film. Vi ønsk at ska svic f v mlmm. Vi stat nu på uajls af fsg til hlt ny vtægt. Uvils af stylsn til 7 f at få n sammnsætning. Fningns psigls ftsætt sm stana m t å m nus. D fning sm ønsk kt psigls - 6 mån kan få t, mn få så ikk nus

25 ligfningns afling kan vtag, at ikk all i n afling skal væ tilsluttt. Vi ptt n fning i DOA til at saml mlmm, sm ikk ønsk slv at hav n fning, g til ptagls af nklt psn. Fningn få stmmt på samm må sm øvig fning i DOA. SE ha køt Stfa. Vi v ikk, hvilkn tyning t kan få. Df t nnu m vigtigt, at vi j vs gt nt, f m ha vi n muligh f at skift lvanø p DOAs Infkanal t PRØVEKANALER Vi ha sm sævanligt haft n pøvkanal p. mån, typisk kanal sm ikk i vs nmal pgamuu. Dt ha væt kanaln: Natinal Ggaphic, Nickln, VH1, Silv HD, C Lifstyl, C Knwlg, C - Enttainmnt, TNT, 7én, TLC. I næst mån kmm så, Extm Spts g Shwtim. Vs analg systm kan ikk msætt HD-kanal, g vi ha svæ ikk kunnt sn Silv HD g TLC i nn mgang, a kun usns i HD. Et plm sm liv stø, a fl g fl kanal kun vil liv usnt i HD. PROGRAMMØDE VED STOFA Stfa invit n 6. sptm, pæsntant fa all anlæg pgamfsyn, til n pgamag i Ficia. Stfa lukk t analg signal n i statn af 2014, f s gn anlæg. V "Stfa fit valg", på all stanatpakkn, ikk m t kav m, at skal vælgs 4 pgamm. SS- g Viasat-kanaln m i uut, mn gæl kun f Stfas gn anlæg, sm kø m 3 pgampakk. D liv ikk afhlt ugafstmning i å i fningn, mn Stfa ha t m n uganalys f Sy- g Sønjyln. Rsultatt va sm sist å, g jg kunn s, at ikk fskl på vs piiting af kanal fm f Stfas gn anlæg. Fl HD-kanal i statn af Dt TV3, Disny, TV2 Fi, DR K, Stfakanaln. DOA INFO Vi ing via kauslill vigtigst nyh fa DOA s hjmmsi g an svicmlls. V vigtig mlls, t muligt at kø n nyhslinj nst på skæmn. illn på Infkanaln, sm sævanlig af Kim ntzn, sm ign skal ly n st tak til

26 t DOA s HJEMMESIDE Staig pænt søg, spcilt p til væsntlig æning på nttt. D ca. 230 søgn m ugn, hvilkt giv ca søgn m åt. På hjmmsin kan man fin væsntlig nyh, sm pøvkanaln, n aktull kanalnøgl g så hnvisning til lvant hjmmsi. SLTV sm nytt kanaln, mn til gngæl usn igtig mang usnls, m ugangspunkt i lkalmåt. Usnlsn på Infkanaln sm gl gnusnls, a SLTVs usnls føst kmm på Kanal SYD (MUX), hvilkt t igital snnt, sm all kan mtag m. Usnlsn på Kanal Sy, kan ss: Manag kl. 22:30-23:30, løag kl. 15:00-16:00 g sønag kl. 15:00-16:00. s gså på: Vi aj på at uvi samajt m SLTV, så i gså kan få pgamm fa js fnings må, tt vil kæv minst n fultisansat g fl fivillig. SLTV ftlys fivillig E ngn, sm gn vil v Søng Lkal-tv s hjmmsi, så mø p til t ugntlig aktinsmø, sm hls hv manag kl. 19 i Lkal-tv s. lkal på Guntvigs All 88 i Søng. 8. ks Hva skt i Ksn i løt af åt. I løt af pin sin sist ajt vi m insatsmå, lv vtagt v pstat af valgpin sist å

27 Insatsmå i Ksajt: Mulighn i altnativ ngifm sl g vin Synliggø plmt m tmm lig vf hvm g hvan? mulighn f n fælls infmatinsmaj? Stykls af ugn af scial mi sm ptfm f uljning g synligh Samaj m kmmunn mking ating CSR Et signal til L s styls m ønskt m øgt inagls i finls m cntal initiativs uvikling Infmatinsinsats (synliggøls) m mulighn (g glæn) v fivilligt aj ganisatinsstyls aflingsstyls aktivitt i ligmåt æygtig løsning skal i fkus æygtighsuvalg (m ugangspunkt i n unsøgls af faing nt ksns ligganisatin) t Fmtiig mø skal afhls ft følgn pincipp: Kvalificing af kspæsntantmøn vt. m plæg på skift gnsiig fpligtls Pcing af møn i fhl til Ls stylssmø Ksmø skal ganiss m stø ltaginvlving søg hs hinann pstat kl m ftfølgn pæsntantskasmø Vi alti vlkmn i Ng Tma: ngi g sign Opfølgning i fhl til tilig mø fast agsnspunkt Stuitu til Åhus Et af punktn, at man vill aj vi m at aang n stuitu. Dnn gik til Åhus g lv afviklt i mitn af sptm. Eft ankmstn til Åhus va t føst pjkt vi skull s på, hvls n gnnmgin nving af n afling fa 1936 lvt vt. Et af plmn va, at facan på n n si af ygningn va vaingsvæig. Muphys lv ha ligls væt in i illt, så stt st alt, hva kunn gå galt gåt galt. Man ha fåt n ksta villing fa Lansyggfnn f at fæiggø pjktt. n lvt gnhust i p til 1½ å, g tt g husljstigningn ha mføt, at t kun halvln af n, sm flyttt tig

28 t Eftfølgn va vi n på havnaalt. H fik vi på t af Åhus kmmun nsat Aaluviklingsknt n gnnmgang af visinn, g vn pn f n ny yl, yggs på havnn. Umit ft gnnmgangn gik vi u g så på 2 fskllig klligi. Dt n va akitktnisk ttalt gnnmføt favmæssigt. Vi vill g alig ygg lig på nn må, it va v 50 m 2 spilps på hv tag. Dt ant yggi ha væt mtalt i t nsækkn lign. Dt smat v yggit, at på vantt f sat slcll p. Tun gik så u på spisn af mln, hv mang lig vil liv yggt. Hlt u på spisn g på kajkantn yggt 54 almn lig. Vi va in g s n nklt ljligh, va gt inttt g hav n viklig g usigt. Dt nst mn, at vil liv yggt t højt tån lig v sin af, mn t ikk ngt nyt, it t hl tin ha væt n l af hlhspnn. Om løagn tg vi n tu u til Gllup, hv nu vtagt n hlhspn i Åhus kmmun til n væi af m n 7 mia.. D l.a. tal m nivning af lkk g ny infastuktu f måt. En st l af pjktt, at Åhus kmmun ha lvt, at man flytt ca ajsps til måt

29 D ha væt mang plm i måt, mn t ha tilig vist sig, at nå man invlv plmønn, så få man g sultat. En af st plm, at nå flk få vilkå f.ks. gnnm aj, så flytt fa måt, g t giv i sig slv n slvfstækn ffkt. t Kswkn knfnc Hvt å i slutningn af kt mån afhls n ålig kswkn knfnc. D snst å ltagantallt falt, så i å lv knfncn afhlt sammn m 3. ks, sm ækk måt Fyn. Rsultatt va, at vi nn gang km p på ca. 180 ltag, g t må sigs at væ n succs, så t fvnts, at vi næst å ign afhl kswkn knfnc sammn. Emnn va: mkatits inflyls på ljlig gnnm tin Rkutting til mkatit Møfacilliting g min mølls Danmak knt sm vns lykkligst flk hvan kan t væ? Hva fivilligh i t hl tagt f n støls? Og følgn tmaplæg: Rkutting af fivillig Hva kan n vist fivillighsplitik i ligganisatinn ty? Mø n fivillig 24 29

30 t Ngt af t gnnmgån i n l af inlæggn, va ngt man kal, Fivilligshscikln. Gunlæggn gå n u på, hvan man få fl fivillig invlvt i ajt. Vi ha nnu ikk ajt m cikln i vs ganisatin, it vi nnu all sammn ikk kn gt. Vi t g t vil kmm, nå man føst ha ajt m cikln, g m gså liv ftlig m inhlt i nn. Vi vil kmm m n næm intuktin, g t kan væ, vi skal afhl fællsmø m fmænn ll aflingsstylsn, så vi all få n fståls af, hvan nn cikl kan nytts. Psnalsin Mak Duus ansat sm Inspktø f må 1 p. 4. fua 2013, sm t l i n mstuktuing, sm svæ tø n afskigls til v assistnt Ln Nissn. ian Cusn ansat sm VVS svicmntø p. 15. kt 2012, sm statt I Esjg. I vtg ft stillingn sm mål f må 3. Mnika Ptsn ansat sm mal p. 23. juli 2012, samt mallæling Mikkl Fiich p. 7. janua V malafling ft uvilsn nu kmplt. Antt Hansn ansat sm Rngøing p. 18. fua Vi ønsk afgå maj hl g lykk i fmtin g y all ny maj i fningn vlkmmn. Vi hå fal gt til i fningn g at n vil tag gt im m. Fmtin Hva fmtin y på, kan væ mang u på. H kan man vælg at s å på kt g ng sigt. På kt sigt v vi, at fltallt i kmmunn ha valgt, at ikk afsætts mil næst fi å, såfmt ha fltallt til at v ugtt sammn i yåt. Vnst ha intil vi sm t nst pati mlt kt g utvtyigt u, at vil afsætt png til at ygg ny almn lig. La s hå, at an pati sin sig g i løt af yåspin vil afsætt mil, hvilkt t mgt spinklt hå m, mn miaklns ti nnu ikk fi. Vi ha ikk ngt nyyggi i støskn, g ønsk vi at få vt 3. tap i Guntvigspakn fæig, så hl pjktt m afsluttt. Df vil v fkusmå på kt sigt staig væ at nv lig i samaj m aflingsstylsn, ulj g fhåntlig pfø ny lig, såfmt liv ug f tt. Opføls g uljning af ny lig ha vi haft hl m, ll s hll sig, at vi ha væt igtig ygtig til at hav n tt va til n tt pis. Dtt slvfølglig n kus, vi ønsk at ftsætt, mn vi skal væ mgt pmæksmm på maksvilkå

31 En af fakt vi skal væ mgt pmæksmm på, hvls t s u m mgafin i vt næmå, sm kmmunn. Vi må g ikk væ så snævsyn, at vi ikk ligls følg uviklingn i t gaml Sønjylns Amt, sagtns kan påvik vs må. Hva mns så m mgafin? Dt uviklingn i måt i flkningn, hvilkt inæ til- g faflytning. Ss tig i tin, skt n føst uanising i mitn af 1800 tallt, hv flk fa nt flytt in til yn f at aj i inustin. Sin uviklingn gåt fa, at flk flytt m lit stø y, g ung flytt m st y såsm Kønhavn, Åhus, Ons g Ålg, hv man kan få n univsittsuannls. Ny fskning vis, at uanisingn ftsætt, såls at man ikk kun i lkalmån flytt m yn. Dt liv i fmtin nnu m upægt, at flk flytt m stø y, g t ikk kun ung, sm flytt. t I lkalmåt ha vi all st tnns på uanising. Mang ung flytt m st y ikk aln på gun af uannls, mn gså fi mn, ikk sk nk i lkalmåt. Vi ha ligls st, at flk fa Nals flytt m Søng, ikk aln af n åsag, at ajspsn fsvin, mn gså fi n l sni fin t m attaktivt at i Søng. Dnn flytning mfø, at g liv mang lig lig i Ng g mgn, g tt ty, at man nnv n l tagyggi, såls at i t pn m ful kæl. I Søng mæks nn tnns gså. Vi ha g ikk t st plm m tmm lig, mn v kllg i SA ha ngl st plm m Jøgnsgå, sm gn vil nnv til n tag. M iss tnns i aghvt skal vi følg uviklingn i, hvls t gå m at ulj v nuvæn lig. E t svæt at ulj lign ll gå a sm vamt ø? Hvilk ljligh ha vi svæt v at ulj? Hva åsagn til vt. uljningsplm? Hvls stanan på lig, sm svæ at ulj? E lign ikk pct igtig st? E husljn f høj? Ha v kllg i kmmunn tmm lig? Hva åsagn til tmm lig? Hvilk plm, g hva åsagn til tt? D kan sikkt væ fl spøgsmål, mn t sikkt, vi skal ikk a ygg lig, f at fningn skal vks. Vi skal så gt, sm t nu muligt, pøv at sik s, at ftspøgsl g hv f at ygg ny lig. En ting at pfø ny lig, mn vi ha j gså lign i vs nuvæn afling, vi skal hav uljt. H kan gså jss n l spøgsmål

32 t E svæ at ulj? E vlighlt g ajuføt til nuvæn hv? E agangsfhln g nk? Hva m køkkn g a? liv ljmåln f y ft nving? Dtt højst sansynligt kun ngl af spøgsmåln. Vi v all nu, at hvn anls i ag, n va, a n l af v lig lv yggt. Dtt aln mfø, at på t ll ant tispunkt ø nvs. Ligls vi knt m, at mang af v nuvæn g kmmn still kav til iniviull løsning. Dtt ty, at fningn skal væ på mækn, å nå skal yggs nyt, mn så sanlig gså, nå n nuvæn ligmass skal nvs. H skal vi så væ m til at sik, at nuvæn g kmmn få inflyls på intningn af lign, såls at vi m sik, at vi gså kan lj v lig u i fmtin. Dtt kæv, at vi all nøt til at hav t tæt samaj mllm aflingsstyls, aministatin g hvstyls. I fmtin vil vi sikkt liv stillt vf at skull pfø lig til stt st samm pis sm i ag, slvm vil liv stillt stø kav til f.ks. isling g lignn. Df liv vi nøt til at s på, hva huslj inklusiv ugiftn til l, vam g van. I ag vil ugift til hnhlsvis l g vam væ tivt høj, st i tin til fugt i fmtins lig. Mån husljn skal sammnligns på nu g ft nving ll nyyggi vil væ, at man ingn all ugiftn til ift, g m få n samlt ttal pis f ljmålt. Dt kan gt væ, at slv husljn liv høj, mn vil så liv spat png på iftsugiftn f ljmålt, så sm hlh ø ikk væ tal m n nm stigning i n ttal ugift f ljmålt. stylsn vil takk aflingsstyls, pæsntantskasmlmm g maj i fningn f t g samaj i t fløn å. På stylsns vgn Kaj Englhat 32 27

33 Hygglig smmfst i Dgngån Ign i å va st pakning til smmfstn i Dgngåns pavilln. n fa Østga g Dgngån hygg sig sammn. Eftmiagn stat m hjmmagt kag, sm fl af n hav agt, g n lill én til kaffn. Dft lv gillt pøls g spist katfflsat. Jnny spill g vi sang. D lv anst på n, mns vi sang æ ausang.. En igtig hygglig ftmiag g aftn. nt Jøgnsn, Fman f af. 36 t 33

34 t 34 ESTYRELSESMØDE Rfat af stylssmø tsag 22. august 2013 Pkt. 1. Gknls af fat n Rfatn lv gknt. Pkt. 2. Efttningssag Læsv i JV ang. kg v Cllsum. KE g TS ha skvt læsv sm sva. n i n. 27 vil ikk inns i kgn. I finls m at uøvt hævæk på Cllsum ulvt n usø på k. på siøs hnvnls. uslmm, Ankilga: D afhls mø m kmmunn n Stuitu til Svig n TS, KE g MJ tilmlt pgam snt unt. Pkt. 3. yggi: A: nyyggi Guntvigspakn tap 1: All køkkn mntt til wknn, ligls flis g capt. Ånt hus n 21. sptm fa Etap 2: I gang m pælfuning af fløj 5 g 6. Vntitin ign i uu n Fhanling m Stni mking p til tap 2, samt til nvingn i Egnsun. Guntvigspakn køkkn D muligh sm ly på 42 kø ny vn + kg p + vntitin, ugt på max i invsting. D ajs vi m mulighn. : nving Rnving gknt m pstat manag ug 37. All hus få nyt tag mls u til aflingsstylsn i af. 72. Tappnving på Vilvj piltpjkt til an afling vs n stuitu u. Af. 15 kk- g vinususkiftning. Af. 18 kntakt skivs m Fynsk A/S. Ekstainæt aflingsmø n Af. 74 Højmakn stat på n gaml l, tispnn vhls. Af. 73 licitatin n Pkt. 4 KU-uvalgn. Mø ug 35 Pkt ks. Wknknfnc n 25. g 26. kt i illun. ASH tilml KE, TS g ET. Pkt. 6. DOA. Mø v. vtægt i DOA. Pgammø afhls inn ugangn af sptm.

35 - Antnnfningn 42 Valgmø afhlt n D va 25 ltag. Valgt til fman: Finn Maquasn lv valgt Til stylsn lv valgt: F 2 å: Pn Nilsn, af. 6 g Hlg Palm Knusn, H. F 1 å: Tag Sktt, aministatinn g Th Tams, af. 37. Valgt til suppnt: 1. suppl.: Hny Kjæ af suppl.: Castn Nilsn af. 21 Pkt. 7. Fjnvam. A. ag Hl mø n Søng Intt Pkt. 8. An sag. alkn på Stga g Møllga i ag pgav f Knu. Fspøgsl fa Ulkøl Ringining i fm af gatis mlmska. Enigh m at givs 3 mlmska. Rfat af stylssmø tsag 10. kt 2013 Pkt. 1. Gknls af fat n. 184 Rfatn lv gknt. Pkt. 2. Efttningssag MJ: ha ltagt i kstainæ gnalfsamling på Møllgån i Egnsun. Omfattn nving. MJ intåt i stylsn i Møllgån intil Aln Høffl k. D afhlt kstainæ aflingsmø i af. 3 g af. 18. Af. 3 ønsk n kntaktpsn til knyttt g Hny Kjæ ønsk at væ kntaktpsn. ASH ml stylsn i af. 3 at Hny Kjæ s kntaktpsn. Pkt. 3. yggi: Nyyggi: D ha væt afhlt Ånt Hus i Guntvigspakn. D va ca søgn. stylsn skal ltag m aktivt g væ ft. Næst inflytning n 1. nvm Rjsgil hls n kl hv tap 1 invits. D skal i alt afhls 1 jsgil p. tap. 2. tap - 8 gknls mtagt n 9. kt 2013, mangl gknls af svømmhalln. Fsg til ny fav på 2 tags husn i 2. tap. D lv fmvist fl favkminatin. : nving Mølkkn ag, MJ fmvist ill af nyt uhæng g tag, mangl vinususkiftning. Højmakn, ag, lit fsinkt, fvnt at nå tisp-nn. D vt n aftal m DONG m vi tal i alt k. til Dng f stikkn i finls m mlægning til fjnvam. Raiat skiftt i ca. 10 lig. 35 t

36 t 36 Mælkøttn; i gang m tæfælning, samt y lgpsn. SI gå i gang m mygning ug 42 alin n Skvpakn, af. 73: Hl ikk øknmisk, mangl af king mking vaminstaltinn. Afking ug 43. Af. 18; kø ikk ft tispn. Aftal m hvntpnø vhls ikk, mu g tøm vhl ikk tispnn. D uls agsø fa tisag ug 42. Pkt. 4 KU-uvalgn. Ingn mø sin sist. Pkt ks. ET ha ikk slv ltagt i mø i 8. ks mn ha mtagt fat fa. Knfnc i illun n kt. KE, ET g TS ltag. Pkt. 6. DOA. D inkalt til pæsntantskasmø n Pgamuvalgsmø n D afhlt stylssmø i Antnnfningn 42 hv stylsn ha knstitut sig. Finn Maquasn lv fman, Pn Nilsn næstfman g Th Tams sktæ. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag D afhlt gnalfsamling. stylsn lv gnvalgt.. Søng 16. kt kstainæt mø i fjnvamn. Pkt. 8. An sag. TS ha afhlt mø m ligstylsn, hv lv ftalt m yggi g nving, samt kav til kvt. Sy Engi: Eik Ticht valgt in i pæsntantskat i SE. KE; 4 ag i Ng v Stni. Fik gså st Kønhavn m ygning hv va nyttt Stni. KE, TS g MJ ha ltagt i tu til Svig sammn m kmmunn f at s pæfaik yggi sm ha ståt i 10 å. Afvnt fat hfa. Tun kmm m i tningn til pæsntantskasmøt. KE søg f 3 atikl til t, inkl. ill Ekstainæt stylssmø n 24. kt 2013 Pkt. 1. Gnnmgang g gknls af visinsptklln m ltagls af visinn g Jns O. Jhansn Ga gnnmgik ptkltt. stylsn påpg min småttls ft gknt. Pkt. 2. Gknls af fat n. 187 Ikk gknt. Rttls mking aministatinsiag.

37 t Smmmø i afling 37 D va fult hus i Fællshust hs afling 37 i Søng, a stylsn sønag n 1. sptm inø til t smmmø f n. Aflingsfman Th Tams ø ca. 45 ltag vlkmmn g int m stylsns viksmh samt m kmmn aangmnt. Og så va å pøls m ø, fællssang g slsang! 37

38 t Stt søg v Ånt Hus Intssn f n ny yggls på Guntvigs Allé ftsat st, hv såls ltg v intss i t Ånt Hus - aangmnt n 21. sptm. H ss glimt fa agn, hv ligfningns styls g maj søg f unvisning, sva spøgsmål samt ult matial m ny lig. 38

39 t Takktal g gul æt å kmmn, hånvæk samt pæsntant f 42 s styls g maj ltg sammn m pæsntant f ågivningsfima, lvanø samt fa yåt i jsgilt n 4. nvm. Taitinn t va takktal af l.a. gmst Aas Nygaa inn ltagn samls i t tlt til sving af gul æt m tilhø. (Fts: Tn A. Sønsn) 39

40 t St intss f Guntvigspakn Fmgik t af fmanns tning v pæsntantskasmø. D ftsat mgt st intss f ligfningns ny yggls Guntvigspakn fmgik t af fmann, Kaj Englhats tning v fningns pæsntantskasmø n 21. nvm i 42 s mølkal. Aas Nygaa g uvalgsfman Pt Hansn. D liv gså afhlt jsgil f 2. g 3. tap. Fmann int m stuitu til Malmø g til Osl-måt f at stu l.a. almnnyttigt nyyggi, matialpuktin g ny fm f affalssting. Han glæ sig v t g samaj mllm 42 g aflingsstylsn f Skvpakn i Egnsun m ligns nving, hv n nu få t typ af mustn at vælg imllm. Fmann, Kaj Englhat, afg tning. agst i illt ss 42-iktøn Tag Sktt g Mikal S. K. Jnsn. Han mtalt pålægningn af ny tag i Mølkkn g int m n såkalt Fivillighscikl, pæsntt v n kswkn-knfnc, m ksmpl i t lgpspjkt. Sluttligt a Kaj Englhat møltagn m n stillingtagn til m t skal ukmm i n papiugav ll i n igital ugav på nttt, hv t va hans intyk at papiugavn liv mst læst. Tilu fa antnnfningn Han plyst, at ca ltg i Ånt Hus - aangmntt i ygglsn n 21. sptm, hvaf ca. 600 fik matial m hjm m nyyggit. Han mtalt i samm finls jsgilt v 1. tap n 4. nvm m tal af gmst 40 Møltagn lytt til fmanns tning.

41 Fmann f n nyann antnnfning f 42, Finn Maquasn, afling 13, gav ft n inting m fningns viksmh g a m input fa aflingn til ug f fmtiig aftal m Stfa. Antnnfningns styls vil gn kmm u til aflingsmøn i fua/mats g ftæll m pgam mulighn. stylsn fvnt sig mgt af n ny antnnfning, sm skal giv ligfningn fhanlingsmuligh m ai / tv-lvancn fmv. Dt lv ftfølgn knstatt, m am. iktø Tag Sktt sm møts iignt, at va nigh m at ftsætt m papiugavn af t, sm sun kan læss på fningns hjmmsi. tningn lv gknt. Fmann f Antnnfningn 42, Finn Maquasn, ftalt m n ny fnings vik. I øknmichf Jns O. Jhansns sygfavæ lv hvfningns gnska m t vsku i 2012/13 på k., gnnmgåt af Tag Sktt. Han int nvi m åssultatt p. afling g gnkapitaln p. ljmål. All gnska lv gknt. Til 42 s styls gnvalgts næstfman Tn A. Sønsn, af. 1, Tnni Asmussn, af. 5 g Hlg P. Knusn, af. 73. Sm suppnt gnvalgts Ing Masn, af. 16 g nyvalgts Finn Maquasn, af. 13, mns t af fningn nytt visinsfima gnvalgts. Sm tilig å fik stylsn pincipil gknls af nyt yggi samt kø g pantsætning af jnmm, hv fmann plyst, at ikk pn m ylig yggpjkt l. lign. t Aflingskusus ligfningn ha i mitn af kt afhlt kusus f aflingsstylssmlmm. Fkus va tt å aflingsstylsns ttigh g muligh, samt øknmi. Hun samaj m aministatinn. Ca. 35 man hav funt vjn til 42 g tilagt n hl løag m skiftn unvisning g gupppgav. Vi vil fa aministatinn gn takk ltagn f t vikligt gt ngagmnt g spøglyst, sm ft vs pfattls gav n igtig g ynamik g mn at all lv høt. Gnlt ha vi kun mtagt psitiv kitik fa vt kusus. Tak f n g løag. Mikal S.K. Jnsn 41

42 t NYE EOERE Af. 5 Ml. n. Sunsvallga Af. 10 Skivløkkn 11 II tv Skivløkkn 23 II th Skivløkkn 1 II tv Skivløkkn 9 I tv Af. 11 gmstløkkn 9 II tv E gmstløkkn 1 st th Af. 13 Vstkl A Vstkl 226A Ringakkn 7 st tv Vstkl Vstkl 146A Af. 13 Ungmslig Vstkl Vstkl Vstkl Af. 21 Ml. n. Mæhgnt 42 I Mæhgnt 36 st Mæhgnt 24 I Mæhgnt 24 st Mæhgnt 30 II 3 E Mæhgnt 30 I Mæhgnt 28 II Mæhgnt 30 st Af. 22 Tnvj Tnvj Af. 24 Skæntn Af. 24 Æl- g hanicaplig Dyølga 10 II Dyølga 10 I Skæntn Af. 29 Vissingsga 10 I tv Af. 18 S. Lanvj 35 II Ch. Klsvj 1 st tv Ch. Klsvj 2 st th Ch. Klsvj 2 I th Af. 21 Mæhgnt 24 II Mæhgnt 32 st Mæhgnt 44 II Mæhgnt 40 II Mæhgnt 36 st A Af. 29 Ungmslig Mllmga Mllmga Af. 29 Ungmslig f ung m sælig hv Sunsuistsga 14 st Af. 30 jgga 8 I jgga 10 II th Sønga 4 II

43 Af. 30 Ml. n. jgga 2A II tv Sønga 7 II Af. 32 Pæstgåspakn Af. 33 Møllvang 3 st tv Møllvang 1 st th Møllvang 3 st th Af. 34 Englshøjga 24 II th Du Ptsga 3 st tv Englshøjga 22 II Englshøjga 22 I tv Englshøjga 22 II Af. 35 Højvang 8 I th Af. 36 Æl- g hanicaplig Østga 25A Østga 37J Af. 37 S. Havnga 32 II Af. 38 Æl- g hanicaplig Vstaln Vstaln Af. 41 Pæstvængt Af. 42 Runvængt Runvængt Af. 74 Ml. n. Højmakn Af. 77 Møllga 1 I Af. 77 Ungmslig Møllga 1 II Møllga 1 II Af. 79 Njs jg 22 I Njs jg 22 I Af. 80 Sunvængt Sunvængt Sunvængt Af. 80 Snilig Møllgån 4 st Møllgån 6 st A = lighavn i pågæln afling V = Væls L = yttljligh K = Kmmunns anvisningst E = Anvisningst til hvv G = Gnhusning AFDELINGSMØDER Vi i ful gang m skmalægningn, så vi kan pt. svæ ikk plys nøjagtig at f møn i aflingn, mn vil liv plyst på 42 s hjmmsi inn åts ugang. 43 t

44 t Kntt på Hlg Dachmanns Ga lukkt: Manag n 23. cm g fag n 27. cm. Åningsti: manag & tsag kl fag kl Lukkt: tisag & nsag 44

45 Mang tilu i Pæstgåspakn stylsn f Pæstgåspakn i Søng m n ngisk fman, Eina Stffns, i spisn, ha usnt t nyt n. af t Pæstkavn m n ækk g tilu til n. Dt gæl såls n avntsfst n 8. cm i Fællshust m julsving g agft pakkspil. I n ny å tilys n ækk filmaftn, hv n på at i janua, fua g mats kan s knt ansk film Hvistnsguppn, Fmmn g Citnn g En knglig affæ. Mn skal gså væ tilu m hyggstun, så svs gul æt 20. fua. 4 2 t Fl stmska I finls m n kaftig stm amt s f gansk få ug sin, ha vi fthånn fåt pgjt støstln af mang ska. Vs vuing, at vi tt å ha fl ska n i finls m n kaftig kan i På gun af t st mfang ha vi væt nøt til at piit pgavn f at søg f, at kitisk ska Psnalnyt: Favl TIL: løss føst. D kan f væ lit vntti på at få pat tingn, mn all pgav vil liv løst så hutigt sm muligt. Såfmt skull væ ska, sm ikk inttt, vil vi slvfølglig gn mtag sk hm. Mikal S. K. Jnsn Vivi Hfst sm ha valgt at søg ny ufing. Vi takk f t g samaj g ønsk hn alt gt fmv. 45

46 SIDSTE NYT OM DOA t M tt numm af t følg n ny pgamvsigt f H kt ftalt vigtigst æning g tilføjlsn: PAKKE 1 D analg kanal ucs til 7, på gun af psmangl. Dtt skyls l.a. ny tjnst g fl HD-kanal. m t TV m MPEG4 ll n DV-C mtag (Stfa SmatTv) kan uænt s nuvæn 29 kanal. PAKKE2 I pakk 2 ingn æning i analg kanal. 20 stk. i alt. D liv tilføjt følgn igital kanal, i pakk 2: TV3 Spt 2, TV2 Fi, Euspt 2, Nickln g VH1. D liv såls nu 26 igital kanal i pakk 2. RADIO D ingn æning, mn vi vu løn hnvnls m ny pgamønsk. STOFA FRIT VALG Kavt m min. 4 pgamm i "Stfa fit valg" tfal i Viasat g SS kanaln, kan staig ikk vælgs til i DOAs anlæg. DOA TEMAPAKKER TV3 Spt 2 g TV2 Fi kmmt nu i DOAs Tmapakk. HD-KANALER D kmm fl HD-kanal i gynlsn af 2014, l.a. TV2 Fi, TV3 g Disny. Fl følg m i løt af åt. PRISER Pisn ligg ikk k nnu, mn vi fvnt at å Pakk 1 g 2 stig. H skal man væ pmæksm på at 2013 va kntingnt fi på gun af DOAs 25 ås juilæum, hvilkt aln ugj 15,50 k. ml. 46 D nlig pis vil liv mlt u på 42 hjmmsi:

47 Tmapakk i DOA SPORTS PAKKEN P. m.: 290 k. * t FAMILIE PAKKEN P. m.: 290 k. * NYHEDER & FILM P. m.: 290 k. * RAAT VED VALG AF FLERE TEMAER * V valg af 2 Tma pisn 381 k. * V valg af 3 Tma pisn 457 k. * All pis p. m. g kæv at man ann på min. pakk 1. Pisn gæln fa

48 t TV-pgamm / pakkinling DOA TV PROGRAMPAKKE 1 (GRUNDPAKKEN) TV LOGO PROGRAM SPROG DIGITAL ANALOG KANALER DR K Dansk HD S10 168,25 MHz DR1 Dansk HD 5 175,25 MHz TV 2 Danmak Dansk HD 8 196,25 MHz DR 2 Dansk 9 203,25 MHz DOA Inf / SLTV Dansk S11 231,25 MHz ARD Tysk HD S13 245,25 MHz ZDF Tysk HD S15 259,25 MHz TV LOGO PROGRAM SPROG DIGITAL Pøvkanal (1) Divs KIKA / Kal 1 (2) Tysk Kan kun mtags DR Ramasjang Dansk igitalt i MPEG4. VOX Tysk Kanal Sy - fa ginn Dansk HD Dtt kæv t TV ll PRO7 Tysk n DV-C mtag NDR Tysk kan mtag MPEG4. SAT 1 Tysk RTL Tysk En DV-C mtag 3-SAT Tysk kunn f.ks. væ n DR 3 Dansk HD SmatTv ks fa Stfa. DR - Ulta Dansk TV Sy HD Dansk HD Flktings - TV Dansk Stfa Kanaln Dansk RTL 2 Tysk Sup RTL Tysk TV 5 - Fankig Fansk TV 2 Ng HD Nsk HD TV 4 Svig Svnsk HD G Channl Englsk DR Synstlkning Dansk HD (1) - D skifts løn pøvkanal, ifølg aftal m uyn. (2) - I analg usnls, l kanaln snti. (3) - Fvnts i HD-kvalitt føst på åt. 48 TV PROGRAMMER DOA - gæln Kanalnøgln fa gæln fa S alti sist nyt på DOAs infkanal:

49 TV-pgamm / pakkinling DOA TV PROGRAMPAKKE 2 ( Inhl gså pgammn fa pakk 1 ) TV LOGO PROGRAM SPROG DIGITAL ANALOG KANALER Disny Channl (3) Dansk HD ,25 MHz Euspt Da / Eng HD ,25 MHz TV 2 Nws Dansk ,25 MHz TV3 Spt 1 Dansk HD ,25 MHz TV 2 Film Dansk HD ,25 MHz TV 2 Chali Dansk ,25 MHz TV 2 Zulu (3) Dansk ,25 MHz DK 4 Dansk HD ,25 MHz Discvy - DK Dansk HD ,25 MHz Animal Pnnt Englsk HD ,25 MHz MTV Dansk HD ,25 MHz Canal 9 Dansk HD ,25 MHz TCM / Catn (2) Da / Eng ,25 MHz TV 3 Puls Dansk ,25 MHz TV 3 (3) Dansk HD ,25 MHz TV 3 + Dansk HD ,25 MHz Kanal 4 Dansk ,25 MHz Kanal 5 Dansk HD ,25 MHz 6én Dansk HD ,25 MHz TV LOGO PROGRAM SPROG DIGITAL Canal 8 Spt HD Dansk HD Kan kun mtags Euspt 2 HD Da / Eng HD igitalt i MPEG4. TV2 Fi (3) Dansk HD TV3 Spt 2 Dansk HD VH1 Englsk Nickln Da/Eng HD t SERVICEINFORMATIONER FRA 42 All hnvnls i finls m antnnanlæggt skal sk til Stfa: - v iftsfstyls, på Intnt / SmatTv / Pgampakk / Tlfni g an tknisk spøgsmål på vnævnt må: Tknisk suppt på tlfn: Husk at hav kunnummt k til intastning! v mlls m flytning, pakkskift, tilkø af tjnst, gningsspøgsmål: Kunsvic på tlfn: Kanalnøgln gæln fa S alti sist nyt fa DOA på : 49 S alti sist nyt på DOAs infkanal:

Nr. 3 december 2011 67. årgang

Nr. 3 december 2011 67. årgang t 4 2 N. 3 cm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere

Nr. 2 juni 2012 68. årgang

Nr. 2 juni 2012 68. årgang t 4 2 N. 2 juni 2012 68. ågang t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 1 april 2011 67. årgang

Nr. 1 april 2011 67. årgang t 4 2 N. 1 apil 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub O Fotogafik Amatøklb ofa-fotoklbk oktob-cmb 2005 a lm o H g li E to o F Foma ha ot I kokc, bå klbb it og atioal i SDF, vi oft bill af atioll tig, fmm miljø ll måk hlt abtakt motiv Alt amm bill, om ligg

Læs mere

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle VEJVI SER T L E S R A ADV m ligh n Enhv gh vikli j g i hø t tiligt on n v h, m o in Et tmmg t på bå v li k i v å l p globl hn g hlvkugl li y g o g n noli SPIL SPIL SPIL FOR FOR FOR IL DIT L IV DIT L IV

Læs mere