Referat 2015/02. Bestyrelsesmøde 21. april 2015, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat 2015/02. Bestyrelsesmøde 21. april 2015, kl. 17.00"

Transkript

1 Boliger med kvalitet Bo42 St. Torv Rønne www. bo42.dk mail: tlf.: Referat 2015/02 Bestyrelsesmøde 21. april 2015, kl Tilstede: Formand Helge Hansen (HH), næstformand Pernille Wedel (PW), Britta Hammer Sonne (BHS), Flemming Thorsen (FT), Per Carlo Nilsson (PCN), Tina Andersen (TA), Klaus Garberg (KG), Maiken Svendsen (MS) og Morten Bech (MB), samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF) og Birgitte Sommergård Larsen (BSL). Fraværende: Ingen. Dagsorden: Indledningspunkter: 1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt. 2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde. Beslutningspunkter: 3. Godkendelse af årsregnskaber. 4. Revisionsprotokollat. 5. Repræsentantskabsmøde, herunder dagsorden og øvrig forberedelse. 6. Løn- og ansættelsesforhold for direktør. 7. Afdeling 56, byggeforretningsføreraftale med Lejerbo. 8. Bo42 s Jubilæumsbog, prospekt fra Marianne Nørgaard. 9. Bo42 s Jubilæumsbog, kommissorium. 10. Nedsættelse af jubilæumsudvalg. 11. Ulykkesforsikring for bestyrelsen. 12. Råderetsgebyrer. Orienteringspunkter: 13. Formanden orienterer. 14. Direktøren orienterer. 15. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v. Eventuelt. 1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt. Der var ingen kommentarer til ovenstående dagsorden. Der var ingen punkter under eventuelt. 2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde. Referat nr blev enstemmigt godkendt og underskrevet af de tilstedeværende medlemmer. side 1 af 5

2 3. Godkendelse af årsregnskaber. EF gennemgik kort årsregnskabet for 2014 for boligorganisationen. Bilag var udsendt sammen med indkaldelsen. Bo42 har i 2014 haft et overskud på kr , hvilket er det historiske bedste resultat i Bo42. Pr. 31. december 2014 havde boligorganisationen en egenkapital på kr og en balance på kr De væsentligste årsager til det flotte resultat skyldes et meget flot afkast på værdipapirer og mindre forbrug på personaleudgifter. Renteafkast blev på 3,25% eller kr bedre end budgetteret, hvoraf afdelingerne får de kr i merrente. Årsregnskabet for 2014 for boligorganisationerne blev enstemmigt godkendt. EF fremlagde overordnet årsregnskaberne for 2014 for afdelingerne. Der er fire afdelinger med underskud i 2014; Afdeling 2 (kr ), Afdeling 9 (kr ), Afdeling 13 (kr ) og Afdeling 20 (kr. 729). Afdeling 2 og Afdeling 11 har endvidere underskudssaldi fra tidligere år. Årsregnskaberne 2014 for afdelingerne har været præget af flere positive og ekstraordinære indtægter, bl.a. besparelse på afviklede prioriteter (kr ), ejendomsskat retur (kr ), indgåede afskrevne fordringer (kr ), højere renter (kr ) og mindre forbrug på akut vedligeholdelse (kr ). EF orienterede om afdelingernes lejeniveau og opsparing. De samlede henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er steget, hvormed den gennemsnitlige henlæggelse er steget fra kr. 593 pr. m 2 til kr. 697 pr. m 2. Der er fortsat enkelte afdelinger, hvor saldoen for henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er i underkanten. Årsregnskabet for 2014 for afdelingerne blev enstemmigt godkendt. I Afdeling 11, Afdeling 13, Afdeling 19, Afdeling 20, Rosenlunden, Støberigården og Afdeling Svaneke skal regnskaberne godkendes af bestyrelsen, da der ikke er valgt afdelingsbestyrelser. Årsregnskabet for 2014 for afdelingerne; Afdeling 11, Afdeling 13, Afdeling 19, Afdeling 20, Rosenlunden, Støberigården og Afdeling Svaneke blev enstemmigt godkendt. Årsregnskaberne for disse afdelinger blev herefter påtegnet af HH. 4. Revisionsprotokollat. HH fremlagde revisionsprotokollat siderne af 19. marts Revisionsprotokollat blev forelagt og underskrevet. 5. Repræsentantskabsmøde, herunder dagsorden og øvrig forberedelse. EF fremlagde udkast til dagsordenen til repræsentantskabsmødet, som var udsendt sammen med indkaldelsen. Dagsordenen blev drøftet. HH ønskede at få tilføjet markering af Bo42 s 75 års jubilæum på dagsordenen under punktet indkomne forslag. Udkast til dagsorden med den ønskede ændring blev enstemmigt godkendt. Det blev enstemmigt besluttet at PCN foreslås som dirigent på repræsentantskabsmødet og bestyrelsen indstiller til genvalg af Bornholms Revision. HH fremsender snarest udkast til årsberetning per mail til bestyrelsen. I årsberetningen lægges der op til debat omkring fremtidig benyttelse af fælleslokaler i Bo42. side 2 af 5

3 6. Løn- og ansættelsesforhold for direktør. EF og BSL var ikke til stede under behandling af punktet. Referat på forhandling af løn- og ansættelsesforhold føres i et lukket referat, da der er tale om en personsag. 7. Afdeling 56, byggeforretningsføreraftale med Lejerbo. EF fremlagde byggeforretningsføreraftale modtaget fra Lejerbo. Materialet var udsendt sammen med indkaldelsen. Efter drøftelser blev det enstemmigt besluttet at der for nuværende ikke tiltrædes en byggeforretningsføreraftale med Lejerbo, men at EF får bemyndigelse til at forhandle en aftale med Lejerbo om udarbejdelse af en helhedsplan for Afdeling 56. Det blev enstemmigt besluttet at EF skal afsøge markedet for andre virksomheder på Bornholm, der kan forestå byggeforretningsførelse, eventuelt i samarbejde med Bo42 s administration. 8. Bo42 s Jubilæumsbog, prospekt fra Marianne Nørgaard. EF fremlagde materiale fra Marianne Nørgaard, der var udsendt sammen med indkaldelsen. EF fremlagde forskellige beregningseksempler for udarbejdelse af Bo42 s Jubilæumsbog. Det blev enstemmigt besluttet at trykke 75-års jubilæumsbogen i 160 sider og i et oplag på Det blev endvidere enstemmigt besluttet at EF afholder møde med Marianne Nørgaard med afklaring af økonomi og honorering i forbindelse med udarbejdelse af jubilæumsbog. Det blev endeligt enstemmigt besluttet at redaktionsudvalget tager sig af at godkende det indholdsmæssige i Jubilæumsbogen. 9. Bo42 s Jubilæumsbog, kommissorium. HH fremlagde oplæg til kommissorium for Bo42 s Jubilæumsbog, der var udsendt sammen med indkaldelsen. Kommissorium blev enstemmigt godkendt. 10. Nedsættelse af jubilæumsudvalg. HH indstillede til, at nedsættelse af jubilæumsudvalg udskydes med henblik på at få flere beboervalgte involveret og at der forinden sker en drøftelse af oplæg fra bestyrelsen på markering af jubilæum på repræsentantskabsmødet. Det blev enstemmigt besluttet at nedsættelse af jubilæumsudvalget udsættes til efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde i side 3 af 5

4 11. Ulykkesforsikring for bestyrelsen. EF fremlagde tilbud fra ALKA på forsikring af kollektiv ulykkesforsikring modtaget af Lene Korsholm Thoft fra Willis. Materialet var udsendt sammen med indkaldelsen. Tilbuddet omfatter de 9 bestyrelsesmedlemmer i Bo42 og dækker under arrangementer i Bo42 regi samt under transporten til og fra dertil. Det er en forudsætning, at bestyrelsesmedlemmer indkaldes elektronisk eller skriftligt til arrangementer. Det blev enstemmigt besluttet at acceptere tilbud fra ALKA på ulykkesforsikring for bestyrelsen. 12. Råderetsgebyrer. EF fremlagde skema vedrørende forslag for differenceret gebyr for råderetsarbejder, der var udsendt sammen med indkaldelsen. Bestyrelsen drøftede principperne omkring opkrævning af råderetsgebyr, herunder af størrelsen af gebyret ikke dækker de reelle omkostningerne til administration af råderetsarbejderne. I 2014 udgjorde de samlede indtægter i forbindelse med råderetsarbejder kr Der var udbredt enighed om, at størrelsen af råderetsgebyrer hverken må afholde lejere for at udføre råderetsarbejder eller at afholde lejerne fra at anmelde råderetsarbejder til udlejer. Det blev enstemmigt besluttet at lejerne ikke længere skal betale råderetsgebyrer i forbindelse med behandling af ansøgning om råderetsarbejder. Det blev ligeledes enstemmigt besluttet at de lejere, der indtil nu er blevet opkrævet råderetsgebyrer, skal have beløbet tilbagebetalt. 13. Formanden orienterer. HH oplyste at Byparken (Afdeling 2, Afdeling 3 og Afdeling 4) har fået ny afdelingsbestyrelse. at han er blevet medlem i arbejdsgruppen Grønne Rønne og repræsenterer her Bo42. at der lørdag den 25. april 2015 er lokalt kredsmøde på Bornholm. Deltagerantallet kunne godt have været lidt højere. at Rejsegildet i Afdeling 1 var en rigtig god begivenhed med godt fremmøde. Orienteringen blev taget til efterretning. 14. Direktøren orienterer. EF oplyste, at Bornholms Regionskommune har indkaldt Bo42 til et styringsdialogmøde den 2. juni 2015, kl Formand og næstformand har ikke mulighed for at deltage, hvorfor der rettes henvendelse til kommunen med anmodning om, at der i fællesskab findes en anden mødedato og tidspunkt, således at formand og næstformand har mulighed for at deltage. at Jacob Bøjen fra Lejerbo har udarbejdet en fremtidssikringsrapport for Afdeling Svaneke. Rapporten vil blive forelagt bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde. side 4 af 5

5 at afdelingsbestyrelseskurset Afdelingens økonomi og budget afholdt lørdag, den 21. marts 2015 på Hotel Fredensborg var en stor succes og havde 29 deltagere, hvorfor deltagerbetaling på kr pr. deltager dækkede alle omkostningerne ved afholdelsen. at Lejerbo Bornholms formand Gitte Rasmussen har bedt om et møde med Bo42 s bestyrelse, og meget gerne inden sommerferien. EF vender tilbage med forslag til dato. at Nordea har meddelt, at de fremover vil opkræver negativ rente på bankindestående. Rente på erhvervskonti er for tiden negativ 0,5 pct. EF undersøger alternative muligheder for opbevaring af fri likviditet. I første omgang overføres en større sum til vores konto i Nykredit, som p.t. friholder almene boligorganisationer fra negativ rente. at SKAT har afslået at genoptage 2 sager, hvor vi har indgivet klage over ejendomsværdiskatten. Vi har allerede aftale med firmaet Rafn & Søn om klagerne overfor SKAT. Rafn & Søn har tilbudt en ny aftale om indbringelse af sager til anden instans. Såfremt vi får medhold opkræver Rafn & Søn 50 pct. af beløbet som vi har fået tilbage, ellers No cure no pay. at der i næsten samtlige afdelinger er blevet fastsat dato for det ordinære afdelingsmøde. Afdeling 1 ønsker at fremrykke afholdelse af det ordinære afdelingsmøde til før sommerferien, da nuværende afdelingsformand René Elmstar ønsker at trække sig. at der d.d. har været afholdt licitation vedrørende køkken-/badprojekt i Afdeling 7. Der blev afgivet tre gode tilbud, som alle er under budget, hvorfor der optages forhandling med lavestbydende. Orienteringen blev taget til efterretning. 15. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v. BHS har på hjemmesiden konstateret, at der er flere afdelinger, som har mangelfulde eller ingen referater fra deres afdelingsbestyrelsesmøder. Der er blevet brugt midler på at dygtiggøre afdelingsbestyrelsesmedlemmerne, disse ressourcer ser desværre ud til at være spildt. BHS gav udtryk for, at mentorordningen måske bør genoptages. TA oplyste, at hun har været til første møde i Rønne-Knudsker Byting. Det virker lovende og spændende. PW oplyste, at hun havde overværet reklamefremstødet fra YouSee på Green Solution House. Her havde EF opfodret YouSee til bedre tilbud og bedre opkobling. Orienteringerne blev taget til efterretning. Eventuelt. Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 19. maj 2015, kl Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl HH takkede for et godt møde. Rønne, den 19. maj 2015 Bestyrelsen: side 5 af 5

Referat 2014/04. Bestyrelsesmøde 22. april 2014

Referat 2014/04. Bestyrelsesmøde 22. april 2014 Boliger med kvalitet Bo42 St. Torv 2 3700 Rønne www. bo42.dk mail: bo42@bo42.dk tlf.: 5695 1942 Referat 2014/04 Bestyrelsesmøde 22. april 2014 Tilstede: Formand Helge Hansen (HH), næstformand Britta Hammer

Læs mere

Bestyrelsen Referat 2012/04. Bestyrelsesmøde, afholdt den 17. april 2012, kl. 15.00

Bestyrelsen Referat 2012/04. Bestyrelsesmøde, afholdt den 17. april 2012, kl. 15.00 Boliger med kvalitet Bo42 Gartnervangen 20 Tlf.: 5695 1942 E-mail: bo42@bo42.dk 3700 Rønne www.bo42.dk Bestyrelsen Referat 2012/04 Bestyrelsesmøde, afholdt den 17. april 2012, kl. 15.00 Tilstede: Formand

Læs mere

Referat 2013/08. Bestyrelse. estyrelsesmøde. smøde 5. november 2013

Referat 2013/08. Bestyrelse. estyrelsesmøde. smøde 5. november 2013 Boliger med kvalitet Bo42 St. Torv 2 3700 Rønne www. bo42.dk mail: bo42@bo42.dk tlf.: 5695 1942 Referat 2013/08 Bestyrelse estyrelsesmøde smøde 5. november 2013 Tilstede: Britta Hammer Sonne (BHS), Tina

Læs mere

Bestyrelsen Referat 2012/10. Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00

Bestyrelsen Referat 2012/10. Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00 Boliger med kvalitet Bo42 St. Torv 2 3700 Rønne www. bo42.dk mail: bo42@bo42.dk tlf.: 5695 1942 Bestyrelsen Referat 2012/10 Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00 Tilstede: Formand Helge

Læs mere

Bestyrelsen Referat 2012/02

Bestyrelsen Referat 2012/02 Boliger med kvalitet Bo42 Gartnervangen 20 Tlf.: 5695 1942 E-mail: bo42@bo42.dk 3700 Rønne www.bo42.dk Bestyrelsen Referat 2012/02 02 Bestyrelsesmøde, afholdt den 31. januar 2012,, kl. 15.00 1 Tilstede:

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra administrationen:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 12. maj 2014 Kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afdeling

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 11.06.2014 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere