Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn."

Transkript

1 Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. På vegne af NFS har vi modtaget et høringssvar fra Naturgas Fyn med anmodning om afgivelse af kommentarer hertil. NGF Distributions bemærkninger til projektforslaget af 18. juni 2013 kommenteres i kronologisk rækkefølge. Indledningsvis skal det lige begrundes, hvorfor der i anvendt installationspriser fra teknologikataloget ved individuelle installationer og erfaringspriser på fjernvarmeinstallationer. Ved konvertering af et større antal ejendomme til fjernvarme, vil NFS indgå aftaler med leveder opnås besparelser i forhold til installation af en enkelt fjernvarmeinstallation. Ved individuelle varmeinstallationer er det den enkelte forbruger der køber ny varmeinstalla- randør af unit og VVS-installatør, hvorved tion, hvorfor der er anvendt erfaringspriser fra teknologikataloget. NFS anvender unit med direkte anlæg, der ikke bruger el til drift af cirkulationspumper i fjernvarmeinstallationen, til forskel fra en typisk fjernvarmeinstallation. Ændringer fra 2. revision til 3. revision Ingen bemærkninger Fejl i forudsætninger Udgiften til service, el, reservedele og abonnement er på kr./år (erfaringspris fra VVSvar ikke medregnet i brugerøkonomi. Prisen i brugerøko- installatør). Udgifter til reservedele nomien var ikke blevet korrigeret. Det er konstateret, at der var en forskel på nogle få. Fejlen skyldes en afrunding i pro- duktionsfordelingss procent i 3 cifre i bilagene 7 9. Talerne på side 11 var beregnet på basis af den korrekte varmeproduktion på Uoverensstemmelsen mellem resultatet på side 11 og bilagene 7 9 skyldes ovenstående afrunding i bilagene. De forekommet af afvigelse i bilagene er ca. 0,003 %, hvilket ikke påvirker resultat på samfundsøkonomien. Brugerøkonomi Bemærkninger vedrørende naturgasprisen er belyst i høringssvar af 19. juni Afhængig af, hvilken prisaftale kunden har med NGF Distribution, kan der være et abonne- ment på 150 kr./år, jævnfør NGF Distributions hjemmeside. Med nedsættelsen af afgiften for el til opvarmning, er der en reduktion i besparelsen ved konvertering til fjernvarme. Afgift nedsættelsen vil medføre en reduktion i besparelse på Kr./år hos EL-kunderne. Der vil stadig være en gennemsnitlig besparelse på kr./år selv om besparelsen bliver mindre vil det alligevel være attraktiv for kunder at konver- ter til fjernvarme. Side 1 af 5

2 Geninvestering og levetid i individuel opvarmning I projektet har vi valget at benytte en teknisk levetid på naturgasfyr på 20 år. Teknologikataforeskriver en levetid på 22 år. Ved en simpel søgning på internettet, er levetiden på loger naturgasfyr typisk år. Ved henvendelse til, Vaillant A/S, en de største gaskedel leve- randører til villa anlæg i Danmark, har jeg fået oplyst at levetidenen på et gasfyr er mellem 15 og 20 år. Vedlagt dokumentation, mail fra Vaillant A/S. Scrapværdi af den individuelle opvarmning Ingen bemærkninger. 100 % tilslutning på 10 år I den samfundsøkonomiske analyse, er der regnet med 100 % tilslutning af forbrugerne i området. Herudover er der foretaget en følsomhedsvurdering på varmeaftaget i området. Se pkt. 3.4 side 11. I forbindelse med revision 3 af projektforslaget, er varmebehovet for de ca. 300 naturgaskunder revideret i henhold til naturgassalget. Der er således ikke indregnet at flere af disse kunder har supplerende varmeinstallationer. En årsag til at nogle kunder i området har et lavt gasforbrug i forhold til det tidligere estimeskyldes høje gaspriser og anvendelse af supplerende varmeinstallati- rede varmebehov, kan on. BBR-dataene er ikke opdateret i forhold til det oprindelige projektforslag. I det BBR-dataene opdateres løbende vil der kunne forekomme små ændringer i forhold til de anførte data i projektforslaget. De små Luftvarmepumpe har en relativ kort levetid på ca. 10 år Med mindre der er tale om jordvarmeanlæg, viser det sig i flere tilfælde, at ejendomme gerne vil tilsluttes fjernvarme. Ifølge BBR-dataerne er derunder 1 % af forbrugerne der har fastbrændselsfyr. Nogle af disse forbrugere vil sandsynligvis konvertere til fjernvarme i takt med at fyret skal skiftes. Erfaringen viser, fra tidligere projekter, at der efter 10 år ofte er næsten 100 procent tilslutning. Følsomhedsanalyse på varmeaftag er vedlagt på side 4 (side 11 i projektforslag) Det er ikke normalt at man bruger det oplyste forbrug fra naturgasselskabet som grundlag for varmebehov i projektforslag, da der ikke er taget højde for eventuelleelle supplerende enerikke opvarmer hele huset. gikilder. Der kan også være tale om forbrugere der for eksempel For at tilgodese Naturgas Fyns ønske har vi beregnet ud fra de oplyste forbrug og derved reduceret varmebehovet i projektforslaget med 13 %. Varmebehov skal ikke beregnes efter oplyst varmeforbrug fra gasselskabet, der henvises til Odense kommunes afgørelse af 19. december 2012, godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Holmstrup. J.nr Energibesparelse Bemærkninger vedrørende energibesparelser er belyst i høringssvar af 19. juni Værdien af energibesparelserne ved konvertering er ikke indregnet i den samfundsøkonomiikke forbrugerne. ske analyse. Energibesparelses krav gælder kun for net- og distributionsselskaber Der er ikke et krav i varmeforsyningsloven om at varmebehovet i projektforslag skal reduce- res svarende til energibesparelseskravet til net- og distributionsselskaber. Det er således at vi allerede har reduceret varmebehovet med 13 % i projektet. Hvis vi ydervære en ulempe for ligere skulle reducere varmebehovet med et par procent, vil det klart projektet. Side 2 af 5

3 Selv ved reducering med 1 eller 2 % af varmebehovet vil det ikke forringe samfundsøkono- mien væsentlig. Det er ikke normalt at man reducerer varmebehovet i projektforslags beregninger, henviser til projektforslag til områdeudvidelser, i den nordlige del af Løgumkloster i Løgumgårde, i 2012 Drift af fjernvarmeunit NFS har oplyst, at de benytter unit med direkte anlæg, til forskel fra traditionelle anlæg. Dibruger ikke el til drift af cirkulationspumper i fjernvarmeinstallationen, hvorfor der normalt ikke er årlige driftsomkostninger til denne installationsform. Det er ikke normalt at en unit skal serviceres, henviser til projektforslag til områdeudvidelser, i den nordlige del af Løgumkloster i Løgumgårde, i Konvertering fra elvarme til vandbåret varme Det er korrekt, at der er usikkerhed omkring tilslutningsfrekvensen, men dette ændrer ikke rekte anlæg på, at el-kunderne kan få et samlet tilbud på konvertering til fjernvarme, hvorved de kan få det til en bedre pris i forhold til enkeltmands tilbud. Det er vores erfaring at når der er tale om konvertering af flere huse i samme område, vil det være attraktivt for VVS entreprenøren at komme med en favorabel pris til el kunderne. Investering i fjernvarmenet Ingen bemærkninger Beregning af brændselspris pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) bilag 7 El-salget er korrigeret således, at det ikke er 100 % de første 10 år, men følger udviklingen i varmebehovet. Der er således et reduceret bidrag fra el-indtaget i de første 9 år. Disse ænstigning i brændselspriser for projektet i 2013 fra til dringer vil medføre en kr./år se bilag 7. Selv ved disse ændringer vil projektet have en positiv samfundsøkonomi. I projektforslaget er der lavet en procentvis fordeling af varmeproduktionsfordelingen. Hvis udnyttelse af overskudsvarmen prioriteres således, at der kun benyttes overskudsvarme de første år, hvor denne kan dække varmebehovet fuldt ud, vil der være en samfundsøko- nomisk gevinst på ca. 2 mio. kr. over en 20 årig periode. Udbygning af fjernvarmenettet og varmetab I projektet er der taget højde for, at ledningsnettet og tilslutning af forbrugerne foregår i to faser. Anlægsinvesteringen er fordelt i henhold til udvidelsesplan for området. Det er dog vores erfaring med konverteringsprojekter, at der er et større ønske om tilslutning til fjernvarme i etableringsfasen for ledningsnettet. Krav til varmeaftag i stedet for tilslutningsantal Som beskrevet i ovenstående afsnit, så kender vi ikke tilslutningsfrekvensen (herunder hvilke kunder der tilsluttes først), men erfaringer fra tidligere projekter viser et større ønske om tilslutning til fjernvarme i etableringsfasen for ledningsnettet. I lignende projekter kan man se, at det typisk er ejendomme med stort varmeaftag, hvor besparelsen er størst, er dem der først konverteret til fjernvarme. Emissioner og den samfundsøkonomiske konsekvens af disse I beregningerne er der regnet med en totalvirkningsgrad på motoranlægget på 91 %. Motorkvoteomfattet, hvorfor der alternativt skulle tillægges emissioner anlægget i Ullerslev er ikke ved fortrængt el-produktion i referencen. Værdierne for CO 2 -ækvivalenterne er korrigeret over den 20-årige periode. Side 3 af 5

4 I det der er tale om overskudsvarme, der alternativt blev bortkølet, skal der ikke indregnes emissioner til overskudsvarmen. Parallelberegning Vi kan ikke umiddelbart genfinde tallene i NGF Distributions parallelberegning. Vi vil lade det være op til kommunen som myndighed, at vurdere projektforslaget. Rettelse i projektforslag: Ændringer i beregning af brændselspris og emissioner har medført nedenstående ændringer i bilag 7, 8 og 9. Reviderede bilag er vedlagt. I projektforslag Følsomhedsanalyse side 11 erstattes med nedenståendeende Samfundsmæssig omkostning (mil. kr.) Følsomhedsanalyse (med udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger) Ved fremtidig ændring i fjernvarmebehov () Projektet Reference I projektforslag samfundsøkonomiske beregninger side 11 erstattes med nedenstående tabel. Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Projektet Reference Samfundsøkonomiske fordel I alt Konklusion I projektforslaget er der foretaget en konservativ vurdering af de to scenarier. Selv om de to scenarier umiddelbartdelbart er ligeværdige, er det vores vurdering, at der er en stor samfundsøko- nomisk gevinst ved projektet. I projektforslaget er der i referencen eksempelvis ikke indregnet energi til bortkøling af overskudsvarme på NORD. Alene til bortkøling af de MW overskudsvarme skal bruges ca. 200 MW el om året. Dette svarer til en samfundsøkonomisk omkostning på ca. 1,8 mio. kr. over en 20 årig periode. I projektforslaget er der lavet en procentvis fordeling af varmeproduktionsfordelingen. Prioriteres udnyttelse af overskudsvarmen således, at der kun benyttes overskudsvarme de første år, hvor denne kan dække varmebehovet fuldt ud, er der en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 2 mio. kr. over en 20 årig periode. Side 4 af 5

5 Værdien af energibesparelsen esparelsen ved konvertering til fjernvarme er ikke indregnet i samfundsøkonomien. Energibesparelsen udgør ca års besparelsen har en værdi af ca kr. ved en markedspris på 350 kr./. Ydermere er der en samfundsøkonomisk fordel ved fjernvarmen, idet fjernvarmen er et om- stillingsparat varmesystem, hvor man nemmere kan ændre varmeproduktionskilden i mere miljørigtig retning. Eksempelvis hvis NFS skulle få lov til at etablere biomasse, solvarme eller lignende til varmeproduktion, eller få mulighed for at udnytte mere overskudsvarme. Endvidere er der ved de ca. 300 naturgasopvarmede kunder ikke indregnet, at disse kunder sandsynlig vis har en supplerende varmekilde, der benyttes sideløbende med naturgassen. For at tilgodese NGFs ønske har vi beregnet ud fra de oplyste forbrug og derved reduceret varmebehovet i projektforslaget med 13 % i forhold til det beregnede varmebehov. Varmebehov i det første udgave af projektforslag beregnet til MW, i beregningen med de oplyste forbrug var det kun MW. Heraf kommer reduktionen på 13 %. Øges varmebehovet i den samfundsøkonomiske beregning med 13 %, øges det samfundsøkonomiske over- skud ved projektet med ca. 1,1 mio. kr. Med venlig hilsen Dansk Fjernvarmes Projektselskab Abdi Adibi Projektleder Side 5 af 5

6 Nyborg Forsyning & Service A/S Ændring af områdeafgrænsning i Ullerslev Beregningsforudsætninger Bestykning: Produktionsfordeling 2010/2011: Indfyret effekt (kw) el (%) Antal pr. år Antal GJ pr. år Gasmotor 40% 51% Gasmotor % , ,6278 Ledningstab ved fjernvarme (GJ) pr. år kedel-ullerslev 0 95% kedel-ullerslev % Elproduktion 602 pr. år kedel-nyborg 0 100% kedel-nyborg 128 2% Rente 4,0% pr. år Overskudsvarme KK 0 100% Overskudsvarme KK % Nettoafgiftsfaktor 1,17 Overskudsvarme pack 0 100% Overskudsvarme pack 128 2% I alt % individuelt naturgasfyr 100% individuelt oliefyr 90% individuelt fast brændsel 80% individuelt el opvarmet 110% Produktionsfordeling Individuel naturgasopvarmning 85,96% Individuel olieopvarmning 1,40% Individuel fast brændsel opvarmning 1,40% Individuel el-opvarmning 11,24% varme (%) Udvidelse af varmebehov i % 40% 47% 53% 60% 67% 73% 80% 87% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** Geninvesteringsinterval. i.h.t. NGF 17% 1% 0% 1% 2% 5% 5% 5% 7% 8% 3% 3% 3% 6% 7% 7% 7% 2% 4% 6% Brændselspris pr. GJ Naturgas an værk (kr./gj) 63,2 63,3 62,9 63,2 63,5 63,8 64,7 65,6 66,4 67,2 68,0 68,8 69,6 70,3 70,9 71,6 72,3 73,0 73,4 73,9 Naturgas an værk (kr./gj) 63,2 63,3 62,9 63,2 63,5 63,8 64,7 65,6 66,4 67,2 68,0 68,8 69,6 70,3 70,9 71,6 72,3 73,0 73,4 73,9 *Overskudsvarme an værk (kr./gj) 41,2 41,2 41,0 41,2 41,4 41,6 42,1 42,7 43,3 43,8 69,9 70,7 71,6 72,3 72,9 73,6 74,3 75,1 75,5 76,0 El Nord Pool vægtet (kr./) Naturgas an forbruger (kr./gj) 81,0 81,2 80,8 81,1 81,4 81,7 82,6 83,5 84,3 85,1 85,9 86,7 87,4 88,1 88,8 89,5 90,2 90,8 91,3 91,7 Gasolie an forbruger (kr./gj) 134,3 133,5 131,7 131,9 132,2 132,3 133,7 135,0 136,0 137,0 138,0 139,0 140,0 140,7 141,5 142,2 143,0 143,7 144,2 144,8 Træpiller an forbruger ( kr./gj) 106,7 107,2 107,7 108,2 108,8 109,3 109,8 110,4 110,9 111,4 112,0 112,5 113,0 113,6 114,1 114,6 115,2 115,7 116,2 116,8 El an husholdning (kr./) Inflation 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 * Overskudsvarme følger samme prisstigning som naturgas. Ifølge aftale mellem KK og NFS betaler de nye kunder i Ullerslev kun 50% af varme prisen i de første 10 år. Brændselspris pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) Projekt (kr.) Reference (kr.) Elproduktion Varmeproduktion Fordeling varmeproduktion (%) Investerings- og driftsudgifter Reference: Fast afgift og service ink. materiale kr./år ekskl. moms. Projekt Reference Boligtype Antal spris Samlet pris Investering - distributionsledninger Naturgas Investering - stikledninger og unit Olie Reinvestering Fast brændsel Levetid (år) El opvarmet **Drift og vedligeholdelse Erhverv *Demontering af gasledning Alle priser er ekskl. moms Scrapværdi efter 20 år *Demontering af gasledning kr /naturgas kunde Projekt: Anlægsinvestering er fordelt i henhold til udvidelses plan for området. ***Reference: Reinvestering i ny varmeinstallation over 20 år i henhold til Naturgas Fyns bilag 2-3. **Fjernvarme: Drift og vedligeholdelse 60 kr./-el gasmotor, 10 kr./-varme kedel og 1 kr./-varme overskudsvarme. Investerings- og driftsudgift pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) Projekt (kr.) Reference (kr.) Nutidsværdi af brændsels-, investerings- og driftsudgifter over 20 år Brændsel Drift I alt Projekt (kr.) Reference (kr.) Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, september Bilag Brændsels-, investerings- og driftsudgift

7 Nyborg Forsyning & Service A/S Ændring af områdeafgrænsning i Ullerslev Beregningsforudsætninger Bestykning: Produktionsfordeling 2010/2011: Indfyret effekt (kw) el (%) varme (%) Elproduktion Varmeproduktion Fordeling varmeproduktion (%) Antal pr. år Antal GJ pr. år Gasmotor 40% 51% Gasmotor % Ledningstab ved fjernvarme (GJ) pr. år kedel-ullerslev kedel-ullerslev 0 95% % Elproduktion 602 pr. år kedel-nyborg kedel-nyborg 0 100% 128 2% Rente 4% pr. år Overskudsvarme KK 0 100% Overskudsvarme KK % Overskudsvarme pack 0 100% Overskudsvarme pack 128 2% individuelt naturgasfyr 100% I alt % individuelt oliefyr 90% Afgiftfordeling gasmotor 59,55% 40,45% individuelt fast brændsel 80% E-formel er anvendt individuelt el opvarmet 110% Produktionsfordeling Individuel naturgasopvarmning 86% Individuel olieopvarmning 1% Individuel fast brændsel opvarmning 1% Individuel el-opvarmning 11% Brændværdier Naturgas MJ/Normal m 3 39,6 Gasolie MJ/liter 35,90 Træpiller ( 7 % vandindhold) GJ/ton 17,5 individuelt el opvarmet 110% Beregning afgifter, Naturgasmotor Træpille- Fjernvarme Energiafgift 239,5 243,8 243,8 øre/n m 3 CO ,4 38,4 øre/n m 3 NO X 14,1 14,4 14,6 øre/n m 3 CH 4 6,3 6,4 6,6 øre/n m 3 Afgiftsrefusion energiafgift elproduktion 239,5 243,8 243,8 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 38,96 39,60 39,95 kr./gj Beregning afgifter, naturgaskedel Naturgas Energiafgift 50,4 50,4 50,4 øre/n m 3 CO øre/n m 3 NO X 4,0 4,1 4,2 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 64,41 64,44 64,46 kr./gj Beregning afgifter, Overskudsvarme Naturgas 2013 Overskudsvarmeafgift 33 % af købsprisen 32,50 kr./gj Afgiftsprovenu 32,50 kr./gj Beregning afgifter, naturgaskedel Naturgas Energiafgift 239,5 243,8 248,2 øre/n m 3 CO ,7 38,4 øre/n m 3 NO X 4,0 4,1 4,2 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 70,83 72,12 73,43 kr./gj Beregning afgifter, oliekedel Gasolie Energiafgift 216,9 220,8 224,8 øre/liter CO 2 43,5 44,3 45,1 øre/liter NO X 4,6 4,6 4,7 øre/liter Afgiftsprovenu 73,82 75,13 76,49 kr./gj Beregning afgifter, træpiller Træpille- husholdning NO X 2,3 2,3 2,4 kr./gj Afgiftsprovenu 2,3 2,3 2,4 kr./gj Beregning afgifter, elektricitet Elekttricitet Energiafgift 52,6 53,6 54,6 øre/kwh Energibesparebidrag 0,6 0,6 0,6 øre/kwh Eldistributionsbidrag 4,0 4,0 4,0 øre/kwh Tillægsafgift 6,2 6,3 6,4 øre/kwh Afgiftsprovenu kr./ Afgiftsprovenu kr./gj fastpris 2013 Naturgasmotor (kr./gj) 38,96 38,63 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 Naturgas kedel (kr./gj) 64,41 62,85 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 Overskudsvarme (kr./gj) 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 Naturgas kedel (kr./gj) 70,83 70,35 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 Gasolie kedel (kr./gj) 73,82 75,13 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 Fasbrændsel (kr./gj) 2,30 2,30 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 El (Kr./MW) 572,00 582,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 Indeks 1,033 1,059 1,083 Afgifter iht. gældende lovgivning omregnet til fastpris 2013 niveau. Udvidelse af varmebehov i % 40% 47% 53% 60% 67% 73% 80% 87% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Afgiftsprovenu (kr./år) Projekt (kr.) Reference (kr.) Nutidsværdi over 20 år Projekt (kr.) Reference (kr.) Eventuel mistet afgiftsprovenu tillægges de samfundsmæssige udgifter ganget en faktor 0,2 (20 %). Afgifter iht. gældende lovgivning november Bilag Afgiftsprovenu

8 Nyborg Forsyning & Service A/S Ændring af områdeafgrænsning i Ullerslev Beregningsforudsætninger Bestykning: Produktionsfordeling 2010/2011: Indfyret effekt (kw) el (%) varme (%) Elproduktion Varmeproduktion Fordeling varmeproduktion (%) Antal pr. år Antal GJ pr. år Gasmotor 40% 51% 3 Gasmotor % Ledningstab ved fjernvarme (GJ) pr. år kedel-ullerslev kedel-ullerslev 0 95% % Rente 4% pr. år kedel-nyborg kedel-nyborg 0 100% % Nettoafgiftsfaktor 1,17 Overskudsvarme KK 0 100% 2 Overskudsvarme KK % Overskudsvarme pack 0 100% 1 Overskudsvarme pack 128 2% individuelt naturgasfyr 100% I alt % individuelt oliefyr 90% individuelt fast brændsel 80% individuelt el opvarmet 110% Individuel olieopvarmning 1% Individuel naturgasopvarmning 86% Individuel fast brændsel opvarmning 1% Individuel el-opvarmning 11% Emissioner (pr. GJ) CO 2 (kg/gj) CH 4 (g/gj) N 2O (g/gj) SO 2 (g/gj) NO x (g/gj) PM 2,5 (g/gj) Gasmotor 56,70 481,00 0,50 0,30 135,00 0,16 Gaskedel 56,70 0,10 0,10 0,30 42,00 0,10 Overskudsvarme(affald Dampturbine) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Husholdning, naturgasfyr 56,70 5,00 0,10 0,30 30,00 0,10 Husholdning, oliefyr 74,00 0,70 0,60 23,00 52,00 5,00 Husholdning, fast brændsel 0,00 156,00 4,00 25,00 120,00 639,00 Husholdning, el opvarmning (kg/mw) 341,00 146,00 5,10 210,00 440,00 0,00 Emissioner CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Projekt (kr.) 598, ,0 2,3 3,2 727,0 1,2 Reference (kr.) 1.198,1 224,9 6,2 141,0 828,3 228,1 CO 2 reduktion (tons) 599,4 Værdi af emissioner (kr./enhed) CO 2 (kr./tons) 62,10 77,40 91,70 105,80 119,50 132,90 147,60 162,30 167,70 173,10 178,50 183,90 189,30 194,70 200,10 205,50 210,90 216,30 221,70 227,20 CH 4 (kr./kg) 1,55 1,94 2,29 2,65 2,99 3,32 3,69 4,06 4,19 4,33 4,46 4,60 4,73 4,87 5,00 5,14 5,27 5,41 5,54 5,68 N 2O (kr./kg) 18,51 23,07 27,33 31,53 35,61 39,60 43,98 48,37 49,97 51,58 53,19 54,80 56,41 58,02 59,63 61,24 62,85 64,46 66,07 67,71 SO 2 (kr./kg) 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 NO x (kr./kg) 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 PM 2,5 (kr./kg) 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 Inflation 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 Udvidelse af varmebehov i % 40% 47% 53% 60% 67% 73% 80% 87% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Overskudsvarme 40% 47% 53% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% Værdi af emissioner (kr./år) Projekt (kr.) Reference (kr.) Nutidsværdi over 20 år Projekt (kr.) Reference (kr.) Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, september Bilag Emissioner

9

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 30. aug. 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13)

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 14. oktober 2013 Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

Project review Project Name: Fjernvarmeforsyning af Fløng Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6

Project review Project Name: Fjernvarmeforsyning af Fløng Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6 Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6 1 ad 1.1 Indstilling - gennemføre myndighedsbehandling 2 ad 3, side 6 3 ad 3, side 7 4 ad 3, side 7 5 ad 3,

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere På Centralhotellet i Løgumkloster d.24/9-2012 kl.19.30 Dagsorden: Orientering om Løgumkloster Fjernvarme Orientering om Løgumgårde-projektet herunder

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret januar 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Projektforslagene fra januar 2013 med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, som fremgår af notater. I projektgodkendelsen

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmen har i 2009 mistet en smule terræn i konkurrenceforholdet til opvarmning af enfamiliehuse med olie eller naturgas,

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NGF Nature Energy Distribution

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet.

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet. N O T AT 17. september 2012, rev 17. oktober 2012, rev 17 jan 2013, rev 6 feb 2013, rev 1 marts 2013 J.nr. Ref. Mra, Hdu Klimaplan Skærpede energikrav til nye vinduer 1. Beskrivelse af virkemidlet I bygningsreglementet

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

2. Markedet for træpiller

2. Markedet for træpiller 2. Markedet for træpiller Kapitlet beskriver udviklingen i forbrug og priser på træpiller, samt potentialet for varmeforsyning med træpiller i Danmark. Potentialet for varmeforsyning med træpiller er beskrevet

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer

Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer Temadag om konverteringer, kampagner og salg Planlægning af konverteringer v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) og v/direktør Eva L. Rasmussen Fjernvarmens Informationsfond (FIF

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand)

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand) Referat 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF Deltagere: Ringsted Byråd Johnny Dahlgaard (formand) Per Nørhave joda@ringsted.dk hjpen@ringsted.dk Andelsboligforeningen af Solveig Christiansen

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Juni 1999

Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Juni 1999 Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger Juni 1999 Indholdsoversigt 1. Indledning 3 2. Generelle forudsætninger 3 3. Transporttillæg 3 4. Samfundsøkonomisk kalkulationsrente 4 5.

Læs mere