Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn."

Transkript

1 Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. På vegne af NFS har vi modtaget et høringssvar fra Naturgas Fyn med anmodning om afgivelse af kommentarer hertil. NGF Distributions bemærkninger til projektforslaget af 18. juni 2013 kommenteres i kronologisk rækkefølge. Indledningsvis skal det lige begrundes, hvorfor der i anvendt installationspriser fra teknologikataloget ved individuelle installationer og erfaringspriser på fjernvarmeinstallationer. Ved konvertering af et større antal ejendomme til fjernvarme, vil NFS indgå aftaler med leveder opnås besparelser i forhold til installation af en enkelt fjernvarmeinstallation. Ved individuelle varmeinstallationer er det den enkelte forbruger der køber ny varmeinstalla- randør af unit og VVS-installatør, hvorved tion, hvorfor der er anvendt erfaringspriser fra teknologikataloget. NFS anvender unit med direkte anlæg, der ikke bruger el til drift af cirkulationspumper i fjernvarmeinstallationen, til forskel fra en typisk fjernvarmeinstallation. Ændringer fra 2. revision til 3. revision Ingen bemærkninger Fejl i forudsætninger Udgiften til service, el, reservedele og abonnement er på kr./år (erfaringspris fra VVSvar ikke medregnet i brugerøkonomi. Prisen i brugerøko- installatør). Udgifter til reservedele nomien var ikke blevet korrigeret. Det er konstateret, at der var en forskel på nogle få. Fejlen skyldes en afrunding i pro- duktionsfordelingss procent i 3 cifre i bilagene 7 9. Talerne på side 11 var beregnet på basis af den korrekte varmeproduktion på Uoverensstemmelsen mellem resultatet på side 11 og bilagene 7 9 skyldes ovenstående afrunding i bilagene. De forekommet af afvigelse i bilagene er ca. 0,003 %, hvilket ikke påvirker resultat på samfundsøkonomien. Brugerøkonomi Bemærkninger vedrørende naturgasprisen er belyst i høringssvar af 19. juni Afhængig af, hvilken prisaftale kunden har med NGF Distribution, kan der være et abonne- ment på 150 kr./år, jævnfør NGF Distributions hjemmeside. Med nedsættelsen af afgiften for el til opvarmning, er der en reduktion i besparelsen ved konvertering til fjernvarme. Afgift nedsættelsen vil medføre en reduktion i besparelse på Kr./år hos EL-kunderne. Der vil stadig være en gennemsnitlig besparelse på kr./år selv om besparelsen bliver mindre vil det alligevel være attraktiv for kunder at konver- ter til fjernvarme. Side 1 af 5

2 Geninvestering og levetid i individuel opvarmning I projektet har vi valget at benytte en teknisk levetid på naturgasfyr på 20 år. Teknologikataforeskriver en levetid på 22 år. Ved en simpel søgning på internettet, er levetiden på loger naturgasfyr typisk år. Ved henvendelse til, Vaillant A/S, en de største gaskedel leve- randører til villa anlæg i Danmark, har jeg fået oplyst at levetidenen på et gasfyr er mellem 15 og 20 år. Vedlagt dokumentation, mail fra Vaillant A/S. Scrapværdi af den individuelle opvarmning Ingen bemærkninger. 100 % tilslutning på 10 år I den samfundsøkonomiske analyse, er der regnet med 100 % tilslutning af forbrugerne i området. Herudover er der foretaget en følsomhedsvurdering på varmeaftaget i området. Se pkt. 3.4 side 11. I forbindelse med revision 3 af projektforslaget, er varmebehovet for de ca. 300 naturgaskunder revideret i henhold til naturgassalget. Der er således ikke indregnet at flere af disse kunder har supplerende varmeinstallationer. En årsag til at nogle kunder i området har et lavt gasforbrug i forhold til det tidligere estimeskyldes høje gaspriser og anvendelse af supplerende varmeinstallati- rede varmebehov, kan on. BBR-dataene er ikke opdateret i forhold til det oprindelige projektforslag. I det BBR-dataene opdateres løbende vil der kunne forekomme små ændringer i forhold til de anførte data i projektforslaget. De små Luftvarmepumpe har en relativ kort levetid på ca. 10 år Med mindre der er tale om jordvarmeanlæg, viser det sig i flere tilfælde, at ejendomme gerne vil tilsluttes fjernvarme. Ifølge BBR-dataerne er derunder 1 % af forbrugerne der har fastbrændselsfyr. Nogle af disse forbrugere vil sandsynligvis konvertere til fjernvarme i takt med at fyret skal skiftes. Erfaringen viser, fra tidligere projekter, at der efter 10 år ofte er næsten 100 procent tilslutning. Følsomhedsanalyse på varmeaftag er vedlagt på side 4 (side 11 i projektforslag) Det er ikke normalt at man bruger det oplyste forbrug fra naturgasselskabet som grundlag for varmebehov i projektforslag, da der ikke er taget højde for eventuelleelle supplerende enerikke opvarmer hele huset. gikilder. Der kan også være tale om forbrugere der for eksempel For at tilgodese Naturgas Fyns ønske har vi beregnet ud fra de oplyste forbrug og derved reduceret varmebehovet i projektforslaget med 13 %. Varmebehov skal ikke beregnes efter oplyst varmeforbrug fra gasselskabet, der henvises til Odense kommunes afgørelse af 19. december 2012, godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Holmstrup. J.nr Energibesparelse Bemærkninger vedrørende energibesparelser er belyst i høringssvar af 19. juni Værdien af energibesparelserne ved konvertering er ikke indregnet i den samfundsøkonomiikke forbrugerne. ske analyse. Energibesparelses krav gælder kun for net- og distributionsselskaber Der er ikke et krav i varmeforsyningsloven om at varmebehovet i projektforslag skal reduce- res svarende til energibesparelseskravet til net- og distributionsselskaber. Det er således at vi allerede har reduceret varmebehovet med 13 % i projektet. Hvis vi ydervære en ulempe for ligere skulle reducere varmebehovet med et par procent, vil det klart projektet. Side 2 af 5

3 Selv ved reducering med 1 eller 2 % af varmebehovet vil det ikke forringe samfundsøkono- mien væsentlig. Det er ikke normalt at man reducerer varmebehovet i projektforslags beregninger, henviser til projektforslag til områdeudvidelser, i den nordlige del af Løgumkloster i Løgumgårde, i 2012 Drift af fjernvarmeunit NFS har oplyst, at de benytter unit med direkte anlæg, til forskel fra traditionelle anlæg. Dibruger ikke el til drift af cirkulationspumper i fjernvarmeinstallationen, hvorfor der normalt ikke er årlige driftsomkostninger til denne installationsform. Det er ikke normalt at en unit skal serviceres, henviser til projektforslag til områdeudvidelser, i den nordlige del af Løgumkloster i Løgumgårde, i Konvertering fra elvarme til vandbåret varme Det er korrekt, at der er usikkerhed omkring tilslutningsfrekvensen, men dette ændrer ikke rekte anlæg på, at el-kunderne kan få et samlet tilbud på konvertering til fjernvarme, hvorved de kan få det til en bedre pris i forhold til enkeltmands tilbud. Det er vores erfaring at når der er tale om konvertering af flere huse i samme område, vil det være attraktivt for VVS entreprenøren at komme med en favorabel pris til el kunderne. Investering i fjernvarmenet Ingen bemærkninger Beregning af brændselspris pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) bilag 7 El-salget er korrigeret således, at det ikke er 100 % de første 10 år, men følger udviklingen i varmebehovet. Der er således et reduceret bidrag fra el-indtaget i de første 9 år. Disse ænstigning i brændselspriser for projektet i 2013 fra til dringer vil medføre en kr./år se bilag 7. Selv ved disse ændringer vil projektet have en positiv samfundsøkonomi. I projektforslaget er der lavet en procentvis fordeling af varmeproduktionsfordelingen. Hvis udnyttelse af overskudsvarmen prioriteres således, at der kun benyttes overskudsvarme de første år, hvor denne kan dække varmebehovet fuldt ud, vil der være en samfundsøko- nomisk gevinst på ca. 2 mio. kr. over en 20 årig periode. Udbygning af fjernvarmenettet og varmetab I projektet er der taget højde for, at ledningsnettet og tilslutning af forbrugerne foregår i to faser. Anlægsinvesteringen er fordelt i henhold til udvidelsesplan for området. Det er dog vores erfaring med konverteringsprojekter, at der er et større ønske om tilslutning til fjernvarme i etableringsfasen for ledningsnettet. Krav til varmeaftag i stedet for tilslutningsantal Som beskrevet i ovenstående afsnit, så kender vi ikke tilslutningsfrekvensen (herunder hvilke kunder der tilsluttes først), men erfaringer fra tidligere projekter viser et større ønske om tilslutning til fjernvarme i etableringsfasen for ledningsnettet. I lignende projekter kan man se, at det typisk er ejendomme med stort varmeaftag, hvor besparelsen er størst, er dem der først konverteret til fjernvarme. Emissioner og den samfundsøkonomiske konsekvens af disse I beregningerne er der regnet med en totalvirkningsgrad på motoranlægget på 91 %. Motorkvoteomfattet, hvorfor der alternativt skulle tillægges emissioner anlægget i Ullerslev er ikke ved fortrængt el-produktion i referencen. Værdierne for CO 2 -ækvivalenterne er korrigeret over den 20-årige periode. Side 3 af 5

4 I det der er tale om overskudsvarme, der alternativt blev bortkølet, skal der ikke indregnes emissioner til overskudsvarmen. Parallelberegning Vi kan ikke umiddelbart genfinde tallene i NGF Distributions parallelberegning. Vi vil lade det være op til kommunen som myndighed, at vurdere projektforslaget. Rettelse i projektforslag: Ændringer i beregning af brændselspris og emissioner har medført nedenstående ændringer i bilag 7, 8 og 9. Reviderede bilag er vedlagt. I projektforslag Følsomhedsanalyse side 11 erstattes med nedenståendeende Samfundsmæssig omkostning (mil. kr.) Følsomhedsanalyse (med udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger) Ved fremtidig ændring i fjernvarmebehov () Projektet Reference I projektforslag samfundsøkonomiske beregninger side 11 erstattes med nedenstående tabel. Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Projektet Reference Samfundsøkonomiske fordel I alt Konklusion I projektforslaget er der foretaget en konservativ vurdering af de to scenarier. Selv om de to scenarier umiddelbartdelbart er ligeværdige, er det vores vurdering, at der er en stor samfundsøko- nomisk gevinst ved projektet. I projektforslaget er der i referencen eksempelvis ikke indregnet energi til bortkøling af overskudsvarme på NORD. Alene til bortkøling af de MW overskudsvarme skal bruges ca. 200 MW el om året. Dette svarer til en samfundsøkonomisk omkostning på ca. 1,8 mio. kr. over en 20 årig periode. I projektforslaget er der lavet en procentvis fordeling af varmeproduktionsfordelingen. Prioriteres udnyttelse af overskudsvarmen således, at der kun benyttes overskudsvarme de første år, hvor denne kan dække varmebehovet fuldt ud, er der en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 2 mio. kr. over en 20 årig periode. Side 4 af 5

5 Værdien af energibesparelsen esparelsen ved konvertering til fjernvarme er ikke indregnet i samfundsøkonomien. Energibesparelsen udgør ca års besparelsen har en værdi af ca kr. ved en markedspris på 350 kr./. Ydermere er der en samfundsøkonomisk fordel ved fjernvarmen, idet fjernvarmen er et om- stillingsparat varmesystem, hvor man nemmere kan ændre varmeproduktionskilden i mere miljørigtig retning. Eksempelvis hvis NFS skulle få lov til at etablere biomasse, solvarme eller lignende til varmeproduktion, eller få mulighed for at udnytte mere overskudsvarme. Endvidere er der ved de ca. 300 naturgasopvarmede kunder ikke indregnet, at disse kunder sandsynlig vis har en supplerende varmekilde, der benyttes sideløbende med naturgassen. For at tilgodese NGFs ønske har vi beregnet ud fra de oplyste forbrug og derved reduceret varmebehovet i projektforslaget med 13 % i forhold til det beregnede varmebehov. Varmebehov i det første udgave af projektforslag beregnet til MW, i beregningen med de oplyste forbrug var det kun MW. Heraf kommer reduktionen på 13 %. Øges varmebehovet i den samfundsøkonomiske beregning med 13 %, øges det samfundsøkonomiske over- skud ved projektet med ca. 1,1 mio. kr. Med venlig hilsen Dansk Fjernvarmes Projektselskab Abdi Adibi Projektleder Side 5 af 5

6 Nyborg Forsyning & Service A/S Ændring af områdeafgrænsning i Ullerslev Beregningsforudsætninger Bestykning: Produktionsfordeling 2010/2011: Indfyret effekt (kw) el (%) Antal pr. år Antal GJ pr. år Gasmotor 40% 51% Gasmotor % , ,6278 Ledningstab ved fjernvarme (GJ) pr. år kedel-ullerslev 0 95% kedel-ullerslev % Elproduktion 602 pr. år kedel-nyborg 0 100% kedel-nyborg 128 2% Rente 4,0% pr. år Overskudsvarme KK 0 100% Overskudsvarme KK % Nettoafgiftsfaktor 1,17 Overskudsvarme pack 0 100% Overskudsvarme pack 128 2% I alt % individuelt naturgasfyr 100% individuelt oliefyr 90% individuelt fast brændsel 80% individuelt el opvarmet 110% Produktionsfordeling Individuel naturgasopvarmning 85,96% Individuel olieopvarmning 1,40% Individuel fast brændsel opvarmning 1,40% Individuel el-opvarmning 11,24% varme (%) Udvidelse af varmebehov i % 40% 47% 53% 60% 67% 73% 80% 87% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** Geninvesteringsinterval. i.h.t. NGF 17% 1% 0% 1% 2% 5% 5% 5% 7% 8% 3% 3% 3% 6% 7% 7% 7% 2% 4% 6% Brændselspris pr. GJ Naturgas an værk (kr./gj) 63,2 63,3 62,9 63,2 63,5 63,8 64,7 65,6 66,4 67,2 68,0 68,8 69,6 70,3 70,9 71,6 72,3 73,0 73,4 73,9 Naturgas an værk (kr./gj) 63,2 63,3 62,9 63,2 63,5 63,8 64,7 65,6 66,4 67,2 68,0 68,8 69,6 70,3 70,9 71,6 72,3 73,0 73,4 73,9 *Overskudsvarme an værk (kr./gj) 41,2 41,2 41,0 41,2 41,4 41,6 42,1 42,7 43,3 43,8 69,9 70,7 71,6 72,3 72,9 73,6 74,3 75,1 75,5 76,0 El Nord Pool vægtet (kr./) Naturgas an forbruger (kr./gj) 81,0 81,2 80,8 81,1 81,4 81,7 82,6 83,5 84,3 85,1 85,9 86,7 87,4 88,1 88,8 89,5 90,2 90,8 91,3 91,7 Gasolie an forbruger (kr./gj) 134,3 133,5 131,7 131,9 132,2 132,3 133,7 135,0 136,0 137,0 138,0 139,0 140,0 140,7 141,5 142,2 143,0 143,7 144,2 144,8 Træpiller an forbruger ( kr./gj) 106,7 107,2 107,7 108,2 108,8 109,3 109,8 110,4 110,9 111,4 112,0 112,5 113,0 113,6 114,1 114,6 115,2 115,7 116,2 116,8 El an husholdning (kr./) Inflation 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 * Overskudsvarme følger samme prisstigning som naturgas. Ifølge aftale mellem KK og NFS betaler de nye kunder i Ullerslev kun 50% af varme prisen i de første 10 år. Brændselspris pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) Projekt (kr.) Reference (kr.) Elproduktion Varmeproduktion Fordeling varmeproduktion (%) Investerings- og driftsudgifter Reference: Fast afgift og service ink. materiale kr./år ekskl. moms. Projekt Reference Boligtype Antal spris Samlet pris Investering - distributionsledninger Naturgas Investering - stikledninger og unit Olie Reinvestering Fast brændsel Levetid (år) El opvarmet **Drift og vedligeholdelse Erhverv *Demontering af gasledning Alle priser er ekskl. moms Scrapværdi efter 20 år *Demontering af gasledning kr /naturgas kunde Projekt: Anlægsinvestering er fordelt i henhold til udvidelses plan for området. ***Reference: Reinvestering i ny varmeinstallation over 20 år i henhold til Naturgas Fyns bilag 2-3. **Fjernvarme: Drift og vedligeholdelse 60 kr./-el gasmotor, 10 kr./-varme kedel og 1 kr./-varme overskudsvarme. Investerings- og driftsudgift pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) Projekt (kr.) Reference (kr.) Nutidsværdi af brændsels-, investerings- og driftsudgifter over 20 år Brændsel Drift I alt Projekt (kr.) Reference (kr.) Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, september Bilag Brændsels-, investerings- og driftsudgift

7 Nyborg Forsyning & Service A/S Ændring af områdeafgrænsning i Ullerslev Beregningsforudsætninger Bestykning: Produktionsfordeling 2010/2011: Indfyret effekt (kw) el (%) varme (%) Elproduktion Varmeproduktion Fordeling varmeproduktion (%) Antal pr. år Antal GJ pr. år Gasmotor 40% 51% Gasmotor % Ledningstab ved fjernvarme (GJ) pr. år kedel-ullerslev kedel-ullerslev 0 95% % Elproduktion 602 pr. år kedel-nyborg kedel-nyborg 0 100% 128 2% Rente 4% pr. år Overskudsvarme KK 0 100% Overskudsvarme KK % Overskudsvarme pack 0 100% Overskudsvarme pack 128 2% individuelt naturgasfyr 100% I alt % individuelt oliefyr 90% Afgiftfordeling gasmotor 59,55% 40,45% individuelt fast brændsel 80% E-formel er anvendt individuelt el opvarmet 110% Produktionsfordeling Individuel naturgasopvarmning 86% Individuel olieopvarmning 1% Individuel fast brændsel opvarmning 1% Individuel el-opvarmning 11% Brændværdier Naturgas MJ/Normal m 3 39,6 Gasolie MJ/liter 35,90 Træpiller ( 7 % vandindhold) GJ/ton 17,5 individuelt el opvarmet 110% Beregning afgifter, Naturgasmotor Træpille- Fjernvarme Energiafgift 239,5 243,8 243,8 øre/n m 3 CO ,4 38,4 øre/n m 3 NO X 14,1 14,4 14,6 øre/n m 3 CH 4 6,3 6,4 6,6 øre/n m 3 Afgiftsrefusion energiafgift elproduktion 239,5 243,8 243,8 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 38,96 39,60 39,95 kr./gj Beregning afgifter, naturgaskedel Naturgas Energiafgift 50,4 50,4 50,4 øre/n m 3 CO øre/n m 3 NO X 4,0 4,1 4,2 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 64,41 64,44 64,46 kr./gj Beregning afgifter, Overskudsvarme Naturgas 2013 Overskudsvarmeafgift 33 % af købsprisen 32,50 kr./gj Afgiftsprovenu 32,50 kr./gj Beregning afgifter, naturgaskedel Naturgas Energiafgift 239,5 243,8 248,2 øre/n m 3 CO ,7 38,4 øre/n m 3 NO X 4,0 4,1 4,2 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 70,83 72,12 73,43 kr./gj Beregning afgifter, oliekedel Gasolie Energiafgift 216,9 220,8 224,8 øre/liter CO 2 43,5 44,3 45,1 øre/liter NO X 4,6 4,6 4,7 øre/liter Afgiftsprovenu 73,82 75,13 76,49 kr./gj Beregning afgifter, træpiller Træpille- husholdning NO X 2,3 2,3 2,4 kr./gj Afgiftsprovenu 2,3 2,3 2,4 kr./gj Beregning afgifter, elektricitet Elekttricitet Energiafgift 52,6 53,6 54,6 øre/kwh Energibesparebidrag 0,6 0,6 0,6 øre/kwh Eldistributionsbidrag 4,0 4,0 4,0 øre/kwh Tillægsafgift 6,2 6,3 6,4 øre/kwh Afgiftsprovenu kr./ Afgiftsprovenu kr./gj fastpris 2013 Naturgasmotor (kr./gj) 38,96 38,63 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 Naturgas kedel (kr./gj) 64,41 62,85 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 Overskudsvarme (kr./gj) 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 Naturgas kedel (kr./gj) 70,83 70,35 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 Gasolie kedel (kr./gj) 73,82 75,13 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 Fasbrændsel (kr./gj) 2,30 2,30 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 El (Kr./MW) 572,00 582,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 Indeks 1,033 1,059 1,083 Afgifter iht. gældende lovgivning omregnet til fastpris 2013 niveau. Udvidelse af varmebehov i % 40% 47% 53% 60% 67% 73% 80% 87% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Afgiftsprovenu (kr./år) Projekt (kr.) Reference (kr.) Nutidsværdi over 20 år Projekt (kr.) Reference (kr.) Eventuel mistet afgiftsprovenu tillægges de samfundsmæssige udgifter ganget en faktor 0,2 (20 %). Afgifter iht. gældende lovgivning november Bilag Afgiftsprovenu

8 Nyborg Forsyning & Service A/S Ændring af områdeafgrænsning i Ullerslev Beregningsforudsætninger Bestykning: Produktionsfordeling 2010/2011: Indfyret effekt (kw) el (%) varme (%) Elproduktion Varmeproduktion Fordeling varmeproduktion (%) Antal pr. år Antal GJ pr. år Gasmotor 40% 51% 3 Gasmotor % Ledningstab ved fjernvarme (GJ) pr. år kedel-ullerslev kedel-ullerslev 0 95% % Rente 4% pr. år kedel-nyborg kedel-nyborg 0 100% % Nettoafgiftsfaktor 1,17 Overskudsvarme KK 0 100% 2 Overskudsvarme KK % Overskudsvarme pack 0 100% 1 Overskudsvarme pack 128 2% individuelt naturgasfyr 100% I alt % individuelt oliefyr 90% individuelt fast brændsel 80% individuelt el opvarmet 110% Individuel olieopvarmning 1% Individuel naturgasopvarmning 86% Individuel fast brændsel opvarmning 1% Individuel el-opvarmning 11% Emissioner (pr. GJ) CO 2 (kg/gj) CH 4 (g/gj) N 2O (g/gj) SO 2 (g/gj) NO x (g/gj) PM 2,5 (g/gj) Gasmotor 56,70 481,00 0,50 0,30 135,00 0,16 Gaskedel 56,70 0,10 0,10 0,30 42,00 0,10 Overskudsvarme(affald Dampturbine) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Husholdning, naturgasfyr 56,70 5,00 0,10 0,30 30,00 0,10 Husholdning, oliefyr 74,00 0,70 0,60 23,00 52,00 5,00 Husholdning, fast brændsel 0,00 156,00 4,00 25,00 120,00 639,00 Husholdning, el opvarmning (kg/mw) 341,00 146,00 5,10 210,00 440,00 0,00 Emissioner CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Projekt (kr.) 598, ,0 2,3 3,2 727,0 1,2 Reference (kr.) 1.198,1 224,9 6,2 141,0 828,3 228,1 CO 2 reduktion (tons) 599,4 Værdi af emissioner (kr./enhed) CO 2 (kr./tons) 62,10 77,40 91,70 105,80 119,50 132,90 147,60 162,30 167,70 173,10 178,50 183,90 189,30 194,70 200,10 205,50 210,90 216,30 221,70 227,20 CH 4 (kr./kg) 1,55 1,94 2,29 2,65 2,99 3,32 3,69 4,06 4,19 4,33 4,46 4,60 4,73 4,87 5,00 5,14 5,27 5,41 5,54 5,68 N 2O (kr./kg) 18,51 23,07 27,33 31,53 35,61 39,60 43,98 48,37 49,97 51,58 53,19 54,80 56,41 58,02 59,63 61,24 62,85 64,46 66,07 67,71 SO 2 (kr./kg) 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 NO x (kr./kg) 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 PM 2,5 (kr./kg) 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 Inflation 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 Udvidelse af varmebehov i % 40% 47% 53% 60% 67% 73% 80% 87% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Overskudsvarme 40% 47% 53% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% Værdi af emissioner (kr./år) Projekt (kr.) Reference (kr.) Nutidsværdi over 20 år Projekt (kr.) Reference (kr.) Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, september Bilag Emissioner

9

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Gassystemet - økonomi og udvikling 11. september 2013 Administrerende direktør Susanne Juhl

Gassystemet - økonomi og udvikling 11. september 2013 Administrerende direktør Susanne Juhl Gassystemet - økonomi og udvikling 11. september 2013 Administrerende direktør Susanne Juhl 10. september 2013 1 Status - gasnettet Teknisk/økonomisk velfungerende system stor transportkapacitet stor lagerkapacitet

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Skjern Fjernvarme iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juli 2017 Projektansvarlig Skjern Fjernvarme er ansvarlig for projektet. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner:

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 01. september 2016 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner: Driftsleder: Karsten Lund Jørgensen

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Udvidelse af forsyningsområde Erhvervs- og boligområde ved Ringkøbingvej Øst, Lemvig Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 22. oktober 2014 Lemvig

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhvervsbygninger på Nygade 48 Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 18. januar 2017 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Notat Behandling af høringssvar Der har i forbindelse med behandling af projektforslag for fjernvarme i Glamsbjerg, været to fokusområder Den samfundsøkonomiske beregning og Det økonomiske forhold, hvilket

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Verdo Varme A/S. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557. Boligområde ved Tjærby Diger

Verdo Varme A/S. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557. Boligområde ved Tjærby Diger Verdo Varme A/S Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557 iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen november 2015 Projektansvarlig Verdo Varme A/S Agerskellet 7, 8920 Randers NV Kontaktperson: Ingeniør

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 30. aug. 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Vessøvænge område A, B og C Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej Viborg. (sendt til

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej Viborg. (sendt til Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 86 37 Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej 2 8800 Viborg (sendt til olf@pc.dk) plan@viborg.dk www.viborg.dk

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 10. oktober 2013 Revideret 19. november 2013 Projektansvarlig

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a.

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. Transmissionsledning fra Rudkøbing til Tullebølle for levering af fjernvarme til Tullebølle by. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen August

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Kildbjerg Øst Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune Til Aarhus kommune Dokumenttype Projektforslag Dato 3. februar 2014 LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME LYSTRUP FJERNVARME Revision

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 MEMO TITEL Projektforslag for konvertering til fjernvarme i 14 energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 DATO 13. november 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune PROJEKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 8.870 Vikingeparken, Hobro Mariagerfjord kommune Juni 0 7. juni 0 Sagsnr.: 00008 sjs@naturgas.dk Projektforslag ) Projektansvarlig: HMN Naturgas I/S forestår

Læs mere

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen Sønderborg Kommune Sendt på e-mail til by-landskab@sonderborg.dk og smar@sonderborg.dk DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2010 Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 12.

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere