Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn."

Transkript

1 Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. På vegne af NFS har vi modtaget et høringssvar fra Naturgas Fyn med anmodning om afgivelse af kommentarer hertil. NGF Distributions bemærkninger til projektforslaget af 18. juni 2013 kommenteres i kronologisk rækkefølge. Indledningsvis skal det lige begrundes, hvorfor der i anvendt installationspriser fra teknologikataloget ved individuelle installationer og erfaringspriser på fjernvarmeinstallationer. Ved konvertering af et større antal ejendomme til fjernvarme, vil NFS indgå aftaler med leveder opnås besparelser i forhold til installation af en enkelt fjernvarmeinstallation. Ved individuelle varmeinstallationer er det den enkelte forbruger der køber ny varmeinstalla- randør af unit og VVS-installatør, hvorved tion, hvorfor der er anvendt erfaringspriser fra teknologikataloget. NFS anvender unit med direkte anlæg, der ikke bruger el til drift af cirkulationspumper i fjernvarmeinstallationen, til forskel fra en typisk fjernvarmeinstallation. Ændringer fra 2. revision til 3. revision Ingen bemærkninger Fejl i forudsætninger Udgiften til service, el, reservedele og abonnement er på kr./år (erfaringspris fra VVSvar ikke medregnet i brugerøkonomi. Prisen i brugerøko- installatør). Udgifter til reservedele nomien var ikke blevet korrigeret. Det er konstateret, at der var en forskel på nogle få. Fejlen skyldes en afrunding i pro- duktionsfordelingss procent i 3 cifre i bilagene 7 9. Talerne på side 11 var beregnet på basis af den korrekte varmeproduktion på Uoverensstemmelsen mellem resultatet på side 11 og bilagene 7 9 skyldes ovenstående afrunding i bilagene. De forekommet af afvigelse i bilagene er ca. 0,003 %, hvilket ikke påvirker resultat på samfundsøkonomien. Brugerøkonomi Bemærkninger vedrørende naturgasprisen er belyst i høringssvar af 19. juni Afhængig af, hvilken prisaftale kunden har med NGF Distribution, kan der være et abonne- ment på 150 kr./år, jævnfør NGF Distributions hjemmeside. Med nedsættelsen af afgiften for el til opvarmning, er der en reduktion i besparelsen ved konvertering til fjernvarme. Afgift nedsættelsen vil medføre en reduktion i besparelse på Kr./år hos EL-kunderne. Der vil stadig være en gennemsnitlig besparelse på kr./år selv om besparelsen bliver mindre vil det alligevel være attraktiv for kunder at konver- ter til fjernvarme. Side 1 af 5

2 Geninvestering og levetid i individuel opvarmning I projektet har vi valget at benytte en teknisk levetid på naturgasfyr på 20 år. Teknologikataforeskriver en levetid på 22 år. Ved en simpel søgning på internettet, er levetiden på loger naturgasfyr typisk år. Ved henvendelse til, Vaillant A/S, en de største gaskedel leve- randører til villa anlæg i Danmark, har jeg fået oplyst at levetidenen på et gasfyr er mellem 15 og 20 år. Vedlagt dokumentation, mail fra Vaillant A/S. Scrapværdi af den individuelle opvarmning Ingen bemærkninger. 100 % tilslutning på 10 år I den samfundsøkonomiske analyse, er der regnet med 100 % tilslutning af forbrugerne i området. Herudover er der foretaget en følsomhedsvurdering på varmeaftaget i området. Se pkt. 3.4 side 11. I forbindelse med revision 3 af projektforslaget, er varmebehovet for de ca. 300 naturgaskunder revideret i henhold til naturgassalget. Der er således ikke indregnet at flere af disse kunder har supplerende varmeinstallationer. En årsag til at nogle kunder i området har et lavt gasforbrug i forhold til det tidligere estimeskyldes høje gaspriser og anvendelse af supplerende varmeinstallati- rede varmebehov, kan on. BBR-dataene er ikke opdateret i forhold til det oprindelige projektforslag. I det BBR-dataene opdateres løbende vil der kunne forekomme små ændringer i forhold til de anførte data i projektforslaget. De små Luftvarmepumpe har en relativ kort levetid på ca. 10 år Med mindre der er tale om jordvarmeanlæg, viser det sig i flere tilfælde, at ejendomme gerne vil tilsluttes fjernvarme. Ifølge BBR-dataerne er derunder 1 % af forbrugerne der har fastbrændselsfyr. Nogle af disse forbrugere vil sandsynligvis konvertere til fjernvarme i takt med at fyret skal skiftes. Erfaringen viser, fra tidligere projekter, at der efter 10 år ofte er næsten 100 procent tilslutning. Følsomhedsanalyse på varmeaftag er vedlagt på side 4 (side 11 i projektforslag) Det er ikke normalt at man bruger det oplyste forbrug fra naturgasselskabet som grundlag for varmebehov i projektforslag, da der ikke er taget højde for eventuelleelle supplerende enerikke opvarmer hele huset. gikilder. Der kan også være tale om forbrugere der for eksempel For at tilgodese Naturgas Fyns ønske har vi beregnet ud fra de oplyste forbrug og derved reduceret varmebehovet i projektforslaget med 13 %. Varmebehov skal ikke beregnes efter oplyst varmeforbrug fra gasselskabet, der henvises til Odense kommunes afgørelse af 19. december 2012, godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Holmstrup. J.nr Energibesparelse Bemærkninger vedrørende energibesparelser er belyst i høringssvar af 19. juni Værdien af energibesparelserne ved konvertering er ikke indregnet i den samfundsøkonomiikke forbrugerne. ske analyse. Energibesparelses krav gælder kun for net- og distributionsselskaber Der er ikke et krav i varmeforsyningsloven om at varmebehovet i projektforslag skal reduce- res svarende til energibesparelseskravet til net- og distributionsselskaber. Det er således at vi allerede har reduceret varmebehovet med 13 % i projektet. Hvis vi ydervære en ulempe for ligere skulle reducere varmebehovet med et par procent, vil det klart projektet. Side 2 af 5

3 Selv ved reducering med 1 eller 2 % af varmebehovet vil det ikke forringe samfundsøkono- mien væsentlig. Det er ikke normalt at man reducerer varmebehovet i projektforslags beregninger, henviser til projektforslag til områdeudvidelser, i den nordlige del af Løgumkloster i Løgumgårde, i 2012 Drift af fjernvarmeunit NFS har oplyst, at de benytter unit med direkte anlæg, til forskel fra traditionelle anlæg. Dibruger ikke el til drift af cirkulationspumper i fjernvarmeinstallationen, hvorfor der normalt ikke er årlige driftsomkostninger til denne installationsform. Det er ikke normalt at en unit skal serviceres, henviser til projektforslag til områdeudvidelser, i den nordlige del af Løgumkloster i Løgumgårde, i Konvertering fra elvarme til vandbåret varme Det er korrekt, at der er usikkerhed omkring tilslutningsfrekvensen, men dette ændrer ikke rekte anlæg på, at el-kunderne kan få et samlet tilbud på konvertering til fjernvarme, hvorved de kan få det til en bedre pris i forhold til enkeltmands tilbud. Det er vores erfaring at når der er tale om konvertering af flere huse i samme område, vil det være attraktivt for VVS entreprenøren at komme med en favorabel pris til el kunderne. Investering i fjernvarmenet Ingen bemærkninger Beregning af brændselspris pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) bilag 7 El-salget er korrigeret således, at det ikke er 100 % de første 10 år, men følger udviklingen i varmebehovet. Der er således et reduceret bidrag fra el-indtaget i de første 9 år. Disse ænstigning i brændselspriser for projektet i 2013 fra til dringer vil medføre en kr./år se bilag 7. Selv ved disse ændringer vil projektet have en positiv samfundsøkonomi. I projektforslaget er der lavet en procentvis fordeling af varmeproduktionsfordelingen. Hvis udnyttelse af overskudsvarmen prioriteres således, at der kun benyttes overskudsvarme de første år, hvor denne kan dække varmebehovet fuldt ud, vil der være en samfundsøko- nomisk gevinst på ca. 2 mio. kr. over en 20 årig periode. Udbygning af fjernvarmenettet og varmetab I projektet er der taget højde for, at ledningsnettet og tilslutning af forbrugerne foregår i to faser. Anlægsinvesteringen er fordelt i henhold til udvidelsesplan for området. Det er dog vores erfaring med konverteringsprojekter, at der er et større ønske om tilslutning til fjernvarme i etableringsfasen for ledningsnettet. Krav til varmeaftag i stedet for tilslutningsantal Som beskrevet i ovenstående afsnit, så kender vi ikke tilslutningsfrekvensen (herunder hvilke kunder der tilsluttes først), men erfaringer fra tidligere projekter viser et større ønske om tilslutning til fjernvarme i etableringsfasen for ledningsnettet. I lignende projekter kan man se, at det typisk er ejendomme med stort varmeaftag, hvor besparelsen er størst, er dem der først konverteret til fjernvarme. Emissioner og den samfundsøkonomiske konsekvens af disse I beregningerne er der regnet med en totalvirkningsgrad på motoranlægget på 91 %. Motorkvoteomfattet, hvorfor der alternativt skulle tillægges emissioner anlægget i Ullerslev er ikke ved fortrængt el-produktion i referencen. Værdierne for CO 2 -ækvivalenterne er korrigeret over den 20-årige periode. Side 3 af 5

4 I det der er tale om overskudsvarme, der alternativt blev bortkølet, skal der ikke indregnes emissioner til overskudsvarmen. Parallelberegning Vi kan ikke umiddelbart genfinde tallene i NGF Distributions parallelberegning. Vi vil lade det være op til kommunen som myndighed, at vurdere projektforslaget. Rettelse i projektforslag: Ændringer i beregning af brændselspris og emissioner har medført nedenstående ændringer i bilag 7, 8 og 9. Reviderede bilag er vedlagt. I projektforslag Følsomhedsanalyse side 11 erstattes med nedenståendeende Samfundsmæssig omkostning (mil. kr.) Følsomhedsanalyse (med udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger) Ved fremtidig ændring i fjernvarmebehov () Projektet Reference I projektforslag samfundsøkonomiske beregninger side 11 erstattes med nedenstående tabel. Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Projektet Reference Samfundsøkonomiske fordel I alt Konklusion I projektforslaget er der foretaget en konservativ vurdering af de to scenarier. Selv om de to scenarier umiddelbartdelbart er ligeværdige, er det vores vurdering, at der er en stor samfundsøko- nomisk gevinst ved projektet. I projektforslaget er der i referencen eksempelvis ikke indregnet energi til bortkøling af overskudsvarme på NORD. Alene til bortkøling af de MW overskudsvarme skal bruges ca. 200 MW el om året. Dette svarer til en samfundsøkonomisk omkostning på ca. 1,8 mio. kr. over en 20 årig periode. I projektforslaget er der lavet en procentvis fordeling af varmeproduktionsfordelingen. Prioriteres udnyttelse af overskudsvarmen således, at der kun benyttes overskudsvarme de første år, hvor denne kan dække varmebehovet fuldt ud, er der en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 2 mio. kr. over en 20 årig periode. Side 4 af 5

5 Værdien af energibesparelsen esparelsen ved konvertering til fjernvarme er ikke indregnet i samfundsøkonomien. Energibesparelsen udgør ca års besparelsen har en værdi af ca kr. ved en markedspris på 350 kr./. Ydermere er der en samfundsøkonomisk fordel ved fjernvarmen, idet fjernvarmen er et om- stillingsparat varmesystem, hvor man nemmere kan ændre varmeproduktionskilden i mere miljørigtig retning. Eksempelvis hvis NFS skulle få lov til at etablere biomasse, solvarme eller lignende til varmeproduktion, eller få mulighed for at udnytte mere overskudsvarme. Endvidere er der ved de ca. 300 naturgasopvarmede kunder ikke indregnet, at disse kunder sandsynlig vis har en supplerende varmekilde, der benyttes sideløbende med naturgassen. For at tilgodese NGFs ønske har vi beregnet ud fra de oplyste forbrug og derved reduceret varmebehovet i projektforslaget med 13 % i forhold til det beregnede varmebehov. Varmebehov i det første udgave af projektforslag beregnet til MW, i beregningen med de oplyste forbrug var det kun MW. Heraf kommer reduktionen på 13 %. Øges varmebehovet i den samfundsøkonomiske beregning med 13 %, øges det samfundsøkonomiske over- skud ved projektet med ca. 1,1 mio. kr. Med venlig hilsen Dansk Fjernvarmes Projektselskab Abdi Adibi Projektleder Side 5 af 5

6 Nyborg Forsyning & Service A/S Ændring af områdeafgrænsning i Ullerslev Beregningsforudsætninger Bestykning: Produktionsfordeling 2010/2011: Indfyret effekt (kw) el (%) Antal pr. år Antal GJ pr. år Gasmotor 40% 51% Gasmotor % , ,6278 Ledningstab ved fjernvarme (GJ) pr. år kedel-ullerslev 0 95% kedel-ullerslev % Elproduktion 602 pr. år kedel-nyborg 0 100% kedel-nyborg 128 2% Rente 4,0% pr. år Overskudsvarme KK 0 100% Overskudsvarme KK % Nettoafgiftsfaktor 1,17 Overskudsvarme pack 0 100% Overskudsvarme pack 128 2% I alt % individuelt naturgasfyr 100% individuelt oliefyr 90% individuelt fast brændsel 80% individuelt el opvarmet 110% Produktionsfordeling Individuel naturgasopvarmning 85,96% Individuel olieopvarmning 1,40% Individuel fast brændsel opvarmning 1,40% Individuel el-opvarmning 11,24% varme (%) Udvidelse af varmebehov i % 40% 47% 53% 60% 67% 73% 80% 87% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *** Geninvesteringsinterval. i.h.t. NGF 17% 1% 0% 1% 2% 5% 5% 5% 7% 8% 3% 3% 3% 6% 7% 7% 7% 2% 4% 6% Brændselspris pr. GJ Naturgas an værk (kr./gj) 63,2 63,3 62,9 63,2 63,5 63,8 64,7 65,6 66,4 67,2 68,0 68,8 69,6 70,3 70,9 71,6 72,3 73,0 73,4 73,9 Naturgas an værk (kr./gj) 63,2 63,3 62,9 63,2 63,5 63,8 64,7 65,6 66,4 67,2 68,0 68,8 69,6 70,3 70,9 71,6 72,3 73,0 73,4 73,9 *Overskudsvarme an værk (kr./gj) 41,2 41,2 41,0 41,2 41,4 41,6 42,1 42,7 43,3 43,8 69,9 70,7 71,6 72,3 72,9 73,6 74,3 75,1 75,5 76,0 El Nord Pool vægtet (kr./) Naturgas an forbruger (kr./gj) 81,0 81,2 80,8 81,1 81,4 81,7 82,6 83,5 84,3 85,1 85,9 86,7 87,4 88,1 88,8 89,5 90,2 90,8 91,3 91,7 Gasolie an forbruger (kr./gj) 134,3 133,5 131,7 131,9 132,2 132,3 133,7 135,0 136,0 137,0 138,0 139,0 140,0 140,7 141,5 142,2 143,0 143,7 144,2 144,8 Træpiller an forbruger ( kr./gj) 106,7 107,2 107,7 108,2 108,8 109,3 109,8 110,4 110,9 111,4 112,0 112,5 113,0 113,6 114,1 114,6 115,2 115,7 116,2 116,8 El an husholdning (kr./) Inflation 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 * Overskudsvarme følger samme prisstigning som naturgas. Ifølge aftale mellem KK og NFS betaler de nye kunder i Ullerslev kun 50% af varme prisen i de første 10 år. Brændselspris pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) Projekt (kr.) Reference (kr.) Elproduktion Varmeproduktion Fordeling varmeproduktion (%) Investerings- og driftsudgifter Reference: Fast afgift og service ink. materiale kr./år ekskl. moms. Projekt Reference Boligtype Antal spris Samlet pris Investering - distributionsledninger Naturgas Investering - stikledninger og unit Olie Reinvestering Fast brændsel Levetid (år) El opvarmet **Drift og vedligeholdelse Erhverv *Demontering af gasledning Alle priser er ekskl. moms Scrapværdi efter 20 år *Demontering af gasledning kr /naturgas kunde Projekt: Anlægsinvestering er fordelt i henhold til udvidelses plan for området. ***Reference: Reinvestering i ny varmeinstallation over 20 år i henhold til Naturgas Fyns bilag 2-3. **Fjernvarme: Drift og vedligeholdelse 60 kr./-el gasmotor, 10 kr./-varme kedel og 1 kr./-varme overskudsvarme. Investerings- og driftsudgift pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) Projekt (kr.) Reference (kr.) Nutidsværdi af brændsels-, investerings- og driftsudgifter over 20 år Brændsel Drift I alt Projekt (kr.) Reference (kr.) Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, september Bilag Brændsels-, investerings- og driftsudgift

7 Nyborg Forsyning & Service A/S Ændring af områdeafgrænsning i Ullerslev Beregningsforudsætninger Bestykning: Produktionsfordeling 2010/2011: Indfyret effekt (kw) el (%) varme (%) Elproduktion Varmeproduktion Fordeling varmeproduktion (%) Antal pr. år Antal GJ pr. år Gasmotor 40% 51% Gasmotor % Ledningstab ved fjernvarme (GJ) pr. år kedel-ullerslev kedel-ullerslev 0 95% % Elproduktion 602 pr. år kedel-nyborg kedel-nyborg 0 100% 128 2% Rente 4% pr. år Overskudsvarme KK 0 100% Overskudsvarme KK % Overskudsvarme pack 0 100% Overskudsvarme pack 128 2% individuelt naturgasfyr 100% I alt % individuelt oliefyr 90% Afgiftfordeling gasmotor 59,55% 40,45% individuelt fast brændsel 80% E-formel er anvendt individuelt el opvarmet 110% Produktionsfordeling Individuel naturgasopvarmning 86% Individuel olieopvarmning 1% Individuel fast brændsel opvarmning 1% Individuel el-opvarmning 11% Brændværdier Naturgas MJ/Normal m 3 39,6 Gasolie MJ/liter 35,90 Træpiller ( 7 % vandindhold) GJ/ton 17,5 individuelt el opvarmet 110% Beregning afgifter, Naturgasmotor Træpille- Fjernvarme Energiafgift 239,5 243,8 243,8 øre/n m 3 CO ,4 38,4 øre/n m 3 NO X 14,1 14,4 14,6 øre/n m 3 CH 4 6,3 6,4 6,6 øre/n m 3 Afgiftsrefusion energiafgift elproduktion 239,5 243,8 243,8 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 38,96 39,60 39,95 kr./gj Beregning afgifter, naturgaskedel Naturgas Energiafgift 50,4 50,4 50,4 øre/n m 3 CO øre/n m 3 NO X 4,0 4,1 4,2 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 64,41 64,44 64,46 kr./gj Beregning afgifter, Overskudsvarme Naturgas 2013 Overskudsvarmeafgift 33 % af købsprisen 32,50 kr./gj Afgiftsprovenu 32,50 kr./gj Beregning afgifter, naturgaskedel Naturgas Energiafgift 239,5 243,8 248,2 øre/n m 3 CO ,7 38,4 øre/n m 3 NO X 4,0 4,1 4,2 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 70,83 72,12 73,43 kr./gj Beregning afgifter, oliekedel Gasolie Energiafgift 216,9 220,8 224,8 øre/liter CO 2 43,5 44,3 45,1 øre/liter NO X 4,6 4,6 4,7 øre/liter Afgiftsprovenu 73,82 75,13 76,49 kr./gj Beregning afgifter, træpiller Træpille- husholdning NO X 2,3 2,3 2,4 kr./gj Afgiftsprovenu 2,3 2,3 2,4 kr./gj Beregning afgifter, elektricitet Elekttricitet Energiafgift 52,6 53,6 54,6 øre/kwh Energibesparebidrag 0,6 0,6 0,6 øre/kwh Eldistributionsbidrag 4,0 4,0 4,0 øre/kwh Tillægsafgift 6,2 6,3 6,4 øre/kwh Afgiftsprovenu kr./ Afgiftsprovenu kr./gj fastpris 2013 Naturgasmotor (kr./gj) 38,96 38,63 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 38,11 Naturgas kedel (kr./gj) 64,41 62,85 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 61,48 Overskudsvarme (kr./gj) 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 Naturgas kedel (kr./gj) 70,83 70,35 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 Gasolie kedel (kr./gj) 73,82 75,13 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 76,49 Fasbrændsel (kr./gj) 2,30 2,30 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 El (Kr./MW) 572,00 582,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 Indeks 1,033 1,059 1,083 Afgifter iht. gældende lovgivning omregnet til fastpris 2013 niveau. Udvidelse af varmebehov i % 40% 47% 53% 60% 67% 73% 80% 87% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Afgiftsprovenu (kr./år) Projekt (kr.) Reference (kr.) Nutidsværdi over 20 år Projekt (kr.) Reference (kr.) Eventuel mistet afgiftsprovenu tillægges de samfundsmæssige udgifter ganget en faktor 0,2 (20 %). Afgifter iht. gældende lovgivning november Bilag Afgiftsprovenu

8 Nyborg Forsyning & Service A/S Ændring af områdeafgrænsning i Ullerslev Beregningsforudsætninger Bestykning: Produktionsfordeling 2010/2011: Indfyret effekt (kw) el (%) varme (%) Elproduktion Varmeproduktion Fordeling varmeproduktion (%) Antal pr. år Antal GJ pr. år Gasmotor 40% 51% 3 Gasmotor % Ledningstab ved fjernvarme (GJ) pr. år kedel-ullerslev kedel-ullerslev 0 95% % Rente 4% pr. år kedel-nyborg kedel-nyborg 0 100% % Nettoafgiftsfaktor 1,17 Overskudsvarme KK 0 100% 2 Overskudsvarme KK % Overskudsvarme pack 0 100% 1 Overskudsvarme pack 128 2% individuelt naturgasfyr 100% I alt % individuelt oliefyr 90% individuelt fast brændsel 80% individuelt el opvarmet 110% Individuel olieopvarmning 1% Individuel naturgasopvarmning 86% Individuel fast brændsel opvarmning 1% Individuel el-opvarmning 11% Emissioner (pr. GJ) CO 2 (kg/gj) CH 4 (g/gj) N 2O (g/gj) SO 2 (g/gj) NO x (g/gj) PM 2,5 (g/gj) Gasmotor 56,70 481,00 0,50 0,30 135,00 0,16 Gaskedel 56,70 0,10 0,10 0,30 42,00 0,10 Overskudsvarme(affald Dampturbine) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Husholdning, naturgasfyr 56,70 5,00 0,10 0,30 30,00 0,10 Husholdning, oliefyr 74,00 0,70 0,60 23,00 52,00 5,00 Husholdning, fast brændsel 0,00 156,00 4,00 25,00 120,00 639,00 Husholdning, el opvarmning (kg/mw) 341,00 146,00 5,10 210,00 440,00 0,00 Emissioner CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Projekt (kr.) 598, ,0 2,3 3,2 727,0 1,2 Reference (kr.) 1.198,1 224,9 6,2 141,0 828,3 228,1 CO 2 reduktion (tons) 599,4 Værdi af emissioner (kr./enhed) CO 2 (kr./tons) 62,10 77,40 91,70 105,80 119,50 132,90 147,60 162,30 167,70 173,10 178,50 183,90 189,30 194,70 200,10 205,50 210,90 216,30 221,70 227,20 CH 4 (kr./kg) 1,55 1,94 2,29 2,65 2,99 3,32 3,69 4,06 4,19 4,33 4,46 4,60 4,73 4,87 5,00 5,14 5,27 5,41 5,54 5,68 N 2O (kr./kg) 18,51 23,07 27,33 31,53 35,61 39,60 43,98 48,37 49,97 51,58 53,19 54,80 56,41 58,02 59,63 61,24 62,85 64,46 66,07 67,71 SO 2 (kr./kg) 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 NO x (kr./kg) 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 PM 2,5 (kr./kg) 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 Inflation 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 1,0330 Udvidelse af varmebehov i % 40% 47% 53% 60% 67% 73% 80% 87% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Overskudsvarme 40% 47% 53% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% Værdi af emissioner (kr./år) Projekt (kr.) Reference (kr.) Nutidsværdi over 20 år Projekt (kr.) Reference (kr.) Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, september Bilag Emissioner

9

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk Marts 2015

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-534-5 Indhold Denne rapport beskriver de forudsætninger, som antages

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler CVR-nr. DK 30 06 09 46 NOTAT 27. juni 2013 /TCJ Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler 1. Beskrivelse af virkemidlet Tiltaget omfatter

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Den nationale energipolitik og de kommunale strategier Eksempel: Energibyen Skive Reference til regeringens energipolitiske oplæg Vores energi, november 2011 Klaus

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Ny fair afregning af din fjernvarme

Ny fair afregning af din fjernvarme Ny fair afregning af din fjernvarme Se bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Din fjernvarmeregning bliver mere retfærdig Hidtil har vi afregnet den variable del af fjernvarmen udelukkende

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Grønnere Færgefart i Danmark (OSK-ShipTech 131060.3083.05) Date: 12.12.2014 Sign: ssk/khm Kunde: Kunde Navn: Kontakt person: Bilfærgernes Rederiforening Peter Wallbohm Olsen

Læs mere