På trods. første ni. mia., som. med ca. grønne. mindst 5. Forventninger. risici. Dette er. udskyde. hertil, så. komponentpriser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På trods. første ni. mia., som. med ca. grønne. mindst 5. Forventninger. risici. Dette er. udskyde. hertil, så. komponentpriser"

Transkript

1 Forventninger 2011 På trods af den makroøkonomiske usikkerhed og turbulensen på de d finansiellee markeder forventer Vestas fortsat en indgang af faste og ubetingede ordrer på MW, derr nu ventes at fordele sig med omkring 50 pct. i Europa og Afrika, omkring 35 pct. i Nord- og o Sydamerika og omkring 15 pct. i Asien og Oceanienn mod tidligere henholdsvis 50, 25 og 25 pct. Konkurrencen er som ventet fortsat hård, men en stærk produktplatform, avancerede serviceløsninger og regional produktionskapacitet gør det muligt at tilbyde kunderne de mest konkurrencedygtige løsninger. Hovedparten af ordrerne ventes at indeholde korte eller længerevarende servicekontrakter af forskelligt omfang. I årets første ni måneder var der tilknyttet en servicekontrakt til mere end 96 pct. af dee annoncerede MW. Afskibningerne ventes nu at blive omkring MW i 2011 mod tidligere forventet MW. Vestas forventer i 2011 at realisere en EBIT-margin på ca. 4 pct. og en omsætning på ca. EUR 6,4 mia., som udmeldt den 30. oktober 2011, hvor forventningerne til 2011 blev justeret som følge af en for langsom indkøring af en ny generatorfab rik i Tyskland. Fabrikkenn ventes fuldt indkørt primo 2012, hvilket vil blive bekræftet ved udsendelse af en selskabsmeddelelse. Omsætningen i serviceforretningen ventes at udgøre EUR 700 mio. med en EBIT-margin på 15 pct. Det frie cash flow ventes at være positivt svarendee til en forbedring på mere end EUR 7007 mio. i forhold til Fortsat nedbringelse af råvare- og komponentlagre vil medvirke hertil. Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver ventes uændret at udgøre henholdsvis EUR 550 mio. og EUR 300 mio. Afskrivninger og amortiseringer forventes i forhold til 2010 at stige med ca. EUR 70 mio. til omkring EUR 350 mio. Finansielle nettoomkostninger og selskabsskatteprocenten ventes att blive henholdsvis EUR (60) mio. og 28 pct. De samlede garanti- og produkthensættelser ventes at udgøre mindre end 3 pct. af årets forventede omsætning, da vindkraftværkernes ydelsee fortsat forbedres til gavn for kundernes indtjening og Vestas omkostninger. Ulykkesfrekvensen må maksimalt være 5,0 arbejdsulykker pr. en million m arbejdstimer. Den grønne andel af Vestas energiforbrug ventes at blivee 40 pct. og vedvarende elektricitet forventes at udgøre 95 pct. Tilbagegangen i forhold til 2010 skyldes den stigendee produktion uden for Europa, hvor adgangen til grøn elektricitet ofte er begrænset. For at sikre en fortsat høj andel af grøn energi investerer Vestas i egne vindmølleparker. Målet for kundetilfredshedsindekset er 72, og Sigma-niveauet skal være mindst 5. Denne meddelelse indeholder forventninger til frit cash flow, garantihensættelsesprocent og investeringer i Yderligeree forventninger til 2012 vil blive offentliggjort den 8. februar Vestas overvejer, hvilke elementer der skal indgå i disse. Forudsætninger og risici Bankerne er i dag væsentligt mere kritiske, hvorfor procestiden og dokumentatiod onskravene er steget. Dette er til klar fordel for de finansielt stærkee kvalitetsudbydere. Et tilbagefald t påå kreditmarkedet kan påvirke Vestas markedsmuligheder negativt. Tilsvarende vil lave priser på fossile brændsler kunne udskyde efterspørgslen, ligesom et lavere energiforbrug som følge af konjunkturudviklingen kan påvirke efterspørgslen efter vindkraftværker. Prisernee på en række komponenter er stigende. Som hovedregel tager Vestas kontrakter hensyn hertil, så projekternes endelige pris afspejler udviklingen i inputpriserne. Dett betyder, at Vestas margin er forholdsviss robust over for udsvingg i inputpriserne på indgåede kontrakter. Stigende råvareog komponentpriser er derfor umiddelbart enn større udfordring ved indgåelse af nye kontrakter. Store Side 8 af 33

2 investeringer i hele underleverandørkædenn har for nuværende fjernet det meste af risikoen for flaskehalse og dermed Vestas behov for sikkerhedslagre, der bliver nedbragt n i løbet af De væsentligste risikofaktorer omfatter herudover yderligere garantihensættelser som følge af eventuelle kvalitetsproblemer, transportomkostninger, forstyrrelser i produktion og ved opstilling af møller samt potentielle patenttvister. Med regionaliseringen af produktion og indkøb er valutakursrisikoen mindsket, men ikke forsvundet. Vestas opererer med tre kontrakttyper: Supply-only, supply-and-installation og turnkey. Supply-only og supply-and-installation ordrer indtægtsføres først, når vindmøllerne er e endeligt overleveret til kunden, hvilket kan give en tidsmæssig forskydning af indtægtsførelsen. Turnkey-ordrer indtægtsføress løbende i takt med afskibningerne. Der er ikke forskel på betalingsprofilen mellem kontrakttyperne. Betalingerne falder typisk ved ordreindgåelsee og i takt med de fysiskee afskibninger. Vestas er sammen med medlemmer af bestyrelse og direktion sagsøgt i et massesøgsmål anlagt ved den føderale domstol i Oregon,, USA, se i øvrigt selskabsmeddelelse nr. 8/2011 af den 21. marts Fremtiden Et mere robust og lettere Vestas I 2006 indledte Vestas for alvor internationaliseringen af sin organisation og produktion. Formålet har været at kunne producere regionalt til lokale omkostninger, at mindske transportomkostningerne i både finansiel og miljømæssig forstand, f at komme tættere på politikerne og ikke mindst de lokale, regionalee og internationalt opererende kunder for herigennem at forkorte leveringstiderne. Endelig har investeringerne i Kina og USA gjort Vestas mere robust over for udsving i valutakurserne. Tidligere lå langt hovedparten af Vestas produktionso omkostningsbase i Nordeuropa. Således var 16 pct. af Vestas medarbejdere ved udgangen af ansat uden for Europa. I dag er andelen 37 pct. I de kommende år skal også Vestas administrative omkostnings base internationaliseres, så den bedre afspejler de lokale og regionale salgspriserr og omkostningsniveauer. Ændringen og tilpasningen af organisationen, der påbegyndes den 8. februar 2012, skal reducere den faste omkostningsbase med mindst EUR 150 mio.. med fuld virkning fra udgangen af Dette tiltag, t der medfører afskedigelser, skal medvirke til at afbøde effekten aff stigende priser på en række komponenter. Hvis den amerikanske PTC-ordning ikke forlænges, vil v den amerikanske organisation blive yderligere tilpasset sidst i Selv omm Triple15-ambitionen err opgivet, tror Vestas uændret på, at vindmarkedet på længere sigt vil udvise enn tocifret vækst, og vindkraft vil udgøre en betydelig del af udvidelsen af verdens samlede kraftkapacitet t. For at sikre den nødvendige kvalitet har Vestas hidtil selv foreståett det meste af sin produktion; fra elektroniske styresystemer over vinger og nav til tårne og de bærende nacelle-konstruktioner. Mange underleverandører er sammen med Vestas vokset med opgaven og kan i dag levere den ønskede kvalitet til tiden, hvilket giver Vestas mulighed for dels i stigende omfang o at producere til ordre og herigennem reducere sine lagre og dels fremover at overlade mere af vindmøllens fremstilling til udvalgte lokale partnere. Som eksempel herpå er det således målet m at fremstille møller til det brasilianske marked hovedsageligt hos lokale samarbejdspartnere. Det betyder, at Vestas investeringsbehov i fremtiden bliver relativt mindre et lettere Vestas med forholdsvis færre medarbejdere, som i stigende omfang kontrollerer og koordinerer samspillet medd leverandørerne, der som Vestas selv hele tiden skal arbejde med at forbedre arbejdssikkerheden og produktionens bæredygtighed. Sikkerheden er hos Vestas blevet dramatisk forbedret siden 2006 ligesom brugen af grøn elektricitet øges, og spildet mindskes i produktionen. Side 9 af 33

3 Sideløbende med udbygningen af produktionskapaciteten, er forsknings-, udviklings- og kvalitets- en sikringsaktiviteterne blevet styrket, så Vestas i dag har knap R&D-medarbejdere næsten firedobling siden udgangen af Investeringerne heri har vist deres værd; vindkraftværkerne er blevett langt mere driftsikre og effektive i dag høster de næsten 98 pct.. af den vind, der passerer dem. Det har stor værdi for Vestas kunder og ikke mindst for Vestas selv i form af lavere serviceomkostninger og garantihensættelser. I 2012 skal vindkraftværkerne høste mere end 98 pct. af den mulige vind. Garantihensættelserne skal forblive under 3 pct. af omsætningen. Bedre kvalitet, styrket forsknings- og udviklingsindsats og øget regionalisering 9 mdr. Helår Helår Helår Helår ) Helår 2006 Ordreindgang (mia. EUR) 4,0 8,6 3,2 6,4 5,5 4,9 Ordreindgang (MW) Omsætning (mio. EUR) - heraf service Bruttomargin (%) 12,0 17,0 16,5 19,1 15,3 11,1 Garantihensættelser (%) 2,4 2,8 5,8 4,5 6,6 3,6 EBIT-margin før engangsposter (%) (2,2) 6,8 4,9 10,4 5,3 4,9 Frit cash flow (218) (733) (842) (403) Forrentning af investeret kapital før engangsposter 2) (%) 0,9 10,8 9,5 43,4 21,3 14,4 Investeringer i materielle anlægsaktiver (mio. EUR) Antal medarbejdere, ultimo - heraf uden for Europa Antal R&D-medarbejdere, ultimo ) Ikke revideret eller reviewet. 2) Beregnet over en 12 måneders periode. p Sammen med en intensiveret kundedialog har disse investeringer øget ø kundetilfredsheden markant, hvilket i forening med udtagne patenter err afgørende for, at Vestas kan forblive og udbygge sin position som den ledende aktør og pure-play talsmand for WindMade TM og vindkraft. Det kræver imidlertidd et stadig mere effektivtt og kundevendt Vestas, hvorfor en række organisatoriske ændringer vil blive påbegyndt i forbindelse med aflæggelsen af 2011-årsrapporten i februar Tilpasningerne af de faste omkostninger vil også afspejlee de svage makroøkonomiske udsigter for især OECDtil, t at den området, der udgør mere end halvdelen af Vestas omsætning. Vestas forberedes samtidigt amerikanske PTC-ordning formodentlig ikke forlænges efter Det hurtigst voksende forretningsområde i Vestas er i dag service, hvor Vestas tilbyder et stadig bredere produktprogram, der dækker fra simpel tilkaldevagt til en garanteret minimumsudnyttelse af vinden hvis effektiviteten overstiger det aftalte, deler kunden og Vestas gevinsten. Omvendt skal Vestas kompensere kunden, hvis et givet niveau ikke nås. En stor installeret base og nøje planlagte servicebesøg er afgørende forudsætninger for at kunne genereree et afkast på en sådan forretningsmodel. Derfor er en tæt overvågningg af flere end møller eller 80 pct. af Vestas installerede kapacitett på i alt MW rygraden i Vestas Side 10 af 33

4 Vestas har som målsætning at realisere en høj encifret EBIT-margin på mellemlangtt sigt ved et normaliseret amerikansk marked. Det skal sikres ved hjælp af et jævnere aktivitetsflow gennem året, den kommende ændring og tilpasning aff organisationen i 2012, lavere produktions- og indkøbsomkostninger samt lanceringen af nye produkter og serviceydelser. Vestas skal som minimum kunne finansiere sin egen vækst og tilstræber at generere et positivt frit cash flow hvert år, hvilket også forventes for Introduktionen af helt nye platforme som V MW-møllen,, der sættes i produktion i 2015, når de nødvendige ordrer er indgået, er meget investeringskrævende og vil derfor med m al sandsynlighed føre til, at enkelte år kan vise et negativt frit cash flow. Mange nye produkter og ydelser i de kommende år vil være opgraderinger og videreudviklingerr af eksisterende afprøvede løsninger, hvis levetid således forlænges. Hertil kommer, at leverandørerne skal stå for en større andel af produktionen. I 2012 ventes investeringerne i materielle aktiver at udgøre hen ved EUR 200 mio., hvilket svarer til de løbendee vedligeholdelsesinvesteringer ved Vestas nuværende kapacitet. De immaterielle investeringer ventess i 2012 at beløbe sig til ca. EUR 450 mio. De samlede udviklingsudgifter ventes at ville beløbe sig til EUR 5500 mio. inklusive investeringer i udviklingsrelaterede faste aktiver. Det høje niveau skyldes i stigende omfang udviklingen af V MW-møllen. Investeringerne i forskning og udvikling skal sikre, at Cost of Energy hele tiden falder, og at møllerne og mølleproduktionen bliverr så bæredygtig som muligt. I dag kan Vestas onshore vindkraftværkerr producere elektricitet till 4-7 eurocent pr. kwh. Vestas vil fortsætte med at nedbringe Cost of Energy, således at Vestas kan tilbyde stadig mere konkurrencedygtige løsninger sammenholdt med fossile brændsler, hvis pris ventes at stige i årene fremover. Vindkraftindustrien forventes i de kommende år at blive konsolideret de store udbydere tegner sig for en stigende andel af ordreindgangen. Med udgangspunkt i sin andel på næsten en fjerdedel af den globale installerede kapacitet, mere endd 30 års erfaring med forskellige vindregimer og el-net, de mest avancerede computermodeller til beregning af de optimale opstillingsforhold og sin globale organisation, der historisk har været godd til at etablere sig på nye markeder, forventer Vestas i de kommende år at øge sin markedsandel fra de nuværende 15 pct. vækststrategi, hvor nye kundetyper som pensionskasser og erhvervsvirksomheder fremover vil suppleree salget til forsyningsselskaberne, derr tegner sig for den største del af omsætningen. Vestas vil fremover i begrænset omfang tilbyde sine kunder service og vedligeholdelse af ikke-vestas møller. Serviceforretningen kræver kun lidt l kapital, men stor indsigt i hvilke møller, m der skal stilles op, og hvor de enkelte møller skal stå. Hertil kommer, at dele af reparationsinfrastrukturen og reservedels- med distributionen kan outsources, og at alleredee opstillede vindkraftværk ker løbende kan opgraderes nye softwarepakker. Serviceforretningen ventes fremover at vokse v hurtigere end salget af vindkraftværker. Prioriteringer og målsætningerr Vestas ønsker på langt sigt at være den mest lønsomme udbyder aff vindkraftløsninger; sekundært at fastholde sin position som industriens størstee aktør. Dette er afspejlet i prioriteringen: 1. EBIT-margin, 2. Frit Cash Flow, 3. Omsætning. Vejen hertil er stadig mere lønsomme og driftsikre løsninger for såvel kunderne som Vestas udviklet i samarbejde med kunderne og Vestas V leverandører. På grund af den forventede lave vækst i OECD-området opgives Triple15-ambitionen og erstattes af følgende: Side 11 af 33

5 Sikkerheden skal stadig forbedres. I 2015 skal ulykkesfrekvensen ned påå maksimalt 0,5 pr. en million arbejdstimer. Andelen af vedvarende energi skal øges, og senest ved udgangen af 2015 skal Vestas og Vestas leverandører være på 6 Sigma. Bæredygtighed En bæredygtig organisation er en organisation, der, sammen med sine interessenter når sine mål med mindst muligt ressourceforbrug og træk på jordens knappe ressourcer. Vestas produktion og opstilling af vindkraftværker er sammen med fremstillingen af flere råvarer og komponenter meget energikrævende. Derfor har Vestas et mål om hele tiden at øge sin grønne energiandel og mindske spildet i produktionen. Vindkraftværkerne skal være så lette l som muligt og bygges af lettilgængelige og genbrugelige materialer. For så vidt angår energi er udfordringen, at vedvarende elektricitet ikke err tilgængeligg på alle markeder, og at transport udgør en stor del af det samlede energiforbrug. Hver mølletransport kræver ti lastvogne, følgebiler og kraner. Derfor skal især togtransport fylde mere i det samlede transportbillede. I 2011 er målet for grøn energi 40 pct., og det skal højere op. I tredje kvartal 2011 var andelen 43 pct. Førsteprioritet er imidlertidd sikkerhed, da fejl kann få fatale konsekvenser for de involverede kollegaer, kunder og øvrige samarbejdspartnere. Sikkerhedsarbejdet har båret frugt, og ulykkesfrekvensen er bragt ned til 3,3 pr. en million arbejdstimer. Den skall længere ned, fordi kundernee kræver det, og medarbejderne har krav på det. Diversitet For at nå sine mål skal Vestas ligne omverdenen mere, end tilfældet er i dag. Vi skal på en og samme tid være mere lokal og international med mange nationaliteter r på alle lokationer. De rigtige uddannelser og professionelle baggrunde err ikke altid nok medarbejdere i allee aldre, af begge køn og med vidt forskellige kulturelle baggrunde er afgørende for forretningens udvikling. Andelen af kvindelige ledere og ikke-danskere på ledende poster skal øges. Vedd udgangen af tredje kvartal 2011 var 18 pct. af de ledende medarbejdere kvinder, og 53 pct. var ikke-danskere. Udviklingen i tredje kvartal 2011 Ordreindgang og aktivitet Kvartalets ordreindgang, hvoraf 56 pct. blev offentliggjort, var MW. For årets første ni måneder var ordreindgangenn MW, hvoraf mere end 34 pct. var V100 eller V112-møller. Ordrebeholdningen var MW ultimo september Heraf tegnede Europaa og Afrika sig for 59 pct. og Nord- og Sydamerika samt Asien og Oceanien forr henholdsvis 27 og 14 pct. Ordrebeholdningens værdi udgjorde EUR 8,00 mia. ultimo september Side 12 af 33

6 Vestas produceredee og afskibede i tredje kvartal 2011 vindkraftsystemer med en samlet effekt på MW (770 møller) mod MW (7199 møller) i tredje kvartal Den endeligt overleverede kapacitet til kundernee udgjorde MW; ett fald på 25 pct. i forhold til tredje kvartal MW Europa og Afrika Nord-- og Sydamerika Asien og Oceanien I alt MW under færdiggørelse, 1. juli 2011 MW overleveret til kunder i perioden MW produceret og afskibet i perioden (327) (542) (401) (1.270) MW under færdiggørelse, 30. sept Ved kvartalets udgang var mølleprojekter med en samlet effekt på MW under færdiggørelse, hvilket afspejler sig i niveauet af varelagree og forudbetalinger, daa en stor del af de endnu ikke overleverede MW øger balancen, indtil de indtægtsføres ved den endelige overlevering. 3. kvartal 3. kvartal 9 mdr. 9 mdr ) Omsætning (mio. EUR) EBIT før engangsposter (mio. EUR) EBIT-margin før engangsposterr (%) Resultat efter skat (mio. EUR) Pengestrømme fra driftsaktivitett (mio. EUR) Frit cash flow (mio. EUR) (92) (6, 9) (60) , (84) (2,2) (90) 266 ( 218) ,4 5 (345) (878) 1) Ikke revideret eller reviewet. Helår , (733) Resultatopgørelse I de første ni måneder af 2011 udgjorde omsætningen EUR mio., hvilket var på niveau med samme periode sidste år. EBIT-marginen og amortiseringerr på i alt EUR 33 mio. i forhold f til de første ni måneder af faldt til (2,2) pct. mod 1,44 pct. for de første ni måneder af Øgede afskrivninger 2010 var en medvirkende årsag til faldet i EBIT-marginen. Det frie cash c flow forbedredes markant til Side 13 af 33

7 EUR (218) mio. fra EUR (878) mio. i de første ni måneder af Udviklingenn fra kvartal til kvartal viser i øvrigt, at indtjeningen svinger betydeligt pga. volumen og sammensætning for så vidt angår lande, projektkompleksitet, ordre- og mølletyper samt kundens krav til leveringsfleksibilitet. Et vindkraftværk er således ikke et standardprodukt. Udover ovennævnte forskelle vil de enkelte kvartalsresultater afspejle ordrenes endelige overlevering, som kan afvige væsentligt fra det planlagte. Omsætningen i tredje kvartal blev EUR mio., mens EBIT udgjorde EUR (92) mio. svarende til en EBIT-margin på (6,9) pct. Nord- og Sydamerika udgjorde 46 pct. af omsætningen i tredje kvartal, mens Europa og Afrika samt Asien og Oceanien tegnede sig for henholdsvis 37 og 17 pct. Serviceomsætningenn var EUR 160 mio. i tredje kvartal. Balance Vestas samlede aktiver udgjorde EUR mio. den 30. september 2011 mod EUR mio. året før. Ultimo september 2011 var den rentebærende nettoposition EURR 834 mio. et fald på EUR 237 mio. i forhold til udgangen af andet kvartal Vestas har kreditfaciliteter på mere end EUR 2,2 mia. Serieproduktionen af V112-møllen blev påbegyndt i tredje kvartal, hvilket er den væsentligstee årsag til stigningen i færdiggjorte udviklingsprojekter og det tilsvarende fald i udviklingsprojekter under udførelse. Side 14 af 33

8 Nettoarbejdskapital Vestas nettoarbejdskapital var ultimo september 2011 EUR 400 mio., hvilket svarer til 6 pct. af den forventede årsomsætning. Ved udgangen af september 2010 udgjorde nettoarbejdskapitalen EUR 696 mio. I løbet af kvartalet faldt nettoarbejdskapitalen med EUR 472 mio., hvilket væsentligst kan henføres til en stigning i forudbetalingerne, der også omfatter acontobetalina nger på endnu ikke indtægtsførte mølleprojekter. Make to order -implementeringen ogg initiativerne med at nedbringe varelageret udviser fortsat fremskridt, da varelageret forblev stabilt over o tredje kvartal på trods af, at Vestas er i gang med at eksekvere et meget travlt fjerde kvartal. Vestas arbejder på strukturelt at nedbringe sine lagre yderligere. Garantihensættelser Vestas forventer i 2011 at hensætte underr 3 pct. af årsomsætning gen til garantier. Alle forventede omkostninger i forbindelse med reparation af møller hensættes, og en potentiell refusion modregnes ikke, medmindre der foreligger en skriftlig aftale med leverandøren herom. h Garantihensættelserne på EUR 34 mio. i tredjee kvartal, svarende til 2,5 pct. af omsætningen, dækker eventuelle omkostninger til udbedringer og andre omkostninger i henhold til specifikke aftaler. HensættelserH r er skønnede, og de realiserede omkostninger kan afvige betydeligt herfra. Egenkapital Den løbende forbedring af Lost Production Factor (LPF) på Vestas møller medfører, at vores kunder opnår et stadig bedre afkastt af deres investering også på p ældre vindkraftværker, hvis styringssoftware løbende kan opgraderes. Dette salg er en vigtig komponent i Vestas service- forretnings videre udvikling. Vestas egenkapital udgjorde EUR mio. pr. 30. september 2011, hvilket err en stigningg på EUR 31 mio. fra den 30. september Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften steg i årets første ni måneder til EUR 266 mio. fra EURR (345) mio. i samme periode sidste år positivt påvirket af nedbringelse af arbejdskapital.. Pengestrømme fra investeringer beløb sig til EUR 484 mio. Investeringerne er primært foretaget i bygninger, anlæg og udviklingsprojekter. Det frie cash flow blev markant forbedret til EURR (218) mio. fra EUR (878) mio. i de første ni måneder af Side 15 af 33

9 Aktionærer Ved udgangen af tredje kvartal 2011 havde Vestas navnenoterede aktionærer inklusive depotbanker. De navnenoteredee aktionærer ejede 92 pct. af selskabets aktiekapital danske aktionærer ejede ultimo september omkringg 41 pct. af Vestas, hvis aktier er 100 pct. free float. BlackRock Inc., USA, og Capital Research and Management Company, USA, har begge anmeldt en aktiepost, der overstiger 5 pct. Vestas tilstræber at have en international ejerkreds og at informere denne åbent om selskabets langsigtede mål, prioriteringer og initiativer, der gennemføres under behørigg hensyntagen til de kortsigtede muligheder og begrænsninger. Delårsrapporterne præsenteres typisk i London, UK, og New York, USA, som led i roadshows, der r i 2011 omfatter 30 hovedstæder og finansiellee centre i Nordamerika, Europa, Mellemøsten og Asien. Hertil kommer en lang række møder med private investorer i Danmark. Finanskalender Offentliggørelse af årsrapport 2011 og uddybende forventninger til 2012 Presse- og analytikermøde i London, UK Indkaldelse til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Aarhus, Danmark Offentliggørelse af Q Presse- og analytikermøde i New York, USA Offentliggørelse af Q Presse- og analytikermøde i London, UK Offentliggørelse af Q Presse- og analytikermøde i New York, USA Side 16 af 33

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8 Årsrapport 2013 Omsætning, EBIT og frit cash flow over forventningerne Resumé: 2013 markerede afslutningen på Vestas

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 6. februar 2013 Selskabsmeddelelse nr. 7/2013 Side 1 af 9 Årsrapport 2012 Vestas er forberedt på et svært 2013 Resumé: 2012 var et udfordrende år for vindindustrien og for

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Aarhus, den 3. januar 2012 Side 1 af 5 Foreløbige hovedtal for regnskabsåret 2011 Baseret på de første indrapporterede tal, som ikke er konsolideret og revideret vedrørende aktivitetsniveauet

Læs mere

ems A/S Vestas Wind Systems A/S Web: CVR-nr.:

ems A/S Vestas Wind Systems A/S Web:  CVR-nr.: Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Syste ems A/S Delårsrapport for tredje kvartal 211 9. november 211 Hedeager 44, 82 Aarhus N, Danmark Telefon: +45 973, Fax: +45 973 1, E-mail: vestas@vestas.com, Web:

Læs mere

De totale investeringer** forventes at udgøre ca. EUR 350 mio. og de frie pengestrømme** forventes at blive minimum EUR 700 mio. i 2017.

De totale investeringer** forventes at udgøre ca. EUR 350 mio. og de frie pengestrømme** forventes at blive minimum EUR 700 mio. i 2017. Selskabsmeddelelse fra Aarhus, den 8. februar 2017 Selskabsmeddelelse nr. 03/2017 Side 1 af 10 Årsrapport 2016 Resumé: For helåret 2016 udgjorde omsætningen EUR 10,2 mia., EBIT-marginen før særlige poster

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2012

Delårsrapport Første kvartal 2012 Delårsrapport Første kvartal 212 Selskabsmeddelelse af 2. maj 212 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansiellee stilling, driftsresultat og virksomhed.

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

for 2011 annonceret 3. januar

for 2011 annonceret 3. januar Selskabsmeddelelse fra f Aarhus, 8. februar 2012 Side 1 af 6 Årsrapport 2011 2011 blev et barskt år med to nedjusteringer Resumé: 2011 var et meget udfordrendee år for vindindustrienn og også for Vestas

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 9. februar 2011 Side 1 af 5 Årsrapport 2010-2010 blev et hårdt år, men Vestas er på rette kurs med rekordstor ordreindgang på 8.673 MW Resumé: Årets ordreindgang i 2010

Læs mere

Delårsrapport Tredje kvartal 2012

Delårsrapport Tredje kvartal 2012 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2012 Selskabsmeddelelse af 7. november 2012 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Aktionærinformation 2/2011. Aktionærinformation 2/2011 1

Aktionærinformation 2/2011. Aktionærinformation 2/2011 1 Aktionærinformation 2/ Aktionærinformation 2/ 1 Et lille, men vigtigt plus Udviklingen i verden har næppe været sværere at forudsige end netop nu. Alligevel peger mange lyspunkter efter første halvår i

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport, tredje kvartal 2009 Uændrede forventninger til EBIT og omsætning i 2009. Mål for 2015 fastlagt.

Delårsrapport, tredje kvartal 2009 Uændrede forventninger til EBIT og omsætning i 2009. Mål for 2015 fastlagt. Selskabsmeddelelse fra Randers, den 27. oktober 2009 Side 1 af 33 Uændrede forventninger til EBIT og omsætning i 2009. Mål for 2015 fastlagt. Resumé: I tredje kvartal 2009 omsatte Vestas for EUR 1.814

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 26. oktober 2010 Side 1 af 35 Tilpasning af kapacitet, stigende ordrebeholdning, positivt frit cash flow Resumé: Tredje kvartal gav overskud og et positivt frit cash

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Randers, den 21. august 2007 Side 1 af 21 Delårsrapport, andet kvartal 2007 Indtjeningsfremgangen fortsætter for No. 1 in Modern Energy Resumé: Omsætning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 18. august 2009 Side 1 af 30 - No. 1 in Modern Energy fastholder forventningerne til 2009 Resumé: I andet kvartal 2009 omsatte Vestas for EUR 1.211 mio., en stigning

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 28. april 2009 Side 1 af 26 - No. 1 in Modern Energy fastholder forventningerne til 2009 Resumé: I første kvartal 2009 omsatte Vestas for EUR 1.105 mio., en stigning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Andet kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Andet kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Andet kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 10 Forretningsudvikling... 11

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Bang & Olufsen a/s koncernen

Bang & Olufsen a/s koncernen Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.07 15. august 2012 Bang & Olufsen A/s Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 1 CVR-nr: 41257911 Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 I tråd med de

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16 Eksamensnummer: Side 1 af 16 1.1 (5 %) Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden. Vestas A/S satser i fremtiden primært på at skabe værdi for kunderne ved service

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 28. april 2010 Side 1 af 30 Resultat og ordreindgang som forventet. Investeringer og medarbejderantallet øges markant. Resumé: I første kvartal 2010 omsatte Vestas for

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Finansielle poster vil udgøre en nettoomkostning på EUR 25-30 mio., og skatteprocenten vil være omkring 30 pct.

Finansielle poster vil udgøre en nettoomkostning på EUR 25-30 mio., og skatteprocenten vil være omkring 30 pct. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, den 15. maj 2007 Side 1 af 22 Delårsrapport, første kvartal 2007 Resultatfremgang som forventet Resumé: Kvartalets afskibninger på 855

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017)

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017) Selskabsmeddelelse nr. 3 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november 2016 31. januar 2017) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere