På trods. første ni. mia., som. med ca. grønne. mindst 5. Forventninger. risici. Dette er. udskyde. hertil, så. komponentpriser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På trods. første ni. mia., som. med ca. grønne. mindst 5. Forventninger. risici. Dette er. udskyde. hertil, så. komponentpriser"

Transkript

1 Forventninger 2011 På trods af den makroøkonomiske usikkerhed og turbulensen på de d finansiellee markeder forventer Vestas fortsat en indgang af faste og ubetingede ordrer på MW, derr nu ventes at fordele sig med omkring 50 pct. i Europa og Afrika, omkring 35 pct. i Nord- og o Sydamerika og omkring 15 pct. i Asien og Oceanienn mod tidligere henholdsvis 50, 25 og 25 pct. Konkurrencen er som ventet fortsat hård, men en stærk produktplatform, avancerede serviceløsninger og regional produktionskapacitet gør det muligt at tilbyde kunderne de mest konkurrencedygtige løsninger. Hovedparten af ordrerne ventes at indeholde korte eller længerevarende servicekontrakter af forskelligt omfang. I årets første ni måneder var der tilknyttet en servicekontrakt til mere end 96 pct. af dee annoncerede MW. Afskibningerne ventes nu at blive omkring MW i 2011 mod tidligere forventet MW. Vestas forventer i 2011 at realisere en EBIT-margin på ca. 4 pct. og en omsætning på ca. EUR 6,4 mia., som udmeldt den 30. oktober 2011, hvor forventningerne til 2011 blev justeret som følge af en for langsom indkøring af en ny generatorfab rik i Tyskland. Fabrikkenn ventes fuldt indkørt primo 2012, hvilket vil blive bekræftet ved udsendelse af en selskabsmeddelelse. Omsætningen i serviceforretningen ventes at udgøre EUR 700 mio. med en EBIT-margin på 15 pct. Det frie cash flow ventes at være positivt svarendee til en forbedring på mere end EUR 7007 mio. i forhold til Fortsat nedbringelse af råvare- og komponentlagre vil medvirke hertil. Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver ventes uændret at udgøre henholdsvis EUR 550 mio. og EUR 300 mio. Afskrivninger og amortiseringer forventes i forhold til 2010 at stige med ca. EUR 70 mio. til omkring EUR 350 mio. Finansielle nettoomkostninger og selskabsskatteprocenten ventes att blive henholdsvis EUR (60) mio. og 28 pct. De samlede garanti- og produkthensættelser ventes at udgøre mindre end 3 pct. af årets forventede omsætning, da vindkraftværkernes ydelsee fortsat forbedres til gavn for kundernes indtjening og Vestas omkostninger. Ulykkesfrekvensen må maksimalt være 5,0 arbejdsulykker pr. en million m arbejdstimer. Den grønne andel af Vestas energiforbrug ventes at blivee 40 pct. og vedvarende elektricitet forventes at udgøre 95 pct. Tilbagegangen i forhold til 2010 skyldes den stigendee produktion uden for Europa, hvor adgangen til grøn elektricitet ofte er begrænset. For at sikre en fortsat høj andel af grøn energi investerer Vestas i egne vindmølleparker. Målet for kundetilfredshedsindekset er 72, og Sigma-niveauet skal være mindst 5. Denne meddelelse indeholder forventninger til frit cash flow, garantihensættelsesprocent og investeringer i Yderligeree forventninger til 2012 vil blive offentliggjort den 8. februar Vestas overvejer, hvilke elementer der skal indgå i disse. Forudsætninger og risici Bankerne er i dag væsentligt mere kritiske, hvorfor procestiden og dokumentatiod onskravene er steget. Dette er til klar fordel for de finansielt stærkee kvalitetsudbydere. Et tilbagefald t påå kreditmarkedet kan påvirke Vestas markedsmuligheder negativt. Tilsvarende vil lave priser på fossile brændsler kunne udskyde efterspørgslen, ligesom et lavere energiforbrug som følge af konjunkturudviklingen kan påvirke efterspørgslen efter vindkraftværker. Prisernee på en række komponenter er stigende. Som hovedregel tager Vestas kontrakter hensyn hertil, så projekternes endelige pris afspejler udviklingen i inputpriserne. Dett betyder, at Vestas margin er forholdsviss robust over for udsvingg i inputpriserne på indgåede kontrakter. Stigende råvareog komponentpriser er derfor umiddelbart enn større udfordring ved indgåelse af nye kontrakter. Store Side 8 af 33

2 investeringer i hele underleverandørkædenn har for nuværende fjernet det meste af risikoen for flaskehalse og dermed Vestas behov for sikkerhedslagre, der bliver nedbragt n i løbet af De væsentligste risikofaktorer omfatter herudover yderligere garantihensættelser som følge af eventuelle kvalitetsproblemer, transportomkostninger, forstyrrelser i produktion og ved opstilling af møller samt potentielle patenttvister. Med regionaliseringen af produktion og indkøb er valutakursrisikoen mindsket, men ikke forsvundet. Vestas opererer med tre kontrakttyper: Supply-only, supply-and-installation og turnkey. Supply-only og supply-and-installation ordrer indtægtsføres først, når vindmøllerne er e endeligt overleveret til kunden, hvilket kan give en tidsmæssig forskydning af indtægtsførelsen. Turnkey-ordrer indtægtsføress løbende i takt med afskibningerne. Der er ikke forskel på betalingsprofilen mellem kontrakttyperne. Betalingerne falder typisk ved ordreindgåelsee og i takt med de fysiskee afskibninger. Vestas er sammen med medlemmer af bestyrelse og direktion sagsøgt i et massesøgsmål anlagt ved den føderale domstol i Oregon,, USA, se i øvrigt selskabsmeddelelse nr. 8/2011 af den 21. marts Fremtiden Et mere robust og lettere Vestas I 2006 indledte Vestas for alvor internationaliseringen af sin organisation og produktion. Formålet har været at kunne producere regionalt til lokale omkostninger, at mindske transportomkostningerne i både finansiel og miljømæssig forstand, f at komme tættere på politikerne og ikke mindst de lokale, regionalee og internationalt opererende kunder for herigennem at forkorte leveringstiderne. Endelig har investeringerne i Kina og USA gjort Vestas mere robust over for udsving i valutakurserne. Tidligere lå langt hovedparten af Vestas produktionso omkostningsbase i Nordeuropa. Således var 16 pct. af Vestas medarbejdere ved udgangen af ansat uden for Europa. I dag er andelen 37 pct. I de kommende år skal også Vestas administrative omkostnings base internationaliseres, så den bedre afspejler de lokale og regionale salgspriserr og omkostningsniveauer. Ændringen og tilpasningen af organisationen, der påbegyndes den 8. februar 2012, skal reducere den faste omkostningsbase med mindst EUR 150 mio.. med fuld virkning fra udgangen af Dette tiltag, t der medfører afskedigelser, skal medvirke til at afbøde effekten aff stigende priser på en række komponenter. Hvis den amerikanske PTC-ordning ikke forlænges, vil v den amerikanske organisation blive yderligere tilpasset sidst i Selv omm Triple15-ambitionen err opgivet, tror Vestas uændret på, at vindmarkedet på længere sigt vil udvise enn tocifret vækst, og vindkraft vil udgøre en betydelig del af udvidelsen af verdens samlede kraftkapacitet t. For at sikre den nødvendige kvalitet har Vestas hidtil selv foreståett det meste af sin produktion; fra elektroniske styresystemer over vinger og nav til tårne og de bærende nacelle-konstruktioner. Mange underleverandører er sammen med Vestas vokset med opgaven og kan i dag levere den ønskede kvalitet til tiden, hvilket giver Vestas mulighed for dels i stigende omfang o at producere til ordre og herigennem reducere sine lagre og dels fremover at overlade mere af vindmøllens fremstilling til udvalgte lokale partnere. Som eksempel herpå er det således målet m at fremstille møller til det brasilianske marked hovedsageligt hos lokale samarbejdspartnere. Det betyder, at Vestas investeringsbehov i fremtiden bliver relativt mindre et lettere Vestas med forholdsvis færre medarbejdere, som i stigende omfang kontrollerer og koordinerer samspillet medd leverandørerne, der som Vestas selv hele tiden skal arbejde med at forbedre arbejdssikkerheden og produktionens bæredygtighed. Sikkerheden er hos Vestas blevet dramatisk forbedret siden 2006 ligesom brugen af grøn elektricitet øges, og spildet mindskes i produktionen. Side 9 af 33

3 Sideløbende med udbygningen af produktionskapaciteten, er forsknings-, udviklings- og kvalitets- en sikringsaktiviteterne blevet styrket, så Vestas i dag har knap R&D-medarbejdere næsten firedobling siden udgangen af Investeringerne heri har vist deres værd; vindkraftværkerne er blevett langt mere driftsikre og effektive i dag høster de næsten 98 pct.. af den vind, der passerer dem. Det har stor værdi for Vestas kunder og ikke mindst for Vestas selv i form af lavere serviceomkostninger og garantihensættelser. I 2012 skal vindkraftværkerne høste mere end 98 pct. af den mulige vind. Garantihensættelserne skal forblive under 3 pct. af omsætningen. Bedre kvalitet, styrket forsknings- og udviklingsindsats og øget regionalisering 9 mdr. Helår Helår Helår Helår ) Helår 2006 Ordreindgang (mia. EUR) 4,0 8,6 3,2 6,4 5,5 4,9 Ordreindgang (MW) Omsætning (mio. EUR) - heraf service Bruttomargin (%) 12,0 17,0 16,5 19,1 15,3 11,1 Garantihensættelser (%) 2,4 2,8 5,8 4,5 6,6 3,6 EBIT-margin før engangsposter (%) (2,2) 6,8 4,9 10,4 5,3 4,9 Frit cash flow (218) (733) (842) (403) Forrentning af investeret kapital før engangsposter 2) (%) 0,9 10,8 9,5 43,4 21,3 14,4 Investeringer i materielle anlægsaktiver (mio. EUR) Antal medarbejdere, ultimo - heraf uden for Europa Antal R&D-medarbejdere, ultimo ) Ikke revideret eller reviewet. 2) Beregnet over en 12 måneders periode. p Sammen med en intensiveret kundedialog har disse investeringer øget ø kundetilfredsheden markant, hvilket i forening med udtagne patenter err afgørende for, at Vestas kan forblive og udbygge sin position som den ledende aktør og pure-play talsmand for WindMade TM og vindkraft. Det kræver imidlertidd et stadig mere effektivtt og kundevendt Vestas, hvorfor en række organisatoriske ændringer vil blive påbegyndt i forbindelse med aflæggelsen af 2011-årsrapporten i februar Tilpasningerne af de faste omkostninger vil også afspejlee de svage makroøkonomiske udsigter for især OECDtil, t at den området, der udgør mere end halvdelen af Vestas omsætning. Vestas forberedes samtidigt amerikanske PTC-ordning formodentlig ikke forlænges efter Det hurtigst voksende forretningsområde i Vestas er i dag service, hvor Vestas tilbyder et stadig bredere produktprogram, der dækker fra simpel tilkaldevagt til en garanteret minimumsudnyttelse af vinden hvis effektiviteten overstiger det aftalte, deler kunden og Vestas gevinsten. Omvendt skal Vestas kompensere kunden, hvis et givet niveau ikke nås. En stor installeret base og nøje planlagte servicebesøg er afgørende forudsætninger for at kunne genereree et afkast på en sådan forretningsmodel. Derfor er en tæt overvågningg af flere end møller eller 80 pct. af Vestas installerede kapacitett på i alt MW rygraden i Vestas Side 10 af 33

4 Vestas har som målsætning at realisere en høj encifret EBIT-margin på mellemlangtt sigt ved et normaliseret amerikansk marked. Det skal sikres ved hjælp af et jævnere aktivitetsflow gennem året, den kommende ændring og tilpasning aff organisationen i 2012, lavere produktions- og indkøbsomkostninger samt lanceringen af nye produkter og serviceydelser. Vestas skal som minimum kunne finansiere sin egen vækst og tilstræber at generere et positivt frit cash flow hvert år, hvilket også forventes for Introduktionen af helt nye platforme som V MW-møllen,, der sættes i produktion i 2015, når de nødvendige ordrer er indgået, er meget investeringskrævende og vil derfor med m al sandsynlighed føre til, at enkelte år kan vise et negativt frit cash flow. Mange nye produkter og ydelser i de kommende år vil være opgraderinger og videreudviklingerr af eksisterende afprøvede løsninger, hvis levetid således forlænges. Hertil kommer, at leverandørerne skal stå for en større andel af produktionen. I 2012 ventes investeringerne i materielle aktiver at udgøre hen ved EUR 200 mio., hvilket svarer til de løbendee vedligeholdelsesinvesteringer ved Vestas nuværende kapacitet. De immaterielle investeringer ventess i 2012 at beløbe sig til ca. EUR 450 mio. De samlede udviklingsudgifter ventes at ville beløbe sig til EUR 5500 mio. inklusive investeringer i udviklingsrelaterede faste aktiver. Det høje niveau skyldes i stigende omfang udviklingen af V MW-møllen. Investeringerne i forskning og udvikling skal sikre, at Cost of Energy hele tiden falder, og at møllerne og mølleproduktionen bliverr så bæredygtig som muligt. I dag kan Vestas onshore vindkraftværkerr producere elektricitet till 4-7 eurocent pr. kwh. Vestas vil fortsætte med at nedbringe Cost of Energy, således at Vestas kan tilbyde stadig mere konkurrencedygtige løsninger sammenholdt med fossile brændsler, hvis pris ventes at stige i årene fremover. Vindkraftindustrien forventes i de kommende år at blive konsolideret de store udbydere tegner sig for en stigende andel af ordreindgangen. Med udgangspunkt i sin andel på næsten en fjerdedel af den globale installerede kapacitet, mere endd 30 års erfaring med forskellige vindregimer og el-net, de mest avancerede computermodeller til beregning af de optimale opstillingsforhold og sin globale organisation, der historisk har været godd til at etablere sig på nye markeder, forventer Vestas i de kommende år at øge sin markedsandel fra de nuværende 15 pct. vækststrategi, hvor nye kundetyper som pensionskasser og erhvervsvirksomheder fremover vil suppleree salget til forsyningsselskaberne, derr tegner sig for den største del af omsætningen. Vestas vil fremover i begrænset omfang tilbyde sine kunder service og vedligeholdelse af ikke-vestas møller. Serviceforretningen kræver kun lidt l kapital, men stor indsigt i hvilke møller, m der skal stilles op, og hvor de enkelte møller skal stå. Hertil kommer, at dele af reparationsinfrastrukturen og reservedels- med distributionen kan outsources, og at alleredee opstillede vindkraftværk ker løbende kan opgraderes nye softwarepakker. Serviceforretningen ventes fremover at vokse v hurtigere end salget af vindkraftværker. Prioriteringer og målsætningerr Vestas ønsker på langt sigt at være den mest lønsomme udbyder aff vindkraftløsninger; sekundært at fastholde sin position som industriens størstee aktør. Dette er afspejlet i prioriteringen: 1. EBIT-margin, 2. Frit Cash Flow, 3. Omsætning. Vejen hertil er stadig mere lønsomme og driftsikre løsninger for såvel kunderne som Vestas udviklet i samarbejde med kunderne og Vestas V leverandører. På grund af den forventede lave vækst i OECD-området opgives Triple15-ambitionen og erstattes af følgende: Side 11 af 33

5 Sikkerheden skal stadig forbedres. I 2015 skal ulykkesfrekvensen ned påå maksimalt 0,5 pr. en million arbejdstimer. Andelen af vedvarende energi skal øges, og senest ved udgangen af 2015 skal Vestas og Vestas leverandører være på 6 Sigma. Bæredygtighed En bæredygtig organisation er en organisation, der, sammen med sine interessenter når sine mål med mindst muligt ressourceforbrug og træk på jordens knappe ressourcer. Vestas produktion og opstilling af vindkraftværker er sammen med fremstillingen af flere råvarer og komponenter meget energikrævende. Derfor har Vestas et mål om hele tiden at øge sin grønne energiandel og mindske spildet i produktionen. Vindkraftværkerne skal være så lette l som muligt og bygges af lettilgængelige og genbrugelige materialer. For så vidt angår energi er udfordringen, at vedvarende elektricitet ikke err tilgængeligg på alle markeder, og at transport udgør en stor del af det samlede energiforbrug. Hver mølletransport kræver ti lastvogne, følgebiler og kraner. Derfor skal især togtransport fylde mere i det samlede transportbillede. I 2011 er målet for grøn energi 40 pct., og det skal højere op. I tredje kvartal 2011 var andelen 43 pct. Førsteprioritet er imidlertidd sikkerhed, da fejl kann få fatale konsekvenser for de involverede kollegaer, kunder og øvrige samarbejdspartnere. Sikkerhedsarbejdet har båret frugt, og ulykkesfrekvensen er bragt ned til 3,3 pr. en million arbejdstimer. Den skall længere ned, fordi kundernee kræver det, og medarbejderne har krav på det. Diversitet For at nå sine mål skal Vestas ligne omverdenen mere, end tilfældet er i dag. Vi skal på en og samme tid være mere lokal og international med mange nationaliteter r på alle lokationer. De rigtige uddannelser og professionelle baggrunde err ikke altid nok medarbejdere i allee aldre, af begge køn og med vidt forskellige kulturelle baggrunde er afgørende for forretningens udvikling. Andelen af kvindelige ledere og ikke-danskere på ledende poster skal øges. Vedd udgangen af tredje kvartal 2011 var 18 pct. af de ledende medarbejdere kvinder, og 53 pct. var ikke-danskere. Udviklingen i tredje kvartal 2011 Ordreindgang og aktivitet Kvartalets ordreindgang, hvoraf 56 pct. blev offentliggjort, var MW. For årets første ni måneder var ordreindgangenn MW, hvoraf mere end 34 pct. var V100 eller V112-møller. Ordrebeholdningen var MW ultimo september Heraf tegnede Europaa og Afrika sig for 59 pct. og Nord- og Sydamerika samt Asien og Oceanien forr henholdsvis 27 og 14 pct. Ordrebeholdningens værdi udgjorde EUR 8,00 mia. ultimo september Side 12 af 33

6 Vestas produceredee og afskibede i tredje kvartal 2011 vindkraftsystemer med en samlet effekt på MW (770 møller) mod MW (7199 møller) i tredje kvartal Den endeligt overleverede kapacitet til kundernee udgjorde MW; ett fald på 25 pct. i forhold til tredje kvartal MW Europa og Afrika Nord-- og Sydamerika Asien og Oceanien I alt MW under færdiggørelse, 1. juli 2011 MW overleveret til kunder i perioden MW produceret og afskibet i perioden (327) (542) (401) (1.270) MW under færdiggørelse, 30. sept Ved kvartalets udgang var mølleprojekter med en samlet effekt på MW under færdiggørelse, hvilket afspejler sig i niveauet af varelagree og forudbetalinger, daa en stor del af de endnu ikke overleverede MW øger balancen, indtil de indtægtsføres ved den endelige overlevering. 3. kvartal 3. kvartal 9 mdr. 9 mdr ) Omsætning (mio. EUR) EBIT før engangsposter (mio. EUR) EBIT-margin før engangsposterr (%) Resultat efter skat (mio. EUR) Pengestrømme fra driftsaktivitett (mio. EUR) Frit cash flow (mio. EUR) (92) (6, 9) (60) , (84) (2,2) (90) 266 ( 218) ,4 5 (345) (878) 1) Ikke revideret eller reviewet. Helår , (733) Resultatopgørelse I de første ni måneder af 2011 udgjorde omsætningen EUR mio., hvilket var på niveau med samme periode sidste år. EBIT-marginen og amortiseringerr på i alt EUR 33 mio. i forhold f til de første ni måneder af faldt til (2,2) pct. mod 1,44 pct. for de første ni måneder af Øgede afskrivninger 2010 var en medvirkende årsag til faldet i EBIT-marginen. Det frie cash c flow forbedredes markant til Side 13 af 33

7 EUR (218) mio. fra EUR (878) mio. i de første ni måneder af Udviklingenn fra kvartal til kvartal viser i øvrigt, at indtjeningen svinger betydeligt pga. volumen og sammensætning for så vidt angår lande, projektkompleksitet, ordre- og mølletyper samt kundens krav til leveringsfleksibilitet. Et vindkraftværk er således ikke et standardprodukt. Udover ovennævnte forskelle vil de enkelte kvartalsresultater afspejle ordrenes endelige overlevering, som kan afvige væsentligt fra det planlagte. Omsætningen i tredje kvartal blev EUR mio., mens EBIT udgjorde EUR (92) mio. svarende til en EBIT-margin på (6,9) pct. Nord- og Sydamerika udgjorde 46 pct. af omsætningen i tredje kvartal, mens Europa og Afrika samt Asien og Oceanien tegnede sig for henholdsvis 37 og 17 pct. Serviceomsætningenn var EUR 160 mio. i tredje kvartal. Balance Vestas samlede aktiver udgjorde EUR mio. den 30. september 2011 mod EUR mio. året før. Ultimo september 2011 var den rentebærende nettoposition EURR 834 mio. et fald på EUR 237 mio. i forhold til udgangen af andet kvartal Vestas har kreditfaciliteter på mere end EUR 2,2 mia. Serieproduktionen af V112-møllen blev påbegyndt i tredje kvartal, hvilket er den væsentligstee årsag til stigningen i færdiggjorte udviklingsprojekter og det tilsvarende fald i udviklingsprojekter under udførelse. Side 14 af 33

8 Nettoarbejdskapital Vestas nettoarbejdskapital var ultimo september 2011 EUR 400 mio., hvilket svarer til 6 pct. af den forventede årsomsætning. Ved udgangen af september 2010 udgjorde nettoarbejdskapitalen EUR 696 mio. I løbet af kvartalet faldt nettoarbejdskapitalen med EUR 472 mio., hvilket væsentligst kan henføres til en stigning i forudbetalingerne, der også omfatter acontobetalina nger på endnu ikke indtægtsførte mølleprojekter. Make to order -implementeringen ogg initiativerne med at nedbringe varelageret udviser fortsat fremskridt, da varelageret forblev stabilt over o tredje kvartal på trods af, at Vestas er i gang med at eksekvere et meget travlt fjerde kvartal. Vestas arbejder på strukturelt at nedbringe sine lagre yderligere. Garantihensættelser Vestas forventer i 2011 at hensætte underr 3 pct. af årsomsætning gen til garantier. Alle forventede omkostninger i forbindelse med reparation af møller hensættes, og en potentiell refusion modregnes ikke, medmindre der foreligger en skriftlig aftale med leverandøren herom. h Garantihensættelserne på EUR 34 mio. i tredjee kvartal, svarende til 2,5 pct. af omsætningen, dækker eventuelle omkostninger til udbedringer og andre omkostninger i henhold til specifikke aftaler. HensættelserH r er skønnede, og de realiserede omkostninger kan afvige betydeligt herfra. Egenkapital Den løbende forbedring af Lost Production Factor (LPF) på Vestas møller medfører, at vores kunder opnår et stadig bedre afkastt af deres investering også på p ældre vindkraftværker, hvis styringssoftware løbende kan opgraderes. Dette salg er en vigtig komponent i Vestas service- forretnings videre udvikling. Vestas egenkapital udgjorde EUR mio. pr. 30. september 2011, hvilket err en stigningg på EUR 31 mio. fra den 30. september Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften steg i årets første ni måneder til EUR 266 mio. fra EURR (345) mio. i samme periode sidste år positivt påvirket af nedbringelse af arbejdskapital.. Pengestrømme fra investeringer beløb sig til EUR 484 mio. Investeringerne er primært foretaget i bygninger, anlæg og udviklingsprojekter. Det frie cash flow blev markant forbedret til EURR (218) mio. fra EUR (878) mio. i de første ni måneder af Side 15 af 33

9 Aktionærer Ved udgangen af tredje kvartal 2011 havde Vestas navnenoterede aktionærer inklusive depotbanker. De navnenoteredee aktionærer ejede 92 pct. af selskabets aktiekapital danske aktionærer ejede ultimo september omkringg 41 pct. af Vestas, hvis aktier er 100 pct. free float. BlackRock Inc., USA, og Capital Research and Management Company, USA, har begge anmeldt en aktiepost, der overstiger 5 pct. Vestas tilstræber at have en international ejerkreds og at informere denne åbent om selskabets langsigtede mål, prioriteringer og initiativer, der gennemføres under behørigg hensyntagen til de kortsigtede muligheder og begrænsninger. Delårsrapporterne præsenteres typisk i London, UK, og New York, USA, som led i roadshows, der r i 2011 omfatter 30 hovedstæder og finansiellee centre i Nordamerika, Europa, Mellemøsten og Asien. Hertil kommer en lang række møder med private investorer i Danmark. Finanskalender Offentliggørelse af årsrapport 2011 og uddybende forventninger til 2012 Presse- og analytikermøde i London, UK Indkaldelse til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Aarhus, Danmark Offentliggørelse af Q Presse- og analytikermøde i New York, USA Offentliggørelse af Q Presse- og analytikermøde i London, UK Offentliggørelse af Q Presse- og analytikermøde i New York, USA Side 16 af 33

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2012

Delårsrapport Første kvartal 2012 Delårsrapport Første kvartal 212 Selskabsmeddelelse af 2. maj 212 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansiellee stilling, driftsresultat og virksomhed.

Læs mere

Delårsrapport, tredje kvartal 2009 Uændrede forventninger til EBIT og omsætning i 2009. Mål for 2015 fastlagt.

Delårsrapport, tredje kvartal 2009 Uændrede forventninger til EBIT og omsætning i 2009. Mål for 2015 fastlagt. Selskabsmeddelelse fra Randers, den 27. oktober 2009 Side 1 af 33 Uændrede forventninger til EBIT og omsætning i 2009. Mål for 2015 fastlagt. Resumé: I tredje kvartal 2009 omsatte Vestas for EUR 1.814

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 26. oktober 2010 Side 1 af 35 Tilpasning af kapacitet, stigende ordrebeholdning, positivt frit cash flow Resumé: Tredje kvartal gav overskud og et positivt frit cash

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 18. august 2009 Side 1 af 30 - No. 1 in Modern Energy fastholder forventningerne til 2009 Resumé: I andet kvartal 2009 omsatte Vestas for EUR 1.211 mio., en stigning

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 28. april 2009 Side 1 af 26 - No. 1 in Modern Energy fastholder forventningerne til 2009 Resumé: I første kvartal 2009 omsatte Vestas for EUR 1.105 mio., en stigning

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Finansielle poster vil udgøre en nettoomkostning på EUR 25-30 mio., og skatteprocenten vil være omkring 30 pct.

Finansielle poster vil udgøre en nettoomkostning på EUR 25-30 mio., og skatteprocenten vil være omkring 30 pct. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, den 15. maj 2007 Side 1 af 22 Delårsrapport, første kvartal 2007 Resultatfremgang som forventet Resumé: Kvartalets afskibninger på 855

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Aktionærinformation 1/2013

Aktionærinformation 1/2013 Aktionærinformation 1/2013 Vestas kom styrket ud af et svært Efter en vanskelig start på året begyndte den positive effekt af reorganisering og besparelser at slå igennem i anden halvdel af. Særligt fjerde

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport)

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Opgaven er at finde ud af, hvordan det går for FLS med at leve op til egne forventninger for 2011, her

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Generalforsamling, Nuuk 10. februar 2014 CEO Mikael Thinghuus Årets resultat Omsætningsfremgang trods lavere rejekvoter Resultatopgørelse 2010/11 2011/12 2012/13

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com Årsrapport 2009 vestas.com Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport 2009 004 Stærkt afsæt for Triple15 006 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Det er GourmetBryggeriet A/S vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Godt

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere