På trods. første ni. mia., som. med ca. grønne. mindst 5. Forventninger. risici. Dette er. udskyde. hertil, så. komponentpriser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På trods. første ni. mia., som. med ca. grønne. mindst 5. Forventninger. risici. Dette er. udskyde. hertil, så. komponentpriser"

Transkript

1 Forventninger 2011 På trods af den makroøkonomiske usikkerhed og turbulensen på de d finansiellee markeder forventer Vestas fortsat en indgang af faste og ubetingede ordrer på MW, derr nu ventes at fordele sig med omkring 50 pct. i Europa og Afrika, omkring 35 pct. i Nord- og o Sydamerika og omkring 15 pct. i Asien og Oceanienn mod tidligere henholdsvis 50, 25 og 25 pct. Konkurrencen er som ventet fortsat hård, men en stærk produktplatform, avancerede serviceløsninger og regional produktionskapacitet gør det muligt at tilbyde kunderne de mest konkurrencedygtige løsninger. Hovedparten af ordrerne ventes at indeholde korte eller længerevarende servicekontrakter af forskelligt omfang. I årets første ni måneder var der tilknyttet en servicekontrakt til mere end 96 pct. af dee annoncerede MW. Afskibningerne ventes nu at blive omkring MW i 2011 mod tidligere forventet MW. Vestas forventer i 2011 at realisere en EBIT-margin på ca. 4 pct. og en omsætning på ca. EUR 6,4 mia., som udmeldt den 30. oktober 2011, hvor forventningerne til 2011 blev justeret som følge af en for langsom indkøring af en ny generatorfab rik i Tyskland. Fabrikkenn ventes fuldt indkørt primo 2012, hvilket vil blive bekræftet ved udsendelse af en selskabsmeddelelse. Omsætningen i serviceforretningen ventes at udgøre EUR 700 mio. med en EBIT-margin på 15 pct. Det frie cash flow ventes at være positivt svarendee til en forbedring på mere end EUR 7007 mio. i forhold til Fortsat nedbringelse af råvare- og komponentlagre vil medvirke hertil. Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver ventes uændret at udgøre henholdsvis EUR 550 mio. og EUR 300 mio. Afskrivninger og amortiseringer forventes i forhold til 2010 at stige med ca. EUR 70 mio. til omkring EUR 350 mio. Finansielle nettoomkostninger og selskabsskatteprocenten ventes att blive henholdsvis EUR (60) mio. og 28 pct. De samlede garanti- og produkthensættelser ventes at udgøre mindre end 3 pct. af årets forventede omsætning, da vindkraftværkernes ydelsee fortsat forbedres til gavn for kundernes indtjening og Vestas omkostninger. Ulykkesfrekvensen må maksimalt være 5,0 arbejdsulykker pr. en million m arbejdstimer. Den grønne andel af Vestas energiforbrug ventes at blivee 40 pct. og vedvarende elektricitet forventes at udgøre 95 pct. Tilbagegangen i forhold til 2010 skyldes den stigendee produktion uden for Europa, hvor adgangen til grøn elektricitet ofte er begrænset. For at sikre en fortsat høj andel af grøn energi investerer Vestas i egne vindmølleparker. Målet for kundetilfredshedsindekset er 72, og Sigma-niveauet skal være mindst 5. Denne meddelelse indeholder forventninger til frit cash flow, garantihensættelsesprocent og investeringer i Yderligeree forventninger til 2012 vil blive offentliggjort den 8. februar Vestas overvejer, hvilke elementer der skal indgå i disse. Forudsætninger og risici Bankerne er i dag væsentligt mere kritiske, hvorfor procestiden og dokumentatiod onskravene er steget. Dette er til klar fordel for de finansielt stærkee kvalitetsudbydere. Et tilbagefald t påå kreditmarkedet kan påvirke Vestas markedsmuligheder negativt. Tilsvarende vil lave priser på fossile brændsler kunne udskyde efterspørgslen, ligesom et lavere energiforbrug som følge af konjunkturudviklingen kan påvirke efterspørgslen efter vindkraftværker. Prisernee på en række komponenter er stigende. Som hovedregel tager Vestas kontrakter hensyn hertil, så projekternes endelige pris afspejler udviklingen i inputpriserne. Dett betyder, at Vestas margin er forholdsviss robust over for udsvingg i inputpriserne på indgåede kontrakter. Stigende råvareog komponentpriser er derfor umiddelbart enn større udfordring ved indgåelse af nye kontrakter. Store Side 8 af 33

2 investeringer i hele underleverandørkædenn har for nuværende fjernet det meste af risikoen for flaskehalse og dermed Vestas behov for sikkerhedslagre, der bliver nedbragt n i løbet af De væsentligste risikofaktorer omfatter herudover yderligere garantihensættelser som følge af eventuelle kvalitetsproblemer, transportomkostninger, forstyrrelser i produktion og ved opstilling af møller samt potentielle patenttvister. Med regionaliseringen af produktion og indkøb er valutakursrisikoen mindsket, men ikke forsvundet. Vestas opererer med tre kontrakttyper: Supply-only, supply-and-installation og turnkey. Supply-only og supply-and-installation ordrer indtægtsføres først, når vindmøllerne er e endeligt overleveret til kunden, hvilket kan give en tidsmæssig forskydning af indtægtsførelsen. Turnkey-ordrer indtægtsføress løbende i takt med afskibningerne. Der er ikke forskel på betalingsprofilen mellem kontrakttyperne. Betalingerne falder typisk ved ordreindgåelsee og i takt med de fysiskee afskibninger. Vestas er sammen med medlemmer af bestyrelse og direktion sagsøgt i et massesøgsmål anlagt ved den føderale domstol i Oregon,, USA, se i øvrigt selskabsmeddelelse nr. 8/2011 af den 21. marts Fremtiden Et mere robust og lettere Vestas I 2006 indledte Vestas for alvor internationaliseringen af sin organisation og produktion. Formålet har været at kunne producere regionalt til lokale omkostninger, at mindske transportomkostningerne i både finansiel og miljømæssig forstand, f at komme tættere på politikerne og ikke mindst de lokale, regionalee og internationalt opererende kunder for herigennem at forkorte leveringstiderne. Endelig har investeringerne i Kina og USA gjort Vestas mere robust over for udsving i valutakurserne. Tidligere lå langt hovedparten af Vestas produktionso omkostningsbase i Nordeuropa. Således var 16 pct. af Vestas medarbejdere ved udgangen af ansat uden for Europa. I dag er andelen 37 pct. I de kommende år skal også Vestas administrative omkostnings base internationaliseres, så den bedre afspejler de lokale og regionale salgspriserr og omkostningsniveauer. Ændringen og tilpasningen af organisationen, der påbegyndes den 8. februar 2012, skal reducere den faste omkostningsbase med mindst EUR 150 mio.. med fuld virkning fra udgangen af Dette tiltag, t der medfører afskedigelser, skal medvirke til at afbøde effekten aff stigende priser på en række komponenter. Hvis den amerikanske PTC-ordning ikke forlænges, vil v den amerikanske organisation blive yderligere tilpasset sidst i Selv omm Triple15-ambitionen err opgivet, tror Vestas uændret på, at vindmarkedet på længere sigt vil udvise enn tocifret vækst, og vindkraft vil udgøre en betydelig del af udvidelsen af verdens samlede kraftkapacitet t. For at sikre den nødvendige kvalitet har Vestas hidtil selv foreståett det meste af sin produktion; fra elektroniske styresystemer over vinger og nav til tårne og de bærende nacelle-konstruktioner. Mange underleverandører er sammen med Vestas vokset med opgaven og kan i dag levere den ønskede kvalitet til tiden, hvilket giver Vestas mulighed for dels i stigende omfang o at producere til ordre og herigennem reducere sine lagre og dels fremover at overlade mere af vindmøllens fremstilling til udvalgte lokale partnere. Som eksempel herpå er det således målet m at fremstille møller til det brasilianske marked hovedsageligt hos lokale samarbejdspartnere. Det betyder, at Vestas investeringsbehov i fremtiden bliver relativt mindre et lettere Vestas med forholdsvis færre medarbejdere, som i stigende omfang kontrollerer og koordinerer samspillet medd leverandørerne, der som Vestas selv hele tiden skal arbejde med at forbedre arbejdssikkerheden og produktionens bæredygtighed. Sikkerheden er hos Vestas blevet dramatisk forbedret siden 2006 ligesom brugen af grøn elektricitet øges, og spildet mindskes i produktionen. Side 9 af 33

3 Sideløbende med udbygningen af produktionskapaciteten, er forsknings-, udviklings- og kvalitets- en sikringsaktiviteterne blevet styrket, så Vestas i dag har knap R&D-medarbejdere næsten firedobling siden udgangen af Investeringerne heri har vist deres værd; vindkraftværkerne er blevett langt mere driftsikre og effektive i dag høster de næsten 98 pct.. af den vind, der passerer dem. Det har stor værdi for Vestas kunder og ikke mindst for Vestas selv i form af lavere serviceomkostninger og garantihensættelser. I 2012 skal vindkraftværkerne høste mere end 98 pct. af den mulige vind. Garantihensættelserne skal forblive under 3 pct. af omsætningen. Bedre kvalitet, styrket forsknings- og udviklingsindsats og øget regionalisering 9 mdr. Helår Helår Helår Helår ) Helår 2006 Ordreindgang (mia. EUR) 4,0 8,6 3,2 6,4 5,5 4,9 Ordreindgang (MW) Omsætning (mio. EUR) - heraf service Bruttomargin (%) 12,0 17,0 16,5 19,1 15,3 11,1 Garantihensættelser (%) 2,4 2,8 5,8 4,5 6,6 3,6 EBIT-margin før engangsposter (%) (2,2) 6,8 4,9 10,4 5,3 4,9 Frit cash flow (218) (733) (842) (403) Forrentning af investeret kapital før engangsposter 2) (%) 0,9 10,8 9,5 43,4 21,3 14,4 Investeringer i materielle anlægsaktiver (mio. EUR) Antal medarbejdere, ultimo - heraf uden for Europa Antal R&D-medarbejdere, ultimo ) Ikke revideret eller reviewet. 2) Beregnet over en 12 måneders periode. p Sammen med en intensiveret kundedialog har disse investeringer øget ø kundetilfredsheden markant, hvilket i forening med udtagne patenter err afgørende for, at Vestas kan forblive og udbygge sin position som den ledende aktør og pure-play talsmand for WindMade TM og vindkraft. Det kræver imidlertidd et stadig mere effektivtt og kundevendt Vestas, hvorfor en række organisatoriske ændringer vil blive påbegyndt i forbindelse med aflæggelsen af 2011-årsrapporten i februar Tilpasningerne af de faste omkostninger vil også afspejlee de svage makroøkonomiske udsigter for især OECDtil, t at den området, der udgør mere end halvdelen af Vestas omsætning. Vestas forberedes samtidigt amerikanske PTC-ordning formodentlig ikke forlænges efter Det hurtigst voksende forretningsområde i Vestas er i dag service, hvor Vestas tilbyder et stadig bredere produktprogram, der dækker fra simpel tilkaldevagt til en garanteret minimumsudnyttelse af vinden hvis effektiviteten overstiger det aftalte, deler kunden og Vestas gevinsten. Omvendt skal Vestas kompensere kunden, hvis et givet niveau ikke nås. En stor installeret base og nøje planlagte servicebesøg er afgørende forudsætninger for at kunne genereree et afkast på en sådan forretningsmodel. Derfor er en tæt overvågningg af flere end møller eller 80 pct. af Vestas installerede kapacitett på i alt MW rygraden i Vestas Side 10 af 33

4 Vestas har som målsætning at realisere en høj encifret EBIT-margin på mellemlangtt sigt ved et normaliseret amerikansk marked. Det skal sikres ved hjælp af et jævnere aktivitetsflow gennem året, den kommende ændring og tilpasning aff organisationen i 2012, lavere produktions- og indkøbsomkostninger samt lanceringen af nye produkter og serviceydelser. Vestas skal som minimum kunne finansiere sin egen vækst og tilstræber at generere et positivt frit cash flow hvert år, hvilket også forventes for Introduktionen af helt nye platforme som V MW-møllen,, der sættes i produktion i 2015, når de nødvendige ordrer er indgået, er meget investeringskrævende og vil derfor med m al sandsynlighed føre til, at enkelte år kan vise et negativt frit cash flow. Mange nye produkter og ydelser i de kommende år vil være opgraderinger og videreudviklingerr af eksisterende afprøvede løsninger, hvis levetid således forlænges. Hertil kommer, at leverandørerne skal stå for en større andel af produktionen. I 2012 ventes investeringerne i materielle aktiver at udgøre hen ved EUR 200 mio., hvilket svarer til de løbendee vedligeholdelsesinvesteringer ved Vestas nuværende kapacitet. De immaterielle investeringer ventess i 2012 at beløbe sig til ca. EUR 450 mio. De samlede udviklingsudgifter ventes at ville beløbe sig til EUR 5500 mio. inklusive investeringer i udviklingsrelaterede faste aktiver. Det høje niveau skyldes i stigende omfang udviklingen af V MW-møllen. Investeringerne i forskning og udvikling skal sikre, at Cost of Energy hele tiden falder, og at møllerne og mølleproduktionen bliverr så bæredygtig som muligt. I dag kan Vestas onshore vindkraftværkerr producere elektricitet till 4-7 eurocent pr. kwh. Vestas vil fortsætte med at nedbringe Cost of Energy, således at Vestas kan tilbyde stadig mere konkurrencedygtige løsninger sammenholdt med fossile brændsler, hvis pris ventes at stige i årene fremover. Vindkraftindustrien forventes i de kommende år at blive konsolideret de store udbydere tegner sig for en stigende andel af ordreindgangen. Med udgangspunkt i sin andel på næsten en fjerdedel af den globale installerede kapacitet, mere endd 30 års erfaring med forskellige vindregimer og el-net, de mest avancerede computermodeller til beregning af de optimale opstillingsforhold og sin globale organisation, der historisk har været godd til at etablere sig på nye markeder, forventer Vestas i de kommende år at øge sin markedsandel fra de nuværende 15 pct. vækststrategi, hvor nye kundetyper som pensionskasser og erhvervsvirksomheder fremover vil suppleree salget til forsyningsselskaberne, derr tegner sig for den største del af omsætningen. Vestas vil fremover i begrænset omfang tilbyde sine kunder service og vedligeholdelse af ikke-vestas møller. Serviceforretningen kræver kun lidt l kapital, men stor indsigt i hvilke møller, m der skal stilles op, og hvor de enkelte møller skal stå. Hertil kommer, at dele af reparationsinfrastrukturen og reservedels- med distributionen kan outsources, og at alleredee opstillede vindkraftværk ker løbende kan opgraderes nye softwarepakker. Serviceforretningen ventes fremover at vokse v hurtigere end salget af vindkraftværker. Prioriteringer og målsætningerr Vestas ønsker på langt sigt at være den mest lønsomme udbyder aff vindkraftløsninger; sekundært at fastholde sin position som industriens størstee aktør. Dette er afspejlet i prioriteringen: 1. EBIT-margin, 2. Frit Cash Flow, 3. Omsætning. Vejen hertil er stadig mere lønsomme og driftsikre løsninger for såvel kunderne som Vestas udviklet i samarbejde med kunderne og Vestas V leverandører. På grund af den forventede lave vækst i OECD-området opgives Triple15-ambitionen og erstattes af følgende: Side 11 af 33

5 Sikkerheden skal stadig forbedres. I 2015 skal ulykkesfrekvensen ned påå maksimalt 0,5 pr. en million arbejdstimer. Andelen af vedvarende energi skal øges, og senest ved udgangen af 2015 skal Vestas og Vestas leverandører være på 6 Sigma. Bæredygtighed En bæredygtig organisation er en organisation, der, sammen med sine interessenter når sine mål med mindst muligt ressourceforbrug og træk på jordens knappe ressourcer. Vestas produktion og opstilling af vindkraftværker er sammen med fremstillingen af flere råvarer og komponenter meget energikrævende. Derfor har Vestas et mål om hele tiden at øge sin grønne energiandel og mindske spildet i produktionen. Vindkraftværkerne skal være så lette l som muligt og bygges af lettilgængelige og genbrugelige materialer. For så vidt angår energi er udfordringen, at vedvarende elektricitet ikke err tilgængeligg på alle markeder, og at transport udgør en stor del af det samlede energiforbrug. Hver mølletransport kræver ti lastvogne, følgebiler og kraner. Derfor skal især togtransport fylde mere i det samlede transportbillede. I 2011 er målet for grøn energi 40 pct., og det skal højere op. I tredje kvartal 2011 var andelen 43 pct. Førsteprioritet er imidlertidd sikkerhed, da fejl kann få fatale konsekvenser for de involverede kollegaer, kunder og øvrige samarbejdspartnere. Sikkerhedsarbejdet har båret frugt, og ulykkesfrekvensen er bragt ned til 3,3 pr. en million arbejdstimer. Den skall længere ned, fordi kundernee kræver det, og medarbejderne har krav på det. Diversitet For at nå sine mål skal Vestas ligne omverdenen mere, end tilfældet er i dag. Vi skal på en og samme tid være mere lokal og international med mange nationaliteter r på alle lokationer. De rigtige uddannelser og professionelle baggrunde err ikke altid nok medarbejdere i allee aldre, af begge køn og med vidt forskellige kulturelle baggrunde er afgørende for forretningens udvikling. Andelen af kvindelige ledere og ikke-danskere på ledende poster skal øges. Vedd udgangen af tredje kvartal 2011 var 18 pct. af de ledende medarbejdere kvinder, og 53 pct. var ikke-danskere. Udviklingen i tredje kvartal 2011 Ordreindgang og aktivitet Kvartalets ordreindgang, hvoraf 56 pct. blev offentliggjort, var MW. For årets første ni måneder var ordreindgangenn MW, hvoraf mere end 34 pct. var V100 eller V112-møller. Ordrebeholdningen var MW ultimo september Heraf tegnede Europaa og Afrika sig for 59 pct. og Nord- og Sydamerika samt Asien og Oceanien forr henholdsvis 27 og 14 pct. Ordrebeholdningens værdi udgjorde EUR 8,00 mia. ultimo september Side 12 af 33

6 Vestas produceredee og afskibede i tredje kvartal 2011 vindkraftsystemer med en samlet effekt på MW (770 møller) mod MW (7199 møller) i tredje kvartal Den endeligt overleverede kapacitet til kundernee udgjorde MW; ett fald på 25 pct. i forhold til tredje kvartal MW Europa og Afrika Nord-- og Sydamerika Asien og Oceanien I alt MW under færdiggørelse, 1. juli 2011 MW overleveret til kunder i perioden MW produceret og afskibet i perioden (327) (542) (401) (1.270) MW under færdiggørelse, 30. sept Ved kvartalets udgang var mølleprojekter med en samlet effekt på MW under færdiggørelse, hvilket afspejler sig i niveauet af varelagree og forudbetalinger, daa en stor del af de endnu ikke overleverede MW øger balancen, indtil de indtægtsføres ved den endelige overlevering. 3. kvartal 3. kvartal 9 mdr. 9 mdr ) Omsætning (mio. EUR) EBIT før engangsposter (mio. EUR) EBIT-margin før engangsposterr (%) Resultat efter skat (mio. EUR) Pengestrømme fra driftsaktivitett (mio. EUR) Frit cash flow (mio. EUR) (92) (6, 9) (60) , (84) (2,2) (90) 266 ( 218) ,4 5 (345) (878) 1) Ikke revideret eller reviewet. Helår , (733) Resultatopgørelse I de første ni måneder af 2011 udgjorde omsætningen EUR mio., hvilket var på niveau med samme periode sidste år. EBIT-marginen og amortiseringerr på i alt EUR 33 mio. i forhold f til de første ni måneder af faldt til (2,2) pct. mod 1,44 pct. for de første ni måneder af Øgede afskrivninger 2010 var en medvirkende årsag til faldet i EBIT-marginen. Det frie cash c flow forbedredes markant til Side 13 af 33

7 EUR (218) mio. fra EUR (878) mio. i de første ni måneder af Udviklingenn fra kvartal til kvartal viser i øvrigt, at indtjeningen svinger betydeligt pga. volumen og sammensætning for så vidt angår lande, projektkompleksitet, ordre- og mølletyper samt kundens krav til leveringsfleksibilitet. Et vindkraftværk er således ikke et standardprodukt. Udover ovennævnte forskelle vil de enkelte kvartalsresultater afspejle ordrenes endelige overlevering, som kan afvige væsentligt fra det planlagte. Omsætningen i tredje kvartal blev EUR mio., mens EBIT udgjorde EUR (92) mio. svarende til en EBIT-margin på (6,9) pct. Nord- og Sydamerika udgjorde 46 pct. af omsætningen i tredje kvartal, mens Europa og Afrika samt Asien og Oceanien tegnede sig for henholdsvis 37 og 17 pct. Serviceomsætningenn var EUR 160 mio. i tredje kvartal. Balance Vestas samlede aktiver udgjorde EUR mio. den 30. september 2011 mod EUR mio. året før. Ultimo september 2011 var den rentebærende nettoposition EURR 834 mio. et fald på EUR 237 mio. i forhold til udgangen af andet kvartal Vestas har kreditfaciliteter på mere end EUR 2,2 mia. Serieproduktionen af V112-møllen blev påbegyndt i tredje kvartal, hvilket er den væsentligstee årsag til stigningen i færdiggjorte udviklingsprojekter og det tilsvarende fald i udviklingsprojekter under udførelse. Side 14 af 33

8 Nettoarbejdskapital Vestas nettoarbejdskapital var ultimo september 2011 EUR 400 mio., hvilket svarer til 6 pct. af den forventede årsomsætning. Ved udgangen af september 2010 udgjorde nettoarbejdskapitalen EUR 696 mio. I løbet af kvartalet faldt nettoarbejdskapitalen med EUR 472 mio., hvilket væsentligst kan henføres til en stigning i forudbetalingerne, der også omfatter acontobetalina nger på endnu ikke indtægtsførte mølleprojekter. Make to order -implementeringen ogg initiativerne med at nedbringe varelageret udviser fortsat fremskridt, da varelageret forblev stabilt over o tredje kvartal på trods af, at Vestas er i gang med at eksekvere et meget travlt fjerde kvartal. Vestas arbejder på strukturelt at nedbringe sine lagre yderligere. Garantihensættelser Vestas forventer i 2011 at hensætte underr 3 pct. af årsomsætning gen til garantier. Alle forventede omkostninger i forbindelse med reparation af møller hensættes, og en potentiell refusion modregnes ikke, medmindre der foreligger en skriftlig aftale med leverandøren herom. h Garantihensættelserne på EUR 34 mio. i tredjee kvartal, svarende til 2,5 pct. af omsætningen, dækker eventuelle omkostninger til udbedringer og andre omkostninger i henhold til specifikke aftaler. HensættelserH r er skønnede, og de realiserede omkostninger kan afvige betydeligt herfra. Egenkapital Den løbende forbedring af Lost Production Factor (LPF) på Vestas møller medfører, at vores kunder opnår et stadig bedre afkastt af deres investering også på p ældre vindkraftværker, hvis styringssoftware løbende kan opgraderes. Dette salg er en vigtig komponent i Vestas service- forretnings videre udvikling. Vestas egenkapital udgjorde EUR mio. pr. 30. september 2011, hvilket err en stigningg på EUR 31 mio. fra den 30. september Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften steg i årets første ni måneder til EUR 266 mio. fra EURR (345) mio. i samme periode sidste år positivt påvirket af nedbringelse af arbejdskapital.. Pengestrømme fra investeringer beløb sig til EUR 484 mio. Investeringerne er primært foretaget i bygninger, anlæg og udviklingsprojekter. Det frie cash flow blev markant forbedret til EURR (218) mio. fra EUR (878) mio. i de første ni måneder af Side 15 af 33

9 Aktionærer Ved udgangen af tredje kvartal 2011 havde Vestas navnenoterede aktionærer inklusive depotbanker. De navnenoteredee aktionærer ejede 92 pct. af selskabets aktiekapital danske aktionærer ejede ultimo september omkringg 41 pct. af Vestas, hvis aktier er 100 pct. free float. BlackRock Inc., USA, og Capital Research and Management Company, USA, har begge anmeldt en aktiepost, der overstiger 5 pct. Vestas tilstræber at have en international ejerkreds og at informere denne åbent om selskabets langsigtede mål, prioriteringer og initiativer, der gennemføres under behørigg hensyntagen til de kortsigtede muligheder og begrænsninger. Delårsrapporterne præsenteres typisk i London, UK, og New York, USA, som led i roadshows, der r i 2011 omfatter 30 hovedstæder og finansiellee centre i Nordamerika, Europa, Mellemøsten og Asien. Hertil kommer en lang række møder med private investorer i Danmark. Finanskalender Offentliggørelse af årsrapport 2011 og uddybende forventninger til 2012 Presse- og analytikermøde i London, UK Indkaldelse til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Aarhus, Danmark Offentliggørelse af Q Presse- og analytikermøde i New York, USA Offentliggørelse af Q Presse- og analytikermøde i London, UK Offentliggørelse af Q Presse- og analytikermøde i New York, USA Side 16 af 33

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005 NKT Holding A/S Årsrapport 2005 Indhold Side Ledelsesberetning Resumé 1 - Forventninger til 2006 2 Hovedtal - DK 3 - EURO 101 Strategi 4 Kommentarer til regnskabet for 2005 7 Andre koncernforhold - Corporate

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere