august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed"

Transkript

1 august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn, kann bruge deres evner ogg potentialer på arbejdsmarkedet. Fokus forr analysen er lønforskelle imellem kvinder og mænd, åbenhed omkring løn samt andelen af kvindelige ledere i private og offentlige organisationer. Åbenhed bidrager positivt til udbredelse af ligeløn imellem kønnene. Analysen viser, at der er stor forskel på, hvor mange der oplever, at der på arbejdspladsen er åbenhed om løn, og hvor mange der ønsker åbenhed. I befolkningen siger 28 procent, at der på deres arbejdsplads er åbenhed om, hvad den enkelte medarbejder får i løn. Der er dog betydeligt flere, nemlig 47 procent, som mener,, at der bør være størree åbenhed på den enkelte arbejdsplads om, hvad hver enkelt medarbejder får i løn. På et arbejdsmarked, hvor alle talenter skal i spil, er det et problem, at for få kvinder er en del af ledelsen. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 95 procent af alle topledere er mænd. 83 procent af alle ledere i den private sektor er mænd. Der er en tydelig sammenhæng mellem køn og ledelsesniveau, idet andelen af kvindeligee ledere stiger, i takt med m at stillingsniveauett falder. Anbefalinger Der er brug for meree fokus på køn, løn og ledelse, så alle talenter kan komme i spil. Derfor anbefaler IDA: At arbejdsgiver re med 10 ansatte og med m min. 3 ansatte i hver stillingskategori udarbejder lønstatistikker opgjort på køn og dermed skaber opmærksomhed på ligeløn. At både offentlige og private virksomheder laverr handlingsplaner for at få flere kvinderr i ledelse. At både offentlige og private virksomheder i udgangspunktet er åbne omkring løndannelse både i forhold til løn, tillægg og personalegoder.

2 Vi har behov forr alle talenter Danmarks styrkeposition er et fleksibelt og højt uddannet arbejdsmarked med en høj grad af samarbejde på tværs af hierarkier og fagskel. Skal Danmark udnytte denne styrkeposition også i krisetider, forudsætter det, att alle muligheder og potentialer udnyttes bedst muligt. m Det vil sige, at alle talenter får mulighed for at udfolde sig. Det gælder også på tværss af køn. Når Ingeniørforeningen i denne analyse sætter fokus på udfordringerne omkring lige forhold for kvinder og mænd på p arbejdsmarkedet, sker det ud fra en holdning om, at alle uanset køn skal have mulighedd for at udnytte sine potentialer, også i arbejdslivet. IDA ser dett samtidig som en samfundsinteresse, fordi et arbejdsmarkedd med ulige forhold for kvinder og mænd virker hæmmende for en optimal brug af de erhvervsaktives evner. Analysen bygger på holdninger og viden hos danskerne, hos de danske virksomheder og blandt medlemmer af Ingeniørforeningen. Data er indsamlet i foråret 2010 og stammer fra tre undersøgelser. Dels en befolknings- og en virksomhedsundersøgelse gennemført for IDA af Capacent og dels en medlemsundersøgelse blandt et repræsentativt udsnitt af erhvervsaktive medlemmer af Ingeniørforeningen mellem 18 og 65 år. Ligeløn er vigtig for danskerne Ligeløn mellem kvinder og mænd står for befolkningenb n som en af de vigtigste sager at kæmpe for på arbejdsmarkedet i dag. d Tre udd af fire (74 procent) i den erhvervsaktive del aff befolkningen mener, det er meget vigtigt eller vigtigt at kæmpe for ligeløn mellem kvinder og mænd. Kun bedre arbejdsmiljø og mindre stress fremhæves af endnu flere (84 procent) som en vigtig/meget vigtig sag at kæmpe for. Interessen for ligelønn er størst blandt kvinder, hvoraf 86 procent mener, det er vigtigt/meget vigtigt at kæmpe for. Blandt mænd m er det 62 procent, der fremhæver dette forhold. Side 2

3 Tabel 1: Hvad er det vigtigste at kæmpe for på arbejdsmarkedet i dag? Andel der har svaret vigtigt eller meget vigtigt Mænd Vigtigt/ meget vigtigt Befolkning kvinder Vigtigt/ meget vigtigt Alle Vigtigt/meget vigtigt Ligeløn mellem kvinder og mænd Mere fleksibel arbejdstid Længere opsigelsesvarsler Højere løn ogg pension Mere ferie ogg fritid Ret til arbejdsgiverbetalt efteruddannelse ved afskedigelse Bedre arbejdsmiljø og mindre stress Arbejdsgiverbetalt hjælp til at finde nyt job ved afskedigelse Højere dagpenge i de førstee 6 måneder af en ledighedsperiode Flere kvindelige ledere Bedre adgang til efteruddannelse Betalt frihed ved barn syg (hele barnets sygeperiode) ) 62% 60% 46% 57% 50% 60% 78% 47% 46% 23% 62% 39% 86% 78% 37% 66% 60% 63% 90% 46% 46% 44% 74% 50% 74% 69% 42% 62% 55% 61% 84% 47% 46% 34% 68% 45% Anm.: Hvert forhold f er besvaret med en af følgende f svarmuligheder: Meget vigtigt, vigtigt, hverken-eller, mindre vigtigt, Slet ikke vigtigt, Ved ikke. Tabellen viser andel, der har svaret vigtigt eller meget vigtigt. Kilde: Befolkningsundersøgelsen Når ligeløn i den grad fremhæves som et indsatsområde, skyldess det nok især, at der blandt mange erhvervsaktive også er e en opfattelse af, at der i dag ikke er ligeløn mellem kvinder og mænd, som laver det samme og har samme erfaring. Som det fremgår af tabel 2, er dett mindre endd halvdelen (46 procent) af den erhvervsaktivee del af befolkningen, der mener, at der er ligeløn mellem kvinder og mænd påå deres arbejdsplads. Både i befolkningen og blandt IDAs medlemmer er der færre kvinder end mænd, der mener, der er ligeløn (tabel 2). Det indikerer, at kvinder er mere opmærksomme end mænd på, om de får samme s løn som deres mandlige kollegaer. Den relativt store andel, som svarer ved ikke på dette spørgsmål, vidner om, at der ikke er fuld synlighed eller gennemsigt ighed om lønforholdene på den lokale arbejdsplads. Side 3

4 Tabel 2: Opfattelse aff ligeløn opdelt på køn Befolkning Er der efter din d opfattelse ligeløn mellem kvinder og mænd, som laver det samme og o har samme erfaringer, på din arbejdsplads? Ja Nej Ved ikke Mand 52% 25% 23% Kvinde 39% 39% 22% Alle 46% 32% 22% IDA medlemmer Mand 50% 14% 37% Kvinde 37% 32% 31% Alle 47% 18% 35% Total 100% 100% 100% Kilde: Befolkningsundersøgelsen og IDA medlemsundersøgelsen 100% 100% 100% Manglende e gennemsig gtighed om løn Et velfungerende lønsystem med lige løn for lige arbejde forudsætter også en vis grad af åbenhed om løn. Uden denne åbenhed å er det vanskeligt at bekræfte eller afkræfte, om der er ligeløn mellem m kvinder og mænd. Analysen viser, at der er stor forskel på, hvor mange der oplever, at der på arbejdspladsen er åbenhed om løn, og hvor mange der ønsker, at der er større åbenhed. I befolkningen siger 28 procent, at a der på deres arbejdsplads er åbenhed om, hvad den enkelte medarbejder får i løn. Der er dog betydeligt flere, nemlig 47 procent, der mener, at der bør være større åbenhed på den enkelte arbejdspladss om, hvad hver enkelt medarbejder får i løn (tabel 3). Blandt medlemmer af Ingeniørforeningen er e det kun 10 procent, der oplever åbenhed om lønforhold på arbejdspladsen. Denne store forskel mellem befolkningen i almindelighed og ingeniørerne viser, att tallene dækker over store forskelle faggrupperne imellem. Ingeniørerne er i høj grad privatansatt te, så åbenhed omkringg løn er også kendetegnet ved, at der er forskel mellem det offentlige og det private arbejdsmarked. Tabel 3: Synlighed om løn Er der åbenhed på arbejdspladsen om løn Befolkning IDA medlemmer Virksomheder Privat Offentlig ansat ansat Alle Ja 28 % 5% 22 % 10 % 20 % Nej 44 % 90 % 64 % 83 % 76 % Ved ikke 28 % 5% 13 % 7 % 4 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Bør der være åbenhed om løn på arbejdspladsen Ja 47 % 33 % 55 % 39 % 21 % Nej 34 % 46 % 27 % 41 % 71 % Ved ikke 19 % 21 % 19 % 20 % 9 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kilde: Befolkningsundersøgelse, IDA-medlemsundersøgelse og Virksomhedsundersøgelse. Side 4

5 Der ses nemlig at være stor forskel på IDAA medlemmer i den private og offentlige sektor. Kunn 5 procent af de privatansatte svarer, at derr er åbenhed om løn på arbejdspladsen. I den offentlige sektor er det godt hver femte (22 procent). Der er ogsåå mange flere i den offentlige sektor (55 procent), der ønsker, at der er åbenhed om løn på arbejdspladsen. I den private sektor er det hver tredje t IDA medlem, der mener, der bør være åbenhed om løn på arbejdspladsen. Blandt de adspurgte private virksomheder er der god overensstemmelse mellem, hvor mangee virksomheder der harr åbenhed om løn, og hvor mange der mener, der bør være åbenhed om løn. I begge tilfælde er dett hver femtee virksomhed. Lønforskel le mellem kvinder og mænd Tal fra IDAs egne lønstatistikker viser umiddelbart, at der på både det private og det offentlige område er forskel mellem kvinder og mænds løn. En sammenligning af løn mellem kvinder og mænd m bør dog til enhver tid tage højde for,, at kvinder og mænd også i mange tilfælde har forskellige arbejdsforhold. Eksempelvis er det en kendsgerning, at flere mænd end kvinder har en ledende stilling. Og når ledere som regel får mere i lønn end ansatte uden ledelsesansvar, vil mændene som gruppe betragtet alt andet lige også få en højere løn end kvinder. Selvom der tages højde for sådanne kendte forskelle, er der stadig lønforskelle mellem kvinder og mænd, som ikke umiddelbart kan forklares ud fra disse kendte forskelle. Nedenståendee tabel viserr den gennemsnitlige månedsløn for kvindeligee og mandlige medlemmer af IDA, opdelt på hhv. privat/ /offentlig ansættelse og forskellig anciennitet. Det fremgår umiddelbart, at de største forskelle mellemm kvinder og mænd findes i den private sektor. En nyuddannet mand, somm bliver ansat i den private sektor tjener i gennemsnit kr. om måneden. m Det er 684 kr. mere end en nyuddannet kvinde får. Tabel 4: Løn og lønforskelle for kvinder og mænd m i privat og offentlig ansættelse. Ingeniører og cand. scienter uden ledelsesansvar. PRIVAT ANSAT Nyuddannet 10 års anciennitet 20 års anciennitet OFFENTLIG ANSAT Nyuddannet 10 års anciennitet 20 års anciennitet Mand Kvinde Forskel Procent 2,1% 2 2,6% 2 6,5% 6-1,4% 2,6% 2 1,9% 1 Anm: Projektledere og chef-/special- og seniorkonsulenter indgår ikke i tabellen. Lønnen for ansatte med 10 er vejet gennemnsnit for tre årgange. og 20 års anciennitet Kilde: IDA Lønstatistik Bruttoløn inkl. pension pr. september Side 5

6 I den offentlige sektor er lønforskellen for de d nyuddannede i kvindernes favør. Deres gennemsnitlige månedsløn på kr. er 4344 kr. mere end mændenes. Med årene og med stigende anciennitet er der for de privatansatte en tendens til, at lønforskellen mellem kvinder og mænd stiger. Påå det offentlige område er der ikke samme entydige tendens. En mere detaljeret statistisk analyse af lønniveauet påå det private område, som Ingeniørforeningen har gennemført på baggrund af medlemmernes løndata, bekræfter, at der er lønforskellee mellem kvinder og mænd, som i øvrigt har sammenlignelig anciennitet, stillingsniveau, arbejdstid, uddannelse m.m. Køn har betydning for løndannelse Beregningerne viser, at de tre faktorer, derr har størst indflydelse på lønnen, er anciennitet, leder/ikke leder og arbejdstid i nævnte rækkefølge. Derudover viser analysen, at også køn spiller en selvstændig rolle for lønniveauet blandt medlemmerne af Ingeniørforeningen. Det vil med andre ord sige, at de lønforskelle man umiddelbart kan iagttage mellem kvinder og mænd, til en vis grad kan forklaress med henvisning til forskelle i bl.a. anciennitet og stillingsniveau. Men at det ikke udgør hele forklaringen, og at enn del af lønforskellene kan forklares alene med henvisning til om man er kvinde eller mand. Statistisk set kan kønn forklare 3,5 procent af a forskellenn i de privatansattes løn. Det vil sige, at kvinders løn er 3,5 procent lavere end mændenes løn, når der korrigeres for forskelle i kvinders og mænds anciennitet, arbejdstid, uddannelse, branche, region, ledelse, supplerende uddannelse og jobløn. Løngabett svarer i kroner til en gennemsnit lig forskel på kr. månedligt. Lønkommis ssionen bekræfter løngab i det private Lønkommissionen (2010) når frem til et lignende resultat og konkluderer, at der for det samlede arbejdsmarked er en korrigeret lønforskel mellemm kvinder og mænd på 3,65 procent. Når der kigges isoleret på den offentlige sektor, er denn korrigerede lønforskel imidlertid kun på 0,544 procent, hvilket reelt må siges at være uden nævneværdig betydning 1. Pligt til at begrunde lønforskellee En blandtt flere muligheder for at etablere ligeløn mellem kvinder og mænd er indførelsee af en ordning eller lovgivning, hvormed arbejdsgivernee forpligtes til at begrunde, hvorforr der i konkrete tilfældee er forskel på kvinders og mænds løn i de tilfælde, hvor de laver det samme og o har samme erfaring. 1 Lønforskelle mellem mænd og kvinder i Analyse forr lønkommissionen, SFI Beregninger på baggrund af lønbegrebett fortjeneste pr. præsteret time (side 68 ff). Side 6

7 Alle arbejdsgivere med mindst 35 ansatte har h siden 2007 skullet udarbejde en årlig kønsopdelt lønstatistik, når der på virksomhedenn er grupperr af medarbejdere med mindst 10 personer af hvert h køn. Statistikken skal behandles i virksomhedens samarbejdsudvalg. Det er kun rimeligt store virksomheder, der falder ind under denne ordning. o Den enkelte virksomhed kan også vælge i stedet at udarbejde løbende redegørelser om indsatsen med at fremmee lige løn påå virksomheden, hvis virksomheden har indgået aftale heromm i samarbejdsudvalget. Redegørelserne skal indeholde en beskrivelse af vilkår, der har betydning for kvinders og mænds løn på virksomheden, og en konkret handlingsplan med opfølgning og med et forløb på op til 3 år. Der er i den erhvervsaktive befolkning, og blandt IDAss egne medlemmer, et flertal, som går ind for en sådan ordning, hvor arbejdsgiverne skal have pligt til at begrunde lønforskelle mellemm kvinder ogg mænd med samme arbejde og erfaring. 82 procent af den erhvervsaktive befolkning er enige eller meget enige heri. Blandt IDAs medlemmer er der også bred opbakning til en sådan ordning. 66 procent af medlemmerne er enige eller meget enige i,, at arbejdsgiverne skal have en forpligtelse f på dette område. Der er e lidt flere offentlig ansatte (74 procent) end privatansatte (63 procent) IDAA medlemmer, der mener, at arbejdsgiverne skal begrunde lønforskelle mellem kvinder og mænd. Tabel 5: Pligt til at begrunde lønforskelle, opdelt på befolkning, IDA medlemmer og virksomheder Arbejdsgiverne skal have pligt til at begrunde lønforskelle ml. kvinder og mænd Befolkning IDA medlemmer Virksomheder Privat Offentlig ansat ansat Alle Meget enig / enig Hverken enigg eller uenig Uenig / Meget uenig I alt 82 % 13 % 5 % 100 % 63 % 22 % 15 % 100 % 74 % 19 % 7 % 100 % 66 % 21 % 13 % 100 % 63 % 11 % 27 % 100 % Kilde: Befolkningsundersøgelse, IDA-medlemsundersøgelse og Virksomhedsundersøgelse. Også blandt de private virksomheder er der opbakningg til et sådant forslag. Sammenlagt er 63 procent af virksomhederne enige eller meget enige i, at de skal have pligt til at begrunde eventuelle lønforskelle mellem kvinder og mænd, som udfører samme arbejde og har sammee erfaring. Dette kunne ske ved, at ordningen blev udvidet til at omfatte fleree virksomheder, men stadig ikke de allermindste. Så vil over 10 ansatte og mindst 3 i hver lønkategori være passende. Side 7

8 Få kvindelige ledere generelt Kvinder i ledelsee Det andett aspekt af ligestillingsproblematikken, som belyses i denne analyse, er antallet af kvindelige ledere. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 95 procent af alle topledere er mænd. 83 procent af alle ledere i den private sektor er mænd. Der er en tydelig sammenhæng mellem køn og ledelsesniveau, idet andelenn af kvindeligee ledere stiger i takt med, at stillingsniveauet falder. Flest kvindeligee ledere er på laveste mellemlederniveau, hvor 22 procent af alt lederee er kvinder. Samlet set er 17 procent, svarende til af de i alt ledere, kvinder. Tabel 6: Andel af kvindelige og mandlige ledere i den private sektor, fordelt på ledelsesniveauer Øverste Højeste Mellemste Laveste Tværgående ledelsesniveau, mellemleder mellemleder mellemleder I alt direktør adm. Direktørr niveau niveau niveauu Mænd 95% % 93% 84% 79% 78% 7 83% Kvinder 5% % 7% 16% 21% 22% 2 17% I alt 100% % 100% 100% 100% 100% 100% Antal i alt Kilde: Danmarks Statistik, oplysninger baseret på 2007 tal. Direktører er defineret som personer, der: har en stillingskategori, der hedder Ledelse på øverste plan, har en summerett årsløn på meree end kr , er beskæftiget i en virksomhed med 10 eller flere ansatte og er beskæftiget i den private sektor og entenn på øverste ledelsesniveau, administrerende direktør, d ledere med reference til bestyrelsen b i A/ /S eller koncernledelse, eller beskæftiget med tværgående ledelse, direktørerr med reference til den administrerende direktør, som ikke er ledere af et specialområde i virksomheden. v Mellemlederee er her defineret som personer, der: har en summeret s årslønn på mere end kr. k ,-, er beskæftiget i en virksomhedd med 26 eller flere ansatte og er e beskæftiget i den private sektor og har en af de følgende stillingskategorier: - Ledelse på øverste plan (dog ikke de personer, der indgår i tabellerne vedrørende topledere) - Lønmodtager på højeste niveau samt markering i lønstatistikken for at have ledelse i jobbet. - Lønmodtager på mellemstee niveau samt markering i lønstatistikken for at have ledelse i jobbet. Få kvindelige ledere i ingeniørfaget For ingeniører og medlemmer af IDA er der relativt set også færre kvinder i ledende stillinger. 1 procent af de privatansatte kvindelige medlemmer har en stilling som direktør. Fire gange så mange mænd er direktør. På afdelingschefniveau findes 9 procent af allee kvinder ogg 11 procent af alle mændene. Kvinder er i lidt større grad end mænd repræsenteret blandt projektlederne, hvor 18 procent af kvinderne og 17 procent af mændene befinder sig. Side 8

9 Figur 1: Privatansatte e IDA medlemmer, fordeling af kvinder og mænd på stillingsgrupper (Kilde: IDA Lønstatistik 2009) 50% 40% 30% 20% 54% 44% 10% 0% 4% 5% 18% 17% 1% 9% % 11% 7% Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand KvindeK Mand DirektørD Afdelingschef Funktionschef Projektleder 13% 18% Kvinde Specialist, Chefkonsulent Mandd Kvinde Mand Øvrige Ingeniører, Akademikere På det offentlige område (figur 2) ses samme tendenss som i den private sektor. 72 procent af alle kvindelige IDA medlemmer i den offentlige sektor har stilling på laveste niveau som ingeniør/akademiker. 55 procent af mændene er på samme niveau. Figur 2: Offentligt ansatte IDA medlemmer, fordeling aff kvinder og mænd på stillingsgrupper (Kilde: IDA Lønstatistik 2009) 80% 70% 60% 50% 40% 72% 30% 55% 20% 10% 0,5% 2,3% 5% % 9% 3% 6% 12% 13% 7% 15% 0% Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand KvindeK Mand Kvinde Mand Kvinde Mand DirektørD Afdelings- Funktionschef Projektleder Specialist, Øvrige /kontorchef Chefkonsulent Ingeniører, Akademikere Der er i spørgeskemaundersøgelserne stillet spørgsmål til IDAs medlemmer om, hvorvidt de mener, at større virksomheder og organisationerr skal lave handlingsplaner og konkrete indsatser, så der bliver bedre balance mellem kvinder og mænd. Side 9

10 Tabel 7: IDA medlemmers holdning til handlingsplaner for ligelig fordeling af kvinder og mænd i ledelsen, opdelt på ansættelse og køn Privat ansat Offentlig ansat Mandd Kvinde I alt Mand Kvinde Større virksomheder og organisationer skal lave handlingsplaner og konkrete indsatser, i så der bliver balance mellem mænd og kvinder i ledelsen. Enig / Meget enig Hverken enig eller uenig Uenig / Meget uenig I alt 26% % 35% % 38% % 100% % 59% 28% 13% 100% 33% 33% 34% 100% 30% 37% 33% 100% 65% 28% 8% 100% Kilde: IDA-medlemsundersøgelse. I alt 43% 34% 24% 100% Det er i særlig grad kvinderne, der ønsker, at der gøres en aktiv indsats i for at flere kvinder får en ledende stilling, så der skabes en bedre balance mellem kvinder og mænd i ledelsen. I den private sektor s bakker 59 procent af kvindernee op om et forslag om handlingspl aner (andel der svarerr enig eller meget enig ). I den offentlige sektor tilslutter 65 procent af kvinderne sig idéen om handlingsplaner for balance mellem kvinder og mænd i ledelsen. Blandt IDAs medlemmer er andelen af kvinder i ledelsen rentt faktisk også lavere blandt de offentligt ansatte end blandt de privatansattep e (se figur 1 og 2). Det tyder på, at de kvindelige ingeniører i særlig grad hos det offentlige har brug for handlingsplaner, derr kan sætte skub i udviklingen. For mændenes vedkommende er der langtfra samme e opbakning hverken i den private eller denn offentlige sektor. 38 procent p af mændene i det private og 33 procent i det offentlige er imod indførelse af handlingsplaner eller konkrete indsatser, så der bliver en meree ligelig fordeling af kvinder og mænd i ledelsen. Også blandt de private virksomheder er der langt fra samme vilje til en konkret indsats for en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i ledelsen. 57 procent af de adspurgte virksomheder afviser, at virksomheden bør have en handlingsplan eller anden form for konkret indsats, der kan være med til at få flere kvinder i ledelsen. Tabel 8: Virksomhede ers holdning til handlingsplaner for balance mellem kvinder og mænd i ledelsen Synes du virksomheden børr have en handlingsplan og/eller konkrete indsatser, så der bliver balance mellem mænd ogg Virksomheder kvinder i ledelsen Ja, vi har allerede en handlingsplan 9 % Ja 26 % Nej 57 % Ved ikke 8 % I alt 1001 % Kilde: Virksomhedsundersøgelsen Hver tiende (9 procent) virksomhed siger, at a de allerede har initiativer, der kan være med til at skabe en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i ledelsen. Side 10

11 Hver fjerde virksomhed (26 procent) er desuden positivt indstillet og ser gerne, at virksomheden igangsætter konkrete indsatser på området. Konklusioner ogg anbefalinger Nærværende analyse har set på, hvordan det står til med ligeløn og kvinder i ledelse på det danske arbejdsmarked og sammenholdt det med, hvad befolkningen i almindelighed, ingeniører ogg virksomheder mener om nogle af de handlemuligheder vi har for at skabe mere lige løn mellem kønnene og flere kvinder i ledelse. l Åbenhed omkring løn Der er forskel på, hvad kvinder og mænd tjener, når de har en videregåendee uddannelse som ingeniør, cand. scient. eller anden naturvidenskabelig uddannelse og arbejder i den private sektor. Lønforskelle kan delvist forklares ud fra objektive forskelle mellemm de to køns forskelligee placering og roller på arbejdsmarkedet. Men de kan ikke forklaree hele forskellen. Når der tages højde for kendtee og løndeterminerende forskelle mellem kønnene, er der stadig en kønsrelateret forskel. Blandt IDAs medlemmer er der et løngab på 3,5 procent. En måde at bekæmpe ulige løn på er større åbenhed omkring lønnen. Et flertal blandt befolkningen (47 procent) ønsker mere åbenhed omkring løn på arbejdspladserne. Åbenhed handler om, att både offentlige og private virksomheder i udgangspunktett er åbne omkring løndannelse både i forhold til løn, tillæg og personalegoder. Men også at tillidsrespræsentanter får de nødvendige oplysninger omkring løn og tildeling af tillæg mv., så de kan rådgive deres kollegaer bedst muligt. I dag skal alle arbejdsgivere med mindst 355 ansatte udarbejde en årlig kønsopdelt lønstatistik, når der på virksomheden er grupper af medarbejder re med mindst 10 personer af hvert køn. Statistikken skal behandles i virksomhedens samarbejdsudvalg. Et flertal af den erhvervsaktive befolkning og o blandt IDAs egne medlemmer går ind for en ordning, hvor arbejdsgiverne skal have pligtt til at begrunde lønforskelle mellem kvinder og mænd med samme arbejde og erfaring. I dag omfatter den kønsopdelte lønstatistik, og krav k til at den behandles i samarbejdsudvalget, kun store virksomheder. IDA anbefaler, at arbejdsgivere med færre ansatte udarbejder lønstatistikker opgjort på køn og dermed skaber opmærksomhed på ligeløn. En passende minimumsstørrelse for virksomheden vil være over 100 ansatte og med min. 3 ansatte i hver stillingskategori. IDA anbefaler, at samarbejdsudvalg diskuterer status omkring ligeløn årligt, så der dermed kommerr fokus på, om virksomheden gør det godt nok. Fx kan det diskuteres, om kvinder på barsel kommer til t lønforhandlinger, om det er en arbejdsplads, hvor der er plads til en god balance b mellem arbejdee og privatliv o.lign. Side 11

12 Få kvindelige ledere generelt Tal fra Danmarks Statistik viser, at 95 procent af alle topledere er mænd. 83 procent af alle lederee i den private sektor er e mænd. Der er en tydelig sammenhæng mellem køn og ledelsesniveau, idet andelen af kvindelige ledere stiger, i takt med at stillingsniveauet falder. De fleste kvindelige ledere er på laveste mellemledern niveau, hvor 22 procent af alt ledere er kvinder. Når der er væsentligt færre kvinder i ledelse end mænd, får arbejdspladserne ikke brugt alle de mange talenter, der findes derude. En måde at ændre dette er, at virksomhederne laver særlige handlingsplaner for, hvordan der kommer flere kvinder i ledelsen. Det er i særlig gradd kvinderne, der ønsker, at der gøres en aktiv indsats for, at flere kvinder får en ledende stilling, så derr skabes en bedre balance mellem kvinder og mænd i ledelsen. Dette understreger, at der er behov for en indsats, der underbygger kvindernes k muligheder for at komme ind på direktionsgangene. Virksomheder kan selv kan sætte gang i udviklingen ved at tiltræde Charteret for Flere Kvinder i Ledelse. Formålet med charteret c er, at virksomhederne sikrer, at kvinder og mænd har lige muligheder for at gøre lederkarriere. Underskrivere af charteret skal igangsættee konkrete, målbare indsatser i virksomheder og organisationer for at øge andelen af kvinder i ledelse på alle niveauer. IDA anbefaler, at virksomheder laver handlingsplaner for at få flere kvinder i ledelse. Det er en naturlig del af moderne lederrekrutering. Side 12

13 Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til: Politisk konsulent Pernille Hagedorn-Rasmussen (telefon , mail: dk) Presserådgiver Karinn Borberg (telefon , mail: Chefanalytiker Michael Simonsen (telefon , mail: Metode Resultaterne i IDA-analysen bygger (hvis ikke andet er nævnt) på tre undersøgelser: En befolkningsundersøgelse gennemført for f IDA af Capacent. Resultaterne e bygger på i alt gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskeree mellem 188 og 65 år. Interviewene er gennemført i perioden 17. til 22. marts En virksomhedsundersøgelse gennemført t for IDA af Capacent. Resultaterne er lavet på baggrundd af i alt 301 gennemførte interview med private virksomheder med mindst fem ingeniører ansat. Interviewene err gennemført i perioden 7. april til 15. april En medlemsundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af erhvervsaktivee medlemmer mellemm 18 og 65 år. Af de 4.709, der fik spørgeskemaet, svarede de 1251, hvilket giver en svarprocent på 27. Interviewene blev foretagett i perioden 8. april til 19. april Side 13

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

Fokus på køns betydning for løn

Fokus på køns betydning for løn Juli 2010 Fokus på køns betydning for løn Er der forskel på, hvad mænd og kvinder tjener, når de har en videregående uddannelse som ingeniør, cand. scient. eller anden naturvidenskabelig uddannelse og

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Dynamiske effekter af en skattereform

Dynamiske effekter af en skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 177 Offentligt OMTRYK februar 2009 Dynamiske effekter af en skattereform Skattekommissionen er i februar 2009 kommet med et bud på en skattereform, der skal ruste Danmark

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2016

Djøf Privats lønstatistik 2016 Djøf Privats lønstatistik 2016 01.11.2016 Lønstigning på 4,2 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 4,2 pct. fra september 2015 til september 2016. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØNKOMMISSIONENS OPGAVE Kortlægge, analysere og drøfte: Om løn, ansættelsesog ledelsesstrukturer i den offentlige

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Tryghed på arbejdsmarkedet

Tryghed på arbejdsmarkedet August 2010 Tryghed på arbejdsmarkedet Resume Det danske arbejdsmarked er generelt karakteriseret ved en meget betydelig jobomsætning. Aktuelt påbegynder godt 560.000 personer årligt ny beskæftigelse.

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Indledning Ref. KAB/- 28.02.2017 I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011

LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011 LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011 Nedsat af regeringen i kølvandet på overenskomstforløbet og strejkerne foråret 2008 Kommissorium: Ligeløn en delproblemstilling

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler Side 1 af 6 Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler LØNFORHANDLING Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Unge bliver i højere grad stresset af lønforhandling... 3 Metode... 6 Hovedkonklusioner Fire ud af

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2017

Djøf Privats lønstatistik 2017 Djøf Privats lønstatistik 2017 01.11.2017 Lønstigning på 2,9 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 2,9 pct. fra september 2016 til september 2017. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september Public

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september Public TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september 2008 Public Metode Feltperiode: 8.-10. september 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Hvilke frynsegoder stiller din arbejdsplads til rådighed for dig som ansat? 35% 30% 17% 10% 5% 3% 1% 1% 2%

Hvilke frynsegoder stiller din arbejdsplads til rådighed for dig som ansat? 35% 30% 17% 10% 5% 3% 1% 1% 2% FOA Fag og Arbejde Analysesektionen 28. april 2006 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde har i perioden 18. -25. april 2006 i gennemført en medlemsundersøgelse om udbredelsen

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Resume Digitaliseringen omkalfatrer erhvervslivet og arbejdslivet med nye arbejdsformer, samarbejdsformer og

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet

Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet DSR, Kreds Nordjylland Tirsdag d. 8. maj 2012 Ligestilling en særlig dansk værdi? Beskæftigelse EU 2008 Euopean Commission,

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct. Djøf Privats lønstatistik 2015 6.11.2015 Lønstigning på 3,1 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,1 pct. fra september 2014 til september 2015. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere