Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum"

Transkript

1 Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015

2 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst otte uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser, men det er alene Byrådet der afgør, om og hvornår lokalplanen kan vedtages endeligt. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen indberettet til PlansystemDK. En lokalplan omfatter to hoveddele - først Redegørelse og dernæst Lokalplanbestemmelser. Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., som fi ndes bagest i planen. I redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt planens forhold til anden planlægning. Som indledning til bestemmelser og redegørelse gives en kort præsentation af lokalplanområdet samt baggrunden for og formålet med lokalplanen. Praktiske oplysninger Bemærkninger kan sendes til: Favrskov Kommune Teknik- og Kultur Skovvej Hinnerup Dette forslag er udarbejdet af Favrskov Kommune, Teknik- og Kultur. April Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum, Indledning

3 INDHOLD Hvad er en lokalplan? 2 Indhold 3 Redegørelse 5 Lokalplanområdet og dets omgivelser 5 Lokalplanens baggrund og formål 5 Lokalplanens indhold 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning 7 Kommuneplanen 7 Anden planlægning 7 Vandforsyning 9 Kloakforsyning 9 Varmeforsyning 9 Serviceforsyning 9 Jordforurening 9 Museumsloven 9 Grundejerforening 10 vurdering 10 Servitutter 10 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 10 Favrskov Kommune, Forslag til lokalplan nr Lokalplanens formål 11 Lokalplanens område og zonestatus 11 Områdets anvendelse 11 Udstykning 12 Veje, stier og parkering 13 Tekniske anlæg 14 Bebyggelsens omfang og placering 14 Bebyggelsens udseende 15 Ubebyggede arealer og beplantning 16 forhold 17 Grundejerforening 17 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 17 Servitutter 18 Lokalplanens retsvirkninger 18 Vedtagelsespåtegning 18 Kortbilag 1 - Matrikelkort 19 Kortbilag 2A - Lokalplankort A 20 Kortbilag 2B - Lokalplankort B 21 Kortbilag 3 - Illustrationsplan 22 Bilag 4 - Servitutliste 23 Bilag 5 - Strategisk miljøvurdering Lokalplan nr Indhold Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum 3

4 Favrskov Kommune, Kommuneplantillæg nr Fremtidige bestemmelser 28 Områdets anvendelse 28 Særlige bestemmelser for Voldum Nielstrup Bramstrup 28 Bebyggelsens art og anvendelse 28 Bebyggelsesforhold 28 Zonestatus 28 vurdering 28 Kommuneplantillæggets retsvrikninger 28 Vedtagelsespåtegning af kommuneplantillæg nr Bilag 6 - fremtidige rammer i kommuneplanen - Nyt rammeområde 9.BO.3 30 Bilag 7 - Strategisk miljøvurdering kommuneplantillæg nr Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum, Indhold

5 REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER Lokalplanområdet ligger centralt i Voldum vest for Voldum-Hallen og Voldumegens Friskole. Området afgrænses mod syd af Voldum-Rud Vej, mod vest grænser området op til den eksisterende husrække langs Voldum- Rud Vej og i matrikelskellet er et markant beplantningsbælte. Den eksisterende boligbebebyggelse vest for lokalplanområdet Mellem lokalplanområdet og Voldum-Hallen ligger et areal, der dyrkes landbrugsmæssigt. Den del af arealet, der ligger nærmest Voldum-Hallen er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål og kan fx anvendes til en udvidelse af hallen eller sportssbaner. Nord for lokalplanområdet løber Revens Møllebæk, der er et karakteristisk landskabstræk. Mellem områdets nordlige afgrænsning og bækken ligger et regnvandsbassin, hvor også regnvand fra lokalplanområdet skal tilledes. Terrænet falder svagt mod nord med et fald i hele lokalplanområdets længde på 3-4 meter. Lokalplanområdet, der har et areal på ca. 2,7 ha, er ved planens udarbejdelse kommunalt ejet og ligger i landzone. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres arealet fra landzone til byzone. LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af byrådets ønske om at kunne tilbyde attraktive parcelhusgrunde og storparceller til tæt-lav boligbyggeri i Voldum. I udviklingsplanen for Voldum, der er udarbejdet i 2013, er et af udviklingsønskerne fl ere byggegrunde. Lokalplanen udlægger området til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, veje, stier samt fælles friarealer, der kan disponeres til leg og ophold. Andre temaer i lokalplanen er overgangen til landskabet og den visuelle kontakt fra Voldum-Rud Vej gennem lokalplanområdet til landskabet mod nord. Lokalplanområdet ligger inden for kildepladszonen til Nielstrup-Bramstrup vandværk, som forsyner områdets borgere og virksomheder med rent drikkevand. Derfor indeholder lokalplanen grundvandsbeskyttende tiltag i form af krav til veje og parkeringsarealernes udformning. Lokalplanen åbner mulighed for, at det eksisterende rørlagte vandløb kan ledes i en åben rende langs stamvejen. En åben vandrende vil tilføre boligområdet et karakteristisk element og vil højne kvaliteten af de fælles friarealer. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanområdet inddeles i to delområder til boligbebyggelse. I det ene delområde kan der kun opføres åben-lav boliger, mens der i det andet kan opføres enten tæt-lav eller åben-lav boliger. De fælles friarelaer udlægges i et delområde for sig. I lokalplanområdets nordlige del udlægges arealer til fælles opholds- og friareal, der friholdes for bebyggelse og sikrer overgangen det åbne land, regnvandsbassin og Revens Møllebæk. De fælles friarealer syd for bebyggelsen sikrer oversigtsarealer og afstand mellem boligerne og Voldum-Rud Vej. Redegørelse Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum 5

6 Revens Møllebæk Stadion Lokalplanområdet Voldum- Hallen Voldum-Rud Vej Voldumegnens Friskole Kirke Lokalplanområdet ligger centralt i Voldum vest for Voldum-Hallen og Voldumegnens Friskole. Lokalplanområdet ligger ud til åbne marker og Revens Møllebæk mod nord Lokalplanområdet set fra sydvest med beplantningsbæltet i baggrunden Revens Møllebæk løber nord for lokalplanområdet 6 Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum, Redegørelse

7 Langs lokalplanområdets østlige og vestlige skel udlægges arealer til beplantningsbælter, der danner afgrænsning mod naboparcellen mod vest og de åbne marker mod øst. I områdets sydlige del udlægges ligeledes areal til beplantningsbælte, som visuel afskærmning mod Voldum-Rud Vej. Lokalplanområdet vejbetjenes fra en facadeløs stamvej, der tilsluttes Voldum-Rud Vej. Boligerne betjenes fra boligveje, der afsluttes med en vendeplads. På vendepladserne kan der anlægges op til fi re gæsteparkeringspladser. Stamvejen placeres centralt i lokalplanområdet, så trafi kken til boligerne fordeles jævnt. Der etableres stiforbindelse til regnvandsbassinet nord for lokalplanområdet. Regnvandbassinets kapacitet udvides ved byggemodning af området og det er tanken, at bassinet får en rekreativ karakter i form af en sø en svagt skrånende brinker. Storparcel I de to delområde II kan der opføres tæt-lav bebyggelse. Den samlede bebyggelse inden for den enkelte storparcel skal sikres et fælles præg med hensyn til arkitektonisk udformning, materialer og farver. Det vil være op til bygherre at udvikle et projekt, der kan indpasses i terrænet og omgivelserne. Særlig beplantning Langs lokalplanområdets østlige og vestlige skel og langs de sydligste grundes syd skel plantes et fem meter bredt 2-3 rækket beplantningsbælte bestående af hvidtjørn, æblerose, røn, eg, mirabelle, sargents æble, fjeldribs og gedeblad. Plantebælterne danner en ensartet overgang til det åbne land og er et motiv, der går igen i det omgivende landskab. Beplantningsbæltet plantes efter en beplantningsplan, hvor 90% består af buske der i naturlig vækst bliver op til 3-4 meter høje og kun 10% udgøres af højere træer. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplanen Lokalplanområdet ligger i rammeområde 9.BO.1 i Kommuneplan 13. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i rammeområde 9.BO.1, der fastlægger etageantallet til én med udnyttelig tagetage. For at denne lokalplan er i overensstemmelse med Kommuneplan 13 er der udarbejdet et kommuneplantillæg, hvor det eksisterende rammeområde får nyt rammebetegnelse og etageantallet øges til to. Kommuneplantillæg nr. 8 fi ndes bagest i denne lokalplan. Anden planlægning Grundvandsbeskyttelse Ifølge Kommuneplan 13 ligger lokalplanområdet i et område med særlige grundvandsinteresser. Lokalplanområdet ligger inden for kildepladszonen til Redegørelse Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum 7

8 det almene vandværk Nielstrup-Bramstrup. Kildepladszonen udgør en 300 m beskyttelseszone omkring boringer til almene vandværker. Kildepladszonen er en del af indvindingsoplandet og derved har denne status af Område med Særlig Drikkevandsinteresse. En konkret vurdering viser, at kildepladszonen er sårbar overfor nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. Inden for dette område er risikoen for forurening af det vand, der skal indvindes til drikkevand, så stor, at der ikke kan tillades potentielt grundvandstruende aktiviteter. Nielstrup-Bramstrup vandværk forsyner borgerne og virksomheder i området med rent drikkevand. Derfor bør der ikke anvendes pesticider eller forekomme anden form for forurening, som ved nedsivning kan forurene grundvandet i området. Områdets ejere og brugere bør desuden være opmærksomme på nedsivningsrisiko ved oplagring og håndtering af forurenende stoffer som fx opløsningsmidler, som er meget mobile i jord, og som selv i relativt små mængder udgøre en væsentlig forureningsrisiko. For at sikre bedst mulig beskyttelse af grundvandet indgår følgende virkemidler i lokalplanen: Veje og fælles parkeringsarealer skal udføres med tæt belægning og tilstrækkelige sideanlæg med afl edning af regnvand og saltholdigt smeltevand til kloaknet, så der ikke sker nedsivning af forurenet regnvand i området. Tilslutning til kollektive forsyningsanlæg. Spildevand fra området ledes til renseanlæg. Regnvand ledes via bassin til Revens Møllebæk. Der må ikke forekomme nedsivning af overfl adevand. Natur og landskab Der fi ndes ingen beskyttede naturtyper, arealer, der er fredede eller omfattet af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, fredede fortidsminder eller beskyttede sten- og jorddiger eller arealer, der er omfattet af retningslinjer i kommuneplanens kapitel 15 om natur inden for lokalplanområdet. Umiddeldbart nord for lokalplanområdet fi ndes et eksisterende regnvandsbassin, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 som naturtypen sø. En ændring af regnvandsbassinet kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Kort der viser beliggenheden af de internationale naturbeskyttelsesområder. Internationale naturbeskyttelsesområder Lokalplanen ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. Afstanden fra lokalplanområdet til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, habitatområde nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov er ca. 9 km. En eventuel påvirkning af arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for det internationale naturbeskyttelsesområde vurderes, at være uvæsentlig eller af underordnet betydning, dels pga. lokalplanens indhold og dels pga. stor afstand fra lokalplanområdet til det nærmeste naturbeskyttelsesområde. Generel beskyttelse af visse arter Kommunen har foretaget en gennemgang af eksisterende viden og har ikke 8 Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum, Redegørelse

9 kendskab til forekomster af de særligt beskyttede arter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Der er heller ikke fundet potentielle levesteder for disse arter indenfor lokalplanområdet. På baggrund heraf vurderes det, at lokalplanen ikke får nogen indvirkning på beskyttelsen af visse arter og deres levesteder. Rørlagt vandløb Der er registreret et privat rørlagt vandløb, der løber på langs af lokalplanområdet fra Voldum-Rud Vej til Revens Møllebæk. Vandløbet ligger i en dybde af ca. 1,5-2 meter. Lokalplanen åbner mulighed for, at vandløbet kan fritlægges på en del af strækningen ved byggemodning og placeres i et tracé langs stamvejen. På lokalplankortene er den nordligste halvdel af vandløbet vist som fritlagt. Uanset om vandløbet ved byggemodning omlægges i nyt rør eller fritlægges, overgår vedligehold af vandløbet til grundejerforeningen, når den stiftes. Vandforsyning Området vandforsynes fra Nielstrup Bramstrup Vandværk. Kloakforsyning Området seperatkloakeres. Spildevand afl edes til Voldum Renseanlæg i henhold til kommunens spildevandsplan. Regnvandet ledes til Revens Møllebæk via bassin nord for området. Varmeforsyning Lokalplanområdet ligger i et område med individuel varmeforsyning. Serviceforsyning Lokalplanområdet hører under skoledistriktet Hadbjerg Skole. Voldumegens Friskole, der er den lokale friskole, ligger få hundrede meter øst for lokalplanområdet. Voldum Børnehave ligger godt en kilometer øst for området. De nærmeste indkøbsmuligheder fi ndes i Hadsten og Randers. Jordforurening I lokalplanområdet er der pr. 28. november 2014 ingen kortlagte arealer i henhold til lov om forurenet jord. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanområdet konstateres tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes og arbejdet standses. Lokalplanområdet har hidtil ikke været omfattet af områdeklassifi ceringen (arealer, der kan være lettere forurenede). Ved byrådets vedtagelse af lokalplanen overgår lokalplanområdet fra landzone til byzone. Favrskov Kommune har vurderet, at lokalplanområdet fortsat ikke skal være omfattet af områdeklassifi ceringen, idet lokalplanområdet kan karakteriseres som tidligere landbrugsareal uden kendte kilder til jordforurening. Der skal sikres størst mulig genanvendelse af overskudsjord på lokaliteten. Museumsloven Anlægsarbejder indenfor lokalplanområdet må ikke ske uden forudgående ori entering af museumsmyndighederne, jævnfør kapitel 8 i Museums loven. Området vil ikke være undersøgt af museums myn dig he derne inden lokalplanens endelige vedtagelse. Redegørelse Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum 9

10 Moesgård Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af ovennævnte område, med det formål at lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter, der er omfattet af Museumslovens 27, dvs.: Strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, fl ytbare genstande og monumenter og den sammenhæng hvori disse spor er anbragt (jævnfør Museumslovens 27 stk. 1). Lokalplanområdet ligger på et sydvendt svagt skrående terræn. På sådanne lokaliteter er der erfaringsmæssigt ofte spor efter forhistorisk bebyggelse. Moesgård Museum anbefaler, på den baggrund, at der forud for anlægsarbejder foretages en større arkæologisk forundersøgelse. Hvis det ved prøvegravningen viser sig, at der på området er bevaret væsentlige arkæologiske fortidsminder, skal der efterfølgende foretages en egentlig arkæologisk undersøgelser. Grundejerforening Der skal oprettes en eller fl ere grundejerforeninger for samtlige ejendomme inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningerne skal varetage grundejernes interesser i området. Det sikres, at de forpligtigelser, der overdrages til grundejerne, kan varetages kollektivt. Foreningerne skal bl.a. overtage og vedligeholde de veje, stier, beplantningsbælter og fælles friarealer, som skal være private inden for lokalplanområdet samt det private rørlagte vandløb. Favrskov Kommune kan afgøre, om der skal oprettes en eller fl ere selvstændige grundejerforeninger for lokalplanområdet eller, om grundejerne skal optages i en allerede eksisterende grundejerforening. vurdering Som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bl.a. kommune- og lokalplaner, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som følge af en scree ning af lokalplanen efter lovens 3 bilag 2 vurderes det, at de miljømæssige konse kvenser som følge af lokal planens gennemførelse er af sådan en karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig. SERVITUTTER Servitutredegørelse se bilag 3. LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke ud nyt tes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksi ste rende, lovlige anvendelse af ejendomme inden for området kan dog fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort af Byrådet, dog højst 1 år efter offent liggø relsen. De blivende retsvirkninger fremgår af lokal pla nens Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum, Redegørelse

11 FAVRSKOV KOMMUNE, FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 347 I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Formålet med lokalplanen er at: - åbne mulighed for et nyt boligområde i sammenhæng med det øvrige Voldum - give mulighed for områdets anvendelse til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende friarealer - fastlægge en grøn struktur for området - fastlægge beliggenhed og retningslinjer for brugen af fælles friarealer - udlægge arealer til stamvej, boligveje og sti - overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone - beskytte grundvandet mod forurening Ad. 3.1 Tæt-lav boligbebyggelse omfatter dobbelt-, gårdhave-, kæde- og rækkehuse. Jf. Byplanhåndbogen defi neres de forskellige tæt-lav boligtyper sådan: Dobbelthuse: Bygning med to boliger adskilt med lodret lejlighedsskel. Dobbelthuse er omfattet af byggelovens 10 A om, at de enkelte boliger skal kunne udstykkes. Gårdhavehuse: Enfamiliehuse der er sammenbygget med lignende huse og udformet, så der dannes en gårdhave med mur/facade på fl ere sider. Kædehuse: Form for rækkehus hvor f.eks. udhus eller garage er forskudt sammen med nabohuset, eller hvor beboelseshusene er bundet sammen af mellemliggende garager / udhuse. Rækkehuse: Tæt-lav bebyggelse bestående af enfamiliehuse der er bygget sammen med andre, tilsvarende huse, så de danner en række. Ofte i to etager med en have foran og bagved huset. 2 3 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen omfatter del af matrikelnummer 18 ap Voldum By, Voldum samt alle parceller der efter den 28. november 2014 udstykkes herfra og som berøres af lokalplanen. 2.2 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 2A og 2B. 2.3 Området opdeles i delområderne I, IIa, IIb og III. 2.4 Lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone med lokalplanens endelige vedtagelse. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanen opdeles i tre delområder: Delområde I - åben-lav: Delområdet må kun anvendes til helårsboliger i form af åben-lav boligbebyggelse. Der må kun opføres og indrettes én bolig på hver ejendom. Delområde IIa og IIb - åben-lav eller tæt-lav: Delområdet må kun anvendes til helårsboliger i form af åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsestypen skal være den samme inden for det enkelte delområde. Bestemmelser Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum 11

12 Ad 3.1 Opsætning af legeredskaber kræver byggetilladelse. Ad 3.2. Her tænkes der på erhverv af typen frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende erhverv samt dagpleje og lignende. I området må der ikke udøves virksomhed som kan medføre risiko for nedsivning der forurener grundvandet. Favrskov Kommune, Natur og kan fastlægge nærmere betingelser for virksomhedens indretning og drift. Delområde III - fælles opholds- og friareal. Delområdet må kun anvendes til fælles opholds- og friareal for boligbebyggelserne i delområde I og II. Der kan etableres en eller fl ere legepladser inden for området. 3.2 Indenfor lokalplanområdet kan der drives sådanne former for erhverv, som almindeligvis kan udføres i forbindelse med en bolig. Det er en forudsætning at: - virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, - virksomheden efter Favrskov Kommunes skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, herunder ved skiltning eller lignende, og områdets karakter af boligområde ikke brydes, - virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende, - virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke kan imødekommes på ejendommen, og - virksomheden ikke omfatter detailhandel, herunder salg af dagligvarer og udvalgsvarer. 3.3 Inden for området må der endvidere opføres mindre anlæg til områdets tekniske forsyning. 4 UDSTYKNING 4.1 Udstykning skal i princippet ske som vist på kortbilag 2A og 2B. For delområde I åben-lav gælder: 4.2 Ingen grund må udstykkes med en mindre grundstørrelse end 700 m 2. Ad 4.3 Byggeloven 10 A: Når der opføres mere end eet enfamilieshus til helårsbeboelse på en ejendom, skal bebyggelsen opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang. Mulighed for udstykning som nævnt i 1. pkt. skal også foreligge, når der ved til- eller ombygning eller andre forandringer af et bestående enfamilieshus sker en opdeling af huset i fl ere enfamilieshuse. For delområde IIa og IIb - åben-lav eller tæt-lav gælder : 4.3 Ved udstykning til åben-lav boligbebyggelse må ingen grund udstykkes med en mindre grundstørrelse end 700 m 2. Ved udstykning til tæt-lav boligbebyggelse må ingen grund være mindre end 250 m 2. For delområde III - fælles friarealer gælder: 4.4 Området må ikke udstykkes. 12 Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum, Bestemmelser

13 5 VEJE, STIER OG PARKERING Ad 5.1 Vejudlægget til stamvejen har en variabel bredde på op til 26 meter. Det brede vejudlæg er netop det der giver området sit særlige præg. Dels giver det et kig fra Voldum-Rud Vej gennem området til det bagvedliggende landskab og dels giver det et varieret oplevelsesforløb, når man færdes i området. 5.1 Der udlægges areal til følgende nye veje og stier: Stamvej A-A: Vejen placeres i et vejudlæg med en variabel bredde på op til 26 meter. Ved overkørslen til Voldum-Rud Vej er bredden 26 meter. Kørebanen anlægges med en bredde på 6 m med et slynget forløb i princippet som vist på kortbilag 2A og 2B. Den resterende del af vejudlægget reserveres til rabat i varierende bredde. I rabatarealet kan anlægges en åben vandrende. Boligvej B-B, C-C, D-D og E-E placeres i et vejudlæg med en bredde på 16 meter. Kørebanen anlægges med en bredde på 5 meter. For enden af hver boligvej anlægges en vendeplads med et areal på 18x14 m. På hver vendeplads kan der etableres op til fi re gæsteparkeringsspladser. Den resterende del afvejudlægget reserveres til rabat. Hvis vandløbet fritlægges skal boligveje, der krydser vandløbet forbindes til stamvejen via broer. Sti a-a anlægges i en bredde på fi re meter. I princippet som vist på kortbilag 2A og 2B. Stien anlægges med et en meter bredt græsarmeringsspor i hver side og et to meter bredt spor med stenmel i midten. Alle veje og stier udlægges i princippet som vist på kortbilag 2A og 2B. Hvis delområde II udnyttes til tæt-lav bebyggelse skal vejadgang til området placeres i princippet som angivet på kortbilag 2B. Der kan etableres trampestier i de fælles friarealer. Ad 5.2 Fælles parkeringsarealer, interne veje og manøvrearealer skal udføres med en tæt belægning og tilstrækkelig sideanlæg, der sikrer mod nedsivning af regnvand og saltholdigt smeltevand. Regnvand fra disse arealer skal via afl øbsanlæg, godkendt af Favrskov Kommune ledes til regnvandsbassin (kloaknettet) i lokalplanområde. 5.2 Veje og fælles parkeringsarealer skal udføres med tæt belægning og tilstrækkeligt sideanlæg med afl edning af regnvand og saltholdigt smeltevand til kloaknet, så der ikke sker nedsivning af forurenet regnvand i området. For delområde I samt IIa og IIb, hvis de anvendes til åben-lav gælder: 5.3 Til hver ejendom må der anlægges én overkørsel i en bredde af max. 6 meter (for ejers regning). Overkørslen skal udføres af samme type belægningssten som indkørslerne. Overkørslerne skal udføres med samme hældning som rabatarealet. 5.4 I forbindelse med anlæg af vejene anlægges skråningsanlæg jf. byggemodningsprojektet inde på den enkelte parcel. 5.5 Der skal anlægges parkeringspladser svarende til to biler pr. bolig på den enkelte ejendom. Bestemmelser Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum 13

14 For delområde IIa og IIb, hvis de anvendes til tæt-lav gælder: 5.6 Der anlægges én overkørsel med en bredde på 6 m og en placering i princippet som vist på kortbilag 2B. 5.7 Der skal anlægges parkeringspladser svarende til to biler pr. bolig inde på storparcellen. Parkering kan ske ved de enkelte boliger, suppleret med fælles parkeringspladser. 6 TEKNISKE ANLÆG 6.1 Alle former for data- og el-ledninger, herunder til vej og stibelysning skal fremføres som jordkabler. 6.2 Områdets tekniske forsyning sker på de til enhver tid gældende leveringsbetingelser fra de pågældende selskaber. Ad 6.3 Jordvarmeanlæg må først etableres efter tilladelse fra Favrskov Kommune, Natur og. Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen, må der kun anvendes IPAsprit som frostsikring. 6.3 Lokalplanområdet forsynes med individuel varmeforsyning. 6.4 Ny bebyggelse i området seperatkloakeres. Spildevand afl edes til Voldum Renseanlæg i henhold til kommunens spildevandsplan. Regnvandet ledes til Revens Møllebæk via bassin nord for området. Der må ikke etableres nedsivning af regnvand via faskiner. 6.5 Inden for lokalplanområdet må der ikke opsættes udendørs antenner. Dog må eventuelle paraboler anbringes max. 1 m over terræn. 6.6 Der må ikke etableres tagvindmøller eller minimøller. 6.7 Der kan etableres anlæg til indvinding af solenergi på bebyggelsen, jf Belysning på fordelingsvej, stamvej og boligveje samt stibelysning skal udføres i overensstemmelse med Favrskov Kommunes belysningsplan. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelse skal tilpasses terræn, således at terrænforskelle optages i bygningen / bebyggelsen, jf Favrskov Kommune fastlægger, i forbindelse med byggetilladelse, et 14 Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum, Bestemmelser

15 Ad 8.1 Zink og kobber som erfaringsmæssigt patinerer indenfor en kort årrække, betragtes i denne sammmenhæng ikke som blanke. Anlæg til solenergi eller lignende kan tillades anbragt på tagfl aden under forudsætning af, at anlægget følger tagets hældning. Ved opsætning af solenergianlæg på fl ade tage skal disse placeres mindst 1½ meter fra facaden og højst rage 1 meter over tagfl aden. Solenergianlæg skal være udformet med anti-refl eksbehandlet glas, og ejeren skal ved ansøgning om byggetilladelse dokumentere, at det påtænkte anlæg ikke vil være til gene for den omgivende bebyggelse i form af refl ektioner. Ad 8.3 Blank mur: Facaden fremstår i ubehandlet mursten. Træhuse: Hensigten med bestemmelsen om træhusenes udtryk er at sikre at træhusene tilpasses en modernistisk og bymæssig træarkitektur, der kan indpasses i et moderne boligområde. Træhuse, der har klare referencer til andre landes vildmarksarkitektur eller danske sommerhus- eller naturområder, kommer bedst til sin ret i andre omgivelser end et bymæssigt boligområde. 8 niveauplan i forhold til det byggemodnede terræn. Niveauplanet fastlægges som udgangspunkt som et gennemsnit af den byggemodnede terrænkote ved hushjørnerne. For tæt-lavt byggeri fastlægges niveauplaner for det samlede projekt under ét. Forinden en byggetilladelse kan udstedes, skal der foreligge en godkendt terrænreguleringsplan for bebyggede og ubebyggede arealer. 7.3 De fælles friarealer og arealer til vej- og stiudlæg indgår ikke som en del af beregningsgrundlaget for bebyggelsesprocenten. For delområde I samt IIa og IIb, hvis de udnyttes til åben-lav gælder: 7.4 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. For delområde IIa og IIb, hvis de udnyttes til tæt-lav gælder: 7.5 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Boligbebyggelse i hele lokalplanområdet må opføres i max. to etager. BEBYGGELSENS UDSEENDE 8.1 Der må ikke anvendes blanke og refl ekterende tagmaterialer, herunder glaserede tagsten, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi. Hvis der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, der anbringes udvendigt på bygningen, indgå som en del af tagfl aden eller en del af bygningens øvrige facader. Ved opsætning af solenergianlæg på fl ade tage skal disse placeres mindst 1½ m fra facaden og stativer skal afskærmes mod omgivelserne. 8.2 Kommerciel skiltning i området må ikke fi nde sted. Hvis der er behov for skiltning til en virksomhed, som er lovlig jf. 3.2 kan der søges om dispensation. 8.3 Bygningsfacader skal fremstå i blank mur, beton, træ, glas eller som vandskurede eller pudsede overfl ader. Mindre bygningsdele kan udføres i eternit eller forpatineret metal. Ved mindre bygningsdele forstås et areal, der er mindre end 1/4 af det samlede facadeareal. Der må ikke opføres bjælkehuse, huse med rundtømmer beklædning eller beklædning med blokhusbrædder. Mindre bygninger f.eks. skure, carporte eller overdækkede arealer kan ligeledes udføres i træ, glas og forpatineret metal, eller med pladebeklædning samt tegl. Tage skal være ensfarvede og dækkes med enten tegl- eller cementtag- Bestemmelser Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum 15

16 sten, sort tagpap, træspån eller naturskifer. Alternativt kan tage, der udføres som grønne tage, beklædes med mossedum eller lignende. For delområde II, hvis det udnyttes til tæt-lav gælder: 8.4 Ved opførelse af tæt-lav bebyggelse skal der gennem proportionering, materiale- og farvevalg sikres et sammenhængende arkitektonisk udtryk for det enkelte delområde. 9 UBEBYGGEDE AREALER OG BEPLANTNING 9.1 Der må ikke uden tilladelse fra Favrskov Kommune foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 meter i forhold til det byggemodnende terræn på den enkelte grund. Terrænreguleringer må ikke foretages nærmere skel end 0,5 meter. Terrænreguleringer skal så vidt muligt udformes som naturlige skråninger. 9.2 Langs lokalplanområdets østlige og vestlige skel og langs de sydligste grundes sydskel plantes et fem meter bredt beplantningsbælte bestående af hvidtjørn, æblerose, røn, ask, mirabelle, slåen, sargents æble, fjeldribs og gedeblad. Plantesammensætningen skal være 90% buske og 10% træer. Plantebælterne beplantes af udstykker, som også vedligeholder dem de to første år for at sikre deres levedygtighed. Beplantningsbælternes placering fremgår af kortbilag 2A og 2B. Plantebælterne skal enten holdes i en ensartet højde eller variere i højde efter en samlet plan. Ad 9.5 Med tiden kan græsarealer der ikke omlægges oftere end hvert syvende år udvikle sig til beskyttet natur og dermed være omfattet af naturbeskyttelsesloven. Hvis arealet får status af beskyttet eng/ natur efter naturbeskyttelsesloven vil det efterfølgende være vanskeligt at meddele dispensation jf. naturbeskyttelsesloven til fx etablering af legeplads. Ad 9.6 Fritlægning af vandløb kræver tilladelse fra Vandløbsmyndigheden. 9.3 Alle øvrige hegn i skel mod naboparcel, fælles friarealer, vej og sti skal etableres som levende hegn. Hegn mod vej og sti skal placeres 0,3 meter inde på parcellen. Det levende hegn kan suppleres med et trådhegn med en max. højde på 1,2 meter. 9.4 Rabatarealet langs stamvej A-A skal tilsås med græs og fremstå som et lysåbent areal, hvori der kan plantes solitære eller grupper af egnskarakteristiske træer. 9.5 Det fælles friareal nord for parcellerne skal henligge som græsareal og tilsås med hjemmehørende græsarter. 9.6 Hvis vandløbet fritlægges skal det føres i udlægget til stamvej A-A og i samme side af stamvejen i hele forløbet. I princippet som vist på kortbilag 2A og 2B. 16 Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum, Bestemmelser

17 Ad 10.1 og 10.2 Under udbygning af området skal anvendelse, opbevaring og håndtering af miljøfremmede stoffer ske på en sådan måde, at der ikke sker spild på jordoverfl aden således grundvandet forurenes. Opbevaring og håndtering af kemikalier, opløsningsmidler, olieprodukter og lignende må kun ske på tætte belægninger, der sikrer mod nedsivning, så der ikke ved uheld kan ske nedsivning i jord eller afl øb til kloak. Ad 11.7 Grundejerforeningens vedtægter kan med fordel udarbejdes på baggrund af Favrskov Kommunes standardvedtægt for grundejerforeninger. Grundejerforeningen opfordres til at holde Favrskov Kommune underrettet om sin adresse MILJØFORHOLD 10.1 Veje og fælles friarealer udformes og vedligeholdes under hensyntagen til grundvandsbeskyttelse Bebyggelsen varmeforsynes individuelt, spildevand ledes til renseanlæg og regnvand ledes via bassin til Revens Møllebæk under hensyntagen til grundvandsbeskyttelse. GRUNDEJERFORENING 11.1 Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område Grundejerforeningen skal stiftes senest, når Byrådet kræver det Grundejerforeningen skal efter krav fra Favrskov Kommune gå sammen med en eller fl ere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller fl ere selvstændige foreninger Grundejerforeningen har pligt til at modtage skøde på og vedligeholde de i området udlagte fælles friarealer med tilhørende anlæg, og vej- og stiarealer med tilhørende anlæg. Vej A-A, B-B, C-C, D-D og E-E samt sti a-a. Drift og vedligehold af det private vandløb overgår også til grundejerforeningen. Grundejerforeningen kan selv fastsætte nærmere regler for arealernes inklusiv beplantningsbælternes vedligeholdelse Vejene A-A, B-B, C-C, D-D og E-E er klassifi ceret som private fællesveje med pligt til for de adgangsberettigede grundejerforeninger at afholde udgifter til drift og vedligeholdelse. Omkostningerne til vedligeholdelse og drift fordeles efter antal boliger i grundejerforeningen Indtil arealerne overdrages til grundejerforeningerne, har udstykker pligten til at vedligeholde. Dette gælder dog ikke vintervedligeholdelse af veje Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Favrskov Kommune. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE 12.1 Samtlige nye boliger indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes de under 6 anførte forsyningsselskaber. Bestemmelser Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum 17

18 12.2 Før ny bebyggelse inden for delområde II, hvis det udnyttes til tæt-lav kan tages i brug skal parkeringspladser jf. kravet i 5.7 være opfyldt. Hvis en del af parkeringspladserne anlægges som fælles skal disse ligeledes være etableret inden ibrugtagning af bebyggelsen Området må ikke tages i brug før foranstaltninger til grundvandsbeskyttende tiltag er etableret. Ad 12.3 Foranstaltninger til grundvandsbeskyttelse er bl.a.: Veje og fælles parkeringsarealer skal udføres med tæt belægning og tilstrækkelige sideanlæg med afl edning af regnvand og saltholdigt smeltevand til kloaknet, så der ikke sker nedsivning af forurenet regnvand i området. Tilslutning til kollektive forsyningsanlæg. Spildevand fra området ledes til renseanlæg. Regnvand ledes via bassin til Revens Møllebæk. Der må ikke forekomme nedsivning af overfl adevand SERVITUTTER 13.1 Oversigt over gældende servitutter fremgår af Bilag 3 Servitutundersøgelse LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 14.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla nen må de ejendomme, der er omfattet af planen, i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen. 15 VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanen er i henhold til 24 i Lov om planlægning således foreløbig vedtaget af Farvskov Byråd 28. april Nils Borring borgmester Jan Kallestrup kommunaldirektør Lokalplanen er offentliggjort som forslag i perioden fra fra 4. maj til 29. juni Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum, Bestemmelser

19 KORTBILAG 1 - MATRIKELKORT EJERLAV: VOLDUM BY, VOLDUM NORD 6k 5a 18g 5g 6h 18f 18z 18ap 18ac 18ab 18aa 18h 4y 18s 18i 18t 18o 18x 18n 18v 18m 18l 18r 18q 4x 18k 4ab 17o 17n 17m 17i 17k 17l 4i 4t 17s 18ap Lokalplanafgrænsning Matrikelskel Matrikel nummer Eksisterende rørlagt vandløb Kortudsnit 1:2.000 (kilde Favrskov Kommune) Bilag Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum 19

20 KORTBILAG 2A - LOKALPLANKORT A NORD Revens Møllebæk a III a E I E A D D I IIa IIb C C B B A Lokalplanafgrænsning Delområdeafgrænsning Matrikelskel I A-A a-a Delområdebetegnelse Vejbetegnelse Stibetegnelse Muligt åbent vandløb Beplantningsbælte 5 meter bredt Regnvandsbassin Sti Kortudsnit 1:2.000 (kilde Favrskov Kommune) 20 Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum, Bilag

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Lokalplan nr. 304 Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Copyright Lorem ipsum marts 2007 April 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Boligområde ved Kirkevejen i Lading

Boligområde ved Kirkevejen i Lading Lokalplan nr. 336 Boligområde ved Kirkevejen i Lading Kirkevejen Møllebakken Møllebakken Møllebakken Viborgvej Kirkevejen Viborgvej Favrskov Kommune 2010 Ortofoto Forslag december 2013 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan LK 29 for Buske Nord, 2. etape

Lokalplan LK 29 for Buske Nord, 2. etape Lokalplan LK 29 for Buske Nord, 2. etape Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere