Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum"

Transkript

1 Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015

2 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst otte uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser, men det er alene Byrådet der afgør, om og hvornår lokalplanen kan vedtages endeligt. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen indberettet til PlansystemDK. En lokalplan omfatter to hoveddele - først Redegørelse og dernæst Lokalplanbestemmelser. Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., som fi ndes bagest i planen. I redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt planens forhold til anden planlægning. Som indledning til bestemmelser og redegørelse gives en kort præsentation af lokalplanområdet samt baggrunden for og formålet med lokalplanen. Praktiske oplysninger Bemærkninger kan sendes til: Favrskov Kommune Teknik- og Kultur Skovvej Hinnerup Dette forslag er udarbejdet af Favrskov Kommune, Teknik- og Kultur. April Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum, Indledning

3 INDHOLD Hvad er en lokalplan? 2 Indhold 3 Redegørelse 5 Lokalplanområdet og dets omgivelser 5 Lokalplanens baggrund og formål 5 Lokalplanens indhold 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning 7 Kommuneplanen 7 Anden planlægning 7 Vandforsyning 9 Kloakforsyning 9 Varmeforsyning 9 Serviceforsyning 9 Jordforurening 9 Museumsloven 9 Grundejerforening 10 vurdering 10 Servitutter 10 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 10 Favrskov Kommune, Forslag til lokalplan nr Lokalplanens formål 11 Lokalplanens område og zonestatus 11 Områdets anvendelse 11 Udstykning 12 Veje, stier og parkering 13 Tekniske anlæg 14 Bebyggelsens omfang og placering 14 Bebyggelsens udseende 15 Ubebyggede arealer og beplantning 16 forhold 17 Grundejerforening 17 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 17 Servitutter 18 Lokalplanens retsvirkninger 18 Vedtagelsespåtegning 18 Kortbilag 1 - Matrikelkort 19 Kortbilag 2A - Lokalplankort A 20 Kortbilag 2B - Lokalplankort B 21 Kortbilag 3 - Illustrationsplan 22 Bilag 4 - Servitutliste 23 Bilag 5 - Strategisk miljøvurdering Lokalplan nr Indhold Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum 3

4 Favrskov Kommune, Kommuneplantillæg nr Fremtidige bestemmelser 28 Områdets anvendelse 28 Særlige bestemmelser for Voldum Nielstrup Bramstrup 28 Bebyggelsens art og anvendelse 28 Bebyggelsesforhold 28 Zonestatus 28 vurdering 28 Kommuneplantillæggets retsvrikninger 28 Vedtagelsespåtegning af kommuneplantillæg nr Bilag 6 - fremtidige rammer i kommuneplanen - Nyt rammeområde 9.BO.3 30 Bilag 7 - Strategisk miljøvurdering kommuneplantillæg nr Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum, Indhold

5 REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER Lokalplanområdet ligger centralt i Voldum vest for Voldum-Hallen og Voldumegens Friskole. Området afgrænses mod syd af Voldum-Rud Vej, mod vest grænser området op til den eksisterende husrække langs Voldum- Rud Vej og i matrikelskellet er et markant beplantningsbælte. Den eksisterende boligbebebyggelse vest for lokalplanområdet Mellem lokalplanområdet og Voldum-Hallen ligger et areal, der dyrkes landbrugsmæssigt. Den del af arealet, der ligger nærmest Voldum-Hallen er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål og kan fx anvendes til en udvidelse af hallen eller sportssbaner. Nord for lokalplanområdet løber Revens Møllebæk, der er et karakteristisk landskabstræk. Mellem områdets nordlige afgrænsning og bækken ligger et regnvandsbassin, hvor også regnvand fra lokalplanområdet skal tilledes. Terrænet falder svagt mod nord med et fald i hele lokalplanområdets længde på 3-4 meter. Lokalplanområdet, der har et areal på ca. 2,7 ha, er ved planens udarbejdelse kommunalt ejet og ligger i landzone. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres arealet fra landzone til byzone. LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af byrådets ønske om at kunne tilbyde attraktive parcelhusgrunde og storparceller til tæt-lav boligbyggeri i Voldum. I udviklingsplanen for Voldum, der er udarbejdet i 2013, er et af udviklingsønskerne fl ere byggegrunde. Lokalplanen udlægger området til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, veje, stier samt fælles friarealer, der kan disponeres til leg og ophold. Andre temaer i lokalplanen er overgangen til landskabet og den visuelle kontakt fra Voldum-Rud Vej gennem lokalplanområdet til landskabet mod nord. Lokalplanområdet ligger inden for kildepladszonen til Nielstrup-Bramstrup vandværk, som forsyner områdets borgere og virksomheder med rent drikkevand. Derfor indeholder lokalplanen grundvandsbeskyttende tiltag i form af krav til veje og parkeringsarealernes udformning. Lokalplanen åbner mulighed for, at det eksisterende rørlagte vandløb kan ledes i en åben rende langs stamvejen. En åben vandrende vil tilføre boligområdet et karakteristisk element og vil højne kvaliteten af de fælles friarealer. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanområdet inddeles i to delområder til boligbebyggelse. I det ene delområde kan der kun opføres åben-lav boliger, mens der i det andet kan opføres enten tæt-lav eller åben-lav boliger. De fælles friarelaer udlægges i et delområde for sig. I lokalplanområdets nordlige del udlægges arealer til fælles opholds- og friareal, der friholdes for bebyggelse og sikrer overgangen det åbne land, regnvandsbassin og Revens Møllebæk. De fælles friarealer syd for bebyggelsen sikrer oversigtsarealer og afstand mellem boligerne og Voldum-Rud Vej. Redegørelse Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum 5

6 Revens Møllebæk Stadion Lokalplanområdet Voldum- Hallen Voldum-Rud Vej Voldumegnens Friskole Kirke Lokalplanområdet ligger centralt i Voldum vest for Voldum-Hallen og Voldumegnens Friskole. Lokalplanområdet ligger ud til åbne marker og Revens Møllebæk mod nord Lokalplanområdet set fra sydvest med beplantningsbæltet i baggrunden Revens Møllebæk løber nord for lokalplanområdet 6 Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum, Redegørelse

7 Langs lokalplanområdets østlige og vestlige skel udlægges arealer til beplantningsbælter, der danner afgrænsning mod naboparcellen mod vest og de åbne marker mod øst. I områdets sydlige del udlægges ligeledes areal til beplantningsbælte, som visuel afskærmning mod Voldum-Rud Vej. Lokalplanområdet vejbetjenes fra en facadeløs stamvej, der tilsluttes Voldum-Rud Vej. Boligerne betjenes fra boligveje, der afsluttes med en vendeplads. På vendepladserne kan der anlægges op til fi re gæsteparkeringspladser. Stamvejen placeres centralt i lokalplanområdet, så trafi kken til boligerne fordeles jævnt. Der etableres stiforbindelse til regnvandsbassinet nord for lokalplanområdet. Regnvandbassinets kapacitet udvides ved byggemodning af området og det er tanken, at bassinet får en rekreativ karakter i form af en sø en svagt skrånende brinker. Storparcel I de to delområde II kan der opføres tæt-lav bebyggelse. Den samlede bebyggelse inden for den enkelte storparcel skal sikres et fælles præg med hensyn til arkitektonisk udformning, materialer og farver. Det vil være op til bygherre at udvikle et projekt, der kan indpasses i terrænet og omgivelserne. Særlig beplantning Langs lokalplanområdets østlige og vestlige skel og langs de sydligste grundes syd skel plantes et fem meter bredt 2-3 rækket beplantningsbælte bestående af hvidtjørn, æblerose, røn, eg, mirabelle, sargents æble, fjeldribs og gedeblad. Plantebælterne danner en ensartet overgang til det åbne land og er et motiv, der går igen i det omgivende landskab. Beplantningsbæltet plantes efter en beplantningsplan, hvor 90% består af buske der i naturlig vækst bliver op til 3-4 meter høje og kun 10% udgøres af højere træer. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplanen Lokalplanområdet ligger i rammeområde 9.BO.1 i Kommuneplan 13. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i rammeområde 9.BO.1, der fastlægger etageantallet til én med udnyttelig tagetage. For at denne lokalplan er i overensstemmelse med Kommuneplan 13 er der udarbejdet et kommuneplantillæg, hvor det eksisterende rammeområde får nyt rammebetegnelse og etageantallet øges til to. Kommuneplantillæg nr. 8 fi ndes bagest i denne lokalplan. Anden planlægning Grundvandsbeskyttelse Ifølge Kommuneplan 13 ligger lokalplanområdet i et område med særlige grundvandsinteresser. Lokalplanområdet ligger inden for kildepladszonen til Redegørelse Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum 7

8 det almene vandværk Nielstrup-Bramstrup. Kildepladszonen udgør en 300 m beskyttelseszone omkring boringer til almene vandværker. Kildepladszonen er en del af indvindingsoplandet og derved har denne status af Område med Særlig Drikkevandsinteresse. En konkret vurdering viser, at kildepladszonen er sårbar overfor nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. Inden for dette område er risikoen for forurening af det vand, der skal indvindes til drikkevand, så stor, at der ikke kan tillades potentielt grundvandstruende aktiviteter. Nielstrup-Bramstrup vandværk forsyner borgerne og virksomheder i området med rent drikkevand. Derfor bør der ikke anvendes pesticider eller forekomme anden form for forurening, som ved nedsivning kan forurene grundvandet i området. Områdets ejere og brugere bør desuden være opmærksomme på nedsivningsrisiko ved oplagring og håndtering af forurenende stoffer som fx opløsningsmidler, som er meget mobile i jord, og som selv i relativt små mængder udgøre en væsentlig forureningsrisiko. For at sikre bedst mulig beskyttelse af grundvandet indgår følgende virkemidler i lokalplanen: Veje og fælles parkeringsarealer skal udføres med tæt belægning og tilstrækkelige sideanlæg med afl edning af regnvand og saltholdigt smeltevand til kloaknet, så der ikke sker nedsivning af forurenet regnvand i området. Tilslutning til kollektive forsyningsanlæg. Spildevand fra området ledes til renseanlæg. Regnvand ledes via bassin til Revens Møllebæk. Der må ikke forekomme nedsivning af overfl adevand. Natur og landskab Der fi ndes ingen beskyttede naturtyper, arealer, der er fredede eller omfattet af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, fredede fortidsminder eller beskyttede sten- og jorddiger eller arealer, der er omfattet af retningslinjer i kommuneplanens kapitel 15 om natur inden for lokalplanområdet. Umiddeldbart nord for lokalplanområdet fi ndes et eksisterende regnvandsbassin, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 som naturtypen sø. En ændring af regnvandsbassinet kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Kort der viser beliggenheden af de internationale naturbeskyttelsesområder. Internationale naturbeskyttelsesområder Lokalplanen ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. Afstanden fra lokalplanområdet til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, habitatområde nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov er ca. 9 km. En eventuel påvirkning af arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for det internationale naturbeskyttelsesområde vurderes, at være uvæsentlig eller af underordnet betydning, dels pga. lokalplanens indhold og dels pga. stor afstand fra lokalplanområdet til det nærmeste naturbeskyttelsesområde. Generel beskyttelse af visse arter Kommunen har foretaget en gennemgang af eksisterende viden og har ikke 8 Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum, Redegørelse

9 kendskab til forekomster af de særligt beskyttede arter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Der er heller ikke fundet potentielle levesteder for disse arter indenfor lokalplanområdet. På baggrund heraf vurderes det, at lokalplanen ikke får nogen indvirkning på beskyttelsen af visse arter og deres levesteder. Rørlagt vandløb Der er registreret et privat rørlagt vandløb, der løber på langs af lokalplanområdet fra Voldum-Rud Vej til Revens Møllebæk. Vandløbet ligger i en dybde af ca. 1,5-2 meter. Lokalplanen åbner mulighed for, at vandløbet kan fritlægges på en del af strækningen ved byggemodning og placeres i et tracé langs stamvejen. På lokalplankortene er den nordligste halvdel af vandløbet vist som fritlagt. Uanset om vandløbet ved byggemodning omlægges i nyt rør eller fritlægges, overgår vedligehold af vandløbet til grundejerforeningen, når den stiftes. Vandforsyning Området vandforsynes fra Nielstrup Bramstrup Vandværk. Kloakforsyning Området seperatkloakeres. Spildevand afl edes til Voldum Renseanlæg i henhold til kommunens spildevandsplan. Regnvandet ledes til Revens Møllebæk via bassin nord for området. Varmeforsyning Lokalplanområdet ligger i et område med individuel varmeforsyning. Serviceforsyning Lokalplanområdet hører under skoledistriktet Hadbjerg Skole. Voldumegens Friskole, der er den lokale friskole, ligger få hundrede meter øst for lokalplanområdet. Voldum Børnehave ligger godt en kilometer øst for området. De nærmeste indkøbsmuligheder fi ndes i Hadsten og Randers. Jordforurening I lokalplanområdet er der pr. 28. november 2014 ingen kortlagte arealer i henhold til lov om forurenet jord. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanområdet konstateres tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes og arbejdet standses. Lokalplanområdet har hidtil ikke været omfattet af områdeklassifi ceringen (arealer, der kan være lettere forurenede). Ved byrådets vedtagelse af lokalplanen overgår lokalplanområdet fra landzone til byzone. Favrskov Kommune har vurderet, at lokalplanområdet fortsat ikke skal være omfattet af områdeklassifi ceringen, idet lokalplanområdet kan karakteriseres som tidligere landbrugsareal uden kendte kilder til jordforurening. Der skal sikres størst mulig genanvendelse af overskudsjord på lokaliteten. Museumsloven Anlægsarbejder indenfor lokalplanområdet må ikke ske uden forudgående ori entering af museumsmyndighederne, jævnfør kapitel 8 i Museums loven. Området vil ikke være undersøgt af museums myn dig he derne inden lokalplanens endelige vedtagelse. Redegørelse Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum 9

10 Moesgård Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af ovennævnte område, med det formål at lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter, der er omfattet af Museumslovens 27, dvs.: Strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, fl ytbare genstande og monumenter og den sammenhæng hvori disse spor er anbragt (jævnfør Museumslovens 27 stk. 1). Lokalplanområdet ligger på et sydvendt svagt skrående terræn. På sådanne lokaliteter er der erfaringsmæssigt ofte spor efter forhistorisk bebyggelse. Moesgård Museum anbefaler, på den baggrund, at der forud for anlægsarbejder foretages en større arkæologisk forundersøgelse. Hvis det ved prøvegravningen viser sig, at der på området er bevaret væsentlige arkæologiske fortidsminder, skal der efterfølgende foretages en egentlig arkæologisk undersøgelser. Grundejerforening Der skal oprettes en eller fl ere grundejerforeninger for samtlige ejendomme inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningerne skal varetage grundejernes interesser i området. Det sikres, at de forpligtigelser, der overdrages til grundejerne, kan varetages kollektivt. Foreningerne skal bl.a. overtage og vedligeholde de veje, stier, beplantningsbælter og fælles friarealer, som skal være private inden for lokalplanområdet samt det private rørlagte vandløb. Favrskov Kommune kan afgøre, om der skal oprettes en eller fl ere selvstændige grundejerforeninger for lokalplanområdet eller, om grundejerne skal optages i en allerede eksisterende grundejerforening. vurdering Som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bl.a. kommune- og lokalplaner, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som følge af en scree ning af lokalplanen efter lovens 3 bilag 2 vurderes det, at de miljømæssige konse kvenser som følge af lokal planens gennemførelse er af sådan en karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig. SERVITUTTER Servitutredegørelse se bilag 3. LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke ud nyt tes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksi ste rende, lovlige anvendelse af ejendomme inden for området kan dog fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort af Byrådet, dog højst 1 år efter offent liggø relsen. De blivende retsvirkninger fremgår af lokal pla nens Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum, Redegørelse

11 FAVRSKOV KOMMUNE, FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 347 I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Formålet med lokalplanen er at: - åbne mulighed for et nyt boligområde i sammenhæng med det øvrige Voldum - give mulighed for områdets anvendelse til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende friarealer - fastlægge en grøn struktur for området - fastlægge beliggenhed og retningslinjer for brugen af fælles friarealer - udlægge arealer til stamvej, boligveje og sti - overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone - beskytte grundvandet mod forurening Ad. 3.1 Tæt-lav boligbebyggelse omfatter dobbelt-, gårdhave-, kæde- og rækkehuse. Jf. Byplanhåndbogen defi neres de forskellige tæt-lav boligtyper sådan: Dobbelthuse: Bygning med to boliger adskilt med lodret lejlighedsskel. Dobbelthuse er omfattet af byggelovens 10 A om, at de enkelte boliger skal kunne udstykkes. Gårdhavehuse: Enfamiliehuse der er sammenbygget med lignende huse og udformet, så der dannes en gårdhave med mur/facade på fl ere sider. Kædehuse: Form for rækkehus hvor f.eks. udhus eller garage er forskudt sammen med nabohuset, eller hvor beboelseshusene er bundet sammen af mellemliggende garager / udhuse. Rækkehuse: Tæt-lav bebyggelse bestående af enfamiliehuse der er bygget sammen med andre, tilsvarende huse, så de danner en række. Ofte i to etager med en have foran og bagved huset. 2 3 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen omfatter del af matrikelnummer 18 ap Voldum By, Voldum samt alle parceller der efter den 28. november 2014 udstykkes herfra og som berøres af lokalplanen. 2.2 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 2A og 2B. 2.3 Området opdeles i delområderne I, IIa, IIb og III. 2.4 Lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone med lokalplanens endelige vedtagelse. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanen opdeles i tre delområder: Delområde I - åben-lav: Delområdet må kun anvendes til helårsboliger i form af åben-lav boligbebyggelse. Der må kun opføres og indrettes én bolig på hver ejendom. Delområde IIa og IIb - åben-lav eller tæt-lav: Delområdet må kun anvendes til helårsboliger i form af åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsestypen skal være den samme inden for det enkelte delområde. Bestemmelser Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum 11

12 Ad 3.1 Opsætning af legeredskaber kræver byggetilladelse. Ad 3.2. Her tænkes der på erhverv af typen frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende erhverv samt dagpleje og lignende. I området må der ikke udøves virksomhed som kan medføre risiko for nedsivning der forurener grundvandet. Favrskov Kommune, Natur og kan fastlægge nærmere betingelser for virksomhedens indretning og drift. Delområde III - fælles opholds- og friareal. Delområdet må kun anvendes til fælles opholds- og friareal for boligbebyggelserne i delområde I og II. Der kan etableres en eller fl ere legepladser inden for området. 3.2 Indenfor lokalplanområdet kan der drives sådanne former for erhverv, som almindeligvis kan udføres i forbindelse med en bolig. Det er en forudsætning at: - virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, - virksomheden efter Favrskov Kommunes skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, herunder ved skiltning eller lignende, og områdets karakter af boligområde ikke brydes, - virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende, - virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke kan imødekommes på ejendommen, og - virksomheden ikke omfatter detailhandel, herunder salg af dagligvarer og udvalgsvarer. 3.3 Inden for området må der endvidere opføres mindre anlæg til områdets tekniske forsyning. 4 UDSTYKNING 4.1 Udstykning skal i princippet ske som vist på kortbilag 2A og 2B. For delområde I åben-lav gælder: 4.2 Ingen grund må udstykkes med en mindre grundstørrelse end 700 m 2. Ad 4.3 Byggeloven 10 A: Når der opføres mere end eet enfamilieshus til helårsbeboelse på en ejendom, skal bebyggelsen opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang. Mulighed for udstykning som nævnt i 1. pkt. skal også foreligge, når der ved til- eller ombygning eller andre forandringer af et bestående enfamilieshus sker en opdeling af huset i fl ere enfamilieshuse. For delområde IIa og IIb - åben-lav eller tæt-lav gælder : 4.3 Ved udstykning til åben-lav boligbebyggelse må ingen grund udstykkes med en mindre grundstørrelse end 700 m 2. Ved udstykning til tæt-lav boligbebyggelse må ingen grund være mindre end 250 m 2. For delområde III - fælles friarealer gælder: 4.4 Området må ikke udstykkes. 12 Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum, Bestemmelser

13 5 VEJE, STIER OG PARKERING Ad 5.1 Vejudlægget til stamvejen har en variabel bredde på op til 26 meter. Det brede vejudlæg er netop det der giver området sit særlige præg. Dels giver det et kig fra Voldum-Rud Vej gennem området til det bagvedliggende landskab og dels giver det et varieret oplevelsesforløb, når man færdes i området. 5.1 Der udlægges areal til følgende nye veje og stier: Stamvej A-A: Vejen placeres i et vejudlæg med en variabel bredde på op til 26 meter. Ved overkørslen til Voldum-Rud Vej er bredden 26 meter. Kørebanen anlægges med en bredde på 6 m med et slynget forløb i princippet som vist på kortbilag 2A og 2B. Den resterende del af vejudlægget reserveres til rabat i varierende bredde. I rabatarealet kan anlægges en åben vandrende. Boligvej B-B, C-C, D-D og E-E placeres i et vejudlæg med en bredde på 16 meter. Kørebanen anlægges med en bredde på 5 meter. For enden af hver boligvej anlægges en vendeplads med et areal på 18x14 m. På hver vendeplads kan der etableres op til fi re gæsteparkeringsspladser. Den resterende del afvejudlægget reserveres til rabat. Hvis vandløbet fritlægges skal boligveje, der krydser vandløbet forbindes til stamvejen via broer. Sti a-a anlægges i en bredde på fi re meter. I princippet som vist på kortbilag 2A og 2B. Stien anlægges med et en meter bredt græsarmeringsspor i hver side og et to meter bredt spor med stenmel i midten. Alle veje og stier udlægges i princippet som vist på kortbilag 2A og 2B. Hvis delområde II udnyttes til tæt-lav bebyggelse skal vejadgang til området placeres i princippet som angivet på kortbilag 2B. Der kan etableres trampestier i de fælles friarealer. Ad 5.2 Fælles parkeringsarealer, interne veje og manøvrearealer skal udføres med en tæt belægning og tilstrækkelig sideanlæg, der sikrer mod nedsivning af regnvand og saltholdigt smeltevand. Regnvand fra disse arealer skal via afl øbsanlæg, godkendt af Favrskov Kommune ledes til regnvandsbassin (kloaknettet) i lokalplanområde. 5.2 Veje og fælles parkeringsarealer skal udføres med tæt belægning og tilstrækkeligt sideanlæg med afl edning af regnvand og saltholdigt smeltevand til kloaknet, så der ikke sker nedsivning af forurenet regnvand i området. For delområde I samt IIa og IIb, hvis de anvendes til åben-lav gælder: 5.3 Til hver ejendom må der anlægges én overkørsel i en bredde af max. 6 meter (for ejers regning). Overkørslen skal udføres af samme type belægningssten som indkørslerne. Overkørslerne skal udføres med samme hældning som rabatarealet. 5.4 I forbindelse med anlæg af vejene anlægges skråningsanlæg jf. byggemodningsprojektet inde på den enkelte parcel. 5.5 Der skal anlægges parkeringspladser svarende til to biler pr. bolig på den enkelte ejendom. Bestemmelser Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum 13

14 For delområde IIa og IIb, hvis de anvendes til tæt-lav gælder: 5.6 Der anlægges én overkørsel med en bredde på 6 m og en placering i princippet som vist på kortbilag 2B. 5.7 Der skal anlægges parkeringspladser svarende til to biler pr. bolig inde på storparcellen. Parkering kan ske ved de enkelte boliger, suppleret med fælles parkeringspladser. 6 TEKNISKE ANLÆG 6.1 Alle former for data- og el-ledninger, herunder til vej og stibelysning skal fremføres som jordkabler. 6.2 Områdets tekniske forsyning sker på de til enhver tid gældende leveringsbetingelser fra de pågældende selskaber. Ad 6.3 Jordvarmeanlæg må først etableres efter tilladelse fra Favrskov Kommune, Natur og. Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen, må der kun anvendes IPAsprit som frostsikring. 6.3 Lokalplanområdet forsynes med individuel varmeforsyning. 6.4 Ny bebyggelse i området seperatkloakeres. Spildevand afl edes til Voldum Renseanlæg i henhold til kommunens spildevandsplan. Regnvandet ledes til Revens Møllebæk via bassin nord for området. Der må ikke etableres nedsivning af regnvand via faskiner. 6.5 Inden for lokalplanområdet må der ikke opsættes udendørs antenner. Dog må eventuelle paraboler anbringes max. 1 m over terræn. 6.6 Der må ikke etableres tagvindmøller eller minimøller. 6.7 Der kan etableres anlæg til indvinding af solenergi på bebyggelsen, jf Belysning på fordelingsvej, stamvej og boligveje samt stibelysning skal udføres i overensstemmelse med Favrskov Kommunes belysningsplan. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelse skal tilpasses terræn, således at terrænforskelle optages i bygningen / bebyggelsen, jf Favrskov Kommune fastlægger, i forbindelse med byggetilladelse, et 14 Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum, Bestemmelser

15 Ad 8.1 Zink og kobber som erfaringsmæssigt patinerer indenfor en kort årrække, betragtes i denne sammmenhæng ikke som blanke. Anlæg til solenergi eller lignende kan tillades anbragt på tagfl aden under forudsætning af, at anlægget følger tagets hældning. Ved opsætning af solenergianlæg på fl ade tage skal disse placeres mindst 1½ meter fra facaden og højst rage 1 meter over tagfl aden. Solenergianlæg skal være udformet med anti-refl eksbehandlet glas, og ejeren skal ved ansøgning om byggetilladelse dokumentere, at det påtænkte anlæg ikke vil være til gene for den omgivende bebyggelse i form af refl ektioner. Ad 8.3 Blank mur: Facaden fremstår i ubehandlet mursten. Træhuse: Hensigten med bestemmelsen om træhusenes udtryk er at sikre at træhusene tilpasses en modernistisk og bymæssig træarkitektur, der kan indpasses i et moderne boligområde. Træhuse, der har klare referencer til andre landes vildmarksarkitektur eller danske sommerhus- eller naturområder, kommer bedst til sin ret i andre omgivelser end et bymæssigt boligområde. 8 niveauplan i forhold til det byggemodnede terræn. Niveauplanet fastlægges som udgangspunkt som et gennemsnit af den byggemodnede terrænkote ved hushjørnerne. For tæt-lavt byggeri fastlægges niveauplaner for det samlede projekt under ét. Forinden en byggetilladelse kan udstedes, skal der foreligge en godkendt terrænreguleringsplan for bebyggede og ubebyggede arealer. 7.3 De fælles friarealer og arealer til vej- og stiudlæg indgår ikke som en del af beregningsgrundlaget for bebyggelsesprocenten. For delområde I samt IIa og IIb, hvis de udnyttes til åben-lav gælder: 7.4 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. For delområde IIa og IIb, hvis de udnyttes til tæt-lav gælder: 7.5 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Boligbebyggelse i hele lokalplanområdet må opføres i max. to etager. BEBYGGELSENS UDSEENDE 8.1 Der må ikke anvendes blanke og refl ekterende tagmaterialer, herunder glaserede tagsten, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi. Hvis der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, der anbringes udvendigt på bygningen, indgå som en del af tagfl aden eller en del af bygningens øvrige facader. Ved opsætning af solenergianlæg på fl ade tage skal disse placeres mindst 1½ m fra facaden og stativer skal afskærmes mod omgivelserne. 8.2 Kommerciel skiltning i området må ikke fi nde sted. Hvis der er behov for skiltning til en virksomhed, som er lovlig jf. 3.2 kan der søges om dispensation. 8.3 Bygningsfacader skal fremstå i blank mur, beton, træ, glas eller som vandskurede eller pudsede overfl ader. Mindre bygningsdele kan udføres i eternit eller forpatineret metal. Ved mindre bygningsdele forstås et areal, der er mindre end 1/4 af det samlede facadeareal. Der må ikke opføres bjælkehuse, huse med rundtømmer beklædning eller beklædning med blokhusbrædder. Mindre bygninger f.eks. skure, carporte eller overdækkede arealer kan ligeledes udføres i træ, glas og forpatineret metal, eller med pladebeklædning samt tegl. Tage skal være ensfarvede og dækkes med enten tegl- eller cementtag- Bestemmelser Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum 15

16 sten, sort tagpap, træspån eller naturskifer. Alternativt kan tage, der udføres som grønne tage, beklædes med mossedum eller lignende. For delområde II, hvis det udnyttes til tæt-lav gælder: 8.4 Ved opførelse af tæt-lav bebyggelse skal der gennem proportionering, materiale- og farvevalg sikres et sammenhængende arkitektonisk udtryk for det enkelte delområde. 9 UBEBYGGEDE AREALER OG BEPLANTNING 9.1 Der må ikke uden tilladelse fra Favrskov Kommune foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 meter i forhold til det byggemodnende terræn på den enkelte grund. Terrænreguleringer må ikke foretages nærmere skel end 0,5 meter. Terrænreguleringer skal så vidt muligt udformes som naturlige skråninger. 9.2 Langs lokalplanområdets østlige og vestlige skel og langs de sydligste grundes sydskel plantes et fem meter bredt beplantningsbælte bestående af hvidtjørn, æblerose, røn, ask, mirabelle, slåen, sargents æble, fjeldribs og gedeblad. Plantesammensætningen skal være 90% buske og 10% træer. Plantebælterne beplantes af udstykker, som også vedligeholder dem de to første år for at sikre deres levedygtighed. Beplantningsbælternes placering fremgår af kortbilag 2A og 2B. Plantebælterne skal enten holdes i en ensartet højde eller variere i højde efter en samlet plan. Ad 9.5 Med tiden kan græsarealer der ikke omlægges oftere end hvert syvende år udvikle sig til beskyttet natur og dermed være omfattet af naturbeskyttelsesloven. Hvis arealet får status af beskyttet eng/ natur efter naturbeskyttelsesloven vil det efterfølgende være vanskeligt at meddele dispensation jf. naturbeskyttelsesloven til fx etablering af legeplads. Ad 9.6 Fritlægning af vandløb kræver tilladelse fra Vandløbsmyndigheden. 9.3 Alle øvrige hegn i skel mod naboparcel, fælles friarealer, vej og sti skal etableres som levende hegn. Hegn mod vej og sti skal placeres 0,3 meter inde på parcellen. Det levende hegn kan suppleres med et trådhegn med en max. højde på 1,2 meter. 9.4 Rabatarealet langs stamvej A-A skal tilsås med græs og fremstå som et lysåbent areal, hvori der kan plantes solitære eller grupper af egnskarakteristiske træer. 9.5 Det fælles friareal nord for parcellerne skal henligge som græsareal og tilsås med hjemmehørende græsarter. 9.6 Hvis vandløbet fritlægges skal det føres i udlægget til stamvej A-A og i samme side af stamvejen i hele forløbet. I princippet som vist på kortbilag 2A og 2B. 16 Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum, Bestemmelser

17 Ad 10.1 og 10.2 Under udbygning af området skal anvendelse, opbevaring og håndtering af miljøfremmede stoffer ske på en sådan måde, at der ikke sker spild på jordoverfl aden således grundvandet forurenes. Opbevaring og håndtering af kemikalier, opløsningsmidler, olieprodukter og lignende må kun ske på tætte belægninger, der sikrer mod nedsivning, så der ikke ved uheld kan ske nedsivning i jord eller afl øb til kloak. Ad 11.7 Grundejerforeningens vedtægter kan med fordel udarbejdes på baggrund af Favrskov Kommunes standardvedtægt for grundejerforeninger. Grundejerforeningen opfordres til at holde Favrskov Kommune underrettet om sin adresse MILJØFORHOLD 10.1 Veje og fælles friarealer udformes og vedligeholdes under hensyntagen til grundvandsbeskyttelse Bebyggelsen varmeforsynes individuelt, spildevand ledes til renseanlæg og regnvand ledes via bassin til Revens Møllebæk under hensyntagen til grundvandsbeskyttelse. GRUNDEJERFORENING 11.1 Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område Grundejerforeningen skal stiftes senest, når Byrådet kræver det Grundejerforeningen skal efter krav fra Favrskov Kommune gå sammen med en eller fl ere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller fl ere selvstændige foreninger Grundejerforeningen har pligt til at modtage skøde på og vedligeholde de i området udlagte fælles friarealer med tilhørende anlæg, og vej- og stiarealer med tilhørende anlæg. Vej A-A, B-B, C-C, D-D og E-E samt sti a-a. Drift og vedligehold af det private vandløb overgår også til grundejerforeningen. Grundejerforeningen kan selv fastsætte nærmere regler for arealernes inklusiv beplantningsbælternes vedligeholdelse Vejene A-A, B-B, C-C, D-D og E-E er klassifi ceret som private fællesveje med pligt til for de adgangsberettigede grundejerforeninger at afholde udgifter til drift og vedligeholdelse. Omkostningerne til vedligeholdelse og drift fordeles efter antal boliger i grundejerforeningen Indtil arealerne overdrages til grundejerforeningerne, har udstykker pligten til at vedligeholde. Dette gælder dog ikke vintervedligeholdelse af veje Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Favrskov Kommune. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE 12.1 Samtlige nye boliger indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes de under 6 anførte forsyningsselskaber. Bestemmelser Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum 17

18 12.2 Før ny bebyggelse inden for delområde II, hvis det udnyttes til tæt-lav kan tages i brug skal parkeringspladser jf. kravet i 5.7 være opfyldt. Hvis en del af parkeringspladserne anlægges som fælles skal disse ligeledes være etableret inden ibrugtagning af bebyggelsen Området må ikke tages i brug før foranstaltninger til grundvandsbeskyttende tiltag er etableret. Ad 12.3 Foranstaltninger til grundvandsbeskyttelse er bl.a.: Veje og fælles parkeringsarealer skal udføres med tæt belægning og tilstrækkelige sideanlæg med afl edning af regnvand og saltholdigt smeltevand til kloaknet, så der ikke sker nedsivning af forurenet regnvand i området. Tilslutning til kollektive forsyningsanlæg. Spildevand fra området ledes til renseanlæg. Regnvand ledes via bassin til Revens Møllebæk. Der må ikke forekomme nedsivning af overfl adevand SERVITUTTER 13.1 Oversigt over gældende servitutter fremgår af Bilag 3 Servitutundersøgelse LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 14.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla nen må de ejendomme, der er omfattet af planen, i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen. 15 VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanen er i henhold til 24 i Lov om planlægning således foreløbig vedtaget af Farvskov Byråd 28. april Nils Borring borgmester Jan Kallestrup kommunaldirektør Lokalplanen er offentliggjort som forslag i perioden fra fra 4. maj til 29. juni Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum, Bestemmelser

19 KORTBILAG 1 - MATRIKELKORT EJERLAV: VOLDUM BY, VOLDUM NORD 6k 5a 18g 5g 6h 18f 18z 18ap 18ac 18ab 18aa 18h 4y 18s 18i 18t 18o 18x 18n 18v 18m 18l 18r 18q 4x 18k 4ab 17o 17n 17m 17i 17k 17l 4i 4t 17s 18ap Lokalplanafgrænsning Matrikelskel Matrikel nummer Eksisterende rørlagt vandløb Kortudsnit 1:2.000 (kilde Favrskov Kommune) Bilag Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum 19

20 KORTBILAG 2A - LOKALPLANKORT A NORD Revens Møllebæk a III a E I E A D D I IIa IIb C C B B A Lokalplanafgrænsning Delområdeafgrænsning Matrikelskel I A-A a-a Delområdebetegnelse Vejbetegnelse Stibetegnelse Muligt åbent vandløb Beplantningsbælte 5 meter bredt Regnvandsbassin Sti Kortudsnit 1:2.000 (kilde Favrskov Kommune) 20 Favrskov Kommune - Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum Rud Vej i Voldum, Bilag

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto September 2015 FAVRSKOV KOMMUNE, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Efter 23 c

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Lokalplan 33 For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Teknisk fowa I tn i ng September 1999 Lokalplan 33 for et område til boligformål i Hårby Indhold Illustrationsplan, side 3 Redegarelse, 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2013 om spildevandsrensning i det åbne land Projektansvarlig: Natur v/henrik Thue Pedersen vurderingen er påbegyndt den: 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 22 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. oktober 2015 Offentliggjort den 4. november 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 22 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr Udkast af To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro. Laubsvej. Niels W. Gades Vej. Hartmannsvej.

Lokalplan nr Udkast af To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro. Laubsvej. Niels W. Gades Vej. Hartmannsvej. Laubsvej Niels W. Gades Vej Birkelundstien Hartmannsvej To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro Udkast af 01.09.2011 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til lokalplanen Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Beplantning 3 Trafikale forhold og parkering 3 Tekniske Forsyning 5 Forurening 5 Arkæologi

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Plejehjem og store boligparceller i Sall

Plejehjem og store boligparceller i Sall Plejehjem og store boligparceller i Sall Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 13 Favrskov Kommune 2012 Ortofoto Juni 2015 FAVRSKOV KOMMUNE, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 3 FREMTIDIGE RAMMEBESTEMMELSER Rammeområde

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer. Favrskov Kommune 2016

Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer. Favrskov Kommune 2016 Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Favrskov Kommune 2016 vurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. er

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre:

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre: INDLEDNING I 1993 vedtog Byrådet en lokalplan nr. 341 'for et boligområde øst for Lynge Center', som gav mulighed for opførelse af et antal boliger som dobbelthuse. Planen var udformet således et byggeri

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 3 7 Boligområde ved Mælkevejen Hører til lokalplan nr. 1204 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt i byrådet den 24.2.2016

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Boligområdet Holmebakken i Hinnerup

Boligområdet Holmebakken i Hinnerup Lokalplan nr. 337 Boligområdet Holmebakken i Hinnerup med tilhørende miljørapport og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 09 for Favrskov Kommune Favrskov Kommune 2010 Ortofoto Forslag februar 2012 HVAD ER EN

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere