DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE"

Transkript

1 DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til køn, alder, race, religion, etnisk oprindelse, seksualitet, uddannelse, livsopfattelse mv. bidrager generelt til at styrke mangfoldigheden på arbejdspladserne, men de kræver hver for sig, forskellige former for målsætninger og indsatser. Denne politik omhandler fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd. Politikken er under løbende udvikling og revideres hvert andet år, i forbindelse med at kommunen indleverer sin Ligestillingsredegørelse til Ligestillingsministeriet. Ligestilling i Københavns Kommune Både kvinder og mænd rummer såvel traditionelt feminine som traditionelt maskuline sider. Den enkelte medarbejder skal anerkendes og respekteres for sine særlige evner og kompetencer, uden at omgivelserne sætter vedkommende i bås pga. køn. Det bidrager til den enkelte medarbejders arbejdsglæde, fremmer effektivitet i opgaveløsningen og giver bedre service overfor borgerne. Ligestilling mellem kvinder og mænd betyder, at alle medarbejdere bliver behandlet lige uanset deres køn, og uanset om de lever op til de stereotype forestillinger om deres køn eller bryder disse. Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Københavns Kommune skal være en arbejdsplads, der udviser forståelse og fleksibilitet i forhold til både kvinders og mænds fritids- og familieliv, uden at dette skader den enkelte medarbejders vilkår, og uden at det skaber ulige muligheder for de to køn. Dermed kan alle medarbejderes faglige og menneskelige potentialer komme til fuld udfoldelse til glæde for både medarbejderne selv og for arbejdspladsen. Mainstreaming: Køn og ligestilling skal indtænkes overalt Ligestilling vedrører både den enkelte medarbejders vilkår og de principper, der ligger til grund for ledelse, organisation, kompetenceudvikling, personalepolitik og samarbejdsforhold. Køns- og ligestillingsaspekter skal inddrages i enhver form for udøvelse og udvikling af ledelse, organisation, kompetenceudvikling, personalepolitik og samarbejdsforhold. Derudover skal ligestillings- og kønsperspektiver integreres i al politik og planlægning. Dermed bliver ansvaret for at tage ligestillingsmæssige hensyn lagt ud til de enkelte medarbejdere og ledere i forhold til deres arbejdsområde. Hensyn til mangfoldighed og ligestilling skal således være med til at sikre effektivitet og kvalitet i kommunens service over for borgerne.

2 ARBEJDET MED LIGESTILLING I KØBENHAVNS KOMMUNE En aktiv indsats Ligestilling kommer ikke af sig selv. Københavns Kommune gør en aktiv indsats for at fremme ligestilling i kommunen. Som hovedstad ønsker København at være i front i ligestillingsudviklingen og gå foran lovgivningen på området. Dermed er Københavns Kommune med til at sætte en ambitiøs samfundsmæssig dagsorden for, hvordan ligestilling fremmes bedst muligt. Indsatsen er styret dels af Københavns Kommunes ligestillingspolitik, der opstiller målsætninger for en kortere periode. Det Centrale Ligestillingsudvalg udarbejder hvert andet år en ny ligestillingspolitik, der indeholder indsatser for det centrale ligestillingsarbejde, såvel som for de enkelte forvaltningers arbejde med ligestilling. Ligestilling er et succeskriterium Det er et succeskriterium for både ledere og medarbejdere at bidrage til at fremme ligestilling. Derfor har ledelsen i de enkelte forvaltninger ansvaret for både at gennemføre ligestilling, og for at medarbejderne bliver inddraget. Forhold uden for kommunen Ligestilling afhænger af mange forskellige faktorer, herunder faktorer som ligger uden for Københavns Kommunes regi. Københavns Kommune vil søge at få indflydelse på de forhold, som ligger udenfor kommunen, men som har betydning for ligestillingen på kommunens arbejdspladser. Det gælder blandt andet uddannelsespolitikken, beskæftigelsespolitikken og andre politikområder. ORGANISERING AF DET LIGESTILLINGSPOLITISKE ARBEJDE Ligestillingsarbejdet i Københavns Kommune er organiseret i et centralt og et decentralt niveau. Det centrale niveau På det centrale niveau har Det Centrale Ligestillingsudvalg ansvaret for arbejdet med at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd. Det Centrale Ligestillingsudvalg skal virke for en samlet politik til fremme af ligestillingen af kvinder og mænd i Københavns Kommune. Udvalget skal desuden vejlede og inspirere forvaltninger, institutioner og disses samarbejdsorganer i arbejdet med at leve op til ligestillingspolitikken og med at opfylde de vedtagne handlingsplaner. Det Centrale Ligestillingsudvalg udarbejder løbende inspirationsmaterialer og redskaber til, hvordan man kan fremme ligestillingen bedst muligt. Udvalget er udover formanden sammensat af repræsentanter fra de syv forvaltninger og medarbejderorganisationerne under Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation. Et netværk af kontaktpersoner fra Københavns Kommunes forskellige forvaltninger understøtter arbejdet i Det Centrale Ligestillingsudvalg med henblik på dels at sikre overensstemmelse mellem det

3 centrale og det lokale ligestillingsarbejde, dels at sikre, at der kan udveksles informationer, erfaringer og inspiration på tværs af kommunens forvaltninger og institutioner. Økonomiforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen for arbejdet på det centrale niveau. På det decentrale niveau har den enkelte forvaltning ansvaret og skal afsætte de nødvendige ressourcer der muliggør realiseringen af kommunens ligestillingsmæssige ambitioner. Det decentrale niveau Ledelsen i forvaltninger, institutioner mv. fastlægger selv det organisatoriske niveau, der skal konkretisere og opfylde målsætningerne i Københavns Kommunes ligestillingspolitik med sigte på kommunens ønske om at gå i front. Indsatsområder Ligestillingsarbejdet vil koncentrere sig om 6 områder i de næste perioder: 1. Nye måltal 2. Kønsbalanceret ledelse 3. Mainstreaming 4. Kønsbalancerede medarbejdergrupper 5. Ligeløn, jobvurdering 6. Fædre og barsel

4 2013 Fastsættelse af nye måltal Måltal der baserer sig på realistiske forudsætninger. I forhold til fædre på barsel betyder det at de overenskomstmæssige rettigheder, som har ændret sig siden målfastsættelsen, skal indtænkes i måltallet. I forhold til kønsbalanceret ledelse og mænd i omsorgsfag er kønsandelen i rekrutteringsgrundlaget afgørende for hvilke andel der med realisme kan forventes. Derfor sættes der nye måltal for: Fædre på barsel Mænd i omsorgsfag Kønsbalanceret ledelse måltal vs talentspild Deadline & ansvarshavende Juni 2013 KFF, CLU BUF, SOF, SUF, CLU, CLU Kønsbalanceret ledelse Nye initiativer for flere kvinder på niveau 2 igangsættes. Undersøgelsen Kønsbalanceret ledelse i Københavns kommune har formuleret en række anbefalinger til bedre rekruttering af kvindelige ledere. Forvaltningerne træffer beslutning om hvilke initiativer de ønsker at igangsætte og forelægger dem ØU i foråret Maj 2013 TMF, Opstart af rekrutteringsopkvalificering, for at: nedbringe antallet af fejl-ansættelser fremme kompetencebaseret rekruttering fremme viden om køn og genkendelse Mainstreaming Evaluering af ligestillingsvurderingsprojekt. Projektet blev besluttet af BR og omfatter 14 borgerserviceydelsesområder, der vurderer om der er kønsskævheder i ydelsen til borgerne. På baggrund af evalueringen defineres fremtiden for ligestillingsvurderingsarbejdet. Kønsbalancerede medarbejdergrupper Det nuværende arbejde med mænd i omsorgsfag. De tre store omsorgsforvaltninger, Børne- og ungeforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Januar 2013 Februar 2013 Pågår BUF, BIF, SOF, SUF

5 omsorgsforvaltningen har defineret en række initiativer til at tiltrække flere mænd til omsorgsarbejdet: undersøgelser, særlig uddannelsesforløb rettet mod mandlige studerende samt afklaring om muligheder for målrettet rekrutteringsindsatser og inddragelse af samarbejdsudvalgene. Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen vil afklare om man i forvaltningens jobcentre og beskæftigelsescentre kan styrke arbejdet for at tiltrække mænd til omsorgsfag samt beskæftigelsesindsatser der fører til andre kønsutraditionelle jobvalg. Lønforskelle mellem mænd og kvinder Oktober 2013 BR besluttede den at de årlige ligelønsanalyser på 10 udvalgte faggrupper skal suppleres med arbejdspladsnære ligelønsanalyser indenfor de faggrupper hvor løngabet er størst. Og her skal udskilles top10 og, KS bund 10. Der gennemføres desuden en pilotanalyse af kønsforskelle i AC stabsmedarbejderes løn TMF Fædre på barsel Maj 2013 Analyse af barselsbrug KFF På faggrupper/ stillinger Karriere vs. ikke-karriere stillinger Ledere vs. ikke-ledere Lønforskelle mellem mænd og kvinder 1.kvartal 2014 Dybere indsigt indenfor lønforskelle indenfor faggrupperne SUF, SOF, BUF, AC-stabsfunktioner Ledende syge- og sundhedspersonale HK-specialist gruppen Analyse af kønsforskelle i forhold til lønindplacering ved nyansættelser Analyse af udmøntningen af lokalløn for henholdsvis kvinder og mænd KFF KFF og

6 Analyserne synliggørelse på Min lederside i fb. med lønforhandlinger (besluttet af BR ) Mainstreaming Mainstreaming af kommunens kommunikationsindsats. Sikring af at kommunens kommunikation henvender sig både til mænd og kvinder, særligt i forhold til: 2. kvartal 2014 Jobannoncer TMF og Best practice eksempelsamling på kønsligestillingsarbejde. i institutioner i centralforvaltninger 3.kvartal 2014 BIF, CLU Ligestillingspris uddeles på baggrund af eksempelafdækning 4.kvartal 2014 Kønsbalanceret ledelse Afventer Evt. videreførsel af initiativer for flere kvinder på niveau 2 (se ovenfor) TMF, Ligeløn Jobvurdering, lige løn for arbejde af samme værdi. Lønfordelingen blandt kvindelige og mandlige medarbejdere i forskellige men sammenlignelige faggrupper analyseres: 2. kvartal 2015, SOF To sammenlignelige faggrupper analyseres indenfor tre forskellige hovedområder Proces for ændring af uligelønnen ml. faggrupper (i forhold til overenskomstforhandlinger) beskrives Mainstreaming 1.kvartal 2017 Mainstreaming af kommunens kommunikationsindsats. Sikring af at kommunens kommunikation henvender sig til både kvinder og mænd.

7

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning har en fælles ligestillingspolitik, som gælder for hele ministerområdet. Målet er at sikre som en attraktiv arbejdsplads for både mænd og kvinder, hvor arbejdsliv

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 6. FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20

1. INDLEDNING... 2 6. FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20 Familie - og Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarked/ØPA3 NOTAT Dato: 30.september 2005 Sagsnr.: 258639 Dok.nr.: 1608690 AN Implementeringsplan for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. INDLEDNING...

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met Principprogram for Danmarks Lærerforening Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver de grundlæggende principper, som organisationen bygger

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aalborg Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aalborg Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aalborg Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd Indholdsfortegnelse En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aarhus Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aarhus Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aarhus Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning 12. juni 2007 3. UDKAST Indledning God offentlig service spiller en central rolle i et moderne velfærdssamfund. Den offentlige sektor bidrager til uddannelse, velfærd og tryghed. Det er med til at sikre

Læs mere

Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2013. Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole

Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2013. Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Personale- og lønpolitik for 1 Forord Personalepolitikken har fokus på den hele medarbejder og dennes virke og udvikling på arbejdspladsen. Personalepolitikken tager udgangspunkt i skolens værdier, mission

Læs mere

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet PERSONALEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 2 1. REKRUTTERE KOMPETENTE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE 3 1.1. Målsætning... 3 1.2. Introduktion af nye medarbejdere...

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

1. OVERBLIK... 4 1.1 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 4 2. DEN INTERNATIONALE RAMME... 6 2.1 REGLERNE MOD KØNSDISKRIMINATION HAR FLERE KILDER...

1. OVERBLIK... 4 1.1 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 4 2. DEN INTERNATIONALE RAMME... 6 2.1 REGLERNE MOD KØNSDISKRIMINATION HAR FLERE KILDER... KØN STATUS 2012 KØN 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade 56 DK-1401 København K Tlf. 32 69 88 88 www.menneskeret.dk Institut for Menneskerettigheders

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere