sektorprogram Ligestilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sektorprogram Ligestilling"

Transkript

1 sektorprogram Ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015

2 Sektorprogram for ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN (PRINT) ISBN (PDF) ANP 2014:768 Nordisk Ministerråd 2014 Lillegrund Vindmøllepark Øresund, Danmark/Sverige Layout: Erling Lynder Omslagsfoto: Havvindmøller i Øresund, Adrian Joachim og Signelements Foto: s. 5, 7, 14 Signelements; s. 11 Yadid Levy Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa. Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner. Nordisk Ministerråd Ved Stranden København K Telefon (+45)

3 sektorprogram Ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd Forord 4 2 Nordisk ligestillingspolitisk samarbejde 6 3 Hovedprioriteringer Øvrige aktiviteter Kalender

4 1 Forord I 2015 overtager Danmark formandskabet for Nordisk Ministerråd. Danmark overtager dermed stafetten i et samarbejde, der gennem årene har bidraget til at udvikle de nordiske lande og fællesskabet mellem dem. En af de værdier, som er med til at binde de nordiske lande sammen, er ligestilling. Det er ikke kun i forhold til den nordiske sammenhængskraft, at ligestilling har stor betydning, ligestilling er også en del af det nordiske brand, og noget vi kan være stolte over. De nordiske lande er på vej ud af den økonomiske krise og kan igen begynde at fokusere på vækst. Ligestilling er en del af vejen til øget vækst; ved at bryde med det kønsopdelte uddannelsesvalg og give piger og drenge, kvinder og mænd de bedste muligheder for at udfolde sig frit i det offentlige rum, skaber vi de bedste betingelser for vækst. Det gør vi, fordi vi ved at fokusere på øget ligestilling øger mulighederne for, at talentmassen udnyttes bedst muligt. Den økonomiske krise har sat de nordiske velfærdsstater under pres og som følge heraf, har de nordiske lande videreudviklet velfærdsydelserne. I udformningen af morgendagens velfærdsydelser er det også relevant, at indtænke piger og drenge, kvinder og mænds forskellige behov, adfærd og betingelser. Det kan bidrage til mere målrettede og borgernære ydelser, øget kvalitet, effektivitet og samtidig fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd. Arbejdet for at fremme ligestilling er centralt ikke bare i de enkelte nordiske lande men også på tværs af Norden. Det er Danmarks vision fortsat at videreudvikle det nordiske ligestillingssamarbejde, og det vil Danmark arbejde på under formandskabet i Manu Sareen Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold 4 LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB 2015

5 LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB

6 2 Nordisk ligestillingspolitisk samarbejde I 2014 kunne de nordiske lande fejre 40 års jubilæum for ligestillingssamarbejdet i Nordisk Ministerråd. Samarbejdet er kendetegnet ved at være konstruktivt og udbytterigt for de nordiske lande og for regionen som helhed. De nordiske og de selvstyrende lande har en fælles vision om ligestillede samfund, men går også forskellige veje, og netop derfor kan de nordiske lande forsat lære meget af hinanden. Det tætte samarbejde mellem de nordiske lande betyder også, at Norden kan være en stærk stemme i det globale arbejde for at fremme kvinders rettigheder og ligestilling. Det nordiske ligestillingssamarbejde gennemføres indenfor rammerne af det overordnede samarbejdsprogram. I 2015 lancerer det danske formandskab det nye samarbejdsprogram for ligestillingssektoren for perioden Programmet fastholder elementer fra de tidligere år og lægger samtidig retningslinjer for det fremtidige samarbejde, der søger at inddrage ligestilling ide udfordringer omkring vækst og velfærd, som er aktuelle på tværs af Norden. Der er to prioriterede temaer i samarbejdsprogrammet: Velfærd og innovation og Det offentlige rum. Velfærd og innovation favner fire undertemaer: vold, sundhed, uddannelse og arbejdsliv og familiepolitik. Ligestilling mellem kvinder og mænd er en forudsætning for velfærd og økonomisk vækst. På tværs af Norden står landene overfor udfordringer, der kræver udvikling og innovation i velfærdsydelserne til borgerne. I denne proces er det væsentligt at inddrage køns- og ligestillingsperspektivet for at det kan bidrage til øget kvalitet og effektivitet samt fremme ligestilling mellem kvinder og mænd. Med det offentlige rum tematiseres kvinder og mænds muligheder for at udfolde sig frit i det offentlige rum, hvilket har betydning for vækst og velfærd i de nordiske lande. Temaet består af fire undertemaer: repræsentation og demokrati, seksualisering, antifeminisme og medier. Det er en fælles nordisk vision, at kvinder og mænd har lige muligheder for at deltage i det offentlige rum herunder i politiske fora, som skaber rammerne for samfundet som sådan. Ud over de to overordnede temaer indeholder samarbejdsprogrammet to tværgående temaer, henholdsvis mænd og drenges aktive deltagelse og bæredygtig udvikling. Det tværgående tema om mænd og drenges aktive deltagelse handler om at have blik for de ligestillingsmæssige udfordringer knyttet til drenge og mænd. Det tværgående tema om bæredygtig udvikling går på tværs af alle sektorer i Nordisk Ministerråd og handler i ligestillings øjemed om at inddrage et perspektiv, som omfatter social bæredygtighed og mangfoldighed. 6 LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB 2015

7

8 3 Hovedprioriteringer 2015 Det danske formandskab sætter med en række aktiviteter fokus på begge de to prioriterede temaer i samarbejdsprogrammet. Under temaet velfærd og innovation sættes der fokus på, hvordan man kan arbejde med det kønsopdelte uddannelsesvalg med henblik på et mindre kønsopdelt og mere fleksibelt arbejdsmarked, som samtidig kan bidrage til vækst. Endvidere sættes der fokus på at dæmme op for affolkning af Nordens udkantsområder. Derudover åbner formandskabet for en politisk drøftelse og en bredere diskussion af fremtidige prioriteringer, udfordringer og handlemuligheder, når det kommer til temaet det offentlige rum. 3.1 Velfærd og innovation; det kønsopdelte uddannelsesvalg samt vestnordiske udfordringer for lokalsamfundene Der er stadig store forskelle i piger og drenges valg af videregående uddannelse i Norden, pigerne er f.eks. underrepræsenteret på de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, og drengene er underrepræsenteret inden for det sociale område. Det kønsopdelte uddannelsesvalg føder ind i det kønsopdelte arbejdsmarked og er en medvirkende årsag til, at der opstår flaskehalse på arbejdsmarkedet. Det kønsopdelte uddannelsesvalg har ikke kun betydning i forhold til den enkelte, men har også betydning for samfundet som helhed, fordi kompetencerne ikke udnyttes bedst muligt. Hvis piger og drenge vælger uddannelse efter kompetencer og ikke efter kønsstereotype forventninger, opnår vi den bedst mulige udnyttelse af talentmassen i samfundet, hvilket vil bidrage positivt til væksten i de nordiske lande. Det er ikke kun i forhold til det kønsopdelte uddannelsesvalg, at der er ligestillingsmæssige udfordringer i Norden. De nordiske lande og i særlig grad Vestnorden - er stillet overfor markante udfordringer, hvad angår køn, uddannelse og befolkningsstrømme. Hovedudfordringen består i, at pigerne i højere grad end drengene flytter til byerne/centeret for at uddanne sig og sjældent flytter tilbage, mens der er en tendens til, at drengene enten bliver og tager en håndværksfaglig uddannelse eller flytter tilbage til udkantsområderne/periferien efter endt uddannelse. Disse befolkningsstrømme medfører et overskud af mænd i udkantsområderne, som har svært ved at danne par og skabe familie. De tilbageblevne mænds udfordringer bliver kun større i kraft af, at de traditionelle mandeerhverv i udkantsområderne bliver færre. For visse udkantsområder betyder tendenserne, at lokalsamfundene affolkes, hvilket kan komme til udtryk 8 LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB 2015

9 i faldende børne- og befolkningstal, i et uddøende lokalliv og et mere generelt forfald i f.eks. huse og lokalmiljø Piger i STEM-fag Under temaet piger i STEM-fag (Science, Technology, Engineering and Math) gennemføres et desk study og en kortlægning af udfordringer og best practice i relation til det kønsopdelte uddannelsesvalg med særlig fokus på rekruttering og fastholdelse af piger i STEM. På baggrund af kortlægningen udarbejdes en håndbog om problemstillingen med eksempler på og anbefalinger til, hvordan aktører på uddannelsesområdet kan arbejde med det kønsopdelte uddannelsesvalg. Håndbogen målrettes uddannelsesinstitutioner, vejledere, universiteter og andre relevante aktører på området. Projektet er relevant for flere sektorer, hvorfor MR-A og MR-U inddrages Vestnordiske udfordringer Køn, uddannelse og befolkningsstrømme i Norden Problematikkerne omkring køn, uddannelse og befolkningsstrømme er aktuelle i Grønland, Færøerne og Island og i de nordiske landes udkantsområder, og tendenser og årsager er sammenlignelige. Særligt for Grønland og Færøerne har problemet en mere vidtrækkende karaktér, idet der er tale om en potentiel national fraflytning. For at sætte fokus på de specifikke vestnordiske udfordringer, afholder formandskabet et seminar på Grønland med deltagere fra hele Norden. På seminaret fremlægges resultaterne af en forundersøgelse igangsat i 2014 om køn, uddannelse og befolkningsstrømme, ligesom de mere overordnede udfordringer i forhold til det kønsopdelte uddannelsesvalg drøftes. Som opfølgning på seminaret udgives en publikation, der skitserer problemerne og indeholder anbefalinger til fokusområder, der kan arbejdes videre med. Projektet er relevant for flere sektorer, hvorfor MR-A, MR-R og MR-U inddrages. LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB

10 3.2 Køn, ligestilling og det offentlige rum I 2015 fejrer Danmark og Island 100 års jubilæet for kvinders valgret og valgbarhed, og i 2016 fejrer Finland 110-års jubilæum for almindelig og lige valgret. Selvom de nordiske lande har en lang tradition for kvinders deltagelse i politik, er der stadig ikke fuld ligestilling, når det kommer til kønnenes muligheder for at udfolde sig i det offentlige rum. Dette kommer eksempelvis til udtryk i nogle folkevalgte forsamlinger, hvor kvinder er underrepræsenterede, hvilket påvirker demokratiet. Med projektet om køn, ligestilling og det offentlige rum ønsker formandskabet at bidrage til, at kvinder og mænd får lige muligheder for at deltage i diskussioner i det offentlige rum herunder politiske diskussioner og offentlige debatter om udformningen af de nordiske samfund. Det er en grundlæggende nordisk værdi, at både kvinder og mænd, piger og drenge har mulighed for at deltage i og bidrage til debatten i den offentlige sfære i medier, i politik og beslutningsfora, på internettet og sociale fora samt i beslutninger af f.eks. økonomisk karakter. Med projektet vil formandskabet derfor lægge op til en politisk drøftelse af problemstillinger relateret til køn og det offentlige rum med fokus på at få en prioritering af de fire undertemaer (repræsentation og demokrati, seksualisering, antifeminisme og medier). Efterfølgende følges der op på ministrenes prioriteringer med bred debat under en nordisk camp, hvor udfordringer og handlemuligheder i forhold til de prioriterede emner udfoldes. Campen skal munde ud i et sæt af konkrete anbefalinger til inspiration for relevante aktører på området herunder regeringer, kommunale og nationale politikere, medier, meningsdannere og uddannelsesinstitutioner. 10 LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB 2015

11 LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB

12 4 Øvrige aktiviteter 2015 I løbet af det danske formandskab afvikles en række øvrige aktiviteter. 4.1 Lancering af nyt samarbejdsprogram Under dansk formandskab lanceres det nye fireårige samarbejdsprogram for ligestillingssektoren i Nordisk Ministerråd. NMRS, NIKK og andre relevante nordiske kommunikationskanaler involveres i lanceringen, som finder sted i begyndelsen af Internationalt samarbejde Ligestilling er en del af det nordiske brand, og Norden har en stærk stemme i internationale forsamlinger, når spørgsmålene angår ligestilling. Norden er kendt for at gå forrest og har forsat en rolle at spille i kampen for kvinders rettigheder og ligestilling globalt. Der er derfor også under dansk formandskab planlagt forskellige internationale aktiviteter i Nordisk deltagelse ved FN s Kvindekommissions samling (CSW) Det danske formandskab følger op på de tidligere formandskabers tradition for i samarbejde med NMRS at arrangere fælles nordiske sideevents under Kvindekommissions samling i New York for at sprede viden om det nordiske ligestillingsarbejde. [Tema for aktiviteterne under CSW indsættes efter MR-JAM mødet i november 2014]. Der planlægges en række aktiviteter med henblik på at brande nordiske ligestillingsværdier, herunder et ministerpanel og et ekspertpanel Nordisk baltisk samarbejde Det er ikke kun internt i Norden, at der samarbejdes omkring ligestilling, Norden har traditionelt et stærkt samarbejde med Estland, Letland og Litauen omkring ligestilling. I 2015 afholdes et NB-8 møde, hvor der drøftes det fremadrettede NB-8 samarbejde. 4.3 Organisering af NIKK i en ny mandatperiode Nordisk information for kundskab om køn, NIKK, er MR-JÄMs samarbejdsorgan. I 2015 udløber NIKK s mandatperiode, og der skal derfor under dansk formandskab træffes beslutning om NIKK s virke i en kommende kontraktperiode. 12 LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB 2015

13 4.4 Nordisk statistik om ligestilling I 2015 finansierer MR-JÄM et samarbejde mellem de nordiske statistikbureauer om nordisk statistik om ligestilling. Projektet skal gøre nordisk statistik indenfor MR-JÄM s prioriterede områder tilgængelige for en bred offentlighed. I kraft af den indsamlede statistik vil man kunne påvise udviklingen over tid og ligheder og forskelle landene imellem. De statistiske resultater vil gøres tilgængelige på Nordisk Ministerråds hjemmeside og endvidere formidles som en publikation. 4.5 Støtteordning Som under det tidligere formandskab afsætter MR-JÄM midler for at støtte initiativer og samarbejde på ligestillingsområdet på tværs af Norden. Puljen relaterer sig til ligestillingsministerenes samarbejdsprogram, og kan ansøges af en bred skare af interessenter som forskere, praktikere, private såvel som offentlige organisationer og virksomheder. 4.6 Mainstreaming/Ligestillingsvurdering I 2015 fortsætter Nordisk Ministerråd for Ligestilling med at støtte de øvrige sektorer i Nordisk Ministerråd i arbejdet med at mainstreame Nordisk Ministerråds aktiviteter. Alle sektorer skal anvende redskaber og rutiner, som synliggør kønsaspekter i beslutninger og handlinger, og som tydeliggør konsekvenser af valg og bedømmelser. Hver sektor har ansvaret for at formulere og realisere konkrete og specifikke målsætninger for ligestilling med udgangspunkt i hver sektors specifikke problemstillinger. I 2015 reviderer Nordisk Ministerråd processerne for mainstreaming og indleder samtidig arbejdet med at udvikle et værktøj til mainstreaming, hvilket bl.a. indebærer et rapporteringssystem. Dertil kommer at formandskabet som led i mainstreamingindsatsen underviser samtlige danske EK-medlemmer, således at de kan mainstreame de aktiviteter, de gennemfører i deres respektive sektorer. Derudover samarbejdes der med EK-A, EK-U og EK-R i forbindelse med projekterne om køn og uddannelse. På den måde deles viden om MR-JÄMs konkrete projekter, og hvordan man kan arbejde med at mainstreame aktiviteter i de tre sektorer. LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB

14 4.7 Nordisk Ligelønsnetværk Det danske formandskab planlægger at holde to møder i Nordisk Ligelønsnetværk i foråret og efteråret Nordisk Ligelønsnetværk blev nedsat i 2012 i regi af embedsmandskomiteen for ligestilling. Formandskabet leder møderne i netværket mens værtsskabet efter fast tradition går på tur mellem de nordiske lande. Temaerne på netværksmøderne i 2015 er endnu ikke fastlagt, men vil blive drøftet med netværket. 4.8 Nordisk task force om mænd og ligestilling MR-JÄM besluttede d. 3. november 2014 at nedsætte en nordisk task force om mænd og ligestilling. Task forcen skal indsamle eksempler på best practice hvad angår inkorporering af mænd i ligestillingsarbejdet og udarbejde et katalog over fremtidige mulige indsatsområder. 14 LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB 2015

15 5 Kalender 2015 Dato Aktivitet Januar Offentliggørelse af fælles ministerindlæg om det nye samarbejdsprogram Marts marts EK-JAM møde i København Kvindekommissionens samling i New York April Afrapportering af forundersøgelse af køn, uddannelse og befolkningsstrømme Maj 4. maj MR-JÄM møde i København Juni EK-JÄM møde på Grønland Seminar på Grønland om køn, uddannelse og befolkningsstrømme September 17. september EK-JÄM og NB8 møde i København Oktober Nordisk camp om køn og det offentlige rum herunder prioritering af udfordringer og handlemuligheder i forhold til de af MR-JÄM prioriterede temaer Nordisk råds session November Distribuering af anbefalinger fra den nordiske camp om køn og medier til relevante aktører December 1. december EK-JÄM møde i København Distribuering af anbefalinger fra seminar på Grønland til relevante aktører Orientering af EK-JÄM og offentliggørelse af publikation omkring det kønsopdelte uddannelsesvalg LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB

16 Ved Stranden 18 DK-1061 København K Yderligere information om Danmarks formandskab fås på Udenrigsministeriet Sekretariatet for Ministeren for Nordisk Samarbejde Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Danmark Telefon: ANP 2014:768 ISBN (PRINT) ISBN (PDF) 16 LIGESTILLING SEKTORPROGRAM FOR DANSK FORMANDSKAB 2015

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 541 TRYKSAG 457 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning

Læs mere

Ligestilling skaber et bæredygtigt samfund

Ligestilling skaber et bæredygtigt samfund Ligestilling skaber et bæredygtigt samfund Nordisk ligestillingspolitisk samarbejde 2011 2014 T RY K S A G N R. 541-618 Ligestilling skaber et bæredygtigt samfund Nordisk ligestillingspolitisk samarbejde

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for arbejdsliv, EK-A Mødetid 3. oktober 2007 Mødested Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, København K, mødelokale F Store Strandstræde 18 DK-1255

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning Ministeriet for Ligestilling og Kirke er et lille departement med i alt 58 ansatte. Departementet er delt op i to ressortområder.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) 1 Indhold Status om ligestilling fra Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Erhvervsakademiet Dania 1 Indhold Status om ligestilling fra Erhvervsakademiet Dania 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Erhvervsakademiet Dania Vores gode

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Københavns Erhvervsakademi 1 Indhold Status om ligestilling fra Københavns Erhvervsakademi 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Københavns Erhvervsakademi Vores

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

sektorprogram Kultur

sektorprogram Kultur sektorprogram Kultur Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram Kultur Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3911-7 (PRINT) ISBN 978-92-893-3912-4 (PDF) http://dx.doi.org/10.6027/anp2015-702

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 1 Indhold Status om ligestilling fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 3

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

sektorprogram Uddannelse og forskning

sektorprogram Uddannelse og forskning sektorprogram Uddannelse og forskning Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for uddannelse og forskning Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3903-2 (PRINT)

Læs mere

Vejledere viser vejen. kønsmainstreaming i uddannelses- og

Vejledere viser vejen. kønsmainstreaming i uddannelses- og Vejledere viser vejen kønsmainstreaming i uddannelses- og erhvervsvejledningen Vejledere viser vejen kønsmainstreaming i uddannelses- og erhvervsvejledningen Forfattere: Lumi Zuleta og Zia Krohn. Redaktion:

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Søfartsstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Søfartsstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Søfartsstyrelsen Vores gode eksempler for Søfartsstyrelsen

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Sektorplan. Tværfagligt samarbejde med vægt på klima og innovation

Sektorplan. Tværfagligt samarbejde med vægt på klima og innovation Sektorplan Tværfagligt samarbejde med vægt på klima og innovation Ministerrådet for næring, energi og regionalpolitik Islands formandskapsprogram 2009 Dagsorden for MR-NER 2009 Ministermøde og konferencer

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarsministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarsministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarsministeriets

Læs mere

Program og principper for det nordiske justitssamarbejde.

Program og principper for det nordiske justitssamarbejde. Nordisk Ministerråd Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tlf. +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org Program og principper for det nordiske justitssamarbejde. MR-lag, 2005-1, dok. 9, bil.1.

Læs mere

DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde TBD (Levnedsmidler)

DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde TBD (Levnedsmidler) DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde Ministeriet for Fødevarer, (Levnedsmidler) Landbrug og Fiskeri/Fødevarestyrelsen 28. Workshop "Vækst i blå Fiskeriministeriet

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Potentialer i et nordisk samarbejde Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 1 Kort om os Nordisk

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 SKAT 1 Indhold Status om ligestilling fra SKAT 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for SKAT Vores gode eksempler for SKAT 6 P E R S O N A L E O M R Å D E T Hvad

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Indhold LIGESTILLING I EN TVÆRNORDISK KONTEKST 1 UDBYTTE AF AT FORETAGE LIGESTILLINGSVURDERINGER

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Konkurrence-

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 University College Nordjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra University College Nordjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for University College Nordjylland

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra Kulturministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra Kulturministeriet 1 Ligestillingsrapport 2013 fra Kulturministeriet Indledning Ligestillingsrapporten giver en overordnet status på indsatsen for ligestilling på Kulturministeriets område i perioden 2011 2013. Ligestillingsrapporten

Læs mere

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet)

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Ja Nej 2. Har I målsætninger

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

2 Danmarks Biblioteksforening

2 Danmarks Biblioteksforening 2 Danmarks Biblioteksforening VIRKSOMHEDSPLAN INDHOLD 4 VISION MISSION VÆRDIER 5 ARBEJDSGANGE 6 INDSATSOMRÅDER 2015 UDVALGSARBEJDSOMRÅDER LÆRING DIGITALISERING BIBLIOTEKSRUMMET 7 HANDLEPLANER 8 ÅRETS GANG

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skive Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Hjemmeværnet 1 Indhold Status om ligestilling fra Hjemmeværnet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Hjemmeværnet Vores gode eksempler for Hjemmeværnet 6 P E

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Designskolen Kolding 1 Indhold Status om ligestilling fra Designskolen Kolding 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Designskolen Kolding 5 Vores gode eksempler

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Patent- og Varemærkestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Patent- og Varemærkestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Patent- og Varemærkestyrelsen

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2:

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Tabelrapport Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af hk@kea.dk for Københavns Erhvervsakademi 2013-11-07 14:12 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2014 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2014-2017 samt prioriteringerne

Læs mere

Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015

Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Vækst, velfærd og værdier Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 2 vækst, velfærd Møns og værdier Klint, Østersøen, 2015 Danmark * T RY K S A G N R. 541-618 Vækst, velfærd og værdier

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Københavns Kommunes daghøjskolepolitik formål Folkeoplysning er en bærende del af

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Ifølge ligestillingslovens 5, stk. 1 skal ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder med mere end 50 ansatte hvert andet år inden den 1. september udarbejde

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske

Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske Erasmus+ 2014-2020 Europe 2020: strategi for vækst, jobs, social retfærdighed og inklusion Europæisk 2020-strategi for uddannelse (ET2020) I alt over syv år:

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Det Danske Filminstitut 1 Indhold Status om ligestilling fra Det Danske Filminstitut 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Det Danske Filminstitut Vores gode

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holstebro Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

sek torprogram Miljø Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2010

sek torprogram Miljø Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 sektorprogram Miljø Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 NORDISK MILJØMÆRKNING Sektorprogram Miljø Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 ANP 2009:754 Nordisk Ministerråd, København

Læs mere

DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppesekretærmøde. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri/Fødevarestyrelse n

DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppesekretærmøde. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri/Fødevarestyrelse n DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppesekreærmøde (Levnedsmidler) TBD /Fødevaresyrelse n 28. Workshop "Væks i blå miniserie FO Jákup Mørkøre, jakupmo@fisk.fo bioøkonomi" 29. AG-Fisk

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere