Samarbejdet mellem kønnene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdet mellem kønnene"

Transkript

1 Samarbejdet mellem kønnene Af Kresten Kay, Bjørn Ribers og Kåre Wenzel En stor del af kønsforskningen inden for de sidste årtier har fokuseret på (og fremhævet) kampen mellem kønnene, dikotomierne mellem de maskuline og de feminine værdier og den maskuline hegemoni over kvindekønnet, udtrykt gennem uligheder i samfundet. Det har haft sin historiske begrundelse, og været berettiget. Noget tyder på at kønsdebatten i samspil med den overordnede samfundsudviklingen, har transformeret den generelle forståelse af mænd og kvinders identiteter, til et punkt hvor ligestilling i dag er ved at etablere sig som et grundvilkår i måden som de yngre generationer organiserer deres liv og parforhold på. Et speciale fra 2007 med titlen Parforhold og medier i en refleksiv modernitet, som er et led i FAMOSTAT-projektet i, indikerer, at der med de nye generationers parforholdsstruktur, er ved at etablere sig en ny form for parforhold, hvor forholdet mellem mand og kvinde udgør et mulighedsrum for to menneskers individuelle udfoldelse, forankret i et unikt stabiliserende fællesskab. Undersøgelsen til baggrund for specialet er baseret på et 9 kvalitative interview der fokuserer på mænds refleksioner over parforhold, kombineret med forskningsresultater fra IFUSOFF ii undersøgelsen foretaget af Dencik og Westerling (2006) i samarbejde med Socialforskningsinstituttet, hvor 1003 danske mænd og kvinder født i 1968 deltog. Grundlæggende lighed Et centralt omdrejningspunkt for forskningsinteressen i Parforhold og medier i en refleksiv modernitet er forholdet mellem individualitet og fællesskab, samt hvordan samspillet mellem disse påvirker og udvikler den maskuline identitet. Det fremgår af undersøgelsen, at mændene og deres samlever forhandler om at give hinanden plads. Ligestilling fremstår som et indiskutabelt grundvilkår i forholdet, og parrene imellem er der en fælles beslutning om, at mænd og kvinder skal have ens udfoldelsesmuligheder karrieremæssigt, familiært og personligt. I en del tilfælde har kvinden etableret sin karriere først, for at manden senere kunne gå efter sin. Samtidig vægtes familien og børnene højt, i den refleksivt organiserede livsplanlægning, hvor både mand og kvinde engagerer sig i opdragelsen, følelsesmæssigt såvel som praktisk. Måden hvorpå parforholdet struktureres viser, at der er mulighed for at være individuel, samtidig med at man er i et fællesskab, disse udelukker ikke længere hinanden. I de posttraditionelle parforhold bliver individualisering en ny form for socialitet. Familiens fællesskab udgør en platform, hvorfra man udlever sine individuelle veje, baseret på et samspil der i høj grad bygger på et samarbejde mellem kønnene. 1

2 Kønsroller og familieliv i forandring Som følge af postmoderniseringens store epokeskift bevæger vi os hastigt mod en netværkscivilisation, hvor individets personlige liv, såvel som familieliv, formes på en helt ny måde, ud fra en ny social grammatik (Dencik 2005b: 14). Der er åbnet for en anderledes måde at leve sit sociale liv generelt og for samspillet i de interpersonelle relationer specifikt. I den forandringsproces som familien undergår, kan man definere den moderne stærke familie ud fra dens funktion som team (Dencik 2005a: 95-99). Dette er en familieform, hvor familiemedlemmerne i høj grad har mulighed for og frihed til at udvikle deres individuelle egenart og realisere deres egne sociale præferencer. Dette afstemmes samtidig med familieinstitutionens behov for at opretholde samhørighed og fællesskab. Specialet viser, at mændene og deres partnere ikke tager parforholdets struktur for givet, men taler sig frem til, hvilken form for fællesskab de ønsker. Samlivet indrettes på en forening af familiefællesskabets kollektive interesser og de individuelle behov, i en frivillig forhandlingsproces, hvor begge betragtes som ligeværdige parter. Det er her centralt at fremhæve forskellen mellem tidligere tiders patriarkale familiestrukturer (Johansson 2001: ) og de samspilsmønstre, som undersøgelsen beskriver. En høj grad af frivillighed præger samværet i den moderne kernefamilie, frem for en underordning af familiens patriark. Mændene befinder sig i en brydningstid, hvor kønsroller og familieformer opløses og nye dannes (Dencik og Schultz-Jørgensen 1999). De står på tærsklen til en ny æra i parforholdets opbygning og er sig på flere måder dette skift bevidst. Refleksive relationer I undersøgelsen ses, at der er en bevidsthed hos mændene omkring den ændring, der rent historisk er sket i parforholdets karakter, og de forholder sig reflekterende til dette i forhold til, hvordan de selv indgår i parforhold. I de traditionelt definerede patriarkale familieformer levede mænd i et refleksivt vakuum, hvor de ikke aktivt skulle forholde sig til deres rolle som mand og fader (Johansson 2001: ). I forbindelse med patriarkatets fald er der imidlertid opstået et krav til mænd om at reflektere over deres mandlige rolle, relationerne og livets valg. De mænd der har deltaget i undersøgelsen udøver en retrospektiv refleksion, hvor deres egen status som mand i et parforhold vurderes i forhold til egen opvækst, men også i forhold til bevidstheden om tidligere typer parforhold baseret på traditionelle kønsrollemønstre og patriarkale familieformer. Mændenes egen rolle som mand og far undersøges både i forhold til det generelle billede af en patriarkalsk 2

3 faderfigur, men også i måden hvorpå de specifikt adskiller sig fra deres egen far, der ofte beskrives som mere rationel, mindre følelsesorienteret og i højere grad konventionel i sine livsvalg. Denne refleksive proces foregår igennem det, der i specialet er betegnet refleksionsrelationer, som indbefatter de relationer, mænd reflekterer sammen med eller spejler sig i forhold til (Cooley 1962, 1964) enten direkte i form af sparringspartnere i refleksionsprocessen eller indirekte i form af personer, der bruges som enten positive eller negative forbilleder, for eksempel forældre. Refleksionsrelationer kan både være venner, hvor der er rum for den dybe, fortrolige samtale, men også i høj grad partneren. I parforholdet etableres den intimitet, fortrolighed og tryghed, der fordrer dybere refleksion, gennem den længerevarende biografiske fortælling, som parret fælles bygger op (Schultz Jørgensen 2002: 248) og det fremgår af interviewene, at mændene finder deres betydeligste og nærmeste relation med deres kone eller kæreste, hvor der også i høj grad er rum for at diskutere og definere, de nye kønsroller som forholdet bygger på. Det fremgår at refleksionsprocessen accentueres yderligere ved tilkomsten af børn. Den ny faderrolle Overgangen fra par til førstegangsforældre er en proces, der har en række konsekvenser for parforholdets udformning (Viala 2006) og for mændenes dannelse af identiteter. Det bliver i undersøgelsen tydeligt, hvordan forældreskabet tegner et markant skift i mændenes liv og markerer overgangen fra et liv baseret på individuelle løsningsmodeller i et parforhold mellem to mennesker, mod et øget fokus på barnet som centrum for familiefællesskabet. Forældreskabet har været underlagt kraftige forandringer i forbindelse med den samfundsmæssige og kulturelle udvikling i Danmark igennem de sidste år, herunder ændringer i arbejdsmarkedsvilkårene. Det har påvirket både mænd og kvinders forventninger til, hvad det vil sige at være gode forældre, eller mere specifikt, en god mor eller far (Hestbæk 2003). Undersøgelsen tegner et billede af mænd der er følelsesorienterede fædre, som taler åbent om kærlighed til deres børn. At blive far, er et væsentligt, identitetsmæssigt holdepunkt for mændene, hvor de oplever, at deres faderrolle er med til at definere dem som individer. Mændene oplever at ville tilsidesætte sig selv for deres familie, i mødet med hvad de beskriver som en ubetingede kærlighed til barnet. Faderskabets karakter kendetegnes dermed ved at være præget af både følelse og interesse i mændenes kontakt med barnet og er dermed ændret fra den traditionelle børnereserverede forsørger (Sommer 2003: 237). Set i et historisk perspektiv er denne 3

4 type fader forholdsvis ny, i og med at parforholdets struktur er ændret ved, at kvinden har suppleret moderrollen med erhvervsarbejde, mens manden omvendt er gået fra at være ensidig forsørger til at have en mere aktiv faderrolle (Hestbæk 2003, Nygaard Christoffersen 1999). Deltagerne i undersøgelsen udviser et højt niveau af fællesskab mellem mand og kvinde i forbindelse med forældreskabet. Dette fællesskab er funderet i to karakteristiske samspilsformer: et gensidigt samarbejde om at give rum til individuelle behov og dermed få begge parters individuelle ønsker imødekommet, samtidig med, at der er et oprigtigt engagement og fokus på den fælles helhed. Dialogisk samarbejde Som denne hverdagslivsanalyse af parforholdet indikerer, er et væsentligt træk ved det posttraditionelle parforhold er dets karakter af forhandlingsrum. Hvor traditionelle parforhold byggede på en form for kontrakt, der var baseret på eksterne kriterier som slægtskabsbånd, kulturelle traditioner eller sociale forpligtelser, er det postmoderne samliv bygget op omkring forhandlinger hvor parterne indgår aftaler, der imødekommer og koordinerer såvel deres fælles livsrum som individuelle behov (Dencik 2005a: , Giddens 1996: 16). Dette eksisterer gennem en dialogisk samarbejdsproces, hvor de to parter i et demokratisk fællesskab og med gensidig forståelse får tilgodeset deres individuelle livsrum, uden at det bliver på bekostning af det fælles familieliv. Det dialogiske samarbejde finder sit udtryk i et refleksivt samspilsmønster, der overvejende er baseret på samtaler omkring arbejdsdeling, livsplanlægning og organisering af hverdagslivet. Et markant kendetegn ved det samspilsmønster, som beskrives af mændene, er at de ofte forhandler om mulighederne for min tid og din tid, men med både ønske om og hensyn til også at prioritere vores tid. Ved at give og tage udspiller deres forhold sig i en konstant balance mellem de individuelle og de fælles behov, men hvor det grundlæggende mål er at få fællesskabet til at fungere, og samtidig at tilgodese begges ønsker. Samarbejdet opererer ikke kun i det små, men også på de større valg i livet, karriere- og uddannelsesskift. Fundamental tillid Et forhold baseret på denne form for koordination og forhandling, hvor parterne tilstræber at beskytte familiefællesskabets kollektive interesser, samtidig med at de søger at realisere egne personlige interesser, kræver en grundlæggende tillid til, at den anden er villig til at deltage i dialogen og arbejder for det fælles bedste. Begge parter må indgå en række kompromiser, og 4

5 forholdets succeskriterium er, hvor gode de er til dette og dermed om de er i stand til at forene begges behov. Et forhold baseret på udtalte eller uudtalte tillidsbånd er også oppebåret af netop disse, og hele forholdets fundament kan dermed forsvinde, hvis tilliden brydes. Giddens (1996: 62) argumenterer for, at betydningen af at føle sig ontologisk sikker er, at man ubevidst har svarene på livets fundamentale eksistentielle spørgsmål. Angsten indtræder på sin vis med den menneskelige handlefrihed, som dermed kan være grundlæggende modsatrettet oplevelsen af ontologisk tryghed. Med andre ord, så kan parforholdet, hvis det konstant bliver gjort til genstand for refleksion, genovervejelse og kontinuerlige tvivl som der er mulighed for i det posttraditionelle parforhold, også betegnet det rene forhold lede til utryghed og angst (Giddens 1994: 76). Giddens teser om det rene forhold er empirisk efterprøvet af Gross og Simmons (2002). Forfatterne konkluderer, at det postmoderne menneske høster de positive aspekter som frihed og lykke, men de ser ikke tegn på den angst og usikkerhed, som Giddens påpeger, følger med det rene forhold. Resultaterne fra specialets undersøgelse viser, i tråd med Gross og Simmons (2002: 531), at mændene primært oplever de positive aspekter i parforholdet. Bevidstheden om tillidens skrøbelighed synes dog ikke at få mændene til at kapitulere i en form for angst, som beskrevet af Giddens (1994), derimod lader det til at fungere som incitament for at arbejde konstruktivt på at skabe de rammer der understøtter parforholdets fælles rum, idet selve skrøbeligheden gør fællesskabet unikt. Parforholdet synes at udgøre en psykosocial stabilitetszone for individet (Dencik 2005a: 103) i højere grad, end det medfører usikkerhed og angst som Giddens fremstiller det. Der tegner sig i undersøgelsen et billede af parforhold i forandring mod en form for samvær, der tillader autonomi for det enkelte individ, men ikke på bekostning af fællesskabet. Det er for en stor del gennem denne stabilitet, at mændene giver udtryk for at opleve frihed, på en basis af tryghed. Empatisk gensidighed Forhandlingen af de individuelle goder og håndteringen af den konkrete hverdag er ikke nødvendigvis uproblematisk, men beror på en høj grad af velvillighed fra begge parter omkring fordelingen af tid og muligheder for valg i livet. Der kræves en empatisk gensidighed, hvis familiefællesskabet skal give plads til både manden og kvindens individuelle gøremål, uden at familien samtidig bliver sprængt og går i opløsning (Dencik og Westerling 2002: 6). Denne form for gensidighed ses ikke som mulig ret mange andre steder end i netop familien og har heller ikke været til stede i de traditionelle, patriarkale familieformer. I denne familieform underordnedes det enkelte familiemedlem i høj grad familiefællesskabets krav, som de blev defineret af familiens 5

6 patriark. Dermed blev familiemedlemmernes mulighed for, og frihed til, at udvikle og realisere deres individuelle, sociale præferencer begrænset af patriarkens tolkning af, hvad der var nødvendigt for familiens skyld (Dencik 2005a: 96-97). I modsætning til dette står det dialogiske samarbejde, funderet i en tillidsbaseret relation og en refleksionsproces, der ikke alene omhandler parternes personlige situation, men også de nye mande- og kvinderoller, som er opstået gennem postmoderniseringen. Dencik og Westerlings (2002, 2003) forskning viser to aspekter af det posttraditionelle familieliv. På den ene side fremtræder en voksende destabilisering af familielivet i forbindelse med det postmoderne samfunds accentuerede fokus på individualisering. I og med at det enkelte individ bliver referencepunktet i sit eget liv, øges opmærksomhed mod én selv og mod egne ønsker, behov, præferencer og drømme. Dette forstærker en oplevelse af at være et individ, adskilt fra omgivelserne og de sociale fællesskaber. På den anden side betyder individualisering ikke nødvendigvis individualisme eller egoisme. Det bliver derimod en ny form for socialitet, hvor mændenes identiteter udvikles og opretholdes gennem deres sociale interaktioner og familiefællesskabet får dermed en vigtigere og vigtigere psykosocial funktion for individet. Manden i familien, familien i samfundet Det overordnede billede, der tegner sig, er at mændene er trådt langt ind i en ny form for parforhold, der i høj grad bygger på jævnbyrdighed mellem mand og kvinde i forbindelse med forældreskab, kønsroller og parforholdsstrukturer. Undersøgelsen viser et billede af mænd, der er ansvarsbevidste og tager rollen som både delforsørger, fader og opdrager særdeles alvorligt. Samtidig tilstræbes det at være en forstående sparringspartner, hengiven elsker, og et karrieremæssigt succesfuldt individ. Den problematik, som så vidtrækkende ambitioner giver, viser sig i samtlige informanternes beklagelser over hårde prioriteringer og tidspres. Dilemmaet bunder i, hvordan mændene får samspillet mellem familiens behov, arbejdsmarkedets krav og den begrænsede tid til at fungere. En del af samspillets udfordring er dermed at tilrettelægge hverdagen og tiden, så det bliver muligt at gennemføre den refleksivt organiserede livsplanlægning, som er målet for begge parter (Giddens 1996). For mændene synes forbilledet på et ideelt parforhold at være et par, der efter mange års samliv stadig er glade for hinanden, men som samtidig har formået at give plads til hinanden som to ligeværdige autonome individer. Frihed til at være sig selv i forholdet er central, og forholdet eksisterer for mændene kun ved, at der er to selvstændige mennesker, som udgør et fælles hele. 6

7 Mændene ser altså deres personlige identiteter og vækst udfoldet i familien og synes at definere sig selv identitetsmæssigt ud fra en kombination af flere kategorier: manden, elskeren, vennen, faderen og delforsørgeren det vil sige på baggrund af både den hjemlige og erhvervsmæssige rolle, de udfylder. Informanterne beskriver på en række felter den unikke psykosociale funktion, som de nære relationer og familien har for dem og på trods af dagligdagens krav og afbalanceringen af individuelle drømme, har de reelt valgt familien og ønsker sig ikke en tilværelse alene som hverken singlemand eller alenefar. Nærhed og tilknytning i hverdagen Samtaler med mænd midt i trediverne understreger dermed Dencik og Westerling pointe: at familiefællesskabet i dag får en helt særlig betydning for individets identitetsudvikling som ikke findes på samme måde i arbejdslivet, fritidslivet eller de andre arenaer, hvor mennesker optræder som individuelle, selvstændige aktører. Familien bliver for mændene det sted hvor de kan opleve at blive bekræftet som et unikt, uerstatteligt og "helt" menneske (Dencik og Westerling 2003: 4-5). Familielivets betydning for individet underbygges af resultaterne i IFUSOFF-undersøgelsen der tegner et billede af et relativt konventionelt familiemønster. Denne viser, at 82,1 % af 35-årige danskere lever i fast parforhold, mens kun 17,9 % er enlige. Samtidig viser undersøgelsen, at 71,78 % af 35-årige danskere lever i fast parforhold med børn og 58,68 % er reelle kernefamilier, det vil sige par med egne børn (Westerling 2004, 2006). Betydningen af den psykosociale funktion, som familiens nære relationer udgør for individet, accentueres i det postmoderne samfund hvor længslen efter at høre til øges som følge af postmoderniseringens accelererende krav til omstillingsduelighed (Dencik 2005a). I kølvandet af denne står risikoen for at blive fravalgt på arbejdsmarkedet eller i andre af livets udenomsfamiliære sammenhænge. Denne destabilisering på livets forskellige arenaer synes at fordre en vedholdenhed blandt mændene for at få parforholdet til at lykkes. For en stor del af informanterne findes der energi til denne vedholdenhed gennem de små oplevelsers betydning. En kærestedag, hvor børnene bliver passet, og de har tid til at fordybe sig i tosomhed, gå ud at spise, finde tid til sex, eller gå i biografen eller timen efter børnene er lagt i seng, hvor der er tid til at tale sammen. Det kan være den stille uudtalte forståelse imellem parterne, udtrykt i daglige handlinger, der skaber tilknytningen i hverdagen. Parforholdet synes således at være forankret i en række hverdagsmæssige tilknytningshandlinger, der bekræfter individerne i deres kærlighed og sameksistens. 7

8 At modne forholdet til kærlighed gennem samarbejde Hvor det traditionsbaserede ægteskab blev indgået som en overenskomst mellem respektive familier ud fra overvejelser af social art (Giddens 1996: 16), er foreningen mellem to individer i dag baseret på disse to menneskers individuelle oplevelse af gensidig tiltrækning og efterfølgende valg om at indgå i et fællesskab. I ethvert menneske er der en iboende længsel efter forening i overført betydning, en søgen efter at indgå i et fællesskab. Men oplevelsen af tiltrækning vil med tiden blive afløst af hverdagsmæssige konflikter, modsatrettede individuelle behov og perioder med følelsesmæssig adskilthed. Fra dette punkt er det afgørende, om parterne er i stand til at tage skridtet fra et forhold funderet i forelskelsens fase til at udvikle sig til moden kærlighed, der også er baseret på en viljesmæssig intention (Fromm 2000 (1956): 30). Mændene er i høj grad bevidste om det uundgåelige i dette skift og på det arbejde som det kræver og samtidig meget opsatte på, at transformationen fra forelskelse til moden kærlighed skal lykkes. Denne overgang sker hovedsagligt igennem refleksionsprocessen, hvor de foretager en opvejning af de muligheder, som livet kan indeholde, og de andre liv, der potentielt kunne leves i forhold til de afsavn, som fravalg vil indebære. Her fremtræder parforholdet og det fremtidige familielivs betydningsfuldhed klart og opvejer længslen efter livets andre muligheder. På et centralt område kan der i det posttraditionelle parforholds konturer ses en ny maskulin identitet. Vi ser grundelementerne til et velafbalanceret parforhold, baseret på den modne kærlighed, der forudsætter bevarelse af ens egen integritet og individualitet (Fromm 2000 (1956)), samtidig med at fællesskabet dyrkes. Hvor parforholdet tidligere var konstitueret af de traditionelle kulturelle og familiære bånd, med dertilhørende etablerede kønsrollemønstre, konstitueres samlivet nu gennem en refleksiv organiseringsproces og med den udvikles kontinuerligt nye mandlige og kvindelige identiteter. Fælles for mændenes beskrivelse er, at kvindens accept af dem som et selvstændigt individ (og deres af hende!) er et afgørende punkt med henblik på at kunne udvikle forholdet mod en højere grad af modenhed, hvor forskelligheden mellem to autonome individer udgør en fælles og gensidigt berigende helhed baseret på samarbejde. 8

9 Litteratur Bauman, Zygmunt Fællesskab. En søgen efter tryghed i en usikker verden. København: Hans Reitzels Forlag. Cooley, Charles Horton (1909). Social Organisation: A Study of the Larger Mind. New York: Schocken Books. Cooley, Charles Horton (1902). Human Nature and the Social Order. New York: Schocken Books. Dencik, Lars og Jørgensen, Per Schultz (red.) Børn og familie i det postmoderne samfund. København: Hans Reitzel. Dencik, Lasse & Westerling, Allan Familier i forandring. Humaniora, 17. Nr. 2 (pp: 3-7). Dencik, Lars & Westerling, Allan IFUSOFF et Instrument For Undersøgelse af Socialt Fællesskab Og Familieliv. Center for Barndoms- & Familieforskning. Roskilde Universitetscenter. [Online dokument. Accessed 29. september 2006]. Tilgængelig på URL: <http://www.baff.ruc.dk/reports/pdf_reports/no6.pdf#search=%22ifusoff%22>. Dencik, Lasse. 2005a. Mennesket i postmoderniseringen om barndom, familie og identiteter i opbrud. Værløse: Billesø & Baltzer. Dencik, Lars. 2005b. INTO THE ERA OF SHIFTS: How everything gets designed in an increasingly non-designed world. In: Dencik, Lars. 2005b. SHIFT: Design as usual or a new rising? Stockholm: Arvenius. Fromm, Erich (1941). Flugten fra friheden. Hans Reitzel: København. Fromm, Erich (1956). Kunsten at Elske. Hans Reitzel: København. Giddens, Anthony Intimitetens forandring. København: Hans Reitzel. 9

10 Giddens, Anthony Modernitet og selvidentitet. København: Hans Reitzel. Gross, N. & Simmons, S Intimacy as a Double-Edged Phenomenon? An empirical Test of Giddens. In: Social Forces Vol. 81. No. 2 (pp: ). Hestbæk, Anne-Dorthe Forældreskab i det moderne samfund. i: Dencik, Lars og Schultz- Jørgensen, Per (red.) Børn og familie i det postmoderne samfund. København: Hans Reitzels Forlag (pp: ). Johansson, Thomas Fadern som försvann. I: Ekenstam, C., Johansson, T., Kuosmanen, J. (red.) Sprickor i fasaden: Manligheter i förändring. Uppsala: Gidlunds (pp: ). Johansson, Thomas Billeder af selvet. København: Klim. Johansson, Thomas At skabe sin identitet ungdom i et posttraditionelt samfund. Psykologisk Set. 22 årg., nr. 59, november (pp: 4-19) Johansson, Thomas Makeovermani: om Dr Phil, plastikkirurgi och illusionen om det perfekta jaget. Stockholm: Natur och Kultur. Kay, K., Ribers, B., Wenzel, K Parforhold og medier i en refleksiv modernitet en undersøgelse af mænds refleksioner over samliv og medier. Speciale ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning & Institut for Kommunikation: Roskilde Universitetscenter. Kay, K., Ribers, B., Wenzel, K Posttraditionelle parforhold. Psykologiinformation 35. Årgang nr. 1/2007. Nygaard Christoffersen, Mogens Familiens udvikling den danske model. i: Dencik, Lars og Jørgensen, Per Schultz (red.) Børn og familie i det postmoderne samfund. København: Hans Reitzel. (pp: ) 10

11 Schultz Jørgensen, Per Familieliv i børnefamilien. i: Dencik, Lars og Jørgensen, Per Schultz (red.) Børn og familie i det postmoderne samfund. København: Hans Reitzel. (pp: ). Schultz Jørgensen, Per Den konstruerede identitet i Løw, O. & Svejgaard, E. (ed.): Psykologiske grundtemaer. Århus: KvaN. (p ). Sommer, Dion Faderskabet i den radikaliserede modernitet. En undersøgelse af fader- spædbarn-relationen. i: Dencik, Lars og Jørgensen, Per Schultz (red.) Børn og familie i det postmoderne samfund. København: Hans Reitzel. (pp: ). Themsen, Hanne Den nordiske familieinstitutions aktuelle tilstand. Psykologisk Set, 21. årgang, nr. 55, november 2004, (pp: 9-19). Viala, Eva Silberschmidt Fra par til førstegangsforældre: en undersøgelse af familieliv i udvikling. Ph.d. afhandling under FAMOSTAT projektet. Institut for Psykologi: Roskilde universitetscenter. Westerling, Allan Dansk Familieforskning. Speciale ved Institut for Psykologi. Roskilde Universitetscenter. Westerling, Allan Det moderne familieliv. Psykologisk Set, 21. årgang, nr. 55, november 2004 (pp: 3-8). Westerling, Allan Posttraditionelt familieliv. Upubliceret Ph.d. manus, in press. Institut for Psykologi. Roskilde Universitetscenter. i FAMOSTAT forskningsprojektet er en undersøgelse af Familiemønstre og Samlivsformer i den moderne velfærdsstat, som ledes af Lasse Dencik ved Center for Barndoms- & Familieforskning, Roskilde Universitetscenter. Projektet havde opstart i år ii IFUSOFF et Instrument For Undersøgelse af SOcialt Fællesskab og Familieliv, en igangværende undersøgelse af danske 35-åriges sociale liv og familieliv på Center for Barndoms- & Familieforskning ved Roskilde Universitetscenter. 11

Friheden opleves i fællesskabet

Friheden opleves i fællesskabet Friheden opleves i fællesskabet Af Kresten Kay, Bjørn Ribers og Kåre Wenzel En ny undersøgelse af mænds refleksioner over deres parforhold peger på, at mange mænd oplever frihed ikke i modsætning til,

Læs mere

Posttraditionelle parforhold

Posttraditionelle parforhold Posttraditionelle parforhold Af Kresten Kay, Bjørn Ribers og Kåre Wenzel I dagens Danmark bliver parforholdet diskuteret og analyseret som aldrig før. Mediebilledet præges af en række tv-udsendelser om

Læs mere

Undervisningsforløb med temaerne opdragelse og dobbeltsocialisering

Undervisningsforløb med temaerne opdragelse og dobbeltsocialisering Undervisningsforløb med temaerne opdragelse og dobbeltsocialisering Undervisningsforløbet kombinerer arbejdsspørgsmål, eksempler, undersøgelser og teorier fra bogen Opdragelse. Hertil kommer oversigter

Læs mere

Depression og tab Vi har brug for en ny personlighedsteori! Et psykologisk perspektiv på racisme Mænds frihed findes (også) i fællesskabet

Depression og tab Vi har brug for en ny personlighedsteori! Et psykologisk perspektiv på racisme Mænds frihed findes (også) i fællesskabet Depression og tab Vi har brug for en ny personlighedsteori! Et psykologisk perspektiv på racisme Mænds frihed findes (også) i fællesskabet 68 2007 psykologisk set Årgang 24, nummer 68, februar 2008 ISSN:

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

De unge fædre. Lidt facts. Et interviewstudie Kenneth Reinicke Roskilde Universitet

De unge fædre. Lidt facts. Et interviewstudie Kenneth Reinicke Roskilde Universitet De unge fædre Et interviewstudie Kenneth Reinicke Roskilde Universitet Lidt facts Hvert år bliver ca. 200 mænd under 20 år og 3.000 mænd under 25 år far i Danmark. Bogen er hovedsageligt bygget op omkring

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Undervisningsplan 1617

Undervisningsplan 1617 Undervisningsplan 1617 Valgfag Samfundsfag Aktuel status Formål Politik Magt, beslutningsprocesser & demokrati Eleverne forventes fra 9. klasse at have gennemgået pensum og i tilstrækkelig grad have kompetencer

Læs mere

DEN SAMMENBRAGTE FAMILIE

DEN SAMMENBRAGTE FAMILIE Charlotte Berg DEN SAMMENBRAGTE FAMILIE vejen til succes forlag Forfatter: Charlotte Berg Opsætning: TextNet Omslag: Frantz Dupuis Portrætfoto omslag: Peter Bredsgaard 1. udgave, 1. oplag, januar 2015

Læs mere

Undersøgelsesdesign - Det Gode Liv

Undersøgelsesdesign - Det Gode Liv 12. juli 2012 Undersøgelsesdesign - Det Gode Liv Det Gode Liv blandt borgerne i Ballerup, ønsker at undersøge menneskers forestillinger og praksis relateret til hhv. det gode liv og velfærd. De to begreber

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Prøvefag: Psykologi _

Prøvefag: Psykologi _ Intern 24 timers skriftlig prøve Prøvefag: Psykologi _ Hold: V06A Prøvenr. 314 _ Disposition: Indledning:... 1 Hvad er selvforvaltning:... 1 Maslows behovspyramide:... 2 Daniel Stern:... 2 Maslows og Sterns

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning

Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning Lene Tanggaard, Cand.psych., Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Baggrund forskningsprojekt i samarbejde med Klaus Nielsen,

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi. Frederiksberg Kommune Ingrid_lauridsen@secret.dk

Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi. Frederiksberg Kommune Ingrid_lauridsen@secret.dk Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi Frederiksberg Kommune Ingrid_lauridsen@secret.dk Inddragelse af og omsorg for pårørende til demensramte mennesker Side 1 Møde de pårørende med

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 Psykolog joma@rcfm.dk Holdninger i familiearbejdet Handicaps/funktionsbegrænsninger påvirker hele familien Familien ses som en dynamisk helhed samtidig med, at der

Læs mere

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder FN s Børnekonvention Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder Der er mange forskellige forståelser af, hvordan børnerettigheder adskiller sig fra menneskerettigheder, og hvad de

Læs mere

Moderskabet og samfundet

Moderskabet og samfundet Moderskabet og samfundet Moderskab i historisk perspektiv Ph.d.-stud. Nynne-Cecilie Kelager Schmidt og ph.d.stud. Mette Marie Stæhr Harder, Dansk Kvindesamfund. Dansk Kvindesamfund Fra ligeløn, ens seksualmoral

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

VELKOMMEN. Vi er alle lige næsten! ved Emilia van Hauen, sociolog. Emilia van Hauen

VELKOMMEN. Vi er alle lige næsten! ved Emilia van Hauen, sociolog. Emilia van Hauen VELKOMMEN Vi er alle lige næsten! ved, sociolog VÆRDIER SKABER FOLK Hvad skaber en personlighed? Værdier og handlinger En værdi er en grundopfattelse, eller en disponering for en bestemt holdning eller

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus A06-03, 03, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, marts 2006. PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset giver praktiske

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave Den gode overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave Barnet skal ikke føle, at det er et andet barn, fordi det begynder i børnehave. Barnet er stadig det samme barn. Det er vigtigt at blive mødt på

Læs mere

Anbringelse af børn med minoritetsetnisk baggrund. Marianne Skytte Park Inn, København 4. September 2012

Anbringelse af børn med minoritetsetnisk baggrund. Marianne Skytte Park Inn, København 4. September 2012 Anbringelse af børn med minoritetsetnisk baggrund Marianne Skytte Park Inn, København 4. September 2012 Ontologisk ligestilling Ligestilling i muligheder Ligestilling i vilkår Ligestilling i resultat Ligestilling

Læs mere

Forandring i organisationer. - et socialpsykologisk perspektiv -

Forandring i organisationer. - et socialpsykologisk perspektiv - Forandring i organisationer - et socialpsykologisk perspektiv - 1 Disposition Hvorfor tale om forandring? Et socialpsykologisk perspektiv Hvad er det væsentligt at forholde sig til i forbindelse med en

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

Den moderne dilemmafamilie. - familien er ikke, hvad den har været

Den moderne dilemmafamilie. - familien er ikke, hvad den har været Den moderne dilemmafamilie - familien er ikke, hvad den har været Foredragsaften, Ejby Præstegård d.19.01.2012 Hvorfor en familie i dilemmaer? Mellem det gamle og det nye Mellem ønsket om tid nok og mangel

Læs mere

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier.

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier. Indledning I formålsparagraffen står der, at folkeskolen skal forberede eleverne på livet i et samfund med frihed, ligeværd og demokrati. Det gøres ved bl.a. at give dem medbestemmelse og medansvar i forhold

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Følelser og magt i myndighedsarbejdet. Helle Schjellerup Nielsen Socialrådgiverdage, 26. november 2013

Følelser og magt i myndighedsarbejdet. Helle Schjellerup Nielsen Socialrådgiverdage, 26. november 2013 Følelser og magt i myndighedsarbejdet Helle Schjellerup Nielsen Socialrådgiverdage, 26. november 2013 Forskningsprojektet Professionelles praksis i socialt arbejde med børn og unge Igangværende 5 årigt

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Opbrudssamfundet - nye krav til den enkelte. Billund 17. april 2008 Per Schultz Jørgensen

Opbrudssamfundet - nye krav til den enkelte. Billund 17. april 2008 Per Schultz Jørgensen Opbrudssamfundet - nye krav til den enkelte Billund 17. april 2008 Per Schultz Jørgensen Kulturel revolution Opbrudssamfundet De store paraplyer er borte Det postmoderne En kulturel frisættelse Individualisering

Læs mere

kriseteori stadieteori

kriseteori stadieteori Udviklingspsykologi Udviklingspsykologi er en psykologisk retning der beskæftiger sig med de psykologiske forandringer, der finder sted i mennesket fra barndom til død Består af flere retninger der er

Læs mere

PARFORHOLD OG MEDIER

PARFORHOLD OG MEDIER PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET EN UNDERSØGELSE AF MÆNDS REFLEKSIONER OVER SAMLIV OG MEDIER AF KRESTEN KAY, BJØRN RIBERS OG KÅRE WENZEL SPECIALE VED ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER FEBRUAR 2007

Læs mere

Faglig identitet. Thomas Binderup

Faglig identitet. Thomas Binderup Faglig identitet Thomas Binderup Historielæreren er betroet en vigtig opgave, nemlig at sikre en god start på den mere formelle kvalificering af elevernes historiebevidsthed, demokratiske dannelse og livslange

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers Mænd Køn under forvandling Kenneth Reinicke unı vers Mænd Køn under forvandling unı vers Mænd Køn under forvandling Af Kenneth Reinicke Mænd Køn under forvandling Univers 14 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Danskerne: Vi vil have flere kys og kram i hverdagen.

Danskerne: Vi vil have flere kys og kram i hverdagen. Analyseresultater VALENTINSDAG 2014 Følgende resultater er baseret på en undersøgelse gennemført af analyseinstituttet YouGov for Anthon Berg. Der er i alt gennem- ført 1505 CAWI- interview med danskere

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Cutting - Det som ligger bag Handleguide

Cutting - Det som ligger bag Handleguide Cutting - Det som ligger bag Handleguide Teenagehjernen Teenageperioden er den periode, hvor hjernen fortsat vokser stærkt, og hvor de følelsesstyrede hjerneområder har mest at skulle have sagt. Balancen

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Det sociale hverdagsliv i senior-ældreboliger Rose Olsen, forstander, Vestereng

Det sociale hverdagsliv i senior-ældreboliger Rose Olsen, forstander, Vestereng 1 SOCIALSTRUKTUR / LIVS-ARENAER 4. arena: Lokalsamfund familien den historiske tilknytning 3. arena: Fællesskab mellem beboerne i aktivitetsområdet kultur- og aktivitetstilbud køkken og café socialt træf

Læs mere

Identitet og dannelse

Identitet og dannelse Identitet og dannelse KLs konference: Børn og unges identitetsskabelse og de nye tendenser i det pædagogiske arbejde November 2015 Trine Ankerstjerne professionskonsulent - UCC KL - Identitet og dannelse

Læs mere

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 AKT-vanskeligheder set i et samfundsmæssigt perspektiv 1 Indledning

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark

En national vision for folkeoplysningen i Danmark En national vision for folkeoplysningen i Danmark Baggrund Baggrundsoplysninger: et demokratisk dokument som kulturministeren tager ansvar for En involverende og dialogisk proces Hvorfor var/er dette vigtigt

Læs mere

VÆRDISYSTEM OG ETISKE GRUNDHOLDNINGER

VÆRDISYSTEM OG ETISKE GRUNDHOLDNINGER BOFORMEN SKOVVÆNGET VÆRDISYSTEM OG ETISKE GRUNDHOLDNINGER 1.1 1.1.1 GRUNDELEMENTER LOGO Region Nordjyllands logo Logoet er Region Nordjyllands visuelle ankerpunkt og det primære identitetsbærende designelement.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Tværkulturel dialog- og konfliktmægling en bæredygtig metode til forandringer i familierne

Tværkulturel dialog- og konfliktmægling en bæredygtig metode til forandringer i familierne Tværkulturel dialog- og konfliktmægling en bæredygtig metode til forandringer i familierne Spørgsmål: Hvad går metoden tværkulturel konfliktmægling ud på og hvordan bruges metoden i praksis? Hvordan kan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 KAPITEL 2 HANDLINGER OG MENINGSSKABELSE I HVERDAGSLIVET... 28 Fortolkning og meningsskabelse i hverdagslivet... 29 Det sociale

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Marianne Skytte Workshop: Fokus på anbragte og anbringelsestruede nydanske børn Seminar om marginaliserede nydanske børn og unge torsdag den 21. august

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere