KØN, ARBEJDSMILJØ OG HELBRED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØN, ARBEJDSMILJØ OG HELBRED"

Transkript

1 KØN, ARBEJDSMILJØ OG HELBRED ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 M A R G I T V E L S I N G G R O T H H E R M A N N B U R R A N N I C K G U I C H A R D ARBEJDSMILJØ I TAL

2 KØN, ARBEJDSMILJØ OG HELBRED ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 Margit Velsing Groth, Hermann Burr, Annick Guichard Layout: Nielsen & Baillie Tryk: Holbæk Eksprestrykkeri Trykt på Svanemærket papir INDHOLD: Forord Hvad kendetegner kvinders og mænds arbejdsmiljø og helbred? Hvorfor interessere sig for kønsforskelle i arbejdet? Det kønsopdelte arbejdsmarked Kvinders og mænds arbejdsmiljø Arbejdsmiljøinstituttet Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax: E-post: Hjemmeside: ISBN København 2002 Kvinders og mænds helbred Balance mellem arbejde og privatliv Afgang fra arbejdsmarkedet Metode Tabeller Litteratur KØN, ARBEJDSMILJØ OG HELBRED

3 FORORD Denne pjece indgår i en serie, som fremlægger delresultater fra Arbejdsmiljø i Danmark 2000, se også hovedrapporten med samme titel. Denne undersøgelse beskæftiger sig med arbejdsmiljø og helbred hos selvstændige og lønmodtagere i Danmark. Den bygger på data fra Arbejdsmiljøinstituttets Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). NAK er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse, der kan give forholdsvis detaljerede oplysninger om arbejdsmiljø, helbred og symptomer, der eventuelt kan være varsler om fremtidig sygdom. Undersøgelsen følger udviklingen over tiårsperioden fra 1990 til NAK er afrapporteret to gange før, senest Danske lønmodtageres arbejdsmiljø i Den foreliggende analyse er baseret på resultaterne af en opfølgningsundersøgelse, der blev foretaget fra november 2000 til januar Opfølgningen muliggør blandt andet analyser af ændringer i forekomsten af påvirkninger og effekter fra 1990 til 2000 blandt repræsentative udsnit af lønmodtagere i Danmark. Denne gang er der modsat tidligere også foretaget interviews om arbejdsmiljø og helbred blandt de selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen er en del af overvågningen af det danske arbejdsmiljø og kan bidrage til prioritering af arbejdsmiljøindsatsen og vurdering af effekter af tidligere indsats. Den foreliggende pjece er skrevet af sociolog Margit Velsing Groth, Hermann Burr og psykolog Annick Guichard, alle Arbejdsmiljøinstituttet. Udvælgelsen af interviewpersoner, interviewene og den indledende oparbejdning af data er foretaget af SFI-Survey. Den endelige oparbejdning af data er udført af programmør Ebbe Villadsen, Arbejdsmiljøinstituttet. Analyserne er udført af Ebbe Villadsen og Hermann Burr. Undersøgelsen er finansieret af satspuljemidler. Undersøgelsens resultater publiceres i form af denne og en række andre pjecer samt en oversigtsrapport. Arbejdsmiljøinstituttet har lagt vægt på tidlig publicering af disse aktuelle overvågningsdata. Efterfølgende vil der blive publiceret flere danske udgivelser samt internationale videnskabelige artikler. Januar 2002 Ib Andersen Direktør PJECEUDGIVELSER OM NAK 2000 JUNI 2001 Forekomst af ensidigt gentaget arbejde (EGA) blandt danske lønmodtagere DECEMBER 2001 Fysisk, termisk og kemisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø i Danmark 2000 Ergonomisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø i Danmark 2000 Psykosocialt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø i Danmark 2000 Arbejdstid. Arbejdsmiljø i Danmark 2000 Arbejdsulykker. Arbejdsmiljø i Danmark 2000 Livsstil. Arbejdsmiljø i Danmark 2000 Hørelse. Arbejdsmiljø i Danmark 2000 Hudproblemer. Arbejdsmiljø i Danmark 2000 Bevægeapparatbesvær. Arbejdsmiljø i Danmark 2000 Køn, arbejdsmiljø og helbred. Arbejdsmiljø i Danmark 2000 ARBEJDSMILJØ I DANMARK

4 HVAD KENDETEGNER KVINDERS OG MÆNDS ARBEJDSMILJØ OG HELBRED? I perioden er der sket et markant fald i andelen af kvinder på deltidsarbejde. Kvinderne har dermed tilnærmet sig mændenes arbejdssituation, selvom mændene stadig tilbringer mere tid på arbejdet, idet færre har deltid og flere har lange arbejdsuger. Kvinders og mænds arbejdsmiljø er forskelligt. Noget af denne forskel hænger sammen med, at kvinder og mænd har forskelligt arbejde. Kvinder har oftere arbejde med mennesker eller information. Enten i form af social- og sundhedsarbejde, undervisning eller kontorarbejde. Mænd arbejder oftere med produktion af ting, fx inden for industri eller bygge- og anlægsbranchen. Men selv inden for samme jobgruppe har kvinder og mænd i nogen grad forskelligt arbejde. Kvinder og mænd er derfor udsat for forskellige typer af påvirkninger i arbejdet. Flere kvinder end mænd er udsat for ensidigt gentaget arbejde, især gentagne bevægelser af hænder og arme. I det psykosociale arbejdsmiljø rapporterer flere kvinder end mænd høje følelsesmæssige krav, krav om at skjule følelser samt konflikter i arbejdet. Samtidig har kvinderne færre ressourcer i form af indflydelse på arbejdet. Mænd er til gengæld oftere udsat for uhensigtsmæssige påvirkninger inden for det fysisktermisk-kemiske arbejdsmiljø såsom støjende arbejde, skiftende temperaturer samt kulde og træk. De nævnte forskelle i kvinders og mænds arbejdsmiljø findes, selvom vi tager hensyn til, at kvinder og mænd har forskellige job. Kvinder rapporterer flere helbredssymptomer end mænd. Det drejer sig om symptomer fra bevægeapparatet, søvnbesvær, nedsat psykisk velbefindende og mangel på energi. Kvinder forlader også i større omfang arbejdsmarkedet før normal pensionsalder med førtidspension eller langtidssygdom. 4 KØN, ARBEJDSMILJØ OG HELBRED

5 HVORFOR INTERESSERE SIG FOR KØNSFORSKELLE I ARBEJDET? Mere end 70% af alle danske kvinder har et erhvervsarbejde. Det er nogenlunde det samme som i de øvrige nordiske lande, men sammenlignet med de øvrige EU-lande og den øvrige del af verden er andelen meget høj. Fx er andelen af kvinder i erhverv kun ca det halve i Italien, Spanien og Grækenland. Tidligere arbejdede kvinderne ofte på deltid, men andelen af kvinder med deltidsarbejde er faldet fra 48% med deltidsbeskæftigelse i 1978 til 17% i 1999 (Danmarks Statistik & Ligestillingsrådet, 1999). Arbejdsmiljøet må derfor antages at få en stigende betydning for kvinders helbred og livskvalitet. Der er politisk enighed om, at ligestilling mellem kvinder og mænd skal fremmes. Det indebærer, at kvinder og mænd skal have samme muligheder for at opnå og bevare et arbejde såvel som et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Der er derfor grund til at overvåge, om dette ideal også eksisterer i praksis. Arbejdsmiljøinstituttets Nationale Arbejdsmiljøkohorte i 1995 viste, at kvinder hyppigere end mænd forlod arbejdsmarkedet før normal pensionsalder, og at kvinder oftere end mænd havde arbejdsrelaterede helbredssymptomer. I denne pjece ser vi nærmere på, hvad der kendetegner kvinders og mænds arbejdsmiljø og helbred ud fra Arbejdsmiljøinstituttets Nationale Arbejdsmiljøkohorte i Formålet er at kortlægge kvinders og mænds arbejdsmiljø og helbred med henblik på at kunne målrette indsatsen for et bedre arbejdsmiljø, helbred og livskvalitet. ARBEJDSMILJØ I DANMARK

6 DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED Kvinder og mænd har traditionelt haft forskelligt arbejde og været beskæftiget i forskellige brancher. Tabel 1 viser, at dette fortsat er tilfældet i Den største kønsskævhed findes i bygge- og anlægsbranchen, hvor kvinderne kun udgør 11%. Stor skævhed ses også inden for industri, transport og en gros, hvor kvinderne udgør hhv 29% og 32% af de ansatte. Kvinderne koncentreres i stedet i social- og sundhedssektoren, hvor de udgør 84% af samtlige ansatte, og denne branche udgør det mest typiske kvindeerhverv, idet næsten hver tredje kvinde i erhverv arbejder i denne branche. Overvægt af kvinder finder vi også inden for undervisningsområdet, mens der er en nogenlunde lige andel af kvinder og mænd inden for handel, service og tjenesteydelser, finans samt kontor og administration (se tabel 1). Alt i alt er arbejdsmarkedet fortsat præget af kønsopdeling, med i alt 6 ud af 10 kvinder beskæftiget inden for social og sundhed, undervisning samt kontor og administration, mens 5 ud af 10 mænd er beskæftiget inden for industrien, bygge- og anlægsbranchen samt transport og en gros. En sammenligning af andelen af kvinder og mænd i de forskellige brancher i 1990 med 2000 viser, at der kun er sket ganske få ændringer i det kønsopdelte arbejdsmarked i løbet af perioden. Det kønsopdelte arbejdsmarked viser sig også i forskellige ansættelsesområder for kvinder og mænd. Amter og kommuner er typiske ansættelsesområder for kvinder med ca 75% kvinder blandt de ansatte, mens mændene dominerer i det private erhvervsliv og inden for staten (se tabel 1). Sammenligner vi jobgrupper, hvor kvinder og mænd arbejder, finder vi også markante forskelle. Tabel 2A viser, at den største jobgruppe blandt kvinder er privatansatte kontorassistenter fulgt af offentligt ansatte kontorassistenter. Herefter følger social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen, folkeskolelærere, sygeplejersker og pædagoger. De kvindelige chefer udgør kun 3,5% af kvinder i erhverv. Tabel 2B viser, at den største jobgruppe blandt mænd er chefer med i alt 8%. Der er stor spredning hen over de øvrige jobgrupper, som hver højst rummer godt 3,5% af alle mænd. Størst andel udgør godstrafikchauffører fulgt af sælgere, arbejdsledere, selvstændige i serviceområdet og elektrikere. Forskellen mellem kvinders og mænds job afspejler bl.a. valg af forskellige uddannelser, hvor kvinder især vælger humanistiske uddannelser og sundhedsog socialuddannelser, mens mændene foretrækker de tekniske uddannelser. Forskellen i arbejdets indhold for kvinder og mænd betegnes ofte det horisontalt kønsopdelte arbejdsmarked. Men vi finder også en forskel i det såkaldt vertikalt kønsopdelte arbejdsmarked, idet kvinderne gennemgående indtager lavere sociale positioner i hierarkiet, jf tabel 3. Den sociale position har betydning for de samlede ressourcer, herunder den samlede indflydelse, man har på sin livssituation. Denne forskel hænger igen sammen med forskel i kvinders og mænds uddannelse, hvor kvinderne kun udgør godt en tredjedel af gruppen med en lang, videregående uddannelse. Det samme gælder for gruppen med faglært uddannelse. Forskellen kan også afspejle, at kvinder og mænd prioriterer ledende positioner forskelligt eller bliver rekrutteret forskelligt. I en svensk undersøgelse fandt man, at selvom kvinder og mænd havde samme uddannelsesniveau, havde mændene oftere en højere social position end kvinderne (Härenstam et al., 2000). 6 KØN, ARBEJDSMILJØ OG HELBRED

7 KVINDERS OG MÆNDS ARBEJDSMILJØ ARBEJDSTIDENS LÆNGDE Udviklingen i kvinders arbejdstid er som nævnt gået fra deltid til fuld tid. I perioden viser den Nationale Arbejdsmiljøkohorte, at der er sket et markant fald i andelen af kvinder med deltidsarbejde (29 timer eller mindre om ugen), nemlig fra 24% i 1990 til 15% i Der er i samme periode ikke sket nogen ændring i andelen af mænd på deltid. Den ligger uændret på 4%. Kun i aldersgruppen år finder vi en stigning fra 5% til 8%. For kvinderne er der et fald i alle aldersgrupper, mest markant blandt de årige (se pjecen Arbejdstid). Tabel 4 viser, at der fortsat er mere end tre gange så mange kvinder som mænd, der arbejder på deltid, nemlig 15% mod kun 4% af mændene. Det er især de unge (under 30 år) og de ældre (50-59 år), som har deltidsarbejde. Deltidsarbejde er mindst udbredt i aldersgruppen år. Det gælder både for kvinder og mænd. Kun 11% af kvinder med hjemmeboende børn har deltidsarbejde samme andel som kvinder uden hjemmeboende børn. Kvinder med hjemmeboende børn har endvidere lange arbejdsuger lige så ofte som andre kvinder. Lange arbejdsuger og lange arbejdsdage findes fortsat hyppigst blandt mænd. Tre gange så mange mænd som kvinder har lange arbejdsdage, dvs 10 timer eller derover (12% hhv 4%), og 22% af mændene og 8% af kvinderne har lange arbejdsuger, dvs en arbejdsuge på 48 timer eller mere. De lange arbejdsuger forekommer hyppigst i aldersgruppen år. Kun i aldersgruppen år er der færre kvinder og mænd med hjemmeboende børn, som har lang arbejdsuge (16%), end blandt dem, der ikke har hjemmeboende børn (22%) (pjecen Arbejdstid). Generelt finder vi således, at arbejdet fortsat tidsmæssigt fylder mere for mænd end for kvinder, om end der er sket en udligning af forskelle i løbet af de sidste 10 år, således at kvinderne har nærmet sig mændene. ARBEJDSTID I FORSKELLIGE JOBGRUPPER Deltidsarbejde er mest udbredt i typiske kvindejob såsom rengøringsassistenter, pædagogmedhjælpere og køkkenmedhjælpere, hvor hhv 45%, 21% og 19% af de ansatte arbejder på deltid. Kun blandt gruppen andre lærere er der lige mange kvinder og mænd med deltidsarbejde, nemlig 12%. Lange arbejdsuger findes i et enkelt kvindejob, nemlig dagplejemødre, hvor 89% har en lang arbejdsuge. Ellers findes det især for mandlige butiksindehavere, selvstændige i byggeriet og service samt i landbruget, hvor mellem 57% og 84% har en arbejdsuge på mindst 48 timer. Det er de samme jobgrupper, som har lange arbejdsdage på mindst 10 timer daglig. ARBEJDSTIDENS PLACERING Uregelmæssige arbejdstider har vist sammenhæng med træthed, og de kan være vanskelige at forene med familie og fritidsliv. Skifteholdsarbejde medfører desuden øget risiko for hjerte-karsygdom (Bøggild og Knutsson, 1999). Ca 20% af alle erhvervsaktive kvinder og mænd har ikke arbejde på dagtid, men i stedet enten uregelmæssig arbejdstid, aftenarbejde eller natarbejde. Kvinder og mænd har uregelmæssig arbejdstid, natarbejde og aftenarbejde i samme omfang, jf tabel 4. Hvis man ser på jobgrupper, har kvinder, der arbejder som social- og sundhedsassistenter på hospital, sygeplejersker og pædagoger på døgninstitution hyppigt uregelmæssige arbejdstider. Det gælder også for mænd, der arbejder som selv- ARBEJDSMILJØ I DANMARK

8 stændige i serviceområdet, i landbruget og desuden for godstrafikchauffører. Aftenarbejde er mest udbredt blandt kvindelige pædagoger på døgninstitutioner, kvindelige social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker. Natarbejde koncentreres i nogle få jobgrupper, nemlig hospitalsansatte social- og sundhedsassistenter (32% af kvinderne) og ansatte i nærings- og nydelsesmiddelindustrien (24% af mændene og 13% af kvinderne). FYSISK-TERMISK-KEMISK ARBEJDSMILJØ FOR KVINDER OG MÆND Tabel 5 viser, at flere mænd end kvinder udsættes for uhensigtsmæssige påvirkninger fra de traditionelle arbejdsmiljøfaktorer såsom støj, vibrationer, kulde, træk, skiftende temperaturer samt opløsningsmidler. Kvinderne er oftere udsat for rengøringsmidler og for at få våde hænder. Forskellene er en naturlig følge af, at kvinder og mænd arbejder i forskellige brancher og jobgrupper. Udsættelse for håndvibrationer viser ikke forskel for kvinder og mænd, og det samme gælder varme og udsættelse for passiv rygning. For at tage højde for disse forskelle er der anvendt en statistisk beregningsmetode, som tager hensyn til, at kvinder og mænd har forskellige job. Resultaterne af disse analyser viser, at forskellene, der fremgår af tabel 5, fortsat findes, når vi har taget hensyn til dette. Forklaringen på forskelle i kvinders og mænds arbejdsmiljø er altså ikke kun, at de arbejder i forskellige job, men resultaterne peger også på, at kvinder og mænd inden for samme jobgruppe i nogen grad har forskelligt arbejde. ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ FOR KVINDER OG MÆND Hårdt fysisk arbejde og ensidigt gentaget arbejde (EGA) kan være helbredsbelastende og medføre gener i bevægeapparatet såsom lænderygbesvær, ondt i skuldre og nakke. Udviklingen i arbejdsmiljøet de sidste 10 år har medført et fald i omfanget af fysisk anstrengende arbejde og hugsiddende arbejde. Endvidere finder vi et fald i den mest intensive form for ensidigt gentaget arbejde, som består i ensidige gentagne bevægelser og opgaver (kombineret EGA). Til gengæld ses en stigning i omfanget af lettere ensidigt gentaget arbejde, nemlig ensidige gen- 8 KØN, ARBEJDSMILJØ OG HELBRED

9 tagne bevægelser. Desuden er der flere, der arbejder med løftede hænder og med bøjede hænder samt i fastlåste arbejdsstillinger (se pjecen Ergonomisk arbejdsmiljø). Den øgede brug af computere er en sandsynlig forklaring herpå. Tabel 6 viser, at kvinder oftere udfører ensidigt gentaget arbejde, især ensidige gentagne bevægelser af hænder og arme (såkaldt bevæge-ega), end mænd. Kvinder arbejder også hyppigere med bøjet nakke. Disse bevægelser/arbejdsstillinger hænger sammen med computerarbejde, som hyppigere udføres af kvinder, idet 24% af kvinderne mod 17% af mændene arbejder med computer mindst tre fjerdedele af deres arbejdstid. Mændene har fortsat hyppigere fysisk anstrengende arbejde, som dog alt i alt forekommer sjældent. Mænd har også mere hugsiddende arbejde end kvinder. Arbejde med bøjet ryg, vrid og bøjning af kroppen, fastlåst arbejdsstilling, stående og gående arbejde samt træk og skub forekommer lige hyppigt blandt kvinder og mænd. Igen finder vi, at forskellene i de nævnte ergonomiske påvirkninger eksisterer, når vi har taget hensyn til, at kvinder og mænd findes i forskellige job. ARBEJDSULYKKER Tabel 6 viser også, at flere mænd end kvinder har været udsat for en arbejdsulykke det sidste år. Ulykkesfrekvensen er steget igennem de sidste 10 år, og stigningen har været mest udtalt for yngre kvinder (18-29 år). Forskellen i kvinders og mænds ulykkesrisiko reduceres stærkt (og er ikke længere statistisk sikker), når man sammenligner i brancher med nogenlunde lige mange kvinder og mænd. Forklaringen på forskellen er derfor primært en forskel i ulykkesrisiko og ikke, at kvinder er bedre til at passe på sig selv end mænd. PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ FOR KVINDER OG MÆND Psykosocialt arbejdsmiljø omfatter bl.a. forskellige typer af krav og belastninger i arbejdet (fx kvantitative, følelsesmæssige og kognitive krav) samt ressourcer, som primært handler om indflydelse på arbejdssituationen og social støtte i arbejdet. Kombination af høje krav og få ressourcer kan medføre øget risiko for stresssymptomer og risiko for udvikling af forskellige kroniske sygdomme, hvis det forekommer gennem længere tid. ARBEJDSMILJØ I DANMARK

10 Figur 1 og 2 viser, hvorledes kvinder og mænd scorer (i gennemsnit) på en skala mellem 0 og 100 på forskellige dimensioner af det psykosociale arbejdsmiljø. Hver dimension måles på grundlag af en skalaværdi, hvor hver skala konstrueres på grundlag af besvarelser af 3-4 spørgsmål i spørgeskemaet. En høj score angiver, at gruppen gennemsnitligt har en høj værdi af den pågældende dimension, fx høje krav, høj jobusikkerhed eller høj indflydelse etc (se pjecen Psykosocialt arbejdsmiljø). Det generelle billede er en relativt stor ensartethed i kvinders og mænds psykosociale arbejdsmiljø. Der er dog også vigtige forskelle. I alt fire forskelle er statistisk sikre. Det drejer sig om følelsesmæssige krav, indflydelse, krav om at skjule følelser samt konflikter i arbejdet. De største forskelle ser vi for følelsesmæssige krav (figur 1). Den gennemsnitlige score for følelsesmæssige krav er 22 for kvinderne mod 14 for mændene. Kvinderne oplever altså højere krav end mændene. Også hvad angår krav om at skjule følelser, rapporterer kvinderne noget højere krav. Kvinderne har desuden flere, som oplever konflikter i arbejdet. For ressourcer er der kun statistisk sikker forskel for indflydelse, jf figur 2. Den gennemsnitlige score for indflydelse er 41 for kvinderne, mens den er 49 for mænd. Kvinderne rapporterer således om lavere indflydelse på deres arbejde end mændene. Lav indflydelse har vist sammenhæng med stress, træthed og bevægeapparatsymptomer. Forskellene i psykosocialt arbejdsmiljø mellem kvinder og mænd er således systematisk i mændenes favør. De høje følelsesmæssige krav og krav om at skjule følelser, som hyppigere kendetegner kvinders psykosociale arbejdsmiljø, er karakteristisk for arbejde med mennesker. Men det er bemærkelsesværdigt, at forskellene genfindes, også når kvinder og mænd arbejder inden for samme job. Det kan antages, at kravene til kvinderne inden for samme job er anderledes, og/eller at de selv stiller/oplever andre krav end mænd i samme job. De anførte resultater er baseret på gennemsnitsværdier. Ser vi på fordelingen, finder vi endvidere, at der er klar overvægt af kvinder i den gruppe, som oplever meget større følelsesmæssige krav end gennemsnittet. Det drejer sig om kvindelige folkeskolelærere, dagplejemødre, social- og sundhedsassistenter på hospital, pædagoger i dag- og døgninstitutioner samt sygeplejersker. Der er også overvægt af kvinder, som ligger højere end gennemsnittet, hvad angår krav om at skjule følelser i arbejdet, konflikter i arbejdet samt jobusikkerhed (se pjecen Psykosocialt arbejdsmiljø). 10 KØN, ARBEJDSMILJØ OG HELBRED

11 Figur 1: Psykosocialt arbejdsmiljø for kvinder og mænd. Krav og belastninger i arbejdet, Skala værdi Mænd Kvinder Kvantitative krav Følelsesmæssige krav Krav om at skjule følelser Konflikter i arbejdet Rollekonflikter Jobusikkerhed Figur 2: Psykosocialt arbejdsmiljø for kvinder og mænd. Ressourcer i arbejdet, Skala værdi Mænd Kvinder Indflydelse Udviklingsmuligheder Mening i arbejdet Forudsigelighed Ledelseskvalitet Social støtte Belønning ARBEJDSMILJØ I DANMARK

12 KVINDERS OG MÆNDS HELBRED SYMPTOMER FRA BEVÆGEAPPARATET Vi ser af tabel 7, at flere kvinder end mænd har symptomer i bevægeapparatet. Det drejer sig om symptomer fra nakke, skuldre, hænder, knæ samt lænderygbesvær. Symptomerne kan hænge sammen med, at kvinder oftere har ensidigt gentaget arbejde og lav indflydelse på deres arbejde generelt. ALLERGISKE SYMPTOMER OG HUDPROBLEMER Kvinder har flere med symptomer på allergi i form af høfeber og atopisk eksem end mænd. De har også flere med hudproblemer, hvilket bl.a. hænger sammen med, at de oftere er udsat for arbejde med våde hænder (se tabel 8). PSYKISK VELBEFINDENDE OG ENERGI Figur 3 viser, hvordan kvinder og mænd i forskellige aldersgrupper har besvaret spørgsmål om deres psykiske velbefindende (føle sig glad og tilfreds, trist, rolig og afslappet, langt nede, nervøs). Kvinder har en større andel med et psykisk velbefindende, der placerer dem i de to dårligste kategorier. Blandt de yngste er det lidt mere end 40% af kvinderne mod ca 30% af mændene, der angiver et psykisk velbefindende, som er dårligere end de flestes. Et lignende mønster finder vi, når vi sammenligner energi (føle sig veloplagt og fuld af liv, fuld af energi, udslidt, træt), jf figur 4. Her er der også flere kvinder end mænd, der er placeret i de to dårligste kategorier. Især de unge kvinder ligger dårligt, idet mere end 40% af de unge kvinder scorer dårligere end de fleste, mod knap 30% af de unge mænd. Man kunne antage, at en af årsagerne var, at kvinderne havde små børn. Det er imidlertid kun 20% af de årige kvinder, som bor med børn, og det lavere energiniveau blandt de yngste kvinder finder vi uafhængigt af, om de har hjemmeboende børn eller ej. Spørgsmålet om alment helbred viser derimod ikke nogen forskel mellem kvinder og mænd. Der er omtrent samme andel, der svarer, at de har et dårligt hhv godt helbred. Kvinder har derimod en større andel end mænd, som rapporterer søvnproblemer, hvilket kan være et muligt stresssymptom. Det er et generelt resultat, at kvinder rapporterer flere symptomer end mænd i spørgeskemaundersøgelser. Vi ved ikke, om forskellen skyldes et forskelligt rapporteringsmønster hos kvinder og mænd. 12 KØN, ARBEJDSMILJØ OG HELBRED

13 Figur 3a: Psykisk velbefindende hos kvinder i forskellige aldre Dårligst Lidt dårligere end de flestes Lidt bedre end de flestes Bedst år år år år Procent Figur 3b: Psykisk velbefindende hos mænd i forskellige aldre Dårligst Lidt dårligere end de flestes Lidt bedre end de flestes Bedst år år år år Procent Figur 4a: Energi hos kvinder i forskellige aldre Dårligst Lidt dårligere end de flestes Lidt bedre end de flestes Bedst år år år år Procent Figur 4b: Energi hos mænd i forskellige aldre Dårligst Lidt dårligere end de flestes Lidt bedre end de flestes Bedst år år år år Procent ARBEJDSMILJØ I DANMARK

14 BALANCE MELLEM ARBEJDE OG PRIVATLIV Kvinders og mænds traditionelle roller er knyttet til hhv omsorgsarbejde i familien og forsørgerrollen på arbejdsmarkedet. Selvom kvinder i dag arbejder på fuld tid, udfører de fortsat det meste af husarbejdet, og langt flere kvinder end mænd tager børnepasningsorlov (Danmarks Statistik og Ligestillingsrådet, 1999). Kvinderne lægger i særlig grad vægt på at få arbejds- og familielivet til at hænge sammen. Man kunne derfor antage, at kvinder oftere end mænd vil opleve, at arbejdet påvirker privatlivet negativt, hvis de har svært ved at nå det hele. I undersøgelsen er spurgt: Alt i alt, hvordan synes du dit arbejde påvirker dit privatliv? og tilsvarende, om privatlivet påvirker arbejdet. Tabel 9 viser, at der ikke er forskel på, hvorledes kvinder og mænd oplever arbejdets påvirkning af privatlivet. 14% af kvinderne og 16% af mændene oplever, at arbejdet påvirker privatlivet negativt. Kun for gruppen af enlige med store børn ses forskel for kvinder og mænd. Her er der flere mænd, som oplever negativ effekt af arbejdet. Kun 4% angav, at privatlivet påvirkede arbejdet på en dårlig måde. Her er der heller ikke forskel på kvinders og mænds besvarelser. Ved tolkning af tallene skal man selvfølgelig tage hensyn til, at mændene gennemgående har længere arbejdstid. Der er sammenhæng mellem familietype og oplevelse af, hvordan arbejdet påvirker privatlivet. Men forskellene er generelt små. Resultaterne tyder på, at samliv modvirker negative effekter af arbejdet på privatlivet, mens hjemmeboende børn, især små børn, fremmer oplevelsen af negative påvirkninger fra arbejdet. Et lignende mønster finder vi, når vi ser på privatlivets påvirkninger af arbejdet. Når vi sammenligner forskellige jobgrupper, fremtræder betydelige forskelle i, hvordan arbejdet påvirker privatlivet. Folkeskolelærere har den største andel, som rapporterer, at arbejdet har en negativ påvirkning af privatlivet, idet 25% af kvinderne og godt 30% af mændene har sagt det. Andre lærere ligger også højt, og her er det især kvinderne. En undersøgelse blandt ansatte i Københavns Kommune fandt også, at folkeskolelærere havde den højeste andel, som oplevede, at arbejdslivet påvirkede deres privatliv på en negativ måde. Relativt mange mænd med edb-job oplever også negativ effekt af arbejde på privatliv. Vi finder ikke er nogen klar sammenhæng mellem oplevelsen af negativ effekt af arbejdet på familien og arbejdstidens længde eller skæve arbejdstider. Dagplejemødrene har de længste arbejdsuger og arbejdsdage, men dagplejemødrene er en af de grupper, hvor der er færrest, som oplever negativ effekt af arbejde på privatliv (ca 1%). Også mænd i landbruget har lange arbejdstider, men andelen, der oplever negativ effekt af arbejdet, ligger under gennemsnittet. Det kunne tyde på, at når arbejdspladsen befinder sig i hjemmet, oplever man ikke i samme grad en negativ effekt på familielivet. 14 KØN, ARBEJDSMILJØ OG HELBRED

15 AFGANG FRA ARBEJDSMARKEDET Perioden mellem 1995 og 2000 har været præget af økonomisk opsving og efterhånden mangel på arbejdskraft. Afgang fra arbejdsmarkedet før normal pensionsalder er ikke alene et problem for arbejdsmarkedet, men i lige så høj grad for de ansatte, som er blevet syge og uarbejdsdygtige og dermed oplever at miste indtægtsgrundlag, sociale kontakter, evt identitetsgrundlag og livskvalitet. Tabel 10 viser, hvor stor en andel af de årige kvinder og mænd, der indgik i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte i 1990 og 1995, som forlod arbejdsmarkedet med førtidspension eller langtidssygdom inden for en femårsperiode. Vi ser, at der i 90 ernes anden halvdel ikke er nogen statistisk sikker nedgang i andelen af kvinder eller mænd, der har forladt arbejdsmarkedet, sammenlignet med 90 ernes første halvdel. Kun for kvinder i aldersgruppen år finder vi et fald i afgang fra arbejdsmarkedet. For kvinder mellem 30 og 49 år er der ikke nogen faldende tendens. Ser vi på andelen af kvinder og mænd, som var i arbejde i 1990 og i 2000 har forladt arbejdsmarkedet, er det 4,7% af kvinderne mod kun 2,5% af mændene. Afgang fra arbejdsmarkedet forekommer hyppigst i social- og sundhedssektoren og i jobgrupperne social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen samt rengøringsassistenter. De fundne forskelle i kvinders og mænds helbredssymptomer kan være en af forklaringerne på, at kvinder oftere forlader arbejdsmarkedet før normal pensionsalder. ARBEJDSMILJØ I DANMARK

16 METODE Undersøgelsen Arbejdsmiljø i Danmark 2000 bygger på oplysninger fra Arbejdsmiljøinstituttets Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). I NAK blev der foretaget interviews med repræsentativt udvalgte indbyggere i Danmark i både 1990, 1995 og I 1990 var svarprocenten på 90%, i 1995 på 80% og i 2000 på 75%. Fordelingen på køn, alder, arbejdsmarkedstilknytning og geografi er den samme blandt de interviewede som i hele befolkningen. NAK omfatter interviews med lønmodtagere og 460 selvstændige erhvervsdrivende i 2000 samt lønmodtagere i 1995 og lønmodtagere i Tallene her er opgjort for alle, der var år i hvert af årene. Selvstændige erhvervsdrivende blev ikke spurgt om deres arbejdsmiljø i 1990 og I opgørelserne i 2000 indgår både lønmodtagere og selvstændige. Dog indgår kun lønmodtagere i opgørelserne efter branche. Det skyldes, at brancherne er inddelt efter branchearbejdsmiljørådenes (BAR ernes) områder. Branchearbejdsmiljørådene beskæftiger sig normalt kun med lønmodtagernes arbejdsmiljø. I opgørelserne efter køn i 2000 sammenlignes kvinder med mænd. Aldersfordelingen imellem kvinder og mænd, der indgår i undersøgelsen, er stort set identisk. Derfor er der ikke i sammenligningerne korrigeret for alder. I opgørelserne efter alder inden for hvert køn i 2000 sammenlignes hver af aldersgrupperne fra 30 til 59 år med de årige. I opgørelserne efter job og branche i 2000 sammenlignes de enkelte job og brancher med alle øvrige job og brancher. Ved sammenligninger med 1995 og/eller 1990 indgår kun lønmodtagere, da de selvstændige ikke blev stillet spørgsmål om arbejdsmiljø i 1990 og I opgørelserne, hvor 2000-tal sammenlignes med og/eller 1995-tal, undersøges, om den samlede fordeling er ens i alle årene inden for den relevante alders-, job- eller branchegruppe. 16 KØN, ARBEJDSMILJØ OG HELBRED

17 TABELLER Tabel 1: Andelen af kvinder og mænd i forskellige brancher, Procent. Tabel 1 Kvinder Mænd I alt Antal i alt Industri Bygge og anlæg Grafisk Transport og en gros Handel Service og tjenesteydelser Jordbrug Social og sundhed Undervisning og forskning Finans/Offentlig kontor og adm Privat kontor og administration Antal i alt: Tabel 2A: De 6 jobgrupper med den største andel kvinder, Procent. Tabel 2A Procent Antal i alt Kontorassistenter, privatansat Kontorassistenter, offentligt ansat Social- og sundhedsassistenter, hjemmepleje mv Folkeskolelærere Sygeplejersker Pædagoger, daginstitution ARBEJDSMILJØ I DANMARK

18 Tabel 2B: De 6 jobgrupper med den største andel mænd, Procent. Tabel 2B Procent Antal i alt Chefer Godstrafikchauffører Sælgere 3 99 Arbejdsledere Selvstændige, service 3 92 Elektrikere 3 87 Tabel 3: Andelen af kvinder og mænd i forskellige socioøkonomiske grupper, Procent. Tabel 3 Kvinder Mænd I alt Antal i alt Højere funktionærer Mellem funktionærer Lavere funktionærere Faglærte arbejdere Ufaglærte arbejdere Under uddannelse Antal i alt Fed skrift betyder statistisk sikker forskel. 18 KØN, ARBEJDSMILJØ OG HELBRED

19 Tabel 4: Andel af kvinder og mænd med forskellige arbejdstider, Procent. Tabel 4 Kvinder Mænd Alle Deltid: 29 timer ugentlig eller mindre Lange arbejdsdage: 10 timer eller mere Lang arbejdsuge: 48 timer eller mere Uregelmæssigt arbejdstidsskema Aftenarbejde Natarbejde Antal i alt Fed skrift betyder statistisk sikker forskel. Tabel 5: Andel af kvinder og mænd med forskellige fysiske, termiske og kemiske arbejdsmiljøpåvirkninger, Procent. Tabel 5 Kvinder Mænd Alle Generende støj Høj støj Kropsvibrationer Kulde Træk Varierende temperatur Opløsningsmidler Rengøringsmidler Arbejde med våde hænder Fed skrift betyder statistisk sikker forskel. ARBEJDSMILJØ I DANMARK

20 Tabel 6: Andel af kvinder og mænd med forskellige ergonomiske påvirkninger samt udsat for arbejdsulykker, Procent. Tabel 6 Kvinder Mænd Alle Kombineret EGA Bevæge-EGA Bøjet nakke Arbejde ved PC-skærm Fysisk anstrengende arbejde Arbejde med bøjet hånd Hugsiddende arbejde Arbejdsulykke sidste år 1) ) opgørelsen er baseret på personer med mindst 1 års anciennitet. Fed skrift betyder statistisk sikker forskel. Tabel 7: Andel af kvinder og mænd med besvær i bevægeapparatet inden for de sidste 12 mdr., Procent. Tabel 7 Kvinder Mænd Alle Nakke Skuldre Hænder Knæ Lænderyg Fed skrift betyder statistisk sikker forskel. 20 KØN, ARBEJDSMILJØ OG HELBRED

21 Tabel 8: Allergiske symptomer og hudproblemer blandt kvinder og mænd, Procent. Tabel 8 Kvinder Mænd Alle Høfeber Atopisk eksem Astma Hudproblemer Hudproblemer arme, hænder Fed skrift betyder statistisk sikker forskel. Tabel 9: Andelen af kvinder og mænd, som oplever, at arbejdet påvirker privatlivet på en dårlig måde, opdelt efter familiestatus, Procent. Tabel 9 Kvinder Mænd Alle Antal i alt Samlevende m. småbørn Enlig m. småbørn Samlevende m. store børn Enlig m. store børn Samlevende uden børn Enlig uden børn Uoplyst Total Fed skrift betyder statistisk sikker forskel. ARBEJDSMILJØ I DANMARK

22 Tabel 10: Andelen af kvinder og mænd i forskellige aldersgrupper, som har forladt arbejdsmarkedet med førtidspension eller langtidssygdom i perioderne og Procent. Tabel år Kvinder 1,3 1,1 Mænd 0,6 0, år Kvinder 1,6 1,9 Mænd 1,7 0, år Kvinder 3,6 4,4 Mænd 1,8 1, år Kvinder 10,9 4,7 Mænd 4,6 3,9 Total Kvinder 3,1 2,8 Mænd 1,6 1, Kvinder 4,7 Mænd 2,5 Fed skrift betyder statistisk sikker forskel. 22 KØN, ARBEJDSMILJØ OG HELBRED

23 LITTERATUR Borg V og Burr H (1997). Danske lønmodtageres arbejdsmiljø og helbred København: Arbejdsmiljøinstituttet. Burr H, Bach E og Borg V (2001). Arbejdsmiljø i Danmark En kortlægning af lønmodtageres og selvstændiges arbejdsmiljø og helbred. København: Arbejdsmiljøinstituttet. Bøggild H og Knutsson A (1999). Shift work, risk factors and cardiovascular disease. Scand J Work Environ Health;25: Danmarks Statistik, Ligestillingsrådet (1999). Kvinder og mænd. København. Härenstam A, Westberg H, Karlqvist L et al (2000). Hur kan könsskillnader i arbets- och livsvillkor forstås? Stockholm: Arbetslivsinstituttet. ARBEJDSMILJØ I DANMARK

24 Flere kvinder end mænd er udsat for ensidigt gentaget arbejde. Flere kvinder end mænd oplever høje følelsesmæssige krav og konflikter i arbejdet. Samtidig har færre kvinder indflydelse på arbejdet. Mænd er til gengæld oftere udsat for støj, kulde og træk. Forskellene består, selvom vi tager hensyn til, at kvinder og mænd har forskellige job. Mændene tilbringer mere tid på arbejdet, idet færre har deltid, og flere har lange arbejdsuger. Der er sket et markant fald fra 1990 til 2000 i andelen af kvinder på deltidsarbejde. Kvinder rapporterer flere helbredssymptomer end mænd. Kvinder forlader i større omfang arbejdsmarkedet før normal pensionsalder med førtidspension eller langtidssygdom. Undersøgelsen bygger på oplysninger fra Arbejdsmiljøinstituttets Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Minimum lønmodtagere og 400 selvstændige erhvervsdrivende har deltaget i undersøgelsen. ISBN Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax: e-post:

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 C H R I S J E N S E N H E R M A N N B U R R E B B E V I L L A D S E N ARBEJDSMILJØ I TAL ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 Chris Jensen,

Læs mere

ARBEJDSTID ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL

ARBEJDSTID ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL ARBEJDSTID ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 F I N N T Ü C H S E N H E N R I K B Ø G G I L D H E R M A N N B U R R E B B E V I L L A D S E N ARBEJDSMILJØ I TAL ARBEJDSTID ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 Finn Tüchsen,

Læs mere

PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ

PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 V I L H E L M B O R G H E R M A N N B U R R E B B E V I L L A D S E N ARBEJDSMILJØ I TAL PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 Vilhelm

Læs mere

BEVÆGEAPPARAT- BESVÆR

BEVÆGEAPPARAT- BESVÆR BEVÆGEAPPARAT- BESVÆR ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 H E R M A N N B U R R C H R I S J E N S E N ARBEJDSMILJØ I TAL BEVÆGEAPPARATBESVÆR ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 Hermann Burr, Chris Jensen Layout: Nielsen

Læs mere

LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL

LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 K A R E N A L B E R T S E N H E R M A N N B U R R O K T O B E R 2 0 0 1 ARBEJDSMILJØ I TAL LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 INDHOLD: Karen Albertsen, Hermann Burr

Læs mere

Arbejdsmiljøet. n Forebyggelsespotentialet indenfor nogle sygdomme er stort, f.eks. en femtedel når det gælder iskæmisk hjertesygdom.

Arbejdsmiljøet. n Forebyggelsespotentialet indenfor nogle sygdomme er stort, f.eks. en femtedel når det gælder iskæmisk hjertesygdom. Arbejdsmiljøet 24 n Der er store forskelle i arbejdsmiljøet alt efter hvilke job, lønmodtagere og selvstændige har. For eksempel er der ikke blot klager over støj indenfor industri- og håndværksjob, men

Læs mere

CASA. FYSIOTERAPEUTERS ARBEJDSMILJØ en spørgeskemaundersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø

CASA. FYSIOTERAPEUTERS ARBEJDSMILJØ en spørgeskemaundersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø FYSIOTERAPEUTERS ARBEJDSMILJØ en spørgeskemaundersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø CASA Januar 2005 Jørgen Møller Christiansen og Nadia El-Salanti D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR

ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR AMI RAPPORT OM ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR Chris Jensen Thomas Lund Robert Mossing Martin Lindhardt Nielsen Merete Labriola Herman Burr Ebbe Villadsen Arbejdsmiljøinstituttet København 2002 AMI rapport om Arbejdsmiljø

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

TILBAGETRÆKNING FRA ARBEJDE FØR PENSIONSALDEREN. Thomas Lund, Jacob Pedersen, Otto Melchior Poulsen

TILBAGETRÆKNING FRA ARBEJDE FØR PENSIONSALDEREN. Thomas Lund, Jacob Pedersen, Otto Melchior Poulsen TILBAGETRÆKNING FRA ARBEJDE FØR PENSIONSALDEREN Thomas Lund, Jacob Pedersen, Otto Melchior Poulsen AMI rapport Tilbagetrækning fra arbejde før pensionsalderen Thomas Lund, Jacob Pedersen, Otto Melchior

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Arbejdsmiljø og helbred blandt ansatte inden for voksenhandicapområdet i Århus Amt - en 2-årig opfølgningsundersøgelse på 23 institutioner i Århus Amt

Arbejdsmiljø og helbred blandt ansatte inden for voksenhandicapområdet i Århus Amt - en 2-årig opfølgningsundersøgelse på 23 institutioner i Århus Amt ARBEJDSRAPPORT Arbejdsmiljø og helbred blandt ansatte inden for voksenhandicapområdet i Århus Amt - en 2-årig opfølgningsundersøgelse på 23 institutioner i Århus Amt Lone Donbæk Jensen Hanne Giver Jesper

Læs mere

RAPPORT for projektet

RAPPORT for projektet RAPPORT for projektet Undersøgelse blandt 700 væksthusmedarbejdere i Afdelingen for Folkesundhed SOCIALMEDICINSK ENHED Olof Palmes Allé 17, 1. * 8200 N Tlf.: 8739 7550 December 2003 ÅRHUS AMT Forord Sygefravær

Læs mere

Arbejdstider i ældreplejen Resultater fra Arbejde i ældreplejen & SOSU er årgang 2004

Arbejdstider i ældreplejen Resultater fra Arbejde i ældreplejen & SOSU er årgang 2004 Arbejdstider i ældreplejen Resultater fra Arbejde i ældreplejen & SOSU er årgang 2004 Kirsten Nabe-Nielsen, Anne Helene Garde, Vilhelm Borg, Jette Nygaard Jensen, Annie Høgh SOSU-rapport nr. 15 ARBEJDSTIDER

Læs mere

Kapitel 11. Arbejdsmiljø

Kapitel 11. Arbejdsmiljø Kapitel 11 Arbejdsmiljø 11. Arbejdsmiljø Arbejdspladsen er de senere år blevet et centralt forum for forebyggelse og sundhedsfremme, og der er kommet større fokus på arbejdsmiljøets indflydelse på medarbejdernes

Læs mere

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Status over det psykiske arbejdsmiljø undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Delrapport 2 / November 26 Psykosociale faktorer i FTFernes arbejde nu og tidligere Nadia El-Salanti og Jørgen Møller

Læs mere

Lange og skæve arbejdstider. kan øget indflydelse bedre balancen?

Lange og skæve arbejdstider. kan øget indflydelse bedre balancen? Lange og skæve arbejdstider kan øget indflydelse bedre balancen? Karen Albertsen, Tage Søndergaard Kristensen & Jan Pejtersen Arbejdstidens tilrettelæggelse er et af de forhold i arbejdslivet, som har

Læs mere

AMI 2001 ARBEJDSMILJØINSTITUTTET

AMI 2001 ARBEJDSMILJØINSTITUTTET Å R S B E R E T N I N G ARBEJDSMILJØINSTITUTTET Å R S B E R E T N I N G FAGLIG PROFIL AMI skal medvirke til at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø i overensstemmelse med den tekniske og

Læs mere

Film- og tv-arbejdere i rampelyset - en undersøgelse af levevilkår og psykisk arbejdsmiljø for atypisk ansatte

Film- og tv-arbejdere i rampelyset - en undersøgelse af levevilkår og psykisk arbejdsmiljø for atypisk ansatte Film- og tv-arbejdere i rampelyset - en undersøgelse af levevilkår og psykisk arbejdsmiljø for atypisk ansatte Juli 2005 Karin Mathiesen og Hans Hvenegaard CASA Film- og tv-arbejdere i rampelyset - en

Læs mere

Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen

Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen - strategi for en forebyggende arbejdsmiljøindsats Maj 2002 Hans Hvenegaard og Jens Voxtrup Petersen CASA Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK VIDEN OM SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK VIDEN OM SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK VIDEN OM SYGEFRAVÆR November 2008 Forord Beskæftigelsesregionerne i Danmark har bedt mploy a/s om at gennemgå og sammenskrive de vigtigste analyser af sygedagpengeområdet.

Læs mere

Sygeplejerskers arbejdsmiljø,

Sygeplejerskers arbejdsmiljø, Sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred er en undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø, som udføres i et samarbejde mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Arbejdsmiljøinstituttet (AMI). Sygeplejerskers

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane NR. 6 - Oktober 2012 Vold, mobning og chikane Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Arbejdsmiljø og helbred i Danmark. Resumé og resultater DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Arbejdsmiljø og helbred i Danmark. Resumé og resultater DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark Resumé og resultater DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012 Resumé og resultater

Læs mere

ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention. Slutrapport. September 2008

ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention. Slutrapport. September 2008 ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention Slutrapport September 2008 Projektansvarlig: Sigurd Mikkelsen Center for Forskning vedr. Sygefravær og Udstødning

Læs mere

ARBEJDSRELATERET KNÆBESVÆR,

ARBEJDSRELATERET KNÆBESVÆR, AMI RAPPORT 55 ARBEJDSRELATERET KNÆBESVÆR, PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ, ARBEJDSEVNE OG AFGANGSÅRSAGER BLANDT BLIK- OG RØRARBEJDERE Winnie S. Eenberg, Jette Nielsen, Kim Lyngby Mikkelsen, Elsa Bach Ebbe Villadsen

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø og screening i social- og sundhedssektoren Øje på arbejdsmiljøet, maj 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Karin Mathiesen og Hans Hvenegaard August 2007 Indhold Indhold...

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere