Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Det Danske Institut i Rom"

Transkript

1 DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca) er en selvejende institution under Kulturministeriet. Instituttet har hjemsted i den af Carlsbergfondet skænkede bygning Via Omero 18, Roma, Italien. Formål 2 Det Danske Institut i Rom har til formål at bevare og videreudvikle de kulturelle bånd, der består eller knyttes mellem Danmark og Italien. Instituttet søger sit formål fremmet ved at være rammen for forskning, studier og kulturelle aktiviteter inden for videnskab og kunst. Bestyrelsens sammensætning og opgaver Instituttet ledes af en bestyrelse på 13 medlemmer, der er sammensat på følgende måde: 3 2 medlemmer, heriblandt formanden, udpeges af Kulturministeren 1 medlem udpeges af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 5 medlemmer udpeges af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation efter indstilling fra universiteternes humanistiske fagområder. Rådets valg skal tilgodese en faglig bredde. 1 medlem udpeges af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 2 medlemmer udpeges af Akademirådet, en arkitekt og en billedkunstner 1 medlem udpeges af musikkonservatorierne i fællesskab Den til enhver tid siddende ambassadør i Italien Udpegningen skal følge reglerne i lov om ligestilling mellem mænd og kvinder.

2 Medlemmerne beskikkes af kulturministeren for en periode af 4 år, således at halvdelen af medlemmerne udpeges hvert andet år. Umiddelbar genbeskikkelse af et medlem kan kun finde sted én gang. Ingen kan beskikkes som medlem af bestyrelsen efter at være fyldt 70 år. Stk. 5 I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af beskikkelsesperioden. Stk. 6 Bestyrelsens medlemmer er ulønnede. Stk. 7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt. 4 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af instituttet. Bestyrelsen er ansvarlig for instituttets økonomiske dispositioner, herunder at de betingelser og vilkår, der stilles af Kulturministeriet og eventuelle andre tilskudsgivende myndigheder, bliver overholdt. Bestyrelsen udfærdiger et reglement for instituttet efter indstilling fra direktøren. Bestyrelsen udfærdiger endvidere en instruks for direktøren om dennes arbejdsopgaver. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal, jf. dog 13 og 14. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 medlemmer er til stede. Stk. 5 Formanden skal indkalde til møde, hvis mindst 5 medlemmer fremsætter krav herom. Bestyrelsen tildeler studieophold på instituttet og fordeler midler, der stilles til rådighed til stipendier i forbindelse hermed. Stipendier skal så vidt muligt gives til studieophold af længere varighed. 5 Den daglige ledelse 6

3 Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder (direktøren). Direktøren har ansvaret for den daglige drift i overensstemmelse med instituttets vedtægt og bestyrelsens instruks. Stillingen besættes for tre år med mulighed for forlængelse i yderligere indtil 3 år. Under særlige omstændigheder og efter begrundet ansøgning fra direktøren kan bestyrelsen undtagelsesvis forlænge ansættelsen med yderligere 1 år. Direktøren skal opfylde kravene til fast ansættelse som videnskabelig medarbejder ved en højere læreanstalt under Kulturministeriet eller Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Direktøren har fast bopæl på instituttet. Tegningsret I den daglige administration tegnes instituttet af direktøren. Bestyrelsen tegnes af formanden. 7 Amanuensis og øvrigt personale 8 Amanuensis ved instituttet ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra direktøren. Stillingen besættes for 3 år med mulighed for forlængelse i maksimalt 3 år. Amanuensis har fast bopæl på instituttet. Efter indstilling fra direktøren fastlægger bestyrelsen rammerne for det arbejde af anden art, som amanuensis skal påtage sig ved siden af sin videnskabelige virksomhed. Direktøren ansætter og afskediger instituttets øvrige personale og orienterer løbende bestyrelsens formand herom. 9 Det danske personale ved instituttet ansættes på vilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for sammenlignelige statslige stillinger. For lokalt ansat personale gælder løn- og ansættelsesvilkår ifølge italiensk lovgivning. Finansiering 10 Instituttets grundkapital udgøres af handelsværdien af den af instituttet ejede bygning beliggende Via Omero 18 i Rom samt inventar. Instituttet drives ved offentlige og private tilskud.

4 Et eventuelt overskud kan kun anvendes til instituttets formål. Instituttets regnskabsår går fra 1. april til 31.marts.. Budget, regnskab og revision m.v. 11 Vedrørende budget, regnskab og revision skal Det Danske Institut i Rom følge reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, aktuelt bekendtgørelse 1701 af 21. december Direktøren udarbejder et årligt budget, hvor den samlede økonomiske udvikling af drift, likviditet og balance fremgår. Budgettet godkendes af bestyrelsen og videresendes til Kulturstyrelsen til godkendelse senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse. Direktøren udarbejder som en del af årsregnskabet en kort beretning, der beskriver regnskabsårets aktiviteter og væsentlige begivenheder Stk.5 Det årlige regnskab underskrives af direktøren og revideres af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Det reviderede regnskab godkendes og underskrives af bestyrelsen og indsendes til Kulturstyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning med henblik på godkendelse. Stk. 6 For midler stillet til rådighed af "Dronning Ingrid s Romerske Fond" fører direktøren et særskilt regnskab, der indgår i det årlige regnskab, som bestyrelsen aflægger til bestyrelsen for "Dronning Ingrid s Romerske Fond" for de modtagne midler. Instituttet er for så vidt angår afgørelser efter 5 omfattet af de almindelige offentlige forvaltningsretlige regler. 12 Ændring af vedtægter 13 Ændringer i disse vedtægter skal vedtages af 2/3 af bestyrelsens medlemmer og godkendes af Kulturstyrelsen for at have gyldighed. Nedlæggelse 14 Beslutning om instituttets nedlæggelse skal vedtages af 2/3 af bestyrelsens medlemmer og godkendes af Kulturministeriet for at have gyldighed. Bestyrelsen træffer beslutning om den praktiske og økonomiske afvikling af instituttet samt om anvendelsen af et eventuelt overskud.

5 Hvis instituttet ophører, forhandler bestyrelsen med Carlsbergfondets direktion om den fortsatte anvendelse af bygningen til et beslægtet formål. Instituttets eventuelle nettoformue af offentlige midler skal gå til et af Kulturministeriet godkendt formål. Denne vedtægt er gældende fra 8. november Ikrafttrædelsestidspunkt 15 Kulturstyrelsen Poul Bache Det Danske Institut i Rom Ove Hornby

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 12 Vedtægt for Den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsuddannelsescenter Syd (i det følgende benævnt EUC Syd) er en selvejende institution med hjemsted i Sønderborg Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium er en selvejende institution med

Læs mere

Vedtægt for Aalborg Handelsskole

Vedtægt for Aalborg Handelsskole Vedtægt for Aalborg Handelsskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Aalborg Handelsskole er en selvejende institution med hjemsted i Aalborg Kommune, Region Nordjylland, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen VEDTÆGTER FOR Hotel- og Restaurantskolen Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Hotel- og Restaurantskolen er en selvejende institution med hjemsted i Københavns Kommune, Region Hovedstaden og omfattet

Læs mere

Vedtægt. for Erhvervsskolerne Aars. erhvervsskolerne. aars

Vedtægt. for Erhvervsskolerne Aars. erhvervsskolerne. aars Vedtægt for Erhvervsskolerne Aars østre Boule,ard 10 Tlf 9698 1000 aars@erhvervsskoleme.dk 9600 Aars Fax 96981080 ertwervsskoleme.dk 4 erhvervsskolerne. aars Vedtægt for Erhvervsskolerne Aars Kapitel 1:

Læs mere

Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole

Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål. 1. Grindsted Landbrugsskole er en selvejende institution med hjemsted i Billund Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsskolen Nordsjælland er en selvejende institution med hjemsted i Hillerød Kommune, Region

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Dato 12. december 2012 J. nr. 020/bestyrelsen Fil: 121212 vedtægter Vedtægter for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er en

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere