Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke"

Transkript

1 Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Påtegning af det samlede regnskab Fremlæggelse Påtegning Beretning Ministeriet for Ligestilling og Kirke Virksomhedens omfang Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Redegørelse for reservationer Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Udgiftsbaserede hovedkonti Bilag til regnskabet Noter til resultatopgørelsen Noter til balancen Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger Anlægsbevilling Tilskudsfinansierede aktiviteter: Departementet Ligestilling Side 2

3 2 Påtegning af det samlede regnskab 2.1 Fremlæggelse Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen BEK nr. 70 af 27. januar 2011 samt Moderniseringsstyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner af januar Side 3 Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Ministeriet for Ligestilling og Kirke, CVR nr , er ansvarlig for: Departementet - Kirke, Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller m.v. og Departementet - Ligestilling, herunder de regnskabsmæssige forklaringer for de to hovedkonti, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med kontrollen for Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den 17. marts 2014 Klaus Kerrn-Jespersen Kontorchef Henrik Nepper-Christensen Departementschef

4 3 Beretning 3.1 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Med virkning fra 3. oktober 2011 blev Kirkeministeriet ændret til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Regnskabsmæssigt har ændringen først haft effekt fra Med virkning fra 3. februar 2014 skete en ressortændring, så Ligestilling flyttedes over til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ved ressortomlægningen oprettedes atter et selvstændigt Kirkeministerium. Regnskabsmæssigt har udskillesen effekt for hele regnskabsåret Side 4 Ministeriet for Ligestilling og Kirke varetager opgaver vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder. Ministeriet gennemfører ligestillingsfremmende initiativer, er ansvarlig for Danmarks deltagelse i internationale fora, herunder FN og EU, vedrørende sager, der hører under minister for ligestillings ressort og administration af lov nr. 381 af 30. maj 2000 om ligestilling af kvinder og mænd, jf. LBK nr af 19. december Endvidere varetager Ministeriet for Ligestilling og Kirke opgaven med at give ministeren for ligestilling og kirke og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for, at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings og styringsfunktioner for folkekirken. Blandt departementets hovedopgaver er: at udarbejde lovforslag og administrative forskrifter for det kirkelige forvaltningsområde at koordinere fællesfondens økonomi med bistand fra kirkelige myndigheder samt den økonomiske styring af den statsfinansierede del af folkekirken at koordinere og udvikle personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed at bistå folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer Samlet omfatter årsrapporten følgende hovedkonti på finansloven for 2013: Departementet - Kirke Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller m.v Departementet - Ligestilling Årsrapporten indeholder resultatopgørelse, balance og regnskabsmæssige forklaringer for disse driftsbevillinger, hvor der føres regnskab efter omkostningsprincippet. Ministeriet for Ligestilling og Kirkes regnskabsmæssige virksomhed omfatter ligeledes en række tilskudsordninger samt anlægs- og lovbundne bevillinger.

5 Forskellige tilskud (reservationsbevilling), Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (reservationsbevilling), Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (reservationsbevilling), Istandsættelse af kirker m.v. (anlægsbevilling), Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (reservationsbevilling) Biskopper (lovbunden bevilling), Provster og præster (lovbunden bevilling), Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenu-virkning for kirkeskatten (anden bevilling). Resultatet af disse fremgår af punkt 2.5. Ministeriet for Ligestilling og Kirke bliver fuldt serviceret af Statens Administration. Regnskabsopgaverne løses af Regnskabsteam 4, mens opgaver på lønområdet løses af Lønteam 4. Departementet - Kirkes IT-opgaver varetages af Folkekirkens IT, der er folkekirkens fælles IT-leverandør. Departementet - Ligestillings IT-opgave varetages af Statens IT. Det er Ministeriet for Ligestilling og Kirkes opfattelse, at regnskabet er retvisende. Side Virksomhedens omfang Departementet Kirke varetager en række administrerede ordninger og en anlægsbevilling. Blandt de administrerede ordninger kan nævnes , hvor der afholdes udgifter til biskoppernes løn og tjenestemandspension og , hvor der afholdes udgifter til statens andel af præstelønninger samt pensionsbidrag. Desuden varetager Departementet Kirke en anlægsbevilling, som indeholder istandsættelse af kirker m.v.. Tabel 1a: samlet aktivitet på Kirke-området Drift Administrerede ordninger mv. Anlæg (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Udgifter 32,4 38,8 Indtægter 3,9 5,3 Udgifter 506,5 497,7 Indtægter 0,0 0,0 Udgifter 23,6 19,5 Indtægter 0,0 0,0 Tabel 1b: samlet aktivitet på Ligestillings-området

6 (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Udgifter 16,7 17,9 Indtægter 1,3 2,3 Administrerede ordninger mv. Udgifter 33,5 38,5 Indtægter 0,0 0,0 Anlæg Udgifter 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 Side Årets økonomiske resultat Årets økonomiske resultat viser samlet et underskud på 0,9 mio. kr. Resultatet er inkl. forbrug af reserverede bevillinger. Det skal bemærkes, at der er tale om et planlagt merforbrug, og at der fra Finansministeriet er givet dispensation til forbrug af videreførsler. Tallet er yderligere specificeret i afsnit 3.3 nedenfor. Hoved- og nøgletal fremgår af tabel 2.

7 Tabel 2: Hoved- og nøgletal for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -43,0-52,3-49,5 - heraf indtægtsført bevilling -43,0-51,0-48,2 Side 7 - heraf eksterne indtægter 0,0-1,3-1,3 - heraf øvrige indtægter 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsomkostninger 38,3 56,8 52,1 - Heraf løn 23,0 32,8 32,9 - Heraf afskrivninger 0,0 0,4 0,2 - Heraf øvrige omkostninger 15,3 23,6 18,9 Resultat af ordinær drift -4,7 4,4 2,5 - Andre driftsindtægter -1,3-5,3-6,3 - Andre driftsomkostninger 6,9 2,4 4,2 Resultat før finansielle poster 0,9 1,5 0,5 - Finansielle poster 0,0 0,0 0,0 - Ekstraordinære poster 0,0-0,3 0,4 Årets resultat 0,9 1,3 0,9 (mio. kr.) Balance Anlægsaktiver 0,0 0,7 0,6 Omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger) 2,2 26,5 5,4 Egenkapital -6,6-9,3-8,3 Langfristet gæld -0,1-0,7-0,6 Kortfristet gæld -13,0-18,2-17,6 Lånerammen 1,0 1,0 1,0 Træk på lånerammen 0,1 0,7 0,6 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 8,1% 74,2% 55,1% Negativ udsvingsrate 8,1% 11,7% 10,4% Overskudsgrad -2,2% -2,5% -1,8% Bevillingsandel 100,0% 97,4% 97,3% Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris 0,6 0,5 0,6 Lønomkostningsandel 54,0% 62,6% 66,4% Lønsumsloft 21,4 37,4 36,0 Lønforbrug 23,0 32,8 32,9 Der er foretaget nye reservationer i I tabel 3 findes en nærmere specifikation af reservationer i Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

8 Lånerammen overholdes, idet denne er udnyttet 55,1 % ved udgangen af Lånerammen er uændret i forbindelse med etableringen af Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Der var i 2013 samlet set budgetteret med et planlagt merforbrug, og resultatet for 2013 er som vist i tabel 2 et underskud på 0,9 mio. kr. I 2013 har der været ekstraordinære udgifter på 0,4 mio. kr., da ministeriet er blevet dømt til at betale sags- og administrationsomkostninger i forbindelse med en retssag. Endvidere er der en overskridelse af lønsumsloftet på 0,1 mio. kr. for Departementet Ligestilling og på 1,9 mio. kr. for Departementet Kirke. Dette dækkes af opsparet lønsum. Afvigelsen viser i 2013 en reduktion på kr. 21,1 mio.kr. forhold til Beløbet omhandler en reduktion på 16,8 mio.kr. vedrørende debitorer og 4,3 mio.kr. vedrørende periodiseringsposter. Regnskabstallene specificeres nærmere i kapitel 4. Side Opgaver og ressourcer Tabel 3a: Sammenfatning af økonomi for Departementet - Kirke opgaver ( ) Mio. kr. Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 14,3 5,3 17,8 1,8 1. Økonomi 3,6 0 3,8-0,2 2. Styrelse 5,6 0 6,0-0,4 3. Personale 6,9 0 7,4-0,5 I alt 30,4 5,3 35,0 0,7 Note: Indtægter og omkostninger er i tabellen fordelt manuelt på baggrund af en årsværksnøgle beregnet på henholdsvis budget og regnskab. Alle ordinære omkostninger er medtaget under Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Eventuelle afvigelser i tabellens summeringer skyldes afrunding. Departementet - Kirkes opgaver er opdelt i Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, Økonomi, Styrelse og Personale. Hjælpefunktionerne omfatter sekretariatsfunktionerne samt den øverste ledelse, de øvrige områder varetages af henholdsvis 1., 2. og 3. kontor. Departementet Kirke varetager en række fællesfunktioner i ministeriet vedrørende hjælpefunktioner og generel ledelse. Departementet Kirke har en dispensation til forbrug af videreførsler på 1,6 mio. kr.

9 Tabel 3b: Sammenfatning af økonomi for Mindelundens, Frihedskæmpergravenes og De kgl. begravelseskapellers opgaver ( ) Mio. kr. Andel af Indtægtsført Øvrige indtægter Omkostninger årets overskud bevilling 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 0 0 0,0 0,0 1. Mindelunden Ryvangen 1,7 0 1,8-0,1 2. Frihedskæmperes og soldaters grave 0,3 0 0,3 0,0 3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke 0,4 0 0,4 0,0 I alt 2,4 0,0 2,4 0,0 Note: Indtægter og omkostninger er fordelt efter de egentlige omkostninger, idet regnskabet for Mindelunden, Frihedskæmpergravenes og De kgl. begravelseskapeller registreres selvstændigt i Ministeriet for Ligestilling og Kirkes regnskab. Eventuelle afvigelser i tabellens summeringer skyldes afrunding. Tabel 2b viser opdelingen i opgaverne på Bevillingen gives på finansloven til henholdsvis Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmpere og soldaters grave, placeret på landets øvrige kirkegårde samt De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke. Det bør understreges, at bevillingen til De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke på denne hovedkonto udelukkende vedrører kapellernes drift. Side 9 Tabel 3c: Sammenfatning af økonomi for Departementet - Ligestilling ( ) Mio. kr. Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 2,9 0,4 3,4 0,0 1. Ligestilling 12,5 1,9 14,5-0,2 I alt 15,4 2,3 17,9-0,2 Note: Departementet Ligestilling har for 2013 foretaget en manuel fordeling af den indtægtsførte bevilling på opgaver på baggrund af regnskabet. Eventuelle afvigelser i tabellens summeringer skyldes afrunding. Hjælpefunktioner samt generel ledelse omfatter stabsfunktioner og den øverste ledelse.

10 3.5 Redegørelse for reservationer Der er ingen reservationer på Mindelunden m.fl. eller Departementet - Ligestilling. I løbet af 2013 er et projekt blevet afsluttet. Det drejer sig om Udviklings- og afviklingsplaner - kirkegårde. Der er samlet indtægtsført reservationer for 0,4 mio. kr. i Side 10 Tabel 5: Reservationer, Departementet - Kirke Mio. kr. Reservationsår Reservation primo 2013 Bevægelse i 2013 Reservation ultimo 2013 Forventet afslutning Samlet datavarehus for folkekirkens økonomi ,5 0,0 0, Koncept for lejlighedskirker 2007/2011 0,7-0,7 0,0 Omfordelt (2013) Miljørigtig og energirigtig folkekirke Opfølgende initiativer vedr. tilgængelighed i folkekirken Udviklings- og afviklingsplaner - kirkegårde Styringsudvalget - færdiggørelse af udvalgsarbejde Styringsudvalget - implementering af betænkning ,3-0,3 0, ,5-0,5 0,0 Omfordelt (2013) Omfordelt (2013) ,4-0,4 0,0 Afsluttet (2013) ,0 0,9 0, ,0 0,6 0, I alt 2,4-0,4 2,0 Finansministeriet har, med hjemmel i afsnit i Budgetvejledningen, givet tilslutning til at anvende reservationerne til Koncept for lejlighedskirker, Miljørigtig og energirigtig folkekirke og Opfølgende initiativer vedr. tilgængelighed i folkekirken til andre formål, og der er i den forbindelse oprettet to nye reservationer: Styringsudvalget - færdiggørelse af udvalgsarbejde og Styringsudvalget - implementering af betænkning.

11 3.6 Forventninger til det kommende år På kirkeområdet kommer især Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken til at påvirke det kommende år. Udvalget har til opgave at komme med forslag til en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken med en klar ansvarsfordeling for økonomisk og indholdsmæssige forhold, herunder indre anliggender. Udvalget skal beskrive den nuværende opgavefordeling og de styringsmæssige kompetencer i folkekirken samt fordele og ulemper ved at bevare disse. Udvalget er nedsat med bred opbakning fra folketingets partier. I forbindelse med udvalget var det planlagt at der i 2013 skulle udkomme en betænkning. Dette skete ikke i 2013, og forventes i stedet at ske i Udvalgsarbejdet forventes at være færdigt i marts Derefter vil der blive arbejdet med implementering af betænkningen. Side 11 Der er ingen politiske ændringer i finansloven for 2014 for kirkeområdet. Der er på Finansloven for 2014 afsat 4 mio. kr. på ligestillingsområdet til markering af 100-års jubilæet for kvinders valgret og valgbarhed, der blev indført med grundlovsændringen i Herunder vil der være fokus på at samle viden, skabe debat og oplyse om jubilæet, samt en national markering af jubilæet for kvinders valgret. Med virkning fra 3. februar 2014 skete en ressortændring, så Ligestilling flyttedes over til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ved ressortomlægningen oprettedes atter et selvstændigt Kirkeministerium. Regnskabsmæssigt har udskillesen effekt i hele regnskabsåret 2014.

12 4 Regnskab Regnskabsdelen af årsrapporten er, hvis ikke andet er angivet, udarbejdet på baggrund af data fra SKS og Navision Stat. Side Anvendt regnskabspraksis Ministeriet for Ligestilling og Kirkes regnskab er omkostningsbaseret og er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen BEK nr. 70 af 27. januar 2011, Moderniseringsstyrelsens retningslinjer angivet i Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner af januar 2014 samt øvrige gældende regler på området, jf. i øvrigt afsnit 5.2. Ministeriet for Ligestilling og Kirke ejer Mindelunden i Ryvangen, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke samt Den Danske Kirke i Paris. Disse ejendomme betragtes imidlertid som national ejendom og aktiveres derfor ikke.

13 4.2 Resultatopgørelsen Tabel 6: Resultatopgørelse - Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2013 Mio. kr. Note Side 13 Budget 2014* Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -50,9-47,8-51,1 Reserveret af indeværende års bevilling 0,0 0,0 0,0 Anvendt af tidligere års bevilling -0,1-0,4-2,8 Indtægtsført bevilling i alt -51,0-48,2-53,9 Salg af varer og tjenesteydelser 0,0 0,0 0,0 Tilskud til egen drift -1,3-1,3-1,3 Øvrige driftsindtægter 0,0 0 0,0 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt -52,3-49,5-55,2 Ordinære driftsomkostninger Ændringer i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 4,0 3,6 3,6 Andre forbrugsomkostninger 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger i alt 4,0 3,6 3,6 Personaleomkostninger Lønninger 29,7 29,9 28,3 Pension 4,5 4,5 4,3 Lønrefusion -1,5-1,5-0,5 Andre personaleomkostninger 0,0 0,0 0,0 Personaleomkostninger i alt 32,8 32,9 32,1 Af- og nedskrivninger 0,4 0,2 0,3 Andre ordinære driftsomkostninger 19,7 15,3 19,6 Ordinære driftsomkostninger i alt 56,8 52,1 55,6 Resultat af ordinær drift 4,4 2,5 0,4 (Tabellen fortsætter på næste side)

14 Mio. kr Side 14 Budget 2014 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -5,3-6,3-4,6 Andre driftsomkostninger 2,4 4,2 2,3 Resultat før finansielle poster 1,5 0,5-1,9 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,0 0,0-0,1 Finansielle omkostninger 0,1 0,0 0,0 Resultat før ekstraordinære poster 1,6 0,5-2,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter -0,3 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,4 0,0 Årets resultat 1,3 0,9-2,0 *Budgettal for 2014 er interne budgettal. Tallene for Departementet Kirke stemmer således ikke overens med det indmeldte grundbudget, da der i dette er lavet en række tilpasninger i dialog med Finansministeriet. Ovenstående er således udtryk for det interne budget. Eventuelle afvigelser i tabellens summeringer skyldes afrunding. Tabel 7: Resultatdisponering - Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2013 Resultatdisponering 2013 Disponeret til bortfald 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 Disponeret til overført overskud 0,9 Underskuddet fra regnskabet 2013 på 0,9 mio. kr. kan som nævnt i afsnit 2.3 primært tilskrives udgiftsniveauet på Departementet Kirke. Departementet Ligestilling kom ud af 2013 med et underskud på 0,2 mio. kr., hvoraf lønsum udgjorde 0,1 mio. kr. Det i ovenstående tabel indsatte budget er Ministeriet for Ligestilling og Kirkes interne budgetter for finansåret Der har i forbindelse med regeringens initiativ Effektiv Administration været et bortfald på 0,5 mio. kr. i starten af Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter Departementet Kirke har tilbageført ca kr., i forbindelse med udgifter til den gejstlige betjening af Christiansø og Hirsholmene. Dette

15 skyldes, at udgiften for betjening af Christiansø og Hirsholmene i 2011 og 2012 er blevet lavere end forventet. De endelige afregninger er modtaget i 2013, hvorfor tilbageførslen er foretaget i Desuden har departementet - Kirke en tilbageførsel på kr., der vedrører et mindreforbrug på IT i Slutafregningen blev modtaget i april 2013, og tilbageførslen er derfor sket i I Departementet Ligestillings regnskab er der tilbageført nedenstående hensættelser og periodiseringsposter i 2013: En hensættelse på kr. til betaling af Statens Administration for ydelser leveret i I forbindelse med ressortændringen i 2011, blev der overført en hensættelse fra Klima- og Energiministeriets regnskab til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes regnskab til betaling af Statens Administration, da der endnu ikke var afregnet for ydelser leveret i Hensættelsen blev overført i november 2012 som primokorrektion, og der blev pga. overdragelsestidspunktet ikke afregnet i Ministeriet for Ligestilling og Kirke har i 2013 været i kontakt med Statens Administration, som ikke mener at have et tilgodehavende. Hensættelsen tilbageføres derfor. En periodiseringspost på netto ,53 kr. Ved årsafslutningen for 2012 modtog ministeriet en opkrævning på ,33 kr. vedr. mobiltelefoniydelser leveret i Grundet opkrævningstidspunktet blev der optaget en kortfristet gældsforpligtelse i regnskabet for Ved nærmere vurdering af opkrævningen i 2013, blev kravet reduceret til ,80 kr. Periodiseringsposten er derfor tilbageført, og det reducerede krav er betalt i En periodiseringspost på kr. vedr. drift og hosting af hjemmesider i Ved årsafslutningen blev den del af de anslåede udgifter, der endnu ikke var betalt optaget som en kortfristet gældsforpligtelse i regnskabet for Periodiseringen vanskeliggøres af, at leverandørerne ofte opkræver for forskudte perioder i forhold til regnskabsåret, og at en del af omkostningerne er variable. Således svarer omkostninger for 2013 til det budgetterede i 2012, hvorfor forbruget for 2012 må anses som ekstraordinært lavt. En periodiseringspost ,00 kr. vedr. etablering af IT-drift i forbindelse med ressortomlægningen, hvor det blev det besluttet, at Departementet Ligestilling skulle have leveret IT-driftsydelser fra Statens IT. Departementet Ligestilling modtog i den forbindelse et budget for etablering af løsningen. Den del af de anslåede udgifter, der ikke var betalt i ved årsafslutningen for 2012 blev optaget som en kortfristet gældsforpligtelse i regnskabet for I 2013 har ministeriet været i dialog med Statens IT om betalingen for Statens IT mener ikke at have et tilgodehavende, og derfor tilbageføres posten. Side 15

16 4.3 Balancen Tabel 8: Balance - Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2013 Side 16 Aktiver (mio. kr.) Passiver (mio. kr.) Note Anlægsaktiver Note Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter m.v. Udviklingsprojekter under udførelse Imaterielle anlægsaktiver i alt Reguleret egenkapital (Startkapital) -0,7-0,7 0,0 0,0 Opskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Udbytte til staten 0,0 0,0 2 Materielle anlægsaktiver Overført overskud -8,5-7,6 Grunde, arealer og bygninger 0,1 0,0 Egenkapital i alt -9,3-8,3 Infrasturktur 0,0 0,0 Hensatte forpligtelser -0,1 0,0 Transportmateriel 0,4 0,3 Produktionsanlæg og maskiner 0,0 0,0 Langfristede gældsposter Inventar og It-udstyr 0,3 0,3 FF4 Langfristet gæld -0,7-0,6 Igangværende arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 FF6 Bygge- og It-kredit - - 0,7 0,6 Donationer 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver Prioritetsgæld 0,0 0,0 Statsforskrivning 0,7 0,7 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Øvrige finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 Langfristet gæld i alt -0,7-0,6 0,7 0,7 Anlægsaktiver i alt 1,5 1,3 Kortfristede gældsfrister Omsætningsaktiver Varebeholdninger 0,0 0,0 Leverandører af varer og tjenesteydelser Systemtek. melleregning & afstemningskonti -11,8-3,4 0,3 0,4 Tilgodehavender 26,5 5,4 Anden kortfristet gæld -1,5-3,3 Værdipapirer 0,0 0,0 Skyldige feriepenge -4,5-4,1 Likvide beholdninger Reserveret bevilling -2,9-2,0 FF5 Uforrentet konto 10,8 4,9 Igangværende arbejder for fremmed regning -6,4-6,5 FF7 Finansieringskonto 2,5 17,0 Periodeafgrænsningsposter -4,6-0,8 Andre likvider 0,0 0,0 Kortfristet gæld i alt -31,3-19,6 Likvide beholdninger i alt 13,3 21,9 Gæld i alt -31,9-20,2 Omsætningsaktiver i alt 39,8 27,2 Aktiver i alt 41,3 28,5 Passiver i alt -41,3-28,5 Vedrørende forskellen mellem 2012 og 2013 på omsætningsaktiver tilgodehavender handler beløbet om en reduktion på 16,8 mio. kr. ved-

17 rørende debitorer og en reduktion på 4,3 mio. kr. vedrørende periodiseringsposter. Afvigelsen på FF5 Uforrentet konto på 5,9 mio. kr. skyldes primært en udligning af mellemregningen vedrørende afregning af Seniorbonus på kr. 6,2 mio.kr. Afvigelsen på FF7 Finansieringskonto på 14,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt overførsel fra FF5-kontoen samt reduktionen af tilgodehavender. På passiv-siden på Leverandører af varer og tjenesteydelser ses en reduktion på kr. 8,4 mio.kr. forhold til 2012, der vedrører kreditorsamlekontoen. Side Egenkapitalforklaring Tabel 9: Egenkapitalforklaring Egenkapital (mio. kr.) Reguleret egenkapital primo -0,7-0,7 + Ændring i reguleret egenkapital 0,0 0,0 Reguleret egenkapital ultimo -0,7-0,7 Opskrivninger primo 0,0 0,0 + Ændring i opskrivninger 0,0 0,0 Opskrivninger 0,0 0,0 Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 + Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 Overført overskud primo -9,8-8,5 + Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 + Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 + Overført fra årets resultat 1,3 0,9 - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 - Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud ultimo -8,5-7,6 Egenkapital ultimo -9,3-8,3 Eventuelle afvigelser i tabellens summeringer skyldes afrunding. Påvirkningen af egenkapitalen ultimo 2013 vedrører underskuddet fra årets resultat. Det overførte underskud på 0,9 mio. kr. medfører, at den samlede egenkapital ved udgangen af 2013 beløber sig til 8,3 mio. kr. hvoraf startkapitalen udgør 0,7 mio. kr.

18 4.5 Likviditet og låneramme Ministeriet for Ligestilling og Kirkes departement har overholdt de gældende disponeringsregler for statens finansieringsordning og de tilhørende konti. I nedenstående tabel 10 kan det ses, at der ikke ved udgangen af 2013 er problemer med overholdelse af lånerammen på 1,0 mio. kr. Side 18 Tabel 10: Udnyttelse af lånerammen Mio. kr Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver -0,6 Lånerammen på FL13 1,0 Udnyttelsesgrad i pct. 55,1% 4.6 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 11a: Opfølgning på lønsumsloft (Departementet - Kirke) Mio.kr Lønsumsloft FL13 21,6 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 21,5 Lønforbrug under lønsumsloft 23,4 Difference (+ merforbrug) 1,9 Akkumuleret opsparing ultimo ,4 Akkumuleret opsparing ultimo ,5 Der var i budgettet for 2013 kalkuleret med et merforbrug på lønsum på Departementet - Kirke. Det overskydende forbrug på 1,9 mio. kr. finansieres af opsparet lønsum (jf. Budgetvejledning 2014, 2.6.5). Tabel 11b: Opfølgning på lønsumsloft (Departementet - Ligestilling) Mio.kr Lønsumsloft FL13 8,7 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 8,7 Lønsumsloft inkl. forh. jf. BV ,4 Lønforbrug under lønsumsloft 9,5 Difference (+ merforbrug) 0,1 Akkumuleret opsparing ultimo ,3 Akkumuleret opsparing ultimo ,2 Departementet Ligestilling har i 2013 haft et merforbrug på lønsummen på 0,1 mio. kr. Merforbruget finansieres af opsparet lønsum fra tidligere år. Lønsumsloftet for er forhøjet med i alt 0,7 mio. kr.

19 som følge af overførsel til dækning af administrationsudgifter vedr. Fremme af ligestilling ( ) jf. Budgetvejledningens punkt Bevillingsregnskabet Side 19 Tabel 12a: Bevillingsregnskab for Departementet - Kirke ( ) Mio. kr. Regnskab 2012 Budget 2013 (internt) Regnskab 2013 Difference Budget 2014 (internt) Nettoudgiftsbevilling -34,8-30,2-30,0-0,2-29,6 Nettoforbrug af reservation -0,1 0,0-0,4 0,4-1,5 Indtægter -4,0-3,8-5,3 1,4-3,7 Udgifter 40,8 34,0 36,4-2,4 35,3 Årets resultat 1,9-0,1 0,7-0,8 0,5 I 2013 var det samlede nettoresultat (udgifter fratrukket indtægter) på i alt 31,1 mio. kr., hvilket overskrider bevillingen med ca. 1,1 mio. kr. i forhold til den på Finansloven givne ramme på 30,0 mio. kr. Heraf er 0,4 mio. kr. finansieret af reserverede midler, mens 0,7 mio. kr. er finansieret af overført overskud fra tidligere år. Som vist i tabellen, er der tale om et planlagt merforbrug. Der har i 2013 været høj aktivitet på det kirkepolitiske område, bl.a. grundet en række lovændringer. Som eksempler kan nævnes en ændring af menighedsrådsloven, som blandt andet har til formål at gøre det lettere at samarbejde mellem menighedsråd. En ændring af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m., indebar bl.a. at det er blevet muligt for menighedsråd, med biskoppens tilladelse, at stille kirker til rådighed for kristne trossamfund til gudstjenester og kirkelige handlinger og til rådighed for medlemmer af kristne trossamfund til ægtevielser ved en præst fra det pågældende trossamfund. Der er blevet indtægtsført reservationer i 2013, hvilket skyldes, at projektet Udviklings- og afviklingsplaner kirkegårde er afsluttet i Det fremgår af tabel 12a, at der har været en indtægt på 5,3 mio. kr. Heraf udgør 3,5 mio. kr. indtægter fra folkekirkens fællesfond og 1,5 mio. kr. indtægter fra Kompetence Sekretariatet. Med hensyn til indtægterne fra Kompetence Sekretariatet er der i samme periode afholdt udgifter for et tilsvarende beløb, hvorfor nettopåvirkningen er neutral for departementets regnskab. Der er af samme grund ikke budgetteret med denne indtægt i det interne budget for De øvrige 0,3 mio. kr. indtægter udgøres af 0,2 mio. kr., som vedrører serviceaftalen med Ligestilling. Den sidste afvigelse på 0,1 mio. kr. skyldes afrunding.

20 Tabel 12b: Bevillingsregnskab for Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. ( ) Mio. kr. Regnskab 2012 Budget 2013 (internt) Regnskab 2013 Difference Side 20 Budget 2014 (internt) Nettoudgiftsbevilling -2,4-2,4-2,4 0,0-2,4 Nettoforbrug af reservation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 2,1 2,4 2,4 0,0 2,4 Årets resultat -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Som det kan ses af tabel 12b, stemmer budget og regnskab overens for Dette skyldes dog, at et mindreforbrug på Frihedskæmperes og soldaters grave har dækket et merforbrug i forhold til budgettet på Mindelunden. Dette merforbrug skyldtes blandt andet stormskader i efterårsstormene. Tabel 12c: Bevillingsregnskab for Departementet - Ligestilling ( ) Mio. kr. Budget Budget Regnskaskab Regn Difference (in (interntternt) Nettoudgiftsbevilling -13,7-15,1-15,4 0,3-19,1 Nettoforbrug af reservation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter -2,9 0,0-2,3 2,3 2,3 Udgifter 16,4 15,1 17,9-2,8 21,4 Årets resultat -0,3 0,0 0,2-0,2 0,0 Bevillingsregnskabet for Departementet Ligestilling viser et nettomerforbrug på 0,2 mio. kr. i Bevillingen er i løbet af året forhøjet med 0,3 mio. kr. som følge af en ændret afregningsmodel vedr. Statens IT. Der er oppebåret indtægter for 2,3 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes flere tilskudsfinansierede aktiviteter end forudsat. Dette har også medført flere udgifter end budgetteret.

21 4.8 Udgiftsbaserede hovedkonti Ministeriet for Ligestilling og Kirke administrerer en række tilskudsordninger samt en anlægsbevilling. Ordningerne kan ses nedenfor: Side 21 Tabel 13: Tilskudsordninger i Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2013 Regnskab Afvigelse Tilskud Bevillings-type Hovedkonto Bevilling (udgift) (mio.) Forskellige tilskud Kirkelig virksomhed i Sydslesvig Kirkelig betjening af danskere i udlandet Reservationsbevilling Reservationsbevilling Reservationsbevilling ,0 1,9 0, ,8 14,8 0, ,3 9,3 0,0 Istandsættelse af kirker Anlægsbevilling ,6 19,5 4,1 mv. Biskopper Provster og præster Lovbunden bevilling Lovbunden bevilling ,1 9,7 0, ,2 453,9 8,3 Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten Anden bevilling ,1 8,1 0,0 Fremme af kønsligestilling blandt mænd og Reservationsbevilling kvinder ,5 38,5-5,0 Alle tilskud er udmøntet i henhold til Finansloven. Der har på været et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Dette vedrører projektet med opførelse af dronningens gravmæle i Roskilde Domkirke. Beløbet videreføres, og gravmælet forventes at stå færdigt i Der har i 2013 været et mindreforbrug på 8,3 mio. kr grundet vakancer o. lign. i præstestillinger. På har der været et merforbrug på 5,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes særligt bevægelsen på underkonto Indsats mod vold mod kvinder, hvor der har været et merforbrug på 5,1 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at der i overensstemmelse med dispensation fra Finansministeriet er anvendt videreførelser til at finansiere en række initiativer til bekæmpelse af vold i nære relationer i en overgangsperiode fra udløbet af den tidligere handlingsplan til vedtagelsen af en ny, der løber fra

22 En nærmere beskrivelse fremgår af punkt Bilag til regnskabet Side Noter til resultatopgørelsen Ekstraordinære poster Ministeriet er i 2013 blevet dømt til at skulle betale sags- og administrationsomkostninger på 0,4 mio. kr. i forbindelse med en retssag. Dette er placeret under ekstraordinære omkostninger i regnskabet ved Departementet Kirke. 5.2 Noter til balancen Materielle anlægsaktiver Tabel 14: Materielle anlægsaktiver Mio. kr. Grunde, arealer og bygninger Transportmateriel Inventar og It-udstyr Materielle anlægsaktiver i alt Kostpris 0,2 0,5 0,8 1,5 Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilgang 0,0 0,0 0,1 0,1 Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr ,2 0,5 0,8 1,5 Akkumulerede afskrivninger ultimo ,2-0,3-0,6-1,0 Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Akkumulerede af- og nedskrivninger pr ,2-0,3-0,6-1,0 Regnskabsmæssig værdi pr ,0 0,3 0,3 0,6 Årets afskrivninger 0,0-0,1-0,1-0,2 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,0-0,1-0,1-0,2 Afskrivningspeiode (år) Note: Ministeriet for Ligestilling og Kirke - Kirke har ingen igangværende arbejder for egen regning. Eventuelle afvigelser i tabellens summering skyldes afrunding. Departementet - Kirke var pr. 1. januar 2013 i besiddelse af fire materielle anlægsaktiver opført på balancens aktivside, hvoraf det ene er fuldt afskrevet. Det drejer sig om investeringer i bygningsinstallationer, et telefonanlæg, en ministerbil samt øvrigt inventar indkøbt i forbindelse med istandsættelse af departementets lokaler. Ministeriet har i 2013 investeret i nyt inventar til 0,1 mio. kr.

23 Ministeriet afskrivningsprofil er 10 år for afskaffelse af bygningsinstallationer samt inventar indkøbt i forbindelse med istandsættelsen af kirkedepartementets lokaler. Ministeriet afskriver ministerbilen over 4 år, og telefonanlægget og øvrigt inventar afskrives over 3 år. Der afskrives lineært på aktiverne. Der er ikke sket værdiforringelse af aktiverne udover de årlige afskrivninger. Side Hensatte forpligtelser Departementet Kirke har ved udgangen af 2013 hensættelser vedrørende afgivne tilsagn til kirkeistandsættelsesordningen for 6,7 mio. kr. Departementet Ligestilling har ved udgangen af 2013 hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for 1.8mio. kr., som vedrører seks forskellige tilskud.

24 5.3 Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger Nedenstående tabel viser i oversigtsform Ministeriet for Ligestilling og Kirkes tilskudsordninger og lovbundne bevillinger. Der er kort nedenfor knyttet kommentarer til hver ordning. Side 24 Tabel 15: Tilskudsregnskaber for ordninger under Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2013 Mio. kr Ordning Overført overskud, primo Bevilling Disponibel ramme Regnskab Resultat Overført overskud, ultimo Bevilling Disponibel ramme Forskellige tilskud ,0 2,0 1,9 0,1-2,0 2,0 Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet ,8 14,8 14,8 0,0-14,8 14,8-9,3 9,3 9,3 0,0-9,3 9,3 Biskopper ,1 10,1 9,7 0,4-9,9 9,9 Provster og præster ,2 462,2 453,9 8,3-463,7 463,7 Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten ,1 8,1 8,1 0,0-8,2 8,2 Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder ,5 33,5 64,0 38,5 25,5 18,0 33,5 51, Forskellige tilskud (reservationsbevilling) Der ydes tilskud til præsters betjening af indlagte på sygehuse, Det Mellemkirkelige Råd, Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur samt den præstelige betjening af Christiansø og Hirtsholmene m.m.

25 Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (reservationsbevilling) Der ydes tilskud til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske menighed i Sydslesvig. Statens tilskud medgår til finansiering af 24 præstestillinger. Side Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (reservationsbevilling) Der ydes tilskud til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet Biskopper (lovbunden) Af hovedkonto afholdes biskoppernes lønudgift samt bidrag til tjenestemandspension. Der afholdes lønudgifter til ti biskopper i Danmark. Der er ingen videreførselsadgang for ubrugte midler på bevillingen Provster og præster (lovbunden) Staten dækker 40 pct. af udgifterne til aflønning af samt det fulde pensionsbidrag for provster og præster hovedkonto I 2013 var der budgetteret med udgifter for 1892,8 præster og provster (årsværk) med statslig finansiering. Der er ingen videreførselsadgang for ubrugte midler på bevillingen. Fra 2007 overtog Færøernes landsstyre udgifterne til de Færøske præster. Ministeriet for Ligestilling og Kirke lægger dog pengene ud for lønnen til tjenestemandsansatte, da lønningerne udarbejdes i SLS. Herefter refunderes pengene af Færøernes Landsstyre. Der sker løbende indbetaling fra Færøerne, og det er Ministeriet for Ligestilling og Kirkes opfattelse, at ordningen fungerer tilfredsstillende Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten Kompensationen for 2013 på 8,1 mio. kr. er kompensationen som følge af folkekirkens merudgifter pga. liberaliseringen af navneloven, der overføres til folkekirkens fællesfond Fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder Af hovedkonto afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser på følgende underkonti: Indsats mod vold mod kvinder Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 til en styrkelse af indsatsen mod vold mod kvinder. Kontoen er videreført som led i aftalen om finansloven for 2014, hvor der er afsat midler til en ny handlingsplan til bekæmpelse af vold i nære relationer Fremme af ligestilling Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der oprettet en ansøgningspulje til fremme af ligestilling, som kan støtte projekter, der medvirker til at nedbryde kønsbestemte barrierer med henblik på at sikre lige mulig-

26 heder for personer i risiko for at blive marginaliseret, eksempelvis på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel Indsatsen er forankret i en fireårig handlingsplan ( ), som er en samlet plan over initiativer til bekæmpelse af menneskehandel. Initiativerne dækker både nationale og internationale aktiviteter. Indsatsen er styrket yderligere med Finansloven for 2013, hvor der er afsat ekstra midler til Center Mod Menneskehandel i forhold til en tillidsskabende indsats vedrørende mulige ofre for menneskehandel samt ekstra midler til kampagner med menneskehandel. Endelig er indsatsen til bedre forberedelse og reintegration i forbindelse med handlede udlændinges hjemrejse også styrket. Som led i satspuljeaftalen for 2014 er der afsat en overgangsbevilling i 2015 til at videreføre indsatsen indtil der er taget stilling til en evt. ny handlingsplan i Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der hvert af årene afsat midler til at gennemføre ligestillingsinitiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund. Bevillingen anvendes bl.a. til at videreføre Rettighedskampagnen, der var del af satspuljeaftalen for Side Anlægsbevilling Ministeriet for Ligestilling og Kirkes anlægsbevilling på til istandsættelse af kirker m.v. udviser et forbrug på 19,5 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 23,6 mio. kr. Samlet er der et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Tabel 16: Anlægsbevillingens hovedtal ( ) Hovedtal (mio. kr.) Anlægsudgifter 19,5 18,7 19,5 Udgiftsbevilling 16,5 22,7 23,6 Restbevilling til videreførelse -3,0 4,0 4,1 Videreført fra tidligere år 17,9 14,9 18,8 Til disposition (ultimo) 14,9 18,8 22,9 Videreførelserne i tabellen vedrører primært projekter med renovering i Roskilde Domkirke herunder De kgl. begravelseskapeller. I 2011 blev renoveringen af taget i Roskilde Domkirke, finansieret via Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke, afsluttet. Den samlede omkostning for staten blev 8,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget overførtes på Finanslov 2012 til Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller, hvor opførelsen af Dronningens og Prinsgemalens gravmæle tillige finansieres fra.

27 Af kontoen Istandsættelse af kirker mv. afholdes udgifter til restaurering af kirker og af kirkers historiske inventar samt særligt bevaringsværdige gravminder jf. 20 stk. 3 i Lov om Folkekirkens Økonomi. Der er i 2012 implementeret en ny ordning der lever op til de gældende krav for god tilskudsforvaltning, samt lukket for tilgang til den gamle. Der er ikke givet direkte tilsagn om støtte på den gamle ordning, idet potentielle tilskudsmodtagere udelukkende har fået besked om, at ministeriet er sindet at yde tilskud, såfremt der er midler på det givne års finanslov, når regnskabet foreligger. Der udestår ultimo 2013 istandsættelsesprojekter tilknyttet den gamle ordning til en værdi af i alt 41 mio. kr. Dette er en stigning i forhold til 2012 på 10 mio. kr. Stigningen er sket, da der i 2013 er blevet samlet op på, hvilke projekter, der stadig er i ordningen. Projekterne forventes afviklede ultimo Side Tilskudsfinansierede aktiviteter: Departementet Ligestilling Tabel 15: Tilskudsfinansierede aktiviteter, Departementet - Ligestilling Ordning Overført overskud fra tidligere år Årets tilskud Årets udgifter Årets resultat Overskud til videreførelse EUmainstreaming-projekt Nordisk konference om fremtidens ligestilling Kortlægning af ligestillingsvurdering i Norden I alt Departementet - Ligestilling har i 2013 modtaget tilskud til to projekter fra Nordisk Ministerråd, der endnu ikke er afsluttede. Derudover har der ved slutafregningen af et projekt, der blev afsluttet i 2012 været begrænsede udgifter ved kursdifferencer.

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport 2012 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Årsrapport 2012 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2012 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke April 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Beretning... 3 2.1 Ministeriet for Ligestilling og Kirke... 3 2.2 Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet

Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet Marts 2016 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2015 for... 1 Kirkeministeriet... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 1.1 Fremlæggelse...

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8749 CVR-nr. 37539619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 DK 1220 København K CVR 20-45-30-44 www.uvm.dk Indholdsfortegnelse 1 Påtegning af det samlede

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318 ÅRSREGNSKAB for Vejlby Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8266 CVR-nr. 58183318 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Henrik Clausen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner December 2017 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210 ÅRSREGNSKAB for Lisbjerg Sogns Menighedsråd i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8127 CVR-nr. 68049210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere