Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område"

Transkript

1 FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede målsætning for OK-15 er at skabe de bedst mulige vilkår for varetagelse og udvikling af kerneopgaverne med fokus på kvalitet, tillid, faglighed og samarbejde baseret på attraktive vilkår for de ansatte. skabe de bedste muligheder for, at alle medlemsorganisationer opnår et tilfredsstillende forhandlingsresultat, der kan opnås tilslutning til. Gennem den danske model skabes et fælles grundlag for fortsat udvikling af arbejdspladserne og de ansattes vilkår. Forhandlingsfællesskabet finder, at kollektive aftaler er en forudsætning for velfungerende arbejdspladser. Aftaler skaber fælles ejerskab, tryghed, tillid, klare spilleregler og effektivitet. 1. Generelle lønforbedringer/økonomi Det samlede økonomiske råderum skal anvendes til sikring af reallønnen, finansiering af Forhandlingsfællesskabets krav og således, at der tillige er midler til organisationsforhandlingerne for alle organisationer. Generelle procentuelle lønstigninger, der bedst muligt sikrer reallønnen, idet der afsættes midler til supplerende finansiering af et uddannelsesløft Fra ufaglært til faglært. Indførelse af løntrin 56. Videreførelse af reguleringsordningen. Forhandlingsfællesskabet/Repræsentantskabet/15.december2014

2 Pension ATP-bidragene forhøjes svarende til det, som gennemførtes på det private arbejdsmarked ved OK14. Ansatte, som får tjenestemandspension, egenpension eller understøttelse fra en pensionsordning, det offentlige har ydet bidrag til, skal have pensionsbidrag. Tjenestemandspensionerne forhøjes med det samlede aftaleresultat til løn- og pensionsformål. (Uden for aftaleområdet) Tjenestemænd, der indgår aftale om plustid, tillægges pensionsalder i forhold til beskæftigelsesgrad. 3. Tryghed Der træffes løbende i regionerne beslutninger om organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelse af arbejdspladser og andre kapacitetsmæssige ændringer med den konsekvens, at ansatte afskediges eller varsles ned i arbejdstid. Kravene har til hensigt at øge trygheden i ansættelsen, herunder at skabe bedre muligheder for at fastholde afskedigede medarbejdere på arbejdsmarkedet. Samtidig er tryghed i ansættelsen et vigtigt udgangspunkt for trivsel på arbejdspladserne. Ret til frihed til vejledning i overenskomstbærende organisation ved afskedigelse. Ved afskedigelse på grund af arbejdsmangel, og hvor der i opsigelsesperioden opstår behov for at besætte en tilsvarende eller anden faglig relevant stilling, skal denne tilbydes den afskedigede. Indgåelse af lokal aftale om vilkår ved afskedigelser, fx ferie, fritstilling, kompetenceudvikling og efteruddannelse, outplacement, jobbank mv.

3 - 3 - Ret til uændret indbetaling af pensionsbidrag ved ufrivillig nedsættelse af arbejdstid. Ret til udstedelse af feriekort ved tvungen nedsættelse af arbejdstiden. 4. Psykisk arbejdsmiljø Et godt psykisk arbejdsmiljø, god trivsel og høj faglighed i opgaveløsningen er en forudsætning for øget effektivitet og kvalitet i den regionale sektor. Et dårligt arbejdsmiljø og dårlig trivsel kan føre til højere sygefravær, lavere produktivitet og demotivation blandt medarbejdere. Erfaringerne viser, at en fælles indsats mellem parterne kan ses på bundlinjen. Der aftales en fælles forpligtende indsats for forbedret psykisk arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser herunder blandt andet, at 1. Der indgås en aftale, som fastlægger rammer for lokal aftale om indsatser, der forbedrer det psykiske arbejdsmiljø. 2. Etablering af et centralt fælles rejsehold, der kan vejlede og rådgive MED mv. om indsatser for et forbedret psykisk arbejdsmiljø. 3. Psykisk arbejdsmiljø gøres til fælles indsatsområde i den kommende overenskomstperiode fx ved udarbejdelse af inspirationsmateriale til brug for den lokale indsats, arrangementer, undersøgelser mv. 5. TR TR varetager sammen med ledelsen det lokale ejerskab og udmøntning af overenskomster og aftaler. Dette er et vigtigt element i den danske model. TR er medarbejdernes repræsentant, der sammen med ledelsen indgår aftaler og sikrer overholdelse af overenskomsterne. TR er desuden med til at kvalificere ledelsesbeslutninger og hermed med til at sikre, at udviklings- og omstillingsprocesser kan gennemføres optimalt. Der gennemføres i OK-perioden et fælles projekt med fokus på værdien af den danske model, herunder bl.a. betydningen af TR s funktion, rolle og rammevilkår.

4 - 4 - Regulering af AKUT-bidraget. 6. MED Formålet med MED-rammeaftalen er at skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i regionerne. Formålet er endvidere at sikre, at alle medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse. Anvendt efter hensigten lægger MED-rammeaftalen gode rammer for det lokale samarbejde. Anvendelsen af aftalen efter dens intentioner er dog under pres. MED-systemet fremtidssikres som ramme for et ligeværdigt forum, som giver merværdi i opgaveløsningen til både ledelse og medarbejdere gennem optimal brug af medinddragelse og medindflydelse på alle niveauer. Dette sker blandt andet ved, at der Gennemføres et periodeprojekt på baggrund af parternes forudsætninger for et velfungerede MED-system. Igangsættes et antal forsøgsprojekter i regionerne om udvikling af MEDsamarbejdet. 7. Ligestilling/ligeløn Ligestilling mellem mænd og kvinder skal øges. Udvidet øremærkning af forældreorlov til fædre. Aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov udvides og forbedres. Udarbejdelse af vejledning til lokale lønforhandlere om ligestilling. Der gennemføres et fælles projekt om jobvurdering.

5 Balance mellem arbejdsliv og familieliv Der skal etableres mulighed for en bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv. Forbedring af ret til fravær med løn ved barns hospitalsindlæggelse. Der aftales mulighed for, at det i organisationsforhandlingerne kan aftales, at ansatte kan opspare eksisterende fraværsrettigheder som 6. ferieuge og seniordage over en længere periode. Ret til fravær i forbindelse med barns 1. og 2. sygedag. 9. Seniorpolitik De seniorpolitiske ordninger udbygges således, at det er attraktivt for seniorer at forblive på arbejdsmarkedet ved højere tilbagetrækningsalder. Som udgangspunkt gives seniordage i stedet for seniorbonus og supplerende bonus. Der foretages udbygning af eksisterende rettigheder til seniorbonus/seniordage fra 63 år/61. år. Ret til nedsat arbejdstid til seniorer. Det sikres, at der ved organisationsforhandlingerne kan aftales dækning af evt. indtægtstab fx via delpension eller delefterløn. Der foretages andre tilpasninger/præciseringer i rammeaftalen om seniorpolitik. 10. Socialt kapitel Der er behov for at sikre kvaliteten og fagligheden for de ekstraordinært ansatte i regionerne, så tilknytningen til arbejdsmarkedet styrkes.

6 - 6 - Styrket indflydelse på beskæftigelse af ledige og personer med nedsat arbejdsevne. Indgåelse af aftale om løn- og ansættelsesvilkår i fleksjob. Anvendelse af jobrotationsordningen styrkes. 11. Social dumping Det skal sikres, at konkurrence om offentlige opgaver foregår på lige vilkår og ikke på bekostning af medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår, sikkerhed og sundhed. Social dumping undergraver overenskomster og dermed den danske aftalemodel. Det koster dyrt, både for de medarbejdere, som arbejder under kummerlige vilkår, for de medarbejdere, som ikke kan finde arbejde på overenskomstmæssige vilkår, for de unge der ikke kan få en lære- og praktikplads, for de socialt udsatte og det for danske samfund, som går glip af skatteindtægter. Der aftales øget indflydelse i forbindelse med udbud og udlicitering af opgaver. Tillidsrepræsentanten/de lokale afdelinger af forbundet skal på forlangende have mulighed for at se indlejet personales løn- og ansættelsesforhold for at kunne sikre, at der ikke sker social dumping. Pligt for regionerne til at anvende arbejdsklausuler og sociale klausuler ved udbud, køb af tjenesteydelser mv. 12. Tidbegrænset ansættelse Tidsbegrænsede ansættelser giver mening, når der på en arbejdsplads opstår midlertidigt arbejdskraftbehov fx i forbindelse med barselsorlov eller længerevarende sygefravær. Men gentagen brug af tidsbegrænsede ansættelser og kortvarige vikaransættelser, hvor der opnås en fast tilknytning til arbejdsplad-

7 - 7 - sen, skal ikke bruges til omgåelse af overenskomstens rettigheder, fx opsigelsesvarsler. Reglerne for brug af tidsbegrænset ansættelse og timelønsansættelse skærpes. 13. Andet Bedre mulighed for fuldtidsbeskæftigelse. Tilpasning af Sundhedskartellets og KTO s generelle aftaler som følge af etablering af Forhandlingsfællesskabet. Redaktionel ændring af aftale om konvertering af ulempetillæg. Overenskomstmæssige forbedringer udmøntes på alle relevante budgetniveauer. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger forbedres. 14. Forbeholdskrav Der indgås aftale om anvendelse af bonusmidler i den fælleskommunale gruppelivsforsikring. Forbehold for fremsættelse af krav, der følger af ændringer på det øvrige arbejdsmarked eller i lovgivningen. Forbehold for krav som følge af verserende voldgiftsager.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

OK-15 Forhandlingsfællesskabet

OK-15 Forhandlingsfællesskabet OK-15 Forhandlingsfællesskabet Forlig med KL 1. april 2015 OK-15 OK-15 Indholdsfortegnelse Forhandlingsfællesskabets beskrivelse af hovedelementerne i forliget...3 Forhandlingsfællesskabets overheads om

Læs mere

Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2015. Repræsentanter for Forhandlingsfællesskabet og repræsentanter for

Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2015. Repræsentanter for Forhandlingsfællesskabet og repræsentanter for Tid Den 16. februar 2015 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2015 Deltagere Repræsentanter for Forhandlingsfællesskabet og repræsentanter for KL PROTOKOLLAT Der er enighed mellem

Læs mere

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig OK-15 Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig KL OK-15 Sikring af reallønnen RLTN De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42 % incl. udmøntning fra regulerings-ordningen De

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Løn mv... 1. 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1. 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Løn mv... 1. 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1. 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Løn mv.... 1 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1 1.3 Hensigtserklæringer... 2 1.4 Omlægning til nyt grundbeløbsniveau

Læs mere

Formandens fremlæggelse af. forligene 2015

Formandens fremlæggelse af. forligene 2015 FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. marts 2015 ABC Sagsnr.: 4001.32 Formandens fremlæggelse af forligene 2015 Det har været et meget langt og usædvanligt forløb. Langt fordi navnlig KL havde en

Læs mere

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015 Forlig med RLTN Den 20. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 4,81 %. Hertil kommer en skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,58 %.

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 19-02-2008 Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 Indholdsfortegnelse: Overenskomst-/aftaleperiode Generelle lønforhøjelser (og den samlede ramme) Reguleringsordning Lønstatistik Andre

Læs mere

Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT. Overenskomsten hvor også volden blev drøftet - Alene arbejde skal have en over nakken!

Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT. Overenskomsten hvor også volden blev drøftet - Alene arbejde skal have en over nakken! Marts 2015 Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT Udkommer 4 gange om året. marts-juni-september-december Overenskomsten hvor også volden blev drøftet - Alene arbejde skal have en over nakken!"

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) OG HENHOLDSVIS KOMMUNALE

Læs mere

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015 Forlig med KL Den 16. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5, 42 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende protokollat

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende protokollat Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA FAG OG ARBEJDE PROTOKOLLAT OM GENERELLE ANSÆTTELSESVILKÅR **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 6. februar 201506-02-2015 20:11 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Randers Kommunes personalepolitik

Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Intro... 4-5 Forord... 6-7 Om personalepolitikken... 8-9 Bærende værdier... 10-13 Den attraktive arbejdsplads... 14-17 Rekruttering

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 18. februar 2008 11.30 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en periode

Læs mere

OK - 2015. til medlemsorganisationernes brug ved afstemninger om et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat en redegørelse for dette.

OK - 2015. til medlemsorganisationernes brug ved afstemninger om et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat en redegørelse for dette. OK - 2015 - Redegørelse om resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne for staten, kommuner og regioner for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 Akademikernes bestyrelse træffer efter indstilling

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere