CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning."

Transkript

1 Title:!Frihedens gudinde Author(s): Inger Marie Larsen-Nielsen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: Published by: Stable Url: Digitized: march 25, 2011 Terms and Conditions of Use Your use of the CHARA Journal archive indicates your acceptance and CHARA s terms and Conditions of Use, available at CHARA s Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may use content in the CHARA Journal archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work at Each copy or any part of a CHARA publication must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such publication. CHARA is a not-for-profit organization founded in We work to create new knowledge on Creativity, Spontaneity and Learning and to build a common research platform that promotes the discovery and use of these resources. For more information on CHARA please contact CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

2 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright , Vol. 2, No. 1 pp Inger Marie Larsen-Nielsen Frihedens gudinde Et kvindebillede med nye perspektiver Af Inger Marie Larsen-Nielsen I 2011 ernes Danmark har vi ikke ligestilling mellem kønnene. Er det ikke på tide at gøre noget ved det? Jo, tænker vi nok, men hvad kan vi gøre udover at forfordele kvinder, når der skal ansættes ledere og justere på orlovsmulighederne, når familier får børn. Det virker umiddelbart fornuftigt og også retfærdigt, men kunne det også tænkes, at vi ved kun at spille på disse to tangenter overser noget? Denne artikel er et forsøg på at indfange andre aspekter i problematikken omkring ligestilling ved at perspektivere bredere, end vi plejer. Det kommer der en frihedens gudinde ud af et kvindebillede med nye perspektiver på ledelse og samfund. Danske kvinder fik for ikke særlig længe side grundlovssikret retten til at blive hørt og få indflydelse i det danske samfund. Vejen ud af mandens skygge mod et liv som selvstændigt individ med borgerrettigheder skulle dermed være banen. At kvinder ikke langt tidligere havde fået borgerrettigheder og dermed officielt retten til et eget selvstændigt liv, kan vi, når vi ser det i et socialkonstruktionistisk lys (Gergen og Gergen 2005), forstå som skabt ud af datidens forestillinger om forholdet mellem mænd og kvinder. Da danske kvinder i juni 1915 fik ret til at stemme og stille op til Folketing og Landsting, var det afslutningen på over 25 års uafbrudt politisk kamp for stemmeret ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 699

3 Inger Marie Larsen-Nielsen "Een af de betydeligste Dage i mit Liv." Sådan skriver en ung lærerinde, da hun sammen med tusinder af andre kvinder er gået i optog for at fejre stemmeretten. De var rustet med flag, fædrelandssange - og med sukker og kamferdråber for at undgå for mange besvimelser. (..) bly ægtemænd og fulde ungersvende så til på sidelinjen. (http://www.kvinfo.dk/side/266/tema/20/). Forskellige perspektiver på kvinder og ligestilling Når jeg ser på ovenstående foto og kæder disse selvbevidste og målrettede kvindeskikkelser til det faktum, at mænd stadig sidder med majoritet på magtens poster, og at der gennemsnitlig er en bruttoforskel på mellem procent mellem mænd og kvinders løn i Danmark, og de unge kvinder ligger i overhalingsbanen, hvad angår de længerevarende uddannelser, så vækkes min undren. Det vi her berører, er, emnet kvinder og ligestilling. Et hot emne igennem flere generationer, et emne der udarbejdes undersøgelser omkring og der interveneres i forhold til. Tilsyneladende er ligestilling mellem kønnene accepteret som et langt sejt træk man ikke rigtig får fat om, så der opnås reel ligestilling. Måske fordi emnet ikke vinkles bredt nok? Gad derfor vide hvad der sker, hvis vi sætter kvinder og ligestilling ind i en teoretisk begrebsramme, der kan hjælpe os med en bred belysning. Et eksempel på en sådan ramme er den integrative begrebsramme, som bygger på en helhedstænkning, hvor alt i denne verden skal forstås som havende en inderside og en yderside og samtidig som en selvstændig del af en større helhed. Dvs. ting og mennesker i verden er at forstå i forbundethed og ud fra det ontologiske grundsyn, der ligger heri (Tønnesvang 2004). Illustreret i nedenstående model fra samme kilde. Kvadranterne må ikke forstås som lukkede i forhold til hinanden. 700 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

4 Frihedens gudinde et kvindebillede med nye perspektiver Kvindeliv et liv under ydre styring Sætter vi kvinder og ligestilling ind i denne model, ser vi, at dette fænomen kan belyses ud fra såvel et ydre som et indre perspektiv. I et ydre flertalsperspektiv vil vi kunne kaste lys over fænomenet ud fra de strukturelle forhold, der betinger mulighederne for kvinders ligestilling. Hvem tager barsels og børnepasningsorlov, og hvem tjener hvilke penge for hvor mange timers arbejde i de danske familier? er spørgsmål vi kan stille. Spørgsmål der generelt kan besvares med et kvinden/manden. Familieorloven er endda øremærket kvinden. En øremærkning der bevirker, at kvinder under barsel og børnepasningsorlov mister netværk og får svært ved at følge med i kravene om opkvalificering og kompetenceudvikling, når de lejlighedsvis træder ud og ind af jobmarkedet (jf. artikel fra Information, se bagerst). Ganske sympatisk satte Videnskabsministeriet da også for nylig ind med økonomisk støtte til ansættelse af kvindelige forskere på Aarhus Universitet. Et sympatisk initiativ der dog kan kritiseres for usympatisk pga. den underkendelse der ligger i det forhold, at der er en svagere part, der forfordeles grundet sin svaghed. Et initiativ der da også vakte kritiske reaktioner fra såvel kvinder som mænd. Lovgivning og interventioner er således ikke uskyldige. Set i et poststrukturalistisk perspektiv sætter diskurser, igennem vores sprogbrug, de menings- og betydningshorisonter vi handler fra. Diskurser er således sprog som afspejler social orden og skaber social orden ved at virke rammesættende for individers samkvem med samfundet (Bredsdorff 2002). Øremærkning af familieorlov og særbehandling af kvindelige ansøgere sætter således en menings- og betydningshorisont om, at det er i orden, periodevis, at styre kvinders liv. Det positive dette lys afsætter, er, at vi får muligheden for at forstå magt i en Foucaults betydning, dvs. at magt ikke har noget særligt væsen, nogen særlig form eller nogen bestemt lokalisering. Magt er derimod noget der produceres i konkrete relationer i form af styrkeforhold, taktikker og strategier. Da magt således er relationel, vil det sige, at magt kan forhandles. Den gældende diskurs er derved at forstå som en, der handler om tilslutning eller ikke tilslutning og muligheden for frigørelse fra ydre styring, er derved givet. Ikke tilslutning tænker jeg ikke, i dette tilfælde, behøver at være ensbetydende med fravælgelse af orlovsmuligheden dvs. ske på bekostning af børns ret til at være sammen med forældrene mens de er små. Men mon ikke den gældende diskurs kan påvirkes, hvis kvinder ønsker det f.eks. gennem fortællinger om mænd og kvinders samarbejde om at skabe en familie der selvstændiggør alle familiens medlemmer og ved at fremføre et ønske om på dette område at blive ligestillet med andre kvinder i Norden. Vel vidende, at det er en ideal tilstand mange kvinder og sikkert også mange mænd vil kunne tilslutte sig, men at der også ligger en fristelse i at lade stå til i en travl hverdag og reagere med ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 701

5 Inger Marie Larsen-Nielsen passiv modstand, ledes jeg over i det indre flertalsperspektiv. Måske perspektiveringen her giver os leder os andre spor for ligestilling? Kvinder og frigørelse et ydre og indre anliggende Den norske organisationsteoretiske Gareth Morgan har skrevet, at metaforer er virkemidler til at blæse liv i en fremstilling, så den forstås bedre, fordi vi tænker og ser igennem metaforer (Morgan 2004). For metaforer gælder det samme som for diskurser, de er sprogbrug med en menings- og betydningshorisont, der også medvirker til at konstruere kvinden i en forståelsesramme, i fald de handler om kvinden. De metaforer, vi har brugt igennem tiden og stadig bruger om kvinder, vil altså kunne fortælle os noget om syn på, opfattelser af og forholdemåder til dem. Eksempelvis kan nævnes metaforen om madonnaen ( vor frue eller vor mor ). Et idealbillede af kvinden, hvis opmærksomhed er rettet på gud, fædreland, børn, familie og manden, dvs. andre steder hen end på hende selv. Der hvor vi i nyere tid finder denne figur genspejlet er i 1950 ernes ideal om kernefamiliens hjemmegående kvinde og mor. At sætte en ny diskurs og også få den til at slå igennem, tænker jeg, kræver mere end small-talk, hvilket leder mit blik derhen, hvor de sensationelle fortællinger flyder fra. Og tænk hvilke fortællinger, der fortælles her, bl.a. om to, i offentligheden, kendte kvinder, der hver på deres måde har gennemgået en frigørelsesproces på vej ud af, for dem, dårlige ægteskaber med deres, i omverdenens øjne, magtfulde mænd. De fortællinger jeg tænker på, er dem, der handler om Annette Engell og Janni Spies skilsmisser. Annette var i sin tid Hans Engells kone, hvilket hun frigjorde sig fra ved i hhv og 2003 at få udgivet bøgerne: Utro, håb og kærlighed hellere en sorteper i hånden end en konge med fire damer, og Det er dejligt at være alene når det ikke er så yndigt at følges ad. Bøger som fortæller om ægtemandens svigt og psykiske overgreb, der minder om noget, der ligner hjernevask, når vi forbinder hjernevask med følelsesmæssig manipulation med fordrejning af virkelighedsopfattelse til følge (jf. Taylor 2004). At Annette Engell efter skilsmissen kan udtale: Jeg nyder freden og friheden - nyder ikke at blive manipuleret med. Jeg har i så mange år stået i skyggen. Nu er jeg parat til at gå ud i solen, vidner om, at det lykkedes hende at frigøre sig en fordrejet virkelighedsopfattelse. Når den ene part kører et seriøst forhold, må han sige det derhjemme og give sin kone fri, siger Annette. Det siger sig selv at uærlighed, løgn, fortielser og manipulation er skadeligt for ethvert forhold, og mennesker der begår sådanne psykiske overgreb gennem skjult magtanvendelse (som beskrevet i Jacobsen 2002) overfor et andet menneske, vil kunne kritiseres for magtmisbrug. I et etisk perspektiv hvor etik handler om det ene menneskes rette optræden over for det andet (nudansk 702 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

6 Frihedens gudinde et kvindebillede med nye perspektiver ordbog), vil handlingen kunne kategoriseres under betegnelsen uetisk, da den foregår i et land, der har tilsluttet sig FN s menneskerettigheder. I en pligtetisk optik vil kritikken yderlig kunne præciseres som objektivering af kvinden, da hun bliver middel for manden, der manipulere med hendes forståelse af situationen i forhold til hans strategiske planlægning, så han kan nå målet: at udleve sit skjulte liv. I tilgift kommer kvindens reaktioner til at fremstå som forvrængede, fordi de ikke styres og betinges af hendes forholden sig til et reelt grundlag, men af hvor ærlig, kærlig og modbydelig manden vælger at være. Med andre ord kvinden i et sådant forhold lever et ufrit og uselvstændigt liv uden den gensidige kærlighed, der forudsættes for at et ligeværdigt samarbejde kan opnås. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd (Løgstrup 1998), så vejen mod ligestilling skulle her skulle være til at få øje på! I fortællingen om Janni og Christian Kjærs skilsmisse, møder vi til gengæld en kvinde, der har tager skeen i egen hånd for at komme ud af et, for hende, begrænsende ægteskab. Ekstra Bladet skrev den 24. juni 2009: (http://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/article ece ) Den evige Kjær' er vokset i vælde, og altså så meget, at det er blevet for overvældende for Janni. Hun har masser af krudt i sig og følte åbenbart, at livet nu var begyndt at løbe uforløst fra hende. Skilsmissen er kulminationen af den følelse. 20 års ægteskab blev det til, før Janni og Christian Kjær i november sidste år oplyste, at de skulle skilles. Efter et halvt år som single siger Janni Kjær nu til Billed-Bladet, at hun stadig ikke er kommet sig over bruddet. - Jeg ved ikke om prinsen på den hvide hest kommer susende en dag, men lige nu er jeg slet ikke parat til et nyt forhold. 20 års ægteskab er lang tid, og selv om nogen har sagt til mig, at det kun tager ét år at komme igennem sådan en omgang, så tror jeg ikke rigtig på det. Jeg føler der er lang vej endnu, men også at det går den rigtige vej. Set i et socialkonstruktivistisk perspektiv (Gergen og Gergen 2005) kan ægteskaber forstås som skabt i relationer og i kommunikation mellem parret. Er begge parter ikke indstillet på at medvirke til hinandens vækst vil den part, der stadig har krudt i sig blive begrænset af den anden. Set i et kvinde- og ligestillingsperspektiv må vi derfor tage hatten af for Janni, der på eget initiativ brød ud af en, for omverden at se, tryg og sikker havn. Tilbage til metaforerne om kvinder. Luderen er en anden metafor, der kan siges at afspejle madonnaens modsætning nemlig den liderlige kvinde, der velvilligt stiller sit skød til rådighed for manden. En metafor som frembyder et billede af kvinden som en, der er til og gør sig til for manden. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 703

7 Inger Marie Larsen-Nielsen En fortælling der ligger på kanten af at skrive sig ind i denne metafor er den om Jørgen Leth, der tager figenbladet fra munden i BT fredag den 29. oktober 2010, hvor han fortæller om sin sanselighed og sit behov for at udleve sin seksualitet med diverse kvinder. Om det siger han, og jeg citerer: Jeg ved, de synes, jeg er en stor... god elsker. Det har jeg fået at vide mange gange. Senest af min tidligere kæreste på Haiti. Hun troede aldrig, hun igen ville få en elsker, der var så god som mig, sagde hun bagefter. Det elskede jeg at høre. På spørgsmålet om, hvorfor han er en god elsker, svarer han: - Fordi jeg er hensynsfuld. Det lyder så plat. men man kan kun være en god elsker, hvis man forstår kvinden og forstår at kunne spille med kvinden. Når vi ser på det Jørgen Leth præsterer med diverse kvinder i et kvinde- og ligestillingsperspektiv, kan der måske nok siges at være tale om ligestilling i den udstrækning, at aktiviteten fører til gensidig forløsning. Spørgsmålet er så, om det at spille med kvinden er det samme som at samarbejde med kvinden omkring opnåelse af seksualitetens vitaliserende effekt på mænd og kvinders øvrige livsprojekter eller om seksualiteten blot er en tvangspræget handling, der kan kritiseres for sit gentagende mønster af hensyn til kravene fra de udøvendes indre dæmoner. I fald der er tale om sidstnævnte, vil Leths såkaldte æstetiske handlinger kunne rubriceres under omnipotens. En tanke der også har strejfet andre (jf. denne psykologudtalelse i Filmkommentaren den 3. november 2010): Det ses, at Jørgen Leth både som filmens hovedperson og som dens instruktør er begejstret for netop de kvinder, som er begejstret for ham. Som menneske søger han bekræftelse hos disse kvinder. Han lever den usikre eksistentielle situation, et kærlighedstab engang, og kompenserer ved en midlertidig situation af lykke, kvindens accept i som regel korte, enkelte gange lidt længere, øjeblikke af værdsathed. Føler sig begæret, er begæret. Som et erotisk menneske. Denne udsathed er det erotiske menneskes virkelighed (http://www.filmkommentaren.dk/blog/blogpost/1349/). Set i et kvinde- og ligestillingsperspektiv tænker jeg, at der kan rettes kritik mod udtalelser fra mænd der, som Jørgen Leth fremkommer med en vurdering af kvinders seksualitet, som værende mere modtagende end givende. Ligeledes kan hans kvinder kritiseres for at lade deres seksualitet underkende med mindre de bevidst bruger Jørgen Leth som et vitaliserende middel, hvilket de jo så ud fra et pligtetisk perspektiv bør fortælle ham, så han frit kan vælge at lægge krop til eller ej. Tilbage har vi metaforen om kvinden, der sidestilles med furien, den rasende og måske også hævngerrige kvinde, der reagerer mod mandens tåbelige og sanselige omtumlen og underminering af familiens overlevelse. Nille i Jeppe på bjerget er en figur, der matcher dette billede. En kvinde hvis reaktioner kan synes ganske rimelige, men som omverdenen tager afstand, så vi får ondt af den stakkels Jeppe, da det at være underlagt en sådan kvindes regime må være utåleligt, og årsagen til at Jeppe drikker. Set i et kvinde- og ligestillingsperspektiv får vi imidlertid også ondt af Nille, tænk 704 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

8 Frihedens gudinde et kvindebillede med nye perspektiver sig at være bundet ægteskabeligt til sådant et skvat af en mand, der ikke en gang gider, at anerkende hende og give hende et ligeværdigt modspil. Sluttelig skal de rene kvindesamfund med krigerkvinderne, der kun lukkede mænd ind som husassistenter og befrugtere nævnes med metaforen om kvinden set som amazone. Set i et kvinde- og ligestillingsperspektiv kommer sådanne amazoners krig mod mænd til udtryk i den gamle rødstrømpekrig mod mændene. En optik der er ændret gennem den nyere kvindebevægelses fokus på kvinder og mænds frihed og ret til selvstændige liv, hvor ligestilling mellem kønnene retter sig mod samarbejde, meningsforhandling, gensidig ansvarlighed, anerkendelse og fællesskabelse. En ting er, at der er basis for et frigørende sigte i ligestillingsdebatten, noget andet er, at finde spor der leder videre mod nye handlemuligheder. Et kvindebillede med nye perspektiver På denne vej byder en forskningsbaseret undersøgelse fra 2000(*) sig. En undersøgelse der peger på, at kvinders holdning til korruption, uærlighed og bestikkelse er mere afvisende end mænds, og at kvinder giver udtryk for at være mindre tilbøjelige til at tage imod bestikkelse end mænd. Dette viser sig igennem kvinders adfærd i form af højere grader af selvkontrol, normer om ærlighed og generelle positive opfattelser af lovgivning som beskyttende. We present evidence that (a) in hypothetical situations women are less likely to condone corruption, (b) women managers are less involved in bribery (*). Undersøgelsen er bygget op med en bred repræsentation af verdens lande, heriblandt Danmark, hvor ovenstående forhold er konstaterbare. Forklaringer på hvorfor der er denne forskel mellem kvinder og mænds adfærd giver undersøgelsen kun nogle teoretisk mulige bud på. Disse knytter sig dels til biologiske, genetiske, følelsesmæssige, kulturelle og socialiserende forhold. This paper has primarily focused on identifying an empirical regularity, a stylized fact. Ideally, we would like to conclude with an explanation of this stylized fact. Criminologists have developed many theories that are potentially relevant. Women may be brought up to be more honest or more risk averse than men, or even feel there is a greater probability of being caught (Paternoster and Simpson, 1996). Women, who are typically more involved in raising children, may find they have to practice honesty in order to teach their children the appropriate values. Women may feel more than men -the physically stronger sex- that laws exist to protect them and therefore be more willing to follow rules. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 705

9 Inger Marie Larsen-Nielsen More generally girls may be brought up to have higher levels of self-control than boys which affects their propensity to indulge in criminal behavior (Gottfredson and Hirschi, 1990, p.149)* Ser vi undersøgelsens resultater i lyset af den gamle kvindebevægelses fokus på forskel mellem kønnene, må kampen her siges at ende ud med et 1-0 til kvinderne grundet deres mere pligt- og dydsetiske adfærd (bemærk at vi nu har bevæget os over i det ydre-entalsperspektiv jf. modellen side 1). Set i et ledelsesfilosofisk perspektiv melder tanken sig om kvinder qua deres mere normative holdning og mindre tilbøjelighed til uærlighed og korruption ligger bedre på linje med det gode lederskab (jf. Kirkeby 2004). En tanke der ligger lige for er, på den baggrund, at kvinder kan tænkes at være bedre i stand til, end mænd, at skabe en fri organisation, som beskrevet af Ole Fogh Kirkeby i bogen Den frie organisation (Kirkeby 2009). En organisation hvor lederen er en person, der er nærværende i sit væsen i organisationen og som bruger sin magt til at sætte medarbejderne fri til at udvikle sig igennem det arbejde de udfører til fordel for den organisatoriske opgave, de har påtaget sig at løse. Ledelsesmæssigt at arbejde med at give magt til medarbejdernes menneskelige og personlige udvikling igennem den organisatoriske opgaveløsning ligger godt i tråd med at bryde de hierarkiske strukturer, der jf. C.O. Scharmer er brug for at bryde ned, hvis vi skal kunne svare igen på det vores samfund og klode kalder på (Scharmer 2009). Mennesker i verden tumler nemlig med ældgamle problemstillinger til trods for den mængde viden, færdigheder og kompetencer vi har at gribe til handling på. Problemstillinger der handler om undertrykkelse og udnyttelse af hinanden, og som resulterer i, at mennesker dør af sult og bliver slået ihjel i og under krig og at vores økosystem lider overlast gennem brug, forbrug og misbrug. Signaler på at gamle løsninger og vante tænke- og handlemåder ikke holder længere kommer bl.a. til udtryk blandt mennesker der arbejder i frontlinjen som eksempelvis personale på sygehuse, lærere på skoler og pædagoger i daginstitutioner, da de føler, at de systemer de arbejder i er dysfunktionelle, og at de derved fastlåses kollektivt i at producere resultater, som ingen kan være tjent med (ibid. 2009). I Danmark behøver vi ikke at kaste blikket længere væk end til vores daginstitutioner, et område hvor der kan være god grund til bekymring på vores fremtids vegne, idet disse systemer i dag kan tænkes som medvirkende til at børns udviklingspotentiale og dermed deres evner til kreativ tænkning begrænses (Larsen-Nielsen 2010). Det vil sige, at hvis ledere, ved ikke forholder sig etisk til den organisatoriske opgave, de er ansvarlige for at løse i eksempelvis daginstitutioner, kan være medvirkende til at næste generation ikke klædes på med optimale forudsætninger for at løse de problemer, vi som generation har efterladt til dem. Tager vi imidlertid signalerne alvorligt, ligger det lige for at følge Scharmers tankegang og søge nye forståelser ved at tænke anderledes end vanligt for at få nye løsninger til at opstå. Så hvorfor ikke mægtiggøre kvinden gennem hendes 706 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

10 Frihedens gudinde et kvindebillede med nye perspektiver højere grader af etik og dermed hendes gode forudsætninger for at arbejde visionært, som beskrevet, ved at sætte en ny diskurs. Så med baggrund i kvinders etiske force og det potentiale af frigørende kræfter vi har set hos kvinder, der eksempelvis frigør sig fra dårlige ægteskaber og undertrykkende mænd toner billedet af frihedens gudinde frem for mit indre blik. En kvinde som ikke er leder for at opnå magt og ret til at bestemme over andre og få indflydelse for sin egen selvhævdelses skyld. Men er leder fordi hun finder dyb mening i og glæde ved at udvikle sig gennem sit ledelsesarbejde og derfor tager ledelse på sig for at sætte andre fri til muligheden for at gøre det samme gennem det arbejde de udfører. I det perspektiv vil ledelse være mere playmaking end managere. Playmakere er i sportens verden ikke dem der scorer flest mål, men dem der har overblik, nærvær, opmærksomhed og fornemmelse for og med spillets gang. Hvis ledelse anskues som playmaking, bliver ledere nogen, hvis fornemmeste opgave det er at spille bolden til andre og byde ind i de igangværende organisatoriske processer med inspiration til det igangværende spil, således at en kreativ kultur understøttes (Larsen-Nielsen 2010). Kreative processer kan forstås som skabende aktivitet, som i organisationer kan opstå, når ledere har forståelse for at skabe det rum, der skal til. Anlægger vi et perspektiv på organisationen som proces kan skabende aktivitet i organisationer forstås som noget, der vokser ud af de responssive processer der opstår i handling og kommunikation (på interaktionistisk vis) mellem menneskerne i organisationen (Stacey 2008). Frihedens gudinder ligestillingsarbejdet kalder Et er et ulmende samfundsbehov for kvindelige lederegenskaber noget andet er at kvindes potentiale som frihedens gudinder indtil videre synes at ligge i dvale fordi det stadig er mændene der fortrinsvis sidder på de mest betydende ledelsesposter. Så hvad kan der rent ligestillingsmæssigt tænkes at der kan gøres her og nu for at det billede kan ændres? Indtil videre er læseren sikkert blevet bekræftet i, at det heller ikke lykkes mig at finde frem til nogen entydige svar på dette spørgsmål, men at der er tale om flere svar. Svar der kan knyttes til såvel de strukturelle rammer, frigørelse fra undertrykkende ægteskaber og parforhold (incl. seksualforhold) som til anerkendelse af kvindekønnets etiske styrkeside. Tilbage i perspektiveringsmodellen side 1 står det subjektive jeg-perspektiv nu tilbage. Et ikke uinteressant perspektiv idet ligestilling i dette perspektiv kan betragtes som mulig for kvinden at skabe gennem kvindens egen skabende aktivitet - altså kreativitet (jf. Fredens 2009). Skabende aktivitet sker gennem situeret kognition (Fredens 2009), hvilket henviser til at den kreative tænkning dels er embodied situeret i kroppen, som former de mentale funktioner som perception og at den kreative tænkning samtidig fungerer som embedded mind i et samspil mellem hjerne, krop og verden. Det vil sige, at den skabende aktivitet også er extended mind, forbundethed til det vidtstrakte sind. Scharmer taler, om at ny viden er forbundet til kilden og at ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 707

11 Inger Marie Larsen-Nielsen kontakten til kilden går gennem personens, her kvindens, kontakt med sit jeg, sin autenticitet (Scharmer 2009). Nu er det nok næppe sådan at kvinder, fordi de er kvinder, implicit, er i kontakt med deres autentiske jeg (og næppe ej heller hele tiden). Det vil sige kvinden skabt i ligestilling ikke vil kunne påregnes pludselig at dukke frem uden at kvinder gør et stykke skabelsesarbejde, hvilket de så til gengæld, set i et personlighedspsykologisk perspektiv, levnes muligheder for at gå i gang med. Nærmere bestemt giver dette perspektiv os det svar, at kvinden selv kan give sit identitetsskabende arbejde en retning, der ligestiller hende med manden. Vi er på den ene eller anden måde engagerede i tilværelsen, hinanden og i os selv. Vi er engagerede i, hvordan livet former sig for os og for hinanden, og vi er engagerede i, hvordan vi selv og andre er som mennesker. De fleste af os går ikke og reflekterer over dette hele tiden. Nogle gange gør vi, og i perioder af vort liv, hvor alt er til revision, gør vi det meget men det meste af tiden viser dette engagement sig snarere som den tavse sociale og psykologiske rettethed i vores handlinger, adfærd, tænkemåder og følelser. Engagementet viser sig i den måde vi gør tingene på. Det viser sig i den måde, vi opretholder og former vor hverdag helt ned i de simpleste og kedeligste rutiner. Hvad enten vi gør os det refleksivt bevidst eller ej, så vil vi noget med tilværelsen, med hinanden, med os selv. Det kan også udtrykkes på den måde, at vi til enhver tid har et projekt for med tilværelsen, et tilværelsesprojekt. Tilværelsesprojektet er ikke blot en anonym proces, der sætter sig igennem der er en nogen der har dette projekt, dig og mig. Denne måde at være en nogen på, og at være i et intentio eller førstepersons perspektiv begrebsliggør vi med begrebet selvet (Bertelsen 2000:169). Som det fremgår af citatet, vil vejen mod ligestilling kunne formuleres som del af kvindens tilværelsesprojekt. Et aktivt projekt hvor kvinden selv retter sig mod at organisere sin tilværelses konstitutioner på en sådan måde, at kvinden på baggrund af sine egne valg kan komme til at leve sin tilværelse som en ligestillet person. I forhold til valgene og organiseringen er der også hjælp at hente i personlighedspsykologien (Tønnesvang 2001), idet et selvs rettetheder kan forstås ud fra dets fire grundformer: et selvhenførende intentio (rettetheden går mod spejling af selvhævdelse og selvfremstilling), et fællesskabshenførende intentio (rettetheden går mod samhørighed og fællesskab med ligesindende), et mestringshenførende intentio (rettetheden går mod mestring og kompetenceudvikling) og andenhenførende intentio (rettetheden går mod betydningsbærende andet og andre). En forudsætning for at kvinden kommer i vej med sit tilværelsesprojekt ligestilling er at kvindens rettetheder får den mængde psykologiske ilt, der skal til for at det kan bæres igennem. Kvinden vil således ikke kunne tildeles hele ansvaret for om hendes ligestillingsprojekt lykkes, da dets vellykkethed vil afhænge af omverdenens svar på hendes rettetheder. Og det siger sig selv, at mænd med tilværelsesprojekter der trækker i en modsat retning ikke vil kunne bidrage med den tilpasse mængde psykologiske ilt, kvinden skal bruge for at et 708 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

12 Frihedens gudinde et kvindebillede med nye perspektiver ligestillingsprojekt i parforholdet eller for den sags skyld på arbejdspladsen kan lykkes. Så fællesskabet om ligestillingsprojektet må søges steder, hvor der responderes positivt. Imidlertid vil det med dette perspektiv for øjnene stadig give mening for kvinder at rette sig mod det betydningsbærende forhold, der kan siges at ligge i, at der samfundsmæssigt tages de strukturelle initiativer, der samfundsmæssigt kan virke understøttende på hendes projekt ligestilling. Hvilke kunne være: ligedeling af orlov, ligelige lønniveauer mellem kvinde- og mandefag samt en lovgivning, hvorfra der kan gribes sanktionerende ind overfor mænd der før, under og efter en skilsmisse blokerer for kvindens ret til et selvstændigt liv. Spørgsmålet er så, om dette vil ske så længe majoriteten af topledelsesposterne er besat med mænd. Måske det ikke er så kritisabelt endda med forskelsbehandling i ansættelsesøjemed, hvis blot kvinder så bruger stillingerne til at mestre ledelse, så der opnås ligestilling mellem mennesker i organisationer. Sideløbende er der jo masser af muligheder for, at kvinder retter sig mod fællesskabs skabende projekter med andre kvinder og mænd, hvor ligestillingsproblematikken belyses med henblik på at lade ligestillingen vokse ud af de kollektive bestræbelser. Skulle handlekraften og modet drukne i en travl hverdag kan gamle heltinder som Maria Montessori trækkes frem og minde os om, at der i vores fortid fandtes kvinder der under vanskelige betingelser evnede at skabe nye perspektiver for deres eftertid. Inspireret af: Bertelsen, P. (2002). Realismens begreb om selvet. I: Bertelsen, P. Hermansen, M. og Tønnesvangs, J. (red.). Vinkler på selvet en antologi om selvets anvendelse i psykologien. Klim, kap.3 Bredsdorff. Hvad er diskursanalyse? Social Kritik 78/2002 Fredens Kjeld (2009). Innovation og ledelse. Hjernen som medspiller. Academica Gergen K. og Gergen M. (2005). Social konstruktion ind i samtale. Dansk Psykologisk forlag Hansen Hjerl J. Velfærd spænder ben for ligestilling, Information 08/05/2008 Jacobsen D.I. og J. Thorsvik (2002). Hvordan organisationer fungerer. Hans Reitzels forlag Kirkeby O.F. (2004). Det gode lederskab. Børsens forlag. Kirkeby O.F. (2009). Den frie organisation. Gyldendal Business Larsen Nielsen I. M. (2010). Daginstitutionsledelse profession og ledelse. Hans Reitzels forlag Løgstrup K.E. (1998). Den etiske fordring. Samlernes bogklub Morgan, G. (2004). Organisasjonsbilder. Oslo: Gyldendal Akademisk Scharmer C.O. (2009). Teori U. Forlaget Ankerhus Stacey R. (2008). Hvordan kunnskap vokser frem. Oslo: Gyldendal Akademisk ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 709

13 Inger Marie Larsen-Nielsen Taylor K. (2004): Brainwashing The science of thought control. Oxford University Press Tønnesvang J. Integrativ tænknig og psykologisk forskningsmetodik, Psyke & Logos, 2004, 25, Tønnesvang J.(2004). Integrativ tænkning og psykologisk forskningsmetodik. I Psyke og Logos. P Weiss K. Biologi er et deprimerende argument for fraværet af ligestilling, Ugebrevet A4, Noter: *Gender and Corruption Anand Swamy, Stephen Knack, Young Lee, and Omar Azfar This Version: August Tak til Jens Skou Olsen for henvisning til denne kilde. 710 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Kreativiteten findes i nuet Author(s): Marianne Nygaard Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 581-585 Published by: http://www.chara.dk Stable

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Det tavse køn Author(s): Jens Skou Olsen & Kenneth Reinicke Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 623-629 Published by: http://www.chara.dk Stable

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra direktiv til dialog - gode ra!d er bedst for dem, der giver dem Author(s): Marianne Grønbæk Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 587-595

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Kvinder er foran på point! Author(s): Birgitte Asmussen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 651-655 Published by: http://www.chara.dk Stable

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Flere pikke på husmurene, tak! Author(s): Marie Venø Thesbjerg Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 631-634 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Lev din ledelsesstil - undervisning af tyve ledere fra atten lande Author(s): Grith Okholm Skaarup Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 487-491

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!En bevægelse, der er parat til at ofre rødderne Author(s): Jens Skou Olsen & Oleg Koefoed Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 615-621 Published

Læs mere

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform 1 Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform Lisbjerg lokaldistrikts fælles pædagogiske platform udtrykker og afspejler integrativt et fælles menneskesyn og fælles grundforståelse af børns og unges

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Kreativitet, ledelse og tysk Author(s): Annemari Nilsson Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 597-601 Published by: http://www.chara.dk Stable

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Kreativitet har ikke noget køn Author(s): Marie Venø Thesbjerg Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 663-671 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vær kreativ eller dø! Author(s): Astrid Kilt Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 555-562 Published by: http://www.chara.dk Stable Url: http://www.chara.dk/artikler/20100410.pdf

Læs mere

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Kort om mig Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Arbejder med Strategisk og brugercentreret innovation Teori U Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og trivsel Hvad er det der gør, at nogen

Læs mere

Rejseholdet. Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller

Rejseholdet. Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller Rejseholdet Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller Den blinde plet Hvad der tæller, er ikke kun hvad ledere gør eller hvordan de gør det, men den indre tilstand, det indre sted, hvorfra

Læs mere

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede?

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? Synopsis i Etik, Normativitet og Dannelse. Modul 4 kan. pæd. fil. DPU. AU. - Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? 1 Indhold: Indledning side 3 Indhold

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER 5.MARTS 2014 KL. 9-15 DEL 2

UDFORDRENDE ELEVER 5.MARTS 2014 KL. 9-15 DEL 2 UDFORDRENDE ELEVER 5.MARTS 2014 KL. 9-15 DEL 2 Kl. 9.00-10.15 Vitaliserende læringsmiljøer Kl. 10.15-10.30 Pause Kl. 10.30-11.45 Spejling som pædagogisk redskab i skolen Kl.11.45-12.15 Frokost Kl.12.15-13.30

Læs mere

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Artikel Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Det professionelle samarbejde med forældre til børn og unge med

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 9.00-9.15 Hvad har jeg gjort anderledes siden sidst? 9.15-10.00 Iltningsretning og PUMA 10.00-10.15 Pause 10.15-11.30 KRAP 11.30-12.00 Frokost 12.00-13.00

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools ES Positive European Schools On-line-kursus Modul 5 Practice Engagement og mening This project has been funded with support from the European

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 Psykolog joma@rcfm.dk Holdninger i familiearbejdet Handicaps/funktionsbegrænsninger påvirker hele familien Familien ses som en dynamisk helhed samtidig med, at der

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra køn til Co-creation Author(s): Emilia van Hauen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 687-692 Published by: http://www.chara.dk Stable Url:

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

En sammenhængende Børneog Ungepolitik

En sammenhængende Børneog Ungepolitik En sammenhængende Børneog Ungepolitik -Med inspiration fra selvpsykologisk tænkning 1 Teoretisk grundlag Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er skabt med inspiration fra Dannelsestænkning Systemisk

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Den sociale kontraktklinikkens

Den sociale kontraktklinikkens klinikkens fremtid! Tandlægeforeningens Årskursus 2012 Bella Center lørdag den 28. april 2012 v/ Jens, CBS Eksempler på cases Lægeklinikken med uenighed om udskrivning af medicin og grundsyn på patienter

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Kontrafaktisk historie - med inddragelse af innovation og science fiction

Kontrafaktisk historie - med inddragelse af innovation og science fiction Kontrafaktisk historie - med inddragelse af innovation og science fiction Formidlingskonference ved HistorieLab 2. marts 2016 Henriette Aaby Pædagogisk Leder på Juelsminde Skole Uddannet lærer i 2014 med

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet En pjece til almen praksis At tale om overvægt med din mandlige patient Rigshospitalet Indledning Den praktiserende læge er vigtig i indsatsen mod svær overvægt. Både i det forebyggende arbejde og i behandling

Læs mere

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Det vil jeg komme ind på Definition af begrebet inklusion Inklusion i en fritidskontekst Fordele ved en inkluderende tilgang Arbejdspunkter i en

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

Børn og Unge med Spiseforstyrrelser

Børn og Unge med Spiseforstyrrelser Børn og Unge med Spiseforstyrrelser Børne- og Ungdomspsykiatrisk 1 Mit oplæg og min plan 1. Anoreksi er en sygdom der kan helbredes Hvordan ser vores behandling ud på BUC. 2. Forhindringer og støtte til

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi

Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi Hvilken psykologi kommer i spil, når der skal laves om på noget på en arbejdsplads og hvordan kan

Læs mere

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt KYS FRØEN Kunsten at bruge utroskab positivt ALLE forhold oplever før eller siden utroskab eller optakten til det. Derfor er det vigtigt, at du kender kunsten at vende utroskab til noget positivt. Utroskab

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere