SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN"

Transkript

1 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter Adresse H.C. Vej 8 Postnummer og by 4050 Skibby Telefonnummer Faxnummer Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer Nr. Navn EF-nr. CAS-nr. Konc. Klassificering (EINECS/ELINCS) 1 Mangansulfat % Xn,N; R48/20/22-51/53 2 Citronsyre % Xi, R37/38 - R41 3 Vand % - Tegnforklaring: Tx: Meget giftig, T: Giftig, C: Ætsende, Xn: Sundhedsskadelig, Xi: Lokalirriterende, E: Eksplosiv, O: Brandnærende, Fx: Yderst brandfarlig, F: Meget brandfarlig, N: Miljøfarlig, Carc: Kræftfremkaldende, M: Mutagen, Rep: Reproduktionsskadelig, Konc: Koncentration Risikosætningers fortolkning findes under punkt Fareidentifikation Sundhedsskadelig Miljøfarlig Helbred: Risiko for alvorlige helbredsskader ved langvarig eksponering gennem indånding og indtagelse. Brand og eksplosion: Produktet er ikke brandbart. Brand- eller eksplosionsfare foreligger ikke. Miljø: Produktet er skadeligt for vandlevende organismer og kan forårsage skadelige langtidseffekter på miljøet. 4. Førstehjælpsforanstaltninger Ved indånding: Hvil i frisk luft Ved hudkontakt: Afklæd forurenede beklædningsgenstande og vask huden med rigeligt vand og sæbe. Ved øjenkontakt: Hold øjenlågene åbne og skyl med blød vandstråle i mindst 10 minutter. Kontakt læge hvis irritation fortsætter Ved indtagelse: Skyl munden med vand og drik et par glas vand eller mælk. Kontakt læge, hvis svie eller andre symptomer fortsætter. Side 1 af 5

2 5. Brandbekæmpelse Egnet slukningsmiddel: Produktet er ikke brandbart. Anvend egnet slukningsmiddel til brændende omgivelser. Særlige farer: Brand- og eksplosionsfare foreligger ikke. Særligt personbeskyttelsesudstyr ved brand: Benyt beskyttelsesdragt og iltapparat. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer: Anvend udstyr som angivet under punkt 8. Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljø: Det skal forhindres at spild kommer i vandløb, afløb eller forurener jord og vegetation. Hvis dette ikke er muligt, kontakt relevante myndigheder Forholdsregler ved rengøring/opsamling: Hvis muligt, sug op til genanvendelse ellers udstrø jord, sand eller andet inert sugende materiale og saml i lukbare beholdere. Deponer som farligt affald. Eftervask med vand og sæbe. 7. Håndtering og opbevaring Håndtering: Undgå kontakt med øjne og hud. Opbevaring: Lagres tørt og køligt på et velventileret sted. Beskyttes mod frost og direkte sollys. 8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler Hygiejniske grænseværdier Navn CAS nr. Interval ppm mg/m 3 År Anmærkninger Mangansulfat (som mangan) h - 0, Personlige værnemidler: Mundbeskyttelse: Anvend halvmaske med partikelfilter P2 Øjenbeskyttelse: Anvend tætsiddende beskyttelsesbriller eller ansigtsbeskyttelse Håndbeskyttelse: Anvend beskyttelseshandsker af butylgummi. Kropsbeskyttelse: Anvend egnet beskyttelsesdragt. Særlige forholdsregler: Udstyr til øjenskylning skal være tilgængelig. Side 2 af 5

3 9. Fysisk/kemiske egenskaber Form Farve Lugt Opløselighed ph (koncentrat) Densitet Væske Lyserød Næsten lugtløs 100 % i vand ca. 1,5 ca. 1,4 g/cm Stabilitet og reaktivitet Produktets stabilitet: Stabil under normale anvendelses- og lagringsbetingelser. Forhold, der skal undgås: Stærk opvarmning. Farlige reaktioner: Reagerer med basiske opløsninger og stærkt oxiderende stoffer Farlige nedbrydningsprodukter: Ved termisk nedbrydning dannes oxider af mangan og svovl. 11. Toksikologisk information LD 50 (oralt, rotte): > 2000 mg/kg Ved indånding: Indånding kan forårsage svie i næse, mund og svælg. Produktet indeholder mangansulfat. Indånding af forstøvet produkt eller partikler over længere tid kan forårsage kronisk manganforgiftning med påvirkning af det centrale nervesystem til følge. Symptomer på påvirkningen er træthed, besvimelsesanfald og ufrivillige arm- og benbevægelser. Ved hudkontakt: Hudkontakt kan give irritation, svie og rødmen. Ved øjenkontakt: Stænk i øjnene kan give irritation. Ved Indtagelse: Samme symptomer som ved indånding. 12. Miljøoplysninger Økotoksikologi: Giftigt for vandlevende organismer. Nedbrydelighed: Produktet indeholder grundstofferne mangan og svovl. Grundstoffer er pr. definition unedbrydelige. Bioakkumulering Ansamling af ovennævnte grundstoffer kan forventes. Øvrigt: Produktet er giftigt for vandlevende organismer og kan forårsage skadelige langtidseffekter på. Side 3 af 5

4 13. Bortskaffelse Bortskaffelse af rester, spild og tom emballage skal ske som farligt affald til kommunal modtagestation. Forslået affaldsgruppe: EWC-kode Transportoplysninger Produktet er betegnet som farligt gods under UN-nr ADR/RID - Landtransport: Klasse 9, Pakkegruppe III, Etiket 9 og Farenummer 90 IMDG - Søtransport: Klasse 9, Pakkegruppe III, Marine Pollutant IATA - Lufttransport: Klasse 9, Pakkegruppe III, Etiket Oplysninger om reguleringer Sundhedsskadelig Miljøfarlig Sikkerheds- og risikosætninger: S2: Opbevares utilgængeligt for børn S22: Undgå indånding af støv. S60: Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald S61: Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning. R22: Farlig ved indtagelse R41: Risiko for alvorlig øjenskade R36/38: Irriterer øjnene og huden R37/38: Irriterer åndedrætsorganerne og huden. R48/20/22: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse. R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i Krav om uddannelse: Sprøjtebevis eller sprøjtecertificat, samt grundig kendskab til denne leverandørbrugsanvisning. 16. Øvrige oplysninger Sikkerheds- og risikosætninger: S2: Opbevares utilgængeligt for børn S22: Undgå indånding af støv. S60: Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald S61: Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning. R22: Farlig ved indtagelse R41: Risiko for alvorlig øjenskade Side 4 af 5

5 R36/38: R37/38: R48/20/22: R50/53: R51/53: Irriterer øjnene og huden Irriterer åndedrætsorganerne og huden. Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i Side 5 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11 Revision 22/03/2012 Revision 1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab.

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab. Internkode: 47002-4 -9 Revisionsdato 20.06.2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Navn Leverandør E-post SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 754 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger) SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D0193169 VERSION: 4 PRODUKTNAVN: PRODUKT- BESKRIVELSE

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: 1303071 SUPER PLUS / ALTRADAN Relevante

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere