Kvinden & Ligestilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvinden & Ligestilling"

Transkript

1 Kvinden & Ligestilling Fra magasinet New Civilisation Behandlingen af kvinden i et ethvert samfund er uden tvivl blevet en målestok, for evalueringen af et samfunds udvikling og fremgang. Den accepterede ramme for debatten vedrørende kvindens rettigheder, er koncentreret omkring ligestillingsbehovet, for at rette op på en historisk ubalance, der gav mænd forrang frem for kvinder, samt for at underminere Patriarkatet og de samfund som sværger til denne indretning. Det er utvivlsomt, at opfattelsen vedrørende behandlingen af kvinden og hendes rettigheder har ændret sig fra det forrige århundrede og frem til nu, samt at kvinderettighederne på nuværende tidspunkt, er meget forskellige fra de rettigheder hun besad i det forrige århundrede. Men i kølvandet på de enorme forandringer, som efterfulgte den huslige revolution, forbliver mange grundlæggende spørgsmål ubesvaret. Skønt de historiske fordomme og formodninger undermineres langsomt, primært i Vesten, indenfor de områder der vedrører muligheder, ansættelsesbetingelser, politiske rettigheder og ægteskab, men det er svært at argumentere for, at debatten vedrørende kvinderettigheder er ophørt. Trods de kærkomne forandringer i sidste århundrede, mener mange feminister og kvinderettighedsforkæmpere, at der stadig findes mange kampe, der skal udkæmpes, endskønt de forbliver dybt splittede omkring hvilke kampe, der er tale om. Disse ubesvarede spørgsmål vedrører ikke alene kvinderettighederne. Spørgsmålene vedrør ligeledes effekten af kvindebevægelsernes bestræbelser og sejre på samfundet som helhed. Deres fremgang har givet næring til nye komplekse dilemmaer indenfor emner såsom børnerettigheder, forholdet til det modsatte køn og eskaleringen af sociale problemer, hvilke forekom sjældent i fortiden. De har ydermere afsløret manglerne i den accepterede diskussionsramme for kvinderettigheder, samt kerne formodningerne heri, hvilket tydeligst illustreres i de bitre splittelser, der plager postfeministiske bevægelser. Man må derfor spørge kritisk om de diskussioner, der fremføres af vesten som en skabelon og en international norm, har behandlet debattens centrale emner. Hvis ikke det er tilfældet, eller hvis debatten i Vesten har overset disse emner, har vi brug for et nyt perspektiv. Konteksten Den nuværende accepterede debatramme omkring kvinderettigheder opstod kort efter Europa s oplysningstid. Det var Mary Wallstonecroft, som først anvendte oplysningstidens konklusioner i hendes Forsvar For Kvindens Rettigheder udfærdiget i 1792, som efterfulgte Thomas Paine s udgivelse af Menneskets Rettigheder, som udfordrede mændenes huslige tyranni, ligesom Paine anfægtede kongernes guddommelige ret. Omtrent efter et århundrede med kampagne, og via Den Franske Revolutions turbulens, blev en ny milepæl udgivet omkring kvinderettigheder af John Stuart Mill, som hed Kvindens Undertrykkelse. Moderne perspektiver omkring kvinderettigheder er i store træk baseret på de liberale konklusioner, som først blev artikuleret af Wollstonecraft og siden hen af Mill, som også kaldes Konstruktivisme. Liberale skoleretninger går udfra, at mænd og kvinder i bund og grund er lige, hvilket Mill artikulerede. Accepten af mindre end dette, er ensbetydende med at man kalder til det ene køns undertrykkelse af det andet, samt at man betragter det andet køn som mindreværdig. De observerede forskelle mellem mænd og kvinder, anså de ikke som værende biologiske eller medfødte, men snarere som et produkt af mange århundreders vilkår og omstændigheder. Det er blandt andet derfor at feminister sondrer i

2 kønsrollen, mellem en socialkonstruktion og et køn. Simone De Beauvoir en af de mest prominente stemmer efter Wallstonecroft, udtrykte i sin bog Det Andet Køn følgende: Man fødes ikke som kvinde, snarere bliver man gjort til kvinde. Lighed blev oversat til lige politiske, økonomiske, sociale rettigheder og muligheder, såsom uafhængig uddannelse, ansættelse og politisk repræsentation. Arbejdsdelingen mellem husmoderen og den mandlige forsørger, blev fremlagt som et symbol på patriarkalsk undertrykkelse, og en konsekvens af de forøgede uretfærdigheder i forbindelse med Den Industrielle Revolution. Liberal individualisme var derfor grundpillen, hvorpå de klassiske teorier omkring kvindens frigørelse blev grundlagt, de selv samme teorier, som nu udgør fundamenterne for de moderne opfattelser. Traditionalisterne eller essentialisterne, som holdt fast ved at forskellene mellem mænd og kvinder er biologiske og ikke en social konstruktion, er ikke længere fremtrædende i debatten omkring kvindens rettigheder. Debattører som James Fitzjames Stephen, fra Mill s tidsperiode, fremlagde i sin bog Frihed, Lighed og Broderskab, at de forskellige politiske, økonomiske og sociale rettigheder, bør efterfølge disse fastlagte forskelle. Viktorianerne mente, at mænd og kvinder skulle befinde sig i to adskilte sfærer (med kvinden hengivet til hjemmet), baseret på den tro, at verdenen er en naturlig orden og helhed, hvori alle er i harmoni, såfremt tingene forbliver på deres fastlagte sted. Dette er arbejdsdelingen som feministerne beklagede og tog afstand fra. Selvom konservative og traditionalister fortsat benytter lignende argumenter, er det de liberale der har vundet debatten indtil videre. Ligestilling: Den Europæiske Kontekst Ligestillingsdebatten og det specifikke indhold den har antaget, tillægges stor betydning og vigtighed af vestlige skribenter. Ligestillingssymbolikken, der er et grundprincip i debatten om kvindens rettigheder, som er blevet prismen hvorigennem emancipation udmåles, skyldes primært dens europæiske kontekst. Bevægelser som førte an i kampen for emancipation, blev defineret ud fra deres kamp mod et specifikt europæisk tankesæt, og den uholdbare måde som man behandlede kvinden på i forhold til manden. Især i perioden fra middelalderen frem til den post-industrielle periode. Det er begivenheder i Europa og i det post-revolutionære Amerika, som begge deler en fælles europæisk tradition, der har defineret den accepterede debatramme for kvinderettigheder. Adskillige bidrag forfalskede den historiske kontekst, hvori ligestilling mellem kønnene først blev fremsat i Europa. Kristen teologi, en grundsøjle i de europæiske middelalderlige kongedømmer, spillede en afgørende rolle i udformningen af Europas forvirrede perspektiver omkring kvinder. Gratiani-dekretet (Decretum Gratiani) som udgjorde grundlaget for kirkelige love i næsten 800 år mellem , uddelte roller og forpligtelser udfra devisen: at synd kom til verden gennem dem (kvinder). Og følgende: grundet deres medfødte synd, skal de (kvinder) optræde underdanigt. Udover at anklage Eva for arvesynden, og derigennem fordømme kvinden, herskede der ligeså en forestilling om at Eva var skabt af Adam s bøjede ribben, som eksemplificerede kvindens sekundære natur. Selv efter Reformationen hævdede teologers værker, at kvinden besad en inkarneret ond kapacitet, og at selv deres menneskelighed var diskutabel, hvilket blev taget til indtægt af gejstligheden og monarker. I 1484 publicerede Pave Innocent VIII bogen Heksenes Hammer som hævder: hvad er kvinden, andet end en fjende af venskab, en uundgåelig straf, et nødvendigt onde, en naturlig fristelse, en attråværdig katastrofe, en intern fare, en liflig skade, et onde af naturen malet i yndige farver. Dette resulterede dengang i, at tusindvis af kvinder blev brændt på bålet. Disse teologiske traditioner positionerede kvinderne i begyndelsen af Den Industrielle Revolution, som dog ikke befriede kvinderne fra deres historiske behandling, men snarere sammensatte deres underkastelse. Den betragtelige rigdom, som blev genereret i løbet af den industrielle periode, skabte en voksende middelklasse af mænd, som i stigende omfang så ned på kvinder. Kvinder befandt sig enten arbejdende for en ussel løn i de store fabrikker, etableret af industrialiseringen, eller blev gift med den stigende klasse af middelklasse industrialister, til hvem de gav ejerskabet af deres ejendom, kontrol over deres uafhængigt optjente lønninger, og størstedelen af deres ægteskabelige rettigheder. Sideløbende med den forøgede magt som middelklassemænd nød godt af, foregik der en huslig mishandling og vold.

3 Kvinderne begræd mændenes behandling af dem, som retfærdiggjorde deres fordrukne og utilstedelige adfærd, udfra presset fra den stigende konkurrence i handel og industri, og udviste ingen interesse for de huslige anliggender, foruden at kræve opfyldelsen af deres behov. Det var denne situation der udformede nøglebegrebet om Patriarkatet eller det mandsdominerede samfund, som feminister har bekæmpet siden hen. Selv oplysningstidens mest prominente tænkere omtalte emnet på en måde, der reflekterede de mere traditionelle attituder. I sit banebrydende værk om uddannelse, Emilie, skrev Rousseau: at mænd og kvinder er skabt for hinanden, men deres gensidige afhængigheder er ikke de samme. Vi kan bedre overleve uden dem, end de kan uden os. De er afhængige af vores følelser, og vores prissætning af deres bedrifter, af den værdi vi sætter i deres tiltrækning og deres dyder. Således skal hele kvindens dannelse planeres i relation med mænd. Så de kan behage mænd, være nyttige for dem, så de kan vinde deres kærlighed og respekt. I denne historiske kontekst var ligestilling fremtrædende, og meget kontroversiel, da den første gang blev foreslået. Ligestillingsdebatten, som etablerede rammen, hvorigennem Europa behandlede undertrykkelsen af dens kvinder, korrigerede opfattelserne omkring deres mindreværd og etablerede bevægelser, der arbejdede for deres frigørelse. Men når vi adskiller den lange historie, der formede baggrunden for bevidstheden om ligestilling, vil vi indse at antagelsen om, at hverken mænd eller kvinder er mindreværdige i forhold til hinanden, er en meget enkel og indlysende sandhed. Korrektion af historiske fordomme alene, kan dog ikke udgøre grundlaget for defineringen af forholdet mellem mennesker. Evaluering af ligestillingsidéen Den enkle antagelse om, at mænd og kvinder er lige eller at kvinder ikke er mindreværdige i forhold til mænd, siger i sig selv meget lidt, ifald den anskues udenfor sin historiske kontekst. Denne antagelse efterlader en del ubesvarede spørgsmål. Den behandler ikke spørgsmålet om, hvordan kvinder og mænd bedst kan samarbejde i skabelsen af et socialt sammenhængende samfund. I den bredere kontekst vedrørende menneskelige forhold, har vi brug for mere end denne simple antagelse om ligestilling, for at behandle uenighederne og organisere forholdene, der naturligt opstår mellem mennesker. Der er brug for en samling af yderligere ideer og principper. Liberal individualisme, ville måske betragte dette som en irrelevant kritik, idet den betragter mænd og kvinder som individer, og de ubesvarede spørgsmål vil være retfærdiggjort, fordi de repræsenterer den personlige frihed for mænd og kvinder, til at leve deres liv på den måde, der passer bedst. Ud fra hensynet til fællesskabets velfærd vil emnet om social sammenhæng være af mindre betydning, hvis det indbefatter en begrænsning af individernes valgmuligheder. Der er to vigtige emner, der skal betragtes i besvarelsen af de liberale forbehold. Først og fremmest behovet for en ramme af yderligere ideer og principper, der udspringer fra intet mindre end mellemmenneskelige forhold, som opstår i familier, sociale grupper og i samfundet som helhed. Liberal individualisme, som til tider karakteriseres ved individet før samfundet, ville fremsætte en mangelfuld politisk teori, hvis den ignorerer de forhold, som ofte ikke er selvvalgt. Individer kunne selvfølgelig vælge at isolere sig selv fra familien og samfundet, men vi er født med familie og slægtninge, og relateres til dem på en naturlig måde, vi deltager i sociale aktiviteter med venner, og forholdene mellem mænd og kvinder fastlægger fremtiden for den menneskelige race, gennem menneskelig reproduktion. Der er behov for en ramme, der fremlægger rettigheder og ansvar, som mænd og kvinder samt deres afkom skal respektere, for at skabe et socialt sammenhængende samfund.

4 For det andet kan emnet, vedrørende forskellene mellem mænd og kvinder, føre til konkrete behov og indviklede uenigheder, hvis løsning er et kerneelement i sikringen af social sammenhængskraft. Enhver fiasko i at erkende eller løse disse på en effektiv måde, i ligestillings navn, kan være lige så undertrykkende og skadeligt som troen på det ene køns overlegenhed over det andet. En enkel antagelse om menneskelig lighed giver begrænset vejledning omkring emnet, vedrørende de faktiske forskelle, hvilket medfører et behov for yderligere, mere konkrete ideer og principper. Forskellene mellem mænd og kvinder I forklaringen af hvert af disse punkter, bør vi i korthed betragte emnet vedrørende forskellene. Dette bliver ofte mødt med skepsis af liberale og feministiske tænkere, som antager at de opfattelige forskelle mellem mænd og kvinder, blot er en social konstruktion, ikke et biologisk faktum, samt at diskussionen vedrørende forskellene er blevet brugt i historien, som et redskab til at hensætte kvinden i underordnede roller. Historisk har der i Europa været nogle øjensynlige forskelle mellem mænd og kvinder (der omhandlede om end kvinder besad en mindre intelligens eller ej, en reduceret evne til at fælde fornuftige domme, og mindre kapacitet til indlæring og fornuft), som var formodninger ikke fakta omkring kvinden. Forskellen mellem kønsrolle og køn, fremstår derfor som en retfærdiggjort og formålstjenstlig måde at separere den sociale konstruktion fra det biologiske faktum, men at forkaste alle forskelle, ved at forbinde dem med at være et produkt af sociale omstændigheder, vil ligeledes resultere i en uredelig redegørelse af den menneskelige natur. Der er øjensynlige forskellige mellem mandens og kvindens natur, som har været et emne for mange debatter i videnskaben, endvidere et tema for mange filosofiske diskurser i mange årtusinder, lige fra studier af evolutionære psykologer og nervespecialister, til Platon s og Aristoteles konklusioner. I virkeligheden er der blandt de stadigt mere opsplittede post-feminister, nogle der antager, at der er forskelle mellem mænd og kvinder, i stedet for at benægte dette. De trækker på forskellene mellem mænd og kvinder, for at fremhæve kvindens unikke status, samt forkaste den mandlige assimilation, som sker udfra at tolke kvindelige egenskaber med mandlige termer. De hævder Feminisme, og karakteriserer den nutidig tænkning på mange måder. Bogen Po et Psyche forsøgte at forstå kvindens unikke status gennem freudianske og andre psykoanalyser. De tidlige 80 ere oplevede en nyopstået popularitet af de anderledes feminister især efter Carol Gilligan s udgivelse af bogen In a Different Voice i 1982, efterfølgende konklusioner blev udgivet af Nancy Chodorow i bogen The Reproduction of Mothering. Gilligan hævdede, at kvinden besad en anden slags intelligens, en mere omsorgsfuld, følelsesmæssig og sofistikeret psyke, der var anderledes på unik vis. Andre gik endda så langt at de hævdede at denne unikke intelligens var mandens intelligens overlegen. Konklusionerne af disse videnskabelige og filosofiske studier har været forskellige og varierede, nogle blev afvist, som fejlagtige ligesom nogle af metoderne, der blev brugt for at forstå dem. Specielt de freudianske redskaber eller Gilligans undersøgelse, såvel som den tvivlsomme relevante viden omkring naturen af de præcise forskelle i løsningen af de praktiske sociale problemer. Trods dette demonstrerer disse diskurser, at forskellene mellem mænd og kvinder til stadighed har været evidente, og ikke et nuværende fænomen. Det er vigtigt at bemærke, ulig nogle konservative konklusioner, at forskellene ikke er ensbetydende med mindreværd eller overlegenhed af det ene eller andet køn, og forskellene skal betragtes i denne kontekst. Behandlingen af forskellene og forholdene mellem mænd og kvinder Ligestillingen alene fremstår som en usofistikeret konklusion i forbindelse med forskellene. Dette skyldes, at forskellene kan resultere i et krav om en anden behandling samt om yderligere rettigheder under bestemte omstændigheder. Eksempelvis er det kvinder der føder og bærer den fysiske anstrengelse under graviditeten, såvel som under fødslen, ligeledes gør kvinden hvad hun kan for at føde et sundt barn. Dette kræver måske en bestemt medicinsk behandling og plejeforanstaltninger gennem graviditeten og efter barnefødslen, både for moderen og barnet. Dette er foranstaltninger, som mænd aldrig vil have behov for, idet forskellen i behandling udspringer fra biologiske forskelle

5 mellem mænd og kvinder. Set med ligestillingens parametre, kan dette se ud som en praktisering af en ulige behandling, hvilket illustrerer at kravet om ligestilling alene, kan være vildledende. Hvis man ser bort fra de enkle biologiske forskelle, er emnet mere komplekst når det behandler uenigheder. Emnet omkring børn er i særdeleshed opsplittende, hvis det ikke behandles korrekt, idet børnene involverer en kollektiv gruppe af individer og forholdene mellem dem. Eksempelvis hvis et par beslutter sig for at skilles efter fødslen af deres barn, eller et stykke tid efter fødslen, hvem skal have ansvaret for barnet, ifald begge parter ønsker dette? Hvis den ene opnår forældremyndigheden, hvad styrer så forholdet, samkvemmet med barnet, hvor megen tid dette samkvem skal indbefatte, den finansielle understøttelse som moderen eller faderen har overfor barnet, ifald man er parten, som ikke opnåede forældremyndigheden? Kvinder ville måske mene hun har en større ret til barnet grundet den fysiske anstrengelse de gennemgik under graviditeten, et krav der hævder biologi kan retfærdiggøre andre og yderligere rettigheder. Sådanne uenigheder har vist sig at være en udfordring for vestlige lovgivere, og særdeles lukrativ for dens juridiske profession. Således har det stigende antal skilsmisser frembragt en masse komplekse scenarier. Det nuværende systems fiaskoer i at behandle disse situationer har efterladt begge køn i forskellige situationer, og de klager begge over uretfærdig behandling. Kampagnen Fathers for Justice i Storbritannien er et offentligt eksempel på mandlige forældre, der udtrykker deres vrede over uretfærdigheden, som de mener systemet har udsat dem for i relation til kvinder. Sådanne følelser omkring uretfærdighed er uheldige, da retfærdighed hviler på enhver bestræbelse, eller opfattelse af lighed. Dermed står mænd og kvinder overfor en lang række problemer, uafhængigt af den præcise natur eller omfanget af forskellene mellem dem, ganske enkelt fordi fortsættelsen af menneskearten afhænger af deres gensidige sammenkomst. Politikere og tænkere har ikke kun været optaget med uenighederne, men også med den ideelle indretning for deres sammenkomst og påvirkningen, som de ødelagte forhold kan have på begge køn og samfundet i helhed. Behovet for en social ramme En enkel antagelse om ligestilling, vil derfor have en begrænset praktisk virkning. Der er behov for noget der er mere sofistikeret og detaljeret, fordi ligestilling har en begrænset indsigt omkring de rettigheder, som begge køn skal skænkes i tilfælde af uenighed. Filosoffen J.R. Lucas påpeger: det er tydeligt at formel ligestilling udretter meget lidt mange af disse forskelle, som vi ønsker at udelukke som irrelevante, fastlægger i sig selv ikke meget. Den giver en mulighed for argumentation, men ikke nogen afgørende konklusion. Peggy Antrobus ord ræsonnerer over disse begrænsninger, idet hun beskriver ligestilling vs. forskelle, som værende blandt kvindebevægelsernes paradokser og dilemmaer i sin bog Den Globale Kvindebevægelse. Dermed har vi behov for en social ramme, der indbefatter yderligere, mere detaljerede idéer og principper, der kan sørge for retfærdighed, rettigheder og ansvarligheder, og vise hvordan man administrerer disse. Termer som retfærdighed, ligestilling, ulighed og rimelighed er tæt forbundne, og har ikke altid gensidige betydninger, som det kort er blevet illustreret, men hvordan disse betydninger skal udlægges nøjagtigt, afhænger af den specifikke ramme. Kritikere påpeger ligeledes at ligestillingsprincippet giver utilstrækkelig vejledning i afgørelsen af den juridiske ret. Kritik gennem ligestillingens prisme Betydningen af ligestilling er meget omdiskuteret, idet den indeholder perspektiver der er forbundet med den ideelle sociale ramme, og hvordan denne opnås. Dette indrømmer feministiske aktivister og tænkere indirekte. For de liberale feminister handler det om at korrigere fordommene i det dominerende vestlige system, for nogle radikale feminister

6 handler det primært om at bekæmpe Patriarkatet, for socialistiske feminister handler det om at udjævne de økonomiske betingelser, for nogle handler det om at genopnå moderskabet, og derudover er der mange andre synspunkter end de nævnte. Disse uenigheder og stridigheder er alle centreret omkring fortolkningen af eller praktiseringen af ligestilling, som ofte resulterer i diametralt modsatte konklusioner. Eksempelvis brugen af kvindens krop i pornografi eller i reklamer, hvad end man skal korrigere, underminere eller udskifte det nuværende system, hvad end man skal hævde forskelle eller betragte dem som værende uden betydning i opnåelsen af rettigheder, hvad end husmoderrollen er en underdanig rolle eller et fremtrædende symbol på kvindelighed, hvad end termerne feminin eller feminisme i sig selv indeholder en beskrivelse af underdanighed, og derfor skal forkastes. Dette er blot et lille udpluk af emner, der opdeler den nuværende feministiske tænkning. Det er af yderste vigtighed at adskille ligestilling fra meninger, der vedrører den sociale ramme og politik. Antagelsen om at hverken mænd og kvinder er underlagt hinanden, kan accepteres som værende universel, nuværende synspunkter omkring socialpolitikken er ikke universelle. Derfor kan tilgangen til emnet om kvindens rettigheder gennem termen ligestilling være flertydig, hvis ikke vildledende, ligesom kritikken af alternative perspektiver omkring kvindens rettigheder, via ligestillingsparadigmet. Således omhandler den grundlæggende debat den sociale ramme, som bruges til at varetage forholdet mellem mænd og kvinder, og ikke de uklare betegnelser, der bruges for at beskrive dem. Fiaskoer i den nuværende sociale ramme Den dominerende tilgang til den sociale ramme via ligestilling, har i vestlige liberale demokratier drejet sig om at give kvinder de rettigheder og muligheder, som mænd i historisk perspektiv har nydt. Dette har ført til et krav om lige ansættelsesvilkår, politiske, økonomiske og sociale rettigheder og muligheder, samt forsøg på at bekæmpe kønsdiskriminerende fordomme. Det er en tilgang der stræber efter at gøre rettighederne og mulighederne lige indenfor konteksten af det eksisterende system, ikke for at udskifte det, men for at ligestille behandlingen indenfor systemet. Men en politik der kun stræber efter at ligestille behandlingen indenfor det eksisterende system, kan også være undertrykkende. Rent faktisk er der en stor del af den feministiske tænkning, som afviser den, som en kontraproduktiv tilgang. Den korrigerer ikke de iboende mangler i værdierne, der udgør udformningen af det eksisterende system, men assimilerer kvinderne i disse. Især hvis det eksisterende system institutionelt tjener mændene. Kvinderne kræver stadig deres rettigheder via mandlige termer, idet de leger fangeleg i et system, der accepterer partiskhed og som foretrækker mænd, hvilket medfører institutionaliseringen af kvindens ufordelagtige status. I denne tilgang har ansættelsesmuligheder og rettigheder været fremtrædende. Feministiske tænkere betragtede den økonomiske uafhængighed af mænd, som en grundlæggende del af frigørelsen, at mændenes monopol over indtjeningen, betød at magten historisk hvilede hos den mandlige halvdel af menneskeheden. Trods dette har promoveringen af den økonomiske uafhængighed ført til andre besværligheder. For par eller enlige mødre med børn, har frigørelsen fra huslige pligter, via efterstræbelsen af betalt arbejde, ofte haft mindre økonomisk betydning, og har skabt bekymringer omkring forholdet til børnene. Sideløbende med forøgelsen af udearbejdende kvinder, har der været en forøgelse af behovet for børnepasning, og med den grundlæggende høje leveomkostning i England, er det ikke altid rentabelt, at kvinden er udearbejdende. Omkostninger for børnepasning på national plan i England beløber sig til ca pund årligt for et toårigt barn, og topper med 168 pund om ugen i London. De gennemsnitlige omkostninger for en barnepige vurderes til over pund om året, hvilket er højere en den nationale gennemsnitlige løn. Selv for de fleste familier med to indkomster, udgør dette en anseelig økonomisk byrde, for ikke at nævne den mentale og fysiske anstrengelse, som ydes for at kombinere det betalte arbejde, med ansvaret for børnene. Dette er sandelig ironisk, en mor, der søger ansættelse, skaber en ansættelsesmulighed via behovet for at nogen passer hendes barn mens hun arbejder, en plads i en børneinstitution koster en anseelig del af hendes løn. Overfladisk set ligner det en meget kompliceret omfordeling, dog med det samme resultat, idet nogen skal passe barnet. Såfremt moderen eller faderen var blevet hjemme ville dette ikke ændre hendes eller deres indkomster og udgifter betragteligt. Men som den nuværende

7 ansættelsesdebat tydeliggør, trods det økonomiske paradoks, er ansættelse blevet et ikon for selvstændighed, og kræver at kvindens svangerskabsbærende natur ikke skal give dem nogen ulemper i forhold til mænds karrieremuligheder. Det er ikke kun det økonomiske pres, som kvinder og par skal overkomme. Opståen af en lang række sociale dilemmaer og problemer, kan føres tilbage til forvirringen og manglen på vejledning omkring de sociale ansvarligheder, selvom liberale individualister måske vil fortolke sådanne mangler, som værende i harmoni med frihed. Mænd og kvinder kan leve uafhængige og endda uansvarlige liv, men en barnefødsel bringer en fælles ansvarlighed, som skal varetages. Erhvervsaktive forældre har begrænset tid til deres børn, hvilket vækker fortrydelse ifølge respektive undersøgelser, og der er forvirring omkring ansvaret overfor børn med hensyn til tid, tilstedeværelse, værdier og om man skal dele eller opdele opgaverne parret i mellem eller ej. Mens kvinder overvejende antager, at de er ansvarlige for børnepleje, ser det ud til, at den almene opfattelse hos mænd er, at de ikke er ansvarlige for børnepleje. Nogle par deler ansvaret, men antallet af familier bestående af enlige forældre er stigende, ligesom børn der er adopterede, teenagegraviditeter, aborter og ikke-forventede fødsler. Konsekvenserne har bebyrdet forældrene med utallige sociale og finansielle dilemmaer og har bebyrdet samfundet med konsekvenserne af disse uundgåelige fejltagelser. En stor opløsning I sin bog Den Store Opløsning påpeger Francis Fukuyama: de negative sociale tendenser, som tilsammen afspejler en svækkelse af de sociale bånd og de fælles værdier i vestlige samfund... Fukuyama dedikerer en hel bog til at forstå årsagerne. Han betoner, at opstarten af tjenestebaserede industrier og uafhængigheden forårsaget via opfindelsen af mundtlige præservativer (p-piller) i 60 erne og 70 erne, stillede kvinderne fri på arbejdsmarkedet, en tendens, som efterfølgende kompromitterede de traditionelle familiestrukturer. Sammenbruddet af familiestrukturen og tabet af kapital i vesten har efterfølgende skabt kriminalitet, utryghed og moralsk forfald. Men de teknologiske fremskridt, som bragte computeren og pillen, var ikke årsagen til at kvinden blev erhvervsaktiv, de var snarere redskaber for kvindefrigørelsens fortalere, hvilket det økonomiske magasin The Economist påpeger. Det er ironisk, at Fukuyama lovpriser de liberale demokratiers triumf i bogen The End of History and the Last Man, og samtidig indrømmer, at individualisme (som ansporede til feminismens opståen) kompromitterer den sociale stabilitet: tendensen hos nuværende liberale demokratier til at nedsynke i en overdreven individualisme, er måske den største langsigtede sårbarhed, og er i særdeleshed tydelig i det mest individualistiske af alle demokratier, USA. Den tiltagende forvirring omkring social ansvarlighed har ansporet nogen til at forsøge at frembringe den mest passende sociale ramme for børn, familier og samfundet som helhed. Mens Jack Straw var indenrigsminister skrev han i sin introduktion til Supporting Families : Det er evident at børn får den bedste opvækst, hvor der er to biologiske forældre, og det er mere sandsynligt, at det bliver en stabil familie, hvis de er gift. Det giver tydeligt mening for regeringen, at gøre hvad den kan for at styrke ægteskabet som institution. Dette synspunkt blev indædt bekæmpet af radikale feminister i hans eget parti. Men promoveringen af stabile familiestrukturer indenfor konteksten af, at flere familier har to indkomster, samtidig med at kvinder søger at beherske arbejdsmarkedet, de store omkostninger ved børnepasning, er alt sammen fyldt med dilemmaer, komplikationer og øjensynlige paradokser. Problemets kerne ligger i den nuværende sociale ramme, og i paradokset der er skabt af den liberale individualisme, hvilket resulterede i behovet for en social sammenhæng, frigørelse af kvinder fra traditionelle familiemønstre, behovet for stabile hjem, udfordringen af mændenes monopol over indtjening, ulempen skabt af kvindens svangerskabsbærende natur, at forsøge ligestilling med mænd, og at henlægge de menneskelige forskelle. Logikken i begge disse paradigmer skaber et dødvande. Roller og ansvar

8 Vestlige samfund har i stigende grad afvist argumentet om forskellige roller og ansvarligheder mellem mænd og kvinder, i håndteringen af de tiltagende sociale dilemmaer, som værende en del af en social konstruktion omkring kønsroller, og en ufordelagtig fordeling af arbejdsbyrden. Derimod har anfægtelsen af den sociale konstruktion, både de sociale roller og politikken, fremført af feministiske tænkere været et forsøg på at underminere de historiske vestlige antagelser omkring kvinder. Ingen stemmeret, ejendomsret, eller selvstændig rådighed over indtjening, ingen adgang til uddannelse og arbejde, betydningsløse i politiske og intellektuelle kredse, mindreværdige end mænd, alt dette beskriver kvindernes tilstand i europæisk historie. Det virker passende at underminere disse antagelser, og endda at forkaste dem, hvilket er tilfældet idet man anfægter den underliggende feminine konstruktion. Men det ville være kortsigtet at forkaste alle principper omkring de sociale forhold mellem mænd og kvinder på basis af den europæiske erfaring og de roller den tildelte de europæiske kvinder. Udfra diskussionen om at varetage forskellene, ser det ud som om, at man selv efter dekonstrueringen af de sociale roller og strukturer, førte mænd og kvinders realitet tilbage til en konklusion der betoner, at visse socialsystemer skal regulere sine forhold, for at hindre undertrykkelse, rettighedskrænkelse og varetage uenighederne mellem dem. Der er behov for en ramme, der kan fastlægge ansvar og rettigheder, som mænd, kvinder og børn har overfor hinanden. Skal vi således afvise antagelsen om en social konstruktion i sig selv, eller specifikt de falske sociale konstruktioner, der fører til undertrykkelsen af begge køn? Men i en sekulær ramme, er det svært at finde et svar og en løsning, idet den er fanget i en kønspolarisering. Enten er det mænd, der fastlægger roller og ansvar, eller kvinder. Uanset hvem der bestemmer, vil der fyge beskyldninger om partiskhed, præference og særrettigheder til det bestemmende køn, ved enten at styrke Patriarkatet eller Matriarkatet. I udviklingen af debatten i vesten er det disse beskyldninger, der tilsyneladende gjorde fordelingen af roller irrelevante i udgangspunktet. Anfægtelsen af antagelserne & fremsættelse af alternativer Den moderne kvindes historie omhandler hendes rejse gennem Nordamerikas og Europas historie. Hvad end det drejer sig om beskrivelsen af Mary Wollencroft som den første feminist, Den Franske Revolution, Mill s værk omkring The Subjugation of Women, Pankhurst og suffragetterne, eller feminismens succes via den anden bølge i 60 erne og 70 erne, det er den europæiske erfaring, der er blevet taget som en global model for kvindernes frigørelse. Den inspirerer og definerer feminismen i andre dele af verden. Men dens europæiske kontekst, har forankret et antal af eurocentriske antagelser. Dette er mest tydeligt når man i vesten betragter andre alternativer, såsom den islamiske sociale ramme. Det er korrekt, at i den industrielle middelklasse oversatte mænd økonomisk overlegenhed til magt både i samfundet og i familien, og at husmoderen i konteksten omkring liberalismens og kapitalismens opståen, kom til at fremstå, som en undertrykt rolle. Derimod er husmoderen i den islamiske sociale ramme i en bemyndiget og beæret position. Hun bliver skænket retten til ejendom, bliver opfordret til at uddanne sig og opnå et akademisk niveau, hun har mulighed for at være politisk aktiv, har stemmeret, og har en række ægteskabelige rettigheder, herunder mulighed for skilsmisse. Den islamiske ramme udmåler ikke værdi, udfra rigdom eller adgang til denne, som det i høj grad har været tilfældet i vesten, siden opstarten af den liberale kapitalisme, og således værdisættes moderskabet, som andet og mere end en velbetalt rolle. Med andre ord, moderskabet skal ikke værdisættes udfra økonomiske parametre, men snarere udfra værdien af omsorg og pleje for sine børn, hvis gavn ikke kan udmåles i penge alene. Ligeledes betragter islam ikke det forhold, at mænd er dominerende på arbejdsstedet, som værende patriarkalsk, eller at samfundet skal tjene mændenes behov. Den islamiske ramme er baseret på, at mænd og kvinder er mennesker, den ene

9 er hverken mere eller mindre værd end den anden (dette var tilfældet langt før den europæiske oplysning) og de dømmes ens foran deres Skaber. Både mænd og kvinder kan vælge at arbejde og indtjene, og denne indtjening udmåles via merit og ikke via køn, kvinder vil tjene det samme som mænd, hvis de udfører det samme arbejde. På samme måde er gyldigheden af synspunkter ikke udmålt fra antagelser forankret i et kønsligt argument, men som et produkt af den menneskelige fornuft. Islam fremsætter forskellige roller for mænd og kvinder, men lider ikke under kønspolariseringen, idet det ikke er mænd og kvinder, der fastlægger de foretrukne roller og ansvarligheder, men deres Skaber. Det er almindeligt at høre kritik af islams behandling af kvinden eksempelvis pga. forskellen i beklædningskodeks. Dette tolkes som værende repræsentativt for ulighed og underkastelse til manden, eller endda kønsdiskriminerende. Men som diskussionen tidligere har demonstreret, vil det at kritisere forskel som værende ensbetydende med ulighed, være et usofistikeret udsyn, ydermere er praktiske synspunkter vedrørende ligestilling, rent faktisk synspunkter omkring den sociale ramme. Hvorfor beskrivelsen af islams sociale ramme, som en der promoverer ulighed, ikke udtrykker andet end at Islams ramme er forskellig, i sig selv repræsenterer dette udsagn ingen universel kritik, idet synspunkter omkring den sociale ramme er karakteristisk for bredere ideologiske synspunkter, som der er uenighed om blandt feministerne. Det er sandelig fejlagtigt at anvende den europæiske logik som en global ramme. Idet den insisterer på, at misforstå alternativer, og fremmaner problemer ved at tolke begivenheder i andre samfund gennem den europæiske historiske erfaring. Islam er en anden alternativ ramme, baseret på en fundamental forskellig tilgang til mænd og kvinder, samt deres forhold i samfundet. Islams ramme udmåler ikke kvinder med mænd, og tolker heller ikke de forskellige behov udfra logikken om overlegenhed eller mindreværd. Den opfordrer til fællesskab ikke konkurrence, hvilket opnås gennem ægteskab, som er en hjørnesten i forholdet mellem mænd og kvinder, og en social ramme, hvorigennem parrets og afkommets behov og rettigheder bliver opfyldt. Den er ikke en reaktion på en bestemt social eller historisk kontekst, men snarere en uafhængig tilgang, der behandler de menneskelige behov, som former søjlerne i islams sociale ramme. Fra magasinet New Civilisation

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Mediekvinder på toppen

Mediekvinder på toppen Mediekvinder på toppen - Et speciale om den ulige fordeling af mandlige og kvindelige topledere i den danske mediebranche Illustration af Stine Skøtt Olesen, produceret til FO/fremtidsorientering Speciale

Læs mere

Claire Loulou Illum Hansen Dennis Lykke Sørensen Anders Halkjær Laursen Maria Nastasja Soltauw Larsen Gitte Klose Janstrup Johan Østergaard Thomsen

Claire Loulou Illum Hansen Dennis Lykke Sørensen Anders Halkjær Laursen Maria Nastasja Soltauw Larsen Gitte Klose Janstrup Johan Østergaard Thomsen Privatisering af sundhedsvæsenet i Danmark En komparativ analyse af det danske og det amerikanske sundhedsvæsen Af Claire Loulou Illum Hansen Dennis Lykke Sørensen Anders Halkjær Laursen Maria Nastasja

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

BREVE TIL MINE VENNER

BREVE TIL MINE VENNER BREVE TIL MINE VENNER Forord De breve, som her er samlet i bogform, blev udgivet enkeltvis, efterhånden som forfatteren skrev dem. Der gik næsten tre år, fra forfatteren skrev det første brev i februar

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Det økologiske økonomiparadigme

Det økologiske økonomiparadigme Det økologiske økonomiparadigme - en sproglig genopdagelse af den aristoteliske økonomiforståelse af Erik Christensen I denne artikel vil jeg præsentere det videnskabsfilosofiske grundlag for det nye økologiske

Læs mere

Tema: Politiske reformer og det frie samfund. Politik og idéer Ludwig von Mises. Strategi, rationalitet og viden Otto Brøns-Petersen

Tema: Politiske reformer og det frie samfund. Politik og idéer Ludwig von Mises. Strategi, rationalitet og viden Otto Brøns-Petersen Nr. 25 Marts 1998 Tema: Politiske reformer og det frie samfund Politik og idéer Ludwig von Mises Strategi, rationalitet og viden Otto Brøns-Petersen At genopfinde statens rolle Madsen Pirie Kan tvang gradbøjes?

Læs mere

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd Kvindelighed Seksualitet fra første færd En pige fødes sexet! Det er måske ikke det første, vi tænker på, når vi betragter en rødmosset nyfødt. Men erkendelsen af, at seksualiteten er til stede fra første

Læs mere

Speciale 2011. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Studerende: Anna Wilroth Marie Louise Henningsen. Vejleder: Jeff Smidt

Speciale 2011. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Studerende: Anna Wilroth Marie Louise Henningsen. Vejleder: Jeff Smidt Speciale 2011 Sociologisk Institut, Københavns Universitet Den (u)synlige følgesvend EEnn kkvvaalliittaattiivv aannaallyyssee aaff ssppæ ænnddiinnggssffoorrhhoollddeett m meelllleem m uunnggee hhiivv ssm

Læs mere

INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2

INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2 EMNEVALG... 5 Emne... 5 Faglig tilgang... 5 Emneafgrænsning... 5 Målsætning... 6 Målgruppe... 6 Metode... 7 LIVSKVALITET... 7 Hvad er livskvalitet?...

Læs mere

Lunds universitet Sociologiska institutionen Vt 2014. Andethed. Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten. Anne Sofie Ludvigsen

Lunds universitet Sociologiska institutionen Vt 2014. Andethed. Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten. Anne Sofie Ludvigsen Lunds universitet SAN01 Sociologiska institutionen Vt 2014 Socialantropologi Vejleder: Ulf Johansson Dahre Andethed Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten Anne Sofie Ludvigsen Abstract The purpose

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Gruppe 19, KS08 december 2011

Gruppe 19, KS08 december 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.1 Problemstilling:... 4 1.2 Definition af socialt problem... 5 1.2 Problemformulering:... 6 1.3 Disposition for opgaven... 7 1.4 Afgrænsning... 7 1.5 Begrebsafklaring:...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Sleipner... 4 Anbringelse... 5 Problemstilling... 7 Problemformulering... 7 Projektformål... 8 Begrebsafklaring... 8 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori...

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Der kan umuligt kun være én sand religion

Der kan umuligt kun være én sand religion Kapitel 1 Der kan umuligt kun være én sand religion Hvordan kan nogen sige, at der kun findes én sand tro? spurgte Blair, en tyveårig kvinde, der bor på Manhattan. Det er arrogant at sige, at din religion

Læs mere

ISLAM EN UDFORDRING TIL RELIGION G. A. PARWEZ

ISLAM EN UDFORDRING TIL RELIGION G. A. PARWEZ ISLAM EN UDFORDRING TIL RELIGION AF G. A. PARWEZ ISLAM EN UDFORDRING TIL RELIGION g. a. parwez er oversat fra engelsk af Aminah Tønnsen efter Islam: A Challenge to Religion Copyright 1968 Tolu-e-Islam

Læs mere

Den mandlige Pædagog

Den mandlige Pædagog 7. semester Gruppe nr. 35 PS10503 PS10514 PS10512 Den mandlige Pædagog Udarbejdet af: Peter Bitsch PS10503 David Jørgensen PS10514 Troels Muhlig PS10512 Vejleder: Helle Meyer Anslag: 83238 Dato for aflevering:

Læs mere

Indledning. Indholdsfortegnelse. Problemfelt. Motivation

Indledning. Indholdsfortegnelse. Problemfelt. Motivation Indholdsfortegnelse Indledning(...(2 Motivation(...(2 Problemfelt(...(2 Problemformulering(...(3 Arbejdsspørgsmål(...(4 Projektmetode(...(4 Redegørelse(for(socialpolitikkens(lovændringer(fra(1930 erne(...(6

Læs mere

Aktivt medborgerskab demokratiudvikling og globalisering

Aktivt medborgerskab demokratiudvikling og globalisering Steffen Hartje Aktivt medborgerskab demokratiudvikling og globalisering Hvordan kan medborgerskabstanken fornyes? Indhold Kapitel I Livsformscentrisme Truslen mod samfundets sammenhængskraft 5 Forskellige

Læs mere

Civilsamfundets udvikling og historie

Civilsamfundets udvikling og historie Civilsamfundets udvikling og historie ii Civilsamfundets udvikling og historie Af Judith Winther (1924-2004) (Med forord og efterskrift af K. Tobias Winther) 2006 Agityne Corp. Udgiver: Agityne Corp.,

Læs mere

KØN, FAMILIE OG STUDIET AF VELFÆRDS

KØN, FAMILIE OG STUDIET AF VELFÆRDS 79 KØN, FAMILIE OG STUDIET AF VELFÆRDS "REGIMER" 1 Af Jane Lewis Jane Lewis er professor i historie og sociologi ved universitetet i Oxford. Hun har bl.a. beskæftiget sig med arbejderkvindernes historie

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere