Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn"

Transkript

1 Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015

2 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger Kønsbestemt lønforskel?... 4 Løn blandt kvinder og mænd... 4 Der er forskel på mænd og kvinder i lønstatistikken Anbefalinger og konklusion Kønsbestemt lønforskel 2

3 Kønsbestemt lønforskel? Resume I gennemsnit får de privatansatte kvinder en løn der er 8,9 pct. lavere end mændene. En del af denne forskel kan forklares ud fra forskelle mellem kvinder og mænd i uddannelsesbaggrund, anciennitet, arbejdstid, branche mv.. Analysen viser dog, at der er en lønforskel på 4,3 pct. mellem kvinder og mænd, der ikke kan forklares ud fra de baggrundsvariabler der indgår i analysen. Denne korrigerede lønforskel er på niveau med resultaterne fra tidligere analyser, og der er således ikke sket en reduktion i den uforklarlige lønforskel mellem kvinder og mænd i IDAs lønstatistik i de senere år. Andre analyser viser samme tendens (fx SFI og DJØF), dels at der er en forskel i lønnen mellem kvinder og mænd, dels at denne korrigerede lønforskel ikke er reduceret i de senere år. Således viser DJØFs analyse, at der på deres område er en korrigeret lønforskel på 6,4 pct. Analysen kan ikke forklare hele den identificerede forskel, hvilket betyder, at andre forhold end de der indgår i analysen har indflydelse på lønforskellen. Anbefalinger Det er IDAs holdning, at der ikke skal være forskel på lønnen mellem mænd og kvinder, der udfører samme arbejde. Derfor arbejder IDA for at lukke løngabet mellem kvinder og mænd. Regler for den kønsopdelte lønstatstik er per 1/ blevet ændret, således at flere virksomheder er omfattet af reglerne. IDA mener, at forbedringerne af lønstatistikken er et af de redskaber, der kan medvirke til at skabe større åbenhed omkring lønforskelle på arbejdspladsen. IDA vil arbejde aktivt for at sikre, at de nye regler overholdes, således at virksomhederne udarbejder kønsopdelt lønstatistik én gang årligt. For at lukke løngabet anbefaler IDA at alle arbejdsgivere - uanset om de har færre ansatte, end loven kræver - udarbejder lønstatistikker opgjort på køn og anciennitet og dermed skaber opmærksomhed på ligeløn. at den kønsopdelte lønstatistik bruges som et redskab til at diskutere ligeløn årligt, både i virksomheder med og uden tillidsvalgte at kriterierne for at opnå løntillæg på den enkelte arbejdsplads udarbejdes således, at kvinder på barsel også kan komme i betragtning at kvinder, når de forhandler løn, tager udgangspunkt i, hvad mænd tjener i IDAs lønstatistik og beder om mere, end de forventer at få. at der skabes en kultur på de enkelte arbejdspladser, hvor det er legitimt at tale om løn og ligeløn, og hvor arbejdsgiverne oplyser de ansatte omkring deres rettigheder og reglerne for ligeløn. Kønsbestemt lønforskel 3

4 1. Kønsbestemt lønforskel? IDA har netop gennemført den årlige lønundersøgelse blandt de privatansatte medlemmer, der danner grundlag for den årlige lønstatistik. Et essentielt spørgsmål er, om der er forskel på mænd og kvinders løn. Det korte og umiddelbare svar er, at når der ses på den samlede medlemsgruppe, så er der forskel. Mændenes gennemsnitsløn er højere end kvindernes. Men bag denne umiddelbare iagttagelse ligger flere forhold der alle påvirker lønnen. Denne analyse har fokus på de kønsbestemte lønforskelle og beskriver lønningerne blandt kvinder og mænd med forskellige uddannelsesbaggrunde samt med forskellig uddannelsesmæssig anciennitet og andre forhold. Løn blandt kvinder og mænd Tabellen nedenfor viser de overordnede resultater for henholdsvis mænd og kvinder i IDAs lønstatistik. Tabel 1. Løn blandt kvinder og mænd i lønstatistikken, 2014 Kvinder Mænd Gennemsnitsløn Medianløn Antal deltagere Kilde: IDA lønstatistik Alle svar. Mænds gennemsnitsløn er kr større end kvindernes, hvilket svarer til, at kvindernes løn udgør 91,1 pct. af mændenes, svarende til et løngab på 8,9 pct.. Det er dog ikke et meget sigende tal, da gruppen af mænd og kvinder adskiller sig fra hinanden på en række parametre der alle har betydning for lønnen (se fx figur 4-6 bagerst i notatet). Lønstatistikken viser, at der er en markant stigende løn med stigende uddannelsesanciennitet, og at dette gør sig gældende for både mænd og kvinder (se fx figur2 på s. 7). Videre viser den generelle statistik, at der er forskellige lønninger blandt fx civilingeniører, diplomingeniører og scient.er. En del af forklaringen på løngabet mellem mænd og kvinder kan dermed forklares alene ud fra, at de har forskellig alders- og uddannelsesprofil og forskellig uddannelsesanciennitet. Figur 1 nedenfor viser dog, at der på tværs af uddannelsesretninger og uddannelsesanciennitet er en lønforskel mellem kvinder og mænd. Figuren viser fx, at uanset kandidatår, ligger kvindernes løn under mændenes for diplomingeniørerne, mens kvindernes løn kun for enkelte årgange ligger over mændenes for hhv. civilingeniører og scient.er. Kønsbestemt lønforskel 4

5 Før Figur 1. Kvinders løn som andel af mænds, fordelt på uddannelse og kandidatår 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% Kilde: IDA lønstatistik Kvinders løn som pct. af mænds. Civilingeniører Diplom Scient Den korrigerede lønforskel IDA har gennemført en analyse 1 af lønforskellen mellem kvinder og mænd, hvor der er taget højde for forskelle mellem kvinder og mænd i: Anciennitet Uddannelse Uddannelsesretning Arbejdstid Stillingstype Personaleledelse Branche Bopælsregion Jobskifte Er på jobløn eller ej Analysen viser, at når der tages højde for alle disse forhold, så er der stadig forskel på mænd og kvinders løn, og at kvindernes løn udgør 95,7 pct. af mændenes, svarende til et korrigeret løngab på 4,3 pct. mellem mænd og kvinder. Når dette sættes i relation til den gennemsnitlige bruttoløn, svarer det til, at kvinderne får kr mindre end mændene i gennemsnit. 1 Se metodeafsnit bagerst. Den statistiske model der anvendes i analysen kan forklare 65 pct. af variationen i medlemmernes løn. Kønsbestemt lønforskel 5

6 IDA har tidligere gennemført lignende analyser, senest i 2010 på baggrund af data fra lønstatistikken Analysen fra 2010 viste, at der var et korrigeret løngab på 3,5 pct., og at løngabet i den tidligere analyse (fra 2005) lå på samme niveau. Umiddelbart viser denne analyse, at der i forhold til 2010 er sket en stigning i det korrigerede løngab, jf. tabel 2 neden for. Analyserne er dog ikke gennemført på samme måde, da der indgår andre faktorer i analysen fra 2014 end i de tidligere analyser, men de ligger meget tæt på hinanden. Der er således intet der tyder på, at løngabet er blevet mindre i de fem år der er gået siden Tabel 2. Løngab blandt privatansatte kvinder og mænd i IDAs lønstatistik 2014 og Kr. Procent Kr. Procent Ikke-korrigeret løngab , ,6 Korrigeret løngab , ,5 Kilde: IDA lønstatistik 2014 og Lønforskellen genfindes på hele arbejdsmarkedet Der gennemføres løbende analyser af kønsbaserede forskelle i lønningerne. SFI har i 2013 udarbejdet en omfattende analyse af lønforskellene mellem kvinder og mænd på det danske arbejdsmarked 2. Hovedkonklusionerne i den er, at bruttolønforskellen mellem kvinder og mænd i 2011 lå mellem pct. (afhængig af lønbegreb 3 ) og at den korrigerede lønforskel lå mellem 4 og 7 pct. på arbejdsmarkedet som helhed. I den privat sektor er bruttolønsforskellen på pct. (dvs. lidt mindre end gennemsnittet), mens den korrigerede forskel er på 9-12 pct. En af forklaringerne på den større forskel i de korrigerede lønninger er ifølge SFI, at der i den private sektor oftere sker en honorering af fx uformelle kvalifikationer (eller kompetencer som fx kundeforståelse), som netop ikke kan opfanges i de modeller der anvendes til at belyse den korrigerede forskel. SFI viser videre, at der i perioden fra 2007 til 2011 ikke har været en ændring i den korrigerede lønforskel mellem kvinder og mænd, men at der i perioden er sket en væsentlig reduktion i forskellen i bruttolønnen, da kvinder fx er blevet bedre uddannet (den ikke.-korrigerede lønforskel er reduceret). Dette billede er det samme som ses blandt IDAs medlemmer. Det ikke-korrigerede løngab er mindre i 2014 end det var i 2009, men den forskel der er i lønningerne mellem de to køn, der ikke kan forklares ud fra fx anciennitet, er ikke reduceret, jf. tabel 2. DJØF har, ud fra deres lønstatistik 2013, også set på forskellen på mænd og kvinders løn. DJØFs analyse viser, at blandt de privatansatte medlemmer med en lang videregående uddannelse, er der en korrigeret lønforskel mellem kvinder og mænd på 6,4 pct. og at den har været på det niveau i de seneste ni år. 4 2 Lønforskelle mellem mænd og kvinder SFI 2013 (13:24). 3 Fortjeneste pr præsteret time/ standardberegnet timefortjeneste. 4 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn, DJØF Omtalt på Kønsbestemt lønforskel 6

7 Hvad ligger bag forskellen? Den model der er opstillet i IDAs analyse af lønforskellene mellem mænd og kvinder, kan ikke forklare hele forskellen. Analysemodellen kan forklare 65 pct. af forskellene, så der er andre faktorer, end de der indgår i analysen, der påvirker lønforskellen 5. En af forklaringerne kan være, at uddannelsesanciennitet ikke nødvendigvis kan sidestilles med antal års relevant erhvervserfaring. I den udstrækning at kvinder har mere fravær i forbindelse med børnefødsler end mænd kan det betyde, at de har mindre relevant erhvervserfaring, selvom de er kandidater fra samme årgang. Ledighed kan også være et forhold, der ud fra denne logik påvirker kvindernes løn negativt. Ledigheden blandt kvinderne er generelt lidt højere end blandt mænd (i januar 2015 var ledigheden 2,0 blandt de mandlige ingeniører og 2,9 pct. blandt de kvindelige ingeniører). Det kan også være, at der er egenskaber hos henholdsvis kvinder og mænd, som ikke indgår i modellen, der honoreres på det private arbejdsmarked, og som kan være med til at forklare lønforskellene. Endeligt kan det kan også være, at der er egenskaber eller karakteristika ved kvinderne, fx deres forhandlingsevne ved lønforhandlingen eller at de prioriterer andre forhold end løn, der betyder at de får en anden løn end mændene. Videre kan der også være forskelle i lønnen som udspringer af, at kvinder og mænd har forskellige forventninger til løn. IDAs analyse blandt de studerende fra 2012 viser, at de kvindelige ingeniørstuderende i gennemsnit forventer en lavere startløn end de mandlige studerende, jf. tabel 3. Den forventede startløn afspejles i de færdiguddannedes forhandlingsudspil, jf. tabel 3. Derved tyder det på at kvinders lavere forventninger til startløn følger dem, når de forhandler og aftaler deres første løn med den nye arbejdsgiver. Tabel 3: Hvad er din forventede startløn? og den faktisk startløn. Forventet løn Studerende 2012 Index 100= mænd Faktisk startløn kandidater 2014 Index 100= mænd Mand Kvinde , ,2 Kilde: Survey blandt IDAs studiemedlemmer 2012 og IDAs lønstatistik Kun svar fra civil og diplomingeniører. Ikke nødvendigvis samme respondenter. Forskellen mellem kvinder og mænds løn stiger efter et par år på arbejdsmarkedet, jf. figur 2. Dette kan blandt andet skyldes at kvinder i større omfang end mænd holder barselsorlov, og derfor ikke oparbejder relevant arbejdsmarkedserfaring i den periode, som mænd. 5 Det er et typisk niveau for denne type analyser. I DJØFs analyse er det 47 pct. af lønforskellen der kan forklares i modellen. Kønsbestemt lønforskel 7

8 Figur 2. Bruttoløn fordelt på kandidatår og køn Mand Kvinde Kilde: IDA lønstatistik Alle svar. En af forklaringerne på lønforskellene kan således være, at kvinder i højere grad end mænd efterspørger andre forhold i jobbet end høj løn. Dette illustreres i figur 3 neden for, hvor det vises, hvad hhv. kvinder og mænd finder karakteriserer et godt job. Figur 3 Hvad karakteriserer et godt job? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mand Kvinde Kilde: Undersøgelsen blandt privatansatte (2014). Der er indhentet svar fra privatansatte svarende til 14 pct. af de personer den er udsendt til. Andel der har svaret meget vigtigt eller vigtig Kønsbestemt lønforskel 8

9 Konkret er det fx 69 pct. af mændene der finder, at høj løn karakteriserer et godt job, mens det er 63,5 pct. af kvinderne der finder det. Der er dog også andre forskelle på præferencerne hos hhv. kvinder og mænd. Figuren er sorteret således, at de forhold som kvinderne i højere grad end mændene prioriterer ved et godt job, er placeret til højre; det er fx fast ugentlig arbejdstid (prioriteres højt af hhv. 38 pct. af kvinderne og 25 pct. af mændene) og mulighed for at arbejde hjemme (hhv.59 pct. af kvinderne og 48 pct. af mændene). Figur 4. Forhold det er værd at kæmpe for på arbejdsmarkedet. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mand Kvinde Kilde: Undersøgelsen blandt privatansatte (2014). Der er indhentet svar fra privatansatte svarende til 14 pct. af de personer den er udsendt til. Hvad er værd at kæmpe for på arbejdsmarkedet i dag? Andel der har svaret meget vigtigt eller vigtigt. Figuren viser, at det blandt kvinderne prioriteres meget højt, at der kæmpes for ligeløn mellem mænd og kvinder (83 pct. af kvinderne finder, at det er meget vigtigt eller vigtigt, mens kun 39 pct. af mændene har denne vurdering). Videre viser figuren også, at kvinderne i højere grad end mændene finder, at det er værd at kæmpe for en række bløde forhold der ikke umiddelbart kan ses på lønsedlen; fx mere barsel og mere betalt frihed ved barns sygdom. Kønsbestemt lønforskel 9

10 Der er forskel på mænd og kvinder i lønstatistikken Som baggrund er det relevant at beskrive de medlemmer der har deltaget i lønstatistikken i Der er i alt ca kvinder og næsten mænd der har svaret. Kvinderne er i gennemsnit yngre end mændene (hhv. 38 og 42 år), og der er særligt få kvinder over 50 år. Figur 5: Aldersfordelingen 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2% 1% Under 25 år 15% 23% 20% 18% 15% 15% 16% 15% 13% 14% 10% 5% 7% 3% 4% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% år år år år år år år år år 70 år eller derover Uoplyst Mand Kvinde Kilde: IDA lønstatistik 2014 Når der ses på uddannelsesretninger er der også forskelle, jf. figur 6 neden for. Kvinderne er således markant overrepræsenteret blandt scient.erne, eksportingeniørerne og blandt de levnedsmiddeluddannede. Figur 6. Uddannelsesretninger 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 7% 7% 42% 44% 24% 18% 18% 8% 10% 4% 4% 5% 4% 5% 1% 0% Mand Kvinde Kilde: IDA lønstatistik 2014 Kønsbestemt lønforskel 10

11 Der er generelt lidt flere mænd i lederstillingerne, særligt i de tungeste ledergrupper, mens der er flere kvinder blandt de menige ingeniører, der har svaret på IDAs lønstatstik i 2014, jf. figur 7. Figur 7. Stillingstype Mand Kvinder Kilde: IDA lønstatistik 2014 Kønsbestemt lønforskel 11

12 Anbefalinger og konklusion Der er forskel på, hvad mænd og kvinder tjener, når de har en videregående uddannelse som ingeniør, cand.scient. elle anden naturvidenskabelig uddannelse og arbejder i den private sektor. Mændene tjener i gennemsnit kr. og kvinderne kr. pr. måned. Altså en månedlig forskel på kr., hvilket svarer til at kvinders løn udgør 91,1 % af mændenes svarende til et løngab på 8,9 %. Lønforskellen kan delvis forklares ud fra objektive forskelle mellem de to køns forskellige anciennitet, uddannelsesretning, stillingstype, branche, jobskifte mv. Men analysen viser, at selv når der tages højde for alle disse forhold, så er der stadig forskel på mænd og kvinders løn, og kvindernes løn udgør 95,7 % af mændenes svarende til et korrigeret løngab på 4,3 %. Det er IDAs holdning, at der ikke skal være forskel på lønnen mellem mænd og kvinder, der udfører samme arbejde. Derfor arbejder IDA for at lukke løngabet mellem kvinder og mænd. Gennemskuelighed En forudsætning for, at medarbejdere bliver opmærksomme på lønforskelle, er, at de kender hinandens lønninger. Lønpolitikkerne på flere af de private arbejdspladser er uigennemskuelige og svære at forstå. Løn er for mange blevet et tabubelagt emne, som de hverken taler med deres kolleger eller med ledelsen om. Det er IDAs holdning, at der skal skabes mere gennemskuelighed i løn og ansættelsesforhold. Derfor anbefaler IDA, at der skabes en kultur på de enkelte arbejdspladser, hvor det er legitimt at tale om løn og ligeløn, og hvor arbejdsgiverne oplyser de ansatte omkring deres rettigheder og reglerne for ligeløn. Lov om ligeløn Danmark har siden 1976 haft en ligelønslov, men den kønsbestemte lønforskel er et klart eksempel på, at der endnu ikke er opnået ligestilling mellem kvinder og mænd for så vidt angår løn. Lov om lige løn til mænd og kvinder bestemmer, at der ikke må finde lønmæssig forskelsbehandling sted. Dette gælder både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling. Enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi. Udfordringen er at fastlægge, hvornår arbejde kan tillægges sammen værdi. Kønsopdelt lønstatistik Ligelønslovens 5 pålægger arbejdsgiverne en pligt til en gang årligt at udarbejde en kønsopdelt lønstatstik. Regler for den kønsopdelte lønstatstik er per 1/ blevet ændret, således at de nu stiller krav om, at alle virksomheder med over ti fuldtidsansatte og mindst 3 af hver køn skal udarbejde kønsopdelt lønstatstik en gang om året. IDA mener, at disse forbedringer af lønstatistikken er et af de redskaber, der kan medvirke til at skabe større åbenhed omkring lønforskelle på arbejdspladsen. IDA anbefaler, at også arbejdsgivere med færre ansatte udarbejder lønstatistikker opgjort på køn og dermed skaber opmærksomhed på ligeløn. De nye regler stiller krav til virksomhederne om, at de skal orientere de ansatte om, at virksomheden er omfattet af loven og skal udarbejde en kønsopdelt lønstatistik, der skal udleveres og drøftes med lønmodtagerrepræsentanterne i virksomheden. Medarbejdere i virksomheder uden lønmodtagerrepræsentanter kan ligeledes kræve at få udleveret den kønsopdelte lønstatistik samt at virksomheden drøfter den med medarbejderne. Med afsæt i de forbedrede krav til den kønsopdelte lønstatstik anbefaler IDA, at denne bruges som et redskab til at diskutere ligeløn årligt, både i virksomheder med og uden tillidsvalgte. Især på virksomheder uden tillidsvalgte, vil IDA gøre en særlig indsats for at udbredekendskabet til lovgivningen og til de forpligtigelser, den pålægger virksomhederne. Kønsbestemt lønforskel 12

13 IDA anbefaler, at virksomhederne udarbejder kønsopdelt lønstatistik, der også belyser de ansattes anciennitet. Dette vil bidrage til, at den kønsopdelt lønstatstik bliver et mere brugbart redskab for ligeløn. Ved både at have anciennitet og køn i samme statistik får de ansatte et mere præcist redskab til sammenligning af lønniveau hos kvinder og mænd. Af analysen fremgår det, at kvinders fravær i forbindelse med barselsorlov kan være med at skabe dele af lønforskellen, fordi kvinder ikke oparbejder relevant erhvervserfaring under barsel. IDA mener, at kvinder og mænd skal stilles lige i forhold til barsel. Derfor anbefaler IDA, at kriterierne for at opnå tillæg på den enkelte arbejdsplads udarbejdes således, at kvinder på barsel også kan komme i betragtning. Endelig anbefaler IDA at kvinder, når de forhandler løn, tager udgangspunkt i hvad mænd tjener i IDAs lønstatistik og beder om mere, end de forventer at få. Hvad gør IDA? IDA vil i løbet af 2015 lancere en ligelønskampagne. Kampagnen skal blandt andet synliggøre og markedsføre IDAs kurser i lønforhandling og øvrige tilbud, der klæder de kvindelige medlemmer på til lønforhandlingen. En del af IDAs kampagne vil omhandle at oplyse om og undervise de tillidsvalgte i deres krav og rettigheder i henhold til den kønsopdelte lønstatstik. Derudover vil kampagnen også omfatte de ansatte i virksomheder uden tillidsvalgte Kontakt Spørgsmål til analysen kan rettes til chefanalytiker Finn Tidemand ( , eller konsulent Sune Maegaard Løvsø ( , Kønsbestemt lønforskel 13

14 Metode Undersøgelsen er primært baseret på data fra IDAs lønstatistik I lønstatistikken indgår svar fra privatansatte. Analysen af forskel på kvinder og mænds løn er udarbejdet ud fra en regressionsanalyse udover køn anvendes følgende baggrundsvariable i den statistiske model: Anciennitet Uddannelse Retning Arbejdstid Stillingstype Personaleledelse Branche Region Jobskifte Jobløn Den afhængige variabel, bruttoløn, logtransformeres inden den statistiske analyse. Herved sikres, at residualerne i modellen følger en normalfordeling. Den statistiske model kan således skrives: ln(bruttoløn) = α + β*køn + γ*x + ε hvor X er matricen bestående af de ovenstående forklarende variable. Estimatet for β udtrykker således den korrigerede forskel mellem mænd og kvinders bruttoløn på den logtransformerede skala. Løngabet kan herefter beregnes som 1 exp(β). Estimatet for β er på 0,0435.Når der er taget højde for anciennitet, uddannelse, stilling mm, da er kvinders løn således exp(-0,0435) = 95,7 % af mændenes. Dette svarer til et korrigeret løngab på 4,3 % eller kr. Den statistiske model forklarer samlet set 65 % (R 2 = 0,65) af variationen i medlemmernes bruttoløn. Alle de medtagne baggrundsvariable er statistisk signifikante (p<0,001). Kønsbestemt lønforskel 14

Fokus på køns betydning for løn

Fokus på køns betydning for løn Juli 2010 Fokus på køns betydning for løn Er der forskel på, hvad mænd og kvinder tjener, når de har en videregående uddannelse som ingeniør, cand. scient. eller anden naturvidenskabelig uddannelse og

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011

LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011 LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011 Nedsat af regeringen i kølvandet på overenskomstforløbet og strejkerne foråret 2008 Kommissorium: Ligeløn en delproblemstilling

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR

LØNFORSKELLE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR NOTAT US. 6206 8. DECEMBER 2008 BESKÆFTIGELSE & INTEGRATION LØNFORSKELLE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR - MED SÆRLIGT FOKUS PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE MONA LARSEN INDHOLD 1. FORMÅL OG HOVEDRESULTATER...3

Læs mere

Organisationsgrad i IDA. IDAs organisering af ingeniører og naturvidenskabeligt

Organisationsgrad i IDA. IDAs organisering af ingeniører og naturvidenskabeligt Organisationsgrad i IDA IDAs organisering af ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede 2013 September 2014 Organisationsgrad i IDA Dette er en analyse af, i hvilket omfang IDA organiserer uddannede ingeniører

Læs mere

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØNKOMMISSIONENS OPGAVE Kortlægge, analysere og drøfte: Om løn, ansættelsesog ledelsesstrukturer i den offentlige

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Kvalitative egenskaber og dummyvariabler Kvantitative metoder 2 Dummyvariabler 28. marts 2007 Vi har (hovedsagligt) set på kvantitative variabler (løn, priser, forbrug, indkomst, )... Men hvad med kvalitative

Læs mere

Faktaark om lønkommissionen

Faktaark om lønkommissionen Faktaark om lønkommissionen Indhold: Side 2: Lønkommissionen om det kønsopdelte arbejdsmarked og kønsmæssige skævheder Side 4: Lønkommissionen om løn og uddannelse Side 7: Lønkommissionen om arbejde af

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet

Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet DSR, Kreds Nordjylland Tirsdag d. 8. maj 2012 Ligestilling en særlig dansk værdi? Beskæftigelse EU 2008 Euopean Commission,

Læs mere

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund.

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund. 3. DATA OG METODE I dette afsnit beskrives, hvordan populationen er afgrænset og hvilket datagrundlag, der ligger til grund for de følgende analyser. Herudover præsenteres den statistiske metode, som er

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

SFI s undersøgelse af lønforskelle

SFI s undersøgelse af lønforskelle Sagsnr. Ref. NBO Den 18. december 2000 SFI s undersøgelse af lønforskelle Social Forsknings Instituttet har udarbejdet en analyse om ligeløn. Den har titlen: mænd og kvinder i Danmark. SFI har udført undersøgelsen

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Ministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmålene BR og dele af spørgsmål BS om Lønkommissionen i forhold til ligeløn

Ministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmålene BR og dele af spørgsmål BS om Lønkommissionen i forhold til ligeløn Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 464 Offentligt T A L E Ministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmålene BR og dele af spørgsmål BS om Lønkommissionen i forhold til ligeløn

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Mona Larsen Anders Bruun Jonassen Lise Sand Ellerbæk LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE - BEREGNINGER FOR 9 UDVALGTE FAGGRUPPER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2005 LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

Økonometri 1. Kvalitative variabler. Kvalitative variabler. Dagens program. Kvalitative variable 8. marts 2006

Økonometri 1. Kvalitative variabler. Kvalitative variabler. Dagens program. Kvalitative variable 8. marts 2006 Dagens program Økonometri 1 Kvalitative variable 8. marts 2006 Kvalitative variabler som forklarende variabler i en lineær regressionsmodel (Wooldridge kap. 7.1-7.4) Kvalitative variabler generelt Dummy

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Struktur 1 2 3 4 5 6 7 Indledning og hovedresultater

Læs mere

Faktaark: Ledelsesgabet mellem kønnene er fortsat stort

Faktaark: Ledelsesgabet mellem kønnene er fortsat stort Marts 2014 Faktaark: Ledelsesgabet mellem kønnene er fortsat stort I samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har Djøf foretaget en analyse af forskellen på mænds og kvinders chancer for at blive

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk

Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 AHK@ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K D O

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 7. juni 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Overordnet om tallene Løn og fravær, KL Køn

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

LØNSTATISTIK Mere end bare tal

LØNSTATISTIK Mere end bare tal LØNSTATISTIK 2008 Mere end bare tal INDHOLD 2 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Generelt 4 Lønudvikling 8 Privatansatte 10 Uddannelse, retning og kandidatårgang 16 Uddannelsesretning 18 Branche 19 Stillingstype

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Struktur 1 2 3 4 5 6 7 Indledning og hovedresultater

Læs mere

Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution

Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution Sammenligner man på tværs af hovedområder og institutioner er der betydelige forskelle det afkast en kandidat får af sin uddannelse.

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig. Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf

Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig. Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf Hvad skal vi nå i dag? Dagens program Sådan finder du dit lønniveau Sådan forhandler du din løn

Læs mere

LIGELØN 'Kvindefag' forklarer lønforskelle i det offentlige, men ikke i det private Af Ivan Mynster Tirsdag den 6. december 2016, 05:00

LIGELØN 'Kvindefag' forklarer lønforskelle i det offentlige, men ikke i det private Af Ivan Mynster Tirsdag den 6. december 2016, 05:00 LIGELØN 'Kvindefag' forklarer lønforskelle i det offentlige, men ikke i det private Af Ivan Mynster Tirsdag den 6. december 2016, 05:00 Del: Lønforskelle i det offentlige skyldes forskelle i uddannelse,

Læs mere

Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.

Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde. LIGELØN LIGELØN Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Dansk Sygeplejeråd ISBN 978-87-7266-065-3 Grafisk Enhed 09-105 Copyright Sundhedskartellet 2009 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved:

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved: Lønpræmien Lønpræmien i en branche kan indikere, om konkurrencen er hård eller svag i branchen. Hvis der er svag konkurrence mellem virksomhederne i branchen, vil det ofte give sig udslag i både højere

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår, for samme

Læs mere

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007 Løn i offentlig og privat 21 november 2007 Lønsammenligninger mellem er Offentligt ansatte tjener ikke mindre end privatansatte De lavestlønnede i den private tjener mindre end de lavestlønnede i den offentlige

Læs mere

DM s ligelønsstrategi

DM s ligelønsstrategi DM s ligelønsstrategi 1.1. BAGGRUND DM har valgt at formulere en ligelønsstrategi for at synliggøre, hvordan DM anskuer ligelønsspørgsmålet, og hvad vi gør for at løse udfordringerne. Medlemmerne af DM

Læs mere

dm privat En køn løn Rapport fra et delt arbejdsmarked

dm privat En køn løn Rapport fra et delt arbejdsmarked dm privat n r. 2 0 4. j u n i 2 0 1 0 SektorEN for privatansatte Mænd er mere værd 3 Ny overenskomst kan løfte kvinder 6 Effektiv kur mod ulige løn 8 Telegigant på vej mod ligeløn 10 Fars Kram gavner kvinder

Læs mere

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Lemvig Kommune Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Revideret december 2014 - j. nr. 81.00.00P22-0030 05-11-2014 Indhold 1. Forord... 2 2. Ligestillingspolitikkens mål og konkrete handlinger... 2 3. Arbejdspladsudvikling...

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION 1 Lønkommissionens redegørelse - Sundhedskartellets korte version Redaktion: Sundhedskartellet Forsidefoto: Ricky John Molloy Layout: Sundhedskartellet

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere