Muligheder og udfordringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Muligheder og udfordringer"

Transkript

1 Muligheder og udfordringer Hvordan indarbejdes kønsligestilling i planlægningen af matematikundervisning i det nye gymnasium? Af Inge Henningsen, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik, Københavns Universitet. 1 Baggrund Ligestilling er højt prioriteret i EU, og Am ster damtraktaten udpeger ligestilling som en af de vigtigste opgaver for Unionen. I artikel 2 og 3 bliver det understreget at EU og medlemslandene skal indarbejde ligestilling i al politik og planlægning, således at ansvaret for at tage ligestillingsmæssige hensyn lægges ud til dem, der arbejder med politikudformning, planlægning og administration. Dette betegnes som mainstreaming 2 (EU 1998). Danmark tilsluttede sig denne strategi i 1995, og med den nye Ligestillingslov fra maj 2000 (nr. 388, 4) blev mainstreaming vedtaget som bærende princip i det fremtidige ligestillingsarbejde (se også Betænkning nr. 1370, 1999). Det betyder, at alle offentlige forvaltninger i fremtiden skal indarbejde et ligestillingsperspektiv i alle led af beslutningsproces ser ne. I det følgende fokuseres på kønsligestilling, selv om dette kun er et aspekt af den generelle mainstreamingstrategi, der f.eks. også indbefatter beslutningers sociale og etniske konsekvenser. Hvad er kønsmainstreaming? Mainstreaming af en beslutningsproces kræver, at man samler viden, analyserer delprocesser og foreslår ændringer, hvor dette er nødvendigt. Disse ændringer skal naturligvis være af en sådan karakter, at det oprindelige formål med forslag eller planer ikke forspildes. Operationalisering af en kønsmainstreamingsproces omfatter Indsamling af viden om, hvordan kønsdimensionen indvirker socialt, politisk og økonomisk på det område, som beslutningen drejer sig om. Anvendelse af denne viden til at analysere hvilke konsekvenser beslutningen får. Herunder afdække om der implicit i beslutningsproces- sen opereres med uhensigtsmæssige kønsstereotyper eller forældede antagelser om mænd og kvinder. Opstilling af alternative bekendtgørelser, programmer m.m. som har en mere hensigtsmæssig konsekvens for ligestilling mellem mænd og kvinder uden at forspilde hensigten med beslutningen. Mainstreaming i praksis Hvad skal man gøre for at en politisk beslutning ikke får utilsigtede kønsmæssige konsekvenser? Her er udgangspunktet mænds og kvinders faktiske opførsel ikke hvad man kunne ønske at de gjorde. F.eks. kunne man fra beslutningstagers side ønske, at flere piger valgte at studere naturvidenskabelige fag, men så længe piger ikke gør det, skal eksempelvis adgangsbetingelser til videregående uddannelser, der ubegrundet favoriserer en matematisk studentereksamen frem for en sproglig 3 vurderes som skabende større forskel, selv om man fra forslagsstillers side kunne ønske, at flere piger blev matematiske studenter, osv. Kravet om kønsmainstreaming rejser spørgsmål til beslutninger og beslutningsprocesser, som man ikke nødvendigvis kan svare på, men som det kan være nyttigt/påkrævet at skaffe sig kundskab om. Køn kommer her ofte til at fungere som en optik, der ud fra en ny/anden synsvinkel stiller skarpt på nogle af de problemer som ikke har været på bordet i det hidtidige arbejde. I denne sammenhæng er det vigtigt at have blik for, at hverken kvinder eller mænd er homogene grupper. Udvikling der kommer piger til gode kan også være til fordel for grupper af drenge. Hvordan kønsmainstreamer man? Nedenstående tjekliste er primært baseret på Lehn & Nielsen (2001) Forberedelse Hvad er emnet for beslutningen? Findes der formelle nationale eller internationale politiske beslutninger vedrørende ligestillingsmæssige målsætninger? Har uddannelsessystemet en målsætning på området? LMFK-bladet 5 Matematik

2 Matematik Er det relevant at undersøge kvinders og mænds eller særlige grupper af kvinder og mænds omstændigheder i forbindelse med dette emne? Findes der det nødvendige materiale til at undersøge beslutningens konsekvenser for de to køn? Findes der relevant og tilstrækkelig statistik, forskning eller andre undersøgelser? Analyse Er der normer og værdier i kulturen, der er med til at opretholde ulighed mellem mænd og kvinder. Hvilke grupper bliver berørt af beslutningen? Hvordan bliver henholdsvis kvinder og mænd berørt, hvis beslutningen eller forslaget håndhæves? Bliver nogle grupper mere berørt end andre? Fører beslutningen til en ligelig fordeling af ressourcer, ydelser, indflydelse el.lign. for både mænd og kvinder? Fører beslutningen til større ulighed mellem kønnene? Anvendelse af analyseresultater Konklusionerne fra analysen skal indgå som en integreret del af beslutningsprocessen Hvis analysen viser, at en given politisk beslutning kan få uhensigtsmæssige konsekvenser for ligestilling mellem kvinder og mænd, må beslutningen tages op til fornyet overvejelse. Man kan undersøge om problemet ligger i det mål, der er for beslutningen. Eller om det er midlet til at nå dette mål med, der er problemet. Problemet kan også ligge i de mekanismer, som beslutningsprocessen sætter i gang. Dokumentation for processen Alle trin i processen skal dokumenteres. Mainstreaming og matematikundervisning Efter ligestillingslovens bestemmelser er planlægningen af matematikundervisningen i forbindelse med gymnasiereformen klart et område, hvor ligestilling skal integreres 4. Det kan imidlertid komme til at volde vanskeligheder, da der f.eks. kun findes relativt få nye, danske undersøgelser om køn og matematiklæring (og slet ikke på gymnasieniveau) og det ikke er sikkert, at udenlandske erfaringer uden videre kan overføres til danske forhold 5. Ud fra den eksisterende internationale litteratur om køn og matematiklæring kan man dog pege på en række spørgsmål og problemstillinger, som man må formode vil komme til at indgå i en mainstreamingproces. (For oversigter over forskningsresultater om forholdet mellem køn og matematik se eksempelvis Fennema (1995) og Hanna (1996). Mht. mainstreaming af undervisning kan man hente inspiration i Commonwealth Secretariat (1999).) Køn og valg af videregående uddannelse Hvilke videregående uddannelser er de mest søgte af piger hhv. drenge med matematisk studentereksamen, med sproglig studentereksamen og med HF? (Data vil kunne hentes i Undervisningsministeriet). Hvilke formelle matematikkrav er der på de videregående uddannelser? Hvilke faktiske matematikbehov er der på uddannelserne? Her tænkes ikke bare formelt (A,B,C niveau), men også indholdsmæssigt. (Kan muligvis afdækkes ved gennemgang af studieord nin ger for de videregående uddannelser.) Køn, matematik og værdier Der er indenfor matematik et klart, men underforstået hierarki med den rene matematik øverst og de anvendte discipliner nederst. Det kan ligeledes synes som om der er et hierarki som sætter den sociale tilgang over den instrumentelle i læringssammenhænge. Her handler den instrumentelle tilgang om, at matematikken skal læres for at opnå et eksamensbevis, der giver adgang til et job eller videreuddannelse, mens elever med en social tilgang til matematiklæring opfatter matematik som noget der har en værdi i sig selv (Mellin-Olsen, 1987) 6. Hvordan spiller de interne faglige hierarkier sammen med drenges og pigers valg og tilgange til matematik? Vestlig matematik er præget af det som visse forskere (Ernest, 1994) betegner som separerede, stereotypt mandlige værdier. Hvordan påvirker dette pigers og drenges matematiklæring? Kan der i undervisningen foretages valg, som i højere grad tilgodeser andre tilgange til matematik? Vil det være en fordel for pigerne, hvis ma- 6 LMFK-bladet

3 Annonce-side

4 Matematik tematikkens kulturelle værdigrundlag (Bishop, 1988) i højere grad blev ekspliciteret i undervisningen? Mere generelt kan man diskutere hvilken sammenhæng de konkurrerende teorier omkring matematik og matematikundervisning har på pigers og drenges matematiklæring. (Se f.eks. Coben (2003:26-30) for en diskussion.) Myter og stereotyper Hvilke myter/stereotyper og forestillinger er fremherskende blandt matematiklærere om drenges og pigers matematiklæring og om den gode læringsstrategi? Hvordan spiller de sammen og hvilke konsekvenser har dette samspil? Hvad ved vi om drenges og pigers opfattelse af matematik som passende fag for et eller begge køn? (Skov, For en svensk undersøgelse se GeMa-projektet omtalt i Sundqvist (2003).) Mange undersøgelser viser, at elever har kønsstereotype opfattelser af matematiklærere. (Skov, 2003). Hvordan påvirker det drenges og pigers opfattelse af faget? Hvad gør matematikverdenen bevidst eller ubevidst for at modvirke eller forstærke disse stereotyper? Interne faglige kønsforskelle Er piger og drenge lige gode til matematik? Hvordan undersøges det? Hvorfor viser undersøgelser som TIMMS kønsforskelle (Allerup et al, 1998), mens der ikke er forskel på pigers og drenges karakterer i skolen? (Christiansen et al 1998.) Er der emnespecifikke kønsforskelle, når det gælder evnen til at lære matematik? (Der er f.eks. peget på rumgeometri som et drengeområde (Tartre, 1990)). Hvad skulle konsekvenserne i givet fald være? Studieforberedelse og almendannelse Drenges og pigers forskellige livsstrategier anviser dem forskellige spor på de videregående uddannelser. (Zeuner og Linde, 1997). Drenges og pigers forskellige erhvervs- og uddannelsesvalg giver dem således forskellige matematikbehov i gymnasiet. Hvorledes skal dette reflekteres i prioriteringen af emner og eksempler i undervisningen? Kønnenes forskellige erhvervs- og uddannelsesvalg giver også potentielt forskellige tilgange til matematik, idet drenge i højere grad end piger søger ind på uddannelser, hvor matematik spiller en selvstændig rolle, mens langt flere piger højst får brug for matematik som en hjælpedisciplin. I konsekvens heraf kan det tænkes, at flere piger end drenge har et instrumentelt, brugsrettet, forhold til matematik. Hvis det er rigtigt og hvis man i læringssammenhæng sætter den matematikfaglige tilgang over den instrumentelle har det derfor kønskonsekvenser. I engelsk har man en konstruktion, der gør faget til et sprogligt fag på B-niveau og et litterært fag på A-niveau. Hvad ville man kunne opnå ved en parallel konstruktion i matematik og hvordan ville en sådan se ud? Flere piger end drenge afslutter gymnasiet med et C-niveau i matematik. Planlægning af C- niveau i forhold til videregående matematik har derfor kønskonsekvenser. (Eksempel: Skal C-niveau primært tænkes som grundlag for og rekruttering til matematik på B- og A-niveau eller skal man prioritere at gøre C-niveau til et afsluttet forløb? Hvis ikke begge dele kan lade sig gøre hvad skal da have forrang? Mainstreaming betyder, at disse afvejninger skal foretages og foretages eksplicit?) Man bør også vurdere de kønsmæssige konsekvenser af, at matematik ikke er blandt de fag der kan optræde som det tvungne naturvidenskabelige B-niveau. Undervisningens indhold og tilrettelæggelse Emnemæssige prioriteringer i matematikpensum har kønskonsekvenser. Der er gennemført meget lidt dansk forskning omkring drenges og pigers emnemæssige præferencer i matematik, men kønnenes forskellige valg af videregående uddannelse giver f.eks. forskellige emner forskellig relevans for piger og drenge. Det betyder bl.a. at der må være en fordeling af projekter og faglige samarbejdsrelationer i den enkelte klasse der tilgodeser begge køn. Det kræver også overordnet set en balanceret sammensætning af fagpakker, således at der tages hensyn til både drenges og pigers interesser. Forskning peger på, at valg af undervisningsstrategier (f.eks. gruppearbejde contra klasseundervisning) har kønskonsekvenser (Forgasz & Lederer, 1996). Det samme gælder eksaminationsformer, (Blithe & Clark, 1995) ligesom dren- 8 LMFK-bladet

5 ges og pigers forskellige hverdagserfaringer og deres forskellige fagvalg ved siden af matematik gør valg af eksempelmateriale kønssensitivt. Kønsdimensionen må også vurderes ved indførelse af mere EDB i undervisningen f.eks. CASværktøjer. Piger og drenge synes at have forskellig tilgang til disse områder, hvor flertallet af drengene foretrækker en eksperimentel tilgang (learning by doing), mens de fleste piger foretrækker en systematisk undervisning fra grunden. (Se f.eks. Noss & Hoyles (1996)). På dansk har Blomhøj (1999) behandlet elevvirksomhed i EDB-sammenhæng, men uden eksplicit at inddrage køn. Drenge har i gennemsnit mere computererfaring end piger, når de begynder i gymnasiet. (Se resultater fra PISA-undersøgelsen i Egelund (2002).) Hvordan tilrettelægges en undervisning på EDB-området, der tilgodeser begge køns erfaringer og præferencer? Ressourcetildeling. I den gymnasiale undervisning er tid den væsentligste ressource. Hvorledes fordeles undervisningstiden mellem de områder som er mest relevante for hhv. piger og drenge i forhold til senere valg af uddannelse og erhverv? Hvordan prioriteres emnearbejder og samarbejdsprojekter? Hvordan er læreruddannelsen tilrettelagt? Hvordan prioriteres efteruddannelse og udarbejdelse af undervisningsmaterialer? Drenges særlige problemer med matematik Drenge har specielle problemer med ikke at kunne matematik 7. (Annfelt, 1995). Da matematik anses for at være et mandligt område, kan det at være dårlig til matematik tænkes at være mere identitetstruende for drenge end for piger. Dette kan være en del af forklaringen på, at færre drenge kommer i gymnasiet og at kvinder i det hele taget nu uddanner sig mere end mænd (Evans, 2000). Matematikangst forbindes i almindelighed med kvinder (Tobias 1978, Osborne et al 1997). Kan det tænkes at drenges/mænds matematikangst er mere udbredt, mere dybtgående, men også mere skjult end kvinders? Visse udenlandske undersøgelser (Cordeau, 1995, Damarin, 2000) viser, at det kan være problematisk for piger at være gode til matematik. Er det tilfældet i dagens Danmark? Udviklingstendenser Hvilke udviklingstendenser kan konstateres i pigers og drenges forhold til matematik? Selv om man skal respektere pigers hhv. drenges aktuelle valg, hvordan sikrer man så, at kønnene ikke fastlåses i en bestemt attitude til matematik? Mangfoldighed Som nævnt indledningsvis er kønsmainstreaming kun et aspekt af den generelle mainstreamingstrategi, der f.eks. også indbefatter beslutningers sociale og etniske konsekvenser. Som et eksempel på en sådan mere omfattende analyse se Reuterberg & Svensson (2000). Noter 1 Udarbejdet til referencegruppe vedr. matematikundervisning i Gymnasiet. December Gender mainstreaming Conceptual framework, methodology and presentation of good practices, Bruxelles. Council of Europe. 3 Se Henningsen 1998 for en diskussion. 4 I det tværministerielle Mainstreamingprojekt gældende for årene har Undervisnings ministeriet bl.a. planlagt at arbejde med køns- og ligestillingsaspektet inden for faglighed og indhold, undervisnings- og prøveformer samt lærerkompetence. Forslaget ligger således helt tråd med denne prioritering. 5 En oversigt fra 1993 om køn og undervisning i matematik og fysik findes i Beyer (1995). Erfaringer fra Norge kan findes i projektet Jenter og matematikk i videregående opplæring, se f.eks. Anker- Nilssen et al (2000) og fra Sverige i Kön och matematik projektet, hvis hjemmeside kan nås på 6 Mellin-Olsen har ikke undersøgt den kønslige dimension. Hans fokus ligger på det sociale. 7 Annfelt viser at dårlige matematikkarakterer får mandlige lægestuderende til at tvivle på, at de vil blive gode læger. Referencer på næste side. LMFK-bladet 9 Matematik

6 Matematik Muligheder og udfordringer: Referencer Allerup P., Bredo O. og Weng P. (1998): Matematik og naturvidenskab i ungdomsuddannelser, DPI , København. Anker Nilssen, M., Gjone, G. & G.A. Nortved (2000) Jenter og matematikk i videregående opplæring, Acta Didactica, Institutt for lærer utdanning og skoleutvikling,4/2000;128. Annfelt, T (1995). Konfl ikt mellem profesjonalitet og kvinnelighet: et dilemma for kvinnelige medisinerstudenter. Lecture at NFPF konference, Århus March Betænkning om det fremtidige ligestillingsarbejde og dets organisering. Betænkning nr København. Statens Information Beyer K. (1995). A Gender Perspective on Mathematics and Physics Education. In Grevholm, B. and Hanna, G. (eds), Gender and Mathematics Education: an ICMI Study in Stiftsgarden, Akersberg, Hoor, Sweden 1993, Lund: Lund University Press, Bishop, A. J. (1988). Mathematical Enculturation. A Cultural Perspective on Mathematics Education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Blithe, T & Clark, M (1995) Choice, Success and Context in Questions in University Statistics Examination for Male and Female students in New Zealand. In Grevholm, B. and Hanna, G. (eds). Gender and Mathematics Education: an ICMI Study in Stiftsgarden, Akersberg, Hoor, Sweden 1993, Lund: Lund University Press, Blomhøj, M. (1999) Vilkår forlæring i en computerbaseret matematikundervisning tre typer af elevvirksomhed, Center for forskning i matematiklæring, Skriftserie nr. 12, RUC. Christiansen J, Hansen N og Jensen A.T. (1998) Undersøgelse af matematikkarakterer ved studentereksamen Bachelorprojekt (upubliceret) Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik, Københavns Universitet. København. Coben, D. (2003) Adult numeracy: review of research and related literature, NDRC, Institute of Education. London. Damarin, S (2000). The Mathematically Able as a Marked Category. Gender and Education 2000/ 12. Egelund N. (2002a) Hvad er forskellen på årige elever med gode og mindre gode kundskaber i naturfag og teknik? En analyse af elevernes baggrundsforhold i skole og hjem. DPU. København. Ernest, P (1994). Images of Mathematics, Values and Gender in Coben, D (ed) Proceedings of ALM-3 the Third Conference of Adults Learning Mathematics a research Forum London: Goldsmiths University of London, Evans, J (2000). Adults Mathematical Thinking and Emotions, London: RoutledgeFalmer. Fennema, E (1995). Mathematics, Gender and Research. In Grevholm, B. and Hanna, G. (eds.), Gender and Mathematics Education: an ICMI Study in Stiftsgarden, Akersberg, Hoor, Sweden 1993, Lund: Lund University Press, Forgasz, H.J:, & Lederer G.C. (1996) Mathematics classrooms, gender and affect, Mathematics Education Research Journal 8(1), Hanna, G (ed.) (1996). Towards Gender Equality in Mathematics Education: An ICMI Study, Dordrecht: Kluwer. Henningsen, Inge (1998): Kønsdifferentierende adgangskrav på overgangen til de lange videregående uddannelser, Køn i den Akademiske Organisation, Arbejdspapir nr. 3 Københavns Universitet. Gender mainstreaming Conceptual framework, methodology and presentation of good practices, Final report of Activities of the group of Specialists on Mainstreaming (EG-S-MG) Council of Europe Gender Mainstreaming in Education. A Refence Manual for Governments and other Stakeholders, Gender Management System Series. Commonwealth Secretariat Lehn, S. & Nielsen, M.L., (2001) Mainstreaming fra strategi til praksis, Videncenter for Ligestilling, København. Mellin-Olsen, S. (1987). The Politics of Mathematics Education. Dordrecht: Reidel. Osborne, J., Black P., Boaler J., Brown, M, Driver R., R. Murray et al (1997) Attitudes to Science, Mathematics and Technology: A review of research. London, Kings College, University of London. Noss, R. & C. Hoyles (1996) Windows on Mathematical Meanings: Learning cultures and Computers, Vol 17 Dordrecht NL: Kluwer Academic Publishers. Reuterberg, S.-E., & Svensson, A. (2000) Köns- och socialgruppesskillnader i matematik orsaker och konsekvenser (IPD-rapporter No. 20) Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik. Skov, N. (2003) Kønsforskelle i matematik, Speciale, Institut for matematiske fag, Københavns Universitet. Sundqvist, C (2003) Is mathematics still a male domain? Downloaded fra matematiklu. (Kön och Matematik projektet) Tartre, A. (1990) Spatial Skills, Gender and Mathematics in Fennema, E. & G.C. Leder Mathe matics and Gender, Teachers College, Columbia University, Tobias, S (1978). Overcoming mathematics anxiety. New York: Norton. Zeuner, L. and Linde, P.C.(1997) Livsstrategier og uddannelsesvalg Socialforskningsinstituttet. København 10 LMFK-bladet

Velkommen til temadrøftelse om kønsligestilling på børne- og ungeområdet

Velkommen til temadrøftelse om kønsligestilling på børne- og ungeområdet Velkommen til temadrøftelse om kønsligestilling på børne- og ungeområdet Velkommen og rammesætning v/ Maria Sloth Hvilke fælles udfordringer har vi, og hvad gøres der allerede v/ Stinne Skammelsen Debat

Læs mere

Nogle didaktiske overvejelser vedrørende indledende undervisning i funktionsbegrebet i gymnasiet og nærværende hæftes nytte i så henseende.

Nogle didaktiske overvejelser vedrørende indledende undervisning i funktionsbegrebet i gymnasiet og nærværende hæftes nytte i så henseende. Nogle didaktiske overvejelser vedrørende indledende undervisning i funktionsbegrebet i gymnasiet og nærværende hæftes nytte i så henseende. af Dinna Balling og Jørn Schmidt. Hæftet Lige og ulige sætter

Læs mere

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på toårigt hf Side 1 Det nedsatte hf-udvalg arbejder med følgende temaer: Justeret struktur med mulighed for spor mod akademisk bachelor, erhvervsakademi-

Læs mere

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag 1. Indledning Det fremgår af regeringens strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige, februar 2013, at der skal ske en mere systematisk ligestillingsvurdering

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser

Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 24. marts 2009 Rapport nr. 9 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser I rapport nr. 8 kommenterede Følgegruppen

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 85 Offentligt Bilag 1 Nedenstående tekst er en gennemskrivning og revision af den eksisterende vejledning foretaget af Mainstreamingnetværket af 2005. Revisionen

Læs mere

Vejledere viser vejen. kønsmainstreaming i uddannelses- og

Vejledere viser vejen. kønsmainstreaming i uddannelses- og Vejledere viser vejen kønsmainstreaming i uddannelses- og erhvervsvejledningen Vejledere viser vejen kønsmainstreaming i uddannelses- og erhvervsvejledningen Forfattere: Lumi Zuleta og Zia Krohn. Redaktion:

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM GYMNASIET OG DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER MED SPECIFIKT FOKUS PÅ DET FAGLIGE NIVEAU

SAMSPILLET MELLEM GYMNASIET OG DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER MED SPECIFIKT FOKUS PÅ DET FAGLIGE NIVEAU SAMSPILLET MELLEM GYMNASIET OG DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER MED SPECIFIKT FOKUS PÅ DET FAGLIGE NIVE DISPOSITION Skæbnefællesskab Fra student til studerende Samarbejdet mellem gymnasieskolen og universiteterne

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21.

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21. Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik Undervisere: Lektor Morten Misfeldt Kursusperiode: 7. september 2013 21. januar 2014 ECTS-points: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning

Læs mere

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium 94 KOMMENTARER Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium Torben Christoffersen, fhv. kontorchef i Gymnasieafdelingen i Undervisningsministeriet Om morgenen kl. 4.45 den 28. maj

Læs mere

Rekruttering af lærere til naturfagene i Folkeskolen. Jens Oddershede, rektor Syddansk Universitet

Rekruttering af lærere til naturfagene i Folkeskolen. Jens Oddershede, rektor Syddansk Universitet Rekruttering af lærere til naturfagene i Folkeskolen Jens Oddershede, rektor Syddansk Universitet Læreruddannelsen og naturfag Problemstillinger For få studerende vælger naturfagene som linjefag. Svært

Læs mere

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide 70 MONA 2006 4 Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide Annemarie Møller Andersen, Institut for curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet Kommentar til artiklen Analyse og design

Læs mere

I FUN. IFUN Interesse og fagoverskridende undervisning i naturvidenskab IFUN Interesse und fachübergreifendes Unterricht in Naturwissenschaft

I FUN. IFUN Interesse og fagoverskridende undervisning i naturvidenskab IFUN Interesse und fachübergreifendes Unterricht in Naturwissenschaft I FUN IFUN Interesse og fagoverskridende undervisning i naturvidenskab IFUN Interesse und fachübergreifendes Unterricht in Naturwissenschaft Claus Michelsen Institut for Matematik og Datalogi/ Institut

Læs mere

Kønsforskelle i brugen af CAS-værktøjer hvad kan det mon skyldes?

Kønsforskelle i brugen af CAS-værktøjer hvad kan det mon skyldes? 72 KOMMENTARER Kønsforskelle i brugen af CAS-værktøjer hvad kan det mon skyldes? Lisser Rye Ejersbo, AU/DPU. Kommentar til Mogensen et al.: CAS i folkeskolens matematikundervisning, MONA 2016(1) Hvilken

Læs mere

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det Page 1 of 5 Print og gem indberetningsskemaet Den endelige indberetning fremgår nedenstående side. For at kunne dokumentere indberetning af ligestillingsredegørelsen, bedes du gemme denne kvitteringsside

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Kursusperiode: 21. januar 2015 11. juni 2015, med seminardage: 22/1, 12/3 og 7/5 2015

Kursusperiode: 21. januar 2015 11. juni 2015, med seminardage: 22/1, 12/3 og 7/5 2015 Valgmodul Forår 2015: It i matematikundervisning Underviser: Lektor Morten Misfeldt, Aalborg Universitet Kursusperiode: 21. januar 2015 11. juni 2015, med seminardage: 22/1, 12/3 og 7/5 2015 ECTS-points:

Læs mere

Spilbaseret innovation

Spilbaseret innovation Master i Ikt og Læring (MIL) valgmodul forår 2014: Ikt, didaktisk design og naturfag Underviser: Lektor Rikke Magnussen, Aalborg Universitet Kursusperiode: 3. februar 13. juni 2014 (m. seminardage d. 3/2,

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Nytænkning af toårigt hf

Nytænkning af toårigt hf 18. januar 2016 Nytænkning af toårigt hf Hf-uddannelsens betydning i det danske uddannelsessystem kan ikke understreges stærkt nok. Efter Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningens opfattelse

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017 Samfundsfag - HTX FIP Marts 2017 Per Johansson pejo@aatg.dk Underviser på Aalborg Tekniske Gymnasium Fagligt forum Læreplans arbejde Underviser i: Samfundsfag Teknologihistorie Innovation Indhold PowerPoint

Læs mere

De nye fysikstuderende efter gymnasiereformen - DEN DOBBELTE UDFORDRING

De nye fysikstuderende efter gymnasiereformen - DEN DOBBELTE UDFORDRING De nye fysikstuderende efter gymnasiereformen - DEN DOBBELTE UDFORDRING Debatmøde i Dansk Fysisk Selskab Aarhus d.18.4.2007 Oplæg Lars Brian Krogh, Steno Instituttet Fysik i gymnasiereform 2005 Ny struktur:

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

BILAG: Høringssvar fra udbydere af den 2-årige stx Aalborg d. 12. september 2016 Høringssvar vedrørende udkast til Lov om de gymnasiale uddannelser fra Foreningen af studenterkursusrektorer. 1) Optagelse

Læs mere

Hvem sagde variabelkontrol?

Hvem sagde variabelkontrol? 73 Hvem sagde variabelkontrol? Peter Limkilde, Odsherreds Gymnasium Kommentar til Niels Bonderup Doh n: Naturfagsmaraton: et (interesseskabende?) forløb i natur/ teknik MONA, 2014(2) Indledning Jeg læste

Læs mere

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 12. september 2013 17.

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 12. september 2013 17. Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik Undervisere: Lektor Morten Misfeldt Kursusperiode: 12. september 2013 17. januar 2014 ECTS-points: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

CAS i folkeskolens matematikundervisning. 1. Baggrund for CAS-projektet 2. Undersøgelsens design 3. Data 4. Resultater 5.

CAS i folkeskolens matematikundervisning. 1. Baggrund for CAS-projektet 2. Undersøgelsens design 3. Data 4. Resultater 5. CAS i folkeskolens matematikundervisning 1. Baggrund for CAS-projektet 2. Undersøgelsens design 3. Data 4. Resultater 5. Anbefalinger 1 Spørgsmål fra Ekspertgruppen i matematik Matematikløftet, 2013 1.

Læs mere

Ikke-diskrimination og ligebehandling med udgangspunkt i ligestilling af kvinder og mænd. 30. oktober 2017

Ikke-diskrimination og ligebehandling med udgangspunkt i ligestilling af kvinder og mænd. 30. oktober 2017 Ikke-diskrimination og ligebehandling med udgangspunkt i ligestilling af kvinder og mænd 30. oktober 2017 HVILKE UDFORDRINGER NÆVNER RAPPORTEN? Der er færre mænd end kvinder på pædagoguddannelsen og få

Læs mere

Uddybning om naturfag. Ved Helene Sørensen, lektor emerita på DPU

Uddybning om naturfag. Ved Helene Sørensen, lektor emerita på DPU Uddybning om naturfag Ved Helene Sørensen, lektor emerita på DPU DEN TEORETISKE RAMME FOR NATURFAGLIG KOMPETENCE som udfordrer elever til at bruge Kontekst Personlige, lokale/nationale eller globale forhold,

Læs mere

Udviklingen indeni eller udenfor?

Udviklingen indeni eller udenfor? 90 Kommentarer Udviklingen indeni eller udenfor? Henning Westphael, Læreruddannelsen i Århus, VIAUC Kommentar til artiklen Elevers faglige udvikling i matematiske klasserum i MONA, 2011(2). Indledning

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Oplæg på Studievejledernes Nyborg-konference for vejledere ved ungdomsuddannelserne 3.november 2010 Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik Dias

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Lige børn leger bedst eller gør de?

Lige børn leger bedst eller gør de? Aktuel analyse 53 Lige børn leger bedst eller gør de? Tine Wedege, Fakulteten för Lärande och Samhälle, Malmö Högskola Abstract: Regeringens lovforslag om en folkeskolereform indeholder bl.a. en større

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Hvad er forholdet mellem Naturfaghæfternes fagsyn og PISA s fagsyn? Hvad er det, der testes i PISA s naturfagsprøver? Følgeforskning til PISA-København 2008 (LEKS

Læs mere

Fysik B stx, juni 2010

Fysik B stx, juni 2010 Fysik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener

Læs mere

Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål?

Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål? IMODUS konference 19. jan 2012 Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål? Hvad er problemet med unges overgange? Restgruppen og indsatsen mod frafald : - når problemets løsning

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Ligestillingsrapport til Ligestillingsministeriet

Ligestillingsrapport til Ligestillingsministeriet Notat Ligestillingsministeriet, Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. Postboks 40 1002 København K Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed 30. oktober 2003 104 MAJ, lokaltelefon 24321 Personale- og Sekretariatskontoret

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

For skoleårene 2013-2016

For skoleårene 2013-2016 Studieretninger For skoleårene 2013-2016 Herlufsholm Skole Mangler du udfordringer? Vil du være del af et stærkt og sjovt elevfællesskab? Skal din skole være mere end bare en skole? Studieretning 1 Kunst

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

GIMMS projektet 2007-2010

GIMMS projektet 2007-2010 10-08-2011 side 1 GIMMS - Et EU-projekt om Gender, Innovation and Mentoring in Mathematics and Science Lotte Skinnebach & Birgitte Stougaard Læreruddannelsen i Jelling 10-08-2011 side 2 GIMMS projektet

Læs mere

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 1. Indledning Socialministeriets ligestillingsrapport sammenfatter ligestillingsforholdene på de 7 institutioner under Socialministeriet, der har mere end 50

Læs mere

KiU og professionsdidaktik

KiU og professionsdidaktik KiU og professionsdidaktik Forskningsprojektet KiU og professionsdidaktik har primært fokus på at undersøge, på hvilke måder læreres kompetenceløft i undervisningsfag (KiU) sætter sig spor i praksis i

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Karrierelæring i gymnasiet. Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH

Karrierelæring i gymnasiet. Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH Karrierelæring i gymnasiet Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH En rapport og et oplæg i to dele Del 1: De unge i gymnasiet Del 2: Karrierelæring i gymnasiet Resultater

Læs mere

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen?

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Workshop i Undervisningsministeriet 24. juni 2010 Formål med workshop Workshopdeltagerne skulle sammen se

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Analyse 20. januar 2015

Analyse 20. januar 2015 20. januar 2015 Stigende karakterforskelle mellem drenge og piger ved grundskolens 9. kl. afgangsprøver Af Kristian Thor Jakobsen Generelt klarer kvinder sig bedre end mænd i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Tale til samråd i Folketingets Ligestillingsudvalg om kvote 2 og drenge i uddannelsessystemet

Tale til samråd i Folketingets Ligestillingsudvalg om kvote 2 og drenge i uddannelsessystemet Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU alm. del Bilag 26 Offentligt Tale til samråd i Folketingets Ligestillingsudvalg om kvote 2 og drenge i uddannelsessystemet Spørgsmål A stillet af Fatma Øktem (V) Vil ministrene

Læs mere

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform DANSK INDUSTRI Den 3. oktober 2007 Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform 1. Status for gymnasiereformen efter 3 år I dette notat gives en status over DI's overvejelser om konsekvenserne

Læs mere

Faglige overgange temaer og udfordringer

Faglige overgange temaer og udfordringer Faglige overgange temaer og udfordringer Startseminar for udviklingsprojekter om faglig overgang Silkeborg Gymnasium, 17. september 2013 Hvem er vi i forskergruppen? Aase B. Ebbensgaard Jens Christian

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 1 Indhold Status om ligestilling fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 3

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Debatoplæg fra Odense Lærerforening maj 2010 Effektmål At andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, skal øges med 5 procent i den kommende 3 årsperiode.

Læs mere

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor)

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Skole- og familiechef Bente Schoubye, Gladsaxe Kommune Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Tak for ansøgningerne vedrørende Ungesporet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Undervisningsministeriet. Ligestillingsrapport 2005. 1. Indledning.

Undervisningsministeriet. Ligestillingsrapport 2005. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Ligestillingsrapport 2005 1. Indledning. Undervisningsministeriet består efter en strukturændring, der trådte i kraft 1. oktober 2005, af Departementet, SU-styrelsen, UNI C og

Læs mere

Matematik i samspil - når matematikken skal bruges. Niels Grønbæk. Institut for Matematiske Fag

Matematik i samspil - når matematikken skal bruges. Niels Grønbæk. Institut for Matematiske Fag Matematik i samspil - når matematikken skal bruges Niels Grønbæk Institut for Matematiske Fag Danske Gymnasier Hvad vil vi med matematikken? 2. februar 2016 Hovedbudskaber fra Fremtidens Matematik, maj

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Spørgeskema til franskstuderende på de danske universiteter

Spørgeskema til franskstuderende på de danske universiteter Spørgeskema til franskstuderende på de danske universiteter Bonjour, Jeg hedder Ida, og er i gang med at skrive mit speciale ved Københavns Universitet. Det skal omhandle, hvorfor interessen for at lære

Læs mere

Kritisk matematikundervisning

Kritisk matematikundervisning Kritisk matematikundervisning SEMAT, 11-12 marts 2015 Ole Skovsmose osk@learning.aau.dk Nogle centrale begreber (1) Globalisering/ghettoisering (2) Elevers forgrund (3) Matematik som handling (4) Refleksion

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på

Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på Matematikfagteam på Filstedvejens Skole: Målet for matematikfagteamet er at udvikle matematikfaget på skolen at skabe et forum, hvor

Læs mere

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser Lene Røjkjær Pedersen Stud. mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Vejledere ved Ungdommens

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

MATEMATIKUNDERVISNING OG NEGATIV SOCIAL ARV

MATEMATIKUNDERVISNING OG NEGATIV SOCIAL ARV 1 MATEMATIKUNDERVISNING OG NEGATIV SOCIAL ARV Arbejdsgruppen for matematik stx om problemer for elever med gymnasiefremmed baggrund: Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF, Niels Hjølund Pedersen,

Læs mere

Køn, matematik og prestige

Køn, matematik og prestige Tine Wedege Køn, matematik og prestige Professor Kari Hag, Institutt for matematiske fag, NTNU, fylder 70 år i april 2011. Igennem et langt liv i og med matematik og matematikuddannelse har ligestilling

Læs mere

Professor: Derfor taber drengene i skolen

Professor: Derfor taber drengene i skolen 1 1 0 1 Professor: Derfor taber drengene i skolen. aug. 0 0.1 Indland Hverdagen i klasseværelserne, hvor skoleeleverne skal sidde musestille og lytte omhyggeligt efter, passer ganske enkelt bedre til piger

Læs mere

Girls Day in Science. - En national Jet-Net.dk event. Vejledning til Gymnasier

Girls Day in Science. - En national Jet-Net.dk event. Vejledning til Gymnasier Girls Day in Science - En national Jet-Net.dk event Vejledning til Gymnasier Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til gymnasiet indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere har været

Læs mere

XM @ DTU. License to Thrill

XM @ DTU. License to Thrill XM @ DTU License to Thrill Matematik 1 på DTU S. Markvorsen & P. G. Hjorth Institut for Matematik, Bygning 303S, DTU DK-2800 Kgs. Lyngby 1 1 Matematik 1 I begyndelsen af det tredie årtusind hedder på Danmarks

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland

Professionshøjskolen University College Sjælland Professionshøjskolen University College Sjælland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Læringsmål, tilrettelæggelse og præsentation

Læringsmål, tilrettelæggelse og præsentation Kapitel 6 Læringsmål, tilrettelæggelse og præsentation en beskrivelse af nuancerne i praktisk arbejde Robin Millar I forrige kapitel argumenteredes der for, at enhver diskussion af effektiviteten af praktisk

Læs mere

Tekstfeedbackspillet strukturering af peer feedbackprocessen

Tekstfeedbackspillet strukturering af peer feedbackprocessen Tekstfeedbackspillet strukturering af peer feedbackprocessen DUN konference 2012 Tine Wirenfeldt Jensen, Gry Sandholm Jensen, AU & Anker Helms Jørgensen, ITU. Program 1. Peer feedback: læringsudbytte og

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere