Muligheder og udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Muligheder og udfordringer"

Transkript

1 Muligheder og udfordringer Hvordan indarbejdes kønsligestilling i planlægningen af matematikundervisning i det nye gymnasium? Af Inge Henningsen, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik, Københavns Universitet. 1 Baggrund Ligestilling er højt prioriteret i EU, og Am ster damtraktaten udpeger ligestilling som en af de vigtigste opgaver for Unionen. I artikel 2 og 3 bliver det understreget at EU og medlemslandene skal indarbejde ligestilling i al politik og planlægning, således at ansvaret for at tage ligestillingsmæssige hensyn lægges ud til dem, der arbejder med politikudformning, planlægning og administration. Dette betegnes som mainstreaming 2 (EU 1998). Danmark tilsluttede sig denne strategi i 1995, og med den nye Ligestillingslov fra maj 2000 (nr. 388, 4) blev mainstreaming vedtaget som bærende princip i det fremtidige ligestillingsarbejde (se også Betænkning nr. 1370, 1999). Det betyder, at alle offentlige forvaltninger i fremtiden skal indarbejde et ligestillingsperspektiv i alle led af beslutningsproces ser ne. I det følgende fokuseres på kønsligestilling, selv om dette kun er et aspekt af den generelle mainstreamingstrategi, der f.eks. også indbefatter beslutningers sociale og etniske konsekvenser. Hvad er kønsmainstreaming? Mainstreaming af en beslutningsproces kræver, at man samler viden, analyserer delprocesser og foreslår ændringer, hvor dette er nødvendigt. Disse ændringer skal naturligvis være af en sådan karakter, at det oprindelige formål med forslag eller planer ikke forspildes. Operationalisering af en kønsmainstreamingsproces omfatter Indsamling af viden om, hvordan kønsdimensionen indvirker socialt, politisk og økonomisk på det område, som beslutningen drejer sig om. Anvendelse af denne viden til at analysere hvilke konsekvenser beslutningen får. Herunder afdække om der implicit i beslutningsproces- sen opereres med uhensigtsmæssige kønsstereotyper eller forældede antagelser om mænd og kvinder. Opstilling af alternative bekendtgørelser, programmer m.m. som har en mere hensigtsmæssig konsekvens for ligestilling mellem mænd og kvinder uden at forspilde hensigten med beslutningen. Mainstreaming i praksis Hvad skal man gøre for at en politisk beslutning ikke får utilsigtede kønsmæssige konsekvenser? Her er udgangspunktet mænds og kvinders faktiske opførsel ikke hvad man kunne ønske at de gjorde. F.eks. kunne man fra beslutningstagers side ønske, at flere piger valgte at studere naturvidenskabelige fag, men så længe piger ikke gør det, skal eksempelvis adgangsbetingelser til videregående uddannelser, der ubegrundet favoriserer en matematisk studentereksamen frem for en sproglig 3 vurderes som skabende større forskel, selv om man fra forslagsstillers side kunne ønske, at flere piger blev matematiske studenter, osv. Kravet om kønsmainstreaming rejser spørgsmål til beslutninger og beslutningsprocesser, som man ikke nødvendigvis kan svare på, men som det kan være nyttigt/påkrævet at skaffe sig kundskab om. Køn kommer her ofte til at fungere som en optik, der ud fra en ny/anden synsvinkel stiller skarpt på nogle af de problemer som ikke har været på bordet i det hidtidige arbejde. I denne sammenhæng er det vigtigt at have blik for, at hverken kvinder eller mænd er homogene grupper. Udvikling der kommer piger til gode kan også være til fordel for grupper af drenge. Hvordan kønsmainstreamer man? Nedenstående tjekliste er primært baseret på Lehn & Nielsen (2001) Forberedelse Hvad er emnet for beslutningen? Findes der formelle nationale eller internationale politiske beslutninger vedrørende ligestillingsmæssige målsætninger? Har uddannelsessystemet en målsætning på området? LMFK-bladet 5 Matematik

2 Matematik Er det relevant at undersøge kvinders og mænds eller særlige grupper af kvinder og mænds omstændigheder i forbindelse med dette emne? Findes der det nødvendige materiale til at undersøge beslutningens konsekvenser for de to køn? Findes der relevant og tilstrækkelig statistik, forskning eller andre undersøgelser? Analyse Er der normer og værdier i kulturen, der er med til at opretholde ulighed mellem mænd og kvinder. Hvilke grupper bliver berørt af beslutningen? Hvordan bliver henholdsvis kvinder og mænd berørt, hvis beslutningen eller forslaget håndhæves? Bliver nogle grupper mere berørt end andre? Fører beslutningen til en ligelig fordeling af ressourcer, ydelser, indflydelse el.lign. for både mænd og kvinder? Fører beslutningen til større ulighed mellem kønnene? Anvendelse af analyseresultater Konklusionerne fra analysen skal indgå som en integreret del af beslutningsprocessen Hvis analysen viser, at en given politisk beslutning kan få uhensigtsmæssige konsekvenser for ligestilling mellem kvinder og mænd, må beslutningen tages op til fornyet overvejelse. Man kan undersøge om problemet ligger i det mål, der er for beslutningen. Eller om det er midlet til at nå dette mål med, der er problemet. Problemet kan også ligge i de mekanismer, som beslutningsprocessen sætter i gang. Dokumentation for processen Alle trin i processen skal dokumenteres. Mainstreaming og matematikundervisning Efter ligestillingslovens bestemmelser er planlægningen af matematikundervisningen i forbindelse med gymnasiereformen klart et område, hvor ligestilling skal integreres 4. Det kan imidlertid komme til at volde vanskeligheder, da der f.eks. kun findes relativt få nye, danske undersøgelser om køn og matematiklæring (og slet ikke på gymnasieniveau) og det ikke er sikkert, at udenlandske erfaringer uden videre kan overføres til danske forhold 5. Ud fra den eksisterende internationale litteratur om køn og matematiklæring kan man dog pege på en række spørgsmål og problemstillinger, som man må formode vil komme til at indgå i en mainstreamingproces. (For oversigter over forskningsresultater om forholdet mellem køn og matematik se eksempelvis Fennema (1995) og Hanna (1996). Mht. mainstreaming af undervisning kan man hente inspiration i Commonwealth Secretariat (1999).) Køn og valg af videregående uddannelse Hvilke videregående uddannelser er de mest søgte af piger hhv. drenge med matematisk studentereksamen, med sproglig studentereksamen og med HF? (Data vil kunne hentes i Undervisningsministeriet). Hvilke formelle matematikkrav er der på de videregående uddannelser? Hvilke faktiske matematikbehov er der på uddannelserne? Her tænkes ikke bare formelt (A,B,C niveau), men også indholdsmæssigt. (Kan muligvis afdækkes ved gennemgang af studieord nin ger for de videregående uddannelser.) Køn, matematik og værdier Der er indenfor matematik et klart, men underforstået hierarki med den rene matematik øverst og de anvendte discipliner nederst. Det kan ligeledes synes som om der er et hierarki som sætter den sociale tilgang over den instrumentelle i læringssammenhænge. Her handler den instrumentelle tilgang om, at matematikken skal læres for at opnå et eksamensbevis, der giver adgang til et job eller videreuddannelse, mens elever med en social tilgang til matematiklæring opfatter matematik som noget der har en værdi i sig selv (Mellin-Olsen, 1987) 6. Hvordan spiller de interne faglige hierarkier sammen med drenges og pigers valg og tilgange til matematik? Vestlig matematik er præget af det som visse forskere (Ernest, 1994) betegner som separerede, stereotypt mandlige værdier. Hvordan påvirker dette pigers og drenges matematiklæring? Kan der i undervisningen foretages valg, som i højere grad tilgodeser andre tilgange til matematik? Vil det være en fordel for pigerne, hvis ma- 6 LMFK-bladet

3 Annonce-side

4 Matematik tematikkens kulturelle værdigrundlag (Bishop, 1988) i højere grad blev ekspliciteret i undervisningen? Mere generelt kan man diskutere hvilken sammenhæng de konkurrerende teorier omkring matematik og matematikundervisning har på pigers og drenges matematiklæring. (Se f.eks. Coben (2003:26-30) for en diskussion.) Myter og stereotyper Hvilke myter/stereotyper og forestillinger er fremherskende blandt matematiklærere om drenges og pigers matematiklæring og om den gode læringsstrategi? Hvordan spiller de sammen og hvilke konsekvenser har dette samspil? Hvad ved vi om drenges og pigers opfattelse af matematik som passende fag for et eller begge køn? (Skov, For en svensk undersøgelse se GeMa-projektet omtalt i Sundqvist (2003).) Mange undersøgelser viser, at elever har kønsstereotype opfattelser af matematiklærere. (Skov, 2003). Hvordan påvirker det drenges og pigers opfattelse af faget? Hvad gør matematikverdenen bevidst eller ubevidst for at modvirke eller forstærke disse stereotyper? Interne faglige kønsforskelle Er piger og drenge lige gode til matematik? Hvordan undersøges det? Hvorfor viser undersøgelser som TIMMS kønsforskelle (Allerup et al, 1998), mens der ikke er forskel på pigers og drenges karakterer i skolen? (Christiansen et al 1998.) Er der emnespecifikke kønsforskelle, når det gælder evnen til at lære matematik? (Der er f.eks. peget på rumgeometri som et drengeområde (Tartre, 1990)). Hvad skulle konsekvenserne i givet fald være? Studieforberedelse og almendannelse Drenges og pigers forskellige livsstrategier anviser dem forskellige spor på de videregående uddannelser. (Zeuner og Linde, 1997). Drenges og pigers forskellige erhvervs- og uddannelsesvalg giver dem således forskellige matematikbehov i gymnasiet. Hvorledes skal dette reflekteres i prioriteringen af emner og eksempler i undervisningen? Kønnenes forskellige erhvervs- og uddannelsesvalg giver også potentielt forskellige tilgange til matematik, idet drenge i højere grad end piger søger ind på uddannelser, hvor matematik spiller en selvstændig rolle, mens langt flere piger højst får brug for matematik som en hjælpedisciplin. I konsekvens heraf kan det tænkes, at flere piger end drenge har et instrumentelt, brugsrettet, forhold til matematik. Hvis det er rigtigt og hvis man i læringssammenhæng sætter den matematikfaglige tilgang over den instrumentelle har det derfor kønskonsekvenser. I engelsk har man en konstruktion, der gør faget til et sprogligt fag på B-niveau og et litterært fag på A-niveau. Hvad ville man kunne opnå ved en parallel konstruktion i matematik og hvordan ville en sådan se ud? Flere piger end drenge afslutter gymnasiet med et C-niveau i matematik. Planlægning af C- niveau i forhold til videregående matematik har derfor kønskonsekvenser. (Eksempel: Skal C-niveau primært tænkes som grundlag for og rekruttering til matematik på B- og A-niveau eller skal man prioritere at gøre C-niveau til et afsluttet forløb? Hvis ikke begge dele kan lade sig gøre hvad skal da have forrang? Mainstreaming betyder, at disse afvejninger skal foretages og foretages eksplicit?) Man bør også vurdere de kønsmæssige konsekvenser af, at matematik ikke er blandt de fag der kan optræde som det tvungne naturvidenskabelige B-niveau. Undervisningens indhold og tilrettelæggelse Emnemæssige prioriteringer i matematikpensum har kønskonsekvenser. Der er gennemført meget lidt dansk forskning omkring drenges og pigers emnemæssige præferencer i matematik, men kønnenes forskellige valg af videregående uddannelse giver f.eks. forskellige emner forskellig relevans for piger og drenge. Det betyder bl.a. at der må være en fordeling af projekter og faglige samarbejdsrelationer i den enkelte klasse der tilgodeser begge køn. Det kræver også overordnet set en balanceret sammensætning af fagpakker, således at der tages hensyn til både drenges og pigers interesser. Forskning peger på, at valg af undervisningsstrategier (f.eks. gruppearbejde contra klasseundervisning) har kønskonsekvenser (Forgasz & Lederer, 1996). Det samme gælder eksaminationsformer, (Blithe & Clark, 1995) ligesom dren- 8 LMFK-bladet

5 ges og pigers forskellige hverdagserfaringer og deres forskellige fagvalg ved siden af matematik gør valg af eksempelmateriale kønssensitivt. Kønsdimensionen må også vurderes ved indførelse af mere EDB i undervisningen f.eks. CASværktøjer. Piger og drenge synes at have forskellig tilgang til disse områder, hvor flertallet af drengene foretrækker en eksperimentel tilgang (learning by doing), mens de fleste piger foretrækker en systematisk undervisning fra grunden. (Se f.eks. Noss & Hoyles (1996)). På dansk har Blomhøj (1999) behandlet elevvirksomhed i EDB-sammenhæng, men uden eksplicit at inddrage køn. Drenge har i gennemsnit mere computererfaring end piger, når de begynder i gymnasiet. (Se resultater fra PISA-undersøgelsen i Egelund (2002).) Hvordan tilrettelægges en undervisning på EDB-området, der tilgodeser begge køns erfaringer og præferencer? Ressourcetildeling. I den gymnasiale undervisning er tid den væsentligste ressource. Hvorledes fordeles undervisningstiden mellem de områder som er mest relevante for hhv. piger og drenge i forhold til senere valg af uddannelse og erhverv? Hvordan prioriteres emnearbejder og samarbejdsprojekter? Hvordan er læreruddannelsen tilrettelagt? Hvordan prioriteres efteruddannelse og udarbejdelse af undervisningsmaterialer? Drenges særlige problemer med matematik Drenge har specielle problemer med ikke at kunne matematik 7. (Annfelt, 1995). Da matematik anses for at være et mandligt område, kan det at være dårlig til matematik tænkes at være mere identitetstruende for drenge end for piger. Dette kan være en del af forklaringen på, at færre drenge kommer i gymnasiet og at kvinder i det hele taget nu uddanner sig mere end mænd (Evans, 2000). Matematikangst forbindes i almindelighed med kvinder (Tobias 1978, Osborne et al 1997). Kan det tænkes at drenges/mænds matematikangst er mere udbredt, mere dybtgående, men også mere skjult end kvinders? Visse udenlandske undersøgelser (Cordeau, 1995, Damarin, 2000) viser, at det kan være problematisk for piger at være gode til matematik. Er det tilfældet i dagens Danmark? Udviklingstendenser Hvilke udviklingstendenser kan konstateres i pigers og drenges forhold til matematik? Selv om man skal respektere pigers hhv. drenges aktuelle valg, hvordan sikrer man så, at kønnene ikke fastlåses i en bestemt attitude til matematik? Mangfoldighed Som nævnt indledningsvis er kønsmainstreaming kun et aspekt af den generelle mainstreamingstrategi, der f.eks. også indbefatter beslutningers sociale og etniske konsekvenser. Som et eksempel på en sådan mere omfattende analyse se Reuterberg & Svensson (2000). Noter 1 Udarbejdet til referencegruppe vedr. matematikundervisning i Gymnasiet. December Gender mainstreaming Conceptual framework, methodology and presentation of good practices, Bruxelles. Council of Europe. 3 Se Henningsen 1998 for en diskussion. 4 I det tværministerielle Mainstreamingprojekt gældende for årene har Undervisnings ministeriet bl.a. planlagt at arbejde med køns- og ligestillingsaspektet inden for faglighed og indhold, undervisnings- og prøveformer samt lærerkompetence. Forslaget ligger således helt tråd med denne prioritering. 5 En oversigt fra 1993 om køn og undervisning i matematik og fysik findes i Beyer (1995). Erfaringer fra Norge kan findes i projektet Jenter og matematikk i videregående opplæring, se f.eks. Anker- Nilssen et al (2000) og fra Sverige i Kön och matematik projektet, hvis hjemmeside kan nås på 6 Mellin-Olsen har ikke undersøgt den kønslige dimension. Hans fokus ligger på det sociale. 7 Annfelt viser at dårlige matematikkarakterer får mandlige lægestuderende til at tvivle på, at de vil blive gode læger. Referencer på næste side. LMFK-bladet 9 Matematik

6 Matematik Muligheder og udfordringer: Referencer Allerup P., Bredo O. og Weng P. (1998): Matematik og naturvidenskab i ungdomsuddannelser, DPI , København. Anker Nilssen, M., Gjone, G. & G.A. Nortved (2000) Jenter og matematikk i videregående opplæring, Acta Didactica, Institutt for lærer utdanning og skoleutvikling,4/2000;128. Annfelt, T (1995). Konfl ikt mellem profesjonalitet og kvinnelighet: et dilemma for kvinnelige medisinerstudenter. Lecture at NFPF konference, Århus March Betænkning om det fremtidige ligestillingsarbejde og dets organisering. Betænkning nr København. Statens Information Beyer K. (1995). A Gender Perspective on Mathematics and Physics Education. In Grevholm, B. and Hanna, G. (eds), Gender and Mathematics Education: an ICMI Study in Stiftsgarden, Akersberg, Hoor, Sweden 1993, Lund: Lund University Press, Bishop, A. J. (1988). Mathematical Enculturation. A Cultural Perspective on Mathematics Education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Blithe, T & Clark, M (1995) Choice, Success and Context in Questions in University Statistics Examination for Male and Female students in New Zealand. In Grevholm, B. and Hanna, G. (eds). Gender and Mathematics Education: an ICMI Study in Stiftsgarden, Akersberg, Hoor, Sweden 1993, Lund: Lund University Press, Blomhøj, M. (1999) Vilkår forlæring i en computerbaseret matematikundervisning tre typer af elevvirksomhed, Center for forskning i matematiklæring, Skriftserie nr. 12, RUC. Christiansen J, Hansen N og Jensen A.T. (1998) Undersøgelse af matematikkarakterer ved studentereksamen Bachelorprojekt (upubliceret) Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik, Københavns Universitet. København. Coben, D. (2003) Adult numeracy: review of research and related literature, NDRC, Institute of Education. London. Damarin, S (2000). The Mathematically Able as a Marked Category. Gender and Education 2000/ 12. Egelund N. (2002a) Hvad er forskellen på årige elever med gode og mindre gode kundskaber i naturfag og teknik? En analyse af elevernes baggrundsforhold i skole og hjem. DPU. København. Ernest, P (1994). Images of Mathematics, Values and Gender in Coben, D (ed) Proceedings of ALM-3 the Third Conference of Adults Learning Mathematics a research Forum London: Goldsmiths University of London, Evans, J (2000). Adults Mathematical Thinking and Emotions, London: RoutledgeFalmer. Fennema, E (1995). Mathematics, Gender and Research. In Grevholm, B. and Hanna, G. (eds.), Gender and Mathematics Education: an ICMI Study in Stiftsgarden, Akersberg, Hoor, Sweden 1993, Lund: Lund University Press, Forgasz, H.J:, & Lederer G.C. (1996) Mathematics classrooms, gender and affect, Mathematics Education Research Journal 8(1), Hanna, G (ed.) (1996). Towards Gender Equality in Mathematics Education: An ICMI Study, Dordrecht: Kluwer. Henningsen, Inge (1998): Kønsdifferentierende adgangskrav på overgangen til de lange videregående uddannelser, Køn i den Akademiske Organisation, Arbejdspapir nr. 3 Københavns Universitet. Gender mainstreaming Conceptual framework, methodology and presentation of good practices, Final report of Activities of the group of Specialists on Mainstreaming (EG-S-MG) Council of Europe Gender Mainstreaming in Education. A Refence Manual for Governments and other Stakeholders, Gender Management System Series. Commonwealth Secretariat Lehn, S. & Nielsen, M.L., (2001) Mainstreaming fra strategi til praksis, Videncenter for Ligestilling, København. Mellin-Olsen, S. (1987). The Politics of Mathematics Education. Dordrecht: Reidel. Osborne, J., Black P., Boaler J., Brown, M, Driver R., R. Murray et al (1997) Attitudes to Science, Mathematics and Technology: A review of research. London, Kings College, University of London. Noss, R. & C. Hoyles (1996) Windows on Mathematical Meanings: Learning cultures and Computers, Vol 17 Dordrecht NL: Kluwer Academic Publishers. Reuterberg, S.-E., & Svensson, A. (2000) Köns- och socialgruppesskillnader i matematik orsaker och konsekvenser (IPD-rapporter No. 20) Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik. Skov, N. (2003) Kønsforskelle i matematik, Speciale, Institut for matematiske fag, Københavns Universitet. Sundqvist, C (2003) Is mathematics still a male domain? Downloaded fra matematiklu. (Kön och Matematik projektet) Tartre, A. (1990) Spatial Skills, Gender and Mathematics in Fennema, E. & G.C. Leder Mathe matics and Gender, Teachers College, Columbia University, Tobias, S (1978). Overcoming mathematics anxiety. New York: Norton. Zeuner, L. and Linde, P.C.(1997) Livsstrategier og uddannelsesvalg Socialforskningsinstituttet. København 10 LMFK-bladet

Kvinders og mænds uddannelser og job. Hvordan bløder vi op på det kønsopdelte uddannelses- og erhvervsvalg og det kønsopdelte arbejdsmarked?

Kvinders og mænds uddannelser og job. Hvordan bløder vi op på det kønsopdelte uddannelses- og erhvervsvalg og det kønsopdelte arbejdsmarked? Kvinders og mænds uddannelser og job Hvordan bløder vi op på det kønsopdelte uddannelses- og erhvervsvalg og det kønsopdelte arbejdsmarked? Redegørelse fra den tværministerielle arbejdsgruppe til nedbrydelse

Læs mere

Hvorfor stave problematik med q? - Hvad, hvordan og hvorfor i matematikkens didaktik

Hvorfor stave problematik med q? - Hvad, hvordan og hvorfor i matematikkens didaktik Wedege, T. (2006). Hvorfor stave problematik med q? - hvad, hvordan og hvorfor i matematikkens didaktik. Kapitel 16 i Skovsmose, O. og Blomhøj, M. (red.), Kunne det tænkes? - om matematiklæring. København:

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

1. OVERBLIK... 4 1.1 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 4 2. DEN INTERNATIONALE RAMME... 6 2.1 REGLERNE MOD KØNSDISKRIMINATION HAR FLERE KILDER...

1. OVERBLIK... 4 1.1 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 4 2. DEN INTERNATIONALE RAMME... 6 2.1 REGLERNE MOD KØNSDISKRIMINATION HAR FLERE KILDER... KØN STATUS 2012 KØN 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade 56 DK-1401 København K Tlf. 32 69 88 88 www.menneskeret.dk Institut for Menneskerettigheders

Læs mere

PISA (Programme for International Student Assessment) 2009

PISA (Programme for International Student Assessment) 2009 58 AKTUEL ANALYSE PISA (Programme for International Student Assessment) 2009 Niels Egelund Redaktionen: Vi har bedt to eksperter, nemlig Niels Egelund, professor og direktør for Center for Strategisk Uddannelsesforskning,

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Dovne drenge eller dødbringende matematik?

Dovne drenge eller dødbringende matematik? 23 Dovne drenge eller dødbringende matematik? Crilles Bacher, Københavns Private Gymnasium Steffen M. Iversen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU Kjeld Bagger Laursen Institut for

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Unge, køn og uddannelse

Unge, køn og uddannelse Ungdomsforskning: Unge, køn og uddannelse Har vi svigtet drengene? Har vi indrettet vores uddannelser på pigernes præmisser? Eller er det lige omvendt: Presser vi pigerne for meget, mens vi giver drengene

Læs mere

Hvorfor bliver de ikke?

Hvorfor bliver de ikke? 35 Hvorfor bliver de ikke? Hvad fortæller forskningen om frafald på videregående STEM-uddannelser? Lars Ulriksen, IND, Københavns Universitet Lene Møller Madsen, IND, Københavns Universitet Henriette Tolstrup

Læs mere

Et Fælles Løft. Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en. National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed

Et Fælles Løft. Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en. National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed Et Fælles Løft Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed 15. februar 2008 Indhold Resumé...3 Indledning...5 Hvad er udfordringerne?...6 Strategiens

Læs mere

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den?

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den? Preprint af kapitel til Håndbog for matematikvejledere, der er under udgivelse på Dansk Psykologisk Forlag, redigeret af Michael Wahl og Peter Weng. Udgivet i Liv i Skolen, november 12, Temanummer: Matematik

Læs mere

Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene

Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene Et forsknings- og udviklingsprojekt initieret og støttet af Nordisk Ministerråd og Undervisningsministeriet Slutrapport ved Ole Goldbech og Albert

Læs mere

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet - eksemplificeret ved samarbejde med fysik Udarbejdet af Dan Eriksen og Knud Krogsgaard Jensen Vejleder Jesper Larsen Juni 2006 Professionsprojekt udført

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

PISA 2003. Danske unge i en international sammenligning. Redaktion: Jan Mejding

PISA 2003. Danske unge i en international sammenligning. Redaktion: Jan Mejding PIS 2003 Danske unge i en international sammenligning Redaktion: Jan Mejding PIS 2003 Danske unge i en international sammenligning Redaktion: Jan Mejding Udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag

Læs mere

MENNESKE- RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET KORT UDGAVE

MENNESKE- RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET KORT UDGAVE MENNESKE- RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET KORT UDGAVE INDHOLD HOVEDRESULTATER HVORFOR FOKUS PÅ FOLKESKOLEN OG LÆRERUDDANNELSEN? FORMÅL FØLGEGRUPPE ANBEFALINGER IDEKATALOG METODE SAMMENFATNING AF RESULTATER

Læs mere

Mål, kvalitet og styring krav til folkeskolen

Mål, kvalitet og styring krav til folkeskolen Mål, kvalitet og styring krav til folkeskolen Forord Der har gennem de senere år været kritik af de resultater, folkeskolens elever kan præstere. Selv om folkeskoleloven blev ændret for få år siden, viser

Læs mere

Det naturlige valg? En analyse af unges valg af tekniske og naturvidenskabelige fag og uddannelser

Det naturlige valg? En analyse af unges valg af tekniske og naturvidenskabelige fag og uddannelser 25. september 2006 L:\TEKST\FORLAG\CJJ\Endelig Chatrines Ph.D\akf version.doc/jp Det naturlige valg? En analyse af unges valg af tekniske og naturvidenskabelige fag og uddannelser af Cathrine Jespersen

Læs mere

Incitamentsstrukturen i gymnasiet i relation til de videregående uddannelser 1

Incitamentsstrukturen i gymnasiet i relation til de videregående uddannelser 1 Incitamentsstrukturen i gymnasiet i relation til de videregående uddannelser 1 Karsten Albæk, lektor Økonomisk Institut, Københavns Universitet Paperversion af artikel i Samfundsøkonomen, juni 2002, p.

Læs mere

Hvor blev drengene af?

Hvor blev drengene af? Hvor blev drengene af? køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet Camilla Hutters og Rikke Brown Hvor blev drengene af? Hvor blev drengene af? - køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet Af Camilla Hutters og

Læs mere

Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever 2006 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution KØN STATUS 2013 KØN STATUS 2013KØN Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

Mathematics in Action

Mathematics in Action Mathematics in Action Fællestræk trods forskelle Oversatte uddrag fra: a Handbook for Teachers in Adult Education 1 Oversatte uddrag fra: a Handbook for Teachers in Adult Education Mieke van Groenestijn

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Præsentation af oplægsholdere 4. -Frans Ørsted Andersen, Danmarks Pædagogisks Universitet 17. -Hans Bay, SFI - SURVEY 24

Præsentation af oplægsholdere 4. -Frans Ørsted Andersen, Danmarks Pædagogisks Universitet 17. -Hans Bay, SFI - SURVEY 24 Indholdsfortegnelse Program 2 Præsentation af oplægsholdere 4 Skriftlige oplæg 10 -Niels Egelund, Danmarks Pædagogiske Universitet 11 -Frans Ørsted Andersen, Danmarks Pædagogisks Universitet 17 -Hans Bay,

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere

Social arv i uddannelsesprocessen

Social arv i uddannelsesprocessen A R B E J D S P A P I R Social arv i uddannelsesprocessen Palle Rasmussen Arbejdspapir 27 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk Notat

Læs mere

Rum til læring. Rum til læring Center for Teknologistøttet Uddannelse. En idé- og debatbog om nye læringsformer med IKT

Rum til læring. Rum til læring Center for Teknologistøttet Uddannelse. En idé- og debatbog om nye læringsformer med IKT Hvilken form for skole og undervisning ønskes i det næste århundrede, og hvorledes kan IKT integreres på en realistisk måde? Rum til læring. En idé- og debatbog om nye læringsformer med IKT er den første

Læs mere