Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015"

Transkript

1 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra?

2 Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder på personaleområdet? Kommentarer til spørgsmål 1 Vi ansætter den bedst egnede Vi mangler mænd i det fag jeg er i derfor forsøger vi at få flere ansat, der er bare ikke så mange er der mandlige ansøgere kommer de altid til samtale vi har den målsætning at vi er lige mange mænd og kvinder 2. Har I taget initiativ til at fremme ligestillingen af kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering af personale? Kommentarer til spørgsmål 2 Der forsøges at indkalde både mænd og kvinder til samtale - der er dog meget få mænd inden for vores område. Vi er opmærksomme på, hvordan vi formulerer jobopslag Jeg har ansat 1 mand i en stilling der ellers plejer at være kvinder i Vi sigter efter at have en balanceret kønsfordeling blandt medarbejderne. Under skyldig hensyntagen til at vi ansætter den bedst egnede. Hvis vi har to lige kvalificerede kandidater, kan køn blive den udslagsgivende faktor når vi skal besætte en stilling. Vi er bevidste om at der skal være en bred sammensætning både køn og aldersmæssigt ved rekruttering Vi inviterer mænd til samtaler, hvis de søger og har et tilpas niveau af kvalifikationer. Vi mangler mandelige lærere Når vi skal besætte stillinger, tænker vi i om der er kvalificerede mænd i ansøgerfeltet, og tager dem med i samtalebunken. vi har også nogen gange udarbejdet stillingsannoncer, der skal tiltrække kvalificerede mænd. Grundet et arbejdsområde som traditionelt har langt flest mænd, har vi i flere tilfælde rekrutteret specifikt efter kvinder. Dette for at sikre bedre samarbejdsrelationer i de enkelte samarbejdsfællesskaber.

3 3. Har I taget initiativ til at fremme ligestillingen af kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering til lederstillinger? Kommentarer til spørgsmål 3 Vi har kønfordeling med i overvejelser, når vi skal sammensætte teams i vores afdelinger. Det siger min sekretær, at de havde...;-) Initiativet består i at vi aldrig ser på kønnet ved ansættelser. Dog har vi ikke ansat ledere de sidste 6 år. 4. Inddrager I kønsaspektet i forbindelse med bevilling og/eller tildeling af kursusog uddannelsestilbud? Kommentarer til spørgsmål 4 mand og kvinder komemr på krsus og uddannelse på lige for. Vi sigter efter både at give kursus- og efteruddannelse til mandlige og kvindelige medarbejdere Handlinger for ligestilling i kerneydelser: 5. Medtænker I kønsperspektivet, når I udarbejder evalueringer, brugerundersøgelse og lignende, således at I får identificeret om der er særlige forhold der gør sig gældende for mænd, kvinder, drenge, piger.? Kommentarer til spørgsmål 5 Vi har et sportstilbud for borgere. Her viser det sig, at det primært tiltrækker drenge. Vi arbejder på at gøre det attraktivt for piger også

4 Ledelsen inddrager køn i vores evaluering af medarbejdernes trivsel og løsning af arbejdsopgaver. I elevernes tivselsundersøgelser ser på på køn. Vi gør det for at danne os overblik over, i hvor grad vi med vores aktivitetstilbud når ud til begge køn. Udvalgte kerneydelser er kun for piger vi oplever ofte kønsspecifikke problematikker ift. f.eks. relationsdannelse, hvor vi tager hensyn til borgerens behov. Vi vil altid vurdere vores målgruppe og søge en medarbejdergruppe, som er afstemt med vores brugere/medlemmer. Vores kønsfordeling er ca. 50 % af hvert køn og aldersfordelingen er godt spredt. Der er taget initiativ til også at sætte fokus på mænd med efterfødselsreaktioner. 6. Bruger I kønsopdelt data for at identificere fx målgruppens fordeling på mænd, kvinder, drenge, piger? Kommentarer til spørgsmål 6 Vi laver f.eks statistik over kriminalitetsudvikling- her opdeler vi i drenge og piger Iagttager deltagerfordelingen på køn Vi sikrer at få kønsopdelt data når vi evaluerer indsatser på Kultur- og Idrætsområdet I Program for læringsledelse kan vi identificere piger og drenges resultatskabelse. Vi måler og er bevidste om kønsfordelingen i målgruppen Hvad mener I med spørgsmålet? Vi ved godt fordelingen af drenge og piger i klasserne. Skolebest. principper vedr. klassedannelse foreskriver en så vidt mulig ligelig vurdering. Det bruges i forbindelse med grundskoleindberetningen Vi tilrettelægger det pædagogiske arbejde, så der tages højde for aktiviteter og venskaber mellem piger og drenge. 7. Har I nedskrevne procedurer og værktøjer til medarbejdere og ledere, så de får indsigt og viden i at ligestillingsvurdere kerneydelser? Ingen kommentarer til spg. 7

5 8. I forbindelse med udarbejdelse af kommunikationsmateriale fx. kampagner, hjemmeside mm. medtager I overvejelser om målgruppens køn, så indhold og form når hele den ønskede målgruppe? Kommentarer til spørgsmål 8 der er ligstilling som jeg ser det på stedet her. Alle har samme betingelserog får samme løn for samme arb. Det er vigtigt for os, at nå hele målgruppen, - på tværs af alder, køn og etnisitet. Vi overvejer jævnligt om vi når vores målgruppe, som jo både indeholder det mandlige og kvindelige køn. Ligeledes er der også andre grupper af unge med forskellige behov som vi forsøger at nå. Derfor bruger vi mange forskellige udtryk og platforme. Målgruppen er forældre - så vi generelt målgruppe som bred Når vi laver pjecer er vi opmærksomme på, at både mænd og kvinder fremgår på billederne. Institutionens FB-side vedligeholdes af en FB-redaktion, hvor der er ligelig kønsfordeling. Der har været en hensigt bag, som handler om hvad der er opmærksomhed på, således opdateringer o.l. taler til begge køn. Ifht. målrettede indsatser som kommunikeres på hjemmeside, har vi overvejelser om målgrupper og hvordan vi formoder kønsfordelingen kan se ud. Det afspejles forhåbentlig i beskrivelser og aktiviteter. Mest ved stillingsannoncer Ved valg af illustrationer i annoncer og flyers tænker vi minus køn eller begge køn. I teksten er vi opmærksomme på, at den skal appelere til mænd. 9. Når I fordeler midler til aktiviteter på jeres område medtager I overvejelser om målgruppens køn? Kommentarer til spørgsmål 9 der er ligstilling som jeg ser det på stedet her. Alle har samme betingelserog får samme løn for samme arb. Der skal lige muligheder for alle, - men ikke nødvendigvis ens tilbud. Vi har altid didaktiske overvejelser i forhold til køn, alder og generel udvikling, når vi planlægger vores aktiviteter Vi tænker i nogle situationer særlige aktiviteter fhv. drenge og piger Det ville vel så netop være omvendt ligestilling. Vi har deltaget i den internationale kampagne Mænds Sundhedsuge. I år tog vi initiativ til en indsats for unge mænd. Vi stiftede JUMP-løbeklub, som er et tilbud for for unge mænd. Trænerne er

6 mænd. Vi har i år gennemført et smertehold kun for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Undervisrne var kvinder. 10. I forbindelse med andre faglige initiativer (der ikke er dækket af de to ovenstående) medtager I overvejelser om målgruppens køn? Kommentarer til spørgsmål 10 der er ligstilling som jeg ser det på stedet her. Alle har samme betingelserog får samme løn for samme arb. I undervisningns sammenhæng laver vi initiativer for hhv. drenge og piger. planlægning af aktiviteter. Hvilket køn henvender aktiviteten sig primært til osv. Enkeltpersoners kønsspecifikke behov tilgodeses Vi gennemgår systematisk medlemsgruppen i forhold til generel trivsel. Dette kan afstedkomme pædagogiske initiativer, som også kan have med køns problematikker at gøre Er bevidste om at kurserne skal kunne rumme både mænd og kvinder Aktiviteter udarbejdes i samarbejde med borgere, og kan udmøntes i aktiviteter kun for mænd eller kun for kvinder. Det gør i forbindelse med svømme og idrætsundervisning I forhold til relationer tænker jeg over om vi har brug for en "mand" eller "kvinde" for at tilgodese borgernes behov for at spejle sig. Fremtidigt arbejde med ligestilling: 11. Hvis I overvejende har svaret nej på de foregående spørgsmål Er det jeres vurdering, at det ikke er nødvendigt at arbejde med ligestilling (på personaleområdet og i forbindelse med kerneydelser) på jeres område og hvorfor? ja Der er ikke den store forskel i forhold til arbejdets art om det er mænd eller kvinder Mændene er kun sparsom repræsenteret inden for pleje og omsorg. De er en meget attraktiv gruppe som i høj grad ses og anerkendes for deres arbejde Ja, i mange af spørgsmålene ville det have været relevant at kunne skrive, at jeg ikke har den type opgaver og derfor ikke relevant (i stedet for ja/nej) Det er ikke nødvendigt der er ikke mange mandlige uddannede på dette område. Det kunne være en tanke at tilsikre en nogenlunde ligelig fordeling af mandlige/kvindelige ansatte ja, mht personaleområdet. Området er præget af kvindefag. Mht kerneydelserne er det viggtigt at arbejde med fokus på køn (ledighed m.m.) Så vidt jeg kan vurdere, er det ikke nødvendigt Vi mener at der er ligestilling, så det ikke e rnødvendigt. Det er en del af vores kerneopgave, at nå bredt ud i målgruppen, - hvorfor vi er meget bevidste om personalesammensætningen.

7 Nej. Der mangler bare mandlige ansøgere osv De kan godt arbejdes langt mere aktivt på rekruttering af mænd inden for social og sundhedsområdet. JA Det er ikke nødvendigt for os. Vi tænker ikke over om det er mænd eller kvinder der udfører arbejdet. Den bedst kvalificeret til opgaven løser opgaven, hvad enten det er en mand eller kvinde. ja. Der er i forvejen jævn kønsfordeling blandt både brugere og medarbejdere. Der er ens vilkår uanset køn i et ansættelsesforhold. nej - ikke umiddelbart nødvendigt Ja Tjaa. Der er klart flest kvinder i lærer og pædagogfaget. Vi ønsker os en 50/50 fordeling, men ikke på bekostning af fagligheden. vi vil overveje situationen. Men har en god følelse af, at der er en god balance i forhold til, at tilgodese behovet for begge køn Vi ønsker flere mænd på vores område (0-6 års), men det handler mere om italesættelse af faget end ligestilling. I Dagplejen har vi ingen mænd ansat pt. Der har været ganske få mænd ansat i tidens løb. Når der har været mænd ansat, har vi forsøgt at inkludere dem bedst muligt. De har altid deltaget i kursusvirksomhed på lige for med de kvindelige dagplejere. Desuden etablerede vi en netværksgruppe for de mandlige dagplejere, hvor de kunne give hinanden sparring på det at være mand i en kvindedomineret verden. Vi gør os tanker omkring køn både ved rekruttering og kursusindhold - yderligere er ikke nødvendigt. Ja, der er ligestilling Ikke nødvendigt. Der er allerede en fin fordeling af mænd og kvinder i afdelingen Vi finder det relevant, og vi gør det i den udstrækning det er muligt. Vi vil gerne rekruttere flere mandlige medarbejdere, men det er så vidt vi ved, ikke muligt/lovligt at gøre direkte. Mulighed for vejledning vil være godt. Dog ikke top aktuelt pga. lav udskiftning af medarbejdere. Borgere i målgruppen omkring kerneydelser er så jeg mener kønsopmærksomhed er en relevant overvejelse. NEJ Vi har stort set lige mange mænd og kvinder ansat, og det vil fortsat tilstræbes, at der er en nogenlunde ligelig fordeling, da vi ser et som en fordel ift. vores elevgruppe. JA. VI ER LIDT FLERE KVINDER END MÆND. Der kan i situationer være behov, og der tager vi dialogen om dette. da det primært er kvinder der er ansat på 0-6 års området, kunne det give mening at arbejde med at tiltrække flere kvalificerede mænd til stillingerne Nej vi ansætter folk ud fra deres faglige kompetencer og ikke ud fra et ønske om 50% mk i personalegruppen. Det kunne være skønt, men et absurd kriterie for valg. Jeg oplever at udfordringer er, at flest kvinder søger arbejde i mit arbejdsområde, hvor imod jeg gerne så at flere mænd kom ind og var med, da de kan bidrage som rolle model på en anden måde en kvinder. Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt, at arbejde med ligestilling indenfor vores fagområde / kerneydelse. Der er dog lagt vægt på kvalifikationer / kompetencer / fagligheden og ikke på køn. Vi arbejder med det, men det er ikke skrevet ned i procedurer mv. Der er også regler for at vi fx ikke må annoncere specifikt efter mænd. Vi gør netop hvad vi kan for ikke at gøre forskel. At italesætte særlige tiltag som netop sætter fokus på kønsforskellen - ville i min optik være at gå den forkerte vej. der er ikke noget kønsmæssigt problem på vor arbejdsplads - og det har vi ganske enkelt ikke plads til at have.

8 12. Hvordan kan I indtænke ligestillingsperspektivet på jeres område? Tænker ikke en særlig indsats. Der er næsten ligelig andel i ledergruppen af mænd og kvinder. - Og der er ansat både mænd og kvinder i afdelingen. Ser efter den bedst uddannede Vi er rimeligt ligestillede, så det gøres jo i alt Det klarer FOA for os.? Ikke relevant ud over det beskrevne. Som vi gør pt.? Bedre fokus på hvad mænd gør af forskel for de ændre medborgere Så længe der ikke er nogle der påtaler det som en udfordring eller et problem i afdelingen, så har jeg leder heller ikke tænkt mig at bruge ressourcer på det. Det er ikke særligt aktuelt. Ved ikke. Vi kan måske i højere grad drøfte, om vores tilbud er tilstrækkelig bredt, sådan at vi sikrer, at virkeligheden også er som vi forestiller os. Ved stillingsopslag og generelt italesættelse af vores pædagogiske fag? Vi sætter i forhold vores kerneydelse allerede fokus på det. I forhold til rekrutering, så ændrer vi ikke den procedure, vi har nu. Vi vil gerne indtænke ligestillingsperspektivet ved rekruttering, men også ved udformning af indsatser og aktiviteter. Som nu at sikre en nogenlunde ligelig fordeling Det er jeg ikke afklaret om. Det er en vigtig del af vores arbejde med børn og unge samt i samarbejdet mellem alle skolens ansatte. være mere bevidste om at tiltrække flere mænd til de pædagogiske stillinger Det har vi ikke tænkt over. Der er ingen planer på dette område. vi forsøger at indkalde bredt til vores ansættelses samtaler, men ofte er kvinderne i flertal i ansøgnings bunke Vi følger ligebehandlingsloven som omhandler ligebehandling af mænd og kvinder ved ansættelser, forfremmelser, efteruddannelser, arbejdsvilkår samt barsel m.v. På samme måde som nu, men måske mere bevidst tale om det i ledergruppen. Det gøres allerede Vi fortsætter med at deltage i Mænds Sundhedsuge. Øvrige kommentarer Det sociale område er for f.eks socialrådgivere overrepræsenteret i forhold til kvinder, som tager denne uddannelse. Ser det ikke som det store problem i hverdagen Jeg mener at spørgsmålene er mere rettet til kontorpersonale og lign. end de er til plejepersonale på et plejecenter. Syntes, at vi er godt med i forhold til begge køn i personalegruppen. Vores medlemmer er ligeledes godt repræsenteret i forhold til begge køn. Hos os er kvalifikationerne naturligvis vigtige, og derudover ser vi det som noget positivt, hvis medarbejderstaben afspejler de mennesker, der er i det omgivende samfund - både hvad angår køn, etnicitet osv. I år 2015 burde ligestilling ikke være en kønskamp. Løn og tildeling af opgaver burde afspejles i ens faglige kompetencer.

9 Samlet status Respondenter Procent Nogen svar 4 7,8% Gennemført 47 92,2% I alt ,0%

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lsu@ens.dk for Energistyrelsen 2013-11-05 11:11 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af eri@kulturstyrelsen.dk for Kulturstyrelsen 2013-11-08 14:27 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aalborg Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aalborg Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aalborg Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning har en fælles ligestillingspolitik, som gælder for hele ministerområdet. Målet er at sikre som en attraktiv arbejdsplads for både mænd og kvinder, hvor arbejdsliv

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd Indholdsfortegnelse En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aarhus Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aarhus Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aarhus Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618 Evaluering af mild specialisering Indhold Evaluering mild specialisering år 2010-2011... 3 Baggrund... 3 Evalueringens omfang... 3 Sammendrag - tendenser

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune FØLGEFORSKNINGSRAPPORT 2011 Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune Projekt A: Inklusionsformidleruddannelsens betydning for udvikling af inkluderende praksis Projekt B: Det Pædagogiske

Læs mere

Mænd på socialrådgiveruddannelsen

Mænd på socialrådgiveruddannelsen Mænd på socialrådgiveruddannelsen strategier for rekruttering og fastholdelse Titel: Mænd på socialrådgiveruddannelsen Strategier for rekruttering og fastholdelse Udgiver: Als Research Udgivelsesår: 2013

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Evaluering af Aftale om kompetenceudvikling 2002

Evaluering af Aftale om kompetenceudvikling 2002 Evaluering af Aftale om kompetenceudvikling 2002 Udarbejdet af OPUS Personaleudvikling A/S for KL & KTO November 2004 1 Indholdsfortegnelse Indledning Kort om de to undersøgelser side 2 Konklusioner og

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Ledelsens brug af nye fleksible arbejdstidsregler som afsæt for et kvalitetsløft på ungdoms- og voksenuddannelserne

Ledelsens brug af nye fleksible arbejdstidsregler som afsæt for et kvalitetsløft på ungdoms- og voksenuddannelserne Ledelsens brug af nye fleksible arbejdstidsregler som afsæt for et kvalitetsløft på ungdoms- og voksenuddannelserne Skoleåret 2014/15 Spørgeskemaundersøgelse på EUD, SOSU, AMU, AVU og produktionsskoler

Læs mere

Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW

Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Anbefalinger... 3 Baggrund... 3 Indledning... 4 Metode... 4 Analyse... 5 1. Analysedel - Tilgang

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere