Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015"

Transkript

1 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra?

2 Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder på personaleområdet? Kommentarer til spørgsmål 1 Vi ansætter den bedst egnede Vi mangler mænd i det fag jeg er i derfor forsøger vi at få flere ansat, der er bare ikke så mange er der mandlige ansøgere kommer de altid til samtale vi har den målsætning at vi er lige mange mænd og kvinder 2. Har I taget initiativ til at fremme ligestillingen af kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering af personale? Kommentarer til spørgsmål 2 Der forsøges at indkalde både mænd og kvinder til samtale - der er dog meget få mænd inden for vores område. Vi er opmærksomme på, hvordan vi formulerer jobopslag Jeg har ansat 1 mand i en stilling der ellers plejer at være kvinder i Vi sigter efter at have en balanceret kønsfordeling blandt medarbejderne. Under skyldig hensyntagen til at vi ansætter den bedst egnede. Hvis vi har to lige kvalificerede kandidater, kan køn blive den udslagsgivende faktor når vi skal besætte en stilling. Vi er bevidste om at der skal være en bred sammensætning både køn og aldersmæssigt ved rekruttering Vi inviterer mænd til samtaler, hvis de søger og har et tilpas niveau af kvalifikationer. Vi mangler mandelige lærere Når vi skal besætte stillinger, tænker vi i om der er kvalificerede mænd i ansøgerfeltet, og tager dem med i samtalebunken. vi har også nogen gange udarbejdet stillingsannoncer, der skal tiltrække kvalificerede mænd. Grundet et arbejdsområde som traditionelt har langt flest mænd, har vi i flere tilfælde rekrutteret specifikt efter kvinder. Dette for at sikre bedre samarbejdsrelationer i de enkelte samarbejdsfællesskaber.

3 3. Har I taget initiativ til at fremme ligestillingen af kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering til lederstillinger? Kommentarer til spørgsmål 3 Vi har kønfordeling med i overvejelser, når vi skal sammensætte teams i vores afdelinger. Det siger min sekretær, at de havde...;-) Initiativet består i at vi aldrig ser på kønnet ved ansættelser. Dog har vi ikke ansat ledere de sidste 6 år. 4. Inddrager I kønsaspektet i forbindelse med bevilling og/eller tildeling af kursusog uddannelsestilbud? Kommentarer til spørgsmål 4 mand og kvinder komemr på krsus og uddannelse på lige for. Vi sigter efter både at give kursus- og efteruddannelse til mandlige og kvindelige medarbejdere Handlinger for ligestilling i kerneydelser: 5. Medtænker I kønsperspektivet, når I udarbejder evalueringer, brugerundersøgelse og lignende, således at I får identificeret om der er særlige forhold der gør sig gældende for mænd, kvinder, drenge, piger.? Kommentarer til spørgsmål 5 Vi har et sportstilbud for borgere. Her viser det sig, at det primært tiltrækker drenge. Vi arbejder på at gøre det attraktivt for piger også

4 Ledelsen inddrager køn i vores evaluering af medarbejdernes trivsel og løsning af arbejdsopgaver. I elevernes tivselsundersøgelser ser på på køn. Vi gør det for at danne os overblik over, i hvor grad vi med vores aktivitetstilbud når ud til begge køn. Udvalgte kerneydelser er kun for piger vi oplever ofte kønsspecifikke problematikker ift. f.eks. relationsdannelse, hvor vi tager hensyn til borgerens behov. Vi vil altid vurdere vores målgruppe og søge en medarbejdergruppe, som er afstemt med vores brugere/medlemmer. Vores kønsfordeling er ca. 50 % af hvert køn og aldersfordelingen er godt spredt. Der er taget initiativ til også at sætte fokus på mænd med efterfødselsreaktioner. 6. Bruger I kønsopdelt data for at identificere fx målgruppens fordeling på mænd, kvinder, drenge, piger? Kommentarer til spørgsmål 6 Vi laver f.eks statistik over kriminalitetsudvikling- her opdeler vi i drenge og piger Iagttager deltagerfordelingen på køn Vi sikrer at få kønsopdelt data når vi evaluerer indsatser på Kultur- og Idrætsområdet I Program for læringsledelse kan vi identificere piger og drenges resultatskabelse. Vi måler og er bevidste om kønsfordelingen i målgruppen Hvad mener I med spørgsmålet? Vi ved godt fordelingen af drenge og piger i klasserne. Skolebest. principper vedr. klassedannelse foreskriver en så vidt mulig ligelig vurdering. Det bruges i forbindelse med grundskoleindberetningen Vi tilrettelægger det pædagogiske arbejde, så der tages højde for aktiviteter og venskaber mellem piger og drenge. 7. Har I nedskrevne procedurer og værktøjer til medarbejdere og ledere, så de får indsigt og viden i at ligestillingsvurdere kerneydelser? Ingen kommentarer til spg. 7

5 8. I forbindelse med udarbejdelse af kommunikationsmateriale fx. kampagner, hjemmeside mm. medtager I overvejelser om målgruppens køn, så indhold og form når hele den ønskede målgruppe? Kommentarer til spørgsmål 8 der er ligstilling som jeg ser det på stedet her. Alle har samme betingelserog får samme løn for samme arb. Det er vigtigt for os, at nå hele målgruppen, - på tværs af alder, køn og etnisitet. Vi overvejer jævnligt om vi når vores målgruppe, som jo både indeholder det mandlige og kvindelige køn. Ligeledes er der også andre grupper af unge med forskellige behov som vi forsøger at nå. Derfor bruger vi mange forskellige udtryk og platforme. Målgruppen er forældre - så vi generelt målgruppe som bred Når vi laver pjecer er vi opmærksomme på, at både mænd og kvinder fremgår på billederne. Institutionens FB-side vedligeholdes af en FB-redaktion, hvor der er ligelig kønsfordeling. Der har været en hensigt bag, som handler om hvad der er opmærksomhed på, således opdateringer o.l. taler til begge køn. Ifht. målrettede indsatser som kommunikeres på hjemmeside, har vi overvejelser om målgrupper og hvordan vi formoder kønsfordelingen kan se ud. Det afspejles forhåbentlig i beskrivelser og aktiviteter. Mest ved stillingsannoncer Ved valg af illustrationer i annoncer og flyers tænker vi minus køn eller begge køn. I teksten er vi opmærksomme på, at den skal appelere til mænd. 9. Når I fordeler midler til aktiviteter på jeres område medtager I overvejelser om målgruppens køn? Kommentarer til spørgsmål 9 der er ligstilling som jeg ser det på stedet her. Alle har samme betingelserog får samme løn for samme arb. Der skal lige muligheder for alle, - men ikke nødvendigvis ens tilbud. Vi har altid didaktiske overvejelser i forhold til køn, alder og generel udvikling, når vi planlægger vores aktiviteter Vi tænker i nogle situationer særlige aktiviteter fhv. drenge og piger Det ville vel så netop være omvendt ligestilling. Vi har deltaget i den internationale kampagne Mænds Sundhedsuge. I år tog vi initiativ til en indsats for unge mænd. Vi stiftede JUMP-løbeklub, som er et tilbud for for unge mænd. Trænerne er

6 mænd. Vi har i år gennemført et smertehold kun for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Undervisrne var kvinder. 10. I forbindelse med andre faglige initiativer (der ikke er dækket af de to ovenstående) medtager I overvejelser om målgruppens køn? Kommentarer til spørgsmål 10 der er ligstilling som jeg ser det på stedet her. Alle har samme betingelserog får samme løn for samme arb. I undervisningns sammenhæng laver vi initiativer for hhv. drenge og piger. planlægning af aktiviteter. Hvilket køn henvender aktiviteten sig primært til osv. Enkeltpersoners kønsspecifikke behov tilgodeses Vi gennemgår systematisk medlemsgruppen i forhold til generel trivsel. Dette kan afstedkomme pædagogiske initiativer, som også kan have med køns problematikker at gøre Er bevidste om at kurserne skal kunne rumme både mænd og kvinder Aktiviteter udarbejdes i samarbejde med borgere, og kan udmøntes i aktiviteter kun for mænd eller kun for kvinder. Det gør i forbindelse med svømme og idrætsundervisning I forhold til relationer tænker jeg over om vi har brug for en "mand" eller "kvinde" for at tilgodese borgernes behov for at spejle sig. Fremtidigt arbejde med ligestilling: 11. Hvis I overvejende har svaret nej på de foregående spørgsmål Er det jeres vurdering, at det ikke er nødvendigt at arbejde med ligestilling (på personaleområdet og i forbindelse med kerneydelser) på jeres område og hvorfor? ja Der er ikke den store forskel i forhold til arbejdets art om det er mænd eller kvinder Mændene er kun sparsom repræsenteret inden for pleje og omsorg. De er en meget attraktiv gruppe som i høj grad ses og anerkendes for deres arbejde Ja, i mange af spørgsmålene ville det have været relevant at kunne skrive, at jeg ikke har den type opgaver og derfor ikke relevant (i stedet for ja/nej) Det er ikke nødvendigt der er ikke mange mandlige uddannede på dette område. Det kunne være en tanke at tilsikre en nogenlunde ligelig fordeling af mandlige/kvindelige ansatte ja, mht personaleområdet. Området er præget af kvindefag. Mht kerneydelserne er det viggtigt at arbejde med fokus på køn (ledighed m.m.) Så vidt jeg kan vurdere, er det ikke nødvendigt Vi mener at der er ligestilling, så det ikke e rnødvendigt. Det er en del af vores kerneopgave, at nå bredt ud i målgruppen, - hvorfor vi er meget bevidste om personalesammensætningen.

7 Nej. Der mangler bare mandlige ansøgere osv De kan godt arbejdes langt mere aktivt på rekruttering af mænd inden for social og sundhedsområdet. JA Det er ikke nødvendigt for os. Vi tænker ikke over om det er mænd eller kvinder der udfører arbejdet. Den bedst kvalificeret til opgaven løser opgaven, hvad enten det er en mand eller kvinde. ja. Der er i forvejen jævn kønsfordeling blandt både brugere og medarbejdere. Der er ens vilkår uanset køn i et ansættelsesforhold. nej - ikke umiddelbart nødvendigt Ja Tjaa. Der er klart flest kvinder i lærer og pædagogfaget. Vi ønsker os en 50/50 fordeling, men ikke på bekostning af fagligheden. vi vil overveje situationen. Men har en god følelse af, at der er en god balance i forhold til, at tilgodese behovet for begge køn Vi ønsker flere mænd på vores område (0-6 års), men det handler mere om italesættelse af faget end ligestilling. I Dagplejen har vi ingen mænd ansat pt. Der har været ganske få mænd ansat i tidens løb. Når der har været mænd ansat, har vi forsøgt at inkludere dem bedst muligt. De har altid deltaget i kursusvirksomhed på lige for med de kvindelige dagplejere. Desuden etablerede vi en netværksgruppe for de mandlige dagplejere, hvor de kunne give hinanden sparring på det at være mand i en kvindedomineret verden. Vi gør os tanker omkring køn både ved rekruttering og kursusindhold - yderligere er ikke nødvendigt. Ja, der er ligestilling Ikke nødvendigt. Der er allerede en fin fordeling af mænd og kvinder i afdelingen Vi finder det relevant, og vi gør det i den udstrækning det er muligt. Vi vil gerne rekruttere flere mandlige medarbejdere, men det er så vidt vi ved, ikke muligt/lovligt at gøre direkte. Mulighed for vejledning vil være godt. Dog ikke top aktuelt pga. lav udskiftning af medarbejdere. Borgere i målgruppen omkring kerneydelser er så jeg mener kønsopmærksomhed er en relevant overvejelse. NEJ Vi har stort set lige mange mænd og kvinder ansat, og det vil fortsat tilstræbes, at der er en nogenlunde ligelig fordeling, da vi ser et som en fordel ift. vores elevgruppe. JA. VI ER LIDT FLERE KVINDER END MÆND. Der kan i situationer være behov, og der tager vi dialogen om dette. da det primært er kvinder der er ansat på 0-6 års området, kunne det give mening at arbejde med at tiltrække flere kvalificerede mænd til stillingerne Nej vi ansætter folk ud fra deres faglige kompetencer og ikke ud fra et ønske om 50% mk i personalegruppen. Det kunne være skønt, men et absurd kriterie for valg. Jeg oplever at udfordringer er, at flest kvinder søger arbejde i mit arbejdsområde, hvor imod jeg gerne så at flere mænd kom ind og var med, da de kan bidrage som rolle model på en anden måde en kvinder. Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt, at arbejde med ligestilling indenfor vores fagområde / kerneydelse. Der er dog lagt vægt på kvalifikationer / kompetencer / fagligheden og ikke på køn. Vi arbejder med det, men det er ikke skrevet ned i procedurer mv. Der er også regler for at vi fx ikke må annoncere specifikt efter mænd. Vi gør netop hvad vi kan for ikke at gøre forskel. At italesætte særlige tiltag som netop sætter fokus på kønsforskellen - ville i min optik være at gå den forkerte vej. der er ikke noget kønsmæssigt problem på vor arbejdsplads - og det har vi ganske enkelt ikke plads til at have.

8 12. Hvordan kan I indtænke ligestillingsperspektivet på jeres område? Tænker ikke en særlig indsats. Der er næsten ligelig andel i ledergruppen af mænd og kvinder. - Og der er ansat både mænd og kvinder i afdelingen. Ser efter den bedst uddannede Vi er rimeligt ligestillede, så det gøres jo i alt Det klarer FOA for os.? Ikke relevant ud over det beskrevne. Som vi gør pt.? Bedre fokus på hvad mænd gør af forskel for de ændre medborgere Så længe der ikke er nogle der påtaler det som en udfordring eller et problem i afdelingen, så har jeg leder heller ikke tænkt mig at bruge ressourcer på det. Det er ikke særligt aktuelt. Ved ikke. Vi kan måske i højere grad drøfte, om vores tilbud er tilstrækkelig bredt, sådan at vi sikrer, at virkeligheden også er som vi forestiller os. Ved stillingsopslag og generelt italesættelse af vores pædagogiske fag? Vi sætter i forhold vores kerneydelse allerede fokus på det. I forhold til rekrutering, så ændrer vi ikke den procedure, vi har nu. Vi vil gerne indtænke ligestillingsperspektivet ved rekruttering, men også ved udformning af indsatser og aktiviteter. Som nu at sikre en nogenlunde ligelig fordeling Det er jeg ikke afklaret om. Det er en vigtig del af vores arbejde med børn og unge samt i samarbejdet mellem alle skolens ansatte. være mere bevidste om at tiltrække flere mænd til de pædagogiske stillinger Det har vi ikke tænkt over. Der er ingen planer på dette område. vi forsøger at indkalde bredt til vores ansættelses samtaler, men ofte er kvinderne i flertal i ansøgnings bunke Vi følger ligebehandlingsloven som omhandler ligebehandling af mænd og kvinder ved ansættelser, forfremmelser, efteruddannelser, arbejdsvilkår samt barsel m.v. På samme måde som nu, men måske mere bevidst tale om det i ledergruppen. Det gøres allerede Vi fortsætter med at deltage i Mænds Sundhedsuge. Øvrige kommentarer Det sociale område er for f.eks socialrådgivere overrepræsenteret i forhold til kvinder, som tager denne uddannelse. Ser det ikke som det store problem i hverdagen Jeg mener at spørgsmålene er mere rettet til kontorpersonale og lign. end de er til plejepersonale på et plejecenter. Syntes, at vi er godt med i forhold til begge køn i personalegruppen. Vores medlemmer er ligeledes godt repræsenteret i forhold til begge køn. Hos os er kvalifikationerne naturligvis vigtige, og derudover ser vi det som noget positivt, hvis medarbejderstaben afspejler de mennesker, der er i det omgivende samfund - både hvad angår køn, etnicitet osv. I år 2015 burde ligestilling ikke være en kønskamp. Løn og tildeling af opgaver burde afspejles i ens faglige kompetencer.

9 Samlet status Respondenter Procent Nogen svar 4 7,8% Gennemført 47 92,2% I alt ,0%

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet)

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Ja Nej 2. Har I målsætninger

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holstebro Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skive Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Københavns Erhvervsakademi 1 Indhold Status om ligestilling fra Københavns Erhvervsakademi 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Københavns Erhvervsakademi Vores

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Erhvervsakademiet Dania 1 Indhold Status om ligestilling fra Erhvervsakademiet Dania 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Erhvervsakademiet Dania Vores gode

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) 1 Indhold Status om ligestilling fra Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af hk@kea.dk for Københavns Erhvervsakademi 2013-11-07 14:12 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNES LIGESTILINGSREDEGØRELSE 2015. KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNES LIGESTILINGSREDEGØRELSE 2015. KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Slagelse Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Patent- og Varemærkestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Patent- og Varemærkestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Patent- og Varemærkestyrelsen

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Konkurrence-

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Arbejdsskadestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Arbejdsskadestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Arbejdsskadestyrelsen Vores gode eksempler

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Ifølge ligestillingslovens 5, stk. 1 skal ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder med mere end 50 ansatte hvert andet år inden den 1. september udarbejde

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Designskolen Kolding 1 Indhold Status om ligestilling fra Designskolen Kolding 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Designskolen Kolding 5 Vores gode eksempler

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 SKAT 1 Indhold Status om ligestilling fra SKAT 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for SKAT Vores gode eksempler for SKAT 6 P E R S O N A L E O M R Å D E T Hvad

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet 1 Indhold Status om ligestilling fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odense Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kofoeds Skole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Region Nordjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra Region Nordjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Region Nordjylland 5 Vores gode eksempler for

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 University College Nordjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra University College Nordjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for University College Nordjylland

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Det Danske Filminstitut 1 Indhold Status om ligestilling fra Det Danske Filminstitut 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Det Danske Filminstitut Vores gode

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarsministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarsministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarsministeriets

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 1 Indhold Status om ligestilling fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 3

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 IT-Universitetet i København 1 Indhold Status om ligestilling fra IT-Universitetet i København 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for IT-Universitetet i København

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lejre Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lejre Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lejre Kommune Vores gode eksempler for Lejre Kommune 6

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Institut for Menneskerettigheder 1 Indhold Status om ligestilling fra Institut for Menneskerettigheder 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Hjemmeværnet 1 Indhold Status om ligestilling fra Hjemmeværnet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Hjemmeværnet Vores gode eksempler for Hjemmeværnet 6 P E

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Søfartsstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Søfartsstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Søfartsstyrelsen Vores gode eksempler for Søfartsstyrelsen

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland

Professionshøjskolen University College Sjælland Professionshøjskolen University College Sjælland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Esbjerg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Statens Serum Institut 1 Indhold Status om ligestilling fra Statens Serum Institut 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Statens Serum Institut Vores gode eksempler

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aalborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Aalborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aalborg Kommune Vores gode eksempler for Aalborg Kommune

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering):

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering): Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering): Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder,

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra Kulturministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra Kulturministeriet 1 Ligestillingsrapport 2013 fra Kulturministeriet Indledning Ligestillingsrapporten giver en overordnet status på indsatsen for ligestilling på Kulturministeriets område i perioden 2011 2013. Ligestillingsrapporten

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 1 Indhold Status om ligestilling fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af ali@modst.dk for Statens Administration 2013-11-08 08:37 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet

Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. november 2003 Kontor: Sekr. J.nr.: 2003-030-12 Sagsbeh.: SIS Fil-navn: Ligestillingsrapport nov.2003.doc Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Tønder Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af steen.wistoft@skat.dk for SKAT 2013-10-31 14:25 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Næstved Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Næstved Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Næstved Kommune Vores gode eksempler for Næstved Kommune

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Næstved Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Rødovre Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Rødovre Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Rødovre Kommune Vores gode eksempler for Rødovre Kommune

Læs mere

Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af maria.kapsali-ibsen@natmus.dk for Nationalmuseet 2013-09-23 11:48 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Roskilde Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Roskilde Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Roskilde Kommune 5 Vores gode eksempler for Roskilde

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Kystdirektoratet 1 Indhold Status om ligestilling fra Kystdirektoratet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Kystdirektoratet Vores gode eksempler for Kystdirektoratet

Læs mere

Forsvarsministeriets departement

Forsvarsministeriets departement Forsvarsministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Professionshøjskolen University College Lillebælt

Professionshøjskolen University College Lillebælt Professionshøjskolen University College Lillebælt Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Udfyldt af psl@faaborgmidtfyn.dk for Faaborg-Midtfyn Kommune 2013-09-26 13:51 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle kommuner

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lsu@ens.dk for Energistyrelsen 2013-11-05 11:11 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af bsj.hr@cbs.dk for Copenhagen Business School 2013-10-28 15:00 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det Page 1 of 5 Print og gem indberetningsskemaet Den endelige indberetning fremgår nedenstående side. For at kunne dokumentere indberetning af ligestillingsredegørelsen, bedes du gemme denne kvitteringsside

Læs mere

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 1. Indledning Socialministeriets ligestillingsrapport sammenfatter ligestillingsforholdene på de 7 institutioner under Socialministeriet, der har mere end 50

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Punkt nr. 2 - Ligestillingsredegørelse 2015 for Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 8

Punkt nr. 2 - Ligestillingsredegørelse 2015 for Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 8 Bilag 1 - Side -1 af 8 Bilag 1 REGION HOVEDSTADENS INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lo@ams.dk for Arbejdsmarkedsstyrelsen 2013-11-10 23:25 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Erhvervsakademi Sydvest

Erhvervsakademi Sydvest Erhvervsakademi Sydvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af mlmo@phmetropol.dk for Professionshøjskolen Metropol 2013-11-07 18:18 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 6 45QR-9PZR-6SM1 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af hban@langelandkommune.dk for Langeland Kommune 2013-10-28 16:30 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Copenhagen Business School

Copenhagen Business School Copenhagen Business School Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Side 1 af 6 EE88-9NRM-6TTP KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af mettesoe@ruc.dk for Roskilde Universitet 2013-10-08 10:53 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af omma@sa.dk for Statens Arkiver 2013-10-28 09:07 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Region Midtjylland Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus Arkitektskolen Aarhus Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Region Sjælland Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen

Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen i Aarhus Kommune Side 1 af 5 Aarhus Kommune vil være en mangfoldig arbejdsplads, der så vidt muligt afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core... 1 af 6 30-09-2015 15:58 JJRX-C6ZM-8WK6 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af ala@dma.dk for Søfartsstyrelsen 2013-10-24 13:06 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af ali@modst.dk for Digitaliseringsstyrelsen 2013-11-08 08:31 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af hki@evm.dk for Erhvervstyrelsen 2013-10-16 11:13 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odder Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af spk@socialstyrelsen.dk for Socialstyrelsen 2013-09-27 11:56 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af anjp@halsnaes.dk for Halsnæs Kommune 2013-10-14 09:31 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holbæk Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lyos@trafikstyrelsen.dk for Trafikstyrelsen 2013-09-26 09:48 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af My for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 2013-10-24 17:56 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling

Læs mere