Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015"

Transkript

1 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra?

2 Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder på personaleområdet? Kommentarer til spørgsmål 1 Vi ansætter den bedst egnede Vi mangler mænd i det fag jeg er i derfor forsøger vi at få flere ansat, der er bare ikke så mange er der mandlige ansøgere kommer de altid til samtale vi har den målsætning at vi er lige mange mænd og kvinder 2. Har I taget initiativ til at fremme ligestillingen af kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering af personale? Kommentarer til spørgsmål 2 Der forsøges at indkalde både mænd og kvinder til samtale - der er dog meget få mænd inden for vores område. Vi er opmærksomme på, hvordan vi formulerer jobopslag Jeg har ansat 1 mand i en stilling der ellers plejer at være kvinder i Vi sigter efter at have en balanceret kønsfordeling blandt medarbejderne. Under skyldig hensyntagen til at vi ansætter den bedst egnede. Hvis vi har to lige kvalificerede kandidater, kan køn blive den udslagsgivende faktor når vi skal besætte en stilling. Vi er bevidste om at der skal være en bred sammensætning både køn og aldersmæssigt ved rekruttering Vi inviterer mænd til samtaler, hvis de søger og har et tilpas niveau af kvalifikationer. Vi mangler mandelige lærere Når vi skal besætte stillinger, tænker vi i om der er kvalificerede mænd i ansøgerfeltet, og tager dem med i samtalebunken. vi har også nogen gange udarbejdet stillingsannoncer, der skal tiltrække kvalificerede mænd. Grundet et arbejdsområde som traditionelt har langt flest mænd, har vi i flere tilfælde rekrutteret specifikt efter kvinder. Dette for at sikre bedre samarbejdsrelationer i de enkelte samarbejdsfællesskaber.

3 3. Har I taget initiativ til at fremme ligestillingen af kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering til lederstillinger? Kommentarer til spørgsmål 3 Vi har kønfordeling med i overvejelser, når vi skal sammensætte teams i vores afdelinger. Det siger min sekretær, at de havde...;-) Initiativet består i at vi aldrig ser på kønnet ved ansættelser. Dog har vi ikke ansat ledere de sidste 6 år. 4. Inddrager I kønsaspektet i forbindelse med bevilling og/eller tildeling af kursusog uddannelsestilbud? Kommentarer til spørgsmål 4 mand og kvinder komemr på krsus og uddannelse på lige for. Vi sigter efter både at give kursus- og efteruddannelse til mandlige og kvindelige medarbejdere Handlinger for ligestilling i kerneydelser: 5. Medtænker I kønsperspektivet, når I udarbejder evalueringer, brugerundersøgelse og lignende, således at I får identificeret om der er særlige forhold der gør sig gældende for mænd, kvinder, drenge, piger.? Kommentarer til spørgsmål 5 Vi har et sportstilbud for borgere. Her viser det sig, at det primært tiltrækker drenge. Vi arbejder på at gøre det attraktivt for piger også

4 Ledelsen inddrager køn i vores evaluering af medarbejdernes trivsel og løsning af arbejdsopgaver. I elevernes tivselsundersøgelser ser på på køn. Vi gør det for at danne os overblik over, i hvor grad vi med vores aktivitetstilbud når ud til begge køn. Udvalgte kerneydelser er kun for piger vi oplever ofte kønsspecifikke problematikker ift. f.eks. relationsdannelse, hvor vi tager hensyn til borgerens behov. Vi vil altid vurdere vores målgruppe og søge en medarbejdergruppe, som er afstemt med vores brugere/medlemmer. Vores kønsfordeling er ca. 50 % af hvert køn og aldersfordelingen er godt spredt. Der er taget initiativ til også at sætte fokus på mænd med efterfødselsreaktioner. 6. Bruger I kønsopdelt data for at identificere fx målgruppens fordeling på mænd, kvinder, drenge, piger? Kommentarer til spørgsmål 6 Vi laver f.eks statistik over kriminalitetsudvikling- her opdeler vi i drenge og piger Iagttager deltagerfordelingen på køn Vi sikrer at få kønsopdelt data når vi evaluerer indsatser på Kultur- og Idrætsområdet I Program for læringsledelse kan vi identificere piger og drenges resultatskabelse. Vi måler og er bevidste om kønsfordelingen i målgruppen Hvad mener I med spørgsmålet? Vi ved godt fordelingen af drenge og piger i klasserne. Skolebest. principper vedr. klassedannelse foreskriver en så vidt mulig ligelig vurdering. Det bruges i forbindelse med grundskoleindberetningen Vi tilrettelægger det pædagogiske arbejde, så der tages højde for aktiviteter og venskaber mellem piger og drenge. 7. Har I nedskrevne procedurer og værktøjer til medarbejdere og ledere, så de får indsigt og viden i at ligestillingsvurdere kerneydelser? Ingen kommentarer til spg. 7

5 8. I forbindelse med udarbejdelse af kommunikationsmateriale fx. kampagner, hjemmeside mm. medtager I overvejelser om målgruppens køn, så indhold og form når hele den ønskede målgruppe? Kommentarer til spørgsmål 8 der er ligstilling som jeg ser det på stedet her. Alle har samme betingelserog får samme løn for samme arb. Det er vigtigt for os, at nå hele målgruppen, - på tværs af alder, køn og etnisitet. Vi overvejer jævnligt om vi når vores målgruppe, som jo både indeholder det mandlige og kvindelige køn. Ligeledes er der også andre grupper af unge med forskellige behov som vi forsøger at nå. Derfor bruger vi mange forskellige udtryk og platforme. Målgruppen er forældre - så vi generelt målgruppe som bred Når vi laver pjecer er vi opmærksomme på, at både mænd og kvinder fremgår på billederne. Institutionens FB-side vedligeholdes af en FB-redaktion, hvor der er ligelig kønsfordeling. Der har været en hensigt bag, som handler om hvad der er opmærksomhed på, således opdateringer o.l. taler til begge køn. Ifht. målrettede indsatser som kommunikeres på hjemmeside, har vi overvejelser om målgrupper og hvordan vi formoder kønsfordelingen kan se ud. Det afspejles forhåbentlig i beskrivelser og aktiviteter. Mest ved stillingsannoncer Ved valg af illustrationer i annoncer og flyers tænker vi minus køn eller begge køn. I teksten er vi opmærksomme på, at den skal appelere til mænd. 9. Når I fordeler midler til aktiviteter på jeres område medtager I overvejelser om målgruppens køn? Kommentarer til spørgsmål 9 der er ligstilling som jeg ser det på stedet her. Alle har samme betingelserog får samme løn for samme arb. Der skal lige muligheder for alle, - men ikke nødvendigvis ens tilbud. Vi har altid didaktiske overvejelser i forhold til køn, alder og generel udvikling, når vi planlægger vores aktiviteter Vi tænker i nogle situationer særlige aktiviteter fhv. drenge og piger Det ville vel så netop være omvendt ligestilling. Vi har deltaget i den internationale kampagne Mænds Sundhedsuge. I år tog vi initiativ til en indsats for unge mænd. Vi stiftede JUMP-løbeklub, som er et tilbud for for unge mænd. Trænerne er

6 mænd. Vi har i år gennemført et smertehold kun for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Undervisrne var kvinder. 10. I forbindelse med andre faglige initiativer (der ikke er dækket af de to ovenstående) medtager I overvejelser om målgruppens køn? Kommentarer til spørgsmål 10 der er ligstilling som jeg ser det på stedet her. Alle har samme betingelserog får samme løn for samme arb. I undervisningns sammenhæng laver vi initiativer for hhv. drenge og piger. planlægning af aktiviteter. Hvilket køn henvender aktiviteten sig primært til osv. Enkeltpersoners kønsspecifikke behov tilgodeses Vi gennemgår systematisk medlemsgruppen i forhold til generel trivsel. Dette kan afstedkomme pædagogiske initiativer, som også kan have med køns problematikker at gøre Er bevidste om at kurserne skal kunne rumme både mænd og kvinder Aktiviteter udarbejdes i samarbejde med borgere, og kan udmøntes i aktiviteter kun for mænd eller kun for kvinder. Det gør i forbindelse med svømme og idrætsundervisning I forhold til relationer tænker jeg over om vi har brug for en "mand" eller "kvinde" for at tilgodese borgernes behov for at spejle sig. Fremtidigt arbejde med ligestilling: 11. Hvis I overvejende har svaret nej på de foregående spørgsmål Er det jeres vurdering, at det ikke er nødvendigt at arbejde med ligestilling (på personaleområdet og i forbindelse med kerneydelser) på jeres område og hvorfor? ja Der er ikke den store forskel i forhold til arbejdets art om det er mænd eller kvinder Mændene er kun sparsom repræsenteret inden for pleje og omsorg. De er en meget attraktiv gruppe som i høj grad ses og anerkendes for deres arbejde Ja, i mange af spørgsmålene ville det have været relevant at kunne skrive, at jeg ikke har den type opgaver og derfor ikke relevant (i stedet for ja/nej) Det er ikke nødvendigt der er ikke mange mandlige uddannede på dette område. Det kunne være en tanke at tilsikre en nogenlunde ligelig fordeling af mandlige/kvindelige ansatte ja, mht personaleområdet. Området er præget af kvindefag. Mht kerneydelserne er det viggtigt at arbejde med fokus på køn (ledighed m.m.) Så vidt jeg kan vurdere, er det ikke nødvendigt Vi mener at der er ligestilling, så det ikke e rnødvendigt. Det er en del af vores kerneopgave, at nå bredt ud i målgruppen, - hvorfor vi er meget bevidste om personalesammensætningen.

7 Nej. Der mangler bare mandlige ansøgere osv De kan godt arbejdes langt mere aktivt på rekruttering af mænd inden for social og sundhedsområdet. JA Det er ikke nødvendigt for os. Vi tænker ikke over om det er mænd eller kvinder der udfører arbejdet. Den bedst kvalificeret til opgaven løser opgaven, hvad enten det er en mand eller kvinde. ja. Der er i forvejen jævn kønsfordeling blandt både brugere og medarbejdere. Der er ens vilkår uanset køn i et ansættelsesforhold. nej - ikke umiddelbart nødvendigt Ja Tjaa. Der er klart flest kvinder i lærer og pædagogfaget. Vi ønsker os en 50/50 fordeling, men ikke på bekostning af fagligheden. vi vil overveje situationen. Men har en god følelse af, at der er en god balance i forhold til, at tilgodese behovet for begge køn Vi ønsker flere mænd på vores område (0-6 års), men det handler mere om italesættelse af faget end ligestilling. I Dagplejen har vi ingen mænd ansat pt. Der har været ganske få mænd ansat i tidens løb. Når der har været mænd ansat, har vi forsøgt at inkludere dem bedst muligt. De har altid deltaget i kursusvirksomhed på lige for med de kvindelige dagplejere. Desuden etablerede vi en netværksgruppe for de mandlige dagplejere, hvor de kunne give hinanden sparring på det at være mand i en kvindedomineret verden. Vi gør os tanker omkring køn både ved rekruttering og kursusindhold - yderligere er ikke nødvendigt. Ja, der er ligestilling Ikke nødvendigt. Der er allerede en fin fordeling af mænd og kvinder i afdelingen Vi finder det relevant, og vi gør det i den udstrækning det er muligt. Vi vil gerne rekruttere flere mandlige medarbejdere, men det er så vidt vi ved, ikke muligt/lovligt at gøre direkte. Mulighed for vejledning vil være godt. Dog ikke top aktuelt pga. lav udskiftning af medarbejdere. Borgere i målgruppen omkring kerneydelser er så jeg mener kønsopmærksomhed er en relevant overvejelse. NEJ Vi har stort set lige mange mænd og kvinder ansat, og det vil fortsat tilstræbes, at der er en nogenlunde ligelig fordeling, da vi ser et som en fordel ift. vores elevgruppe. JA. VI ER LIDT FLERE KVINDER END MÆND. Der kan i situationer være behov, og der tager vi dialogen om dette. da det primært er kvinder der er ansat på 0-6 års området, kunne det give mening at arbejde med at tiltrække flere kvalificerede mænd til stillingerne Nej vi ansætter folk ud fra deres faglige kompetencer og ikke ud fra et ønske om 50% mk i personalegruppen. Det kunne være skønt, men et absurd kriterie for valg. Jeg oplever at udfordringer er, at flest kvinder søger arbejde i mit arbejdsområde, hvor imod jeg gerne så at flere mænd kom ind og var med, da de kan bidrage som rolle model på en anden måde en kvinder. Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt, at arbejde med ligestilling indenfor vores fagområde / kerneydelse. Der er dog lagt vægt på kvalifikationer / kompetencer / fagligheden og ikke på køn. Vi arbejder med det, men det er ikke skrevet ned i procedurer mv. Der er også regler for at vi fx ikke må annoncere specifikt efter mænd. Vi gør netop hvad vi kan for ikke at gøre forskel. At italesætte særlige tiltag som netop sætter fokus på kønsforskellen - ville i min optik være at gå den forkerte vej. der er ikke noget kønsmæssigt problem på vor arbejdsplads - og det har vi ganske enkelt ikke plads til at have.

8 12. Hvordan kan I indtænke ligestillingsperspektivet på jeres område? Tænker ikke en særlig indsats. Der er næsten ligelig andel i ledergruppen af mænd og kvinder. - Og der er ansat både mænd og kvinder i afdelingen. Ser efter den bedst uddannede Vi er rimeligt ligestillede, så det gøres jo i alt Det klarer FOA for os.? Ikke relevant ud over det beskrevne. Som vi gør pt.? Bedre fokus på hvad mænd gør af forskel for de ændre medborgere Så længe der ikke er nogle der påtaler det som en udfordring eller et problem i afdelingen, så har jeg leder heller ikke tænkt mig at bruge ressourcer på det. Det er ikke særligt aktuelt. Ved ikke. Vi kan måske i højere grad drøfte, om vores tilbud er tilstrækkelig bredt, sådan at vi sikrer, at virkeligheden også er som vi forestiller os. Ved stillingsopslag og generelt italesættelse af vores pædagogiske fag? Vi sætter i forhold vores kerneydelse allerede fokus på det. I forhold til rekrutering, så ændrer vi ikke den procedure, vi har nu. Vi vil gerne indtænke ligestillingsperspektivet ved rekruttering, men også ved udformning af indsatser og aktiviteter. Som nu at sikre en nogenlunde ligelig fordeling Det er jeg ikke afklaret om. Det er en vigtig del af vores arbejde med børn og unge samt i samarbejdet mellem alle skolens ansatte. være mere bevidste om at tiltrække flere mænd til de pædagogiske stillinger Det har vi ikke tænkt over. Der er ingen planer på dette område. vi forsøger at indkalde bredt til vores ansættelses samtaler, men ofte er kvinderne i flertal i ansøgnings bunke Vi følger ligebehandlingsloven som omhandler ligebehandling af mænd og kvinder ved ansættelser, forfremmelser, efteruddannelser, arbejdsvilkår samt barsel m.v. På samme måde som nu, men måske mere bevidst tale om det i ledergruppen. Det gøres allerede Vi fortsætter med at deltage i Mænds Sundhedsuge. Øvrige kommentarer Det sociale område er for f.eks socialrådgivere overrepræsenteret i forhold til kvinder, som tager denne uddannelse. Ser det ikke som det store problem i hverdagen Jeg mener at spørgsmålene er mere rettet til kontorpersonale og lign. end de er til plejepersonale på et plejecenter. Syntes, at vi er godt med i forhold til begge køn i personalegruppen. Vores medlemmer er ligeledes godt repræsenteret i forhold til begge køn. Hos os er kvalifikationerne naturligvis vigtige, og derudover ser vi det som noget positivt, hvis medarbejderstaben afspejler de mennesker, der er i det omgivende samfund - både hvad angår køn, etnicitet osv. I år 2015 burde ligestilling ikke være en kønskamp. Løn og tildeling af opgaver burde afspejles i ens faglige kompetencer.

9 Samlet status Respondenter Procent Nogen svar 4 7,8% Gennemført 47 92,2% I alt ,0%

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Roskilde Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Patientombuddet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding Designskolen Kolding Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Styrelsen for IT og Læring

Styrelsen for IT og Læring Styrelsen for IT og Læring Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Civilstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet)

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Ja Nej 2. Har I målsætninger

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut EVA - Danmarks Evalueringsinstitut Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Socialstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnskommandoen Hjemmeværnskommandoen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi Københavns Erhvervsakademi Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ankestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Professionshøjskolen University College Nordjylland Professionshøjskolen University College Nordjylland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors)

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest

Erhvervsakademi Midtvest Erhvervsakademi Midtvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen

Patent- og Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Norddjurs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Den Danske Filmskole

Den Danske Filmskole Den Danske Filmskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Tinglysning Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Dania Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Furesø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Statsforvaltningen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holstebro Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Professionshøjskolen UCC

Professionshøjskolen UCC Professionshøjskolen UCC Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Danmarks Medie og Journalisthøjskole Danmarks Medie og Journalisthøjskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sikkerhedsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Søfartsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lolland Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Energistyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kolding Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Danmarks Statistik Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejen Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Nationalmuseet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brønderslev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skive Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets departement

Beskæftigelsesministeriets departement Beskæftigelsesministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hjørring Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater DMI Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 EA Copenhagen Business Academy 1 Indhold Status om ligestilling fra EA Copenhagen Business Academy 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for EA Copenhagen Business

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Herlev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen.

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen. Til: Koncerndirektionen Koncern Organisation og Personale Enhed for personalepolitik og arbejdsmiljø Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5000 Ref.: Mette Rye Dato: 16. september 2013 Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Gladsaxe Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Skanderborg Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Horsens Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejdirektoratet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skanderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aabenraa Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sønderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Politiet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hørsholm Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Thisted Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Stevns Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Køge Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hvidovre Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fødevarestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Direktoratet for kriminalforsorgen

Direktoratet for kriminalforsorgen Direktoratet for kriminalforsorgen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?p...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?p... Side 1 af 6 M68L-36RQ-8WT1 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Glostrup Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Billund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Københavns Erhvervsakademi 1 Indhold Status om ligestilling fra Københavns Erhvervsakademi 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Københavns Erhvervsakademi Vores

Læs mere

Finansministeriets departement

Finansministeriets departement Finansministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Herning Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brøndby Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fredericia Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Forsvarsministeriets Personalestyrelse Forsvarsministeriets Personalestyrelse Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Kulturministeriets departement

Kulturministeriets departement Kulturministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Gentofte Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Helsingør Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet?

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Indberetning af ligestillingsredegørelse 2017 Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? 2. Har I eller måltal for ligestilling

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Halsnæs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Randers Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Naturstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere