BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER"

Transkript

1 Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger noget om udvklngen mod lgeløn og lgestllng: Tabel 1. Den procentvse udvklng beskæftgelse og løn for kvndelge, fastansatte DJ- peroden vser, at kvndernes andel af de beskæftgede, fastansatte DJ er steget jævn med ca. ½-1 pct. om året peroden frem tl årtusndeskftet, hvorefter den lå nogenlunde fast på 35%. Fra 2005 steg den ekstraordnært tl 38 %, ford hovedparten af de 400 deltdsansatte, der da kom med statstkken omregnet tl fuld td, var kvnder, men har sden 2007 lgget nogenlunde fast på 39%. Da tlgangen tl DJ både af ny dmtterede og andre ndmeldte er nogenlunde lgelgt fordelt på mænd og kvnder, og der er en overvægt af mænd den generaton, der er på vej tl at forlade arbejdsmarkedet, er der tegn på en fortsat gradvs udlgnng mod balance. Lønudjævnngen mellem mænd og kvnder er dermod gået stå allerede 1990 erne, det det sden har lgget nogenlunde fast, at kvnder gennemsntlgt tjener knap 6 % mndre end mænd. På hele det prvate arbejdsmarked er forskellen dog næsten tre gange så stor nemlg ca. 17 %. Der er således en nogenlunde permanent lønforskel mellem mændenes og kvndernes løngennemsnt på godt kr. Knap en fjerdedel af denne forskel kan dog forklares med, at mændene langt højere grad en kvnderne har arbejde på skæve tdspunkter, der udløser genetllæg. Mændenes stllnger udløser også ldt større funktonstllæg end kvnderne. Kvnderne er også overrepræsenteret deltdsstllnger (12% mod 5% af mændene), der selv omregnet tl fuld td lgger væsentlgt under gennemsnttet. Samtdg har kvnderne gennemsnt 2 års kortere ancenntet på medearbejdsmarkedet. Så en stor del af den tlsyneladende permanente lønforskel på ca. 6% mellem mænds og kvnders løngennemsnt kan forklares saglge grunde, så man må generelt sge, at det lgelønsmæssgt kke står så slemt tl mederne som på arbejdsmarkedet generelt. Ikke desto mndre fndes en stor del af forskellen på det personlge tllæg, og DJ gennemfører derfor hvert år samarbejde med tlldsrepræsentanterne lgelønstjek på fordelngen af de personlge tllæg. Det er også ved overenskomstfornyelserne lykkedes at få nd flere overenskomster, at medarbejdere der på regulerngstdspunktet er fraværende pga. gravdtets-, barsels eller forældreorlovs-fravær, reguleres som gennemsnttet af de øvrge, da der har været en tendens tl, at fraværende medarbejdere blev sprunget over ved den årlge lønregulerng, og aldrg fk mulghed for at ndhente efterslæbet.

2 Forbundet har også ved særlge lønforhandlngskurser for kvnder søgt at modarbejde en tendens tl, at kvnder accepterede en lavere startløn ved begyndelsen af deres karrere, som kke senere blev fuldt ndhentet. Dette modbevser dog heldgvs af den dmttendstatstk for journalstuddannede, der gennem tre år har vst, at de nyuddannede kvnder får stort set samme startløn som deres mandlge kolleger. Dermod er tlgangen tl DJ af med anden uddannelsesbaggrund end journalst en klde tl den permanente statstske lønforskel, da en overvægt af dsse er kvnder jobs med lønnnger under gennemsnttet. Eksempelvs vser statstkken for oktober, at selv om kvnderne provnsen var topscorere med en gennemsntlg fra - på 2,4%, så steg provnskvndernes løngennemsnt kun med 1,4% kraft af alle de nye, der kom nd statstkken med lønnnger under gennemsnttet. Tabel 2. Den procentvse udvklng beskæftgelse og løn for kvndelge, ansatte DJ- fordelt på medetyper (1995-) vser, at det prmært er dagbladene, der trækker ned den gennemsntlge kvndeandel af de beskæftgede. Her var kun 33% af de ansatte kvnder, og da dagbladene fortsat er det største beskæftgelsesområde. På nyhedsbureauer nåede kvndeandelen kun 32%. På organsatonsblade er der en let overrepræsentaton på 42% forhold tl gennemsnttet på 39%, mens der næsten er numersk lgestllng nden for kommunkatonsområdet med 51% kvnder offentlg kommunkaton og 48% prvat kommunkaton. At ugeblade og magasner tlsyneladende også har lgestllng med 55% kvnder dækker over, at der fndes ca. lge mange stort set rene kvnde- og rene mande-arbejdspladser branchen. Forlagsbranchen er med ca. 60% kvnder nogenlunde samme karakter. Hvad lønforskellen mellem mænd og kvnder angår, er det karakterstsk, at det er dagbladene, nyhedstjenester og prvat nformaton, der har størst problemer med lgeløn, mens de øvrge medeområder lgger på eller en anelse over gennemsnttet. På ngen meder tjener kvnderne dog mere end mændene gennemsnt. Tabel 3. Den procentvse udvklng beskæftgelse og løn for kvndelge, fastansatte DJ- fordelt på stllnger (1997-) vser, at der forhold tl alle fastansatte (39% kvnder) er forholdsvs flere kvnder blandt redaktonschefer (48%), layoutere og grafkere (62%), kommunkatonsfolk (53%), webredaktører (52%), forlagsredaktører (71%), researchere (61%), tlrettelæggere (55%), studeværter (44%) og tekstere (57%). Der hvor kvnderne er forholdsvs undertal er stllnger som redaktonssekretær (36%), lokalredaktør (35%) og redaktør (33%) den trykte presse, samt de tradtonelle teknktunge "mandefag" som pressefotograf (13%), fotograf (27%), web-master (25%), producer (20%), tvfotograf (21%) og redgerngsteknker (21%). Med hensyn tl løn lgger kvnderne gennemsntlgt under landsresultatet stllnger som redaktonschef, bladtegner, kommunkatonsfolk og chefer, fotografer, studeværter, producere, tv-fotografer og tekstere.

3 Kun antalsmæssgt ubetydelge stllngskategorer som web-master, undervser og researcher har kvnderne en højere gennemsntsløn end mændene. Der er løn-opgørelserne kke taget hensyn tl forskelle ancenntet eller graden af genebetalt arbejde, der tlsammen med den skæve fordelng på stllnger og mede/stof-typer betyder, at kvnderne tlsyneladende nu permanent lgger 3 % under løngennemsnttet for begge køn eller 6 % under mændenes lønnveau. Tabel 4. Med hensyn tl lønudvklngen de forskellge meder (dvs. når man sammenlgner den gennemsntlge lønforhøjelse for mænd og kvnder, der sad samme stllng og ) er der kke noget der tyder på tltagende lgelønsproblemer. Snarere tværtmod. Kvnderne opnår generelt procentvs større lønforhøjelser end mændene. Men det skal de jo også have, hvs man har en ambton om at udlgne forskellene. Fra okt. tl okt. steg kvnderne med 2,3%, mens mændene steg med gennemsnt 2,0%. Over en 5- årg perode har kvnderne opnået en gennemsntlg reel på 20%, mens den for mændene har været 18%. På dagblade, dstrktsblade, organsatonsblade, nyhedsbureauer, rado/tv, offentlg kommunkaton, undervsnng og prvat fotografsk vrksomhed har kvnderne opnået større procentvs lønfremgang. Kun på netmeder, prvat kommunkaton, offentlg fotografsk vrksomhed og forlag har mændene opnået større gennemsntlg procentvs lønfremgang. Kun på ugeblade/magasner er erne nogenlunde lgelgt fordelt. Kgger man tlsvarende på lønudvklngen på de enkelte stllnger, er der stort set balance de store antalsmæssgt betydende stllngsgrupper, dog gen med en svag tendens tl, at det er de ledende stllnger, mændene - ud over forvejen at have den højeste løn - også skrer sg de største er. Således er to af de stllngstyper, hvor mændene er rendt med den største procentvse (af en forvejen højere løn) stllngerne som redaktør og redaktonschef. Men også lavtlønsstllngerne som layouter, fotograf, webmaster og forlagsredaktør, er mændene procentvst steget mest. I alle andre stllngsgrupper har knderne enten fået det samme eller mere end mændene. Flemmng Renvard, faglg konsulent

4 Tabel 1. DANSK JOURNALISTFORBUND Lønstatstk for oktober KVINDELIGE FASTANSATTE DJ-MEDLEMMERS PROCENTVISE BESKÆFTIGELSE OG AFLØNNING PERIODEN DJ Medlemmer Heraf kvnder Kvnder % Gennemsntsløn Gennemsnt kvnder Kvnder %

5 Tabel 2. KVINDELIGE FASTANSATTE DJ-MEDLEMMERS PROCENTVISE BESKÆFTIGELSE OG AFLØNNING FORDELT PÅ MEDIETYPER Dansk Journalstforbund - Lønstatstk september 1995 og fastansatte Heraf kvnder Kvnder % Gennemsnt udbetalt løn Gennemsnt kvnder Dfference kroner Kvnders Lønnveau % Alle DJ Dagblade Dstrktsblade Ugeblade, 95 magasner Organsatons- 95 blade Nyhedsbureauer Rado-TV Offentlg 95 Kommunkaton Prvat 95 Kommunkaton Undervsnng Forlag

6 Tabel 3. KVINDELIGE FASTANSATTE DJ-MEDLEMMERS PROCENTVISE BESKÆFTIGELSE OG AFLØNNING FORDELT PÅ STILLINGER Dansk Journalstforbund - Lønstatstk oktober fastansatte Heraf kvnder Kvnder % Gennemsnt udbetalt løn Gennemsnt kvnder Kvnder % Journalst/Reporter Redaktonssekretær Lokalredaktør Redaktør/Fagredaktør Redaktonschef Pressefotograf/Blledjournalst Blledredaktør Layouter, grafker, desgner Vsualzer, Nyhedsgrafker Bladtegner Inf.medarbejder/Komm.konsulent Informatonschef/Pressechef Fotograf Web-redaktør/Multmedeproducer Web-master/IT-konsulent Undervser meder og journalstk I alt

7 - fastansatte Heraf kvnder Kvnder % Gennemsnt udbetalt løn Gennemsnt kvnder Kvnder % - stllnger fortsat Forlagsredaktør Researcher Programmedarbejder/Tlrettelægger Tlrettelægger/TV-nstruktør Produktonsmedarbejder/TV (lyd, lys, afv.) Studevært Producer TV-,Flm-,ENG- og Vdeofotograf Tekster, Versonst Redgerngsteknker/Klpper/Edtor I alt

8 Tabel 4. MEDIER - Gennemsntsløn alt (grundløn + personlgt tllæg + funktonstllæg + genetllæg), fast løn (grundløn + personlgt tllæg) og antal henholdsvs og, samt beregnet (stgnng gennemsntsløn alt) og reel (stgnng fast løn for hvert enkelt medlem) Gennemsntsløn alt Gennemsnts løn alt Beregnet antal medl. Hele landet, alle Alle ,9 2, Kvnder ,8 2, Mænd ,0 2, Dagblade, alle Alle ,4 1, Kvnder ,8 1,9 496 Mænd ,7 1, Dstrktsblade Alle ,3 1,8 47 Kvnder ,8 2,2 13 Mænd ,4 1,7 34 Ugeblade og magasner Alle ,9 1,4 253 Kvnder ,4 1,4 141 Mænd ,6 1,5 112 Organsatonsblade Alle ,1 2,0 104 Kvnder ,7 2,8 36 Mænd ,1 1,6 68 Net-meder Alle ,5 4,7 12 Kvnder ,8 2,1 3 Mænd ,0 5,5 9 Nyhedsbureauer og -tjenester Alle ,3 1,7 83 Kvnder ,9 2,4 23 Mænd ,7 1,4 60

9 - Gennemsntsløn alt Gennemsnts løn alt Beregnet antal medl. Rado og tv Alle ,4 3,1 499 Kvnder ,0 3,4 165 Mænd ,6 2,9 334 Kommunkaton, offentlg Alle ,9 3,6 77 Kvnder ,2 4,2 32 Mænd ,4 3,3 45 Kommunkaton, prvat Alle ,7 3,2 194 Kvnder ,3 2,5 86 Mænd ,0 3,7 108 Undervsnng Alle ,0 2,1 38 Kvnder ,7 3,4 11 Mænd ,4 1,5 27 Prvat fotografsk vrksomhed Alle ,5 2,8 11 Kvnder ,0 8,9 3 Mænd ,3 0,5 8 Offentlg fotografsk vrksomhed Alle ,3 3,2 7 Kvnder ,6 2,1 4 Mænd ,2 4,7 3 Forlag Alle ,9 2,7 14 Kvnder ,4 1,8 9 Mænd ,6 4,2 5

10 - Gennemsntsløn alt (grundløn + personlgt tllæg + funktonstllæg + genetllæg), fast løn (grundløn + personlgt tllæg) og antal henholdsvs og, samt beregnet (stgnng gennemsntsløn alt) og reel (stgnng fast løn for hver enkelt medlem) STILLINGER Gennemsntsløn alt Gennemsntsløn alt Beregnet antal medl. Alle stllnger Alle ,9 2, Kvnder ,8 2, Mænd ,0 2, Journalst, Reporter Alle ,0 2, Kvnder ,9 2,3 488 Mænd ,0 1,8 860 Redaktonssekretær Alle ,7 1,4 371 Kvnder ,0 1,4 123 Mænd ,0 1,4 248 Lokalredaktør Alle ,2 1,0 56 Kvnder ,4 0,9 16 Mænd ,3 1,0 40 Redaktør, Fagredaktør Alle ,7 2,4 146 Kvnder ,2 1,9 47 Mænd ,0 2,7 99 Redaktonschef Alle ,5 2,8 18 Kvnder ,4 2,2 9 Mænd ,3 3,4 9 Pressefotograf, Fotojournalst Alle ,5 1,7 139 Kvnder ,6 2,1 20 Mænd ,8 1,7 119

11 Gennemsntsløn alt - Gennemsntsløn alt Beregnet antal medl. Blledredaktør Alle ,8 1,1 21 Kvnder ,8 1,4 8 Mænd ,1 1,0 13 Layouter, Grafker, Desgner Alle ,0 1,8 126 Kvnder ,9 1,6 72 Mænd ,6 1,9 54 Layoutchef Alle ,6 2,5 10 Kvnder ,7 3,3 7 Mænd ,3 0,7 3 Vsualzer, Nyhedsgrafker Alle ,6 1,1 18 Kvnder ,3 1,0 6 Mænd ,5 1,1 12 Bladtegner Alle ,6 0,8 6 Kvnder ,0 0,8 3 Mænd ,0 0,8 3 Kommunkatonskonsulent Alle ,6 3,2 127 Kvnder ,4 3,5 56 Mænd ,8 3,0 71 Informatonschef, Pressechef Alle ,1 3,5 52 Kvnder ,8 3,6 16 Mænd ,9 3,5 36 Fotograf (reklame, portræt, kln.) Alle ,6 1,6 35 Kvnder ,3 1,2 7 Mænd ,2 1,6 28

12 - Gennemsntsløn alt Gennemsntsløn alt Beregnet antal medl. Webredaktør, Multmedeprod. Alle ,3 1,9 36 Kvnder ,3 1,9 19 Mænd ,0 1,8 17 Webmaster, IT-konsulent Alle ,5 3,0 7 Kvnder ,8 2,1 2 Mænd ,3 3,4 5 Undervser meder og journ. Alle ,9 2,8 41 Kvnder ,8 4,2 12 Mænd ,1 2,2 29 Forlagsredaktør Alle ,0 2,4 6 Kvnder ,3 1,9 4 Mænd ,3 3,2 2 Researcher Alle ,6 2,7 9 Kvnder ,8 3,0 7 Mænd ,4 1,8 2 Programmedarbejder, Journalst Alle ,4 3,4 69 Kvnder ,1 3,5 21 Mænd ,2 3,4 48 Tlrettelægger, TV-nstruktør Alle ,4 0,6 3 Kvnder ,1 1,9 1 Mænd ,6 0,0 2 Prod.medarbejder (lyd/lys/mx) Alle ,0 2,8 45 Kvnder ,1 3,1 14 Mænd ,4 2,6 31

13 - Gennemsntsløn alt Gennemsntsløn alt Beregnet antal medl. Studevært Alle ,1 3,7 46 Kvnder ,6 3,9 24 Mænd ,0 3,5 22 Producer Alle ,7 2,7 40 Kvnder ,2 2,8 9 Mænd ,6 2,7 31 Producent Alle ,2 3,9 3 Kvnder ,8. - Mænd ,6 3,9 3 TV-, Flm- og reporter-fotograf Alle ,7 2,4 32 Kvnder ,0 3,5 4 Mænd ,0 2,3 28 Tekster, Versonst Alle ,1 2,3 6 Kvnder ,1 3,0 2 Mænd ,3 2,0 4 Red.teknker, Klpper, Edtor Alle ,5 2,8 35 Kvnder ,0 2,9 7 Mænd ,9 2,7 28 Andet Alle ,1 2,7 29 Kvnder ,6 3,0 18 Mænd ,4 2,2 11

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte medlemmer 2013-2014 DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2013 og 2014 har i gennemsnit opnået en lønstigning på 1,8% i den faste løn Lønniveauet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Lønstatistik 2003-2004

Lønstatistik 2003-2004 Tillæg til JOURNALISTEN nr. 2 / 2005: Lønstatistik 2003-2004 % 6 5 4 3 Løn- og prisudvikling okt.1999 - okt. 2004 3,3% 2,7% LØNUDVIKLINGEN DEN REELLE LØNSTIGNING Lønudvikling på 3,3% DJ-medlemmer, der

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Lønsystemer fordele og ulemper ved forskellige modeller

Lønsystemer fordele og ulemper ved forskellige modeller Lønsystemer fordele og ulemper ved forskellige modeller Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard, faglig afdeling Marts 2012 Forskellige lønsystemer giver forskellige fordele og ulemper. Nedenfor gennemgås

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Faglig konsulent Flemming Reinvard Februar 2013 Løn er ikke alt! Tal virker umiddelbart objektive og autoritative. Men beregninger af

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET Undersøgelsen er gennemført af: Thomas Lejre og Sine Prahl Uddannelses- og Forskningsafdelingen Omslag

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere