3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen"

Transkript

1 Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1. Lovforslaget baggrund og indhold Lovforslaget om udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv. er en udmøntning af satspuljeaftalen for 2015 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Med lovforslaget foreslås det, at kommunalbestyrelsen forpligtes til at tilbyde indledende og koordinerende rådgivning til alle kvinder, der tager ophold på en boform efter servicelovens 109, hvor det i dag kun er kvinder med børn, der skal have tilbud om rådgivning. Det foreslås endvidere, at kommunen pålægges at iværksætte en indledende rådgivning så tidligt som muligt efter orientering om optagelse i boformen, der skal introducere kvinden til en koordinerende rådgivning vedrørende bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen mv. samt skabe kontakt mellem kvinden og en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning. Endelig præciseres det, at den koordinerende rådgivning skal iværksættes senest, når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes. Det foreslås derudover, at der for boformerne i servicelovens 109 og 110 indsættes en pligt til senest tre hverdage efter afgørelse om optagelse i boformerne at give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der efter serviceloven har pligt til at yde hjælp til borgeren. Det foreslås endvidere, at der for boformerne indføres en pligt til inden udskrivning fra boformerne, dog senest tre hverdage herefter, at give en orientering herom til kommunalbestyrelsen. 2. Hørte organisationer Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om sociale tilbud (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) har været i høring i perioden 19. november 2014 til 17. december Der er modtaget høringssvar fra følgende organisationer: Aarhus Kommune, Ankestyrelsen, Dansk Erhverv, Dansk Socialrådgiverforening, Datatilsynet, Institut for Menneskerettigheder, KL, LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre, Mødrehjælpen, Røde Kors, Rådet for Socialt Udsatte, Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse, SAND de hjemløses landsorganisation, Selveje Danmark og Socialpædagogernes Landsforbund. Side 1 af 10

2 Endvidere har følgende organisationer svaret, men har ikke haft bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening, FOA, LOS De private sociale tilbud, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet. 3. Høringsparternes bemærkninger Lovforslaget er generelt blevet positivt modtaget af høringsparterne, og flere af høringsparterne giver således udtryk for tilfredshed med både forslaget om udvidelse og styrkelse af den nuværende rådgivningsordning i servicelovens 109, stk. 4, samt forslaget om indførelse af en orienteringspligt for boformer efter servicelovens 109 og 110. Nedenfor er gengivet de væsentligste punkter i de modtagne høringssvar samt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds bemærkninger hertil Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen i servicelovens 109, stk. 4 LOKK, Mødrehjælpen og Socialpædagogernes Landsforbund påpeger, at der har været flere kommuner, der ikke har implementeret den nuværende rådgivningsordning tilfredsstillende. LOKK spørger i den forbindelse til, hvordan den foreslåede udvidede ordning tager højde for de problemer, der er i den nuværende ordning. Det foreslås i den forbindelse, at det i de kommuner, hvor ordningen ikke fungerer, vil være muligt at etablere alternative ordninger. Det foreslås som eksempel, at der gives mulighed for, at flere kommunerne deles om en rådgiver, der har sin gang på flere kvindekrisecentre. LOKK foreslår endvidere, at det i afsnit i lovforslagets almindelige bemærkninger præciseres, at kommunen er forpligtet til at kontakte kvinden eller krisecentret med henblik på at iværksætte den indledende rådgivning, idet ikke alle kommuner i dag lever op til deres rådgivningsforpligtelse. Det foreslås endvidere, at kommunerne skal forpligtes til at oplyse kvindekrisecentrene om, hvilken afdeling og hvilke medarbejdere, der varetager rådgivningsopgaven. Mødrehjælpen udtrykker bekymring for, at det trods ændringerne i lovforslaget, kun er en række af kvinderne på krisecentrene, der vil gøre brug af den koordinerende rådgivning. KL foreslår, at der i forbindelse med udvidelsen af rådgivningsordningen gennemføres en effektmåling, så der sikres en afklaring af, om rådgivningen er den rette indsats over for kvinder på krisecentre. Dansk Erhverv, Dansk Socialrådgiverforening, Mødrehjælpen og Socialpædagogernes Landsforbund behandler spørgsmålet om varetagelsen af rådgivningsopgaven. Dansk Erhverv anfører, at der er behov for at sondre mellem myndighedsudøvelsen og den konkrete rådgivningsopgave og forskellige støttemuligheder. Dansk Socialrådgiverforening anfører, at foreningen er usikker på, om rådgivningen altid vil komme til at ligge i kommunerne. Det anføres, at man kan forestille sig, at rådgivningen i den første tid af et muligvis længere ophold varetages af centrene f.eks. på grund af usikkerhed om, hvilken kommune der har ansvaret for at yde rådgivningen, eller fordi kommunen ikke har etableret råd- Side 2 af 10

3 givningen. Det anbefales, at det i bemærkningerne nævnes, at centrene i starten af nogle forløb vil stå med rådgivningsforpligtelsen. Mødrehjælpen og Socialpædagogernes Landsforbund foreslår, at rådgivningsforpligtelsen overgår til kvindekrisecentrene. Det anføres bl.a., at kvinderne har en større tillid til krisecentrene end til de kommunale myndigheder. Socialpædagogernes Landsforbund foreslår, at det alternativt bliver muligt for en kommune at uddelegere rådgivningsopgaven til et krisecenter. Aarhus Kommune, LOKK og Mødrehjælpen behandler spørgsmålet vedrørende en kvindens skift af opholdskommune undervejs i et rådgivningsforløb. Aarhus Kommune beder om at få præciseret, i hvilke situationer en kvinde med ophold på et krisecenter skifter handlekommune i forhold til hjælp efter serviceloven. LOKK anfører, at det er problematisk, at rådgivningsforpligtelsen påhviler en ny kommune i de tilfælde, hvor en kvinde undervejs i forløbet skifter opholdskommune. Mødrehjælpen anfører, at man bør være opmærksom på, at kvinderne så vidt muligt får en koordinerende rådgiver i den kommune, som de flytter til efter krisecenteropholdet med henblik på at undgå skift i rådgiver. Socialpædagogernes Landsforbund anfører, at det findes uhensigtsmæssigt, at rådgivningen kommer til at bestå af to faser. Ankestyrelsen anfører i forhold til afsnit i lovforslagets almindelige bemærkninger, at det kan være vanskeligt at opretholde en kvindens anonymitet i forbindelse med, at der skal gives skriftligt samtykke til at modtage rådgivning, og til at der indhentes og videregives oplysninger om kvinden. Institut for Menneskerettigheder og Mødrehjælpen påpeger, at lovforslaget har ligestillingsmæssige konsekvenser. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at der udarbejdes en ligestillingsvurdering af lovforslaget, og at ligestillingsperspektivet generelt inddrages i udformningen af lovforslagets bemærkninger. Mødrehjælpen anfører, at der er mangel på ligestilling mellem tilbuddene til voldsramte mænd og kvinder, og at dette er i strid med ligestillingslovens 2 om forbud mod forskelsbehandling på grund af køn. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds bemærkninger: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er enig i vigtigheden af, at rådgivningsforpligtelsen implementeres i kommunerne. Det kan i den forbindelse oplyses, at der som led i udvidelsen og styrkelsen af den nuværende rådgivningsordning vil blive ydet implementeringsstøtte til kommunerne i form af erfaringsnetværk til kommunerne samt systematisering og formidling af aktuelt bedste viden på området. Derudover vil årsstatistikken for kvinder og børn på krisecentre fortsat tilvejebringe data vedrørende antallet af kvinder, der tilbydes og modtager rådgivning efter servicelovens 109, stk. 4. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold finder ikke, at der i lovforslagets bemærkninger er behov for at specificere, at kommunen skal kontakte kvinden eller kvindekrisecentret med henblik på iværksættelse af rådgivningen, da dette ligger implicit i rådgivningsforpligtelsen. Ministeriet finder dog, at det vil være Side 3 af 10

4 naturligt, hvis kommunerne gør det tydeligt, hvilken kommunal enhed et krisecenter kan henvise en kvinde til. Rådgivningen er imidlertid en forpligtelse, som kommunalbestyrelsen har over for den enkelte kvinde, hvorfor der ikke vurderes at være behov for at fastsætte et krav om, hvilken information kommunerne skal give til krisecentrene. For så vidt angår bemærkningen om effektmåling kan det oplyses, at lovforslaget er en udmøntning af satspuljeaftalen for 2015, og at der i den økonomiske ramme for lovforslaget ikke er afsat midler til en effektmåling i forbindelse med implementeringen af lovændringen. Det kan imidlertid oplyses, at årsstatistikken for kvinder og børn på krisecenter bidrager med data på området, herunder oplysninger om antallet af kvinder, der tilbydes og tager imod rådgivning efter servicelovens 109, stk. 4, samt antallet af kvinder, der flere gange gennem livet har behov for at tage ophold på et kvindekrisecenter. For så vidt angår bemærkningerne om varetagelsen af rådgivningsopgaven bemærkes det, at formålet med rådgivningsordningen bl.a. er at sikre, at voldsramte kvinder og deres eventuelle børn får en koordineret og sammenhængende støtte og indsats til at etablere en ny og mere stabil tilværelse. Kommunerne kan bidrage med en helhedsorienteret hjælp og støtte, der tager højde for kvindens samlede situation, hvorfor ministeriet vurderer, at rådgivningsforpligtelsen er bedst placeret i kommunerne. Det kan dog oplyses, at det efter ministeriets opfattelse er vigtigt, at kommunerne søger et tæt og konstruktivt samarbejde med de krisecentre, hvor kommunens borgere befinder sig. Derudover forventes det, at den indledende rådgivning vil skabe et stærkere incitament for at gøre brug af tilbuddet om den koordinerende rådgivning, idet kvinden vil have bedre forudsætninger for at få indblik i, hvad den koordinerende rådgivningsordning indebærer for hende, ligesom kvinden tidligere vil få kontakt til en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning. I forhold til bemærkningerne om konsekvenserne af, at en kvinde skifter opholdskommune undervejs i et rådgivningsforløb, kan det oplyses, at det i de specielle bemærkninger til den foreslåede 109, stk. 7, præciseres, at en kvinde skifter handlekommune i det tilfælde, hvor hun undervejs i rådgivningsforløbet flytter fra krisecentret til en bolig, der ikke er omfattet af de boligtyper, der er nævnt i retssikkerhedslovens 9, stk. 7. Forpligtelsen til at yde hjælp efter serviceloven, herunder den koordinerende rådgivning, vil herefter påhvile den nye opholdskommune, jf. retssikkerhedslovens 9, stk. 8, jf. stk. 1. Der lægges med dette lovforslag ikke op til at ændre på reglerne om opholdskommuner i retssikkerhedsloven. For så vidt angår bemærkningen om, at det er uhensigtsmæssigt, at rådgivningen kommer til at bestå af to faser, kan det oplyses, at den indledende og den koordinerende rådgivning skal betragtes som ét samlet forløb. Den indledende rådgivning skal således introducere kvinden til den koordinerende rådgivning og som led heri skabe kontakt mellem kvinden og en medarbejder i den koordinerende rådgivning. Det kan i den forbindelse oplyses, at introduktionen til den Side 4 af 10

5 koordinerende rådgivning bl.a. skal indeholde oplysninger om indholdet af rådgivningen samt vejledning om, hvor kvinden vil kunne henvende sig i tilfælde af, at kvinden uplanlagt flytter fra krisecentret, inden den koordinerende rådgivning er iværksat. For så vidt angår bemærkningen om udfordringerne ved at opretholde en kvindes anonymitet i forbindelse med modtagelse af rådgivning og indhentning og videregivelse af oplysninger bemærkes det, at en kvindens ønske om anonymitet skal respekteres både i forbindelse med tilrettelæggelsen og udførelsen af den koordinerede rådgivning samt i forbindelse med indhentning og videregivelse af oplysninger. For så vidt angår bemærkningerne om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser kan det oplyses, at der efter iværksættelsen af høringen af lovforslaget er udarbejdet og indsat et afsnit herom i lovforslaget, hvortil der henvises. Der findes ikke anledning til at behandle ligestillingsperspektivet yderligere i bemærkningerne til lovforslaget Indførelse af en orienteringspligt for boformer efter servicelovens 109 og 110 Aarhus Kommune og Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse anfører, at det på baggrund af 110-tilbuddenes målgruppe kan være forbundet med vanskeligheder inden for 3 hverdage efter optagelse at finde den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter serviceloven. Det påpeges i den forbindelse, at en overskridelse af den foreslåede orienteringsfrist på tre hverdage således udelukkende skal ses som udtryk for de besværligheder, der er forbundet med at finde frem til den rette kommune. Det påpeges endvidere, at kommunetilhørsforholdet ofte er genstand for uenighed mellem kommuner og mellem kommuner og boformer. Det anføres i den forbindelse, at den legitime tilknytning til en kommune ikke er afhængig af, hvorvidt fristen på tre hverdage for optagelse er overholdt eller ej. LOKK og Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse påpeger vigtigheden af, at boformerne efter 109 og 110 bliver bekendt med, hvortil orienteringen skal rettes. LOKK foreslår, at kommunerne forpligtes til at orientere kvindekrisecentrene om, hvortil centrene skal sende orienteringen om henholdsvis optagelse og udskrivning. Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse anfører, at det er en forudsætning for orienteringspligten, at kommunerne oplyser om den postkasse, der skal skrives til, ligesom det foreslås, at kommunerne kvitterer for modtagelsen af orienteringen. Rådet for Socialt Udsatte og SAND de hjemløses landsorganisation foreslår, at kommunerne pålægges at kontakte borgeren senest tre hverdage efter modtagelse af en orientering om henholdsvis optagelse og udskrivning med henblik på at få fastlagt hensigtsmæssige, helhedsorienterede og langsigtede handleplaner for borgeren. Side 5 af 10

6 Aarhus Kommune bemærker, at der bør tages højde for, at en del af de kvinder, som tager ophold på krisecentre, ikke har en sag i kommunen. Det anføres, at det hidtil har været muligt at tage ophold på et krisecenter og takke nej til rådgivningen efter 109, stk. 4, samt psykologhjælp til børn efter 109, stk. 5, og derefter fraflytte centret uden at have fået en sag i kommunen. Det bemærkes, at orienteringsforpligtelsen for kvindekrisecentrene vil ændre dette. LOKK og SAND de hjemløses landsorganisation behandler spørgsmålet om begrundelsen for henholdsvis optagelse og udskrivning. LOKK anfører, at det findes overflødigt, at orienteringen skal indeholde en begrundelse for kvindens optagelse og udskrivning, da det efter LOKKs opfattelse ligger i kvindekrisecenterlederens visitationsret. SAND de hjemløses landsorganisation foreslår, at det tilføjes, at det skal være en kvalificeret begrundelse. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds bemærkninger: I forhold til bemærkningerne om de vanskeligheder, der kan være forbundet med at identificere den kommune, der er ansvarlig for at yde hjælp til en borger, der optages i et 110-tilbud, kan det oplyses, at der i de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 6, er et afsnit om retssikkerhedslovens regler om fastlæggelse af opholdskommune for personer, der optages i botilbud efter servicelovens 110. I bemærkningerne tilføjes det, at der som følge af målgruppens baggrund kan være særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at overholde orienteringsfristen på tre hverdag, ligesom der indsættes en henvisning til retssikkerhedslovens 9, stk. 10, der vedrører de situationer, hvor to eller flere kommuner ikke kan nå til enighed om, hvilken der er opholdskommune for den pågældende borger. For så vidt angår de bemærkninger, der vedrører kommunernes modtagelse og håndtering af orienteringen om optagelse og udskrivning, kan Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold bemærke, at der ikke i lovforslaget stilles krav hertil, men at det må forventes, at kommunerne sikrer en god og effektiv håndtering af orienteringerne, da formålet med orienteringsforpligtelsen er at sikre, at kommunerne får oplysning om optagelse og udskrivning med henblik på at kunne iværksætte hjælp til borgeren og tilrettelægge en sammenhængende indsats. For så vidt angår forslaget om at indføre en tidsfrist for kommunernes henvendelse til en borger efter modtagelse af orientering om optagelse kan det oplyses, at kommunerne efter serviceloven er forpligtet til at iværksætte relevante og nødvendige indsatser over for borgeren. Det vurderes derfor ikke, at det vil være nødvendigt at fastsætte et specifikt tidskrav til kommunernes kontakt til borgeren. For så vidt angår bemærkningerne vedrørende begrundelseskravet kan det oplyses, at baggrunden for denne del af lovforslaget er at styrke kommunernes mulighed for at sætte tidligt ind med den rette indsats for den enkelte borger. Be- Side 6 af 10

7 grundelsen skal alene indeholde en kort beskrivelse af baggrunden og grundlaget for borgerens optagelse i boformen samt borgerens status i forbindelse med udskrivningen. For så vidt angår bemærkningen om, at orienteringsforpligtelsen vil medføre, at det ikke længere er muligt for kvinder at tage ophold på krisecenter uden at få en sag hos kommunen, kan det oplyses, at formålet med orienteringspligten er at sikre, at kommunerne får kendskab til disse kvinder med henblik på bl.a. at kunne iværksætte konkrete initiativer og indsatser for kvinden og hendes eventuelle børn, hvis der er behov herfor. Der vil dog fortsat være mulighed for at blive optaget anonymt, jf. servicelovens 109, stk Øvrige bemærkninger og forslag til indsatser på området Aarhus Kommune anfører i forhold til lovforslagets økonomiske forudsætninger, at det forudsættes, at kommunerne vil blive kompenseret, hvis udgifterne overstiger det forudsatte. LOKK er uforstående over for, hvordan de økonomiske konsekvenser for staten kan være så høje, medmindre der er tale om en forhøjelse af bloktilskuddet. Derudover spørges der ind til, hvilke sanktionsmuligheder, der er for de kommuner, der ikke lever op til deres forpligtelser og tilbyder rådgivning. Ankestyrelsen foreslår, at det kommer til at fremgå af servicelovens 109, stk. 3, og 110, stk. 3, at lederen træffer afgørelse om optagelse og udskrivning. Datatilsynet anfører, at det forudsættes, at enhver behandling af personoplysninger i forbindelse med de i lovforslaget beskrevne aktiviteter skal ske under behørig iagttagelse af persondataloven og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf. Rådet for Socialt Udsatte og Sand De hjemløses landsorganisation anfører, at der af hensyn til borgerens retsstilling bør være mulighed for at klage over de afgørelser, som lederen af boformerne træffer. Rådet for Socialt Udsatte fremhæver derudover, at det er et betydeligt problem, at der i dag kun findes ganske få målrettede tilbud til voldsramte kvinder med misbrug. Socialpædagogernes Landsforbund og Røde Kors foreslår, at rådgivningsforpligtelsen udvides til at fortsætte efter, at kvinden er etableret i egen bolig. Dansk Erhverv, LOKK, Mødrehjælpen, Røde Kors og Selveje Danmark anfører, at der er behov for et helhedsorienteret efterværn til voldsramte kvinder, der har haft ophold på kvindekrisecenter. Mødrehjælpen anfører derudover, at der er en stor gruppe voldsudsatte kvinder og børn, der ikke kommer på krisecentre, og at der er behov for ambulant rådgivnings- og behandlingstilbud til dem. Det anføres, at det samme gælder for voldsramte mænd. Side 7 af 10

8 Mødrehjælpen og SAND de hjemløses landsorganisation anfører, at der er behov for at give voldsramte mænd samme tilbud om ophold på krisecenter, som der gives til voldsramte kvinder. Rådet for Socialt Udsatte og SAND de hjemløses landsorganisation påpeger, at der er behov for en lignende rådgivningsforpligtelse på 110-tilbuddene. Rådet for Socialt Udsatte anfører, at denne målgruppe ligeledes kan have gavn af at modtage helhedsorienteret og tidlig rådgivning om bolig, økonomi, arbejdsmarked, sundhed mv. SAND de hjemløses landsorganisation anfører, at fædre med børn har samme behov for udvidet rådgivning, som kvinder med børn, idet mange mænd i forbindelse med skilsmisser erfaringsmæssigt også ofte har været udsat for langvarig psykisk vold. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds bemærkninger: For så vidt angår bemærkningen om lovforslagets økonomiske forudsætninger, kan det oplyses, at disse fastsættes gennem forhandlinger med KL i overensstemmelse med det udvidede totalbalanceprincip. Bloktilskuddet forhøjes således med det beløb, som KL og ministeriet bliver enige om, og det vil ikke blive ændret, såfremt udgifterne viser sig at afvige fra det forudsatte. Kommunale udgifter til krisecentre er dog efter servicelovens 177 omfattet af 50 pct. statsrefusion. I forhold til bemærkningen om de økonomiske konsekvenser for staten kan det indledningsvist oplyses, at lovforslagets økonomiske konsekvenser er forhandlet med de kommunale parter, og at der er foretaget visse justeringer i forhold til de økonomiske konsekvenser, der var anført i det lovforslag, der blev sendt i høring. Ændringerne fremgår af afsnit 4 i det tilrettede lovforslag. Derudover kan det oplyses, at de økonomiske konsekvenser for staten primært består af udgifter på kontoen Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. Fra denne konto udbetales bl.a. refusion til kommunerne for 50 pct. af de udgifter, der afholdes til krisecentre, jf. servicelovens 177, herunder den indledende og koordinerede rådgivning af kvinder der tager ophold på et krisecenter. Endvidere hæves det kommunale bloktilskud med det beløb, som KL og ministeriet bliver enige om, afspejler de kommunale udgifter som konsekvens af lovforslaget. Forhøjelsen af det kommunale bloktilskud fremgår dog af de økonomiske konsekvenser for kommunerne. For så vidt angår bemærkningen om sanktionsmuligheder kan Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold oplyse, at det vil kunne tages op af det kommunale tilsyn, såfremt en kommune ikke lever op til den rådgivningsforpligtelse, der følger af servicelovens 109, stk. 4. Det bemærkes, at det kommunale tilsyn ikke er en klageinstans, og at tilsynet selv afgør, om der skal rejses en tilsynssag. I forhold til bemærkningen om at tilføje, at lederen af boformer efter 109 og 110 træffer afgørelse om udskrivning, kan Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold oplyse, at det følger af boformlederes indskrivnings- Side 8 af 10

9 ret, at lederen ligeledes har udskrivningsretten. Ministeriet finder det derfor ikke nødvendigt, at tilføje en tekst om udskrivningsretten i servicelovens 109, stk. 3, og 110, stk. 3. For så vidt angår spørgsmålet om behandling af personfølsomme oplysninger kan det oplyses, at der i de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 3, er indsat en specifik henvisning til, at behandling af personoplysninger skal ske under behørig iagttagelse af persondataloven og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf. I forhold til bemærkningerne vedrørende klageadgang kan det oplyses, at afgørelser om optagelse i boformer efter servicelovens 109 og 110 har en særlig karakter, da de ofte træffes i forbindelse med, at en borger henvender sig til boformen på grund af et akut behov på det pågældende tidspunkt. En adgang til at klage over en afgørelse om optagelse vil derfor i de fleste tilfælde ikke kunne få umiddelbar retsvirkning for borgeren, da borgeren på det tidspunkt, hvor en klagesag vil være gennemført og afgjort, typisk ikke længere vil have et akut behov for et ophold på boformen. På den baggrund finder Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke, at det er hensigtsmæssigt at indføre klageadgang for en boformleders afgørelse efter 109 og 110. For så vidt angår bemærkningen om tilbud til voldsramte kvinder med misbrug kan det oplyses, at kvindekrisecentre er opholdssted for både kvinder og børn, der oftest vil være i en akut livskrise med et forhøjet angstniveau. Der er således tale om kvinder og børn, som ofte er stærkt påvirkede af situationen, og derfor har brug for mest mulig ro og stabilitet. Hertil kommer, at der skal være høj sikkerhed på krisecentret, og beboerne skal respektere - og kunne leve op til - de sikkerhedskrav, der stilles både af hensyn til dem selv og af hensyn til de øvrige beboere. Disse forhold og hensyn betyder, at det kan være vanskeligt og uhensigtsmæssigt at rumme en kvinde med et aktivt misbrug på et krisecenter. Såfremt en kvinde med misbrug afvises fra et krisecenter, fordi det samlet skønnes, at kvindens behov ikke kan rummes i krisecenterregi, hjælper krisecentret kvinden med henvisning til andre relevante tilbud, herunder til den gratis rådgivning, som kommunerne har pligt til at sørge for efter servicelovens 10. Vedrørende forslagene om at udvide perioden for rådgivningsforpligtelsen, indføre efterværn for voldsramte samt indføre tilbud om krisecenterophold og rådgivningstilbud til voldsramte mænd bemærkes det, at der i nærværende lovforslag alene stilles forslag om at udvide målgruppen for rådgivningsordningen, styrke rådgivningen ved at iværksætte den tidligere samt indføre en orienteringspligt for boformer efter servicelovens 109 og 110. De anførte bemærkninger og forslag om yderligere indsatser på området falder således uden for rammen af lovforslaget. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold kan oplyse, at ministeriet har noteret sig synspunkterne, og at de i relevant omfang vil blive taget med ministeriets videre arbejde på området. Det kan i den forbindelse oplyses, at der fra ministeriets side allerede er stor fokus på flere af de forslag, der er fremkommet, og at der i forbindelse med satspuljeafta- Side 9 af 10

10 len for 2015 er afsat 10,0 kr. mio. kr. til en pulje til rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise med det formål at støtte projekter i frivillige organisationer mv., som er målrettet mænd i krise f.eks. efter samlivsophør og fyring. Derudover indeholder satspuljeaftalen et initiativ vedrørende ambulant rådgivning og sociale indsatser til voldsudsatte mænd og kvinder samt voldsudøvere. Der er afsat ca. 24 mio. kr. til initiativet. Formålet er at sikre, at både dem, der udsættes for vold og dem, der udfører vold, kan få bedre hjælp og rådgivning til at forebygge, at volden eskalerer og hjælp til at stoppe den, hvis den har slået rod i familien eller parforholdet. Endelig sættes der i regeringens nationale handlingsplan om vold i familien og i nære relationer særlig fokus på bl.a. at styrke indsatsen overfor voldsramte mænd. 5. Lovforslaget Der er i forhold til det lovudkast, som har været sendt i høring, foretaget en præcisering i den foreslåede 109, stk. 5 samt 110, stk. 5, så det nu fremgår, at boformerne inden udskrivning fra boformen, dog senest tre hverdage herefter, skal give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter serviceloven. I udkastet, der blev sendt i høring fremgik det, at orienteringen skulle ske i forbindelse med udskrivning, dog senest tre hverdage herefter. Derudover er der foretaget visse redaktionelle ændringer og præciseringer i lovforslagets bemærkninger samt indsat et nyt afsnit 3, der vedrører lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser. Side 10 af 10

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2014/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter 2 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Formålet med ophold på kvindekrisecenter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2012-5048 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 109

Kvalitetsstandard Botilbud 109 Kvalitetsstandard Botilbud 109 Ydelsens lovgrundlag Servicelovens 109: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende

Læs mere

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 3 Bilag3 Grundpakke for Kvindekrisecentre

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

KVINDEKRISECENTER- OG FORSORGSHJEMSOMRÅDET

KVINDEKRISECENTER- OG FORSORGSHJEMSOMRÅDET KVINDEKRISECENTER- OG FORSORGSHJEMSOMRÅDET Analyse af reglerne for ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre samt kommunernes praksis og styringsmuligheder KOLOFON Af KL, Finansministeriet og Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Socialudvalget L 167 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget L 167 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2013-14 L 167 Bilag 1 Offentligt Dato: 25. februar 2014 Familieret Ansvarlig: bgn Sagsnr. 2013-1221 Oversigt over høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om børns forsørgelse (Regelforenklinger

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål L-M Dato / tid

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform)

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indenrigs- og Socialministeriet boern@ism.dk Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indledning LOS

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen

Spørgsmål og svar til Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen Spørgsmål og svar til Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen 1. Generelt Hvordan er mobning defineret? Loven fastsætter ikke en central, nagelfast definition

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner 2016-44 Udlevering af relevante dele af handleplan til anbringelsesstedet Når en handleplan indebærer, at et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter servicelovens 66, skal relevante dele

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Mellemkommunal refusion ved efterværn)

Læs mere

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Økonomi- og Indenrigsministeriet komoko@oim.dk cc: lybh@oim.dk og hvj@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration Lovforslag nr. L XX Folketinget 2013 14 Fremsat den XX. oktober 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag 1. Indledning Det fremgår af regeringens strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige, februar 2013, at der skal ske en mere systematisk ligestillingsvurdering

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr december 2014

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr. 2014-8394 18. december 2014 Fremsat den af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

Læs mere

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Folketingets Socialudvalg DEPARTEMENTET Familie- og beskæftigelse J.nr. 210-12 beba 05. november 2004 Hermed følger - i 70 eksemplarer høringssvar til L 75 forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Økonomi og faglighed på kvindekrisecentre

Økonomi og faglighed på kvindekrisecentre Oktober 2011 Økonomi og faglighed på kvindekrisecentre Dansk Socialrådgiverforening har i samarbejde med Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) undersøgt, om kommunernes økonomiske hensyn påvirker

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir. 25. oktober kl minutter

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir. 25. oktober kl minutter Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 46 Offentligt Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Læs mere

Forslag. til. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Kapitel 1

Forslag. til. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Kapitel 1 Forslag til Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde og målgruppe 1. Formålet med denne lov er at sikre, at de kommuner, som

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Skrivelse med orientering om de væsentligste regler og lovgivningsmæssige forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m.

Skrivelse med orientering om de væsentligste regler og lovgivningsmæssige forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m. Til samtlige kommuner, regioner m.fl. Dato: Skrivelse med orientering om de væsentligste regler og lovgivningsmæssige forpligtelser på forsorgshjems- og krisecenterområderne m.m. Kommunerne har det fulde

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om kvindekrisecentre. Januar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om kvindekrisecentre. Januar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om kvindekrisecentre Januar 2014 BERETNING OM KVINDEKRISECENTRE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 3 A. Baggrund... 3 B. Formål, afgræsning

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 109. Hvilke behov dækker ydelsen Herfølge Krisecenter for Kvinder og Børn tilbyder midlertidigt

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget L 55 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget L 55 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 L 55 Bilag 1 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Koordineret med - Sagsnr. 2016-2453 Doknr. 402073 Dato 29-20-2016 HØRINGSNOTAT OVER forslag til lov om udstedelse af

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for hjemløse (beretning nr. 22/2013) 8. januar

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forslag. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Lovforslag nr. L 176 Folketinget

Forslag. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Lovforslag nr. L 176 Folketinget Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2016-17 Fremsat den 29. marts 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 L 179 Bilag 1 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 L 179 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 L 179 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPDPT Sags nr.: 1407030 Dok nr.: 1663839 Dato: 26. marts 2015

Læs mere

Ændring af lov om social service (SEL)

Ændring af lov om social service (SEL) Ændring af lov om social service (SEL) Ikrafttrædelse 1. januar 2018. Baggrund Forslaget om ændring af SEL fremsættes som led i udmøntningen af aftale (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Kvindekrisecentre Gengangere og efterværn

Kvindekrisecentre Gengangere og efterværn Kvindekrisecentre Gengangere og efterværn November 2016 Side 2 af 8 RAPPORT Udgivet af Socialpædagogerne, 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Synne Andersen Nygård snd@sl.dk Dok.nr 3207615 Sagsnr. 2016-SLCLSEK-03491

Læs mere

Godkendelse af nye vedtægter for Aarhus Krisecenter

Godkendelse af nye vedtægter for Aarhus Krisecenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. maj 2015 Aarhus Krisecenter 1. Resume har sendt forslag til vedtægtsændringer til godkendelse hos Aarhus Kommune.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere