HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 Sag 274/2013 UngBo Danmark A/S under rekonstruktion (advokat Stephan Muurholm) mod A (advokat Flemming Wahrén, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 25. april 2012 og af Østre Landsrets 22. afdeling den 23. april I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Niels Grubbe, Marianne Højgaard Pedersen, Jon Stokholm, Oliver Talevski og Lars Apostoli. Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens 387. Påstande mv. Appellanten, Ungbo Danmark A/S under rekonstruktion, har påstået indstævnte, A, dømt til at anerkende, at Ungbo Danmark A/S under rekonstruktion frifindes mod betaling af 1.812,50 kr. A har påstået stadfæstelse. For Højesteret er der enighed om, at lejekontrakten er en blanket, jf. lejelovens 5, stk. 1 og stk. 2.

2 - 2 - Supplerende sagsfremstilling I lejekontraktens 7 om lejemålets stand ved ind- og fraflytning er det ved afkrydsning angivet, at lejemålet er nyistandsat ved indflytningen, og at det ved lejemålets ophør ligeledes skal afleveres nyistandsat. I lejekontraktens 8 om vedligeholdelse i lejeperioden er det ligeledes ved afkrydsning angivet, at den indvendige vedligeholdelse af lejemålet påhviler lejer. I lejekontraktens 11 om særlige vilkår er der anført 27 punkter. I 11, punkt 11 og punkt 15, hedder det: 11. Lejeren skal på egen bekostning, sørge for vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse, nøgler, ruder, og holde vand- og gashaner og elafbrydere forsvarligt ved lige. Lejer skal endvidere vedligeholde vinduer indvendigt, radiatorer, gulve, blandingsbatterier, køkkenbordsbelægning, WC-kummer, cisterner, vaskekummer, køleskabe, komfurer, emhætter, medmindre lejer kan godtgøre, at forringelsen ikke skyldes hans forsømmelse. 15. Lejligheden overtages nyistandsat. Ved fraflytning afleveres det lejede nyistandsat. Retsgrundlaget 5 i den oprindelige lejelov (lov nr. 53 af 23. marts 1937) havde følgende ordlyd: Stk. 1. Udfærdiges Aftalen ved Benyttelse af trykt eller paa anden mekanisk Maade fremstillet Blanket, skal det tydeligt angives, paa hvilke Punkter der tillægges Lejeren mindre vidtgaaende Rettigheder eller paalægges ham mere vidtgaaende Forpligtelser end angivet i nærværende Lov. Stk. 2. Vedtagelser, der er i Strid med Bestemmelserne i Stk. 1, er ugyldige. I lovforslaget (Rigsdagstidende , Tillæg A, sp samt sp ) hedder det bl.a.: Manglen af regulerende Lovbestemmelser har imidlertid ført og maattet føre til, at Udlejernes Organisationer (Grundejerforeningerne) i trykte Blanketter har samlet et Sæt af Regler, som deres Erfaring har lært dem at finde nødvendige eller hensigtsmæssige til Varetagelse af deres Interesser. Det følger nu af Sagens egen Natur, at det har været

3 - 3 - uundgaaeligt, at disse Regler i stort Omfang er blevet ensidige, idet det kun gennem Lovregler er muligt at søge taget tilbørligt Hensyn til begge Parters Interesser. Og ikke blot er Reglerne til Dels ensidige og paa visse Punkter videre gaaende, end det stemmer med almindelig Retsfølelse, de er tillige lidet overskuelige. Under disse Omstændigheder er Lejerne vanskeligt stillede. De trykte Kontraktsblanketter kommer i Betragtning af den Letsindighed, hvormed Folk i Almindelighed underskriver trykte Kontraktsblanketter til at virke næsten, som om de var Love. Aftalefriheden, hvorpaa hele Systemet er baseret, er, naar Sagen ses fra et Lejerstandpunkt, i mange Tilfælde kun et Skin. Samfundshensyn kræver bydende, at visse Regler i Lejeforhold maa være ufravigelige, saaledes at de ikke kan forandres ved Aftale mellem Parterne. Ved Siden af de ufravigelige Bestemmelser bør Loven indeholde saadanne Regler, som efter almindelig Retsbevidsthed, maa fastslaas som de for Lejeforholdet normale Regler. Selv om Reglerne kan fraviges, hvis Parterne er enige derom, har deres Optagelse i en Lov dog den store Betydning, at de slaar fast, hvad der efter den herskende Opfattelse i Samfundet og navnlig i de nærmest interesserede Kredse bør være gældende Ret i normale Tilfælde. Til 4 6. Bestemmelserne i 4 og 6 giver imidlertid ikke Lejeren en tilstrækkelig Beskyttelse i det Tilfælde, hvor Lejekontrakt udfærdiges ved udfyldning af Blanket. Der er i saa Tilfælde en nærliggende Fare for, at Blankettens Tekst tager unødigt Hensyn til Udlejerens Interesser, og at Lejeren enten ikke forstaar, hvad han gaar ind paa, eller hvad sikkert meget hyppigt sker end ikke gør sig den Ulejlighed at sætte sig ordentlig ind i Blankettens Bestemmelser. Der er derfor Trang til en Lovregel, som fremtvinger en Sondring i Blanketten mellem almindelige (med Loven overensstemmende) Vilkaar og særlige Vilkaar, der er ugunstigere for Lejeren end de ved Loven hjemlede. Ud fra denne Betragtning foreslaar man i 5, at, hvis Aftale udfærdiges ved Benyttelse af trykt eller paa anden mekanisk Maade fremstillet Blanket, skal Udfærdigelsen ske saaledes, at det klart fremgaar deraf, om der tillægges Lejeren mindre vidtgaaende Rettigheder eller paalægges ham mere vidtgaaende Forpligtelser end angivet i Loven. Det foreslaas endvidere, at det i saa Fald tydeligt skal angives i Udfærdigelsen, paa hvilke Punkter Aftalen afviger fra Lovens Bestemmelser. Ifølge 74 i den oprindelige lejelov fra 1937 var indenrigsministeren bemyndiget til at autorisere trykte blanketter til lejekontrakter, men autorisation var ikke en gyldighedsbetingelse.

4 - 4 - Ved en lovændring i 1958 (lov nr. 355 af 27. december 1958) blev autorisation en betingelse for anvendelse af blanketter til lejekontrakter. Bestemmelsen herom blev indsat i lejelovens 99 med det formål at undgå uheldige kontraktsaffattelser. Ved lov nr. 23 af 14. februar 1967 blev bestemmelsen om autorisation af blanketter, der anvendes ved indgåelse af lejeaftaler, overført til lejelovens 5. Det blev samtidig præciseret, at retsvirkningen ved brug af ikke autoriserede blanketter er, at bestemmelser i blanketten, som tillægger lejeren mere vidtgående forpligtelser eller mindre vidtgående rettigheder end angivet i loven, er ugyldige. Ved lejeloven af 1979 (lov nr. 237 af 8. juni 1979) blev reglerne om lejekontraktsblanketter i 5 forenklet og forkortet, men ikke ændret i realiteten bortset fra tilføjelsen af bestemmelsen, der i dag findes i lovens 5, stk. 3, om ensartede lejevilkår for flere lejere i samme ejendom, hvor lejevilkårene fremtræder som standardiserede. Ved lov nr. 706 af 22. december 1982 blev lejelovens 5 ændret på ny. Angivelsen af ugyldighedsvirkningen blev ændret, idet bestemmelser i en blanket, der pålægger blev ændret til bestemmelser, der pålægger Af bemærkningerne til lovforslaget (Folketingstidende , Tillæg A, sp. 1190) fremgår, at bestemmelsen svarer til den hidtidige lejelovs 5. Ved lov nr. 419 af 1. juni 1994 fik lejelovens 5 den ordlyd, der fortsat er gældende: 5. Anvendes der blanketter ved indgåelse af lejeaftaler, skal bestemmelser, der pålægger lejeren større forpligtelser eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, fremhæves for at være gyldige. Stk. 2. Ved indgåelse af lejeaftale om beboelseslejligheder eller enkelte værelser til beboelse må blanketter kun anvendes, hvis de er autoriserede ved aftale mellem landsomfattende sammenslutninger af henholdsvis grundejerforeninger og lejerforeninger eller af socialministeren. Anvendes en blanket, der ikke er autoriseret, er bestemmelser, der pålægger lejeren større forpligtelser eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, ugyldige. Socialministeren fastsætter efter forhandling med landsomfattende sammenslutninger af henholdsvis grundejerforeninger og lejerforeninger nærmere regler om udarbejdelse af autoriserede standardblanketter for lejeaftaler. Stk.3. Reglerne i stk. 1 og 2 gælder også for andre skriftlige lejeaftaler, der indeholder ensartede lejevilkår for flere lejere i samme ejendom, når de fremtræder på en sådan måde, at lejeren må opfatte dem som standardiserede.

5 - 5 - Ved bekendtgørelse nr. 780 af 31. august 2001 er den af By- og Boligministeriet autoriserede standardblanket typeformular A, 8. udgave af 3. september 2001, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder bekendtgjort. Denne bekendtgørelse er fortsat gældende. Ifølge bekendtgørelsens 3 anses som autoriserede standardblanketter for beboelseslejemål endvidere blanketter, der med hensyn til indhold og opstilling er identiske med typeformular A, 8. udgave af 3. september Som bilag til bekendtgørelsen følger dels et eksemplar af typeformular A, 8. udgave, dels en vejledning til brug ved udarbejdelse af lejekontraktsblanketter. Vejledningen indeholder præcis angivelse af oplysninger om sidestørrelser, disposition, skrifttyper, skriftstørrelser, margin og udfyldningsfelter mv. Det fremgår bl.a. af vejledningen, at der skal anvendes skrifttypen Courier i regulær til individuel tekst i blanketten. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår et krav, som en udlejer, UngBo Danmark A/S under rekonstruktion, har rejst mod en fraflyttet lejer, A, på kr. for malerarbejde og gulvarbejde udført som led i istandsættelse ved fraflytning. Spørgsmålet er i første række, om lejeren ved lejekontrakten gyldigt har påtaget sig den indvendige vedligeholdelse og forpligtet sig til at aflevere det lejede nyistandsat. Der er enighed om, at lejekontrakten er en blanket. I kontraktens 7 er det ved afkrydsning angivet, at lejemålet ved ophør skal afleveres nyistandsat, og i 8 er det ligeledes ved afkrydsning angivet, at den indvendige vedligeholdelse påhviler lejer. I 11 om særlige vilkår er det angivet, at lejeren skal vedligeholde bl.a. gulve (punkt 11), og at det lejede ved fraflytning afleveres nyistandsat (punkt 15). Disse vilkår pålægger lejeren større forpligtelser end angivet i lejeloven. Det følger af lejelovens 5, stk. 2, at blanketter kun må anvendes, hvis de er autoriserede. Den anvendte blanket er som beskrevet i landsrettens dom ikke identisk med den autoriserede blanket, idet der navnlig er udeladt hele indledningen til 11. Højesteret finder, at fravigel-

6 - 6 - serne ikke kan anses for ubetydelige i henseende til indhold og opstilling, og tiltræder derfor, at der er anvendt en uautoriseret blanket. Det fremgår af lejelovens 5, stk. 2, at bestemmelser, der pålægger lejeren større forpligtelser end angivet i loven, er ugyldige, hvis der er anvendt en uautoriseret blanket. Blanketvilkårene i lejekontraktens 7 og 8 er derfor ugyldige. Bestemmelserne i 11, punkt 15 om nyistandsættelse og punkt 11 om vedligeholdelse, er en gentagelse af 7 og i realiteten også af 8. De fremtræder som en integreret del af blankettens vilkår, da de er anført med samme margin, skrifttype og skriftstørrelse som blankettens brødtekst, og da der som indledning til 11 mangler den tekst i den autoriserede blanket, der angiver, at 11 indeholder fravigelser og tilføjelser til lejelovgivningen og standardkontraktens 1-10 og kan medføre, at lejeren pålægges større forpligtelser end efter lejelovgivningen. Også bestemmelserne i 11, punkt 11 og 15, er derfor ugyldige efter lejelovens 5, stk. 2. Spørgsmålet er dernæst, om A ved udflytningsrapporten har forpligtet sig til at betale for malerarbejdet og gulvarbejdet. Af de grunde, landsretten har anført, tiltræder Højesteret, at hun heller ikke ved at underskrive udflytningsrapporten har forpligtet sig til at betale for nyistandsættelse af lejemålet. Højesteret stadfæster herefter dommen. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes med den præcisering, at beløbet, 8.562,50 kr., forrentes med procesrente fra den 7. april I sagsomkostninger for Højesteret skal UngBo Danmark A/S under rekonstruktion betale kr., som indbetales til Højesteret. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet:

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet: Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 02421704 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering?

Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering? TBB2015.195 Leje af fast ejendom 1.9. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering? Folketinget vedtog den 24. marts 2015 lovforslag nr. 97[1] om ændringer af især lov om leje

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014

AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014 AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014 MEDLEMSBLAD FOR KØGE LEJERFORENING Privat udlejning To lejere i Roskilde vandt 411.000 kr. Lejere i samme ejendom må ikke forskelsbehandles økonomisk. Landsretten slog

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere