14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B"

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.: 13918/16 FISC 182 ECOFIN 991 Vedr.: De kriterier og den proces, der skal føre til udarbejdelsen af en EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner - Rådets konklusioner (8. november 2016) Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om de kriterier og den proces, der skal føre til udarbejdelsen af en EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, som Rådet vedtog på samling den 8. november /16 lma/lao/hm 1 DG G 2B DA

2 BILAG RÅDETS KONKLUSIONER om de kriterier og den proces, der skal føre til udarbejdelsen af en EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner(*) (*) Rådet besluttede at offentliggøre disse konklusioner til orientering i Den Europæiske Unions Tidende. Rådet 1. BEKRÆFTER sit prioriterede tilsagn om at fortsætte bekæmpelsen af skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse samt hvidvaskning af penge, som udhuler medlemsstaternes skattegrundlag, 2. ER AF DEN OPFATTELSE, at en koordineret politisk indsats på dette område på EU-plan og globalt plan, som f.eks. fastlæggelse af objektive kriterier for identificering af ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er en del af de effektive foranstaltninger, der vil bidrage til økonomisk vækst og klarhed på skatteområdet, 3. MINDER OM Rådets konklusioner af 25. maj 2016 om en ekstern skattestrategi og om foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug af beskatningsoverenskomster og navnlig punkt 6-10 i disse konklusioner, 4. BESLUTTER, at EU-listen over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner fastlægges af Rådet i 2017, 5. GLÆDER SIG i denne forbindelse OVER det forberedende arbejde, som Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) og Europa-Kommissionen har udført hidtil, 6. GODKENDER bilaget til disse konklusioner og BEMÆRKER, at det fremtidige arbejde på dette område bør koordineres med og tage udgangspunkt i udviklingen i Det Globale Forum for Gennemsigtighed og Informationsudveksling på Skatteområdet og OECD's inklusive ramme for kampen mod udhuling af skattegrundlaget og overførsel af fortjeneste, 14166/16 lma/lao/hm 2

3 7. OPFORDRER TIL høje internationale standarder for god forvaltningspraksis på skatteområdet med hensyn til gennemsigtighed på skatteområdet, fair beskatning og tiltag til bekæmpelse af BEPS, navnlig for så vidt angår gennemsigtighed på skatteområdet, 8. NOTERER SIG for så vidt angår gennemsigtighed på skatteområdet, at mere end 100 jurisdiktioner har givet tilsagn om at ville gennemføre den fælles indberetningsstandard (CRS), og gør status over den igangværende overvågning, der foretages af Det Globale Forum for Gennemsigtighed og Informationsudveksling på Skatteområdet, og vurderingen af de internationale standarder for automatisk informationsudveksling og informationsudveksling efter anmodning, 9. NOTERER SIG for så vidt angår fair beskatning og tiltag til bekæmpelse af BEPS det igangværende arbejde med OECD's inklusive ramme for kampen mod udhuling af skattegrundlaget og overførsel af fortjeneste, herunder arbejdet i forummet om skadelig skattepraksis som en del heraf, 10. ANMODER Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) og dens relevante undergruppe om senest i januar 2017 at afslutte arbejdet med udvælgelse af de jurisdiktioner, der skal screenes, på grundlag af Europa-Kommissionens resultattavle og om fortsat at undersøge mulighederne for defensive foranstaltninger på EU-plan, som Rådet skal godkende, i overensstemmelse med Rådets konklusioner fra maj /16 lma/lao/hm 3

4 BILAG TIL RÅDETS KONKLUSIONER I. Kriterier for screening af jurisdiktioner med henblik på udarbejdelse af en EU-liste over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner Følgende kriterier for god forvaltning på skatteområdet bør anvendes til at screene jurisdiktioner med henblik på udarbejdelse af en EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner i overensstemmelse med retningslinjerne for screening. Jurisdiktionernes overholdelse af reglerne vedrørende gennemsigtighed på skatteområdet, fair beskatning og gennemførelse af BEPSforanstaltninger vurderes kumulativt i screeningsprocessen. For så vidt angår fremtidige screeninger vil disse kriterier blive justeret af Rådet efter behov under hensyntagen til udviklingen inden for internationale standarder, fremtidige vurderinger af disse standarder og betydningen af, at alle relevante jurisdiktioner fortsat og hurtigt gør fremskridt på disse områder. 1. Kriterierne vedrørende gennemsigtighed på skatteområdet Kriterier, som en jurisdiktion bør opfylde for at blive anset for at overholde reglerne vedrørende gennemsigtighed på skatteområdet: 1.1. Første kriterium vedrørende OECD's standard for automatisk udveksling af oplysninger (fælles indberetningsstandard CRS-model): Jurisdiktionen bør have forpligtet sig til og have startet den lovgivningsmæssige proces til en effektiv gennemførelse af CRS-modellen med første udveksling senest i 2018 (vedrørende året 2017) og have indført ordninger, så de er i stand til at udveksle oplysninger med alle medlemsstaterne, senest inden udgangen af 2017, enten ved at undertegne den multilaterale aftale om kompetent myndighed eller gennem bilaterale aftaler, Fremtidigt kriterium vedrørende CRS-modellen gældende fra 2018: Jurisdiktionen bør mindst have status af "Largely Compliant" ifølge det globale forum med hensyn til den automatiske udveksling af oplysninger (CRS-modellen), og 14166/16 lma/lao/hm 4

5 1.2. Jurisdiktionen bør mindst have status af "Largely Compliant" ifølge det globale forum vedrørende OECD's standard for udveksling af oplysninger efter anmodning under behørigt hensyn til den hurtige procedure, og 1.3. (for suveræne stater) Jurisdiktionen bør enten: i) have ratificeret, være nået til enighed om at ratificere, have påbegyndt ratificeringsprocessen eller have forpligtet sig til ikrafttrædelsen, inden for en rimelig tidshorisont, af OECD's multilaterale konvention om gensidig administrativ bistand i skattesager, som ændret, eller ii) senest den 31. december 2018 have et netværk af aktive ordninger med henblik på udveksling, der er tilstrækkelig bredt til at dække alle medlemsstater, og som effektivt giver mulighed for både udveksling af oplysninger efter anmodning og automatisk udveksling af oplysninger, (for ikkesuveræne jurisdiktioner) Jurisdiktionen bør enten: i) deltage i den multilaterale konvention om gensidig administrativ bistand som ændret, der enten allerede er i kraft eller forventes at træde i kraft for dem inden for en rimelig tidshorisont, eller ii) have et netværk af aktive ordninger med henblik på udveksling eller have taget de fornødne skridt til inden for en rimelig tidshorisont at sætte sådanne aftaler med henblik på udveksling i kraft, der er tilstrækkelig brede til at dække alle medlemsstater, og som giver mulighed for både udveksling af oplysninger efter anmodning og automatisk udveksling af oplysninger /16 lma/lao/hm 5

6 1.4. Fremtidigt kriterium: I betragtning af initiativet til fremtidig global udveksling af oplysninger om egentligt ejerskab vil spørgsmålet om egentligt ejerskab blive indarbejdet på et senere tidspunkt som et fjerde gennemsigtighedskriterium for screening. Indtil den 30. juni 2019 bør følgende undtagelse finde anvendelse: En jurisdiktion kan anses for at opfylde kriterierne vedrørende gennemsigtighed på skatteområdet, hvis den opfylder mindst to af kriterierne 1.1, 1.2 og 1.3. Denne undtagelse gælder ikke for jurisdiktioner, der har status af "Non Compliant" for så vidt angår kriterium 1.2, eller som ikkesenest den 30. juni 2018 mindst har status af "Largely Compliant" for så vidt angår nævnte kriterium. Lande og jurisdiktioner, der optræder på den liste over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, som OECD og medlemmerne af G20 i øjeblikket er ved at udarbejde, vil kunne optages på EU-listen, uanset om de er blevet udvalgt til screeningen eller ej. 2. Fair beskatning Kriterier, som en jurisdiktion bør opfylde for at blive anset for at overholde reglerne vedrørende fair beskatning: 2.1. Jurisdiktionen bør ikke have nogen skattebegunstigelsesforanstaltninger, der kan betragtes som skadelige i henhold til kriterierne i resolutionen vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 1. december 1997, om en adfærdskodeks for erhvervsbeskatning 1 og 2.2. Jurisdiktionen bør ikke fremme offshorekonstruktioner eller -ordninger, der skal tiltrække overskud, som ikke afspejler en reel økonomisk aktivitet i jurisdiktionen. 1 EFT C 2 af , s /16 lma/lao/hm 6

7 3. Gennemførelse af tiltag til bekæmpelse af BEPS 3.1. Indledende kriterium, som en jurisdiktion bør opfylde for at blive anset for at overholde reglerne vedrørende gennemførelsen af tiltag til bekæmpelse af BEPS: - Jurisdiktionen bør inden udgangen af 2017 forpligte sig til at overholde OECD's aftalte minimumsstandarder for bekæmpelse af BEPS og sikre deres konsekvente gennemførelse Fremtidigt kriterium, som en jurisdiktion bør opfylde for at blive anset for at overholde reglerne vedrørende gennemførelsen af tiltag til bekæmpelse af BEPS (anvendes når undersøgelserne af de aftalte minimumsstandarder inden for den inklusive ramme er afsluttet): - Jurisdiktionen bør modtage en positiv vurdering 2 for effektivt at have gennemført OECD's aftalte minimumsstandarder for bekæmpelse af BEPS. 2 Når der er opnået enighed om metoden, vil kriteriets ordlyd blive revideret af Rådet i overensstemmelse hermed /16 lma/lao/hm 7

8 II. Retningslinjer for screening af jurisdiktioner med henblik på udarbejdelse af en EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner 1. Den screening af de relevante jurisdiktioner, som Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) foretager på grundlag af kriterierne i del I i dette bilag, bør indledes hurtigt med henblik på Rådets godkendelse af EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner inden udgangen af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) støttet af Rådets Generalsekretariat vil gennemføre og føre tilsyn med screeningsprocessen. Kommissionens tjenestegrene vil bistå Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) ved at udføre de nødvendige forberedelser af screeningsprocessen i overensstemmelse med de roller, der på nuværende tidspunkt er fastsat i henhold til processen vedrørende adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning, med særlig henvisning til tidligere og igangværende dialoger med tredjelande. 3. I screeningsprocessen bør der gøres status over det arbejde, der er blevet udført inden for Det Globale Forum for Gennemsigtighed og Informationsudveksling på Skatteområdet og OECD's inklusive ramme for kampen mod udhuling af skattegrundlaget og overførsel af fortjeneste. 4. Senest i januar 2017 bør der sendes skrivelser til de jurisdiktioner, der er blevet udvalgt til screening, med en opfordring til at deltage i processen, samtidig med at gennemsigtigheden af denne proces sikres. 5. Senest i februar 2017 bør Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning), hvis det er relevant, udpege medlemsstater og/eller eksperter eller ekspertgrupper fra medlemsstaterne til at samarbejde med Kommissionen om screeningen af de relevante jurisdiktioner /16 lma/lao/hm 8

9 6. Senest i sommeren 2017 bør der finde skriftlige kontakter og eventuelt bilaterale drøftelser sted med de pågældende jurisdiktioner med henblik på yderligere deltagelse i dialogen og undersøgelse af løsninger med hensyn til betænkeligheder ved skattesystemerne i disse jurisdiktioner samt indhentning af de nødvendige tilsagn. Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) bør holdes orienteret og involveres aktivt i denne proces. 7. Senest i september 2017 bør resultatet af de bilaterale drøftelser og status over dem forelægges for Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning). 8. Inden udgangen af 2017 bør Rådet efter de nødvendige forberedende foranstaltninger i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) og i samarbejde med Gruppen på Højt Plan (beskatning) godkende EU-listen over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner. 9. Arbejdet med at undersøge mulighederne for defensive foranstaltninger på EU-plan i overensstemmelse med Rådets konklusioner fra maj 2016 bør afsluttes i tide. Defensive foranstaltninger bør ikke berøre medlemsstaternes respektive kompetenceområder, såsom anvendelsen af supplerende foranstaltninger eller føringen af lister over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner på nationalt plan bredere set. 10. Så snart proceduren med udarbejdelsen af listen er afsluttet, bør der straks sendes skrivelser til de berørte ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner med en klar redegørelse for deres opførelse på listen, og hvilke skridt der forventes taget af en jurisdiktion, der er opført på listen, for at blive fjernet fra listen. 11. Eftersom udviklingslande kan mangle kapacitet til at gennemføre standarder for gennemsigtighed på skatteområdet og minimumsstandarder for bekæmpelse af BEPS efter den samme tidsplan som udviklede lande, bør der tages særligt hensyn til dette forhold under screeningsprocessen, dog på betingelse af at disse jurisdiktioner ikke rangerer højt på listen for så vidt angår økonomisk aktivitet og ikke har finanscentre /16 lma/lao/hm 9

10 12. Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) bør videreudvikle passende ordninger med hensyn til praktiske metoder og måder at gennemføre retningslinjerne på i forbindelse med screening af jurisdiktioner med henblik på Rådets udarbejdelse af en EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. 13. Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) bør bl.a. inden januar 2017 ud fra objektive kriterier fastlægge udstrækningen af den rimelige tidshorisont, der er nævnt i kriterium 1.3, og anvendelsesområdet for kriterium 2.2. I forbindelse med kriterium 2.2 bør Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) evaluere manglen på et selskabsskattesystem eller anvendelsen af en nominel selskabsskattesats på nul eller næsten nul som en mulig indikator. 14. EU-listen over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner bør ajourføres regelmæssigt efter behov af Rådet efter disse retningslinjer på grundlag af de oplysninger, der vil blive stillet til rådighed for Kommissionen og/eller Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) /16 lma/lao/hm 10

9452/16 ef/bmc/ef 1 DG G 2B

9452/16 ef/bmc/ef 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. maj 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 25. maj 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl.

Læs mere

8792/16 gng/top/ipj 1 DG G 2B

8792/16 gng/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. maj 2016 (OR. en) 8792/16 FISC 73 ECOFIN 383 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/rådet

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

9674/1/19 REV 1 hsm 1 ECOMP.2.B

9674/1/19 REV 1 hsm 1 ECOMP.2.B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. juni 2019 (OR. en) 9674/1/19 REV 1 FISC 277 ECOFIN 517 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

7441/19 gng/cos/hsm 1 ECOMP.2.B

7441/19 gng/cos/hsm 1 ECOMP.2.B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 7441/19 FISC 169 ECOFIN 297 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.: 7212/19

Læs mere

3. For at opnå dette foreslår Kommissionen tiltag i meddelelsen med henblik på at: øge udvekslingen af oplysninger om de reelle ejere

3. For at opnå dette foreslår Kommissionen tiltag i meddelelsen med henblik på at: øge udvekslingen af oplysninger om de reelle ejere Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. oktober 2016 (OR. en) 12670/1/16 REV 1 FISC 141 ECOFIN 846 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

13352/1/18 REV 1 dr/dr/ipj 1 ECOMP.2.B

13352/1/18 REV 1 dr/dr/ipj 1 ECOMP.2.B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2018 (OR. en) 13352/1/18 REV 1 FISC 423 ECOFIN 949 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. maj 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. maj 2018 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. maj 2018 (OR. en) 8304/1/18 REV 1 LIMITE PUBLIC FISC 178 ECOFIN 356 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

11763/2/18 REV 2 kmm 1 ECOMP.2.B

11763/2/18 REV 2 kmm 1 ECOMP.2.B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. september 2018 (OR. en) 11763/2/18 REV 2 FISC 335 ECOFIN 789 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER RÅDET

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER RÅDET C 114/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 26.3.2019 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER RÅDET Rådets konklusioner om den reviderede EU-liste

Læs mere

15429/17 clf/gng/hm 1 DG G 2B

15429/17 clf/gng/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2017 (OR. en) 15429/17 FISC 345 ECOFIN 1088 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 5. december 2017 til: delegationerne

Læs mere

1. Den 25. oktober 2016 vedtog Kommissionen reformpakken for selskabsskat.

1. Den 25. oktober 2016 vedtog Kommissionen reformpakken for selskabsskat. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 2016 (OR. en) 14752/1/16 REV 1 FISC 204 ECOFIN 1094 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 7212/19 DCL 1 FISC 151 ECOFIN 275 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 8. marts 2019 ny status: Vedr.: 7212/19 Offentlig Udkast til konklusioner

Læs mere

15445/17 kmm 1 DG G 2B

15445/17 kmm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2017 (OR. en) 15445/17 FISC 346 ECOFIN 1092 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 15175/17

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0108 (NLE) 7960/16 FORSLAG fra: modtaget: 13. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FISC 54 ECOFIN 292

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0170/13. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0170/13. Ændringsforslag 20.3.2019 A8-0170/13 13 om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse Punkt 306 306. bemærker med bekymring, at tredjelande kan ophæve ikkeoverensstemmende skatteordninger, men erstatte

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 24 final - BILAG 1 og 2.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 24 final - BILAG 1 og 2. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. januar 2016 (OR. en) 5637/16 ADD 1 FISC 8 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 28. januar 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

C 438 Tidende. 2017/C 438/02 Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8703 Porsche Digital/Axel Springer/JV) ( 1 )...

C 438 Tidende. 2017/C 438/02 Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8703 Porsche Digital/Axel Springer/JV) ( 1 )... Den Europæiske Unions C 438 Tidende 60. årgang Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 19. december 2017 Indhold II Meddelelser MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG

Læs mere

12284/1/19 REV 1 top/nj/ak 1 ECOMP.2.B

12284/1/19 REV 1 top/nj/ak 1 ECOMP.2.B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. oktober 2019 (OR. en) 12284/1/19 REV 1 FISC 367 ECOFIN 800 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0245 (NLE) 13300/15 FORSLAG fra: modtaget: 21. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FISC 134 ECOFIN

Læs mere

1. I forbindelse med vedtagelsen af EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner besluttede Rådet (dok /17, punkt 12):

1. I forbindelse med vedtagelsen af EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner besluttede Rådet (dok /17, punkt 12): Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2018 (OR. en) 6853/18 FISC 107 ECOFIN 209 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet EU-listen over ikkesamarbejdsvillige

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0201 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0201 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0201 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2016 COM(2016) 201 final 2016/0109 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. januar 2016 (OR. en) 5640/16 FISC 11 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 28. januar 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) 13374/15 ECOFIN 803 UEM 387 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

6068/16 hsm 1 DGG 1B

6068/16 hsm 1 DGG 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. februar 2016 (OR. en) 6068/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 5783/1/16 REV 1 Vedr.: EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. april 2017 (OR. en) 8461/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 25. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 7875/17

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2) 14.6.2016 2016/2038(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 542-548

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7875/17 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 15792/2016 Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 FORSLAG fra: modtaget: 22. juni 2017 til: Jordi AYET

Læs mere

PUBLIC 11172/16 1 DG G LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juli 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702

PUBLIC 11172/16 1 DG G LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juli 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juli 2016 (OR. en) PUBLIC 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 3480. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

10083/16 mbn/js/hm 1 DGG 1A

10083/16 mbn/js/hm 1 DGG 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 10083/16 ECOFIN 590 UEM 248 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Tidl. dok. nr.: 13348/15

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

5126/15 sr/lv/bh 1 DGB 3A LIMITE DA

5126/15 sr/lv/bh 1 DGB 3A LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. januar 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTE fra: formandskabet til: Socialgruppen Dato: 23. januar 2015 Vedr.: Forslag til Rådets

Læs mere

9895/19 clf 1 ECOMP.2B

9895/19 clf 1 ECOMP.2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juni 2019 (OR. en) 9895/19 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9101/19 + COR 1 Komm. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2010 KOM(2010)118 endelig 2010/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

- Tale til besvarelse af spørgsmål A, B og C den 14. december 2017

- Tale til besvarelse af spørgsmål A, B og C den 14. december 2017 Skatteudvalget 2017-18 L 63 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 7. december 2017 J.nr. 2017-5651 Kontor: International koordinering Samrådsspørgsmål A, B og C - Tale til besvarelse af spørgsmål A,

Læs mere

9644/16 lma/lma/bh 1 DGE 1C

9644/16 lma/lma/bh 1 DGE 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2016 (OR. en) 9644/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 31. maj 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SPORT 25 SOC 365 ECOFIN 524

Læs mere

1. Den 1. december 2016 vedtog Kommissionen en "pakke om momsregler for e-handel", der består af ændringer til:

1. Den 1. december 2016 vedtog Kommissionen en pakke om momsregler for e-handel, der består af ændringer til: Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 14769/1/17 REV 1 FISC 299 ECOFIN 998 UD 284 I/A-PUNKTSNOTE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

7935/17 top/ag/hsm 1 DG E - 1C

7935/17 top/ag/hsm 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2017 (OR. en) 7935/17 CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131 COHOM 46 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

A8-0317/22

A8-0317/22 18.11.2015 A8-0317/22 22 Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn Punkt A a (nyt) Aa. der påpeger, at de luxembourgske myndigheder på intet tidspunkt har anfægtet eller protesteret mod denne

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2018) 146 final ANNEX.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2018) 146 final ANNEX. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. marts 2018 (OR. en) 7418/18 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 275 DIGIT 46 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. marts 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

12950/17 ht/cos/hsm 1 DG B 2B

12950/17 ht/cos/hsm 1 DG B 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. oktober 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. oktober 2017 til: delegationerne Tidl.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en) 9892/19 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet ENV 525 CLIMA 152 AGRI 283 PECHE 269 ECOFIN

Læs mere

6899/16 nd/nd/ikn 1 DG G 2B

6899/16 nd/nd/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. marts 2016 (OR. en) 6899/16 FISC 34 ECOFIN 207 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. marts 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl.

Læs mere

7048/17 sl 1 DG C 2A

7048/17 sl 1 DG C 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2017 (OR. en) 7048/17 COVEME 4 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. marts 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2018) 1650 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2018) 1650 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. marts 2018 (OR. en) 7421/18 FISC 152 ECOFIN 278 DIGIT 49 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. marts 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

14288/16 lma/lao/sl 1 DGD 1C

14288/16 lma/lao/sl 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: formandskabet delegationerne 12164/3/16 REV3 Udkast til Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 10041/17 LIMITE PUBLIC FISC 128 ECOFIN 502 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. marts 2016 (OR. en) 6420/1/16 REV 1 FISC 28 ECOFIN 140 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 15550/15 Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

På mødet den 6. april 2016 nåede De Faste Repræsentanters Komité til enighed om mandatet for forhandlingerne med Europa-Parlamentet, jf. bilaget.

På mødet den 6. april 2016 nåede De Faste Repræsentanters Komité til enighed om mandatet for forhandlingerne med Europa-Parlamentet, jf. bilaget. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0313 (COD) 7645/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 6. april 2016 Vedr.: FRONT 160 MAR 109 CODEC 383

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 6.6.2018 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske parlament om forslag til Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2017 C(2017) 7136 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.10.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675, idet Etiopien indsættes i skemaet

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11238/16 COAFR 220 CFSP/PESC 618 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 18. juli 2016 til: delegationerne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 358 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN L 348/130 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2008 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN RÅDETS AFGØRELSE 2008/976/RIA

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2015 COM(2015) 136 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemsigtighed på skatteområdet til bekæmpelse af skatteunddragelse og

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0412/13. Ændringsforslag. Reinhard Bütikofer, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0412/13. Ændringsforslag. Reinhard Bütikofer, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen 6.12.2018 A8-0412/13 13 Artikel 7 stk. 1 1. Foranstaltninger, der gennemføres under fonden, skal overholde etiske principper og den relevante nationale lovgivning, EU-lovgivning og international lovgivning.

Læs mere

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. december 2009 (15.12) (OR. en) 17159/09 RECH 449 COMPET 514 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7120/17 LIMITE PUBLIC FISC 62 ECOFIN 188 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0367 (NLE) 14996/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 218

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages i Det Fælles EU-ICAO-Udvalg om vedtagelsen af et bilag

Læs mere

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 7679/17 JEUN 39 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

12774/15 bmc/pfw/hm 1 DG G 2B

12774/15 bmc/pfw/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0068 (CNS) 12774/15 FISC 122 ECOFIN 752 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 17.4.2019 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. januar 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0004 (NLE) 5515/16 UD 10 FORSLAG fra: modtaget: 21. januar 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.1.2019 C(2019) 111 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.1.2019 om fastsættelse af nærmere bestemmelser i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF

Læs mere

15216/17 nd/pj/kmm 1 DG D 1 A

15216/17 nd/pj/kmm 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2017 (OR. en) 15216/17 FAUXDOC 68 ENFOPOL 590 COMIX 809 I/A-PUNKTSNOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling) Tidl.

Læs mere

række forsinkelser i IT-systemerne på toldområdet: Hvad gik der galt?"

række forsinkelser i IT-systemerne på toldområdet: Hvad gik der galt? Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. februar 2019 (OR. en) 6752/19 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet UD 69 FIN 164 ECOFIN

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet *

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2016)0221 Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) 12117/07 DCL 1 AVIATION 136 RELEX 588 CDN 18 AFKLASSIFICERING af dokument: ST 12117/07 RESTREINT UE af: 25. juli 2007 ny status:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0090 (NLE) 7538/16 WTO 75 MAP 13 MI 187 FORSLAG fra: modtaget: 1. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

XT 21023/17 bh 1 TFUK

XT 21023/17 bh 1 TFUK Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Vejledende principper for gennemsigtighed

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del Bilag 253 Offentligt Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(206)0253 Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg til undersøgelse af påstande

Læs mere

Teksten til dokumentet er den samme som teksten til den foregående udgave.

Teksten til dokumentet er den samme som teksten til den foregående udgave. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2018 (OR. en) 6829/03 DCL 1 CID 6 UD 20 USA 18 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. februar 2003 ny status: Vedr.: ST6829/03 /EU RESTRICTED Offentlig

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0366 (NLE) 14997/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 219

Læs mere

Teksten til dokumentet er den samme som teksten til den foregående udgave.

Teksten til dokumentet er den samme som teksten til den foregående udgave. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2018 (OR. en) 6829/1/03 REV 1 DCL 1 CID 6 UD 20 USA 18 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 4. marts 2003 ny status: Vedr.: ST6829/1/03 REV 1 /EU

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 1. februar 2016 Kommissionens nye skattepakke og aktuelle

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(208)049 Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentets

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd (17.

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere