Styringsdokument for Statens Administration 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styringsdokument for Statens Administration 2014"

Transkript

1 Styringsdokument for Statens Administration 2014

2 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission og vision: Mission: Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor Vision: Finansministeriet skal være et analytisk kraftcenter, udfordre og udvikle det fulde potentiale i medarbejderne og skabe fremtidens topledere Finansministeriet skal agere som én koncern og være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark Figur 1. Strategisk målbillede Statens Administrations strategiske pejlemærker Statens Administration har udviklet sig til et fuldt etableret shared servicecenter. Både kunde- og medarbejdertilfredsheden er høj, og effektiviteten er fuldt på højde med de virksomheder, styrelsen benchmarker sig mod. På den baggrund har Statens Administrations udviklet en ny forretningsstrategi for Tre overordnede indsatsområder, Produkter, Kunder og Marked understøtter strategien. 1. Produkter konsolidering med fokus på kvalitet og effektivitet Statens Administrations kerneopgaver er at levere shared service inden for regnskab, løn og at varetage finansielle forvaltningsopgaver vedrørende statens lån, garantier og tilskud samt varetage administration af tjenestemandspensioner og forsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende. Styrelsen skal have konstant fokus på konsolidering i form af løbende forbedringer af kvalitet og effektivitet bl.a. ved at vurdere på opgavesplittet, herunder anvendelsen af HR-løn, som det også er anført i Rigsrevisionens beretning om løn fra september Kunder nye kunder og udvidelse af forretningen Statens Administrations nuværende kunder er statslige kunder i centraladministrationen. Samtidig med fortsat konsolidering er styrelsen parat til at udnytte stordriftsfordele ved at tage nye kunder ind. Den fremadrettede indsats omfatter udvidelse af kundeporteføljen med statslige kunder, herunder selvejekunder, idet det dog forudsættes, at disse kunder primært betjener sig af Moderniseringsstyrelsens standardløsninger. 2

3 3. Marked aktivitetsbaseret afregning og gennemsigtighed Statens Administrations nye forretningsmodel med balancerede budgetter og aktivitetsbaseret betalingsmodel medfører en fuldstændig gennemsigtighed for kunderne. Modellen vil påvise de reelle omkostninger og effektiviseringspotentialer ved at foretage ændringer i opgaver eller ved at lade yderligere institutioner være omfattet styrelsen. Målene for 2014 er strategisk prioriterede mål, der er fastlagt ud fra en vurdering af, hvad der mest effektivt skaber den ønskede forandring. Statens Administrations mål for 2014 er således resultatet af en strategiproces, der har fokuseret på, hvordan de ønskede forandringer bedst opnås, og hvordan styrelsen skridt for skridt kan indfri pejlemærkerne på omkostningseffektiv vis. Finansministeriets fælles mission og vision sætter rammen og retningen for operationaliseringen af Statens Administrations strategiske pejlemærker til mål for Figur 2. Strategisk fundament for målene i

4 Mål for 2014 Mål for institutionens kerneopgaver Hovedparten af Statens Administrations mål for 2014 knytter sig til styrelsens udadrettede kerneopgaver. A.1 Strategisk udvikling Statens Administration vil via fortsatte effektiviseringer, nye kunder og aftaler om levering af opgaver uden for opgavesplit bidrage til den fortsatte effektivisering af den offentlige sektor. Ved udgangen af året er der indgået nye aftaler om levering af ydelser uden for opgavesplit og tilgang af nye kunder uden for Statens Administrations oprindelige kundeportefølje for en kontraktværdi på mindst 3,0 mio. kr. A.2 Kvalitet Statens Administration vil fortsat udvikle sin kvalitet og service med fokus på sagsbehandlingstider, rettidighed og høj faglighed i opgaveløsningen. Nøgle-KPI er vedrørende rettidig telefonekspeditionstid i FSC, korrekte kvartalsregnskabserklæringer og korrekt administration af løn skal være opfyldt for året. A.3 Kvalitet og opgavesnit på lønområdet Der gennemføres en opfølgning på Rigsrevisionens beretning om ØSC Løn fra Opfølgningen fokuserer på en analyse, der skal afklare det mest hensigtsmæssige opgavesplit, herunder hvordan HR-Løn kan bidrage til optimering af opgavesplittet. A.4 Kundetilfredshed Statens Administration skal levere god service for kunderne således, at kundetilfredsheden samlet set minimum er 4,0 (målt på en 1-5 skala, hvor 5 er det højeste). A. 5 It-sikkerhed Statens Administration skal efterleve krav fra it-tilsynet. It-tilsynet vurderer, at SAM har en god praksis for leverandørstyring af alle primære leverandører, herunder Statens It. It-tilsynet vurderer, at SAM har god styring af informationssikkerheden, og at styringen efterlever den koncernfælles politik. A.6 Økonomi i balance Statens Administrations økonomi skal være i balance i 2014 uden tilførsel af midler fra implementeringspuljen. Mål for intern administration Statens Administrations mål for 2014 omfatter endvidere mål for intern administration. B.1 Bedre end benchmark for koncernstyring Det er målet, at Finansministeriets koncern skal være veldrevet og derigennem kunne inspirere og vise vejen for andre statslige institutioner. For at nå målet er det væsentligt, at Statens Administration i 2014 har bidraget til, at Finansministeriets koncern ligger bedre end benchmark på udvalgte tværstatslige nøgletal for økonomistyring, personaleanvendelse og effektiv drift. B.2 Høj medarbejdertilfredshed Statens Administrations score i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) skal være mindst 5,6 i 2014 (målt på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er det højeste). 4

5 Gyldighedsperiode og opfølgning Styringsdokumentet træder i kraft den 1. januar 2014 og er gældende indtil den 31. december Status på styringsdokumentet drøftes kvartalsvist, ligesom opfølgning på målene indgår i den løbende dialog mellem departementschefen, direktøren for Moderniseringsstyrelsen og styrelsesdirektøren. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport. Opfølgningen på målopfyldelsen sker ved hjælp af vedlagte model, som blandt andet er baseret på milepæle for de enkelte mål. I vurderingen af, om styrelsen opfylder målene, lægges der vægt på, at de opstillede mål realiseres inden for de afsatte økonomiske rammer. Tilpasning af styringsdokumentet kan finde sted ved væsentlige ændringer i det grundlag, hvorpå dokumentet er udarbejdet. Påtegning København d. 19/ København d. 19/ For Departementet For Statens Administration Departementschef David Hellemann Direktør Frank Petersen København d. 19/ For Moderniseringsstyrelsen Direktør Niels Gotfredsen 5

6 Model for kvartalsvis opfølgning på styringsdokumentet Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på Statens Administrations styringsdokument for 2014 er der udarbejdet en model for den kvartalsvise opfølgning mellem styrelsesdirektøren for Moderniseringsstyrelsen og styrelsesdirektøren for Statens Administration samt den halvårlige drøftelse mellem departementschefen og styrelsesdirektøren for Statens Administration. Modellen skal bidrage til at danne overblik over fremdriften i og/eller opfyldelsen af de i styringsdokumentet opstillede strategiske mål. Efter første kvartal 2014 følges som udgangspunkt op på følgende: Der følges op på udviklingen i kontraktværdien for nye aftaler (A1). Der følges op på de tre kvalitets-kpi er (A2). Kommissorium bør være godkendt af Moderniseringsstyrelsens direktør inden udgangen af februar Synopsis bør være godkendt af Moderniseringsstyrelsens direktør inden udgangen af marts 2014 (A3). Grundbudget 2014 bør være budgetteret med et balanceret resultat for 2014 (A6). Der følges op på Statens Administrations placering på benchmark for husleje, sygefravær og prognosepræcision (B1). Efter andet kvartal 2014 følges som udgangspunkt op på følgende: Der følges op på udviklingen i kontraktværdien for nye aftaler (A1). Ved udgangen af 1. halvår 2014 foreligger der en godkendt projektplan for ISO 9001-certificering af Statens Administration i 2015 (A2). Der følges op på de tre kvalitets-kpi er (A2). Der følges op på grundbudgettet for 2014 (A6). Der følges op på Statens Administrations placering på benchmark for sygefravær og prognosepræcision (B1). Der skal være gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse i 1. halvår 2014 (B2). Efter tredje kvartal 2014 følges som udgangspunkt op på følgende: 6

7 Der følges op på udviklingen i kontraktværdien for nye aftaler (A1). Der følges op på de tre kvalitets-kpi er (A2). Første udkast af analysen forelægges direktøren for Moderniseringsstyrelsen inden udgangen af september Andet udkast af analysen forelægges direktøren for Moderniseringsstyrelsen inden udgangen af oktober 2014 (A3). En kundetilfredshedsundersøgelse bør være gennemført i 3. kvartal (A4). It-tilsynet vurderer, at SAM har en god praksis for leverandørstyring af alle primære leverandører, herunder Statens It. It-tilsynet vurderer, at SAM har god styring af informationssikkerheden, og at styringen efterlever den koncernfælles politik (A5). Der følges op på grundbudgettet for 2014 (A6). Der følges op på Statens Administrations placering på benchmark for sygefravær og prognosepræcision (B1). Efter fjerde kvartal 2014 følges som udgangspunkt op på følgende: Statens Administration skal øge omsætningen inden for tilkøbsydelser. Der er løbende fulgt op på udviklingen i kontraktværdien. Ved udgangen af året er der indgået nye aftaler om levering af ydelser udenfor opgavesplit, og tilgang af nye kunder uden for Statens Administrations oprindelige kundeportefølje for en kontraktværdi på 3 mio. kr. (A1). Ved udgangen af 2014 bør være indgået en aftale om certificering i 2015 (A2). Der følges op på de tre kvalitets-kpi er (A2). Det fremadrettede opgavesplit forbundet med HR-løn bør være afklaret (A3). Ved udgangen af 2014 skal Statens Administration præsentere regnskab i balance. Dette vurderes ved opgørelse af regnskabet 2014 (primo 2015) (A6). Der følges op på Statens Administrations placering på benchmark for sygefravær og prognosepræcision (B1). 7

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Statens Administrations mission og vision 4 2.3 Virksomhedens omfang 5 2.4 Årets

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 36 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Resultatkontrakt for Statens It 2013

Resultatkontrakt for Statens It 2013 Resultatkontrakt for Statens It 201 Side 2 af 15 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter. Kontrakten

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Virksomhedens omfang 6 2.3 Årets faglige resultater 7 2.4 Årets økonomiske resultat

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Resultatkontrakt 2014 mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Indhold Indledning 5 Kontraktgrundlag 5 Vilkår 5 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag 7 Baggrund 7 Strategi 7

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om politireformen (beretning nr. 16/2008) 3. november 2014 RN

Læs mere

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring - vejledning om styring

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

RES U LTATKO NTRAKT. FOR Forsvarsministeriets. Reg nskabsstyrelse

RES U LTATKO NTRAKT. FOR Forsvarsministeriets. Reg nskabsstyrelse RES U LTATKO NTRAKT 2015 FOR Forsvarsministeriets Reg nskabsstyrelse Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsmini steriets Regnskabsstyreise indeholder

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1.1. Mission... 2 1.2. Vision... 2 1.3 Hovedformål på finansloven og strategiske forpligtelser... 2 1.3.1. Hovedformål på finansloven...

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon INDHOLDSFORTEGNELSE i INDLEDNING 3 2 MISSION OG VISION 3 3 MÅL- OG RESULTATPLAN 3 3.1 STRATEGISKE

Læs mere

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2005 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2005 Sprog Dansk Sidetal 19 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Resultatkontrakt 2010-2013

Resultatkontrakt 2010-2013 Resultatkontrakt 2010-2013 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement Resultatkontrakt 2010-2013 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Strategiske indsatsområder... 3 1.2. Sammenhæng til opgavehierarkiet

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere