Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011"

Transkript

1 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011

2 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling Spørgsmålsformulering Tilfældige fejl og menneskelig påvirkning Kausalitet Undervejs vil jeg forsøge at relatere emnerne til jeres projekter

3 Hvad er samfundsvidenskabelig metode? Forskningsmetoder, der benyttes til at indsamle viden om personers holdninger og adfærd Metodiske overvejelser og valg man skal gøre sig, når man designer en undersøgelse Vigtigt for at sikre en god undersøgelse og dermed indsamle korrekt og brugbar viden Også nyttig viden, når man forholder sig til andre undersøgelser

4 Metodiske overvejelser Hvad er det, jeg vil undersøge? Hvilke spørgsmål, skal undersøgelsen besvare? Hvad skal undersøgelsens resultater bruges til? Hvilke ressourcer har jeg til rådighed? Samlet: Hvordan udvikler jeg et undersøgelsesdesign, der indenfor de givne rammer, bedst muligt besvarer mine spørgsmål?

5 Undersøgelsesdesign Hvad vil jeg gerne vide? Hvilke ressourcer (tid, penge, data ol.) har jeg til rådighed? Hvad for data, vil vi arbejde med, og hvordan vil vi indsamle det? Hvad kan lade sig gøre? Og hvis man ikke har sit eget call-center? Det muliges kunst Vigtigt at være bevidst om, begrænsningerne Hvad kan jeg ikke sige noget om?

6 Centrale begreber Ting, som I skal forholde jer til i jeres undersøgelsesdesign: Kvalitativ metode >< kvantitativ metode Validitet og reliabilitet Kausalitet

7 Kvantitativ >< kvalitativ metode Hvilken type data vil jeg gerne arbejde med? Hvilken slags viden vil jeg gerne have? Hvilken type problemstilling? De to tilgange har forskellige begrænsninger og forskellige fordele. Ofte kan det være værdifuldt at lade dem supplere hinanden

8 Kvalitativ metode Kvalitativ metode handler om at forstå de tanker, følelser og overvejelser, respondenterne gør sig. Hvordan de forstår forskellige begreber, og deres forklaringer på, hvorfor de gør, som de gør. Bagvedliggende antagelse: Menneskers handlinger, samfundselementer, sociale relation ol. får mening igennem vores fortolkning og forståelse af dem. Eks. Forklar ord som velfærdsstat, stress, ledelse osv. Kommer ud af en humanistisk/socialkonstruktivistisk tradition Kvalitativ data indsamles typisk vha. fokusgrupper og længere interviews.

9 Kvalitativ metode Oftest mere begrænset data-materiale med færre cases. Til gengæld mere i dybden med den enkelte case. Styrken: Detaljeret indsigt og forståelse Svaghed: Begrænsede muligheder for at generalisere.

10 Kvalitativ metode Man bruger åbne hv-spørgsmål. Hvordan?, hvorfor? Osv. Data vil ofte være i form af lange interviews/ samtaler med en eller flere personer Databearbejdningen består af at fortolke og analysere Eksempel: Fokusgrupper med vælgere om, hvorfor de har stemt på et givent parti. Eller hvad de tænker om partiets valgmateriale/plakater.

11 Kvantitativ metode Handler ikke om at forstå, hvorfor folk mener eller gør, som de gør. Vi er groft sagt ligeglade med at forstå deres overvejelser. I stedet handler det om at observere og forklare folks holdninger og adfærd. Antagelse: Det er muligt at måle og afdække sammenhænge i folks adfærd og holdning kvantitativt. Afsæt i en mere positivistisk/naturvidenskabelig tradition.

12 Kvantitativ metode Oftest et større datamateriale end ved kvalitative undersøgelser Spørgeskemaundersøgelser med lukkede svarmuligheder, registerdata ol. F.eks. En meningsmåling med respondenter De større datamængder giver større mulighed for at generalisere resultaterne

13 Kvantitativ metode Data vil ofte være i form af observationer eller besvarelser af såkaldte lukkede spørgsmål, hvor respondenterne har kunnet vælge mellem flere prædefinerede svarmuligheder. Hvad ville du stemme, hvis der var Folketingsvalg i dag? På en skala fra 0 til

14 Kvantitativ metode I kvantitativ metode handler det om ved statistiske analyser at finde årsagssammenhænge og kausalitet og generalisere dem til resten af befolkningen. Det er styrken ved kvantitativ metode, at man kan det!

15 Kvantitativ metode Generalisere: På baggrund af en stikprøve siger man noget om en større population. Resultaterne fra en meningsmåling med danskere bruges til at sige noget om alle danskere. For at man kan gøre det, skal undersøgelsen være af en vis kvalitet.

16 Kvantitativ >< kvalitativ metode Eksempel: Hvorfor stemmer folk, som de gør? Belyst kvalitativt: Dybdegående interviews eller fokusgrupper med enkelte vælgere. Hvad tænker du om politik? Hvilke mærkesager er vigtige for dig? Hvad tænker du om de forskellige politikere/partier? Resultat: En SF-vælger forklarer, at hun bestemte sig for at stemme på SF efter at have set Villy Søvndal i afslutningsdebatten på DR. Belyst kvantitativt: Spørgeskemaundersøgelse, hvor respondenternes partivalg sammenholdes med deres besvarelse af forskellige lukkede holdningsspørgsmål og baggrundsvariable. Eksempler på resultater: Offentligt ansatte stemmer mere venstreorienteret end privatansatte, Dansk Folkeparti s vælgere er mere skeptiske overfor flygtninge- og indvandrere end andre vælgere osv.

17 Kvantitativ >< kvalitativ metode I skal overveje: Hvilken problemstilling har jeg? Hvad vil jeg gerne sige noget om? Vil jeg gerne i dybden og forstå folks tanker og holdninger? Vil jeg gerne sige noget mere generelt om en større gruppe og finde sammenhænge i deres holdninger? Hvilke fordele og ulemper har de to tilgange i forhold til min problemstilling Hvad kan lade sig gøre med midler, jeg har til rådighed? Kunne det være en idé at lade de to tilgange supplere hinanden?

18 Kvantitativ >< kvalitativ metode Vi kommer til at gå i dybden med de to tilgange senere

19 Validitet og reliabilitet Centrale begreber, når vi taler om en kvantitativ undersøgelses kvalitet. Kan være svære at adskille Det er begreber, der bruges, når man arbejder kvantitativt, ikke kvalitativt. Abonnerer på et positivistisk verdenssyn Kan dog også være nyttige at have i baghovedet, når man arbejder kvalitativt (Må I ikke sige til eksamen )

20 Validitet og reliabilitet Validitet: Måler vi det vi gerne vil måle? Eller er der systematiske fejl eller skævheder, der gør, at vi rammer skævt. F.eks. Problemer med spørgsmålsformuleringer, dataindsamlingen eller lignende.

21 Validitet og reliabilitet Reliabilitet: Hvor præcise er vi til at måle det, vi gerne vil måle? Tilfældige fejl, f.eks. menneskelig påvirkning. Hvis vi skulle gentage undersøgelsen på præcis samme måde, ville vi så få det samme resultat? Hvis ikke: problemer med reliabiliteten.

22 Validitet og reliabilitet

23 Validitetsovervejelser i praksis Er der noget i jeres undersøgelsesdesign, der vil generere systematiske fejl? Hvordan indsamler I f.eks. data i undersøgelsen? Gør I det på en måde, så I indsamler en repræsentativ stikprøve? Hvordan er spørgsmålene i spørgeskemaet formuleret? Spørger vi rigtigt?

24 Validitet og repræsentativitet Hvordan indsamles data? Forskellige dataindsamlingsmetoder kan have forskellige problemer i forhold til forskellige målgrupper. Systematiske skævheder/problemer med repræsentativiteten Skævheder er ødelæggende for undersøgelsens brugbarhed. Vi kan ikke generalisere undersøgelsen.

25 Validitet og repræsentativitet Undersøgelsens stikprøven skal helst være en mindre version af populationen med samme karakteristika, fordelinger ol. Allerhelst vil vi gerne have, at respondenter i stikprøven er simpelt tilfældigt udvalgte. Meget vigtigt, at man er opmærksom på, om der er foregået selektion i udvælgelsen af svarpersonerne. Er der skævheder, der gør, at nogle grupper systematisk er blevet forhindret i at deltage?

26 Repræsentativitet og dataindsamling Forskellige dataindsamlingsmetoder kan have forskellige indbyggede skævheder: Telefon: Dyrt, men godt. Alle har en telefon. Web: Godt til mindre afgrænsede målgrupper, fx en arbejdsplads. Mindre velegnet til befolkningsundersøgelser. Panel-undersøgelser: Hvem er medlem af et panel? Ingen tilfældig udvælgelse. Håndholdt/face-to-face: Velegnet til bestemte målgrupper, fx kunder i en bestemt butik.

27 Validitet og repræsentativitet I forhold til valg af dataindsamlingsmetode skal I overveje: Hvordan vil jeg indsamle data? Er der nogen problemer ved den tilgang, jeg har valgt? Tænk alle skridt igennem! Kan jeg forvente at indsamle en repræsentativ stikprøve? Er der nogen skævheder/grupper fra min population, jeg ikke får med? Og hvad kan jeg gøre ved det?

28 Validitet og spørgsmålsformuleringer Validiteten er også vigtig at overveje i forhold til operationaliseringen og spørgsmålsformuleringen Spørger vi på den rigtige måde? Hvis vi spørger forkert, måler vi det forkerte.

29 Validitet og spørgsmålsformuleringer Spørgsmål må ikke være ledende Svarkategorierne skal være gensidigt udelukkende Ikke flere udsagn i samme spørgsmål Osv. Det går vi i dybden med senere.

30 Reliabilietsovervejelser Er der upræcisheder eller tilfældigheder i undersøgelsesdesignet, der kan påvirke resultatet? Hvis vi gentager undersøgelsen, vil vi så få det samme resultat?

31 Reliabilietsovervejelser Blev undersøgelsen f.eks. gennemført under omstændigheder, der kan have påvirket respondenternes besvarelser? Interagerede du med respondenterne? Interagerede de med hinanden? Skete, der noget i respondenternes miljø, der kan have påvirket deres besvarelser?

32 Reliabiliet og validitet kommer til at gå mere i dybden med design af kvantitative undersøgelser senere.

33 Kausalitet/årsagssammenhæng Centralt begreb, der ligger bag de fleste undersøgelser Det er ofte det, man vil undersøge ( I kvantitative undersøgelser!!). Findes den givne sammenhæng?

34 Kausalitet/årsagssammenhæng Kausalitetsbegrebet: Kausalitet betyder årsagssammenhæng Man taler om årsags- og effektvariable Eller om uafhængige og afhængige variable.

35 Kausalitet/årsagssammenhæng Værdierne på den afhængige variabel afhænger af værdierne på den uafhængige variabel Årsag -> effekt Hvis X, så Y

36 Kausalitet/årsagssammenhæng F.eks. Er der f.eks. en sammenhæng mellem medarbejdertilfredshed og, hvilken afdeling man er ansat i? Er nogle ansatte mere tilfredse end andre? Afdeling er den uafhængige variabel, der påvirker den afhængige variabel Jobtilfredshed. Kausaliteten gør os bedre til at forudsige

37 Kausalitet/årsagssammenhæng Overvej følgende: Er der en kausalitet, i den problemformulering, I arbejder med? I så fald, hvad går den ud på? Vær eksplicitte omkring den. Giver den mening? Overvej følgende, når I skal afdække jeres kausalitet.

38 Kausalitet/årsagssammenhæng F.eks. Er der f.eks. en sammenhæng mellem medarbejdertilfredshed og, hvilken afdeling man er ansat i? Er nogle ansatte mere tilfredse end andre? Afdeling er den uafhængige variabel, der påvirker den afhængige variabel Jobtilfredshed. Kausaliteten gør os bedre til at forudsige

39 Kausalitet/årsagssammenhæng OBS! Man kan ikke bevise, at der er en kausalitet. Man kan sandsynliggøre, at der er en sammenhæng.

40 Kausalitet/årsagssammenhæng 3 kriterier skal være opfyldt, for at man kan tale om kausalitet: Tidsrækkefølge Kontrol for tredje variabel Statistisk sammenhæng

41 Kausalitet/årsagssammenhæng Tidsrækkefølge: Årsag skal komme før effekt Værdierne på den uafhængige variabel skal være fastlagt inden værdierne på den afhængige

42 Kausalitet/årsagssammenhæng Tidsrækkefølge: Kan være åbenlyst. F.eks. Fastlægges køn, alder og uddannelse inden partivalg. Ens persons køn afhænger således ikke af deres partivalg Kan dog også ofte være mere uklart. F.eks. Sammenhængen mellem holdningsdannelse og medieforbrug. Læser folk Berlingske Tidende og Jyllandsposten fordi, de er borgerlige? Eller bliver de borgerlige af at læse Jyllandsposten og Berlingske Tidende?

43 Kausalitet/årsagssammenhæng Statistisk sammenhæng: Testes typisk ved hjælp af forskellige statistiske tests (T-test, chi-square-test, regressionsanalyse ol.) Valget af analyseform afhænger af datatypen I skal IKKE lave statistiske tests i jeres opgaver!

44 Kausalitet/årsagssammenhæng Kontrol for tredje variabel Det mest besværlige kriterie Kriteriet er opstillet for at sikre, at det vitterligt er den uafhængige variabel, der påvirker den afhængige variabel Der kan nemlig også være andre muligheder: Spuriøs sammenhæng Medieret/indirekte sammenhæng Interaktion/moderet sammenhæng

45 Kausalitet/årsagssammenhæng Spuriøs sammenhæng: En spuriøs sammenhæng mellem to variable, forekommer, hvor det på overfladen ser ud til, at der er en sammenhæng mellem to variable Men i virkeligheden er der tale om en tilfældighed, eller også er begge variable bestemt af en tredje bagvedliggende variabel F.eks. Så er børnetallet højere i områder med mange storke. Skyldes det, at storken kommer med børnene? Hvis der var flere storke i Danmark, ville vi så få flere børn? Nej storken lever på landet, hvor børnetallet er højere end i byerne. Der er ingen logisk sammenhæng mellem antallet af børn og antallet af storke.

46 Kausalitet/årsagssammenhæng Indirekte/modereret sammenhæng: En medieret sammenhæng forekommer, hvor en tredje, mellemkommende variabel medierer effekten fra den uafhængige variabel til den afhængige variabel. For eksempel er sammenhængen mellem køn og partivalg medieret af sektoransættelse. Privatansatte kvinder stemmer borgerligt, mens offentligt ansatte mænd stemmer til venstre.

47 Kausalitet/årsagssammenhæng Interaktion/modereret sammenhæng: Hvor sammenhængen mellem den afhængige og den uafhængige ændrer sig, når værdierne på den interagerende variabel ændrer sig. F.eks. Sammenhængen mellem alder og holdningen til flygtninge og indvandrere.

48 Kausalitet/årsagssammenhæng Hvis I vil undersøge, om der findes en given kausalitet/årsagssammenhæng, skal I overveje: Har jeg mulighed for at teste for, om der er tale om en mellemkommende variabel, spuriøs sammenhæng osv.?

49 Opsamling Metodiske overvejelser sikrer undersøgelser af høj kvalitet. Nødvendigt for at vi svarer korrekt, på de spørgsmål, vi vil besvare Man skal forholde sig til følgende: Vil man arbejde kvantitativt eller kvalitativt? Reliabilitet og validitet Hvordan indsamler man data? Har vi med en repræsentativ stikprøve at gøre? Spørger vi rigtigt? Hvis vi gentog undersøgelsen, ville vi så få dets amme resultat igen?

50 Næste gang Kvalitativ metoder og interviewteknikker. Kvalitative interviews Fokusgrupper Design af interview og fokusgruppeundersøgelser

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige forskningsproces

Den samfundsvidenskabelige forskningsproces Den samfundsvidenskabelige forskningsproces A. Problemformulering Af Mathias Søballe Samfundsvidenskabens genstandsfelt i forhold til andre videnskaber 1 Den østbritiske økonom og nobelprismodtager i økonomi,

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Kernetekst Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Janne Bisgaard Nielsen, adjunkt i samfundsfag og historie, Aarhus Katedralskole SA0005 www I dette afsnit lærer du tre hyppigt brugte samfundsfaglige

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser

Spørgeskemaundersøgelser Kulturforståelse Forlaget Columbus og forfatterne 2009 Ledetråde til design og brug af spørgeskemaer Af Geert A. Nielsen og Karen Schmedes Brug af spørgeskemaer kan være en velvalgt fremgangsmåde, når

Læs mere

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget.

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget. INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK på 1. semester i Metodefaget. Merete Watt Boolsen 2004 2 INDLEDNING I studieordning 2000 for faget Introducerende metode og videnskabsteori kan man se, at det blandt

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4 1. INDLEDNING... 3 1.1. EMNE... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 4 1.2.1. Arbejdsspørgsmål... 4 2. FREMGANGSMÅDE... 4 3. TEORI... 4 3.1. INNOVATIONENS KARAKTERISTIKA... 4 3.2. LIVSVERDEN... 5 3.3. RELEVANS...

Læs mere

VMS. Kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder. Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, sektionen 3: Teknologi, Miljø og Samfund

VMS. Kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder. Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, sektionen 3: Teknologi, Miljø og Samfund VMS Kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder www.plan.aau.dk/~mette mette@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, sektionen 3: Teknologi, Miljø og Samfund Dagens emner Problemanalysestruktur

Læs mere

Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere

Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Institut for Statskundskab SDU Odense December 2005 Samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Forskningsrapport i faget samfundsvidenskabelig

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen - En guide - Forord Hvis viden er vigtig, er måden, vi samler informationer ind og behandler dem på, også vigtig. Sociologisk metode handler om at

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Henriette Holm Stabel cand.scient.san Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsenheden Må anvendes med

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER. i virkeligheden. 2.

NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER. i virkeligheden. 2. NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER i virkeligheden 2. udgave Niels-Henrik Møller Hansen, Bella Marckmann, Esther

Læs mere

Intet spørgeskema uden en spørgeramme

Intet spørgeskema uden en spørgeramme Intet spørgeskema uden en spørgeramme Udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser Susanne Fjeldsted @ventures Kompetencecenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf.: 89 36 33 33 Fax: 89 36 35 36 E-mail:

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Anne Pedersen BA-projekt 6. maj 2013 Josephine Manthai Ekstern Kommunikation Tysk/Kom

Anne Pedersen BA-projekt 6. maj 2013 Josephine Manthai Ekstern Kommunikation Tysk/Kom Bilagsliste Bilag 1 Spørgeskema... 3 Bilag 1.1 Udformning af spørgeskema... 3 Bilag 1.2 TEC samlet data af spørgeskema... 5 Bilag 1.3 Krydshenvisninger af data TEC... 12 Bilag 1.4 Kategoriinddeling af

Læs mere

Travlhed i danskernes hverdag

Travlhed i danskernes hverdag Syddansk Universitet Aflevering d. 9. oktober 2008 Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Metode Travlhed i danskernes hverdag Sofie Pedersen 230584-XXXX Lars Munksgaard Toft 070684-XXXX Morten Tønsberg

Læs mere

Metoder og feltarbejde i psykologi

Metoder og feltarbejde i psykologi Metoder og feltarbejde i psykologi METTE MORELL, NØRRE GYMNASIUM - SÅDAN KAN MAN INDDRAGE DEM EFFEKTIVT OG NATURLIGT Dette oplæg har to dele 1) Metoder i undervisningen Hvilke? Hvorfor? Hvordan? Hvor meget?

Læs mere

Putting a smile on people s faces

Putting a smile on people s faces Fag: Receptionsteori og analyse, CLM (prøve V3/V4) Putting a smile on people s faces - Forslag til analysemetode og respondentudvælgelse samt generelle overvejelser mht. metodevalg i forbindelse med lancering

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Læring og forandringsprocesser 18 December 2013 Aalborg Universitet København Side 1 af 118 Titelblad Kasper Moritz Nielsen, 20132190 Lindita Ljoki, 20131652 Mads

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Sociologiske metoder i praksis

Sociologiske metoder i praksis Sociologiske metoder i praksis Forord...3 Sociologiske metoder i praksis...5 Kapitel I: Hvad ved vi om samfundet?...7 Kapitel II: Hvad er samfundsvidenskabelige metoder?...9 Kapitel III: Hvordan tilrettelægger

Læs mere