Nr årgang Juli 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 53. - 8. årgang Juli 2010"

Transkript

1 Nr årgang Juli 2010

2 2

3 Bålpladsen nedlagt Lad det være sagt en gang for alle! Bestyrelsen har hverken ønsket eller fremprovokeret kommunens påbud om nedlæggelse af GF s bålplads og for en gangs skyld kan heller ikke Holbæk Kommune klandres for de nye regler, som kommer fra Miljøstyrelsen og gælder over hele landet. Det er korrekt at kommunen ikke selv har offentliggjort forbuddet, men når bestyrelsen får kendskab til at reglerne er ændret - selv om det sker ad omveje - kan den ikke agere både blind og døv og gøre som ingenting, men er nødt til at undersøge sagen, om ikke andet så fordi manglende kendskab til lovgivningen ikke fritager for at skulle overholde den. Derfor henvendte bestyrelsen sig til Holbæk Kommune for at få reglerne præciseret og fik da også klar besked: Bålpladsen skulle nedlægges, idet man ellers risikerede at få en bøde. Dette kunne bestyrelsen ikke side overhørig. Når ovenstående er sagt, kan bestyrelsen også oplyse, at den p.t. undersøger en løsning for de medlemmer som absolut ikke har mulighed for at køre deres haveaffald til omlæsningen i Holbæk. Overvejelserne går ud på, at haveaffaldet opbevares på egen grund og kun køres til stranden på nærmere fastsatte tidspunkter, én eller to gange årligt, hvor det omdannes til flis og bliver liggende til fri afhentning og afbenyttelse i haverne. Da det i øvrigt ser ud til at man stadigvæk godt må afbrænde Sankt Hans bål og da der i øvrigt afhentes storskrald, herunder haveaffald, to gange årlig, ville ordningen medføre at man kan komme af med sit haveaffald i alt fem gange årligt, hvilket burde dække behovet. Bestyrelsen vil hermed rette en stor tak til den håndfuld frivillige medlemmer, som i de senere år har sørget for at bålpladsen kom til at fremstå rydelig og medførte mindst mulige gener for de omkringboende. Sådan har det ikke altid været idet bålpladsen igennem tiderne har givet anledning til mange problemer, Henkastning af haveaffald ikke tilladt men de seneste par år har den - takket være den store frivillige indsats - fungeret efter hensigten. Med venlig hilsen Bestyrelsen 3

4 Strandgårdsbladets Petanque turnering Som bebudet i sidste nummer gøres der nu klar til den årlige turnering og dysten om Strandgårdsbladets Vandrepokal og redaktionen håber, at rigtig mange vil have lyst til at være med. Det var oprindeligt meningen at årets dyst skulle finde sted i weekenden 21. og 22. august, men af praktiske årsager er det blevet til at turneringen finder sted weekenden før, d.v.s. lørdag d. 14. og søndag d. 15 august Tuse Næs Petanque har venligst indvilliget i at sende en repræsentant som dommer til turneringen Tilmelding til turneringen skal ske til Strandgårdsbladets redaktion, enten personlig på adressen Øst 33, telefonisk på eller via til Tilmeldingsfristen udløber d. 14. august kl. 10,00, hvor vi mødes ved Petanquebanen og trækker lod om hvem der skal spille mod hvem, hvorefter dommeren gennemgår spillereglerne og turneringen går i gang. Vinderholdene går videre i en ny lodtrækning - og så fremdeles. Der spilles til kl. 13,00 hvor der er frokostpause og turneringen genoptages fra 14,00 til 17,00 og fortsættes om nødvendigt om søndagen. Frokosten må naturligvis gerne medbringes og pausen holdes ved banen, hvor der vil kunne købes øl og vand. Præmieoverrækkelsen finder sted umiddelbart efter sidste kamp 4

5 Petanquebanen har fået et læhegn Endnu et eksempel på, at fællesskabet er til stede og at det frivillige arbejde i Strandgården fungerer til glæde for os alle Fliserne er sponsoreret af Anja og Per Jørgensen (Øst 13) hvorefter en mindre hær af frivillige bestående af Bendt Christiansen (Øst 11) Hans Jørn Lykke (Øst 30) Bjarne Jobbe Jeppesen (Vest 16) og William Thers, Vest 32, sørgede for alt det praktiske. lige fra indkøb af materialer, gravearbejde, fliselægning og hegnsopsætning. Tak til dem alle! for veludført arbejde og et smukt resultat Med venlig hilsen Bestyrelsen 5

6 6 Peters side Ønder Fadersen - en af Kastrups store sønner af Peter Brøns (Øst 16) I 1258 døde Ingerd Jacobsdatter og blev begravet i franciskanerkirken i Roskilde. Hun var vel denne ordens gråbrødrenes - vigtigste velynder i Danmark. Hun var datter af Estrid og Jacob Sunesen af Møn. Jacob var en af landets største jorddrotter og af fornem slægt. Hans oldefar var selveste Skjalm Hvide. Da Jacob døde i 1246, tilfaldt en stor arv til Ingerd. Hun var da omkring 50 og gift for anden gang. Første gang med Valdemar Sejrs marsk Skore, indtil ca Inden 1245 blev hun gift med grev Konrad 3. af Regenstein i Tyskland. Han døde senest Den hellige Clara af Assisi ( ). Helgenkåret Allerede 1237 skænkede hun ordenen en grundmuret bygning i Roskilde til brug for et kloster, og året efter fulgte grunde mv. i København (Gråbrødretorv, Klosterstræde), samt Kalundborg og Næstved. Da hun var tilbage i Danmark ca. 1253, stiftede hun også et Clarisser-nonnekloster i Roskilde, franciskanerordenens kvindelige pendent. Det blev betænkt med rige godsgaver. Derefter gjorde hun en stor indsats for dominikanerordenen/ sortebrødrene. I 1272 fik Skt. Claras Kloster i Roskilde en ny guardian. En guardian var hos gråbrødrene en klosterforstander. Selvom abbedissen i Skt. Clara var den øverste leder, var det ikke alt, hun selv kunne klare i datidens mandsdominerede samfund. Derfor var der til klostret knyttet et konvent (gruppe) af gråbrødre til den udadvendte virksomhed. Deres leder var guardianen. Den guardian, der tiltrådte i 1272 var Ønder Fadersen af Kastrup. Da en gråbroder skulle være besiddelsesløs ved sin indtræden i ordenen, måtte Ønder gøre sit bo op og skifte med sine arvinger. Han var i teorien død for verden, men levende i ordenskirken. Ønders arvinger var sønnen Ove og broderen Knud, samt de hellige søstre i Roskilde Clarisserne som han havde indsat som medarvinger. De kunne få en datterlod = en halv hovedlod. Ønders testamente af findes i original på Universitetsbiblioteket i København. Det er i dette dokument, at Kastrup (Karsthorp) og andre steder på Næsset nævnes første gang.

7 Ønder har tilsyneladende været en mindre stormand med en del gods rundt om på næsset, hvor af noget i hvert fald er en arv efter forældrene. Hans far hed meget passende Fader. Det ser ud til, at Ønder har haft sin hovedgård i Kastrup, siden han skriver sig til Kastrup, men nok også en i Løserup (Lufxæthorp). Dertil nogle huse, hvor arbejdskraften til hovedgårdens jorder boede. Det var Knud, der arvede jord og huse i Kastrup uden kvæg og husgeråd. Derimod fik Ove alt i Løserup og Uglerup (Vlkethorp) huse, jord, kvæg og husgeråd. De hellige søstre i Roskilde fik al den jord, Ønder besad i Gurede (Gufærud). Mens han solgte husene og anden rørlig ejendom til dem og betalte sin gæld med købesummen. Testamentet blev bevidnet på Tuse Herredsting. Samt af fogeden Niels Absalonsen i Roskilde. Meget af det gods på Tuse Næs, der i 1370 tilhørte Roskildebispens, lå de samme steder, som nævnes i testamentet. 5 gårde i Kastrup, 1 i Lindebjerg nær Gurede og 8 i Løserup. Man kan forestille sig, at Knuds og Oves arvedele senere blev testa-menteret og/eller solgt til Skt. Claras Kloster, der så har mageskiftet med eller solgt til Roskildebispens. Klostrets mange ejendomme lå især mellem Roskilde og Stevns. -0- Et godt initiativ! - men Et medlem eller gæst (bestyrelsen ved ikke hvem) har taget det udmærkede initiativ at bygge en tømmerflåde, utvivlsomt til glæde for mange, ikke mindst de mange børn der nyder at soppe i vandet her i sommervarmen. Flåden er solidt konstrueret af godt tømmer, den er udstyret med plastikdunke som flydere og der er intet at udsætte på den. Desværre har man fortøjet flåden til badebroen, hvilket ikke er tilladt! - Dels var det en ufravigelig betingelse fra myndighederne da GF fik tilladelse til at opføre broen at man ikke måtte fortøje til den, dels kan flåden, hvis der opstår uvejr forårsage skade på broen og dels vil grundejerforeningen - da den ejer badebroen - kunne gøres medansvarlig for evt. skader. Og endelig er det absolut ikke hensigtsmæssigt, at man som vist på billedet, har efterladt flåden med tovværket viklet om badebroens trappe så man risikerer at falde over den og komme grueligt til skade. Bestyrelsen har derfor flyttet flåden til en (for badebroen) mere sikker fortøjning. Dette er dog kun en midlertidig løsning og den nye fortøjning er uden ansvar for bestyrelsen. Ejeren bedes venligst selv sørge for en permanent fortøjning og må i øvrigt gerne give sig til kende. På forhånd tak. Med venlig hilsen Bestyrelsen 7

8 Samanda Spagner, Øst 32, har anmodet om optagelse af nedenstående Efterlysning Efter en fælles holdning til, hvordan vejarealer skal se ud og hvad det er i orden at bruge dem til. Jeg har desværre oplevet: - Rødder bliver smidt i rabatten ud for min indkørsel og bliver liggende, trods forsikring om at de afhentes dagen efter. - Opfordring om at beskære træer ved vejkryds, da man ikke kan overskue færdslen som ikke har affødt nogen reaktion. - Skraldespande der pludselig ikke er blevet afhentet pga. beplantninger der ikke er blevet beskåret. - Rabatter der pludselig bliver gravet op. - Sten der cementeres fast i rabatten ud for min indkørsel. - Biler der ikke kan parkeres i rabatten pga. hegn/træer der ikke skæres ind til skel og derfor parkeres på en sådan måde, at man er i tvivl om at man kan komme forbi eller man skal ud for at flytte placerede sten i rabatten for at passerer. - Biler der er blevet parkeret, så jeg ikke kunne komme ud af min indkørsel, så or densmagten måtte tilkaldes, da bestyrelsen intet kunne stille op. Dette emne bliver jeg nød til at tage op pga. vejens beskaffenhed ned til min ejendom, hvor der ikke forefindes en vendeplads og derfor er det ekstra vigtig, at rabatterne kan bruges og er tilgængelige. Så det jeg ønsker er, at finde ud af hvad det er i orden at bruge vejarealerne til? Er det i orden, at de blokeres midlertidig eller permanent? Er det ok at affald eller andet placeres på vejarealerne i kortere eller længere tid af gangen? Er det i orden ikke at informere sine naboer inden, vejarealer blokeres af forskellige årsager? Er det ok at lade sin hæk/træer gro langt ud over egen grund? Er det i orden at lade som ingenting og være ligeglad, når naboer henvender sig angående disse problematikker? Vi kan selvfølgelig alle bruge eksisterende regler på området og sådanne forefindes. I Lokalavisen den 29. Juni 2010 havde kommunen en meddelelse om nærværende. Den vil jeg her bringe, da mange ikke får lokalbladet. (Se siden overfor. Red.) Det vil være nemmest og rarest, at finde løsninger i fællesskab medlemmerne imellem. Så vi alle ved, hvornår grænsen for hvad er nået. Og hvornår vi desværre bliver nød til at kontakte bestyrelsen eller andre. Hvis vi har en fælles holdning til tingene undgår vi, at komme til at pege fingre af andre uden grund og kan sige til og fra, da vi jo i fællesskab på demokratisk vis er blevet enige om det. 8

9 By og Land, d. 29. juni 2010 Forslaget er, at ovenstående tages op på næste generalforsamling som hermed er forelagt for bestyrelsen for at finde klarhed for, hvor grænsen går for, hvad er der er ok og hvad der ikke er ok. Det er altid nemmere at forholde sig til og handle efter kendsgerninger frem for usagte fortolkninger En god sommer ønskes til jer alle her på Strandgården. Samanda - Strandgården Øst 32 Bestyrelsen har besigtiget stedet og må medgive at forholdene er lidt uheldige. Stikvejen har ingen vendeplads, så besøgende er nødt til at parkere i rabatten og det kan man ikke, da der i nogen tid har ligget henkastede rødder. Bestyrelsen håber imidlertid at medlemmerne selv kan tale sig til rette. Generelt må bestyrelsen indskærpe, at såvel kommunens som grundejerforeningens regler skal overholdes, herunder at hække skal klippes mindst en gang årligt, senest d. 15. august. 9

10 Strandgårdsbladets fotokonkurrence Ved udløb af fristen var der indløbet i alt 23 udmærkede fotos. De er nu blevet bedømt af HAGNER FOTO i Holbæk, som velvilligt havde indvilliget i at udvælge de bedste tre skud, hvilket ikke må have været nogen nem opgave da de alle var rigtig gode. Strandgårdsbladet vil hermed sige tak til deltagerne, for de flotte billeder og en særlig stor tak for hjælpen til Jan Frydenlund fra HAGNER FOTO Vinderfotoerne vil blive udstillet i grundejerforeningens udhængsskabe og præmierne vil tilgå vinderne snarest 1. Præmie - Indsendt af Hanne og Torben Jessen, Øst 62. Gavekort til SPAR i Udby, værdi 300 kroner 10

11 2. Præmie - Indsendt af Alice og Kurt Jensen, Øst 60 Gavekort til SPAR i Udby, værdi 200 kroner 3. Præmie - Indsendt af Finn Guldbrandsen, Øst 3 Gavekort til SPAR i Udby, værdi 100 kroner 11

12 GF s Budgetstatus pr. 15. juli 2010 Budget pr % af budget INDTÆGTER Kontingent ,6 Drænbidrag ,6 Hjemmesiden Strandgårdsbladet Annoncering i udhængsskabene ,7 I alt ,4 UDGIFTER Dræn og slamsugning Vejvedligeholdelse og snerydning ,3 Fællesarealer, bålplads ,2 Badebro - drift Møder og generalforsamling ,9 Kontorartikler ,6 Hjemmeside ,2 Forsikringer ,4 Gebyrer ,0 Renteudgifter 0 Porto ,2 Drænfonden Diverse ,0 Afskrivning på stamvejene ,0 12 I alt ,9

13 13

14 14

15 15

16 Holbæk Agro Center A/S Frejasvej Holbæk (ved Megacentret) Tlf Så er det endelig sommer og det er nu din havetraktor eller plæneklipper skal serviceres, så den holder lidt længere Eller måske skal du kigge lidt på helt nyt grej til den sæson, der står for døren? Mange gode grunde til at besøge Holbæk Agro Center Stort udvalg af nye og brugte havemaskiner Reparation og service til rimelige priser Professionel rådgivning ved specialiseret personale Håndværktøj og reservedele Arbejdstøj for den kræsne Og så er vi noget så flinke... Kig ind og se på netop den maskine du har drømt om 16

17 MORTEN HANSEN Aps Faurbjergvej 8 - Tuse Næs 4300 Holbæk Mobil: Kontor: Nybygning Tilbygning Ombygning Renovering Døre og vinduer Køkkener Forsikringsskader Vandskader Gerne totalentrepriser, da vi har et godt samarbejde med dygtige håndværkere i alle faggrupper. Danske Malermestre farver fremtiden! Maleren på Tuse Næs Loft, tapet og malerarbejde glasvæv og filt, på lofter og vægge vådrumsbehandlinger Hvidpigmentering af listelofter og vægge Facader, vinduer Ind og udvendig maling af nye og gamle sommerhuse Malermester John Spring Ringmosevej 54. Kisserup Mob: Tlf.:

18 18

19 GRØN ANLÆGSSERVICE Ny Hagestedvej Gislinge Tlf / Mobil Vi tilbyder en bred vifte af top-profesionele ydelser Fliselægning og anlæg af stensætninger til bede eller støttemure * Anlæg af græsplæner og blomsterbede * Topdress og fjernelse af mos i græsplæner * Fræsning og grubning af haver * Træfældning og beskæring * Stubfræsning * Anlæg og vedligehold af havedamme * Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse i belægninger, plæner og bede * Skadedyrsbekæmpelse * Løbende vedligeholdelse af haver og parker 19

20 STRANDGÅRDSBLADET Oplag: Udgiver: 125 eks. Grundejerforeningen Strandgården Redaktion: Mario See Strandgården Øst Holbæk Grundejerforeningen Strandgårdens bestyrelse: Formand: Flemming Jensen Strandgården Vest 33 Næstformand Carsten Gram Strandgården Øst 66 Kasserer Jonna S. Rives Strandgården Tværv. 1 Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33 Best. medlem: Tonny Hansen Strandgården Vest 22 Suppleant Linda Søstrup Andersen Strandgården Øst 48 GF s mail adresse: GF s hjemmeside: 20 John Köhler fylder 80 år og inviterer i den anledning til åbent hus, mandag d. 26. juli fra kl. 12,00 til 16,00 på adressen Strandgården Øst 14 Grundejerforeningen ønsker et stort tillykke og benytter lejligheden til at sige tak til John for hans altid åbne sind og store venlighed Lidt om Fødselsdagsbarnet John er født i Springforbi, nord for København, som yngste ud af en flok på fire. Faderen var tømrermester og hans svenske mor var på gennemrejse til sin bror i USA men strandede i Danmark ved første verdenskrigs udbrud. Her traf hun Johns far og de blev gift. Efter mange år som sømand på alverdens have, traf John sin kone Irene og valgte at blive i land hos hende, hvor de levede lykkeligt i mange år og han fik lov til at prøve meget forskelligt, lige fra at køre med kager til mejerier over det meste af sjælland, til at være selvstændig købmand i Fårevejle. I 1995 flyttede John og Irene til sommerhuset i Strandgården, hvor hun desværre døde nogen tid efter. Parret fik ingen egne børn, men har en adoptivsøn, Allan. John keder sig ikke, skulle vi hilse og sige. Som gammel købmand er han altid frisk til at lave en god handel og hver lørdag kan han - når bare vejret tillader det - træffes på kræmmermarkedet i Vig, hvor han handler med alt muligt mellem himmel og jord - lige fra uldne sokker til gamle frimærker.

Gårdejer Henrik Sandals krav. Bålpladsen bevares - så længe det varer! Gravearbejde på fællesarealerne

Gårdejer Henrik Sandals krav. Bålpladsen bevares - så længe det varer! Gravearbejde på fællesarealerne Nr. 30. - 5. årgang November 2007 Tak for en god sæson Gårdejer Henrik Sandals krav Bålpladsen bevares - så længe det varer! Højvande! Ildebrand! Gravearbejde på fællesarealerne 2 Tak for en god sæson!

Læs mere

Nr. 51. - 8. årgang Maj 2010

Nr. 51. - 8. årgang Maj 2010 Nr. 51. - 8. årgang Maj 2010 2 Strandgårdsbladets fotokonkurrence Mange vil sikkert have bemærket et antal tomme pladser i vore udhængsskabe og dem kunne vi da bruge til at vise besøgende, hvordan her

Læs mere

Bestyrelsen byder sommeren velkommen

Bestyrelsen byder sommeren velkommen Nr. 49. - 8. årgang Marts 2010 2 Bestyrelsen byder sommeren velkommen Efter en vinter som simpelthen ingen ende ville tage, kravler termometerviseren langsom opad og solen titter genert frem og siger undskyld

Læs mere

Nr årgang April

Nr årgang April Nr. 50. - 8. årgang April 2 Strandgårdsbladet fylder 50 numre I den anledning siger redaktionen hermed tak til læserne, tak til annoncørerne, tak til sponsorerne, til læserbrevs- og gæsteskribenter og

Læs mere

Nr. 52. - 8. årgang Juni 2010

Nr. 52. - 8. årgang Juni 2010 Nr. 52. - 8. årgang Juni 2010 2 Strandgårdens bålplads nedlægges Overskriften er desværre hverken en dårlig vittighed, eller endnu en formaning omkring afbrænding af haveaffald, men den barske realitet,

Læs mere

Nr årgang April 2009

Nr årgang April 2009 Nr. 41. - 7. årgang April 2009 2 En konstruktiv Generalforsamling 2009 Generalforsamlingen 2009 forløb igen i år i en meget behagelig og positiv atmosfære, hvor alle fik lejlighed til at komme til orde,

Læs mere

STRANDGÅRDSBLADET. Læs i dette nummer:s. * En udmærket generalforsamling. * Den nye bestyrelse og forretningsudvalg. * Bestyrelsens handlingsplan

STRANDGÅRDSBLADET. Læs i dette nummer:s. * En udmærket generalforsamling. * Den nye bestyrelse og forretningsudvalg. * Bestyrelsens handlingsplan Nr. 25. - 5. årgang maj 2007 STRANDGÅRDSBLADET Læs i dette nummer:s * En udmærket generalforsamling * Den nye bestyrelse og forretningsudvalg * Bestyrelsens handlingsplan * Badebroen som socialt samlingspunkt

Læs mere

Nr årgang Maj 2009

Nr årgang Maj 2009 Nr. 42. - 7. årgang Maj 2009 2 Strandgårdens Petanque turnering! På flere opfordringer arrangerer bestyrelsen i år en Petanque turnering mellem Øst og Vest & Tværvej og Strandgårdsbladet sponsorerer i

Læs mere

Nr. 26. - 5. årgang Juni 2007 STRANDGÅRDSBLADET

Nr. 26. - 5. årgang Juni 2007 STRANDGÅRDSBLADET Nr. 26. - 5. årgang Juni 2007 STRANDGÅRDSBLADET 2 Det første spadestik - og den endelige placering På generalforsamlingen i år vedtog et stort medlemsflertal bestyrelsens forslag om opførelse af den længe

Læs mere

Nr. 47. - 7. årgang Oktober 2009

Nr. 47. - 7. årgang Oktober 2009 Nr. 47. - 7. årgang Oktober 2009 2 Hvorfor ikke blive medlem af foreningen Huset på Næsset? Når det medfører så mange fordele: Du får en pæn rabat på billetter til vores arrangementer. Du betaler kun halv

Læs mere

Nr. 45. - 7. årgang August 2009

Nr. 45. - 7. årgang August 2009 Nr. 45. - 7. årgang August 2009 2 Badebroen siger farvel og på gensyn Efter en pragtfuld sommer med masser af soltimer og dejligt mange badegæster ved badebroen, store såvel som små, er det nu igen tid

Læs mere

Nr. 48. - 7. årgang November 2009

Nr. 48. - 7. årgang November 2009 Nr. 48. - 7. årgang November 2009 2 Formandens Jule- og Nytårs hilsen Ja, så er der gået endnu et år og redaktøren har meget høfligt bedt mig om at skrive en jule- og nytårshilsen til medlemmerne, hvilket

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Badebroen skal op lørdag d. 12. april

Badebroen skal op lørdag d. 12. april Nr. 31. - 6. årgang Marts 2008 Badebroen skal op lørdag d. 12. april Generalforsamling lørdag d. 26. april Den nye affaldsordning Skal der slås græs - eller hvad? GF Strandgården deltager i dialogen Hovedbruddet

Læs mere

Nr. 61. - 9. årgang Juni 2011

Nr. 61. - 9. årgang Juni 2011 Nr. 61. - 9. årgang Juni 2011 2 MIDSOMMERAFTEN (en ny og noget anderledes Sankt Hans aften) Bestyrelsen mener ikke, at forbuddet mod bålafbrænding som blev indført sidste år og som desværre også gælder

Læs mere

Nr. 43. - 7. årgang Juni 2009. Vi holder. Sankt Hans. Lørdag d. 27. juni

Nr. 43. - 7. årgang Juni 2009. Vi holder. Sankt Hans. Lørdag d. 27. juni Nr. 43. - 7. årgang Juni 2009 Vi holder Sankt Hans Lørdag d. 27. juni 2 Kom ned til bålpladsen og vær med til at synge og brænde heksen Sankt Hans aften Som vi traditionen tro og af hensyn til weekendgæsterne,

Læs mere

Læs i dette nummer: Bålpladsen midlertidigt lukket. Et flot stykke arbejde, John! Hvem tager skraldet? Farvel til containerne på Tværvej

Læs i dette nummer: Bålpladsen midlertidigt lukket. Et flot stykke arbejde, John! Hvem tager skraldet? Farvel til containerne på Tværvej Nr. 34. - 6. årgang Juni 2008 Læs i dette nummer: Bålpladsen midlertidigt lukket Et flot stykke arbejde, John! Hvem tager skraldet? Farvel til containerne på Tværvej Lidt for mange kontingent-restancer

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014.

Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014. Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014. Bestyrelsen har indstillet følgende forslag til generalforsamlingen: Forslag nr. 1 Ændring af ordensregel nr. 7.

Læs mere

I dette nummer. En historisk weekend for GF Strandgården. Invitation til badebroens indvielse. Strandgårdens Brobisser i fuldt sving

I dette nummer. En historisk weekend for GF Strandgården. Invitation til badebroens indvielse. Strandgårdens Brobisser i fuldt sving Nr. 27. - 5. årgang Juli 2007 I dette nummer En historisk weekend for GF Strandgården Invitation til badebroens indvielse Strandgårdens Brobisser i fuldt sving GF s hjemmeside får en ansigtsløftning Reparation

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Information til beboerne i andelsboligforeningen. ...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse

Information til beboerne i andelsboligforeningen. ...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse April. 2012 Information til beboerne i andelsboligforeningen Landsbyen...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse Klokkelyngen - Viborg Information Hermed kort

Læs mere

Dagsorden. Bestyrelsens sammensætning

Dagsorden. Bestyrelsens sammensætning Referat Ordinær Generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 blev i år afholdt tirsdag den 28.04.2015 kl.19.30 Æblehaven nr. 53 hos Evy Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Nr. 36. - 6. årgang August 2008. Lad os samle sten og gøre stranden pæn

Nr. 36. - 6. årgang August 2008. Lad os samle sten og gøre stranden pæn Nr. 36. - 6. årgang August 2008 Lad os samle sten og gøre stranden pæn 2 Skjult skattestigning listet ind ad bagdøren Holbæk Kommune har som bekendt fyret firmaet Leif M. Jensen, som igennem mange år og

Læs mere

Velkommen til Gl. Østengaard

Velkommen til Gl. Østengaard Velkommen til Gl. Østengaard Dette er en velkomst guide til nye husejere i grundejerforeningen Gl. Østengaard samt et par nyttige informationer Indhold Velkommen... 2 Godt naboskab... 3 Oversigt over grundejerforeningen...

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk Referat fra 48. generalforsamling i Strandgårdens Grundejerforening søndag den 19 juni på Fårevejle Golf Hotel. 1. Valg af dirigent Formanden Gitte Troensegaard, Ringbakken bød velkommen og foreslog på

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

-1111KALUNDBORG IPLAN, BYG OG MILJØ -. .~~II. Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg. Til grundejerforeningens

-1111KALUNDBORG IPLAN, BYG OG MILJØ -. .~~II. Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg. Til grundejerforeningens IPLAN, BYG OG MILJØ -. -1111KALUNDBORG.~~II KOMMUNE Returadresse: Plan Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg DATO 25-02-2011 SAGSNR.

Læs mere

STRANDGÅRDSBLADET. Bålpladsens usikre fremtid. Akacietræerne og naboens markdræn. Badebroen i stiv kuling. En flot præstation. Frivilligt arbejde

STRANDGÅRDSBLADET. Bålpladsens usikre fremtid. Akacietræerne og naboens markdræn. Badebroen i stiv kuling. En flot præstation. Frivilligt arbejde Nr. 29. - 5. årgang Oktober 2007 STRANDGÅRDSBLADET Bålpladsens usikre fremtid Akacietræerne og naboens markdræn Badebroen i stiv kuling En flot præstation Frivilligt arbejde Et spørgsmål om prioritering

Læs mere

Nr. 55. - 8. årgang September 2010

Nr. 55. - 8. årgang September 2010 Nr. 55. - 8. årgang September 2010 Foto: Alice Jensen Strandgården Øst 60 2 Badebroen siger tak for denne gang Til GF Strandgårdens brobisser Sommeren i år kunne have været bedre og solskinsdagene flere,

Læs mere

Nr. 63. - 9. årgang August 2011

Nr. 63. - 9. årgang August 2011 Nr. 63. - 9. årgang August 2011 2 Alligevel ingen ophalerampe I sidste nummer af bladet kunne vi oplyse at bestyrelsen nu havde søgt om dispensation til opførelse af ophalerampen og var ret optimistiske,

Læs mere

Nr. 76-10. årgang November 2012

Nr. 76-10. årgang November 2012 Nr. 76-10. årgang November 2012 Foto: MS 2 Brobisserne overgik sig selv! Badebroen er gået i hi, og endnu en gang har brobisserne ydet en formidabel præstation og slået deres egen rekord for nedtagning

Læs mere

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kære grundkøber Stort tillykke med din nye grund.

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

Nr. 32. - 6. årgang April 2008. GF Strandgårdens badebro 2008 er på plads!

Nr. 32. - 6. årgang April 2008. GF Strandgårdens badebro 2008 er på plads! Nr. 32. - 6. årgang April 2008 GF Strandgårdens badebro 2008 er på plads! 2 Badebroen er opstillet! Lørdag d. 12. april blev badebroen opstillet for sæson 2008. Trods varsler om det modsatte var vejret

Læs mere

Nr. 67-9. årgang December 2011

Nr. 67-9. årgang December 2011 Nr. 67-9. årgang December 2011 2 Strandgårdsbladet og GF s bestyrelse siger tak for i år til læserne for deres interesse, til skribenterne for deres altid spændende indlæg og ikke mindst til vore sponsorer

Læs mere

Venlig hilsen. Kjeld Malte.

Venlig hilsen. Kjeld Malte. Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet.

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden.

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Ulleroden forår 2009 Fastelavns-hygge på Drosselvænget Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Det er blevet tid til forårets mange små og større istandsættelsesprojekter for

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Beringsminde-Nyt

Beringsminde-Nyt Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 39. årgang nr. 1 Februar 2015 Ordinær generalforsamling 2015 Afholdes tirsdag den 21. april i sognegården kl. 19.00. Forslag kan stilles skriftligt til foreningens

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Nr. 44. - 7. årgang Juli 2009

Nr. 44. - 7. årgang Juli 2009 Nr. 44. - 7. årgang Juli 2009 2 Telefonboksgrunden ikke Strandgårdens smukkeste plet Grunden (se bagsiden) har alle dage været et hovedbrud for skiftende bestyrelser, som altid har haft vigtigere formål

Læs mere

Nr årgang November 2010

Nr årgang November 2010 Nr. 57. - 8. årgang November 2010 2 Formandens Julehilsen Hermed den obligatoriske Jule- og nytårshilsen, min sidste, idet jeg har besluttet, at jeg træder tilbage ved generalforsamlingen til april. Den

Læs mere

Indkommende forslag til generalforsamlingen den 20 jan

Indkommende forslag til generalforsamlingen den 20 jan Indkommende forslag til generalforsamlingen den 20 jan. 2011. Forslag indsendt af Linda Weng Forslag til forbedre og styrke Silkeborg IF Phoenix Hermed formandens forslag og hvad jeg ser vi får brug for

Læs mere

Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen.

Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen. Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen. Der er kun en lille måned til portene bliver åbnet i foreningen, så her får du lidt information

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kære grundkøber

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 Risskov den 28. april 2009 Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 1. Valg af Referent. Torben nr. 41 blev valgt som referent. 2. Valg af dirigent. John nr. 31 blev valgt som dirigent.

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006 Indhold : Udvalg til lovliggørelse af Øresundsparken. Side 1 Katte Side 2 Ny mailadresse Side 2 Indlæg Side 2 Hvad er

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand.

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. 19 01-2007. Sket siden generalforsamlingen. Kalundborg kommune: Vi er nu en del af Kalundborg kommune, det betyder naturligvis store forandringer

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Nr. 65. - 9. årgang Oktober 2011

Nr. 65. - 9. årgang Oktober 2011 Nr. 65. - 9. årgang Oktober 2011 Ny hovedledning fra Kastrup til Søvej 2 De gjorde det igen!!! Igen i år har Strandgårdens Brobisser slået deres egen rekord og taget badebroen ned, denne gang på kun 2

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 127 16 årgang, 17-03-2006

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 127 16 årgang, 17-03-2006 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 127 16 årgang, 17-03-2006 Indhold : Husk generalforsamling side 1 Budget 2006 - gengivet på grund af fejl i Ørenlyd nr. 126 side 2 Husk ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG. Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1

ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG. Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1 ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1 1. Ordensbestemmelser. 1.1. Al unødvendig kørsel på haveselskabets område er forbudt. Højeste hastighed er max. 10

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Sommer I Hesselbækpark

Sommer I Hesselbækpark Sommer I Hesselbækpark Side 2 og 3: Skt. Hans Side 4, 5 og 6: Nyt fra Bestyrelsen Side 7 og 8: Hækkeklipning 1 Som sædvanlig er det Skt. Hans aften d. 23/6, og traditionen tro holder vi et lille arrangement

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Nr. 80-11. årgang Maj 2013

Nr. 80-11. årgang Maj 2013 Nr. 80-11. årgang Maj 2013 2 Orienteringsmødet vedr. Strandgårdens kloakering og Strandgårdens generalforsamling, d. 13. april Fremmødet på årets ordinære generalforsamling var stort, idet bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Lad os spille Petanque

Lad os spille Petanque Nr. 35. - 6. årgang Juli 2008 Lad os spille Petanque 2 Værsgo, så kan der spilles Petanque Strandgårdens Petanque bane er en realitet. Takket være Keld og Tonnys store indsats og da Strandgårdsbladet har

Læs mere

Romalt har 3 hjertestartere

Romalt har 3 hjertestartere GRUNDEJERFORENINGEN ROMALT Romalt har 3 hjertestartere Se kortet på bagsiden Informations folder efteråret 2015 Nyt fra Grundejerforeningen Kære Grundejere I Grundejerforeningen Romalt Velkommen til den

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Grundejerforeningen Rørhavegaard Juni 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Afholdt søndag d. 5. juni 2016 på Blistrup Skole Dagsorden 1. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Nr. 84-11. årgang September 2013

Nr. 84-11. årgang September 2013 Nr. 84-11. årgang September 2013 2 Strandgårdens kloakering udsat på ubestemt tid Foranlediget af rygter om at Strandgårdens kloakering skulle være udsat på ubestemt tid, rettede bestyrelsen for nylig

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011 Nr. 51 i rækken. Antal fremmødte: 34 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye og at mindes Inga Thorkildsen; æret være hendes minde. Pkt. 1: Valg af dirigent: Karsten Ledgaard Kobjældevej

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Kobæk - 4230 - Skælskø r

Kobæk - 4230 - Skælskø r Grundejerforeningen østre Strand Kobæk - 4230 - Skælskø r 3. april 2002 ). Indkaldelse til 19. ordinære generalforsamling I h.t. foreningens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere