Nr årgang Juli 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 53. - 8. årgang Juli 2010"

Transkript

1 Nr årgang Juli 2010

2 2

3 Bålpladsen nedlagt Lad det være sagt en gang for alle! Bestyrelsen har hverken ønsket eller fremprovokeret kommunens påbud om nedlæggelse af GF s bålplads og for en gangs skyld kan heller ikke Holbæk Kommune klandres for de nye regler, som kommer fra Miljøstyrelsen og gælder over hele landet. Det er korrekt at kommunen ikke selv har offentliggjort forbuddet, men når bestyrelsen får kendskab til at reglerne er ændret - selv om det sker ad omveje - kan den ikke agere både blind og døv og gøre som ingenting, men er nødt til at undersøge sagen, om ikke andet så fordi manglende kendskab til lovgivningen ikke fritager for at skulle overholde den. Derfor henvendte bestyrelsen sig til Holbæk Kommune for at få reglerne præciseret og fik da også klar besked: Bålpladsen skulle nedlægges, idet man ellers risikerede at få en bøde. Dette kunne bestyrelsen ikke side overhørig. Når ovenstående er sagt, kan bestyrelsen også oplyse, at den p.t. undersøger en løsning for de medlemmer som absolut ikke har mulighed for at køre deres haveaffald til omlæsningen i Holbæk. Overvejelserne går ud på, at haveaffaldet opbevares på egen grund og kun køres til stranden på nærmere fastsatte tidspunkter, én eller to gange årligt, hvor det omdannes til flis og bliver liggende til fri afhentning og afbenyttelse i haverne. Da det i øvrigt ser ud til at man stadigvæk godt må afbrænde Sankt Hans bål og da der i øvrigt afhentes storskrald, herunder haveaffald, to gange årlig, ville ordningen medføre at man kan komme af med sit haveaffald i alt fem gange årligt, hvilket burde dække behovet. Bestyrelsen vil hermed rette en stor tak til den håndfuld frivillige medlemmer, som i de senere år har sørget for at bålpladsen kom til at fremstå rydelig og medførte mindst mulige gener for de omkringboende. Sådan har det ikke altid været idet bålpladsen igennem tiderne har givet anledning til mange problemer, Henkastning af haveaffald ikke tilladt men de seneste par år har den - takket være den store frivillige indsats - fungeret efter hensigten. Med venlig hilsen Bestyrelsen 3

4 Strandgårdsbladets Petanque turnering Som bebudet i sidste nummer gøres der nu klar til den årlige turnering og dysten om Strandgårdsbladets Vandrepokal og redaktionen håber, at rigtig mange vil have lyst til at være med. Det var oprindeligt meningen at årets dyst skulle finde sted i weekenden 21. og 22. august, men af praktiske årsager er det blevet til at turneringen finder sted weekenden før, d.v.s. lørdag d. 14. og søndag d. 15 august Tuse Næs Petanque har venligst indvilliget i at sende en repræsentant som dommer til turneringen Tilmelding til turneringen skal ske til Strandgårdsbladets redaktion, enten personlig på adressen Øst 33, telefonisk på eller via til Tilmeldingsfristen udløber d. 14. august kl. 10,00, hvor vi mødes ved Petanquebanen og trækker lod om hvem der skal spille mod hvem, hvorefter dommeren gennemgår spillereglerne og turneringen går i gang. Vinderholdene går videre i en ny lodtrækning - og så fremdeles. Der spilles til kl. 13,00 hvor der er frokostpause og turneringen genoptages fra 14,00 til 17,00 og fortsættes om nødvendigt om søndagen. Frokosten må naturligvis gerne medbringes og pausen holdes ved banen, hvor der vil kunne købes øl og vand. Præmieoverrækkelsen finder sted umiddelbart efter sidste kamp 4

5 Petanquebanen har fået et læhegn Endnu et eksempel på, at fællesskabet er til stede og at det frivillige arbejde i Strandgården fungerer til glæde for os alle Fliserne er sponsoreret af Anja og Per Jørgensen (Øst 13) hvorefter en mindre hær af frivillige bestående af Bendt Christiansen (Øst 11) Hans Jørn Lykke (Øst 30) Bjarne Jobbe Jeppesen (Vest 16) og William Thers, Vest 32, sørgede for alt det praktiske. lige fra indkøb af materialer, gravearbejde, fliselægning og hegnsopsætning. Tak til dem alle! for veludført arbejde og et smukt resultat Med venlig hilsen Bestyrelsen 5

6 6 Peters side Ønder Fadersen - en af Kastrups store sønner af Peter Brøns (Øst 16) I 1258 døde Ingerd Jacobsdatter og blev begravet i franciskanerkirken i Roskilde. Hun var vel denne ordens gråbrødrenes - vigtigste velynder i Danmark. Hun var datter af Estrid og Jacob Sunesen af Møn. Jacob var en af landets største jorddrotter og af fornem slægt. Hans oldefar var selveste Skjalm Hvide. Da Jacob døde i 1246, tilfaldt en stor arv til Ingerd. Hun var da omkring 50 og gift for anden gang. Første gang med Valdemar Sejrs marsk Skore, indtil ca Inden 1245 blev hun gift med grev Konrad 3. af Regenstein i Tyskland. Han døde senest Den hellige Clara af Assisi ( ). Helgenkåret Allerede 1237 skænkede hun ordenen en grundmuret bygning i Roskilde til brug for et kloster, og året efter fulgte grunde mv. i København (Gråbrødretorv, Klosterstræde), samt Kalundborg og Næstved. Da hun var tilbage i Danmark ca. 1253, stiftede hun også et Clarisser-nonnekloster i Roskilde, franciskanerordenens kvindelige pendent. Det blev betænkt med rige godsgaver. Derefter gjorde hun en stor indsats for dominikanerordenen/ sortebrødrene. I 1272 fik Skt. Claras Kloster i Roskilde en ny guardian. En guardian var hos gråbrødrene en klosterforstander. Selvom abbedissen i Skt. Clara var den øverste leder, var det ikke alt, hun selv kunne klare i datidens mandsdominerede samfund. Derfor var der til klostret knyttet et konvent (gruppe) af gråbrødre til den udadvendte virksomhed. Deres leder var guardianen. Den guardian, der tiltrådte i 1272 var Ønder Fadersen af Kastrup. Da en gråbroder skulle være besiddelsesløs ved sin indtræden i ordenen, måtte Ønder gøre sit bo op og skifte med sine arvinger. Han var i teorien død for verden, men levende i ordenskirken. Ønders arvinger var sønnen Ove og broderen Knud, samt de hellige søstre i Roskilde Clarisserne som han havde indsat som medarvinger. De kunne få en datterlod = en halv hovedlod. Ønders testamente af findes i original på Universitetsbiblioteket i København. Det er i dette dokument, at Kastrup (Karsthorp) og andre steder på Næsset nævnes første gang.

7 Ønder har tilsyneladende været en mindre stormand med en del gods rundt om på næsset, hvor af noget i hvert fald er en arv efter forældrene. Hans far hed meget passende Fader. Det ser ud til, at Ønder har haft sin hovedgård i Kastrup, siden han skriver sig til Kastrup, men nok også en i Løserup (Lufxæthorp). Dertil nogle huse, hvor arbejdskraften til hovedgårdens jorder boede. Det var Knud, der arvede jord og huse i Kastrup uden kvæg og husgeråd. Derimod fik Ove alt i Løserup og Uglerup (Vlkethorp) huse, jord, kvæg og husgeråd. De hellige søstre i Roskilde fik al den jord, Ønder besad i Gurede (Gufærud). Mens han solgte husene og anden rørlig ejendom til dem og betalte sin gæld med købesummen. Testamentet blev bevidnet på Tuse Herredsting. Samt af fogeden Niels Absalonsen i Roskilde. Meget af det gods på Tuse Næs, der i 1370 tilhørte Roskildebispens, lå de samme steder, som nævnes i testamentet. 5 gårde i Kastrup, 1 i Lindebjerg nær Gurede og 8 i Løserup. Man kan forestille sig, at Knuds og Oves arvedele senere blev testa-menteret og/eller solgt til Skt. Claras Kloster, der så har mageskiftet med eller solgt til Roskildebispens. Klostrets mange ejendomme lå især mellem Roskilde og Stevns. -0- Et godt initiativ! - men Et medlem eller gæst (bestyrelsen ved ikke hvem) har taget det udmærkede initiativ at bygge en tømmerflåde, utvivlsomt til glæde for mange, ikke mindst de mange børn der nyder at soppe i vandet her i sommervarmen. Flåden er solidt konstrueret af godt tømmer, den er udstyret med plastikdunke som flydere og der er intet at udsætte på den. Desværre har man fortøjet flåden til badebroen, hvilket ikke er tilladt! - Dels var det en ufravigelig betingelse fra myndighederne da GF fik tilladelse til at opføre broen at man ikke måtte fortøje til den, dels kan flåden, hvis der opstår uvejr forårsage skade på broen og dels vil grundejerforeningen - da den ejer badebroen - kunne gøres medansvarlig for evt. skader. Og endelig er det absolut ikke hensigtsmæssigt, at man som vist på billedet, har efterladt flåden med tovværket viklet om badebroens trappe så man risikerer at falde over den og komme grueligt til skade. Bestyrelsen har derfor flyttet flåden til en (for badebroen) mere sikker fortøjning. Dette er dog kun en midlertidig løsning og den nye fortøjning er uden ansvar for bestyrelsen. Ejeren bedes venligst selv sørge for en permanent fortøjning og må i øvrigt gerne give sig til kende. På forhånd tak. Med venlig hilsen Bestyrelsen 7

8 Samanda Spagner, Øst 32, har anmodet om optagelse af nedenstående Efterlysning Efter en fælles holdning til, hvordan vejarealer skal se ud og hvad det er i orden at bruge dem til. Jeg har desværre oplevet: - Rødder bliver smidt i rabatten ud for min indkørsel og bliver liggende, trods forsikring om at de afhentes dagen efter. - Opfordring om at beskære træer ved vejkryds, da man ikke kan overskue færdslen som ikke har affødt nogen reaktion. - Skraldespande der pludselig ikke er blevet afhentet pga. beplantninger der ikke er blevet beskåret. - Rabatter der pludselig bliver gravet op. - Sten der cementeres fast i rabatten ud for min indkørsel. - Biler der ikke kan parkeres i rabatten pga. hegn/træer der ikke skæres ind til skel og derfor parkeres på en sådan måde, at man er i tvivl om at man kan komme forbi eller man skal ud for at flytte placerede sten i rabatten for at passerer. - Biler der er blevet parkeret, så jeg ikke kunne komme ud af min indkørsel, så or densmagten måtte tilkaldes, da bestyrelsen intet kunne stille op. Dette emne bliver jeg nød til at tage op pga. vejens beskaffenhed ned til min ejendom, hvor der ikke forefindes en vendeplads og derfor er det ekstra vigtig, at rabatterne kan bruges og er tilgængelige. Så det jeg ønsker er, at finde ud af hvad det er i orden at bruge vejarealerne til? Er det i orden, at de blokeres midlertidig eller permanent? Er det ok at affald eller andet placeres på vejarealerne i kortere eller længere tid af gangen? Er det i orden ikke at informere sine naboer inden, vejarealer blokeres af forskellige årsager? Er det ok at lade sin hæk/træer gro langt ud over egen grund? Er det i orden at lade som ingenting og være ligeglad, når naboer henvender sig angående disse problematikker? Vi kan selvfølgelig alle bruge eksisterende regler på området og sådanne forefindes. I Lokalavisen den 29. Juni 2010 havde kommunen en meddelelse om nærværende. Den vil jeg her bringe, da mange ikke får lokalbladet. (Se siden overfor. Red.) Det vil være nemmest og rarest, at finde løsninger i fællesskab medlemmerne imellem. Så vi alle ved, hvornår grænsen for hvad er nået. Og hvornår vi desværre bliver nød til at kontakte bestyrelsen eller andre. Hvis vi har en fælles holdning til tingene undgår vi, at komme til at pege fingre af andre uden grund og kan sige til og fra, da vi jo i fællesskab på demokratisk vis er blevet enige om det. 8

9 By og Land, d. 29. juni 2010 Forslaget er, at ovenstående tages op på næste generalforsamling som hermed er forelagt for bestyrelsen for at finde klarhed for, hvor grænsen går for, hvad er der er ok og hvad der ikke er ok. Det er altid nemmere at forholde sig til og handle efter kendsgerninger frem for usagte fortolkninger En god sommer ønskes til jer alle her på Strandgården. Samanda - Strandgården Øst 32 Bestyrelsen har besigtiget stedet og må medgive at forholdene er lidt uheldige. Stikvejen har ingen vendeplads, så besøgende er nødt til at parkere i rabatten og det kan man ikke, da der i nogen tid har ligget henkastede rødder. Bestyrelsen håber imidlertid at medlemmerne selv kan tale sig til rette. Generelt må bestyrelsen indskærpe, at såvel kommunens som grundejerforeningens regler skal overholdes, herunder at hække skal klippes mindst en gang årligt, senest d. 15. august. 9

10 Strandgårdsbladets fotokonkurrence Ved udløb af fristen var der indløbet i alt 23 udmærkede fotos. De er nu blevet bedømt af HAGNER FOTO i Holbæk, som velvilligt havde indvilliget i at udvælge de bedste tre skud, hvilket ikke må have været nogen nem opgave da de alle var rigtig gode. Strandgårdsbladet vil hermed sige tak til deltagerne, for de flotte billeder og en særlig stor tak for hjælpen til Jan Frydenlund fra HAGNER FOTO Vinderfotoerne vil blive udstillet i grundejerforeningens udhængsskabe og præmierne vil tilgå vinderne snarest 1. Præmie - Indsendt af Hanne og Torben Jessen, Øst 62. Gavekort til SPAR i Udby, værdi 300 kroner 10

11 2. Præmie - Indsendt af Alice og Kurt Jensen, Øst 60 Gavekort til SPAR i Udby, værdi 200 kroner 3. Præmie - Indsendt af Finn Guldbrandsen, Øst 3 Gavekort til SPAR i Udby, værdi 100 kroner 11

12 GF s Budgetstatus pr. 15. juli 2010 Budget pr % af budget INDTÆGTER Kontingent ,6 Drænbidrag ,6 Hjemmesiden Strandgårdsbladet Annoncering i udhængsskabene ,7 I alt ,4 UDGIFTER Dræn og slamsugning Vejvedligeholdelse og snerydning ,3 Fællesarealer, bålplads ,2 Badebro - drift Møder og generalforsamling ,9 Kontorartikler ,6 Hjemmeside ,2 Forsikringer ,4 Gebyrer ,0 Renteudgifter 0 Porto ,2 Drænfonden Diverse ,0 Afskrivning på stamvejene ,0 12 I alt ,9

13 13

14 14

15 15

16 Holbæk Agro Center A/S Frejasvej Holbæk (ved Megacentret) Tlf Så er det endelig sommer og det er nu din havetraktor eller plæneklipper skal serviceres, så den holder lidt længere Eller måske skal du kigge lidt på helt nyt grej til den sæson, der står for døren? Mange gode grunde til at besøge Holbæk Agro Center Stort udvalg af nye og brugte havemaskiner Reparation og service til rimelige priser Professionel rådgivning ved specialiseret personale Håndværktøj og reservedele Arbejdstøj for den kræsne Og så er vi noget så flinke... Kig ind og se på netop den maskine du har drømt om 16

17 MORTEN HANSEN Aps Faurbjergvej 8 - Tuse Næs 4300 Holbæk Mobil: Kontor: Nybygning Tilbygning Ombygning Renovering Døre og vinduer Køkkener Forsikringsskader Vandskader Gerne totalentrepriser, da vi har et godt samarbejde med dygtige håndværkere i alle faggrupper. Danske Malermestre farver fremtiden! Maleren på Tuse Næs Loft, tapet og malerarbejde glasvæv og filt, på lofter og vægge vådrumsbehandlinger Hvidpigmentering af listelofter og vægge Facader, vinduer Ind og udvendig maling af nye og gamle sommerhuse Malermester John Spring Ringmosevej 54. Kisserup Mob: Tlf.:

18 18

19 GRØN ANLÆGSSERVICE Ny Hagestedvej Gislinge Tlf / Mobil Vi tilbyder en bred vifte af top-profesionele ydelser Fliselægning og anlæg af stensætninger til bede eller støttemure * Anlæg af græsplæner og blomsterbede * Topdress og fjernelse af mos i græsplæner * Fræsning og grubning af haver * Træfældning og beskæring * Stubfræsning * Anlæg og vedligehold af havedamme * Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse i belægninger, plæner og bede * Skadedyrsbekæmpelse * Løbende vedligeholdelse af haver og parker 19

20 STRANDGÅRDSBLADET Oplag: Udgiver: 125 eks. Grundejerforeningen Strandgården Redaktion: Mario See Strandgården Øst Holbæk Grundejerforeningen Strandgårdens bestyrelse: Formand: Flemming Jensen Strandgården Vest 33 Næstformand Carsten Gram Strandgården Øst 66 Kasserer Jonna S. Rives Strandgården Tværv. 1 Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33 Best. medlem: Tonny Hansen Strandgården Vest 22 Suppleant Linda Søstrup Andersen Strandgården Øst 48 GF s mail adresse: GF s hjemmeside: 20 John Köhler fylder 80 år og inviterer i den anledning til åbent hus, mandag d. 26. juli fra kl. 12,00 til 16,00 på adressen Strandgården Øst 14 Grundejerforeningen ønsker et stort tillykke og benytter lejligheden til at sige tak til John for hans altid åbne sind og store venlighed Lidt om Fødselsdagsbarnet John er født i Springforbi, nord for København, som yngste ud af en flok på fire. Faderen var tømrermester og hans svenske mor var på gennemrejse til sin bror i USA men strandede i Danmark ved første verdenskrigs udbrud. Her traf hun Johns far og de blev gift. Efter mange år som sømand på alverdens have, traf John sin kone Irene og valgte at blive i land hos hende, hvor de levede lykkeligt i mange år og han fik lov til at prøve meget forskelligt, lige fra at køre med kager til mejerier over det meste af sjælland, til at være selvstændig købmand i Fårevejle. I 1995 flyttede John og Irene til sommerhuset i Strandgården, hvor hun desværre døde nogen tid efter. Parret fik ingen egne børn, men har en adoptivsøn, Allan. John keder sig ikke, skulle vi hilse og sige. Som gammel købmand er han altid frisk til at lave en god handel og hver lørdag kan han - når bare vejret tillader det - træffes på kræmmermarkedet i Vig, hvor han handler med alt muligt mellem himmel og jord - lige fra uldne sokker til gamle frimærker.

Nr. 52. - 8. årgang Juni 2010

Nr. 52. - 8. årgang Juni 2010 Nr. 52. - 8. årgang Juni 2010 2 Strandgårdens bålplads nedlægges Overskriften er desværre hverken en dårlig vittighed, eller endnu en formaning omkring afbrænding af haveaffald, men den barske realitet,

Læs mere

Nr. 67-9. årgang December 2011

Nr. 67-9. årgang December 2011 Nr. 67-9. årgang December 2011 2 Strandgårdsbladet og GF s bestyrelse siger tak for i år til læserne for deres interesse, til skribenterne for deres altid spændende indlæg og ikke mindst til vore sponsorer

Læs mere

Nr. 72-10. årgang Juli 2012

Nr. 72-10. årgang Juli 2012 Nr. 72-10. årgang Juli 2012 Mario & Margits brændeskur, d. 24.6.2012 2 Vejret snød os igen I lighed med sidste år var vejrguderne heller ikke med os i år, da vi ville markere midsommeren Sankt Hans aften,

Læs mere

Nr. 74-10. årgang September 2012

Nr. 74-10. årgang September 2012 Nr. 74-10. årgang September 2012 2 Strandgårdsbladets Petanqueturnering 2012 Endnu engang under kompetent ledelse af dommer Ole Søager og trods en ret dyster vejrudsigt, som heldigvis ikke blev til meget,

Læs mere

Gårdejer Henrik Sandals krav. Bålpladsen bevares - så længe det varer! Gravearbejde på fællesarealerne

Gårdejer Henrik Sandals krav. Bålpladsen bevares - så længe det varer! Gravearbejde på fællesarealerne Nr. 30. - 5. årgang November 2007 Tak for en god sæson Gårdejer Henrik Sandals krav Bålpladsen bevares - så længe det varer! Højvande! Ildebrand! Gravearbejde på fællesarealerne 2 Tak for en god sæson!

Læs mere

Nr. 75-10. årgang Oktober 2012

Nr. 75-10. årgang Oktober 2012 Nr. 75-10. årgang Oktober 2012 2 Genbrugspladsen i Holbæk midlertidig lukket Holbæk Forsyning er nået frem til, at genbrugspladsen i Holbæk ikke er bygget til de mange daglige kunder. Derfor går man nu

Læs mere

Nr. 89-12. årgang April 2014

Nr. 89-12. årgang April 2014 Nr. 89-12. årgang April 2014 2 GF s Generalforsamling 2014 Årets generalforsamling blev igen i år afholdt på Udby Forsamlingshus, hvor medlemsfremmødet, helt mod forventning, var yderst beskedent. Bestyrelsen

Læs mere

Nr. 97-12. årgang December 2014

Nr. 97-12. årgang December 2014 Nr. 97-12. årgang December 2014 2 Strandgårdsbladet siger tak for endnu et godt år og forhåbentlig på gensyn til forår. Redaktionen ønsker alle Glædelig Jul og et Lykkebringende Nytår! Med vore varmeste

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Se inde i bladet hvad der gemmer sig bag dette spændende indgangsparti 3 2013 September Fra formanden - Hans Vedderkop Så nærmer sæsonafslutningen sig selvom

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed ejlighedsvis ADecember 2011 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Så fik Søens Folk gang i det store springvand i søen. Godt gået! 2 2013 Juni Fra formanden - Hans Vedderkop Så kom sæsonen i gang med ikke mindre end 2 generalforsamlinger.

Læs mere

Parkposten. August 2015. Se konkurrence på side 18. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab

Parkposten. August 2015. Se konkurrence på side 18. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab Parkposten August 2015 Bornholm 2015 Se konkurrence på side 18 Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab www.parkposten.dk Bladet udkommer hver anden måned i ca. 850 eksemplarer.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

ODDEPOSTEN. september 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ

ODDEPOSTEN. september 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ ODDEPOSTEN september 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ 1 Indholdsfortegnelse Redaktionen... 3 Bestyrelsen... 3 Nyttige oplysninger... 3 Formanden har ordet... 4 Margits klumme... 6 Referat af beboermøde...

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

34. årgang. Juni 2014. Nr. 131

34. årgang. Juni 2014. Nr. 131 34. årgang. Juni 2014. Nr. 131 1 Sankthansbålet har 40 års jubilæum En gruppe beboere syntes for 40 år siden, at Runeparken selvfølgelig skulle have et sankthansbål. Det første år blev der kun brændt bål

Læs mere