Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen (deltog fra 13.40) Jonna Nielsen Klaus Holm Christian Jeppesen Nils Pedersen Michael Dam Einar Carstensen Henrik Kofoed Svendsen Lisbeth Severin Emil Kristensen (deltog fra 13.50) Mads Folkjær (deltog fra 14.00) Mads Kofod Henrik Pedersen Winni Grosbøll Roar Bendtsen Schou Christian Christiansen Gæst: Signe Saabye Ottosen (deltog under pkt. 3) Klaus Kristiansen (deltog under pkt. 3) Observatør.: Referent: Lis Rasmussen

2 Bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse referat fra forrige møde samt seminar (21. marts 2013 samt 18/4+19/4) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Kvalitetsevaluering - Præsentation Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) 4. Meddelelser fra formanden 5. Orientering fra direktør 6. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 7. Strategiplan Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2013samt Budgetprognose 1 9. Ny Nordisk Skole 10. Resultatlønsmål direktør Fundraising 12. Indstilling om ophør af VVS hovedforløb 13. Eventuelt Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde samt seminar (21. marts 2013 og 18. april+19. april 2013) samt denne dagsorden Bilag 1.1: Referat fra forrige møde 21.marts 2013 Bilag 1.2: Referat fra seminar 18. april og 19. april 2013 Referat fra forrige møde 21. marts 2013 samt referat fra bestyrelsesseminar 18. og 19. april 2013 godkendt uden bemærkninger. Dagsorden til dette møde blev godkendt med ønske om at punkt 7 bliver til punkt 3 og øvrige punkter i løbende rækkefølge, da Signe Saabye Ottosen og Klaus Kristiansen er indbudt til at deltage under dette punkt.. Punkt 02 Punkter til eventuelt Direktør ønskede at orientere om tiltag indenfor detailhandelsområdet som opfølgning på Michael Dams forespørgsel ved forrige bestyrelsesmøde den 21. marts Punkt 03 Kvalitetsevaluering Præsentation Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) Bilag 7.1: Resumé MTU Bilag 7.2: Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) Bilag 7.3: Tydeliggørelse af organisationsstrukturen

3 Klaus Kristiansen orienterede om fusionsevaluering og oplyste, at der er et igangværende arbejde omkring udarbejdelsen af handlingsplaner, der skal følge op på evalueringen. Signe Saaby Ottosen fremlagde Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2013 som gennemføres i samarbejde med en række andre skoler og analysefirmaet Ennova. MTU en genererer i alt 21 rapporter på tre niveauer. Undersøgelsens resultater drøftes og behandles i de fora, der er relevante for det givne rapporteringsniveau.på alle niveauer udarbejdes der handlingsplaner, der beskriver, hvordan man på det givne område vil arbejde for at højne arbejdsglæden, ligesom der indsamles input til de overordnede niveauer. Dette arbejde skulle gerne resultere i forbedringer frem til næste MTU om 2 år. Bestyrelsen giver fuld opbakning til det videre arbejde. Dette er den første MTU, der er gennemført efter fusionen. Bestyrelsen udtrykte vigtigheden i at der også fokuseres på det positive og de velfungerende områder. Karen Bladt sagde at der er sat en procedure i gang hvor arbejdet sker nedefra og udtrykte ønske om at der også samtidig kan ske en top-down proces så bestyrelsen kan bidrage med deres erfaringer. Signe Saaby Ottosen fremlagde intern elevtilfredshedsundersøgelse, som er gennemført i slutningen af 2012 med samme anerkendte firma Ennova. ETU en viser en positiv udvikling i elevtilfredsheden på alle uddannelsesområderne (stx, hhx & htx, VUC og EUD). Især på STX har der været en signifikant positiv udvikling i elevtilfredsheden, så at elevtilfredsheden på uddannelsen nu ligger et stykke over både regionsgennemsnittet og landsgennemsnittet. Der er således tale om et generelt meget flot resultat. Lars B. Goldschmidt sagde, at det er et sundhedstegn, at utilfredsheden blandt nogle medarbejdergrupper ikke går ud over eleverne. Det er vigtigt, at kerneydelsen fungerer, og ETU en er et bevis på, at kerneydelsen fungerer rigtig godt trods vanskelige vilkår. Bestyrelsen vil sikre opfølgning og have det på som fast punkt ved de kommende møder. Bestyrelsen vil udsende en pressemeddelelse omkring den positive elevtilfredshedsundersøgelse og udtrykte stor ros til medarbejderne, som præsterer et godt resultat. Punkt 04 Meddelelser fra formanden Orientering Campus Bornholms handlingsplan for øget gennemførsel 2013 Formanden orienterede om underskrift på handlingsplan for øget gennemførsel 2013 som er indsendt til ministeriet og efterfølgende offentliggjort på skolens hjemmeside.. Pressedækning i forbindelse med fusionsevaluering på GYM. Uddannelseschef Klaus Kristiansen deltog med orientering under punkt

4 3. Møde med børne- og unge minister Christine Antorini + embedsmænd Formanden orienterede fra mødet den 15. marts 2013 hvor formand deltog sammen med direktør og økonomi- og administrationschef fra Campus Bornholm Der var en konstruktiv drøftelse og ministeriet er nu vendt tilbage med ekstra vedvarende driftsfinansiering på knap 2 mio., hvilket er meget positivt. Formanden orienterede om status på midler til byggeriet og den gode dialog, der er med fonde omkring ansøgninger. Punkt 05 Orientering fra direktør Orientering Orientering om folkemødet 13/6-16/6 Bilag 4.1: Oversigt over aktiviteter ved folkemødet Direktør fremlagde bilag og orienterede om arrangementerne i Campus Bornholms telt ved Nordlandspladsen. Formanden opfordrede bestyrelsen til at deltage i arrangementerne og udtrykte stor tilfredshed til Campus Bornholm for at lave disse arrangementer. OK 13 Direktør orienterede kort om OK 13, som er gældende for hele det gymnasiale område. Der er nedsat en Task Force gruppe og Klaus Kristiansen vil sammen med hans ledere stå for implementeringen af OK 13 på det gymnasiale område. Fusionsevaluering Uddannelseschef Klaus Kristiansen deltog med orientering under punkt 3. Punkt 06 Orientering Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Elevrepræsentant Mads Folkjær takkede for et spændende og indholdsrigt bestyrelsesarbejde og orienterede om hans efterfølger, som er til første bestyrelsesmøde efter sommerferien sammen med elevrepræsentant Emil Kristensens efterfølger. Der udtrykkes en stor tak til elevrepræsentanter Mads og Emil for deres arbejde i Campus Bornholms bestyrelse. Punkt 07 Strategiplan Bilag 6.1: Oplæg til strategi til godkendelse Med beskrivende justeringer fra bestyrelsesseminaret Revideret udkast på baggrund af bestyrelsesseminar. Bestyrelsen giver opbakning til ledelsen i det forestående arbejde med at definere indholdet nærmere. Bestyrelsen godkendte efterfølgende Strategiplan , som lægges på skolens hjemmeside.

5 Punkt 08 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2013 samt budgetprognose 1 Bilag 8.1: Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2013 Direktør fremlagde kvartalsregnskab pr. 31. marts, som viser et flot resultat blandt andet på grund af ekstra kursusaktivitet. Bestyrelsens beslutning om køb af Søborgstræde 2 og Krystalgade har ligeledes haft en positiv indvirkning på regnskabet. MKO omtalte periodeforskydning og især på skoleår er det første halvår ofte bedre end budgetteret. Bilag 8.2: Budgetprognose 1 Den nye overenskomst for det gymnasiale område stipulerer, at den opsparede overtid op til 150 timer, som hidtil har været indarbejdet i årsplanerne for det kommende skoleår, skal afregnes senest juli Desuden skal timer i forbindelse med eksamen maj/juni 2013 også afregnes ultimo juli, hvor timerne hidtil har indgået i årsplanen for det kommende skoleår. Det har ikke været kutyme at hensætte de overførte timer i årsregnskabet for stx og hf, og hensættelsen til skyldig løn over årene har således ikke dækket den reelle forpligtelse. Der er nu på anbefaling af skolens revisor sat gang i et udredningsarbejde tilbage i tiden, som skal afdække den ukendte forpligtelse som det daværende BG og VUC bragte med ind i den nye fusionerede institution tilbage i Der forventes, at være tale om en betydelig forpligtelse som i givet fald vil indebære en regulering af skolens egenkapital. Det betyder samtidig, at det i indeværende finansår er muligt at fastholde det nuværende resultatkrav til uddannelserne. Bestyrelsen følger revisors anbefaling om at der skal ske en opgørelse pr. 1/ Punkt 09 Ny Nordisk Skole Direktør orienterede om det igangværende arbejde omkring Ny Nordisk Skole projektet, som har været bremset i forbindelse med Lockouten. Det omhandler et projekt mellem HTX og Rønne Privatskole. Der vil ske en yderligere orientering ved kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6 Punkt 10 Resultatlønsmål Aftalens økonomiske ramme og udbetalingsprocent skal ifølge bemyndigelse fra ministeriet indberettes til ministeret senest 1. september Det foreslås derfor at formanden udsender skriftlig høring til bestyrelsen før indberetning til ministeriet, da næste bestyrelsesmøde er planlagt til 16. september Formanden udsender på forretningsudvalgets vegne skriftlig høring til bestyrelsen før indberetning til ministeriet Punkt 11 Fundraising MKO orienterede om status på arbejdet og positive tilkendegivelser fra flere fonde. Formanden oplyste at fonde orienteres om henvendelsen fra ministeriet på baggrund af mødet med Børne- og Ungeminister som orienteret om under punkt 4. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 12 Indstilling om ophør af VVS hovedforløb Bestyrelsen skal godkende oprettelse og nedlæggelse af uddannelser. LUU for VVS indstiller, at Campus Bornholm ophører med at udbyde VVS hovedforløb. Skolen har i en periode forsøgt at skabe et fornuftigt grundlag for at gennemføre hovedforløbet via et tæt samarbejde med LUU og branchen, men vi har måttet konstatere, at dette ikke har været muligt. LUU-VVS og Campus Bornholm vurderer, at Campus Bornholm bør satse på at lave et stærkt grundforløb og derudover bruge VVS faglærerens kompetencer til etablering af uddannelsen til ejendomsmedhjælper. Bestyrelsen godkendte LUU s indstilling om ophør af VVS hovedforløb. Punkt 13 Orientering Eventuelt Direktør udsender skriftlig redegørelse sammen med referat omkring tiltag indenfor detailhandelsområdet som opfølgning på Michael Dams forespørgsel ved forrige bestyrelsesmøde den 21. marts 2013.

7 Formanden gav en orientering omkring det eftersendte bilag fra børne- og ungeminister Christine Antorini vedrørende OK 13, hvor ministeren opfordrer til at der ikke indgås lokale aftaler, men at udfordringen med implementering af de nye arbejdstidsregler realiseres. Karen Bladt spurgte om der har været andre skoler som har været ramt af arbejdsnedlæggelse, hvortil direktør kunne nævne at Ishøj Gymnasium også har været ramt af arbejdsnedlæggelse. Henrik Kofoed Svendsen mener at arbejdsnedlæggelsen på STX også havde sammenhæng med trivselsundersøgelsen.

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen Jonna

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm

Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm Deltagere i Bestyrelsesseminaret fra Bestyrelsen Bestyrelsesformand Jeppe Kofod MF Næstformand Lars Goldschmidt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

VEDTÆGT for Campus Bornholm

VEDTÆGT for Campus Bornholm VEDTÆGT for Campus Bornholm Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Campus Bornholm er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Bornholms Regionskommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Anne-Mette Holm Sørensen Christian Jørgensen Anette

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune,

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC. tirsdag den 12. juni 2012 kl. 16.00

Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC. tirsdag den 12. juni 2012 kl. 16.00 Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC tirsdag den 12. juni 2012 kl. 16.00 I mødet deltog: Jonna Jensen, Torben Henriksen, Ole Mynster Herold, Stig Kristensen, Anny Overgaard, Bjarne Frits Pedersen.

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2013 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2013 Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) næstform. Torben Bugge (TB) Susanne Markussen (SM) Dan Skovgaard Larsen (DS) Kim Kristensen (KK) Lene

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TEF, EF, NSK, PB og ES Fraværende: TV og PBB 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2.

Læs mere