Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår Familieinstitutionen Margrethevej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Familieinstitutionen Margrethevej"

Transkript

1 Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Familieinstitutionen Margrethevej Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg for Gentofte Kommune på de sociale institutioner for børn og unge i foråret CAFA har på den baggrund udarbejdet vedhæftede indstilling til tilsynsrapport for Familieinstitutionen Margrethevej. Gentofte Kommune skal hermed meddele, at man tilslutter sig CAFA s indstilling og ikke har yderligere bemærkninger. Juni 2013

2 Indholdsfortegnelse 1.0. Formål med det driftsorienterede tilsyn 1.1. Udførelse og myndighedsbeføjelse 1.2. Tilsynsrapportens opbygning 2.0. Tilsynets samlede vurdering og indstilling 3.0. Datagrundlag 1. Pædagogisk praksis Pædagogiske målsætninger og relation Medborgerskab Sundhed Institutionens refleksioner vedr. bruger/pårørendeinterview Samtaler / interviews / observationer 4.0. Datagrundlag 2. Faktuelle forhold Institutionens fysiske rammer Organisation, drift og forretningsgange Personaleforhold og arbejdsmiljø 5.0. Informationer om metoder i tilsynet Samtaler og interviews 5.2. Godkendelse af interviews 5.3. Brugernes og de pårørendes udtalelser 5.4. Definitioner bemærkninger, anbefalinger og påbud Side 2 af 45

3 1.0. Formål med det driftsorienterede tilsyn Denne rapport er udarbejdet på baggrund af det årlige driftsorienterede tilsyn, som kommunalbestyrelsen har pligt til at udføre, jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Formålet med tilsynet er; at påse at borgerne får den hjælp, som de har ret til, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynet omfatter således både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Det generelle driftsorienterede tilsyn på de sociale institutioner for børn og unge i Gentofte Kommune gennemføres ved undersøgelse af 6 overordnede temaer: 1. Pædagogiske målsætninger og relation. 2. Medborgerskab 3. Sundhed 4. De fysiske rammer, 5. Organisation, drift og forretningsgange, 6. Personaleforhold og arbejdsmiljø. Tilsynet lægger i 2013 hovedvægten på de tre temaer, 1. Pædagogisk praksis, 2. Medborgerskab og 3 Sundhed som der fokuseres særligt på i dialogen på tilsynsbesøget. Der vil være individuelle prioriteringer i forhold til disse 3 temaer på de enkelte institutioner. De øvrige 3 temaer gennemgås ved, at institutionerne forud for tilsynsbesøget udfylder et skema med oplysninger om konkrete faktuelle forhold på institutionen, som tilsynskonsulenterne kan spørge ind til under tilsynsbesøget. Temaet vedrørende sundhed vil desuden være indarbejdet i dette skema, med det formål at tilsynskonsulenterne under interviewene kan prioritere på baggrund af det skriftlige materiale. Spørgeguiden 2013, som benyttes til samtale/interview med medarbejdere, brugere og pårørende, er udarbejdet ud fra fremhævede punkter i Servicelovens 148a om det generelle driftsorienterede tilsyn, samt Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familie jf. kapitel 3 om tilsyn. Det drejer sig om følgende punkter; målgruppens behov for nære, stabile relationer til voksne, opbygning af sociale relationer og netværk, skolegang, sundhed, trivsel og forberedelse til et selvstændigt voksenliv. Institutionens økonomiske forhold gennemgås ved særskilte møder to gange om året Udførelse og myndighedsbeføjelse Center for Anbringelse og Forebyggende arbejde (CAFA) foretager den udøvende del af det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg på de sociale institutioner for børn og unge for Gentofte Kommune. Myndighedsbeføjelsen ligger fortsat hos Gentofte Kommune, Sociale Institutioner. Dette indebærer, at CAFA udarbejder et udkast til tilsynsrapporter. Gentofte Kommune godkender disse rapporter, udsender den endelige rapport og meddeler den enkelte institution eventuelle opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud. Tilsynsrapporterne offentliggøres på institutionens hjemmeside, på Tilbudsportalen og på Gentofte Kommunes hjemmeside. Side 3 af 45

4 1.2. Tilsynsrapportens opbygning Tilsynsrapporten indledes med to overordnede vurderinger på baggrund af de indsamlede oplysninger fra henholdsvis datagrundlag 1 og datagrundlag 2. Herunder fremgår de samlede opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud. Herefter følger de data, der ligger til grund for tilsynets vurdering af institutionen. Data er opdelt i to bilag, der afspejler dataindsamlingen: Datagrundlag 1: Her fremgår oplysninger om institutionens pædagogiske praksis, ud fra de tre temaer: Pædagogiske målsætninger og relation, medborgerskab og sundhed. Disse temaer er primært belyst gennem interview med institutionens ledelse og suppleret af samtaler med medarbejdere (oftest MED, TR, SR), interviews med pårørende samt observation/interviews med brugere. Datagrundlag 2: Den enkelte institutionsleder har inden tilsynsbesøget udfyldt et tilsendt skema med data, der vedrører faktuelle forhold på institutionen. Tilsynet har under tilsynsbesøget mulighed for at spørge uddybende til oplysninger i datagrundlag 2. Side 4 af 45

5 2.0. Tilsynets samlede vurdering og indstilling: Familieinstitutionen Margrethevej Samlet vurdering Pædagogisk praksis. Datagrundlag 1 Familieinstitutionen Margrethevej er et døgntilbud for gravide og forældre med børn. Familieinstitutionens opgaver ligger indenfor afdækning/udredning og støtte/behandling. Der er plads til 7 familier. Familieinstitutionen Margrethevej har igennem de seneste år etableret nye og kortere forløb for udredning og behandling af familierne, hvilket har haft en positiv betydning for belægningen. Efterspørgslen har desuden betydet, at Familieinstitutionen har ansat yderligere en familiebehandler i slutningen af. CAFA vurderer, at Familieinstitutionen Margrethevej har arbejdet seriøst med disse omstillingsprocesser, og disse virker aktuelt integreret i det daglige arbejde. Det er CAFAs indtryk, at Familieinstitutionen Margrethevej arbejder på et fagligt højt plan samt målrettet med metoder og aktiviteter i undersøgelsesarbejdet og udviklingsstøtten i forhold til familierne. Der er fokus på udarbejdelsen af udviklingsplaner og planlagte samtaler og aktiviteter for familierne. Familieinstitutionen har en struktureret pædagogisk praksis for, hvordan planlægning og aktiviteter foregår, og det er vores vurdering, at Familieinstitutionen har fokus på at inddrage familierne i deres udviklingsplaner og på samarbejdet med familierne. Det er CAFAs oplevelse, at der er en villighed til, både fra ledelse og medarbejders side, at fortsætte og udvikle den eksisterende praksis, og justere de faglige tilgange til arbejdet. Familieinstitutionen har færdiggjort en lang række politikker i det seneste år. Disse er fagligt velbegrundede, gennemarbejdede og nuancerede, og er en god ramme for arbejdet med familierne. Vi vil fremhæve, at der i 2013 er en bedre overensstemmelse mellem udtalelserne fra ledelsen, personale og brugere end ved tidligere tilsyn. Pkt. 3. Opmærksomhedspunkt: CAFA opfordrer generelt til en klar sondring mellem behandling og inddragelse/rettighed. I forhold til skift i kontaktperson har vi forståelse for, at det generelt er forbundet med vanskeligheder pga. undersøgelsesforløbenes korte varighed, men foreslår, at muligheden for et skift holdes åben i særlige situationer. Pkt. 8. Opmærksomhedspunkt: Vi foreslår Familieinstitutionen Margrethevej at betragte inddragelse af netværk som et udviklingsområde, der kan arbejdes yderligere med. Pkt. 11. Opmærksomhedspunkt. Margrethevej opfordres til at arbejde med en bevidstgørelse/motivation vedrørende motion hos både børn og voksne. Side 5 af 45

6 Samlet vurdering Fysiske rammer, Organisation, drift og forretningsgange, Personaleforhold og arbejdsmiljø Datagrundlag 2 Familieinstitutionen Margrethevej fremstår som en veldreven institution. De fysiske rammer er generelt set i orden og er i høj grad søgt udnyttet. Dette på trods af, at husets alder og opbygning giver udfordringer. Alligevel har personalegruppen formået at udnytte hver en krog, så der eksempelvis nu er oprettet små kontorer/skrivepladser rundt omkring i huset således, at familiebehandlerne har steder, hvor de kan arbejde relativt uforstyrret. Helt aktuelt er køkkenet for nylig restaureret således, at der er kommet bedre plads til familierne. Både i forhold til opbevaring af madvarer, men også i forhold til køkkenpladser, så der kan være flere familier i køkkenet samtidig uden pladsproblemer. CAFA vurderer, at Familieinstitutionen lægger vægt på fælles medarbejderudvikling og intern uddannelse. Dette ses bl. a. ved den fælles supervision, der i år bliver kombineret med uddannelsen i ERA. Pkt. 20. Opmærksomhedspunkt: Vi foreslår, at Familieinstitutionen går i dialog med forældrene og hører nærmere om og undersøger deres konkrete klager over visse fysiske forhold, herunder informerer forældrene om planlægningen af rengøringen. Side 6 af 45

7 3.0. Datagrundlag 1; Pædagogisk praksis Udfyldes af konsulenterne Tilsyn 2013 Tilbuddets navn og adresse: Familieinstitutionen Margrethevej Margrethevej 14, 2900 Hellerup Driftsparagraf: SEL 66, nr. 6 Antal pladser: 14 Dato og tidspunkt for tilsyn: Mandag d. 22. april 2013 Tilbuddet repræsenteret ved: Ledelsen var repræsenteret ved: Mie Davorkosen, Leder Hanne Hallengren, Souschef Medarbejderne var repræsenteret ved: Vibeke Otto, socialrådgiver Ghita Hecht, familiebehandler Brugerne var repræsenteret ved: 6 forældre Tilsynet foretaget af: CAFA ved konsulenterne Anette Hansen og Lisbeth Due. Dato for sidste tilsyn: Den , opfølgende tilsyn den og uanmeldt tilsyn den Side 7 af 45

8 Pædagogiske målsætninger og relation: 1. Pædagogiske målsætninger for den daglige praksis Pædagogisk praksis A. Beskrivelse: Familieinstitutionen Margrethevejs overordnede målsætninger er: At bibringe forældrene viden om og forståelse for, hvad der grundlæggende skal til for at skabe basis for trivsel og udvikling i familien. At skabe mulighed for - gennem et fagligt kompetent personale, der kan opretholde en nødvendig fast struktur i hverdagen - at forældrene kan udvikle sig personligt og samtidig udvikle kompetence til at drage omsorg for deres barn på en forsvarlig og omsorgsfuld måde. De pædagogiske målsætninger er: At støtte forældre til at se og forstå deres barns signaler. At støtte forældrene til at udvikle kontakten til deres barn. At understøtte tilknytningen mellem forældre og barn. At rådgive og vejlede forældrene i forhold til at drage omsorg for deres barn. At understøtte forældrenes erkendelse af egne og af deres børns ressourcer, vanskeligheder og muligheder i forhold til at fremme udvikling og trivsel. Det beskrives, at man på Familieinstitutionen finder det vigtigt at have en åben tilgang til familierne, og man beskriver den pædagogiske tilgang og tænkning som narrativ. Leder oplyser, at der aktuelt er indskrevet 7 familier. Aldersspredningen på børnene spænder fra 3 måneder til 5 år. Aktuelt er der en familie samt en enlig gravid kvinde på vej ind. Ledelsen beskriver, at der findes stor variation i familiernes problematikker, og at der ikke opleves en generel tendens inden for disse, men familiernes problematikker er ofte er genkendelige og kræver en massiv indsats. Ledelsen oplyser, at der ikke er tegn på ændringer i målgruppen, og det vurderes, at der fortsat er god overensstemmelse mellem institutionens tilbud og målgruppen. Ledelsen oplyser, at personalet har systematiseret arbejdsgange og observationer yderligere. Der er udarbejdet skemaer over de givne situationer, som man mener, er nødvendige at opleve familierne agere i, for at give en så nuanceret og specifik beskrivelse af problematikker, ressourcer og potentiale, som muligt. Til 8 ugers konferencen kan personalet præsentere en ret detaljeret observation og vurdering af familierne, som fremlægges til familiernes sagsbehandlere, hvorefter man kan tilrettelægge det fortsatte behandlingsarbejde. Socialrådgiver skriver på baggrund af personalets materiale alle rapporter, der sendes til kommunerne. Dette sker med henblik på en standardisering i det produkt, som kommunerne modtager. Ledelsen oplyser, at personalet har en disposition til konferenceoplæg og undersøgelsesrapport, som alle familiebehandlere anvender. Dispositionen er oppe hvert halve år til diskussion, vurdering og justering. Side 8 af 45

9 B. Refleksioner og opmærksomhedspunkter Ledelsen orienterer om, at personalet i løbet af efteråret skal have fælles undervisning i ERA (Early Relation Assasment) og Neuro affektiv psykologi. Ledelsen oplyser, at man er optaget af hvordan Marte Meo kan anvendes i udviklingsforløb, herunder de etiske rammer omkring brugen af videooptagelser. Det oplyses, at der er et tættere samarbejde under udvikling mellem Familieinstitutionen Margrethevej og Gentofte kommunes familieplejekonsulenter om sager, hvori der skal ske an anbringelse af et barn. Ledelsen ytrer også ønske om et tættere samarbejde med FBU mhp. at knytte familierne tættere med FBU s tilbud (forældreforeningen for forældre til anbragte børn og unge). Familieinstitutionen deltager i et kulturformidlingsprojekt, som varetages af en specialeskrivende studerende fra Københavns Universitet. Projektet udløber af en konklusion, der tyder på, at børn af udsatte familier ikke bliver præsenteret for bøger, og projektet forsøger at dæmme op for dette. Familieinstitutionen organiserer udlevering og brug af gratis børnebøger, bl.a. har man sat bøger ned i børnehøjde, så alle børn har fri adgang til bøgerne. Ved fraflytning fra Familieinstitutionen må børnene tage deres yndlingsbog med hjem. C. Konkret opfølgning på evt. opmærksomhedspunkter, anbefalinger eller påbud i Ingen Det er, at Familieinstitutionen Margrethevej har en velformuleret og relevant pædagogisk målsætning, og der arbejdes til stadighed med en systematisering af udredningsarbejdet. Ingen 2. Behandlingsplaner Pædagogisk praksis A. Beskrivelse: Familiernes ophold på Familieinstitutionen er af individuel længde og behandlingsindhold. Dette betyder, at procedurerne er forskellige for de enkelte familier. Familieinstitutionen tilbyder hhv. undersøgelsesforløb, udviklingsforløb, akutte forløb og dagtilbud. Derudover kan der tilkøbes en psykologisk undersøgelse af ekstern psykolog, som er tilknyttet huset. Behandlingsplaner kaldes på Familieinstitutionen udviklingsplaner. Undersøgelsesforløb: Side 9 af 45

10 3 måneders varighed Der arbejdes i undersøgelsen med et fast ugeskema for familieaktiviteter rettet mod støtte, inspiration og undersøgelse af forældre-barn-kontakten samt forældres kompetencer i forhold til at forestå omsorgen for deres børn. Endvidere støttes forældrene til at skabe relevant struktur, aktivitet og omsorg for det enkelte barn via div. metoder og tilgange som f.eks. brug af skemaer over barnets døgnregulering/kost/ søvn, videooptagelse samt dialoger omkring udvalgte daglige aktiviteter med familien. Der arbejdes med løbende feedback mellem forældre og kontaktpersoner i forhold til de enkelte indsatsområder samt justering heraf. Konference og møder vedr. undersøgelsen: - Der afholdes konference efter 8 uger - Efter konferencen får familien en mundtlig tilbagemelding om indholdet fra konferencen. Indholdet indgår derefter i den skriftlige undersøgelsesrapport. - Såfremt der er gennemført en psykologisk undersøgelse gennemgås den skriftlige rapport med familien. - Efterfølgende afholdes møde med sagsbehandler, som modtager mundtlig tilbagemelding/overlevering. - Afsluttende undersøgelsesrapport udarbejdes, gennemgås med forældrene og sendes til sagsbehandler. Ledelsen fortæller, at generelt gælder det for 3 mdr. s undersøgelsesforløb, at institutionen ved familiens indflytning har et meget lille kendskab til disses ressourcer og potentialer. Ofte går de første 4 uger med at få et indblik i, hvordan forældrene fungerer og varetager omsorgen for barnet samt opbygge et samarbejde med familien. Efter 3 mdr. udskrives familien, men ledelsen oplyser, at det ofte er for kort tid for kommunerne til tage stilling til, hvilke foranstaltninger familien skal tilbydes. Det fortælles, at det efterhånden er almindeligt, at familierne er på Familieinstitutionen en måneds tid efter udskrivning af behandling - i en overgangsfase til hjemgivelse. Udviklingsforløb: Udviklingsforløbet har forskellig varighed, tilpasset den enkelte familie. Der udarbejdes i samarbejde med familien en overordnet udviklingsplan med pædagogiske mål og delmål indenfor de første 3 uger af forløbet. For hvert udviklingsmål bliver det specificeret, hvilken indsats forældrene skal gøre, og hvilken indsats personalets skal gøre. Udviklingsplanen sendes til sagsbehandler indenfor 1 måned. I et udviklingsforløb deltager familierne i de skemalagte familieaktiviteter på familieinstitutionen i det omfang, det vurderes relevant, og der udformes yderligere pædagogiske aktiviteter, der knytter sig tæt til udviklingsplanens mål og delmål. I udviklingsforløbet drøftes udviklingsplan og mål i en ugentlig samtale mellem kontaktperson og familie. Der kan også foregå mindre justeringer af delmål i løbet af de skemalagte aktiviteter i ugens løb. Justeringer og ændringer bliver skrevet ind i familiens mappe, som familien har indsigt i. Møder vedr. forløbet: Ved længere udviklingsforløb indkaldes til møde ca. hver 6. uge med deltagelse af sagsbehandler. På mødet gøres status på familiens forløb. Der udarbejdes referater, som alle deltagere modtager. Side 10 af 45

11 Akutte forløb: 14 dages varighed. Opgaven i disse forløb er at støtte forældrene og sikre omsorgen for børnene, mens der sker en afklaring vedr. videre foranstaltninger. Der er ikke defineret nogen udviklingsopgave, og der udarbejdes ikke en udviklingsplan. Efter ca. 10 dage afholdes møde med sagsbehandler mhp. afklaring af, om familien skal udskrives efter akutopholdet, eller de evt. skal tilbydes et undersøgelses- eller udviklingsforløb på Familieinstitutionen. Der udarbejdes referat af dette møde til alle deltagere. Såfremt familien udskrives, udarbejdes der en kort rapport om familiens ophold på Familieinstitutionen. Rapporten gennemgås med familien. Dagtilbud: Rammerne og indholdet i et dagtilbud aftales individuelt fra sag til sag. Psykologisk undersøgelse: Den psykologiske undersøgelse udarbejdes af en ekstern psykolog, som er fast tilknyttet huset. En psykologisk undersøgelse indeholder 4 delelementer: personlighedstestning, kognitive kompetencer, forældre/barn samspil, samt barnets udvikling. Metoderne der bruges i de to sidstnævnte af undersøgelserne er Bailey og ERA. Psykologens bruger egne metoder til personlighedstest og kognitive kompetencer. Den psykologiske undersøgelse er med til 8 ugers konference. Forstander udtaler, at det er hendes opfattelse, at udviklingsplanerne opfylder deres formål. B. Refleksioner og opmærksomhedspunkter Ledelsen oplyser, at der i et samarbejde med familierne arbejdes på at tydeliggøre og konkretisere, hvad der står i udviklingsplanerne. Derudover har de særligt fokus på at arbejde med særlig tydelighed i undersøgelsesforløbet, da det er et stramt tilrettelagt forløb, hvor der ikke udarbejdes udviklingsplaner. Der arbejdes til stadighed med de mange udfordringer i, at undersøgelsesforløbene er stramt tilrettelagt tidsmæssigt. C. Konkret opfølgning på evt. opmærksomhedspunkter, anbefalinger eller påbud i Opfølgende tilsyn. Af det generelle tilsyn fremgår det, at Familieinstitutionen generelt mangler skriftlighed i forhold til målsætninger og principper i undersøgelses- og behandlingsarbejdet. Forstander er ikke enig i denne kritik. Forstander oplyser, at Familieinstitutionen har et fyldestgørende og detaljeret dokument i forhold til, hvordan undersøgelses- og behandlingsarbejdet udføres. Tilsyn 2013 Arbejdet med at udarbejde politikker og målsætninger er på flere områder afsluttet. Politikken omkring inklusion er endnu ikke færdiggjort. Aktuelt er følgende politikker færdiggjort: Information, medinddragelse, indflydelse og selvbestemmelse på Familieinsti- Side 11 af 45

12 tutionen Margrethevej Sundhed på Familieinstitutionen Margrethevej Politik for konflikthåndtering Klagevejledning til familier Rygning på Familieinstitutionen Margrethevej For at systematiserer forældreundersøgelserne, har Familieinstitutionen udarbejdet en disposition med de punkter, der skal indgå i undersøgelsesarbejdet. Det er vores vurdering, at der med politikker og disposition er lagt en hensigtsmæssig og velbeskrevet ramme omkring de enkelte forløb på Familieinstitutionen Margrethevej, herunder omkring udviklingsplaner. Vi anerkender Familieinstitutionens arbejde med få beskrevet de forskellige politikker, som har manglet. 3. Barn/ung/voksen-relation Pædagogisk praksis A. Beskrivelse: Familieinstitutionen arbejder fortsat med et kontaktpersonsystem, hvor alle familier får tildelt to kontaktpersoner, som forestår den primære kontakt med og koordinering omkring den enkelte familie. Alle familiebehandlere har dog tæt kontakt til alle familier. Medarbejderne holder møde hver morgen for at gøre status og udveksle information om, hvordan den foregående dag er forløbet, og dette medvirker jf. det oplyste til kontinuitet i hverdagen for familierne. Derudover er der ved hvert skift i personalets døgnrytme (dag, aften, nat) en kort orientering omkring familiernes almentilstand. Der er fastlagt en struktur omkring samtaler, idet der er skemalagt en ugentlig samtale med en af familiens kontaktpersoner, og ellers aftales yderligere samtaler efter behov i ugens løb. I forbindelse med tilsynsrapporten, udtrykte brugerne utilfredshed med, at det var svært at skifte kontaktperson, hvorfor der har været en generel drøftelse omkring dette emne i hele personalegruppen. Refleksionerne her gik på, hvilken relation personalet bør etablere med familierne. Ledelsen udtrykker, at familier og personale ikke skal indgå i en følelsesmæssig tilknytning, men en tillidsfuld samarbejdsrelation, samt at begge parter skal kunne være i en relation, som er tålelig. Ledelsen mener, at både familier og personale er dækket godt ind ved at have to kontaktpersoner. Familien må gerne foretrække den ene kontaktperson frem for den anden, for der er tæt samarbejde i personalegruppen, hvor der er fuld åbenhed. Ledelsen oplyser, at dette kan de fleste familier sagtens finde ud af. Ledelsen oplyser, at man ser det som Familieinstitutionens opgave at indgå i et Side 12 af 45

13 rummeligt samarbejde med familierne, og man imødekommer klager og utilfredshed med åbenhed overfor at forstå og imødekomme familiernes ønsker til samarbejdet. Man ser det videre som en opgave at støtte forældrene i at bevidstgøre sig om egne styrker og udfordringer i forhold til at indgå i samarbejde med professionelle omkring deres barn. Det ses som en opgave at bidrage til, at familierne får gode samarbejdserfaringer, som kan understøtte deres forventninger og tilgange til samarbejde med andre professionelle omkring deres barn. Man beskriver, at man i meget vidt omfang imødekommer individuelle ønsker til samarbejdet således, at umiddelbare ønsker om udskiftning af samarbejdspartnere erstattes af erfaringer med, at samarbejde med ikke foretrukne samarbejdspartnere kan lykkes godt. Ledelsen oplyser, at de anser det som en pædagogisk opgave at støtte op om forældrenes samarbejdskompetencer ud fra virkeligheden/systemet, hvor der ikke findes samme rummelighed, anerkendelse, fleksibilitet osv. som på Familieinstitutionen, og hvor det handler om, hvorvidt forældrene kan indgå i et konstruktivt samarbejde. Ledelsen oplyser, at man generelt set arbejder meget konkret med at fremme/støtte op om familiernes samarbejdsevner. Dette blandt andet ved at rumme, at familierne i at være vrede, sure, kede af det, utilfreds og lign., og herefter vende tilbage til dem for at hjælpe dem til at sætte ord på egen situation og støtte dem i, hvordan de kan komme tilbage i samarbejdsrelationen på en konstruktiv måde. Ledelsen fortæller, at et vigtigt fokuspunkt for personalet er at spørge familierne om deres samarbejdserfaringer fra andre sammenhænge og familiernes viden om egne samarbejdsevner. B. Refleksioner og opmærksomhedspunkter Som beskrevet i pkt. A. C. Konkret opfølgning på evt. opmærksomhedspunkter, anbefalinger eller påbud i : Opmærksomhedspunkt tilsyn : CAFA opfordrer til, at Familieinstitutionen inddrager familiernes udsagn om behov for mulighed for skift i kontaktpersoner i særlige situationer samt øvrige forslag i de fortsatte overvejelser Opfølgende tilsyn : Forstander oplyser, at det ikke er særlig ofte, at familierne giver udtryk for utilfredshed med deres kontaktperson og dermed ønsker en anden. Ledergruppen har reflekteret over mulighed for, at familierne får en anden kontaktperson i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at opnå god kontakt. Ledergruppen er enig i, at det ville være optimalt, hvis det var muligt at få tildelt den kontaktperson, hvor relationen var bedst. Forstander mener, at ønsket om en ny kontaktperson vil være svært at i mødekomme rent praktisk, når familier ofte kun er indskrevet på institutionen i et 3-måneders forløb. Der vil ikke være den fornødne tid til denne omstilling. Forstander oplyser, at de forsøger at finde en vej, hvor de kan opnå den bedst mulige dialog, selvom det kan være svært. Forstander oplyser, at familierne har mulighed for at tale med andre kontaktpersoner, hvis de oplever, at det kan være svært at tale med den tildelte kontaktperson. Dog er det deres faste kontaktperson, der har det overordnede samarbejde med familierne. Forstander oplyser, at det er muligt at skifte Side 13 af 45

14 kontaktperson, hvis familien skal i gang med et udviklingsforløb. Det er tilsynets vurdering, at Familieinstitutionens refleksioner er relevante og funderet i praktiske pædagogiske overvejelser. Tilsyn 2013: Der henvises til beskrivelsen ovenfor i pkt. A. Det er, at der i kontaktpersonstrukturen tages god højde for ansvarsplacering mv. i forhold til varetagelse relationen til familien. Vi er klar over de praktiske og øvrige vanskelige betingelser ift. et skift i kontaktpersonen, og har forståelse for, at et sådant skift kan lægge hindringer i vejen for en gennemførelse af det planlagte forløb, hvorfor vi forstår, at det ikke kan være en åben mulighed for familierne. Vi er dog også af den opfattelse, at der kan være situationer, hvor et skift i kontaktperson vil kunne øge mulighederne for et positivt forløb. Vi vil også generelt advare imod at betragte forældres klager over deres kontaktperson som et symptom på deres vanskeligheder, herunder deres eventuelle vanskeligheder med at samarbejde med professionelle, da forældre kan føle dette overgribende og dermed kan det forværre samarbejdssituationen. Set ud fra vores synspunkt bør der ske en tydelig sondring mellem et behandlingsperspektiv og et inddragelses- og rettighedsperspektiv i bl.a. dette spørgsmål. Opmærksomhedspunkt: CAFA opfordrer generelt til en klar sondring mellem behandling og inddragelse/rettighed. I forhold til skift i kontaktperson har vi forståelse for, at det generelt er forbundet med vanskeligheder pga. undersøgelsesforløbenes korte varighed, men foreslår, at muligheden for et skift holdes åben i særlige situationer. Medborgerskab: 4. Inddragelse af barn/ ung/bruger Brugerinddragelse/indflydelse A. Beskrivelse: Der er udarbejdet en brugerpolitik, som kaldes Information, medinddragelse, indflydelse og selvbestemmelse for familierne på Margrethevej. Ledelsen oplyser, at brugerpolitikken er ment som et informations/arbejdshæfte til familierne, således at de på et informeret grundlag kan indgå i samarbejdet med personalet og de andre familier på Familieinstitutionen. Med de nedskrevne kompetencer er ønsket at øve familierne i at øve indflydelse på eget liv. Ledelsen fortæller, at de i arbejdet med at beskrive politikken har været meget Side 14 af 45

15 optaget af at se på alle de situationer, hvor familierne kan være medvirkende, selvbestemmende samt have indflydelse på, men erkender, at der er nogle grundlæggende vilkår for familierne, som personalet ikke kan ændre, ligegyldigt hvordan de agerer. Det vigtigste, familierne kan øve sig i er, så vidt muligt at være i centrum for sit eget ophold. Ledelsen oplyser, at brugerpolitikken er skrevet med udgangspunkt i Familieinstitutionens værdier og holdninger. Dog mener ledelsen, at mange af begreberne implicit altid har været integreret i Margrethevejs behandlingsarbejde. Ledelsen påpeger et dilemma, da mange familier er indskrevet under frivillig tvang. Dette udgør en hårfin grænse mellem inddragelse/medbestemmelse og tvang. I nogle tilfælde gør forældrenes manglende kompetencer det svært for at inddrage dem i forståelsen af behandlingen. Ledelsen fortæller desuden, at de altid er meget bevidste om at indgå i løbende dialog omkring rammerne for den enkelte familie samt have en individuel tilgang til disse. B. Refleksioner og opmærksomhedspunkter Ledelsen påpeger, at personalet gør meget ud af at eksplicitere/konkretisere/tydeliggøre deres refleksioner og overvejelser over for familierne, samt på bedst mulig vis inddrage familiernes egne refleksioner og holdninger i det daglige arbejde. C. Konkret opfølgning på evt. opmærksomhedspunkter, anbefalinger eller påbud i Anbefaling Tilsyn : CAFA anbefaler, at udarbejdelsen af en politik for brugernes inddragelse og indflydelse prioriteres højt og færdiggøres inden det opfølgende tilsyn, idet vi henviser til, at dette område er vigtigt for brugergruppen. Opfølgende tilsyn : Forstander oplyser, at der er udarbejdet en politik for brugerinddragelse. Politikken vil blive sendt til konsulenten. Tilsyn 2013 Politik for brugerinddragelse er som nævnt ovenfor færdig. Vi anerkender, at Familieinstitutionen Margrethevej har udarbejdet en politik på området. Vi har haft mulighed for at gennemlæse den og finder den relevant og nuanceret. Side 15 af 45

16 5. Magtanvendelse Pædagogisk praksis A. Beskrivelse: Der har ikke været magtanvendelser i, og ej heller indtil videre i Familieinstitutionen har udarbejdet en konflikthåndteringspolitik. Adspurgt hvordan man arbejder med konflikter, når nu nogle af børnene ikke er så små længere, fortæller ledelsen, at Familieinstitutionen til enhver tid vil arbejde med og på, at det er mor eller far, der evt. fastholder et udadreagerende barn, hvis der skulle være behov. Familiebehandleren kan støtte forældrene i forskellige strategier og løsninger for et vredt, aggressivt eller udadreagerende barn. Ledelsen fortæller slutteligt, at Margrethevej aktivt fravælger meget udadreagerende børn i huset. Aktuelt har Margrethevej bortvist et familiemedlem, som udviste truende adfærd over for personalet. Dette medførte, at hoveddørene var låste i 1 uge ikke som en kontrol af de øvrige forældre, men som en sikkerhed for, at man havde kontrol af, hvem der kom ind i huset. Adspurgt, hvordan de andre familier så kom ind og ud, oplyses det, at de ringede på og blev lukket ind. Ingen har udtrykt utilfredshed med dette. Ledelsen fortæller desuden, at der i personalegruppen har været talt om, hvordan de låste døre gerne skulle opfattes som en omsorg for familierne B. Refleksioner og opmærksomhedspunkter Ikke yderligere oplyst. C. Konkret opfølgning på evt. opmærksomhedspunkter, anbefalinger eller påbud i Ingen CAFA anerkender, at Familieinstitutionen har fået færdiggjort konflikthåndteringspolitikken. 6. Skole og aktivitetstilbud Pædagogisk praksis A. Beskrivelse: Ofte har forældrene barselsorlov under opholdet, og derfor er det ofte ikke relevant direkte at støtte forældrene i skolegang/uddannelsesforløb. Men medarbejderne Side 16 af 45

17 vejleder og drøfter dette med forældrene, når de ytrer ønske om det, og når det f.eks. konkret indgår i en udviklingsplan. Familierne indgår i en fast struktureret hverdag, som er en fast del af opholdet på institutionen. Ugen er skemalagt med faste aktiviteter, der har fokus på forskellige elementer af familielivet. De aktuelle aktiviteter er ikke tilbud, men aktiviteter der er fastlagt i behandlings og undersøgelsesøjemed. Programmet ser således ud: Morgenmøde (mandag kl ) Ugen indledes med møde for alle forældre. Fokus på mødet er at samles efter weekenden og for hver families vedkommende at gøre sig tanker om og formulere, hvad de er særligt optagede af og har af mål for den forestående uge. Forældre-barn-aktivitet (man., tirs. og onsdage kl ) De enkelte forældre opfordres og udfordres i forhold til at rette og fastholde fokus på deres barns behov her og nu og invitere deres børn til kontakt, samvær og leg med opmærksomhed på barnets behov for støtte, pauser, afstemt kontakt, relevant legetøj, mad, søvn m.m. Fælles aktivitet (mandag kl ) Fælles aktivitet for alle forældre samt deres børn. Aktiviteten har dels til formål at give forældrene mulighed for erfaringsudveksling samt indsigt og spejling i hinandens processer. Der arbejdes med temaer af fælles aktualitet for de deltagende familier. Det kan være almene forældre-spørgsmål, det kan være at have fokus på forholdene og relationerne på Familieinstitutionen, eller det kan være af mere undervisende karakter med henblik på at tilføre forældregruppen viden og indsigt i forskellige emner f.eks. om barnets udvikling, barnets motorik, sund kost m.m. Voksengruppe (onsdage kl ) Aktivitet for forældre uden børn, hvor formålet bl.a. er at give forældrene mulighed for i fællesskab at sætte fokus på andre dele af livet end dem, der snævert knytter sig til forældreskabet. Temaerne spænder vidt og kan f.eks. handle om, hvordan det opleves at være i et undersøgelsesforløb og blive vurderet af pædagoger og psykologer. Voksengruppen ledes af souschef og forstander og har også til formål at fremme kendskab og dialog mellem forældregruppen og ledelsen. Personalet tilbyder pasning af børnene under voksengruppemødet og får her lejlighed til at opleve de enkelte børns reaktioner i samværet og fornemme det enkelte barns udvikling. Familieaktivitet (torsdag kl ) Individuelt tilrettelagt aktivitet, hvori indgår at familien får en øvelse. Øvelsen har ofte fokus på at fremme den enkeltes forældres refleksion og stillingtagen ift. forældrerollen. Øvelsen kan handle om helt konkrete forhold så som: Hvordan ønsker du, at dit barns rytme udvikler sig i den næste tid? Hvad tænker du, der skal til for at opnå den ønskede rytme? Øvelsen kan også være af mere terapeutisk karakter. F.eks. kan en mor inviteres til at fortælle om, hvem og hvad der har inspireret hende i hendes idéer om, at være en god mor. Fællesmøde (torsdag ) Hver torsdag aften afholdes fællesmøde for alle indskrevne familier. Fællesmødet er formelt set Familieinstitutionens brugerrådsmøde og et forum, hvor familierne kan Side 17 af 45

18 fremføre ønsker og ideer ti kostplan, indretning samt indkøb af inventar og legetøj, spil mm. Legestue (fredage kl ) Aktivitet for alle forældre med deres børn. Formålet med legestuen er at inspirere og støtte forældrene i forhold til at lege, aktivere og stimulere deres børn. Endvidere er det hensigten at støtte forældrene i forhold til at indgå fællesskab med andre familier omkring disse gøremål. Tilbageblik (fredage kl ) For alle forældre med evt. deltagelse af deres børn. Formålet med aktiviteten er at samle op på ugen, der er gået og gøre status. Den enkelte forælder reflekterer om egne forhold, og personalet udtrykker deltagelse og anerkendelse i forhold til små og store skridt, der er oplevet hos familien. Familierne inviteres til at udtrykke deltagelse og anerkendelse i forhold til hinandens processer og situationer. Der indgår ikke fastlagte eksterne aktiviteter i Familieinstitutionens behandlingsarbejde, men medarbejderne indgår som støtte i forhold til familiens egen planlægning af diverse aktiviteter. Det er meget individuelt, hvad familierne går til, da det afhænger af den enkelte families ressourcer og medarbejdernes godkendelse ift. udviklingsplanen. Ikke alle dage er helt fyldt op med planlagte aktiviteter, og her har familierne muligheder for at bruge nærmiljøet eller eget lokalområde. Nogle vil gerne gå i svømmehallen, tage på legeplads eller gå på biblioteket, evt. med støtte og vejledning. Afspændingsforløb: Siden november 2011 har en afspændingspædagog kørt et forløb med afspænding hver 3. uge i en time. Tilbuddet har været frivilligt, men medarbejderne har opfordret forældrene til deltagelse, og det har vist sig at være et tilbud som forældrene har syntes om, og som de har deltaget aktivt i. Ugeprogrammet er senest revideret i juni. Ledelsen fortæller, at for at optimere og kvalificere indholdet i tilbuddene, så har de været nødt til at lægge forberedelsestid til personalet ind i skemaet. Dette vurderer ledelsen har givet en positiv effekt. B. Refleksioner og opmærksomhedspunkter Ledelsen oplyser, at personalet fortsat er opmærksomt på, at der i 3 mdr. s undersøgelser er meget, der skal nås på kort tid, og derfor er der i personalegruppen nedsat et udvalg for legegruppen, der taler sammen om, og skriver ned, hvad familierne specifikt skal have været igennem, førend personalet kan sige noget om problematikker og ressourcer. C. Konkret opfølgning på evt. opmærksomhedspunkter, anbefalinger eller påbud i Side 18 af 45

19 Der er et struktureret aktivitetsprogram for familierne, som er indskrevet på Familieinstitutionen, og vi får indtryk af, at der løbende er opmærksomhed på behov for evt. justeringer af dette. 7. Inklusion Pædagogisk praksis A. Beskrivelse: Ledelsen oplyser, at inklusionspolitikken ikke er færdigskrevet. Familiernes ophold på institutionen er fortsat af forholdsvis kort varighed - fra 14 dage til 6 måneder, og det er fortsat således, at ca. 2/3 af familierne bliver udskrevet samlet fra institutionen, og 1/3 bliver udskrevet adskilt. De familier, der kommer fra Gentofte kommune, forsøges støttet til at deltage i lokalområdets aktiviteter. Det beskrives, at institutionen især arbejder med hver enkelt familie i forhold til deres evne som forældre, og at undersøgelsesforløbet er en begrænset periode, som er meget intens. Denne undersøgelse inddrager og optager forældrene helt, idet det handler om familiens fremtid, og således er der heller ikke fra familiernes side et særligt fokus på at blive integreret i lokalsamfundet. Institutionen har i de enkelte familier fokus på, hvem der i familie- og pårørendenetværk kan være væsentlige at invitere til at deltage i eller bistå familien i den proces, familien er i. Samvær med personer i netværket vurderes altid i forhold til barnets behov og/ eller familiens samlede behov, og der kan således være situationer, hvor forældrenes ønsker ikke imødekommes. Det oplyses, at der ofte opstår fællesskaber imellem familier på institutionen under et ophold, og at dette er noget, der inddrages positivt i arbejdet med familierne. Det er ikke hensigten, at familierne skal integreres i institutionens lokalsamfund, men der forsøges fastholdt i evt. daginstitution, sundhedsplejerske og egen læge fra egen kommune under opholdet. I forbindelse med ovenstående fortæller ledelsen om et nyt inklusionssamarbejde, som de afprøver med den pædagogiske daginstitutionskonsulent i Gentofte kommune. Projektet går ud på, at børnene i en længerevarende indskrivning kan få tilbudt at komme i en lokal daginstitution i Gentofte kommune samtidig med, at de indskrives på Familieinstitutionen. Ledelsen fortæller, at de har haft mange refleksioner omkring for og imod at flytte børnene ud af deres hidtidige institution altså at flytte på familieinstitution og starte i ny daginstitution inden for en ganske kort tidsramme. Overvejende konkluderer de, at de fleste børn profiterer bedre af at komme ud blandt almindelige andre børn i lokalområdet, end at være på Side 19 af 45

20 Familieinstitutionen med deres mor og far uden kontakt til andre børn på samme alder. B. Refleksioner og opmærksomhedspunkter Det oplyses, at der fortsat er fokus på overgangen fra opholdet på institutionen og til ophold i eget hjem, idet flere familier nu kun opholder sig på institutionen i 3 mdr. Dette betyder, at det er vigtigt at have tæt samarbejde med den pågældende families kommune om at få aftalt en god overgang. C. Konkret opfølgning på evt. opmærksomhedspunkter, anbefalinger eller påbud i Opmærksomhedspunkt Tilsyn CAFA foreslår, at inklusionen understøttes via en politik, en målsætning eller nogle principper for arbejdet, herunder for inddragelse og kontakt med netværk. Opmærksomhedspunkt fastholdt fra Opfølgende Tilsyn Forstander oplyser, at der arbejdes på en inklusionspolitik. Hensigten er, at forebygge eksklusion - ikke alle har de samme kompetencer til at fastholde kontakt til netværket. Forstander oplyser, at det drøftes på et formøde med familierne, hvordan relationen med deres netværk opretholdes. Forstander oplyser, at politikken på inklusionsområdet forventes at være færdig i foråret Tilsyn 2013 Politikken på inklusionsområdet er ej færdig endnu, men vi får indtryk af, at der arbejdes med den. Vi finder Familieinstitutionens overvejelser omkring inklusion relevante. Vi er stadig af den opfattelse, at en inklusionspolitik vil være en styrke i arbejdet på Familieinstitutionen Margrethevej, og vi har fået indtryk af, at den er ved at være på trapperne, hvorfor vi ikke gentager opmærksomhedspunktet i Der henvises til pkt. 8 vedr. inddragelse af netværk. 8. Forældresamarbejde/ forældreinddragelse Brugerinddragelse/indflydelse A. Beskrivelse: Generelt forsøger institutionen at inddrage familiernes forældre og netværk i det omfang, det vurderes gavnligt. I øvrigt er institutionen opmærksom på at inddrage andre i netværket i samarbejdet, som støtte til familien, hvis de ønsker det. Side 20 af 45

21 Ledelsen fortæller, at de omvendt også har erfaringer med, at familiernes øvrige familie kan modarbejde opholdet på Familieinstitutionen, og dette kan besværliggøre samarbejdet yderligere. Under alle omstændigheder finder man det betydningsfuldt og gavnligt at inddrage netværket, så vidt forældrene ønsker det/kan motiveres hertil. Institutionen holder Åbent Hus en gang årligt, og her inviteres familier, som har været indskrevet indenfor de sidste 3 år, samt tidligere medarbejdere. B. Refleksioner og opmærksomhedspunkter Ikke yderligere. C. Konkret opfølgning på evt. opmærksomhedspunkter, anbefalinger eller påbud i Ingen Det er, at der her er et udviklingsområde for Familieinstitutionen Margrethevej. Det er vanskeligt at inddrage netværket i korte forløb, ligesom vi er enige med Familieinstitutionen i, at der kan være vanskeligheder forbundet med samarbejdet, når netværket er imod familiens ophold på institutionen og/eller planen for familien. Vi vurderer imidlertid på trods heraf, at det ofte kan være hensigtsmæssigt at inddrage netværket. Der synes også behov for nogle målsætninger omkring netværket. Opmærksomhedspunkt: Vi foreslår Familieinstitutionen Margrethevej at betragte inddragelse af netværk som et udviklingsområde, der kan arbejdes yderligere med. Sundhed: 9. Kost Pædagogisk praksis A. Beskrivelse: Der er udarbejdet en sundhedspolitik, som på Margrethevej kaldes Sundhed på Familieinstitutionen Margrethevej. Der er ansat en køkkenmedarbejder, der laver en kostplan, og som laver varm mad midt på dagen til familierne. Indkøb og forberedelse af maden varetages således af institutionen til morgen- og frokostmåltiderne. Siden sommeren 2011 har familierne selv lavet mad om aftenen, hvilket har haft flere betydninger. Dels er der nu yderligere en situation, hvori familiebehandlerne observerer familierne. Fokus for observationerne er på, hvorvidt forældrene kan organisere indkøb, madlavning og oprydning på en måde der tilgodeser børnenes Side 21 af 45

22 behov for kontakt og opsyn undervejs samt for sund og varieret kost under passende hygiejniske forhold. planlægge, strukturere og gennemføre at lave et måltid mad, og om de kan efterlade køkkenet opryddet til de andre familier. Derudover er det forstanders oplevelse, at familierne er tilfredse med ordningen og ser det som et skridt hen imod mindre institutionalisering. Forstander beskriver, at nogle af familierne spørger til, hvorfor der ikke er varm mad om aftenen, og hun forklarer, at der er så mange aktiviteter i løbet af dagen, at det ikke vil være hensigtsmæssigt, at familierne skal til at lave mad midt på dagen. Familierne har desuden mulighed for at tage mad fra ved frokosten og gemme til aftensmaden, f.eks. hvis familierne er helt nybagte og ikke selv overskuer at lave aftensmad. Det oplyses, at familiebehandlerne i øvrigt taler generelt med familierne om, hvad der er sund kost, og hvordan man kan lave en sund mos til børnene. Det varierer alt efter familiernes viden om sund kost, men i nogle tilfælde laves der madplaner eller f.eks. lister over, hvad der er sunde fødevareingredienser til enkelte familier. Institutionen oplever, at der er mødre, der sender deres børn af sted til daginstitutioner uden at sørge for, at børnene får morgenmad forinden, og dette arbejdes der med konkret ift. de pågældende familier. I øvrigt er der samarbejde med familiens egen sundhedsplejerske ift. motion, kost samt vurderingen af børnenes trivsel. B. Refleksioner og opmærksomhedspunkter Ingen oplyste. C. Konkret opfølgning på evt. opmærksomhedspunkter, anbefalinger eller påbud i Anbefaling Tilsyn : CAFA foreslår, at politikken omkring kost om motion prioriteres færdigudarbejdet. Her henvises til vejledning fra Sociale Institutioner om udarbejdelsen af kost- og motionspolitik af august Anbefaling fastholdt fra 2011 Opfølgende tilsyn Forstander oplyser, at Familieinstitutionen har en kostpolitik. Familieinstitutionen ønsker, at få udarbejdet en samlet sundhedspolitik hvor motionspolitikken vil blive inddraget. Forstander oplyser, at de allerede har ideer til en motionspolitik, dog er deres udfordring at familierne ofte er på institutionen i en kortere periode. Forstander oplyser, at institutionen har tilknyttet en afspændingspædagog hver 3. uge, hvilket familierne er glade for og benytter. Samtidig har institutionen tilknyttet en fast fysioterapeut. Forstander oplyser, at sundhedspolitikken forventes at være færdig i foråret Tilsyn 2013 Politikken er udarbejdet. Side 22 af 45

23 Politikken om kost og motion er færdiggjort. Det fremgår af interview med brugerne (se senere i rapporten), at de aktuelle brugere er glade for muligheden for at kunne lave et måltid om dagen selv. Der er således samstemmighed i denne vurdering mellem personale og brugere. 10. Motion Pædagogisk praksis A. Beskrivelse: Ledelsen fortæller, at de har stor opmærksomhed på dette område. Det oplyses, at der er i kælderen snart bliver et lokale ledigt, som Familieinstitutionen planlægger at indrette som motionsrum med diverse motionsmaskiner og muligheder for fysisk udfoldelse med og uden børn. Der ansøges aktuelt Gentofte kommune om midler til at udstyre lokalet. Ledelsen fortæller, at Familieinstitutionen har en fast fysioterapeut ansat. Denne underviser familierne i børns motoriske udvikling, hvordan man kan lege med sine børn, samt i fysisk udfordrende aktiviteter. Om mandagen er der fælles aktivitet for familierne fra kl , og om fredagen er der legestue for forældre og børn fra kl Ledelsen fortæller, at familierne dagligt opfordres til udeliv/udeaktivitet med børnene. Enten ved at besøge legepladser i nærheden, gå en tur i lokalområdet eller lignende. Familieinstitutionens legeplads i haven blev i 2011 vurderet i for dårlig stand, og blev efterfølgende revet ned. Der arbejdes i øjeblikket på at udarbejde en plan på, hvordan den nye legeplads i haven skal se. Der er bevilget midler til denne fra Gentofte kommune. Ledelsen fortæller, at de i det sidste års tid har haft ekstremt overvægtige forældre indskrevet på Familieinstitutionen. Dette gav personalet nye udfordringer i forhold til hvordan forældrene skulle holde sit barn, amme det, gode puslestillinger og lignende. Ledelsen fortæller, at de altid har en individuel tilgang til, hvordan familierne kan få motion. Det er meget forskelligt hvad den enkelte kan overskue eller magter. B. Refleksioner og opmærksomhedspunkter Ingen yderligere. C. Konkret opfølgning på evt. opmærksomhedspunkter, anbefalinger eller påbud i Se under pkt. 9 C. Side 23 af 45

24 Det er, at der er god opmærksomhed på motion fra ledelse og medarbejdere, og vi ser den fysioterapeutiske støtte som et godt tilbud. Det skal dog bemærkes at brugerne i interviewet giver udtryk for, at motion ikke har nogen fremtrædende rolle (se interview senere i rapporten). Vi finder, at det kunne være væsentligt at, der arbejdes på en større bevidstgørelse/motivation hos brugerne vedr. motion hos både voksne og børn Opmærksomhedspunkt. Margrethevej opfordres til at arbejde med en bevidstgørelse/motivation vedr. motion hos både børn og voksne. 11. Rusmidler Pædagogisk praksis A. Beskrivelse: Ledelsen fortæller, at det ikke er tilladt at være påvirket på Familieinstitutionen, og at de ikke oplever at familierne er påvirket eller indtager stoffer eller alkohol under opholdet. Forældrene skal være velbehandlet for eventuelle misbrugsproblemer at blive indskrevet på Margrethevej. Ledelsen fortæller, at de ikke vil have, at personalet skal have kontrolfunktion i deres familiebehandling mht. stofproblematikker. Ledelsen fortæller, at enkelte forældre har været på antabus, men at ingen aktuelt indskrevne er det. Adspurgt hvordan personalet tackler eventuelle gæster, der er påvirkede, fortæller ledelsen, at gæsten bliver bedt om at gå. Ledelsen fortæller i forlængelse heraf, at deres generelle oplevelse er, at der ikke kommer påvirkede gæster, eller at forældrene er påvirkede. Ledelsen fortæller, at der tales åbent om, at alkohol og rusmidler ikke accepteres i huset. B. Refleksioner og opmærksomhedspunkter Ikke oplyste. C. Konkret opfølgning på evt. opmærksomhedspunkter, anbefalinger eller påbud i Det er vores indtryk, at der er taget en grundlæggende stillingtagen til problematikken. Side 24 af 45

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato:

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 16.12.2013 Institutionens navn Dohns Minde Forvaltning Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Dato for tilsyn 24. oktober 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013 OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013 Institutionens navn Lundø Forvaltning Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Dato for tilsyn 23.10.2013 Institutionen repræsenteret ved Pia Kofoed

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda 10. september 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bethesda Tilbudstype og form

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Eksempel på Interviewguide plejefamilier

Eksempel på Interviewguide plejefamilier Eksempel på Interviewguide plejefamilier Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 6 i kvalitetsmodellen på plejefamilieområdet.

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Fonden Soloprojekt.dk Opholdsted henhold til

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 5. juli 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: 3. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Pædagogstuderende Louise Stenbring Tilsynet gennemført af:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade 6 11. september 2013 25. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Indstilling. Oprettelse af fædrelegestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Den forventede effekt. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Oprettelse af fædrelegestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Den forventede effekt. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 26. oktober 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Denne indstilling omhandler et forslag til etablering af en 2-årig

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Til Forstander Svend Erik K. Sørensen Opholdsstedet Broager Bestyrelsesformand Eigil Mørck Fonden Broager Afdelingsleder

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Aflastningstilbuddet Fristedet er et akut- og specialaflastningstilbud for børn og unge i alderen 6 18 år,

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius 18. juni 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Denne artikel beskriver, hvordan forældrekompetenceundersøgelser gennemføres af CAFA. Det beskrives, hvilke overvejelser og tilgange, CAFA har til undersøgelsens

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp 1 Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp Årsrapport Faxe Kommune 2016 2 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune gennemført tilsyn med det formål at vurdere

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn , 108 og 110

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn , 108 og 110 Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 Tilbuddets navn og adresse: Betty Prins Constantinsvej 3, 2000 Frederiksberg - 38 21 39 80 minibo@frederiksberg.dk www.frederiksberg.lev.dk/bo-ogvaeresteder/minibo.aspx

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Adresse Peter Bangs vej 10-12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Dohns Minde

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Dohns Minde Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Dohns Minde Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Hus 53, Svendborg Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn i Hus 53, Svendborg Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Hus 53, Svendborg Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Hus 53. Formålet med tilsynet

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 21.2.2014 Højgård Børnehus Ingridsvej 4, Lind Leder: Anne Grethe Raunsgaard Petersen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 års området: Områderne Børnehusene Dagplejen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observationshjem, Københavns Kommune. Onsdag den 27. marts 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observationshjem, Københavns Kommune. Onsdag den 27. marts 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observationshjem, Københavns Kommune Onsdag den 27. marts 2013 fra kl. 15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt et tilsynsbesøg på Glostrup

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser for børn og unge i alderen 6 til 18 år. Journalnummer

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 26.3.2014 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens pædagogiske fundament I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved : Uddannelsecenter Mariebjerg UANMELDT TILSYN DEN: 19.09.2012 Endelig rapport Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvikv Seneste gemt:

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 27..2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Himmelblaa Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Vækststedet og Savværket Tilbudstype: Aktivitets og samværstilbud jf. SEL. 104. Åbent i dagtimerne og

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Dato 5.12.13. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg Uanmeldt tilsyn d. 4.12.13. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 5.12.13. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg Uanmeldt tilsyn d. 4.12.13. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Åstedet, godkendt til 5 unge i alderen 13-18 (23) år, derudover 4 bo selv pladser til unge mellem 17-25 år

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand Afdeling Viskinge Københavns Kommune. Tirsdag, den 29. marts 2011 fra kl. 11.

Anmeldt tilsyn på Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand Afdeling Viskinge Københavns Kommune. Tirsdag, den 29. marts 2011 fra kl. 11. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand Afdeling Viskinge Københavns Kommune Tirsdag, den 29. marts 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere