Evaluerings. rapport Aarhus kommune Beskæftigelsesforvaltningen. Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluerings. rapport 2008-2010. Aarhus kommune Beskæftigelsesforvaltningen. Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 1"

Transkript

1 Evaluerings rapport Aarhus kommune Beskæftigelsesforvaltningen Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning Baggrunden for projektet Formålet med projektet Forproces og hovedproces Resultater og effekter af projektet Brugerfokusinterview Kommunikation Temadage og temakataloger som fremdrift Medarbejdertilfredshed Iværksatte initiativer og det videre arbejde KOLOFON Tekst: Stine Rasmussen Layout: Bjarne Gren Aarhus januar Udviklingsprojektet Evalueringsrapport

3 1. Sammenfatning Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede i 2008 ca kr. til en toårig udviklingsproces blandt medarbejdere med borgervendt kontakt i Jobcenter Aarhus og Udførerafdelingen i samarbejde med rådgivningsfirmaet DISCUS A/S. Målet med processen har været at sætte fokus på borgerens møde med jobcenter og udførerafdeling, herunder udvikle og kvalitetssikre dette møde. Udviklingsprojektet har igennem de sidste to år med succes haft sat fokus på borgerens møde med jobcenter og udførerafdeling. Flere end 400 medarbejdere og ledere har deltaget i projektets i alt fem temadage, hvor en række temaer i relation til arbejdet med borgerne er blevet drøftet. Samtidig har alle medarbejdere deltaget i den interne proces mellem temadagene, hvor drøftelserne fra temadagene via temakataloger er blevet løftet ud i de enkelte afdelinger. Deltagerne har udtrykt stor tilfredshed med udbyttet af projektet, og i særdeleshed de afholdte temadage. Muligheden for at videndele, få kendskab til gode metoder og værktøjer samt drøfte vigtige emner med kolleger fra andre dele af organisationen er blevet fremhævet som positive elementer. En undersøgelse af medarbejdernes kendskab til værdier, mål og kerneopgaver viser tillige, at der eksisterer et kendt sæt af værdier, tydelige og kendte mål samt klarhed over opgaven blandt medarbejderne. I såvel 2009 som 2010 er der blevet gennemført fokusgruppeinterview med ledige i forløb hos en privat aktør eller på et arbejdsmarkedscenter med det formål at høre de lediges oplevelse af mødet med jobcentret og udførerafdelingen. Interviewene har afdækket både positive som mindre positive oplevelser blandt de ledige. Dog synes en positiv udvikling at have fundet sted fra 2009 til 2010 på områder som borgernes første møde med jobcentret og graden af inddragelse af borgerne i egen sag. I forhold til det fremadrettede arbejde så skal jobcenter og udførerafdeling fortsat arbejde på at skabe en mere overskuelig og sammenhængende organisation, hvor borgerne ikke får oplevelsen af at være kastebold mellem de forskellige instanser, ligesom der skal være større bevågenhed på at forbedre kvaliteten af tilbud fra andre aktører. De mange idéer, forslag og drøftelser undervejs i Udviklingsprojektet har foranlediget en række nye initiativer og ændringer med det formål at sikre en stadig bedre borgerbetjening og service. For at sikre, at det gode arbejde, der er blevet lavet i Udviklingsprojektet fortsat videreføres og videreudvikles er der derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledere og medarbejdere, som vil arbejde videre hermed. Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 3

4 2. Baggrunden for Udviklingsprojektet Rådgivningsfirmaet DISCUS A/S har gennemført to undersøgelser med ledige. Den første har fokus på indsatsen for ledige i de tidligere matchgrupper 4 og 5, mens den anden er en holdningsundersøgelse blandt flygtninge og indvandrere i samme matchgrupper. Undersøgelserne viser, at medarbejdernes tilgang til borgerne er forskellig, og at borgerne ofte skal tilpasse sig jobcentrets tilbud ikke omvendt. Det betyder, at den enkelte medarbejder skal kunne håndtere mange forskellige problemstillinger og i samarbejde med borgeren finde frem til de rette tilbud, som kan bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Undersøgelserne viser ligeledes, at den lediges motivation øges, hvis der er et fælles mål, en plan for den ledige og den ledige oplever jobcentret som medspiller. En opsamling på medarbejderudviklingssamtaler i jobcentret viser, at medarbejderne efterspørger en større viden om de problematikker, som eksempelvis følger med de sværere målgrupper eller langvarigt sygefravær. Samtalerne peger på, at medarbejderne mangler redskaber og et fælles værdigrundlag til bedre at kunne håndtere disse målgrupper. På baggrund af resultaterne fra ovenstående undersøgelser er Udviklingsprojektet blevet igangsat. 4 Udviklingsprojektet Evalueringsrapport

5 3. Formålet med Udviklingsprojektet Formålet er at sætte fokus på borgerens møde med jobcentret/udførerafdelingen Projektets mål er at gennemføre en udviklingsproces blandt medarbejdere med borgervendt kontakt i jobcentret og udførerafdelingen. Formålet med processen er at sætte fokus på borgerens møde med jobcentret/udførerafdelingen, herunder at udvikle og kvalitetssikre dette møde. Det skal bl.a. ske ved at arbejde hen imod en fælles forståelse af mål og værdier og vedligeholde værdiudviklingen i jobcenter og udførerafdeling. Det betyder, at medarbejderne skal have fælles fodslag i indsatsen over for borgerne. Endvidere skal indsats, metoder, værdier og mål hænge sammen ude i alle led i organisationen for derigennem at øge ensartetheden i samarbejdet med borgeren og styrke fokus på de jobrettede elementer. Udviklingsprojektets to sammenhængende hovedspor i processen er: Fælles fodslag - arbejdet mod en fælles forståelse og udmøntning af mål og værdier Fælles værktøjer - udveksling af og efteruddannelse i gode metoder og værktøjer Erfaringsudveksling ses som et centralt element i processen, hvor gode metoder, redskaber og tilbud gennem dialog bliver fælles eje i organisationen. Det skal endvidere kvalificere jobcentrets efterspørgsel på de rette tilbud fra andre aktører m.v. Projektet kan således medvirke til at samle den viden op, der er i organisationen og være med til at sikre, at de bedste metoder og værktøjer bliver til almen praksis. Med andre ord kan projektet medvirke til at få et overblik over de mange tilbud, projekter og arbejdsprocedurer der er i organisationen. På denne måde kan medarbejderne møde borgerne med mere kvalificerede arbejdsprocedurer, alt efter hvilke behov og problemstillinger den enkelte borger har. Da borgerne netop er omdrejningspunktet for projektet vil de også løbende blive inddraget i processen. Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 5

6 4. Forproces og hovedproces For at sikre det rette design og medejerskab for projektet er der blevet gennemført en forproces, hvor såvel ledelse som medarbejdere er blevet inddraget i tilrettelæggelsen af hovedprocessen i projektet. Forprocessen blev gennemført i december 2008 og januar 2009, hvor følgende personer blev interviewet om deres forventninger til projektet og deres opfattelse af, hvilken retning projektet skulle trække: - rådmand - beskæftigelsesdirektør - LBR-formand - beskæftigelseschef - jobcenterchef - udførerchef - afdelingsledere/koordinatorer - medarbejderrepræsentanter På denne måde har repræsentanter fra alle niveauer i beskæftigelsesforvaltningen været med til at kvalificere, konkretisere og videreudvikle rammen for projektet. Foruden et fokus på de elementer som medarbejdere og ledere har fremhævet som vigtige, har forprocessen tillige været med til at skabe opbakning til og forankring af projektet lokalt blandt medarbejderne. Som afslutning på forprocessen og startskud til hovedprocessen blev der afholdt opstartsdag den 23. januar 2009 med deltagelse af ca. 70 medarbejdere. På opstartsdagen drøftede medarbejderne mål og rammer for jobcenter og udførerafdeling, medarbejdernes rolle samt hvordan processen sikres gennem hele projektperioden. Som opsummering og videreformidling af drøftelserne fra dagen er temakatalog 1 udarbejdet til medarbejdere og ledere. De enkelte afdelinger har drøftet kataloget og de spørgsmål, som der er blevet stillet heri. 6 Udviklingsprojektet Evalueringsrapport

7 Figur 1. Organisering af processen Fremdriften i hovedprocessen har været organiseret på samme måde som afslutningen på forprocessen jf. figur 1. Hovedprocessen har centreret sig om de fire halvårlige temadage, som alle er blevet efterfulgt af en intern proces i de lokale afdelinger. De lokale drøftelser har taget udgangspunkt i temakatalogerne, som har opsummeret diskussionerne fra temadagene. I de enkelte afdelinger/centre har den interne proces derforuden foranlediget særlige arrangementer for medarbejderne på baggrund af oplæg og drøftelser fra temadagene. Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 7

8 5. Resultater og effekter af Udviklingsprojektet Udviklingsprojektet har skabt en fælles referenceramme for den løbende kvalitetsudvikling Udviklingsprojektet har i de forgangne to år sat fokus på jobcentrets og udførerafdelingens møde med borgeren og udbredt gode metoder og værktøjer, som har været formålet med projektet. Det har underbygget den daglige, løbende kvalitetsudvikling og skabt en fælles referenceramme for dette arbejde, ligesom projektet har forpligtet medarbejdere og ledere i det daglige og ikke mindst, givet tid og rum til en udviklingsproces. De temaer, som er drøftet på de fem temadage, har på forskellig vis sat fokus på værdier, metoder og rammer for at sikre borgeren den bedste service. Hvor en af indvendingerne fra borgerne inden projektets start var medarbejdernes forskellige tilgang, så har temadagene været med til skabe en fælles referenceramme for arbejdet med borgeren, værdier og metoder. Et væsentligt aspekt i projektet har været erfaringsudvekslingen, hvor gode metoder og redskaber bliver fælles eje i organisationen, og hvor man samler op på den viden, der er til stede i organisationen for at sikre, at de bedste metoder og værktøjer bliver almen praksis. Dette er gjort i projektet gennem interne oplægsholdere på temadagene, som bl.a. har delt deres erfaringer om LEAN, tilbudsviften og opskriften på et succesfuldt samspil med borgerne, men også gennem oplæg fra ledelsen, hvor mål og værdier for indsatsen er blevet præciseret. Ydermere har der været eksterne oplægsholdere, som har bidraget med nye metoder i indsatsen, herunder bl.a. konkrete redskaber til den gode/vanskelige samtale. Udviklingsprojektet har ligeledes været med til at give et bedre overblik over organisationen, og en større forståelse for de opgaver, der løses andre steder. Dette er væsentligt, idet en god sagsbehandling for borgeren i høj grad er afhængig af smidige overgange mellem de forskellige dele af systemet. Hvis medarbejderne selv har problemer med at gennemskue og forstå organiseringen, vil det alt andet lige gøre vejen mere træg for borgerne. Derfor har projektet også igennem hele forløbet haft fokus på, hvordan man kan effektivisere arbejdsgange og synliggøre snitfalder. Konkret har der været iværksat en analyse af arbejdsgange og snitfalder med det formål at effektivisere disse og sikre en højere grad af rettidighed i indsatsen. For mere konkret at kunne måle effekterne og løbende følge op på resultaterne af Udviklingsprojektet er der blevet udarbejdet et evalueringsdesign for projektet. I evalueringen af projektet indgår følgende elementer: Brugerfokusinterview med borgere Kommunikation Temadage og temakataloger Medarbejdertilfredsheden I det følgende redegøres for resultaterne på de fire områder. 8 Udviklingsprojektet Evalueringsrapport

9 5.1 Brugerfokusinterview I 2009 og atter i 2010 er der blevet gennemført i alt fire fokusgruppeinterview med ledige i henholdsvis forløb hos en privat aktør og på et arbejdsmarkedscenter. Formålet med interviewene har været at høre de lediges oplevelse af mødet med jobcentret og deres forløb samt følge op på om deres oplevelser har ændret sig som følge af projektet. Resultaterne fra fokusgruppeinterviewene er ikke generaliserbare, men skal ses som en indikation på, hvilke ting der gøres godt i dag, og hvilke udviklingsparamentre jobcentret/udførerafdelingen skal arbejde med i fremtiden. De ændringer der måtte være sket fra 2009 til 2010 kan ikke udelukkende forklares med Udviklingsprojektet, men flere af de gennemførte ændringer i jobcentret er afstedkommet på baggrund af Udviklingsprojektet. Mødet med jobcentret De lediges forventninger til mødet med jobcentret, og beskæftigelsessystemet i det hele taget, er enslydende i alle fokusgruppeinterviewene. De ledige forventer, at blive mødt med respekt, venlighed og uden fordomme. De forventer en ligeværdig dialog, hvor de bliver mødt i øjenhøjde. Ligeledes forventer de ledige at blive taget med på råd og blive inddraget i tilrettelæggelsen af deres plan for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. De positive oplevelser med det konkrete møde med jobcentret handler derfor også om at føle sig set og anerkendt som en person, der gerne vil finde tilbage til arbejdsmarkedet, at blive mødt tillidsfuldt og venligt samt blive inddraget i udarbejdelsen af en plan for egen tilbagevenden til arbejdsmarkedet. De negative oplevelser begrundes med en oplevelse af travlhed og mistro, bl.a. i form af den negative tone i den skriftlige korrespondance, hvor der oplyses om sanktioner i tilfælde af, at borgeren ikke opfylder sine forpligtelser. Sammenligner man fokusgruppeinterviewene i 2009 med de gennemførte fokusgruppeinterview i 2010 er der nævnt færre negative oplevelser i mødet med jobcentret i 2010, hvilket ansporer, at jobcentret arbejder i den rigtige retning. Kontaktforløbet Borgernes positive oplevelser med kontaktforløbet handler meget om at føle sig inddraget i den plan, der lægges for deres vej tilbage til selvforsørgelse, hvilket også harmonerer med de forventninger, som de giver udtryk for. Særligt de interviewede dagpenge- og sygedagpengemodtagere har haft en oplevelse af at blive Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 9

10 inddraget i valg af tilbud og aktiviteter, mens dette ikke har været tilfældet i sammen grad for de ledige på kontanthjælp. I 2010 understreges tilfredsheden med graden af inddragelse i egen sag i højere grad end i interviewene i 2009, hvilket indikerer en positiv udvikling. I såvel 2009 og 2010 fremhæver flere af borgerne, at det generelt er svært at overskue sammenhængene og de forskellige instanser i jobcentret og kommunen som helhed. Især de, der har haft flere sagsbehandlere, og hvor sagen har flyttet afdeling undervejs i deres ledigheds- eller sygedagpengeforløb, har oplevet sig som kastebold i systemet. Tillige påpeges en frustration over ventetiden mellem de forskellige forløb og instanser. Flere tilkendegav et behov for en person, der kan guide rundt i systemet og som har hånd i hanke med sagen fra start til slut, fx en fast kontaktperson a la forløbskoordinatorer kendt fra hospitalsvæsenet. Dette ønske kommer især fra kontanthjælpsmodtagerne, der har haft længere og komplicerede sagsforløb. Samtidig viser interviewene i begge år, at de borgere, der har haft én gennemgående sagsbehandler generelt er mere tilfredse med deres kontaktforløb end de borgere, der har haft flere sagsbehandlere undervejs. Dette underbygges endvidere af, at de forsikrede ledige oplever det som meget kaotisk, at de møder en ny sagsbehandler hver gang, de er til opfølgningssamtale. De oplever, de skal gentage deres historie, og at der ikke er en sammenhæng mellem det, der drøftes eller besluttes fra gang til gang. Tilbuddene Sammenstemmende i interviewene fra begge år er, at virksomhedspraktikker eller forløb med tæt, individuel opfølgning generelt opleves mere positivt end virksomhedspraktikker/forløb uden en tæt og individuel opfølgning. For borgeren er det afgørende, at de opgaver og funktioner, de skal udfylde i praktikken/ forløbet, giver mening i forhold til de jobønsker, de har. Der skal være udvikling i opgaverne, for at det ikke opleves som udnyttelse af gratis arbejdskraft. Gennemgående i alle fire fokusgruppeinterview er borgernes påpegning af en svingende kvalitet i tilbuddene hos andre aktører. Borgerne giver endvidere udtryk for en oplevelse af, at det til tider er tilfældigheder, der bestemmer, hvilket tilbud de visiteres til, ligesom de efterspørger et bedre overblik over tilbuddene fra sagsbehandlernes side. Et bedre overblik over tilbuddene såvel som kendskab til indholdet vil være med til at sikre en højere kvalitet i forløbene. 10 Udviklingsprojektet Evalueringsrapport

11 5.2 Kommunikation Omdrejningspunktet i projektet har været selve udviklingsprocessen, og derfor har kommunikation været et afgørende element for at projektet er lykkes. Kommunikationen har været nødvendig for at give medarbejderne mulighed for at have en aktiv rolle og for at gøre projektet nærværende og involverende. I projektansøgningen var der oprindeligt lagt vægt på etableringen af et elektronisk baseret dialogredskab. Men i forprocessen og på opstartsdagen gav mange medarbejdere udtryk for, at det er nødvendigt med mundtlig information som det overvejende dialogredskab. Udviklingsprojektet har således været dagsordenssat på ledelses-, personale-, og MED-udvalgsmøder jf. figur 2. Til at understøtte den mundtlige information har medarbejderne på beskæftigelsesforvaltningens intranet selv kunne søge information om projektet. Figur 2. Organisering af intern proces Informationskanaler Udviklingsprojektet er fast punkt på ledelses- og personalemøder i jobcentret og udførerafdelingen Udviklingsprojektet dagsordenssættes på MED-udvalgsmøder i jobcentret og udførerafdelingen Stormøder/gå-hjem-møder Intranet og andre elektroniske redskaber som understøttende funktioner Lokal forankring Udpegning af lokale ambassadører Lokale tiltag Eksterne indspark Guf for sjæl og hjerne Den lokale forankring har tillige spillet en væsentlig rolle i projektet, herunder både blandt ledere og medarbejdere. Til at fremme det lokale engagement er der blevet udnævnt lokale ambassadører, som har haft et særligt ansvar for at holde gang i processen lokalt, sikre fremdriften, tage lokale initiativer samt orientere de øvrige medarbejdere mv. Der er blevet afholdt ambassadørmøder efter hver temadag, hvor lokale ambassadører har deltaget. Ambassadørkorpset har bestået af en ny gruppe af medarbejdere efter hver temadag for herved at involvere så mange medarbejdere som muligt. Møderne har været vigtige for projektets løbende udvikling, idet processen, og i særdeleshed temadagene, er blevet evalueret på møderne. Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 11

12 5.3 Temadage og temakataloger som fremdrift Flere end 400 medarbejdere og ledere har deltaget i opstartsdagen og de fire temadage. Deltagerne har diskuteret mange emner, herunder givet input til den løbende proces ligesom der er fremkommet konkrete forslag til, hvordan jobcentret og udførerafdelingen kan sikre fælles fodslag og udvikle sagsbehandlingen til fordel for borgerne. Temadagene har haft mødet med borgeren som det centrale omdrejningspunkt igennem hele projektperioden, hvilket også afspejles i de temaer, som har været drøftet på de afholdte temadage. På de fire afholdte temadage er følgende emner blevet drøftet: Mødet med borgeren o metoder og teknikker i den motiverende samtale o dilemmaer og strategier i forhold til myndighedsrollen o hvordan sikres et positivt samspil mellem kvalitet og rettidighed Grøn bølge borgerens møde med systemet o hvordan skabes der grøn bølge for borgeren gennem systemet o sikring af smidige sagsovergange for den enkelte borger o grøn bølge i aktiveringsstrategien o erfaringer fra LEAN på sygedagpengeområdet, herunder hvordan LEAN kan skabe grøn bølge Borgeren i centrum o hvordan sikrer vi, at borgeren er i centrum inden for de rammer beskæftigelsesområdet er underlagt (regler for samtaler, indsats, redskaber og aktører) o borgeren i centrum i samtaler og kontaktforløb o borgeren i centrum i aktiveringsplanen o borgeren i centrum i udførerafdelingen tilbud o erfaringer og resultater fra projekt Alle i gang Kvalitet i beskæftigelsesindsatsen anbefalinger og erfaringer o evaluering af arbejdsevnemetoden o medarbejdernes bud på, hvad der sikre et godt forløb for en borger o den videre proces, herunder det vigtigste, som vi skal arbejde videre med 12 Udviklingsprojektet Evalueringsrapport

13 For hver af temadagene er der blevet udarbejdet et temakatalog, som har haft et tosidet formål. Temakatalogerne har opsummeret drøftelserne på temadagen, så de medarbejdere, der ikke deltog, kunne drage nytte heraf. Ligeledes har temakatalogerne dannet grundlag for den lokale proces, hvor man i de enkelte afdelinger har drøftet emnerne fra temadagene. Efter de lokale drøftelser af temakatalogerne har afdelingerne/centrene lavet en skriftlig tilbagemelding til projektets tovholdere, hvoraf det har fremgået, hvad de har diskuteret, idéer til den videre proces og konkrete forslag til ændring af indsatsen og organiseringen. Disse tilbagemeldinger er løbende blevet brugt til at igangsætte konkrete initiativer eller som inspiration til det videre forløb. 5.4 Medarbejdertilfredshed Deltagerne i projektet har udtrykt stor tilfredshed med udbyttet af Udviklingsprojektet, og i særdeleshed de afholdte temadage. Muligheden for at videndele og drøfte vigtige temaer sammen med kolleger fra andre dele af organisationen er blevet fremhævet som positive elementer ved projektet. På ambassadørmøderne, hvor processen og temadagene løbende er blevet evalueret, har deltagerne understreget, at man har draget stor nytte af temadagene, idet man har fået et bedre overblik over organisationen og en større forståelse for de opgaver, der løses i andre afdelinger. Samtidig fremhæves erfaringsudveklingen i gode metoder og redskaber som lærerig og nyttig i forhold til det daglige arbejde med borgerne. I foråret 2010 er der blevet gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt alle jobcentrets medarbejdere. En del af undersøgelsens formål har været at afdække medarbejdernes kendskab til værdier, mål og kerneopgaver, hvilket hænger sammen med Udviklingsprojektets målsætning om at skabe fælles fodslag i indsatsen via en fælles forståelse af mål og værdier. Undersøgelsen viser, at der er et stort kendskab til de overordnede værdier og mål for indsatsen, og at der er en høj grad af klarhed over kerneopgaverne i indsatsen jf. figur 1. Der er en klar tendens til, at kendskabet til værdier, mål og kerneopgaver er tydeligere jo tættere på medarbejderen der måles i organisationen. I egen afdeling er der generelt højt kendskab og klarhed om værdier, mål og kerneopgaver, mens kendskabet og klarheden falder jo længere man bevæger sig ud i organisationen. Af figur 1 fremgår det, at 78 % oplever de overordnede værdier i egen afdeling som et fælles værdigrundlag, mens 60 % oplever det samme for hele jobcentret. I forhold til kendskab til mål, så kender 77 % målene for deres egen afdeling, mens færre kender de mål, der er fastsat for centret og samlet for jobcentret. Endelig viser figur 1 en høj grad af klarhed over kerneopgaver, særligt kerneopgaverne i egen afdeling. 95 % oplever, at det er klart, hvad kerneopgaverne er i egen afdeling. Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 13

14 Figur 1. Det lokale kendskab til værdier, mål og kerneopgaver Der eksisterer et kendt sæt af værdier, tydelige og kendte mål samt klarhed over opgaven Undersøgelsen viser endvidere, at der er en høj grad af identifikation og enighed med de tre overordnede værdier (troværdighed, respekt og engagement). 93 % afgiver, at de kender de overordnede værdier, og lige så mange giver udtryk for, at de bruger værdierne i det daglige arbejde. 3 ud af 4 angiver, at de oplever, at værdierne er med til at sætte en ramme for såvel opgaveløsningen som kvaliteten. Det høje niveau for såvel kendskab som anvendelse ses på tværs af alle medarbejdere. Undersøgelsen viser i øvrigt også, at hele 85 % af medarbejderne opfatter Jobcenter Aarhus som en attraktiv arbejdsplads. Overordnet kan det således konkluderes, at der eksisterer et kendt sæt af værdier, tydelige og kendte mål samt klarhed over opgaven. Samtidig påpeger medarbejderne i undersøgelsen, at synliggørelse af de fælles mål samt tydeliggørelse af sammenhængen mellem de fælles mål for Jobcenter Aarhus, målene for de enkelte centre og målene for de enkelte afdelinger er blandt de vigtigste ting at arbejde videre med for at skabe endnu bedre rammer for opgaveløsningen. 14 Udviklingsprojektet Evalueringsrapport

15 6. Iværksatte initiativer og det videre arbejde Udviklingsprojektet har som nævnt været med til at sætte fokus på mødet med borgeren, og hvordan selve sagsbehandlingen kan udvikles til fordel for borgerne. De mange idéer, forslag og drøftelser undervejs i projektet har foranlediget en række nye initiativer med det formål at sikre en stadig bedre borgerbetjening og service. I foråret 2010 blev projekt faglighed og kvalitet iværksat. Formålet hermed har været at afdække hvorvidt Jobcenter Aarhus er en fagligt attraktiv, hvilke elementer der er afgørende for en attraktiv arbejdsplads samt, hvordan jobcentret eventuelt kan gøres endnu mere attraktiv. Undersøgelsen viser, at jobcentret er en fagligt attraktiv arbejdsplads, og at kvaliteten i den indsats medarbejderne leverer til borgerne er et af nøgleelementerne i forhold til at skabe en attraktiv arbejdsplads. I juni 2010 blev der afholdt et medarbejderseminar for alle jobcentrets medarbejdere, hvor undersøgelsens resultater blev drøftet, og hvor der kom rigtig mange gode input til, hvad vi skal fokuserer på fremadrettet for at udvikle bl.a. kvaliteten i vores indsats. Til at arbejde videre med de mange forslag og idéer fra både Udviklingsprojektet og projekt faglighed og kvalitet er der blevet nedsat en arbejdsgruppe med medarbejdere og ledere fra hele organisationen. Arbejdsgruppen vil følge op på de mange forslag fra Udviklingsprojektet, så det sikres, at det gode arbejde, der er blevet lavet i projektet fortsat videreføres og videreudvikles. Et område som såvel borgere som medarbejdere igennem hele projektet har påpeget som et udviklingsfelt er jobcentret tilbudsvifte. Der er blevet efterspurgt en mere overskuelig tilbudsvifte samt et bedre kendskab til tilbuddene. Derfor er en ny tilbudsstruktur ved at blive udarbejdet, som bygger på færre tilbud og en mere overskuelig vifte, men uden at gå på kompromis med kvaliteten i tilbuddene. Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 15

16 +? =! Udviklingsprojektet Jobcenter Aarhus Værkmestergade Aarhus C tlf: Udviklingsprojektet Evalueringsrapport

Temakatalog 2. TEMAkatalog 2 Udviklingsprojektet 1. Århus kommune Beskæftigelsesforvaltningen

Temakatalog 2. TEMAkatalog 2 Udviklingsprojektet 1. Århus kommune Beskæftigelsesforvaltningen Temakatalog 2 TEMAkatalog 2 Udviklingsprojektet 1 Århus kommune Beskæftigelsesforvaltningen Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Metoder og teknikker i den motiverende samtale...4 Balanceskemaet...4 Forandringens

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Temakatalog 3. TEMAkatalog 3 Udviklingsprojektet 1. Århus kommune Beskæftigelsesforvaltningen

Temakatalog 3. TEMAkatalog 3 Udviklingsprojektet 1. Århus kommune Beskæftigelsesforvaltningen Temakatalog 3 TEMAkatalog 3 Udviklingsprojektet 1 Århus kommune Beskæftigelsesforvaltningen Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Hvad er grøn bølge og hvor er barriererne?...4 1. Mange organisatoriske

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Handleplanen Den aktuelle handleplan består af de 15 oprindelige aktiviteter plus yderligere 9 aktiviteter, der er føjet til

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Jobcentrenes samarbejde med frivillige

Jobcentrenes samarbejde med frivillige Jobcentrenes samarbejde med frivillige Notat fra kvantitativ undersøgelse med landets jobcentre Maj 2011 Peter R. Frederiksen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige 40 pct. af jobcentrene

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb

Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb Ansøger Kommune Middelfart Navn og titel på projektansvarlig Per Rasmussen, Jobcenterchef Telefonnummer på projektansvarlig 88 88 49 74/ 20 25 39 09 Mailadresse

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Indholdsfortegnelse Pkt. nr. Side 56 Dagsorden og referat. 81 57 Præsentation

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Opfølgning på indsatsområder og årsmål Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Serviceområde Fokusområde. Tema. Mål

Opfølgning på indsatsområder og årsmål Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Serviceområde Fokusområde. Tema. Mål Opfølgning på indsatsområder og årsmål Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde Fokusområde Tema 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Borgervendte indsatsområder. Unge under 25 år skal være

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken HJ03_3 Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken Tag udfordringen op Der hersker stadig for stor forskel på flygtninge og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet i forhold til danskeres -

Læs mere

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Uddannelsesforbundets temakursus, Svendborg d. 23.04.15 Jens Henning Ravnsmed, jhr@kompetenceudvikling.dk Katja Munkholm Nielsen, kamni@kompetenceudvikling.dk

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Den 15.05.2009 Sagsnummer: 09/4217 Udarbejdet af: Anders Laursen Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Baggrund for evalueringen Borgerinddragelsesudvalget udarbejdede i efteråret

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

PULJEMIDLER 2008 ANSØGNINGSSKEMA. FOA Fremtid og Arbejde. Møllergade 56. 2321 9152 fremtid_og_arbejde@foa.dk. Mette Mortensen.

PULJEMIDLER 2008 ANSØGNINGSSKEMA. FOA Fremtid og Arbejde. Møllergade 56. 2321 9152 fremtid_og_arbejde@foa.dk. Mette Mortensen. PULJEMIDLER 2008 ANSØGNINGSSKEMA ANSØGNINGEN SENDES TIL Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Kommune Jobcenter Svendborg Ramsherred 5 5700 Svendborg PROJEKTETS TITEL ANSØGER NAVN VIRKSOMHED/ORGANISATION

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Investeringsforslag, Jobcenter Varde

Investeringsforslag, Jobcenter Varde Investeringsforslag, Jobcenter Varde I nærværende notat gennemgås tre investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde. Flere af investeringsforslagene har på forskellige områder fokus på at styrke den virksomhedsrettede

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Jobrettede samtaler for Jobparate kontanthjælpsmodtagere. Erfaringer fra Jobcenter Skanderborg v. Daniel Bomholt

Jobrettede samtaler for Jobparate kontanthjælpsmodtagere. Erfaringer fra Jobcenter Skanderborg v. Daniel Bomholt Jobrettede samtaler for Jobparate kontanthjælpsmodtagere Erfaringer fra Jobcenter Skanderborg v. Daniel Bomholt Reformer skaber brændende platform Nye fokuspunkter i vores arbejde Stiller krav om hyppigere

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Logikker i jobcenterpraksis kritisk refleksion om egen faglighed

Logikker i jobcenterpraksis kritisk refleksion om egen faglighed HK/Kommunals beskæftigelsesudvalg og Dansk Socialrådgiverforeninges beskæftigelsesfaggruppes temadag d. 17. november 2010 om Logikker i jobcenterpraksis kritisk refleksion om egen faglighed Temadagens

Læs mere