Statsvejnettet Nøgleinformationer om statsvejnettets tilstand og udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsvejnettet 1999. Nøgleinformationer om statsvejnettets tilstand og udvikling"

Transkript

1 Statsvejnettet 1999 Nøgleinformationer om statsvejnettets tilstand og udvikling Rapport

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Titel Statsvejnettet 1999 Nøgleinformationer om statsvejnettets tilstand og udvikling Rapport nr.: 201 Udgivet: August 2000 Udgiver: Projektgruppe: Redaktion: Kortgrundlag: Grafik og layout: Vejdirektoratet Torfinn Larsen Søren Brønchenburg Birgitte Josefsen Marie Elisabeth Jensen Jens Chr. Probst Peter Høier Michael Pilegaard Hansen Mette Bo Christian Sylvest Søren Brønchenburg Peter Høier, Birgitte Josefsen Hasløv & Kjærsgaard I/S Oplag: 2400 ISSN: ISBN: (elektronisk udgave) Copyright: Vejdirektoratet Grundkort Copyright Kort & Matrikelstyrelsen. Reproduktionstilladelse G Eftertryk i uddrag er tilladt med kildeangivelse Grafisk produktion: F. Hendriksens Eftf. A/S

3 Indholdsfortegnelse 1. Det danske vejnet 1.1 Vejnettets administration Vejnettets klassificering Statsvejene 2.1 Veje Bygværker Cykelstier Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fremkommelighed Vedligeholdelsestilstand 4.1 Vejbelægninger Bygværker Autoværn Service 5.1 Sideanlæg og trafikantservice Trafikledelse Brugerundersøgelser Samkørsel Trafiksikkerhed 6.1 Forudsætning for trafiksikkerhedsindsatsen Ulykkesbilledet på statsvejene Udpegning af sorte pletter Ulykkesfrekvens Andre trafiksikkerhedsfremmende indsatser Miljøforhold 7.1 Transportsektorens energi- og miljømålsætninger Vejtrafikkens energiforbrug og emissioner Støj Byer på statsvejene Økonomi 8.1 Værdiregulering Anlæg på statsvejene Drift og vedligeholdelse af statsvejene Appendiks 1 Oversigt over illustrationer Appendiks 2 Supplerende litteratur

4 Forord Med denne publikation ønsker Vejdirektoratet at formidle et helhedsorienteret overblik over statsvejnettets tilstand. Oplysningerne svarer i alt overvejende grad til tilstanden ved udgangen af Redaktionen er sluttet i juni I lighed med forgængeren Statsvejnettet 1998 den første af sin slags er der lagt vægt på udstrakt brug af visuel information, således at det er muligt hurtigt at danne sig et overblik over de temaer, der har interesse. Der har ved udvalg og præsentation af oplysninger været lagt vægt på at beskrive vejtekniske forhold af betydning for brugerne samt trafikale, sikkerheds- og miljømæssige aspekter af betydning for både brugere og omgivelser. I forhold til den forrige udgave er der taget nye temaer op, bl. a. på baggrund af tilbagemeldinger fra modtagerne. Vejdirektoratet hører gerne kommentarer til rapporten med henblik på yderligere forbedringer af næste udgave. 1.2 henvisning til kort om det pågældende emne 3

5 1. Det danske vejnet 1.1 Vejnettets administration 1.2 Vejnettets klassificering De enkelte veje er trafikalt klassificeret efter deres funktion. 1.1 Det offentlige vejnet i Danmark er på knap km og er i følge Vejloven inddelt i statsveje (hovedlandeveje), landeveje og kommuneveje. Kommunevejene bestyres af kommunerne og udgør med knap km 84 pct. af det offentlige vejnet. Landevejene bestyres af amterne og udgør med knap km 14 pct. af vejnettet. Statsvejene, som bestyres af Vejdirektoratet, udgør med km de resterende godt 2 pct. af det samlede offentlige vejnet. Hertil kommer motorvejsstrækninger administreret af Sund & Bælt Holding A/S ca. 30 km. Det drejer sig om Storebæltsbroen og Lufthavnsmotorvejen. I det følgende benævnt Sund & Bælt veje. Visse overordnede vejstrækninger indgår i det transeuropæiske vejnet (TERN - Trans European Road Network) og omfatter vejstrækninger, der anses for særligt vigtige i europæisk udviklingssammenhæng. I Danmark er TERN-vejnettet identisk med Europavejene (E-vejene). Det rutenummererede vejnet. Af hensyn til vejvisning for trafikanterne er der overordnet defineret et rutenummereret vejnet. Dette net er inddelt i 3 kategorier, der indikerer vejenes trafikale betydning. Tvangsruter for farligt gods. Det rutenummererede vejnet udgør med visse undtagelser den overordnede del af det net af tvangsruter, der fastlægges af de enkelte politikredse for kørsel med farligt gods. Det blå vejnet. Det såkaldte blå vejnet er et overordnet, landsdækkende vejnet, der er klassificeret efter vejbroernes bæreevne med henblik på administration af dispensationer til særtransporter, herunder særligt tunge transporter. I det blå vejnet indgår samtlige vejstrækninger, der administreres af staten. Endvidere indgår mange landevejsstrækninger og enkelte kommunevejsstrækninger, især i byområder. 1.2 Tabel 1.1 Klassificering af det rutenummererede vejnet Europa-veje Primærruter E De vigtigste internationale vejforbindelser Vigtige forbindelser mellem landsdelene Lokale, vigtige veje inden for landsdelene Sekundærruter 211 4

6 Statsveje Landeveje (amtsveje) Sund & Bælt veje Kort 1.1 Statsveje, amtsveje samt vejforbindelser administreret af Sund & Bælt Hirtshals Hjørring Frederikshavn Hanstholm Aalborg Thisted Skive Hobro Viborg Randers Holstebro Ringkøbing Herning Silkeborg Århus Sjællands Odde Hillerød Helsingør Horsens Frederikssund Vejle Kalundborg Holbæk Roskilde København Esbjerg Kolding Køge Odense Slagelse Svendborg Spodsbjerg Vordingborg Frøslev Tårs Maribo Rødby Rønne 5

7 6 blank side

8 E E-vej Primær rute Sekundær rute Kort 1.2 Det rutenummererede vejnet Hirtshals Nummereringen af de sekundære ruter er ikke vist på kortet 35 Hjørring Frederikshavn 55 E 39 E 45 Hanstholm Aalborg Thisted E Skive 13 Hobro 28 Holstebro Viborg 16 Randers 16 Ringkøbing E Herning Silkeborg Horsens E Vejle E Kolding E Esbjerg Frøslev Århus E Kalundborg Odense 9 Helsingør Sjællands Odde Hillerød E E 47 E E 47 E 55 Svendborg Vordingborg 59 Spodsbjerg Tårs 21 Slagelse Maribo 16 Frederikssund Holbæk E E Roskilde E 20 E 47 E 55 Køge E 20 København Rødby E 47 E 55 Rønne 38 7

9 2. Statsvejene Veje Statsvejene omfatter km vej. Heraf er 880 km motorveje og 142 km motortrafikveje, mens de resterende 595 km fordeler sig på øvrige vejtyper. relsen (Storstrømsbroen, Masnedsundbroen, Gl. Lillebæltsbro, Oddesundbroen og Kong Frederik d. IX s bro over Guldborgsund) Bygværker Vejdirektoratet har ansvaret for godt bygværker, d.v.s. broer, tunneler og enkelte havne, overvejende i forbindelse med hovedlandevejene. Ved styringen af vedligeholdelsen af disse skelnes mellem større broer og bygværker og almindelige broer. Der er i alt 45 større broer og bygværker. Disse er karakteriseret ved for broer og tunnelers vedkommende en længde på typisk over 200 m eller en særlig konstruktion. Typen og størrelsen af de større broer og bygværker fremgår af tabel 2.1. Ud over ansvaret for egne broer/bygværker har Vejdirektoratet driftsansvaret for enkelte broer uden for statsvejsnettet de såkaldte fællesbroer. Ud af de 45 større broer og bygværker bestyres 6 fællesbroer i samarbejde med henholdsvis Aalborg Kommune (Limfjordsbroen) og Banesty- 2.3 Cykelstier Der er cykeltrafik på ca. 35 pct. af statsvejene. De øvrige statsveje er motorveje eller motortrafikveje, hvor cykeltrafikken er henvist til at benytte lokale veje og stier. Langs strækninger, som ikke er motorvej eller motortrafikvej, og hvor der ikke er cykelstier, findes der ofte parallelt med statsvejene alternative ruter, som cyklister med fordel kan benytte. Langs 295 km statsvej er der etableret cykelfaciliteter, dvs. cykelsti, cykelbane eller fællessti. Det svarer til omkring halvdelen af de statsvejstrækninger, hvor cykeltrafik er tilladt. Senest er der i 1999 etableret cykelstier gennem Hammerum. I 1999 har Vejdirektoratet endvidere, i samarbejde med en række lokale vejmyndigheder, påbegyndt vurderinger af behovet for anlæg af stier langs statsvejene og for etablering af sammenhængende stinet. 2.3 Tabel 2.1 Større broer og bygværker Type Beton- og stålbroer samt pæledæk over veje, moser og åbent vand. F.eks. Svendborgsundbroen, Farøbroerne og broen over Karlstrup Mose Bevægelige-/ klapbroer Frederik d. IX s Bro, Oddesundbroen, Masnedsundbroen og Vilsundbroen Trafiktunneler Limfjordstunnelen, Guldborgsundtunnelen, Bernstorffsvejtunnelen og Frederikssundsvejstunnelen Ca. længde, meter Antal 200 til til til Færgelejer - 2 Tårs og Spodsbjerg 8

10 Motorvej Motortrafikvej Statsveje i øvrigt Kort 2.1 Statsvejnettet pr. 31. december 1999 Hirtshals Hjørring Frederikshavn Hanstholm Aalborg Thisted Skive Hobro Viborg Randers Holstebro Ringkøbing Herning Silkeborg Århus Sjællands Odde Hillerød Helsingør Horsens Frederikssund Vejle Kalundborg Holbæk Roskilde København Esbjerg Kolding Køge Odense Slagelse Svendborg Spodsbjerg Vordingborg Frøslev Tårs Maribo Rødby Rønne 9

11 Kort 2.2 Større broer/bygværker under Vejdirektoratets driftsansvar pr. 31. december 1999 Egne broer og bygværker, der bestyres af Vejdirektoratet Fællesbroer, der bestyres af Vejdirektoratet i samarbejde med andre myndigheder Limfjordstunnelen Vilsundbroen Limfjordsbroen Legind Vejle Broen Oddesundbroen Sallingsundbroen Skive Å Broen Gudenåbroen, øst og vest Fiskebækbroen øst og vest Skovdiget øst og vest Frederikssundsvejstunnelen Bernstorffsvejtunnelen Vejlefjordbroen Elbodalen Borrevejle Vig nord og syd Bispeengbuen Mølleåbroen Ny Lillebæltsbro Lejre Ådal nord og syd Kalvebodbroen, nord og syd Hylkedalsbroen Gl. Lillebæltsbro Kornerup Ådal nord og syd Karlstrup Mose, nord og syd Sorterendebroen, nord og syd Svendborgsundbroen Langelandsbroen Masnedsundbroen Sjælland-Farøbroen Siø Sund Broen Spodsbjerg Færgehavn Storstrømsbroen Tårs Færgehavn Guldborgsundtunnelen Falster-Farøbroen Frederik d. IX's bro 10

12 Statsveje uden cykelsti/fællessti/cykelbane Cykelbane Cykelsti/fællessti Motor- og motortrafikveje Kort 2.3 Cykelfaciliteter på statsvejene pr. 31. december 1999 Hirtshals Hjørring Frederikshavn Hanstholm Aalborg Thisted Skive Hobro Viborg Randers Holstebro Ringkøbing Herning Silkeborg Århus Sjællands Odde Hillerød Helsingør Horsens Frederikssund Vejle Kalundborg Holbæk Roskilde København Esbjerg Kolding Køge Odense Slagelse Svendborg Spodsbjerg Vordingborg Frøslev Tårs Maribo Rødby Rønne 11

13 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.) kan tilskrives effekten af Storebæltsbroens åbning i 1998, mens en anden del (ca. 0,7 pct.) kan tilskrives effekten af arbejdskonflikten (busstrejken) i foråret Regionalt set har Øerne, Hovedstadsområdet og Sydjylland haft de største stigninger. Fordelingen på vejtyper viser, at motorvejene har haft langt den største stigning, og fordelingen på land/by viser, at landområderne har haft den største stigning. I 10-årsperioden fra 1989 til 1999 er trafikarbejdet steget med godt 30 pct. Figur 3.1 viser, at en stadig større del af trafikken afvikles på motorvejene. Således blev 20 pct. af den samlede trafik i Danmark i 1999 afviklet på motorvejene mod kun 12 pct. i I 1999 blev 27 pct. af trafikarbejdet på de danske veje afviklet på statsvejene. Trafikstrømme på statsvejene I 1999 havde mere end 650 km statsvej en årsdøgntrafik over køretøjer pr. døgn, og af disse havde omkring 180 km en årsdøgntrafik på mere end køretøjer pr. døgn. Mest belastet er vejene i Hovedstadsområdet og Trekantområdet, og i toppen som mest befærdet strækning er Køge Bugt Motorvejen ved Hundige, hvor årsdøgntrafikken i 1999 udgjorde køretøjer pr. døgn. Betragtes alene den tunge trafik var der på 770 km af statsvejene en årsdøgntrafik på mere end køretøjer over 3½ tons pr. døgn og på godt 330 km statsvej en årsdøgntrafik på mere end køretøjer over 3½ tons pr. døgn i Flest tunge køretøjer havde Den Sydjyske Motorvej nord for Kolding, hvor årsdøgntrafikken var køretøjer over 3½ tons pr. døgn i Storebæltsbroen Som nævnt medførte åbningen af Storebæltsbroen i juni 1998 betydelige ændringer i trafikken. På Storebælt blev årsdøgn Figur 3.1 Udviklingen i trafikarbejdet på vejnettet fra 1989 til 1999 Udviklingen i trafikarbejdet Motorveje Øvrige veje Mio. kørte km

14 3.5 trafikken 1998 forøget fra til køretøjer pr. døgn. I 1999 var årsdøgntrafikken tæt på køretøjer pr. døgn. Med åbningen af broen steg den samlede personbiltrafik mellem Jylland/Fyn og Sjælland med 80 pct., mens bus- og lastbiltrafikken kun steg hhv. 25 pct. og 5 pct. Det fremgår af kort 3.5, at åbningen af Storebæltsbroen gav en betydelig trafikvækst langt ud i landet på begge sider af Storebælt. På motorvejen over Fyn og Sjælland fra Lillebælt til Køge var broeffekten størst. I Hovedstadsområdet kunne den øgede trafik især mærkes på Motorringvejen og Køge Bugt Motorvejen. 3.2 Fremkommelighed Vejdirektoratet holder øje med udviklingen i fremkommeligheden på statsvejnettet. Ved vurdering af fremkommeligheden, tager man typisk udgangspunkt i strækningens belastningsgrad, dvs. forholdet mellem den registrerede trafikmængde og den beregnede maksimale trafikmængde, der kan afvikles på strækningen (strækningens kapacitet). Erfaringer viser, at når belastningsgraden passerer 0,7 vil der begynde at opstå fremkommelighedsproblemer i form af ujævn kørsel og forsinkelser for trafikanterne stigende mod egentlig sammenbrud i trafikken ved kapacitetsgrænsen. For hver delstrækning af statsvejnettet er der beregnet antallet af timer, hvor belastningsgraden har været større end 0,7. jf. kort 3.6. Kortet giver således et overblik over hvor mange timer, trafikanterne har været udsat for trafikafviklingsproblemer på de enkelte strækninger. På størstedelen af motorvejene i Hovedstadsområdet følges udviklingen i fremkommeligheden særligt nøje via Vejdirektoratets målesystem, TRIM, der minut for minut indsamler hastighedsdata for i alt ca. 100 km motorvej. Hastighedsdata omsættes til en rejsetid på de forskellige strækninger. Det er herved muligt at give en vurdering af forsinkelsen i forhold til en referencehastighed på 100 km/t. Det skal pointeres, at nyere undersøgelser indikerer, 3.6 Målt tidstab i 1998 og 1999 på motorveje med TRIM-dækning i Storkøbenhavn Timer pr. hverdag Figur 3.2 Udviklingen i den samlede forsinkelse på hverdage på visse motorveje i Hovedstadsområdet 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 13

15 at de beregnede forsinkelser på motorvejene formentlig er undervurderet. Den generelle udvikling i den samlede forsinkelse på normale hverdage i de enkelte måneder i 1998 og 1999 er vist på figur 3.2. Det samlede tidstab er steget med ca. 25 pct. fra 1998 til En del af stigningen kan forklares med konflikten på arbejdsmarkedet i Renses tallene for virkningen af konflikten, fås en stigning i forsinkelsen fra 1998 til 1999 på ca. 20 pct. Flere af motorvejsstrækningerne i Hovedstadsområdet er belastet til kapacitetsgrænsen i myldretiden. Dette medfører langsom kørsel og tidstab for trafikanterne. På figur 3.3 vises forsinkelsen pr. køretøj i morgenmyldretiden i sydgående retning på E47/E55, Motorring 3, som et gennemsnit af hverdage i november På kort 3.1 og kort 3.2 gives en oversigt over de strækninger i Hovedstadsområdet, hvor der på baggrund af rejsetidsmålinger og meldinger fra trafikanter er registreret væsentlige trafikafviklingsproblemer i morgen- og eftermiddagsmyldretiden på hverdage Figur 3.3 Forsinkelse pr. køretøj på E47/E55 Motorring 3 i sydgående retning i morgenmyldretiden. Motorring 3, Jægersborg - Lufthavnen Forsinkelse pr. køretøj, hverdage nov Minutter Mandag Tirsdag-torsdag Fredag Kl. 06:00 07:00 08:00 09:00 14

16 Helsingørmotorvejen Kort 3.1 Storkøbenhavn. Morgenmyldretid Frederikssundsvej Ring 4 Helsingørmotorvejen Statsveje med væsentlige trafikafviklingsproblemer i morgenmyldretiden Motorring 4 Jyllingevej Motorringvejen Motorring 4 Holbækmotorvejen Amagermotorvejen Øresundsmotorvejen Køge Bugt Motorvejen Hillerødmotorvejen Frederikssundmotorvejen Helsingørmotorvejen Kort 3.2 Storkøbenhavn. Eftermiddagsmyldretid Frederikssundsvej Ring 4 Helsingørmotorvejen Statsveje med væsentlige trafikafviklingsproblemer i eftermiddagsmyldretiden Hillerødmotorvejen Frederikssundmotorvejen Motorring 4 Jyllingevej Motorringvejen Motorring 4 Holbækmotorvejen Amagermotorvejen Øresundsmotorvejen Køge Bugt Motorvejen 15

17 Kort 3.3 Alle køretøjer. Årsdøgntrafik i køretøjer over Hirtshals Hjørring Frederikshavn Hanstholm Aalborg Thisted Skive Hobro Viborg Randers Holstebro Ringkøbing Herning Silkeborg Århus Sjællands Odde Hillerød Helsingør Horsens Frederikssund Vejle Kalundborg Holbæk Roskilde København Esbjerg Kolding Køge Odense Slagelse Svendborg Spodsbjerg Vordingborg Frøslev Tårs Maribo Rødby Rønne 16

18 køretøjer over 3½ tons over Kort 3.4 Køretøjer over 3½ tons. Årsdøgntrafik i Hirtshals Hjørring Frederikshavn Hanstholm Aalborg Thisted Skive Hobro Viborg Randers Holstebro Ringkøbing Herning Silkeborg Århus Sjællands Odde Hillerød Helsingør Horsens Frederikssund Vejle Kalundborg Holbæk Roskilde København Esbjerg Kolding Køge Odense Slagelse Svendborg Spodsbjerg Vordingborg Frøslev Tårs Maribo Rødby Rønne 17

19 Kort 3.5 Ændringen i årsdøgntrafikken efter åbningen af Storebæltsbroen køretøjer over Hirtshals Hjørring Frederikshavn Da andre forhold end Storebæltsbroen kan have betydning for ændringen i årsdøgntrafikken, er kun medtaget stigninger større end 1000 biler og fald større end 300 biler Hanstholm Aalborg Thisted Skive Hobro Viborg Randers Holstebro Ringkøbing Herning Silkeborg Århus Sjællands Odde Hillerød Helsingør Horsens Frederikssund Vejle Kalundborg Holbæk Roskilde København Esbjerg Kolding Køge Odense Slagelse Svendborg Spodsbjerg Vordingborg Frøslev Tårs Maribo Rødby Rønne 18

20 under 30 timer pr. år over information ikke indhentet Kort 3.6 Antal timer i 1999 hvor belastningen var over 70 pct. af kapaciteten. Hirtshals Hjørring Frederikshavn Beregning er ikke gennemført for vejstrækninger i byzone, ligesom trafikale problemer, der skyldes vejkryds, ikke er medtaget. Hanstholm Aalborg Thisted Skive Hobro Viborg Randers Holstebro Ringkøbing Herning Silkeborg Århus Sjællands Odde Hillerød Helsingør Horsens Frederikssund Vejle Kalundborg Holbæk Roskilde København Esbjerg Kolding Køge Odense Slagelse Svendborg Spodsbjerg Vordingborg Frøslev Tårs Maribo Rødby Rønne 19

21 4. Vedligeholdelsestilstand Vejdirektoratet fik i 1999, med henblik på at styrke vedligeholdelsen af statsvejene, forøget sin bevilling til drift og vedligeholdelse med 100 mio. kr. Bevillingsforøgelsen blev stort set brugt til at forstærke indsatsen inden for reparationer af bygværker og udførelse af asfaltslid- og bærelag. Vejdirektoratets vedligeholdelsesindsats på statsvejene kan groft opdeles i 4 indsatsområder, jf. tabel 4.1. Alle indsatsområder udføres af private entreprenører efter udbud. Som grundlag for den løbende styring og prioritering af vedligeholdelsesindsatsen på statsvejene registrerer Vejdirektoratet en række forskellige forhold vedrørende statsvejenes tilstand og holdbarhed. Efterfølgende er enkelte af de elementer, som beskriver belægningernes og bygværkernes tilstand og holdbarhed, beskrevet. 4.1 Vejbelægninger Der er i alt brugt ca. 118 mio. kr. til belægningsarbejder m.v. i Det er 79 pct. af, hvad Vejdirektoratet vurderer er hensigtsmæssigt at bruge på statsvejene. Det betyder, at bl.a. ujævnheden og de heraf afledte brugeromkostninger stadig vil stige. Ligeledes vil belægningskapitalen falde i værdi. Desuden er der opbygget et efterslæb på belægningsarbejder, som burde udføres, der beløber sig til ca. 210 mio. kr. Det mest omfattende belægningsarbejde i 1999 blev udført på strækningen mellem Kolding og Lillebælt. Her blev motorvejen renoveret for ca. 40 mio. kr. Belægningernes tilstand vurderes hvert år bl.a. ved at måle vejnettets jævnhed, friktion, sporkøring og holdbarhed. Ujævnhed. Vejenes ujævnhed har betydning for såvel køretøjernes vedligeholdelsesbehov som for disses nedbrydende virkning på belægningerne. Ujævne veje medfører også forringet kørselskomfort og kan i særlige tilfælde have indvirkning på trafiksikkerheden. Ujævnheden måles med en målebil udstyret med en såkaldt profilograf. 4.1 Tabel 4.1 Vedligeholdelsesindsats på statsvejene Almen drift Vintertjeneste Friktion, populært kaldet vejgreb, er et udtryk for vejens evne til at fastholde køretøjerne, så der ikke sker udskridning. Friktionen har således stor betydning for trafiksikkerheden. Antallet af strækninger med utilfredsstillende friktion er beskedent, hvorfor friktionstilstanden på statsvejene må karakteriseres som tilfredsstillende. Asfaltbelægninger Bygværker Almen drift indeholder udførelse af renholdelse, græsslåning, vedligeholdelse af afvandingselementer, reparation og rutinemæssig udskiftning af tavler og autoværn, beplantningspleje samt reparation og udskiftning af øvrigt udstyr. Vintertjeneste indeholder glatførebekæmpelse og snerydning. Asfaltbelægninger indeholder udlægning af slid- og bærelag, reparationsarbejder samt afstribningsarbejder. Desuden måles vejkonstruktionens bæreevne og vejoverfladens funtionelle tilstand. Bygværker indeholder vedligeholdelse og reparation af både små og store bygværker, herunder støjskærme og skilteportaler. 20

22 Km 450 Figur 4.1 Restlevetider for slidlag i ½ >10 Økonomisk restlevetid (år) 4.2 Dog måtte Vejdirektoratet i 1999 indføre hastighedsbegrænsning på en ca. 7 km lang strækning i vestgående retning på motorvejen ved Slagelse grundet friktionsproblemer, som ikke umiddelbart kunne udbedres på grund af ressourceknaphed. Sporkøring skyldes belastningen fra tunge køretøjer og viser sig som langsgående fordybninger. Sporkørte veje kan give betydelige vandansamlinger, hvorved der opstår risiko for aquaplaning. Sporkøring måles med en profilograf, som v.h.a. et antal lasere danner et billede af vejens overflade. Ud fra disse målinger fås viden om graden af sporkøring. Målingerne fra 1999 viser, at der var sporkøringsproblemer på 55 km af statsvejene. Det er strækninger, hvor sporkøringen er mere end 10 mm dyb. Slidlagenes tilstand. Slidlaget er vejens ø- verste lag. Nedbrydning af dette forringer jævnheden og øger risikoen for nedsivende vand og derved ødelæggelse af bærelagene. Slidlagenes økonomiske restlevetider vurderes årligt ved inspektion. Figur 4.1. viser opgørelsen af restlevetiderne i Når et slidlag er nedbrudt i en sådan grad, at en ny belægning er nødvendig, defineres dets restlevetid som værende mindre end ½ år. Såfremt et slidlag med en restlevetid på ½ år ikke udskiftes, betyder det ikke, at slidlaget om 1 år er totalt nedbrudt. Slidlaget kan fortsat fungere som vejbelægning, men der må påregnes hastigt voksende udgifter til en senere udskiftning af slidlaget og til reparationer/opretning af underliggende bærelag. 4.2 Bygværker I 1999 er der brugt ca. 143 mio. kr. på drift og vedligeholdelse af bygværker. Det er ca. 60 pct. af, hvad Vejdirektoratet vurderer som den optimale indsats. For reparation af både store og små bygværker er opbygget et efterslæb på ca. 500 mio. kr. I foråret 1999 blev det Vejdirektoratet bekendt, at der på visse bygværker var problemer med kantbjælkerne, idet smådele var faldet ned på kørebanen, dog uden at nogen var kommet til skade. Der blev øjeblikkelig sat en undersøgelse i gang, som viste, at det drejede sig om 45 bygværker, hvor der inden for en kort årrække kunne 21

23 4.3 opstå problemer med kantbjælkerne. Vejdirektoratet har allerede i 1999 startet udbedringen. Vejdirektoratet har i 1999 færdiggjort reparationsarbejderne i Limfjordstunnelen og på Svendborgsundbroen og påbegyndt et større reparationsarbejde på den Ny Lillebæltsbro og på Vejlefjordbroen, som begge forventes afsluttet i Som nævnt tidligere skelnes der mellem større broer og bygværker og almindelige broer. ner og forbedringer inden for den nærmeste årrække. 31 af de 270 broer har behov for hurtig reparation af hensyn til trafiksikkerheden og trafikafviklingen. Broernes aldersfordeling. Ca. 25 år efter opførelsen vokser reparations- og vedligeholdelsesbehovet for en bro / et bygværk betydeligt. Figur 4.2 viser samtlige broer på statsvejene fordelt efter opførelsestidspunkt. Ca. 57 pct. af broarealet var i 1999 ældre end 25 år Autoværn De almindelige broer tildeles ved et årligt tilsyn karakter efter en skala fra 0 til 5, hvor karakteren 0 gives til den helt perfekte bro, hvorimod en bro, der er kassabel, får karakteren 5. En karakter på 3 eller højere betegner en utilfredsstillende hovedtilstand. Vejdirektoratet påbegyndte i 1995 en udskiftning af 425 km kabelautoværn til pladeautoværn. Ved udgangen af 1999 var 310 km udskiftet, og de resterende 115 km forventes udskiftet med udgangen af Ved eftersyn opgøres behovet for reparation. Det er konstateret, at ca. 270 broer har behov for større eller mindre reparatio- Figur 4.2 Opførelsesperiode for bygværker på statsvejene, opgjort i Antal broer 0 før Opførelsesperiode 22

24 Ujævnhed over 2,50 Ujævnhed mellem 1,50 og 2,50 Ujævnhed mindre end 1,50 Information ikke indhentet Kort 4.1 Ujævnhed på statsvejene pr. 31. december 1999 Hirtshals Hjørring Frederikshavn Vejes jævnhed måles i IRI (International Roughness Index). Enheden er m/km. En høj IRI er udtryk for en meget ujævn vej og en lav IRI betyder en jævn vej. Hanstholm Thisted Aalborg For strækninger, hvor man vedligeholdelsesmæssigt skelner mellem højre og venstre kørebane, dvs. hvor kørebanerne er fysisk adskilt med midterrabat og/eller autoværn, er det kørebanen med den ringeste jævnhed, der er vist på kortet. Skive Hobro Viborg Randers Holstebro Ringkøbing Herning Silkeborg Århus Sjællands Odde Hillerød Helsingør Horsens Frederikssund Vejle Kalundborg Holbæk Roskilde København Esbjerg Kolding Køge Odense Slagelse Svendborg Spodsbjerg Vordingborg Frøslev Tårs Maribo Rødby Rønne 23

25 Kort 4.2 Sporkøring på statsvejene 1999 Sporkøring over 10 mm Sporkøring mellem 5 og 10 mm Sporkøring mindre end 5 mm Information ikke indhentet Hirtshals Hjørring Frederikshavn For strækninger, hvor kørebanerne er fysisk adskilt med midterrabat og/ eller autoværn, er det kørebanen med den største sporkøringsdybde, der er vist på kortet. Hanstholm Aalborg Thisted Skive Hobro Viborg Randers Holstebro Ringkøbing Herning Silkeborg Århus Sjællands Odde Hillerød Helsingør Horsens Frederikssund Vejle Kalundborg Holbæk Roskilde København Esbjerg Kolding Køge Odense Slagelse Svendborg Spodsbjerg Vordingborg Frøslev Tårs Maribo Rødby Rønne 24

26 Asfaltarbejde Broreparation (med forklaring) Kort 4.3 Større asfaltarbejder og broreparationer gennemført i 1999 Vilsundbroen Forstærkningsarbejder på endevederlag Limfjordsbroen Betonreparationer i brodæk Løgstrup Herning Nord Herning Syd Vejlefjordbroen Udførelse af vandtættende belægning Lillebælt - Kolding Ødisvej Total omisolering Hammel Thorshøjvej Total omisolering Ny Lillebæltsbro Midlertidig belægningsrep. samt malerarbejde på flaps, spidsplader og bærekabler Kolding - Lillebælt Skanderborg Gl. Lillebæltsbro Tætningsarbejder og rep. af betonbelægning samt malerarbejde på overbygning Svendborgsundbroen Udskiftning af fugtisolering og belægning Svendborg Spodsbjerg Kalundborg Borrevejle Vig - nord og syd Rep. af skadet vederlagsvæg Slagelse Holbæk Røjlegrøften Rep. af gennemtæret bærende spunsvæg Storstrømsbroen Malerarbejde på overbygning Skovdiget - øst og vest Udførelse af overlevelsesbelægning 25

27 Kort 4.4 Større broer og bygværker med påtrængende reparationsbehov pr. 31. december 1999 Limfjordsbroen Nedbrudt beton 1) Arbejdet under udførelse i 1999, men ikke afsluttet ved årets udgang Vildsundbroen Rustskader på stålbue Vejlefjordbroen 1) Utæt fugtisolering Korrosion af rækværk Gl. Lillebæltsbro Rusttæring af stålkonstruktioner Gudenåbroen - øst og vest Utæt fugtisolering Ny Lillebæltsbro Utæt fugtisolering samt rusttæring af stålkonstruktioner Fiskebækbroen, øst Nedbrudte kantelementer Storstrømsbroen Rusttæring af stålkonstruktion Frederiksundsvejstunnelen Nedbrudt beton Kort 4.5 Almindelige broer på statsvejene med dårlig tilstand pr. 31. december 1999 De viste broer har en generel tilstandskarakter over 3. Gennemsnitskarakteren for alle broer er 1,08. 26

28 Kabelautoværn Stålautoværn Bred midterrabat uden autoværn (10 m eller mere) Anden sikring Ikke motorvej Kort 4.6 Midterrabat på motorveje. Sikringsform pr. 31. december 1999 Hirtshals Hjørring Frederikshavn Hanstholm Aalborg Thisted Skive Hobro Viborg Randers Holstebro Ringkøbing Herning Silkeborg Århus Sjællands Odde Hillerød Helsingør Horsens Frederikssund Vejle Kalundborg Holbæk Roskilde København Esbjerg Kolding Køge Odense Slagelse Svendborg Spodsbjerg Vordingborg Frøslev Tårs Maribo Rødby Rønne 27

29 5. Service Sideanlæg og trafikantservice Vejdirektoratet driver langs det danske motorvejsnet en række sideanlæg. Sideanlæg er en fællesbetegnelse for serviceanlæg, rasteanlæg med Info-Teria og rastepladser. Formålet med sideanlæg og trafikantservice er at give bilisterne mulighed for under deres rejse bl.a. at tanke brændstof, spise, gå på toilettet eller få information om vejog trafikforhold. Herved fremmes også trafiksikkerheden på motorvejene, idet sideanlæggene giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere. Således driver de respektive olieselskaber serviceanlæggene, mens Info-Terierne drives af private bevillingshavere. Ren- og vedligeholdelse af rasteanlæggene, pladsernes grønne områder og parkeringsarealer varetages af Vejdirektoratet. Disse opgaver er udliciteret til private entreprenører. Vejdirektoratet foretager systematiske tællinger på statsvejene. Disse viser bl.a., at der er sket en generel og markant stigning i brugen af rasteanlæggene bl.a. som en effekt af den faste forbindelse over Storebælt. Samtidig er der fra omverdenen en voksende interesse i at bruge anlæggene til andre formål, herunder som samkørselsplads samt til mere kommerciele formål. Vejdirektoratet er pt. ved at revidere servicekonceptet for anlæggene langs statsvejene, således at anlæggene kan imødekomme fremtidens krav og behov. Trafikken til serviceanlæg og Info-Terier 1999 I 1999 blev der gennemført en række trafiktællinger ved landets 22 serviceanlæg og 19 Info-Terier. Disse i alt 41 sideanlæg, som alle er bemandet, er placeret langs motorvejsnettet på statsvejene. I tabel 5.2 og tabel 5.3 indgår begrebet Besøgsprocent, som er forholdet mellem besøgstallet på sideanlægget og trafikken i samme side af motorvejen. Det fremgår af tabel 5.2 og tabel 5.3, at besøgsprocenten for både serviceanlæg og Info-Terier er højest langs den fynske motorvej. Dette skyldes formentlig, at den pause, som trafikanterne tidligere fik på Storebæltsfærgerne, nu afholdes på disse anlæg. Det fremgår ligeledes af tabel 5.2 og tabel 5.3, at besøgsprocenten på landsplan ligger på 10,2 pct. for serviceanlæggene og på 4,2 pct. for Info-Terierne. Endelig er der en tendens til lavere besøgsprocenter for de serviceanlæg og Info-Terier, som ligger ved motorveje i nærheden af København. Tabel 5.1 Forskellige kategorier af sideanlæg Serviceanlæg Rasteanlæg med Info-Teria Serviceanlæg er udstyret med tankanlæg, cafeteria, minimarked, toiletter/handicaptoiletter, vej- og trafikinformation, kemitoiletter, picnicarealer og P-pladser. Serviceanlæggene er placeret med en indbyrdes afstand på ca. 50 km. Rasteanlæg med Info-Teria er udstyret med cafeteria, kiosk, toiletter/handicaptoiletter, vejog trafikinformation samt picnicareal og P-pladser. De nye anlæg er tillige udstyret med kemitoiletter. Info-Terierne er placeret mellem serviceanlæggene med en indbyrdes afstand på ca. 50 km, således at den indbyrdes afstand mellem bemandede rasteanlæg er ca. 25 km. Rastepladser Rastepladser i et større antal er udstyret med toiletbygninger, mindre picnicområder og P- pladser. Den indbyrdes afstand mellem disse pladser er stærkt varierende. 28

30 Fra 1998 til 1999 har både serviceanlæggene og Info-Terierne haft en stigning i besøgsprocenten på 0,3 pct. Det fremgår af tabel 5.2 og tabel 5.3, at det især er de fynske sideanlæg, som har haft stigende besøgstal i Serviceanlæg Besøgsprocent 1999 Besøgsprocent 1998 Jylland 9,8% 9,2% Fyn 12,0% 11,0% Sjælland 10,1% 10,2% Hele landet 10,2% 9,9% Tabel 5.2 Besøgsprocent på serviceanlæg i 1999 og Trafikledelse DK-TMC. For at give trafikanterne bedre information om, hvor der f.eks. er uheld eller kødannelser, lancerede Vejdirektoratet, i samarbejde med Danmarks Radio (DR), i 1999 den nye trafikinformationsservice DK-TMC. Informationerne sendes fra TrafikInformationsCenteret via DR s sendenet uafhængigt af de normale radioprogrammer, hvilket betyder, at meldingerne kommer hurtigere og oftere end med hidtidige trafikinformationskanaler. Som eksempel kan nævnes, at en melding om en spøgelsesbilist vil kunne præsenteres for trafikanter med RDS-radio ca. 15 sekunder efter, at den er registreret i Trafik- InformationsCenteret. DK-TMC er Danmarks bidrag til en sproguafhængig europæisk service, der i løbet af år 2000 vil dække det overordnede vejnet i størstedelen af Europa. Ud over DK-TMC, som i princippet dækker hele statsvejnettet, er der i henholdsvis Aalborg og Københavnsområdet etableret 2 større dynamiske trafikinformationssystemer, som bruges til at informere trafikanterne og styre trafikken: Info-Terier Besøgsprocent 1999 Besøgsprocent 1998 Jylland 5,1% 4,8% Fyn 5,4% 4,6% Sjælland 2,9% 2,9% Hele landet 4,2% 3,9% TRIM systemet omfatter ca. 100 km motorveje omkring København. Her indsamles trafikdata, der bearbejdes og analyseres automatisk i løbet af få minutter, og på baggrund heraf informeres trafikanterne om trafiksituationen her og nu via Internettet, Vejdirektoratets Trafikinformationscenter og radioen herunder DK-TMC. TRIM-vejnettet blev i 1999 forøget med godt 10 pct. og forventes færdigudbygget i år Data fra TRIM danner endvidere grundlag for Vejdirektoratets løbende opgørelser af udviklingen i trafikafviklingskvaliteten i TRIM nettet. Tabel 5.3 Besøgsprocent på Info-Terier i 1999 og Quo Vadis i Aalborg er et dynamisk trafikinformationssystem til vejledning af bilisterne om den bedste rute over Limfjorden på et givet tidspunkt. Bilisterne har to muligheder for at krydse Limfjorden, enten via en Limfjordsbroen eller Limfjordstunnelen. Formålet er at udnytte den samlede kapacitet bedst muligt og at give bilisterne, der krydser fjorden, den bedst mulige information, specielt under vejarbejder i tunnelen eller på broen. 5.3 Brugerundersøgelser Vejdirektoratet har i 1999 gennemført den anden undersøgelse (den første i 1998) af brugernes mening om Vejdirektoratets ydelser på statsvejnettet personer, bilister, cyklister/gående og naboer, fra hele landet er blevet spurgt. Blandt bilisterne er der generelt stor tilfredshed med Vejdirektoratets ydelser. Det 29

31 mest markante udsving i forhold til den tidligere undersøgelse fra 1998 er, at andelen af personer, der er tilfredse med vedligeholdelsen/jævnheden af vejene, er faldet med ca. 13 procentpoint (fra 73 pct. til 60 pct.). Omvendt forholder det sig med renholdelse af rastepladser. Her er andelen af personer, der er tilfredse, steget fra 49 pct. til 59 pct., mens tilfredsheden med rengøring af toiletter kun er steget fra 26 pct. til 32 pct. Andelen af personer, der er tilfredse med faciliteterne/vedligeholdelsen af bemandede sideanlæg, er generelt meget høj, nemlig omkring 90 pct. Undersøgelsen viser desuden, at bilister prioriterer de aktiviteter, der er med til at øge trafiksikkerheden på vejene, højest. Det drejer sig om vedligeholdelse/jævnhed og renholdelse af kørebanen samt saltning og snerydning. Først derefter kommer renholdelse af de omkringliggende arealer samt servicetilbudene på sideanlæggene. På baggrund af tilsvarende undersøgelser vil Vejdirektoratet i fremtiden bedre kunne tilpasse sine investeringer, produktudvikling og markedsføring i overensstemmelse med brugernes behov og ønsker. frakørsler til motorvejene holder der biler parkeret i vejsiden i mangel af særligt indrettede pladser. Vejdirektoratet har i 1999 foretaget en systematisk kortlægning af samkørselsforholdene langs statsvejene. Resultater herfra er vist på kort 5.2. Kortlægningen har vist stor variation i de eksisterende forhold for samkørsel langs statsvejnettet Samkørsel I foråret 1999 udsendte Vejdirektoratet rapporten Kombinationsrejser - et oplæg til samarbejde, hvor Vejdirektoratet bl.a. satte fokus på behovet for at fremme samkørsel. En øget samkørsel betyder færre kørte kilometre på vejene og dermed også mindre energiforbrug og færre gener fra vejtrafikken. For den enkelte kan der være tale om bl.a. privatøkonomiske fordele ved, at man er flere, der deles om kørselsudgifterne. I dag findes der kun relativt få egentlige samkørselspladser i tilknytning til statsvejene forstået som parkeringsarealer, der er særligt indrettet til samkørere med skiltning i overensstemmelse hermed. Mange steder typisk i nærheden af til- og 30

32 Serviceanlæg Rasteanlæg med Info-Teria Rasteplads med toilet Rasteplads uden toilet Motorvej Øvrige statsveje Kort 5.1 Sideanlæg og trafikantservice langs motorvejsnettet pr. 31. december 1999 Hirtshals Hjørring Frederikshavn Hanstholm Aalborg Thisted Skive Hobro Viborg Randers Holstebro Ringkøbing Herning Silkeborg Århus Sjællands Odde Hillerød Helsingør Horsens Frederikssund Vejle Kalundborg Holbæk Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Slagelse Køge Svendborg Spodsbjerg Vordingborg Frøslev Tårs Maribo Rødby Rønne 31

33 Kort 5.2 Samkørsel i tilknytning til statsvejene pr. 31. december 1999 Samkørselsplads eller større offentlig p-plads Kombineret raste/samkørselsplads Halvofficiel p-plads/udvidet grusrabat Tilfældig parkering i vejsiden Hirtshals Hjørring Frederikshavn Kortets markeringer viser primært noget om karakteren af de fysiske parkeringsforhold på den pågældende lokalitet. Markeringerne siger ikke noget om, hvor behovet eller potentialet for at etablere samkørselsparkeringspladser er størst. Hanstholm Aalborg Thisted Skive Hobro Viborg Randers Holstebro Ringkøbing Herning Silkeborg Århus Sjællands Odde Hillerød Helsingør Horsens Frederikssund Vejle Kalundborg Holbæk Roskilde København Esbjerg Kolding Køge Odense Slagelse Svendborg Spodsbjerg Vordingborg Frøslev Tårs Maribo Rødby Rønne 32

34 Quo Vadis TRIM Kort 5.3 Strækninger med udstyr til brug for visning af aktuel trafikstatus pr. 31. december 1999 De rutenummererede veje er endvidere dækket af DK-TMC Quo Vadis TRIM 33

35 6. Trafiksikkerhed 6.1 Forudsætning for trafiksikkerhedsindsatsen Vejdirektoratets trafiksikkerhedsindsats tager udgangspunkt i de målsætninger, som findes i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra Den overordnede målsætning i handlingsplanen er, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken skal være reduceret med pct. i forhold til 1998 inden udgangen af år Reduktionen skal ske uanset en forventet stigning i trafiktal. I 2000 udgiver Færdselssikkerhedskommissionen en ny handlingsplan, som udstikker en tilsvarende målsætning for de næste 12 år dog sætter den nye handlingsplan større fokus på de alvorligt tilskadekomne. 6.2 Ulykkesbilledet på statsvejene Siden Færdselssikkerhedskommissionens målsætning for antal dræbte og tilskadekomne blev besluttet i 1988, har der i pe- rioden frem til 1992 været et fald i antallet af personskader på statsvejene, mens udviklingen ikke har været tilsvarende positiv i den sidste del af perioden, se figur 6.1. Set over hele perioden er der sket en stigning i personskadeantallet på ca. 25 pct. I 1998 blev der registreret 1079 personskader på statsvejene heraf 77 dræbte. En del af forklaringen på denne stigning er, at den største vækst i trafikarbejdet er sket på statsvejene, jvf. kapitel 3, samt at gennemsnitshastigheden er steget med ca. 3 pct., hvilket alt andet lige har øget ulykkesrisikoen. 6.3 Udpegning af sorte pletter Et af virkemidlerne til at nå Færdselssikkerhedskommissionens målsætninger på er udpegning af sorte pletter. En sort plet er en lokalitet kryds eller strækning hvor ulykkestallet er signifikant højere end forventet for en lokalitet med pågældende trafikale betingelser. Hver år udpeger Vej- 6.1 Figur 6.1 Ulykkesudvikling og målsætning på statsvejene Dræbte og tilskadekomne på statsvejene Antal personer Basis 1986/ År Tilskadekomne Dræbte Dræbte og tilskadekomne i alt Målsætning for reduktion i antallet af dræbte og tilskadekomne 34

36 6.2 direktoratet sorte pletter på statsvejene til nærmere analyse og eventuelt efterfølgende foranstaltninger. I tilfælde hvor der på en strækning findes flere steder med relativt mange ulykker, og der eventuelt også er udpeget sorte pletter, vil de indgå i en samlet vurdering med henblik på at forbedre trafiksikkerheden en grå strækning analyse. I 1999 har Vejdirektoratet udpeget 103 sorte pletter på statsvejene. Gennemsnitligt sker der flere end 8 ulykker i løbet af en 5- årig periode på en sort plet. Lokaliteterne analyseres og de projekter, hvor der kan spares flest mulige ulykker og personskader i forhold til det investerede antal kroner, vil så vidt muligt blive ombygget i løbet af år I 1999 har Vejdirektoratet besluttet at forbedre trafiksikkerheden på 20 lokaliteter, udpeget i Foranstaltningerne forventes årligt at fjerne 16 ulykker og 9 personskader. Samfundet forventes herved at kunne spare ca. 12 mio. kr. i ulykkesudgifter. Det svarer til en førsteårsforrentning af de sikkerhedsfremmende investeringer på 77 pct. 6.4 Ulykkesfrekvens Trafiksikkerhedens generelle stade på statsvejene vurderes desuden ud fra ulykkesfrekvensen. Ulykkesfrekvensen defineres som antallet af ulykker pr. 1 mio. kørte km. pr. år altså hvor mange ulykker, der sker i forhold til mængden af trafik på stedet. Baseret på ulykkestal fra perioden er den gennemsnitlige ulykkesfrekvens 0,07 på motorveje. På motortrafikvejene er ulykkesfrekvensen 0,14, mens de øvrige hovedlandevejes ulykkesfrekvens er 0,3. Lokaliteter med en ulykkesfrekvens på over 1 er trafiksikkerhedsmæssigt særlig problematiske. Generelt er ulykkesrisikoen størst i Hovedstadsområdet. I øvrigt er der generelle trafiksikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med rampekryds. 6.5 Andre trafiksikkerhedsfremmende indsatser Alle Vejdirektoratets anlægsprojekter gennemgår en såkaldt trafiksikkerhedsrevision, som sikrer, at uhensigtsmæssige udformninger af trafikanlæg opdages og ændres, inden anlægsprojektet gennemføres og anlægget tages i brug. Endvidere forbedrer Vejdirektoratet løbende trafiksikkerheden ved rutinemæssig gennemgang af bl.a. skiltning, afmærkning og faste genstande i vejsiden. På både stats-, amts- og kommuneveje kan der bruges vejregler til udformning af trafikanlæg, så de indrettes hensigtsmæssigt og trafiksikkert. Vejdirektoratet reviderer løbende de eksisterende vejregler, f.eks. Byernes trafikarealer. Et nyt sæt vejregler, Veje i åbent land, er under udarbejdelse. Endelig skal nævnes Vejdirektoratets forsknings- og undervisningsaktiviteter samt udviklingsopgaver inden for bl.a. trafikledelse og automatisk hastigheds- og rødkørselskontrol. I 1999 er et arbejde startet, der skal sikre statsvejene mod spøgelsesbilister dvs. bilister, der kører mod trafikretningen. Disse spøgelsesbilister bliver nu registreret, og samtidig iværksættes der foranstaltninger, f.eks. forbedret skiltning ved motorvejsramper, som skal hindre kørsel mod trafikretningen. 35

37 Kort 6.1 Sortpletudpegning 1999 Sorte kryds Sorte strækninger Hanstholm Hirtshals Hjørring Aalborg Frederikshavn Sortpletudpegningen sker på baggrund af oplysninger for en 5-årig periode, i dette tilfælde årene En sort plet er en ulykkesbelastet lokalitet på vejnettet (kryds eller strækning), hvor ulykkestallet over en 5-årig periode er signifikant højere end forventet for et vejelement af den pågældende type ved den aktuelle trafikbelastning. Thisted Skive Hobro Viborg Randers Holstebro Ringkøbing Herning Silkeborg Århus Sjællands Odde Hillerød Helsingør Horsens Frederikssund Vejle Kalundborg Holbæk Roskilde København Esbjerg Kolding Køge Odense Slagelse Svendborg Spodsbjerg Vordingborg Frøslev Tårs Maribo Rødby Rønne 36

38 Over 1 ulykke pr.1 mio. kørte km pr. år 0, ,1 - Kort 6.2 Ulykkesfrekvens 1998 Hirtshals Hjørring Frederikshavn Ulykkesfrekvens beregnes som antal ulykker pr. 1 mio. kørte km pr. år. De viste ulykkesfrekvenser er beregnet ud fra ulykkestal i Hanstholm Aalborg Thisted Skive Hobro Viborg Randers Holstebro Ringkøbing Herning Silkeborg Århus Sjællands Odde Hillerød Helsingør Horsens Frederikssund Vejle Kalundborg Holbæk Roskilde København Esbjerg Kolding Køge Odense Slagelse Svendborg Spodsbjerg Vordingborg Frøslev Tårs Maribo Rødby Rønne 37

39 7. Miljøforhold 38 Vejtrafikken og transportsektoren som helhed medfører en række miljøpåvirkninger af omgivelserne i form af støj og emissioner og lægger beslag på en væsentlig del af det samlede danske energiforbrug. Vejdirektoratet bidrager til, at transportsektoren udvikles i en bæredygtig retning i overensstemmelse med regeringens trafik- og miljømålsætninger. 7.1 Transportsektorens energiog miljømålsætninger I Regeringens transporthandlingsplan fra 1990 er der fastlagt en række energi- og miljømålsætninger. Inden år 2005 skulle transportsektorens CO 2 -udslip være stabiliseret på 1988-niveau. Imidlertid har udviklingen vist, at transportsektorens CO 2 - udslip er steget jævnt, så det i 1999 ligger ca. 18 pct. over 1988-niveauet. I Regeringens rapport Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Muligheder og virkemidler fra marts 2000 er det overordnede mål for CO 2 -indsatsen, at knække kurven for CO 2 -udslippets udvikling. Foruden CO 2 -udslip har der været fokus på NO x og HC. I forhold til niveauet i 1988 var målsætningen for disse en reduktion på 40 pct. inden 2000, 60 pct. inden år 2010 og derefter en yderligere reduktion. Målsætningerne for transportsektorens udslip af NO x og HC er fastholdt i Trafik 2005 (1993). Transportsektoren som helhed bidrager også med andre luftforurenende komponenter, såsom partikler, hvilket primært har betydning inde i de større byer. Prognosen for emission af NO x og HC viser, at det sandsynligvis lykkes at indfri målsætningen for transportsektoren. 7.2 Vejtrafikkens energiforbrug og emissioner Emissioner fra trafikken opgøres ikke alene på statsvejene, men tabel 7.1 og figur 7.1 viser udviklingen i den samlede vejtrafiks emissioner. Det ses, at udviklingen i både NO x og HC går den rigtige vej, mens vejtrafikkens CO 2 -udslip er steget med omkring 25 pct., altså endnu mere end transportsektorens som helhed. Som nævnt kan den oprindelige målsætning for transportsektorens CO 2 -udslip ikke nås, hvilket især skyldes 2 ting: Der har været en meget større stigning i trafikarbejdet og en langsommere udvikling på området for bedre energiudnyttelse end forventet. 7.3 Støj Langs statsvejene findes et stort antal støjbelastede boliger. I Trafik 2005 er målsætningen om, at antallet af boliger, der udsættes for mere end 65 db, skal reduceres fra knap til inden år Langs statsvejene var der i 1999 omkring boliger, som var belastet med et støjniveau over 65 db. Forholdsmæssigt betyder målsætningen, at støjbelastede boliger langs statsvejene skal ned på godt inden år Støj kan reduceres på flere måder. Der kan etableres støjvolde eller -skærme, og en vis støjdæmpende effekt opnås ved at vælge støjsvage vejbelægninger. I 1999 blev der åbnet mulighed for, at staten kan yde skattefrit tilskud til støjdæmpende facadeisolering af boliger langs statsveje. På statsvejene er der i løbet af 1999 udført, eller ved at blive udført, i alt 11 projekter til bekæmpelse af støj. Der blev opsat støjskærme på Bispeengbuen i København og langs Motorringvejen ved Hvidsværmervej i Rødovre. Desuden blev der planlagt støjdæmpende tiltag til senere udførelse langs statsveje med stærkt støjbelastede boliger på 6 lokaliteter i og omkring København, samt ved Svenstrup (ved Korsør), Motalavej i Korsør og på Randersvej i Århus. 7.1

40 CO HC SO 2 NO x År Trafikarbejde Kulilte Kulbrinter Svovldioxid Partikler Kvælstofoxider Tabel 7.1 Indekseret nøgletal for vejtrafikkens luftforurening (1988 = indeks 100) Byer på statsvejene Gennemkørende trafik belaster bymiljøet med unødig støj, emissioner, trafikulykker, barriereeffekt og utryghed. Hvor gaderummet er udformet primært på den gennemkørende trafiks præmisser, er de æstetiske forhold ofte utilfredsstillende. Byprojekter. I 1999 er der på statsvejene ombygget og trafiksaneret bystrækninger i Frederikshavn og Hammerum (grøn signatur på kort 7.2). Det er planlagt at gennemføre byprojekter på yderligere 7 bystrækninger (rød signatur på kort 7.2). Omfartsvej eller motorvej forbi byen. En række bystrækninger, hvor der ikke er aktuelle byprojekter, vil blive aflastet for gennemkørende trafik, når planlagte og tids- fastsatte omfartsveje eller motorveje tages i brug. Disse bystrækninger vil således indenfor en overskuelig årrække blive nedklassificeret med mulighed for tilpasning til den ændrede trafikale funktion (blå signatur på kort 7.2). På rute 15 omkring Silkeborg er der ikke taget beslutning om nyanlæg eller ombygning af eksisterende rute. Der er ikke fastsat åbningsår for nyanlæg på rute 9, Odense-Svendborg, rute 15/ 18 omkring Herning og rute 21, Holbæk- Vig. Øvrige byzonestrækninger. Bystrækninger, som ikke allerede er trafiksaneret, indgår i Vejdirektoratets planlægning, hvor behov og muligheder for bedre byforhold behandles, evt. i sammenhæng med større vejudbygningsplaner (sort signatur på kort 7.2). Udvikling i trafikarbejde og CO emission (indekseret) 2 Trafikarbejde CO 2 Figur 7.1 Indeks for vejtrafikarbejdet samt vejtrafikkens CO 2 - emission

Årsrapport 2014. Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen. Dato: Marts 2015. Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-48-0

Årsrapport 2014. Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen. Dato: Marts 2015. Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-48-0 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen Dato: Marts 2015 Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-48-0 ISBN: 978-87-93184-47-3 ISSN (NET): 1604-780X ISSN:

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Trafikministeriets sektoranalyse af vejområdet

Trafikministeriets sektoranalyse af vejområdet STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Trafikministeriets sektoranalyse af vejområdet 31. marts 2003 Trafikministeriet I:\lo\Materiale til hjemmeside\strukturkommissionen\10.a Trafikministeriet, vejområdet.doci:\lo\materiale

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater Kolofon Titel: Byen, Vejen og Landskabet Kortlægninger og resultater, Forfattere: Nielsen, Thomas S., Hovgesen, H. H. og Nielsen, J. B. (2004) Analog:

Læs mere

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser Notat 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 P0stboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax. 3315 6335 Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Vandet af vejen Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Slagelse Kommune fra sammenlægning til udvikling En bro og en motorvej INDHOLD N0. 9 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9 2012 - årgang

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 Konsekvenser for trafikanter og samfund BEDRE TRAFIKSIGNALER Rapport 411-2012 DATO: April 2012 LAYOUT: Vejdirektoratet / MONTAGEbureauet

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2007-2011

Trafikhandlingsplan 2007-2011 Trafikhandlingsplan 2007-2011 Rudersdal Kommune Trafikhandlingsplan 2007-2011 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 31.10.2007 FORORD Med Trafikhandlingsplan for 2007-2011 har Rudersdal Kommune vedtaget

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog Nye veje til støjbekæmpelse i byer - et idékatalog Rapport 295 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 3341 3333 Telefax 3315 6335 Forfattere: Redaktion: Layout:

Læs mere

DE DANSKE VEJE FØR OG NU

DE DANSKE VEJE FØR OG NU DE DANSKE VEJE FØR OG NU Bent Thagesen, Danmarks Tekniske Universitet Indholdsfortegnelse Oldtidens veje Middelalderens veje Vejforordningen af 1793 Jernbanens æra Bilismens indtog Motorvejene og vejloven

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

T R A F I K D R Æ B T E D Y R A K T I O N S P L A N 2 0 0 2 1. Trafikdræbte dyr: Aktionsplan 2002

T R A F I K D R Æ B T E D Y R A K T I O N S P L A N 2 0 0 2 1. Trafikdræbte dyr: Aktionsplan 2002 T R A F I K D R Æ B T E D Y R A K T I O N S P L A N 2 0 0 2 1 Trafikdræbte dyr: Aktionsplan 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2002 2 T R A F I K D R Æ B T E D Y R A K T I O N S P L A N 2 0

Læs mere

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 REDAKTION: Økonomiområdet LAYOUT: Tina Dilling Petersen, Vejdirektoratet FOTOS: Vejdirektoratet og Per Hallum OPLAG: 1000 TRYK: Vejdirektoratet

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

Færdselssikkerhedspolitisk. redegørelse. 2.del. Afgivet af et embedsmandsudvalg under regeringsudvalget om børn i trafikken

Færdselssikkerhedspolitisk. redegørelse. 2.del. Afgivet af et embedsmandsudvalg under regeringsudvalget om børn i trafikken Færdselssikkerhedspolitisk redegørelse 2.del Afgivet af et embedsmandsudvalg under regeringsudvalget om børn i trafikken BETÆNKNING NR. 1008 KØBENHAVN 1984 ISBN 87-503-4903-2 Ju 02-166-bet. Eloni Tryk.

Læs mere

Vejtrafikstøj - og børns helbred

Vejtrafikstøj - og børns helbred Vejtrafikstøj - og børns helbred Nord2000 håndbog - om beregning af vejstøj Trafikstyring i signalanlæg - kan det gøres enklere? Omlægning af Aulbyvej INDHOLD N0. 09 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere