Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser."

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 6/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, når de er frigivet dér. Afgørelserne kan søges frem på retsinformation.dk under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer": Brug journalnumrene, der står her i nyhedsbrevet under den enkelte afgørelse. Indhold Lov om arbejdsmiljø... 2 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at undersøge om der er psykiske arbejdsmiljøproblemer i form af mobning... 2 Sag nr. 2: Fastholdelse af afslag på autorisation til at rådgive om arbejdsmiljø på det psykosociale område... 4 Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om at sikre forsvarlig adgangs- og transportvej til et arbejdsområde på en byggeplads... 7 Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at sikre, at ansatte ikke udsættes for unødig sundhedsskadelig forurening fra CO 2 svejsning... 8 Sag nr. 5: Påbud om at etablere en arbejdsmiljøorganisation sendt tilbage til Arbejdstilsynet Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om at forebygge risiko for vold og trusler ved socialt arbejde Sag nr. 7: Fastholdelse af afgørelse om at en hviletidsaftale mellem en virksomhed og medarbejderne ikke er gyldig, og at der ikke kan dispenseres fra reglerne om hviletid. 14 Sag nr. 8: Påbud om at sikre tilstrækkelig udsugning fra robotsvejser sendt tilbage til Arbejdstilsynet til ny vurdering Sag nr. 9: Fastholdelse af påbud om straks at sikre, at ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler ved løft af paller fra en bil Sag nr. 10: Fastholdelse af afgørelse uden påbud om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen om brug af personlige værnemidler ved afklædning af disse Sag nr. 11: Fastholdelse af påbud om at forsyne ventilation over et stegeområde med en kontrolanordning mens påbud om kontrolanordning på ventilation over en opvaskemaskine sendt tilbage til Arbejdstilsynet Sag nr. 12: Fastholdelse af afgørelse om, at en ansøgning om fleksjobbonus ikke skal behandles, da ansøgningsfristen var overskredet

2 Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at undersøge om der er psykiske arbejdsmiljøproblemer i form af mobning Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed skulle undersøge,om der på en virksomhed er psykiske arbejdsmiljøproblemer i form af mobning, samt påbud om brug af autoriseret rådgiver, da der på trods af gennemførte foranstaltninger til forebyggelse og håndtering af mobning er en begrundet mistanke om, at mobning ikke er forebygget tilstrækkeligt. Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på en afdeling på et hospital, og fik ved besøget skriftligt materiale, blandt andet en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Det fremgik desuden, at der i en tidsbegrænset periode efter undersøgelsen blev opstillet en postkasse på afdelingen, hvor de ansatte anonymt kunne beskrive deres oplevelser. Der var modtaget 5 henvendelser i postkassen, som omhandlede både mobning mellem ledere og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes. Ved gruppesamtale med Arbejdstilsynet oplyste medarbejderne, at der er eksempler på kollegaer, som efter de ansattes opfattelse har været belastet af et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Nogle medarbejdere mente, at det handler om kommunikation i højere grad end mobning. Der var iværksat en række initiativer på afdelingen for at forebygge og håndtere mobning, blandt andet ved udarbejdelse af retningslinjer, handleplaner og instruks om mobning, et coachforløb og tilbud til medarbejderne om individuelle samtaler, men der var på trods af disse tiltag fortsat tilkendegivelser fra medarbejdere om mobning. Afdelingens ledelsen anerkendte, at der har været mobbeproblemer på afdelingen og oplyste, at problemet endnu ikke var slut. Arbejdstilsynet kunne på den baggrund ikke på afgørelsestidspunktet fastslå, om problemerne på afdelingen havde karakter af decideret mobning, da der på arbejdspladsen var divergerende meninger herom. På den baggrund afgav Arbejdstilsynet påbud om, at hospitalet skal undersøge, om der er psykiske arbejdsmiljøproblemer i form af mobning, samt afgav et påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver på arbejdsmiljøområdet Regler Det fremgår af dagældende 21, i arbejdsmiljøloven, at når Arbejdstilsynet forlanger det, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil, skal arbejdsgiveren lade foretage undersøgelser, prøver og besigtigelser, eventuelt ved særligt sagkyndige, for at konstatere, om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. 2

3 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at undersøgelser m.v., der er forlangt af Arbejdstilsynet efter stk. 1, skal foretages af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Det fremgår af 77 a, at Arbejdstilsynet kan påbyde, at modtageren af påbud eller andre afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen skal indhente bistand fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, bl.a. med henblik på, at det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden styrkes. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om rådgivningspåbuddets indhold, omfang og varighed og de nærmere vilkår herfor. Det fremgår af 4, stk. 1, nr. 3, at Arbejdstilsynet afgiver rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet samtidigt afgiver et eller flere af følgende afgørelser med påbud om undersøgelse af arbejdsmiljøforholdene (undersøgelsespåbud) på det psykiske område efter 27. Det fremgår af 27, i samme bekendtgørelse, at Arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed, når Arbejdstilsynet afgiver påbud om undersøgelse af arbejdsmiljøforholdene, jf. 21, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø for at afdække, om der er psykiske arbejdsmiljøproblemer. Arbejdsgiveren skal sikre, at rådgivningsvirksomheden foretager undersøgelsen. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud således, at det på hospitalsafdelingen skulle undersøges, om der er psykiske arbejdsmiljøproblemer i form af mobning samt fastholdt påbud om brug af autoriseret rådgiver på arbejdsmiljøområdet. Nævnet vurderede, at der på trods af gennemførte foranstaltninger til forebyggelse og håndtering af mobning foreligger en begrundet mistanke om, at mobning ikke er forebygget tilstrækkeligt på afdelingen på hospitalet. Nævnet lagde til grund, at det skriftlige materiale fra virksomheden, blandt andet medarbejdertilfredshedsundersøgelse fra 2012 og 2013, understøttede Arbejdstilsynets grundlag for at give et påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø på afdelingen. Nævnet lagde vægt på, at der i en tidsbegrænset periode i foråret 2014 blev opstillet en postkasse på afdelingen, hvor de ansatte anonymt kunne beskrive deres oplevelser, og at der blev modtaget 5 henvendelser i postkassen, som omhandlede både mobning mellem ledere og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes. Nævnet lagde desuden vægt på, at medarbejderne ved gruppesamtale med Arbejdstilsynet oplyste, at der er eksempler på kollegaer, som efter de ansattes opfattelse har været belastet af et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Nogle medarbejdere mener, at det handler om kommunikation i højere grad end mobning. Nævnet lagde videre vægt på, at Arbejdstilsynet ikke på afgørelsestidspunktet kunne fastslå, om problemerne på afdelingen havde karakter af decideret mobning, og at der på arbejdspladsen var divergerende meninger herom. 3

4 Nævnet lagde endvidere vægt på, at der er iværksat en række initiativer på afdelingen for at forebygge og håndtere mobning, bl.a. ved udarbejdelse af retningslinjer, handleplaner og instruks om mobning, et coachforløb og tilbud til medarbejderne om individuelle samtaler, men at der på trods af disse tiltag fortsat foreligger tilkendegivelser fra medarbejdere om mobning. Nævnet lagde endelig vægt på, at ledelsen anerkender, at der har været mobbeproblemer på afdelingen og oplyser, at problemet endnu ikke er slut. I forhold til påbuddet om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver lagde nævnet endelig vægt på, at hospitalet har fået et påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø på afdelingen, hvilket efter reglerne automatisk udløser et påbud om brug af autoriseret rådgiver på arbejdsmiljøområdet. Nævnets afgørelser blev truffet af et enigt nævn (j.nr , og ). Sag nr. 2: Fastholdelse af afslag på autorisation til at rådgive om arbejdsmiljø på det psykosociale område Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse med afslag på autorisation til at rådgive om arbejdsmiljø på det psykosociale område, for så vidt angår en ansat med et fireårigt uddannelsesforløb på Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling og et tre årigt forløb hos ISTDP, da virksomheden ikke opfyldte kravene til autorisation på det psykosociale område. En virksomhed søgte om autorisation til at rådgive på det psykosociale område, for så vidt angår en ansat med et fireårigt uddannelsesforløb på Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling og et tre årigt forløb hos ISTDP, samt yderligere to medarbejdere på det psykosociale område. Arbejdstilsynet meddelte afslag på autorisation, og virksomheden klagede over afslaget og anførte at den ansattes uddannelse ved en tidligere ansøgning i 2012 om autorisation blev fundet fuldt tilstrækkelig. Virksomheden fandt, at Arbejdstilsynets afgørelse gør det svært for en autoriseret rådgivningsvirksomhed at fastholde og rekruttere medarbejdere, når vilkårene til autorisation er så udefinerlige. Virksomheden henviste til, at de nye regler alene ønsker at højne kompetencen hos rådgiverne ved, at anciennitetskravet er øget fra 1 år til 2 år. Regler Det fremgår af 13c, i arbejdsmiljøloven, at beskæftigelsesministeren fastsætter regler om autorisation af arbejdsmiljørådgivere, herunder om pligt til at benytte en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet påbyder rådgivning. Det fremgår af 81, i samme lov, at klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljøloven kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. 4

5 Det fremgår af 1, i bekendtgørelsen om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet, at en virksomhed, som vil rådgive om arbejdsmiljø til brug for efterkommelse af rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet, jf. bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet (rådgivningsbekendtgørelsen), skal være autoriseret af Arbejdstilsynet. En rådgivningsvirksomhed kan blive autoriseret på et, flere eller alle områder. Områderne er blandt andet det psykosociale område. Bekendtgørelsen indeholder de krav, rådgivningsvirksomheden skal opfylde for at opnå autorisation. Desuden indeholder bekendtgørelsen de krav, som rådgivningsvirksomheden skal opfylde under rådgivningen, herunder i forhold til Arbejdstilsynets kontrol og betaling af gebyr, mv. Det fremgår af 6, i samme bekendtgørelse, at en rådgivningsvirksomhed skal have rådgivere, der inden for det eller de områder, som autorisationen omfatter, har gennemført en relevant uddannelse af mindst 3 års varighed eller har opnået tilsvarende uddannelsesmæssige kvalifikationer. Rådgivningsvirksomheden skal sikre, at rådgivernes kvalifikationer følger udviklingen i viden om arbejdsmiljø samt om den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Dette skal ske ved hjælp af en kompetenceudviklingsplan. Det fremgår af 7, i samme bekendtgørelse, at en rådgivningsvirksomhed skal have rådgivere, der inden for det eller de områder, som autorisationen omfatter, har mindst 2 års erfaring med rådgivning af virksomheder i forbindelse med konkrete arbejdsmiljøproblemer. Denne erfaring skal være opnået inden for de seneste 5 år. Erfaringen skal omfatte arbejdsmiljøfaglig rådgivning, dvs. erfaring med at udføre konkret rådgivning om forebyggelse og forbedring af virksomheders arbejdsmiljø inden for det eller de områder, som den pågældende rådgivningsvirksomhed er autoriseret inden for. Erfaringen skal endvidere omfatte rådgivning om at styrke, systematisere og effektivisere virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde, herunder arbejde med arbejdspladsvurdering, arbejdsmiljøorganisation og lignende. Det fremgår af 13, i samme bekendtgørelse, at autorisation meddeles af Arbejdstilsynet efter ansøgning og gælder i 4 år. Ansøgning om autorisation sendes til Arbejdstilsynet og skal indeholde følgende oplysninger: 1. dokumentation for opfyldelse af kompetencekravene for ansøgers rådgivere eller samarbejdspartnere, 2. kopi af eventuel aftale om samarbejde med andre rådgivningsvirksomheder m.v. og 3. dokumentation for rådgivningsvirksomhedens kvalitetssikringsprocedurer. Det fremgår af 14, i samme bekendtgørelse, at autorisation er betinget af, at ansøgeren opfylder betingelserne efter reglerne. 5

6 Opfylder ansøgeren ikke fuldt ud betingelserne, kan autorisationen meddeles på nærmere bestemte vilkår. Det fremgår af 16, i bekendtgørelsen, at rådgivningsvirksomheden skal meddele Arbejdstilsynet, hvis der sker ændringer i betingelserne for autorisationen. Det fremgår af 21, i samme bekendtgørelse, at rådgivningsvirksomheden skal betale gebyr til Arbejdstilsynet for den tid, der bruges til vurdering af, om virksomheden opfylder betingelserne for at blive autoriseret, og for kontrol af, om betingelserne fortsat er til stede, og for fornyelse af autorisationen. Rådgivningsvirksomheden skal betale gebyr for den tid, der bruges til behandling af sagen. Dette gælder, uanset om der meddeles afslag, eller ansøgningen trækkes, efter behandling af sagen er påbegyndt. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse, således at virksomheden meddeltes afslag på ansøgning om autorisation til at rådgive om arbejdsmiljø på det psykosociale område, for så vidt angår en ansat med et fireårigt uddannelsesforløb på Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling og et tre årigt forløb hos ISTDP. Nævnet oplyste, at ville behandle virksomhedens klage over Arbejdstilsynets afslag på autorisation til yderligere 2 medarbejdere på det psykosociale område, hvis virksomheden fortsat ønsker at klage over dette afslag. Nævnet vurderede, at de to uddannelser ikke indholdsmæssigt lever op til kravet om relevant uddannelse i forhold til rådgivning om arbejdsmiljø på det psykosociale område på en arbejdsplads til brug for efterkommelse af rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet. Nævnet vurderede endvidere, at den ansattes sygeplejerskeuddannelse heller ikke indholdsmæssigt lever op til kravet om relevant uddannelse i forhold til rådgivning om arbejdsmiljø på det psykosociale område på en arbejdsplads til brug for efterkommelse af rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet. Nævnet lagde herved vægt på, at de to uddannelser i høj grad er individorienteret og ikke i tilstrækkelig grad indeholder elementer, der relaterer sig til arbejdsmiljøfaglige emner på det psykosociale område. Nævnet lagde i denne forbindelse vægt på Arbejdstilsynets eksterne konsulents vurdering af uddannelsen. Nævnet var opmærksom på, at virksomheden i klagen har anført, at virksomheden desuden ønsker at klage over afslag på autorisation til yderligere 2 medarbejdere på det psykosociale område, hvis virksomheden havde haft tiden hertil, hvilket ikke var tilfældet på grund af den korte klagefrist. 6

7 Nævnet fandt, at virksomheden vil kunne klage over også denne del af Arbejdstilsynets afgørelse, da virksomheden har gjort opmærksom herpå inden for klagefristen. Hvis virksomheden fortsat ønsker at klage over afslag på autorisation til yderligere 2 medarbejdere på det psykosociale område, bad nævnet om, at virksomheden gør opmærksom herpå overfor Arbejdstilsynet. Nævnet bemærkede til klagen, at nævnet ikke finder, at oplysningerne fra virksomheden og korrespondancen mellem denne og uddannelsesinstitutionen kan begrunde en ændret afgørelse. Nævnet bemærkede desuden, at der i den nye bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet, der trådte i kraft den 1. februar 2013, er sket en skærpelse af kravet til den ansattes uddannelsesmæssige baggrund, idet der nu er krav om, at rådgiveren skal have en relevant uddannelse af mindst 3 års varighed eller have opnået tilsvarende uddannelsesmæssige kvalifikationer. I den tidligere bekendtgørelse var der alene krav om, at rådgiveren skulle havde enten en teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse af mindst 3 års varighed eller have opnået tilsvarende kvalifikationer. Nævnet bemærkede yderligere, at Arbejdstilsynet har oplyst, at den eksterne konsulent, som Arbejdstilsynet benytter ved vurderingen af forskellige uddannelser i disse sager, ikke selv er autoriseret til at rådgive om arbejdsmiljø på det psykosociale område. Nævnet afgørelse blev truffet af et enigt nævn (j.nr og ). Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om at sikre forsvarlig adgangs- og transportvej til et arbejdsområde på en byggeplads Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om straks at sikre forsvarlig adgangsog transportvej til arbejdsområdet i bygningen, idet det ikke var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig for de ansatte at anvende adgangs- og transportvejen til bygningen, da en adgangs- og transportvej ikke var ryddet for sne og is, og ikke var holdt fri for materialer eller genstande, som kunne være til fare for færdslen. Arbejdstilsynet konstaterede på en byggeplads, at adgangs- og transportvejen til en bygning ikke var ryddet for sne og is, og ikke var holdt fri for materialer eller genstande, som kunne være til fare for færdslen. Fra terræn og over på et terrændæk var der lagt en jernkøreplade ud, og der var lagt vintermåtter ud. Der lå et kabel, brædder og andet på adgangs- og transportvejen. De ansatte anvendte adgangs- og transportvejen over en is- og sneglat jernplade, samt vintermåtterne, når de skulle transportere mørtel til arbejdsområdet. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. 7

8 Det fremgår af 46, stk. 2, i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde, at færdselsveje og -arealer skal holdes jævne og fri for materialer eller genstande, der kan være til fare for færdslen. Skakter, huller o.l. skal overdækkes eller afspærres. Det fremgår af 59, stk pkt., i samme bekendtgørelse, at der på byggepladsen skal være orden og ryddelighed, så forholdene til stadighed er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Det skal herunder navnlig iagttages, at veje, færdselsarealer og arbejdssteder holdes fri for spild o.l. samt ryddes og gruses ved sne og frost. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om straks at sikre forsvarlig adgangs- og transportvej til arbejdsområdet i bygningen, idet nævnet fandt, at det ikke var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig for de ansatte at anvende adgangs- og transportvejen til bygningen. Nævnet lagde herved vægt på, at Arbejdstilsynet ved et tilsynsbesøg konstaterede, at adgangs- og transportvejen til bygningen ikke var ryddet for sne og is, og ikke var holdt fri for materialer eller genstande, som kunne være til fare for færdslen. Nævnet lagde desuden vægt på, at de ansatte anvendte adgangs- og transportvejen over en is- og sneglat jernplade samt vintermåtter, når de skulle transportere mørtel til arbejdsområdet. Nævnet lagde endvidere vægt på, at vintermåtterne var sneglatte. Nævnet lagde endeligt vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at der lå et kabel, brædder og andet på adgangs- og transportvejen. Nævnet afgørelse er truffet af et enigt nævn (j.nr ). Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at sikre, at ansatte ikke udsættes for unødig sundhedsskadelig forurening fra CO 2 svejsning Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre ansatte mod svejserøg fra en kuldioxidsvejser, da det blev oplyst, at svejseværket bruges til små reparationer, og at arbejdet altid foregår i en portåbning, hvor der er gennemtræk til den modsatte gavl, hvor der er en lille port. Ved et tilsynsbesøg på en virksomhed konstaterede Arbejdstilsynet, at der på gulvet ved en port i virksomhedens hal stod en kuldioxidsvejser. En af virksomhedens ansatte oplyste, at kuldioxidsvejseren i virksomhedens hal anvendes til små svejseopgaver. På forespørgsel om der var udsugning eller andre foranstaltninger, der kunne bortlede den sundhedsskadelige svejserøg under svejseprocessen, blev det oplyst, at man så vidt muligt stod udenfor og foretog svejsningen. 8

9 Virksomhedens ejer bekræftede, at svejseværket bruges til små reparationer, og at arbejdet altid foregår i portåbningen, hvor der er gennemtræk til den modsatte gavl, hvor der er en lille port. På den baggrund afgav Arbejdstilsynet påbud om, at virksomheden straks skulle sikre de ansatte mod unødig udsættelse for sundhedsskadelige afdunstninger under svejsning med kuldioxidsvejser. Virksomheden klagede over påbuddet og anførte blandt andet anført, at arbejdet med kuldioxidsvejseren altid foregår i portåbningen, og at der er gennemtræk fra den modsatte gavl, hvor der også er en lille port, ligesom at kuldioxidsvejseren kun anvendes af og til og alene til små reparationer, hvorfor klager stiller sig uforstående over for et påbud om udsugning. Virksomheden anførte desuden, at det var ubehageligt, at der blev foretaget tilsynsbesøg på adressen, som også er klagers private adresse, mens hverken han selv eller den daglige leder var til stede. Regler Det fremgår af 38, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 77, i samme lov, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist. Det fremgår af 16, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås. Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud, således at virksomheden straks skulle sikre, at ansatte ikke udsættes for unødig sundhedsskadelige afdunstninger under svejsning med kuldioxidsvejser. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget af en af virksomhedens ansatte fik oplyst, at den kuldioxidsvejser, som stod på gulvet ved porten i virksomhedens hal, anvendes til små svejseopgaver. Nævnet lagde herved vægt på, at det på forespørgsel om udsugning eller andre foranstaltninger, der kunne bortlede den sundhedsskadelige svejserøg under svejseprocessen blev oplyst, at man så vidt muligt stod udenfor og foretog svejsningen. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at virksomhedens ejer har bekræftet, at svejseværket bruges til små reparationer, og at arbejdet altid foregår i portåbningen, hvor der er gennemtræk til den modsatte gavl, hvor der er en lille port. Nævnet bemærkede til klagen, at gennemtræk mellem to gavle ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at operatøren ikke unødigt udsættes for svejserøg, da svejserøgen herved når operatøren indåndingszone under svejsning. 9

10 Ved svejsning med kuldioxidsvejser udvikles svejserøg, der anses for at være kræftfremkaldende, hvorfor nævnet finder, at selv små opgaver ved en tilbagevendende arbejdsproces udsætter den ansatte for en unødig påvirkning. Nævnet bemærkede endelig, at en klage over den måde Arbejdstilsynet udfører sit arbejde på ligger uden for nævnets kompetence, men kan indbringes for direktøren for Arbejdstilsynet med klageadgang til Beskæftigelsesministeriet. Nævnets afgørelse blev truffet af et enigt nævn (J.nr ). Sag nr. 5: Påbud om at etablere en arbejdsmiljøorganisation sendt tilbage til Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøklagenævnet sendte påbud om, at en virksomhed skulle etablere en arbejdsmiljøorganisation tilbage til Arbejdstilsynet, da sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal etablere en arbejdsmiljøorganisation. Ved et tilsynsbesøg på en virksomhed fik Arbejdstilsynet oplyst, at virksomheden ikke havde etableret en arbejdsmiljøorganisation. Det blev oplyst, at der er cirka 300 ansatte i virksomheden, som er ansat under BPA (Borgerstyret Personlig Assistent) ordningen. Arbejdstilsynet afgav påbud om, at virksomheden skulle etablere en arbejdsmiljøorganisation, da der er tale om en virksomhed med 35 eller flere ansatte. Regler Det fremgår af 6 b, i arbejdsmiljøloven, at i virksomheder med 35 eller flere ansatte skal samarbejdet organiseres således, at der oprettes en arbejdsmiljøorganisation med følgende to niveauer: 1) En eller flere grupper varetager de daglige opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. En gruppe består af 1 udpeget arbejdsleder og 1 valgt arbejdsmiljørepræsentant. 2) Et eller flere udvalg varetager de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. Er der i virksomheden oprettet en eller to grupper efter nr. 1, består udvalget af gruppens eller gruppernes medlemmer. Er der oprettet mere end to grupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne mellem sig 2 medlemmer og arbejdslederne i grupperne mellem sig 2 medlemmer til udvalget. Formandskabet i et udvalg varetages af arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne. Det fremgår af 15, i samme lov, at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Der henvises her særlig til reglerne om arbejdets udførelse, indretning af arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler m.v. og stoffer og materialer. Det fremgår af 26, i samme lov, at arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som han 10

11 leder. Han skal herunder påse, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt. Bliver arbejdslederen bekendt med fejl eller mangler, som kan medføre fare for ulykker eller sygdom, skal han sørge for at afværge faren. Kan faren ikke afværges ved hans indgriben på stedet, skal han straks gøre arbejdsgiveren bekendt med forholdet. Det fremgår af 6, stk. 1, i bekendtgørelsen som samarbejde om sikkerhed og sundhed, at i virksomheder med 10 eller flere ansatte skal samarbejde om sikkerhed og sundhed foregå i en arbejdsmiljøorganisation. Det fremgår af 12, i samme bekendtgørelse, at i virksomheder med 35 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer bestående af 1) 1 niveau med en eller flere arbejdsmiljøgrupper og 2) 1 niveau med et eller flere arbejdsmiljøudvalg. En arbejdsmiljøgruppe består af 1 udpeget arbejdsleder og 1 valgt arbejdsmiljørepræsentant. Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant som formand. Formanden skal kunne handle på arbejdsgiverens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets afgørelse med påbud om, at virksomheden skal etablere en arbejdsmiljøorganisation, idet et flertal af nævnets medlemmer ikke fandt sagen tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal etablere en arbejdsmiljøorganisation. Flertallet vurderede, at der mangler oplysninger, om de handicappede borgere tilrettelægger hjælpernes arbejde og har den reelle indflydelse på hjælpernes arbejdsmiljøforhold, således at arbejdsgiveransvaret efter arbejdsmiljølovens regler efter en konkret vurdering fortsat påhviler borgeren, uanset om tilskuddet er overført til virksomheden. Flertallet lagde vægt på, at der mangler oplysninger om handicaphjælpernes arbejde i forhold til, om arbejdet har karakter af professionel pleje omfattet af arbejdsmiljøloven. Flertallet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet alene har lagt vægt på, at der er tale om en virksomhed med 35 eller flere ansatte, idet indehaveren af virksomheden oplyste, at der er cirka 300 ansatte i virksomheden, som er ansat under BPA (Borgerstyret Personlig Assistent) ordningen. Flertallet lagde endvidere vægt på, at det fremgår af Socialministeriets vejledning nr. 9 af 15. februar 2011, at såfremt den handicappede som arbejdsleder tilrettelægger hjælpernes arbejde og har den reelle indflydelse på hjælpernes arbejdsmiljøforhold, herunder udøver instruktionsbeføjelsen, så kan arbejdsgiveransvaret efter arbejdsmiljøloven efter en konkret vurdering fortsat påhvile borgeren, uanset om tilskuddet er overført til en forening eller virksomhed. 11

12 Flertallet lagde i den forbindelse vægt på, at det følger af arbejdsmiljølovens regler, at en arbejdsgiver skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nævnet afgørelse blev truffet af et flertal på 7 ud af nævnets 11 medlemmer. Mindretalsudtalelse: Et mindretal på 4 af nævnets 11 medlemmer fandt, at afgørelsen er tilstrækkeligt oplyst, idet det efter arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser ikke er muligt at overdrage arbejdsgiveransvaret til en arbejdsleder. Mindretallet fandt, at når borgeren har overgivet arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed, er det derfor den private virksomhed, der som arbejdsgiver skal sikre arbejdsmiljøet, herunder sørge for at der er en arbejdsmiljøorganisation, som lever op til reglerne. Derudover har handicaphjælpernes arbejde karakter af professionelt arbejde for en arbejdsgiver, hvor de enkelte handicaphjælpere er ansat af virksomheden til at udføre arbejde for bestemte borgere (J.nr ). Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om at forebygge risiko for vold og trusler ved socialt arbejde Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse om at forebygge risiko for vold og trusler ved socialt arbejde, da virksomheden ikke i tilstrækkelig omfang havde forebygget risikoen for vold og trusler om vold, og da de ansatte ikke havde fået den nødvendige oplæring og instruktion. Ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg hos en virksomhed som udfører socialt arbejde, oplyste de ansatte og lederen, at der cirka 3 gange om året forekommer voldsomme episoder med vold og trusler mod de ansatte, og at politiet tilkaldes op til 3 gange om året i forbindelse med vold og trusler. De ansatte og lederen beskrev de konkrete episoder med vold og trusler mod de ansatte, blandt andet en episode, hvor en ansat blev slået af en gadesælger, som råbte af en kollega. De ansatte og lederen oplyste, at det er op til den enkelte ansatte at vurdere fra situation til situation, om den ansatte skal gå ind i en situation. Det fremgik af virksomhedens politik for forebyggelse af vold og trusler, at Episoder skal [ ] så vidt det er muligt forsøges løst af medarbejdere og frivillige, og at en kollega i en truende situation altid bakkes [ ] op og kommes til undsætning. Det blev oplyst, at ingen af de ansatte er oplært i konflikthåndtering eller lignende i forbindelse med arbejdet, og at en nyansat vikar på tilsynstidspunktet ikke var blevet instrueret i psykisk førstehjælp eller voldsforbyggende retningslinjer. Virksomheden havde ikke en definition af, hvad der hos virksomheden betragtes som vold eller trusler om vold. 12

13 Der laves situationsrapporter ved episoder med vold og trusler, men at lederen oplyste, at indimellem glemmer vi at lave situationsrapporter ved de mindre episoder med fx trusler. Arbejdstilsynet afgav påbud om, at virksomheden skulle forebygge risiko for vold og trusler i arbejdet, herunder sikre nødvendig og tilstrækkelig oplæring og instruktion i voldsforebyggende retningslinjer. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, som er nævnt i bilaget til bekendtgørelsen. Det fremgår af 7, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Det fremgår af 18, i samme bekendtgørelse, at arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde. Der skal gives oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde, herunder om arbejdsmedicinske undersøgelser, den ansatte har adgang til. Oplæring og instruktion skal navnlig ske i forbindelse med: 1) ansættelsen, 2) forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaverne, 3) indførelse eller ændring af arbejdsudstyr og 4) indførelse af ny teknologi. Den nævnte oplæring og instruktion skal tilpasses udviklingen, herunder forekomsten af nye faremomenter, og skal om nødvendigt gentages regelmæssigt. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse, således at virksomheden skulle forebygge risiko for vold og trusler i arbejdet, idet nævnet vurderer, at virksomheden ikke i tilstrækkelig omfang havde forebygget risikoen for vold og trusler om vold. Nævnet vurderede, at de ansatte ikke har fået den nødvendige oplæring og instruktion, så de har mulighed for at begrænse alvorligheden af voldsepisoder og håndtere dem bedst muligt. Nævnet lagde vægt på, at der foreligger en risiko for vold mod de ansatte, idet de ansatte og lederen har oplyst, at der cirka 3 gange om året forekommer voldsomme episoder med vold og trusler mod de ansatte, og at politiet tilkaldes op til 3 gange om året i forbindelse med vold og trusler. 13

14 Nævnet lagde hertil vægt på, at de ansatte og lederen har beskrevet konkrete episoder med vold og trusler mod de ansatte, blandt andet en episode, hvor en ansat blev slået af en borger, som råbte af en kollega. Nævnet lagde desuden vægt på, at de ansatte ikke har fået en tilstrækkelig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at de ansatte og lederen havde oplyst, at det er op til den enkelte ansatte at vurdere fra situation til situation, om den ansatte skal gå ind i en situation. Nævnet lagde videre vægt på, at ingen af de ansatte er oplært i konflikthåndtering eller lignende i forbindelse med arbejdet, og at en nyansat vikar på tilsynstidspunktet ikke var blevet instrueret i psykisk førstehjælp eller voldsforbyggende retningslinjer. Nævnets afgørelse blev truffet af et enigt nævn (J.nr ). Sag nr. 7: Fastholdelse af afgørelse om at en hviletidsaftale mellem en virksomhed og medarbejderne ikke er gyldig, og at der ikke kan dispenseres fra reglerne om hviletid Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse om, at en aftale om hviletid mellem en virksomhed og virksomhedens medarbejdere ikke var gyldig, og at der ikke kan dispenseres fra hviletidsreglerne, idet aftalen ikke var indgået med en lønmodtagerorganisation, og der ikke var tale om sådanne særlige arbejdsformer, der gjorde en fravigelse fra reglerne nødvendig, og fordi arbejdet efter dets art ikke var uopsættelig. En virksomhed, som udførte 24 timers vagter hos handicappede, ønskede at fravige arbejdsmiljølovens regel om, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer, og havde derfor lavet en hviletidsaftale mellem virksomheden og de ansatte på virksomheden. Arbejdstilsynet traf afgørelse om, at aftalen mellem virksomheden og medarbejderne på virksomheden ikke er gyldig, og at der ikke kan dispenseres fra hviletidsreglerne. Virksomheden partsrepræsentant klagede over begge afgørelser. Regler Det fremgår af 50, i arbejdsmiljøloven, at arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Hvileperioden kan nedsættes til 8 timer ved holdskifte i virksomheder, der arbejder i holddrift, når det ikke er muligt at holde den daglige eller ugentlige hviletid mellem afslutningen af det ene holds arbejde og begyndelsen af det andet holds arbejde, og landbrugsarbejde indtil 30 dage i et kalenderår. 14

15 Det fremgår af 51, i samme lov, at inden for hver periode på 7 døgn skal de ansatte have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden. Ved arbejde med pasning af mennesker, dyr og planter samt ved arbejde, der er nødvendigt for at bevare værdier, kan det ugentlige fridøgn udskydes og erstattes af tilsvarende frihed senere, når det er nødvendigt af beskyttelseshensyn eller for at sikre kontinuerlige ydelser eller vedvarende produktion. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Det fremgår af 3 og 4, i bekendtgørelsen om hviletid og fridøgn at arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Inden for hver periode på 7 døgn skal de ansatte have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden. Det fremgår af 5, i samme bekendtgørelse, at 3 og 4 kan fraviges i nødvendigt omfang, når naturomstændigheder, ulykker, maskinsammenbrud eller lignende uforudsete begivenheder forstyrrer eller har forstyrret den regelmæssige drift af virksomheden. Fravigelsen skal noteres i tilsynsbogen eller anden tilsvarende dokumentation. Det fremgår af 19, i samme bekendtgørelse, at vedkommende arbejdsgiverpart og lønmodtagerorganisation kan aftale, at den daglige hvileperiode i et begrænset omfang kan udskydes eller nedsættes til 8 timer. De nævnte parter kan endvidere aftale, at den daglige hvileperiode ved rådighedstjeneste kan udskydes eller nedsættes til 8 timer, og at hvileperioden kan ligge i rådighedstjenestetiden. Det fremgår af 20, i samme bekendtgørelse, at vedkommende arbejdsgiverpart og lønmodtagerorganisation kan aftale, at det ugentlige fridøgn kan omlægges. Der må dog ikke være mere end 12 døgn mellem 2 fridøgn. Fridøgnene bør endvidere så vidt muligt lægges i sammenhæng og således, at mindst det ene døgn ligger i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Det fremgår af 21, i samme bekendtgørelse, at vedkommende arbejdsgiverpart og lønmodtagerorganisation kan aftale, at reglerne om hvileperiode og fridøgn fraviges i videre omfang end nævnt i 19 og 20. Sådanne aftaler er kun gyldige, hvis de godkendes af direktøren for Arbejdstilsynet. Det fremgår af 33, i samme bekendtgørelse, at Direktøren for Arbejdstilsynet inden for former for arbejde, som er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen, kan tillade fravigelse fra 3 og 4, når det er foreneligt med Rådets direktiv 93/104/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, og 1) arbejdets udførelse efter dets art ikke kan opsættes, eller 2) særlige arbejdsformer gør en fravigelse nødvendig. 15

16 Det fremgår af bekendtgørelsens bilag om former for arbejde hvor der kan ske fravigelser fra 3 eller 4, at der drejer sig om: 1. Aktiviteter, der er kendetegnet ved afstand mellem arbejdstagerens arbejdssted og bopæl eller ved afstand mellem arbejdstagerens forskellige arbejdssteder. 2. Vagt-, overvågnings- og døgnaktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at beskytte goder og personer, fx når der er tale om vagter, portnere eller vagtselskaber. 3. Aktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at sikre kontinuerlige ydelser eller vedvarende produktion, fx når der er tale om a) modtagelse, behandling og/eller pleje på hospitaler eller lignende institutioner, herunder aktiviteter, der udøves af læger under uddannelse, døgninstitutioner og plejehjem samt fængsler, b) personale beskæftiget i havne eller lufthavne, c) presse, radio, fjernsyn, filmproduktion, postvæsen og telekommunikation, ambulancetjeneste, brandvæsen og civilbeskyttelse, d) gas-, vand- og elektricitetsforsyning, renovationsvæsen og forbrændingsanlæg, e) industrier, hvis arbejdsproces af tekniske grunde ikke kan afbrydes, f) forsknings- og udviklingsaktiviteter, g) landbrug, skovbrug og gartneri, h) arbejdstagere, der er beskæftiget med rutebefordring af passagerer i byer. 4. Aktiviteter, hvor der opstår forudsigeligt ekstraarbejde, fx inden for a) landbrug, skovbrug og gartneri, b) turisterhverv, c) postvæsen. 5. Følgende aktiviteter i jernbanetransportsektoren a) lejlighedsvise aktiviteter, b) aktiviteter, som udøves om bord på tog, c) aktiviteter, der er forbundet med jernbanernes faste transporttider, og som skal sikre en flydende og planmæssig jernbanetrafik. 6. Aktiviteter, der er kendetegnet ved flere kortere arbejdsperioder i løbet af dagen, fx rengøringsarbejde. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse om, at aftalen om hviletid mellem virksomheden og medarbejderne ikke er gyldig. Nævnet fastholdt desuden Arbejdstilsynets afgørelse om, at der ikke kan dispenseres fra hviletidsreglerne. Nævnet lagde vægt på, at aftalen ikke indgået med en lønmodtagerorganisation, da den er indgået mellem virksomheden og medarbejderne. 16

17 Nævnet lagde desuden vægt på, at der ved arbejdet på virksomheden ikke er tale om sådanne særlige arbejdsformer, der gør en fravigelse af bestemmelserne om hvileperiode og hviledøgn nødvendig, samt at arbejdets udførelse på virksomheden efter dets art ikke er uopsættelig. Nævnet lagde hertil vægt på, at arbejdet ikke anses så uopsætteligt, at det generelt er nødvendigt med 24-timers vagter, samt at der ikke er tale om så særlige arbejdsformer, at en fravigelse er nødvendig, idet virksomhedens opgaver også vil kunne varetages, hvis de ansatte har kortere vagter. Nævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (J.nr og ). Sag nr. 8: Påbud om at sikre tilstrækkelig udsugning fra robotsvejser sendt tilbage til Arbejdstilsynet til ny vurdering Arbejdsmiljøklagenævnet sendte afgørelse om at sikre tilstrækkelig udsugning fra robotsvejser tilbage til Arbejdstilsynet, da sagen ikke var tilstrækkelig oplyst til, at der kunne træffes en afgørelse, da Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde sandsynliggjort, at det eksisterende mekaniske udsugningsanlæg, ikke var tilstrækkeligt i forhold til de faste arbejdspladser. Arbejdstilsynet konstaterede ved et tilsynsbesøg, at en virksomhed havde en robotsvejser, som var placeret i virksomhedens produktionshal, hvor der var faste arbejdspladser på begge sider. Robotsvejseren kørte ikke på tilsynstidspunktet. Der var etableret et gardin til at opfange røgudviklingen på den ene side af robotsvejseren og ikke på den side, hvor emnerne efter robotsvejsningen svejses. Det var et mekaniske udsugningsanlæg etableret i loftet, cirka 8 meter fra robotsvejseren. Arbejdstilsynet traf på den baggrund afgørelse med påbud om, at virksomheden skulle sikre tilstrækkelig udsugning fra robotsvejseren. Virksomhedens partsrepræsentant klagede over påbuddet og oplyste blandt andet at den pågældende arbejdsplads er placeret i en afstand fra robotsvejseren på cirka 12 meter. Regler Det fremgår af 42, stk. 1, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, at arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 35, stk. 1, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, at hvis det ikke kan hindres, at der ved en arbejdsproces sker udvikling af luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige, eller udvikling af røg, ildelugt eller anden generende luftforurening, skal der etableres en mekanisk udsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles. 17

18 Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets afgørelse, således at virksomheden skulle sikre tilstrækkelig udsugning fra robotsvejseren, idet nævnet fandt, at sagen ikke var tilstrækkelig oplyst til, at der kunne træffes en afgørelse. Nævnet lagde herved vægt på, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort, at det eksisterende mekaniske udsugningsanlæg, ikke var tilstrækkeligt i forhold til de faste arbejdspladser. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at det er oplyst, at den pågældende arbejdsplads er placeret i en afstand fra robotsvejseren på cirka 12 meter. Nævnet lagde desuden vægt på, at robotsvejseren ikke kørte ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg, hvorved Arbejdstilsynet ikke ved selvsyn har konstateret, at det mekaniske anlæg ikke var tilstrækkeligt. Nævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (J.nr ). Sag nr. 9: Fastholdelse af påbud om straks at sikre, at ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler ved løft af paller fra en bil Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse om, at en virksomhed skulle sikre, at de ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler, når de løfter tunge pakker fra bil, idet en af virksomhedens ansatte chauffører leverede en pakke på 50 kg til en kunde og i den forbindelse håndterede pakken som et to -personers løft sammen med kunden. Ved et tilsynsbesøg observerede Arbejdstilsynet, at en af virksomhedens ansatte chauffører leverede en pakke på 50 kg til en kunde. Den ansatte håndterede pakken som et to - personers løft sammen med kunden, og hvor kunden ikke havde kendskab til pakkens vægt, og hvordan chaufføren ønskede, at pakken skulle håndteres fra bilens bagende og ned på en sækkevogn. Den ansatte løftede i underarms afstand til ¾ arms afstand, og den ansatte løftede asymetrisk med vrid i ryggen, med sidebøjning og med vægten lagt på venstre ben, med foroverbøjet ryg ved selve løftet fra bilens bagende og under knæhøjde og med kraftig foroverbøjning af ryggen ved placeringen af pakken på sækkevognen. Der var ikke et egnet teknisk hjælpemiddel til rådighed for den ansatte, idet der alene var en sækkevogn. Arbejdstilsynet optog foto på tilsynstidspunktet. Arbejdstilsynet afgav påbud om, at virksomheden straks skulle sikre, at de ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler, når de løfter tunge pakker fra bil. Virksomheden klagede over påbuddet og anførte blandt andet, at der alene er tale om, at der løftes meget få større pakker, der skal flyttes. Virksomheden anførte desuden, at der er anlagt et nyindrettet distributionscenter, der består af to ens pakkelinjer. Det nye distributionscenter er indrettet efter inddragelse af anerkendte rådgivere. 18

19 Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 3, stk. 1, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at arbejde med manuel håndtering skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 6, i samme bekendtgørelse, at egnede tekniske hjælpemidler skal bruges, når det er muligt og hensigtsmæssigt, og altid når den manuelle transport indebærer fare for sikkerhed eller sundhed. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse om, at virksomheden skal sikre, at de ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler, når de løfter tunge pakker fra bil. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved et tilsynsbesøg observerede, at en af virksomhedens ansatte chauffører leverede en pakke på 50 kg til en kunde. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at den ansatte håndterede pakken som et to - personers løft sammen med kunden, og hvor kunden ikke havde kendskab til pakkens vægt, og hvordan chaufføren ønskede, at pakken skulle håndteres fra bilens bagende og ned på sækkevognen. Nævnet lagde desuden vægt på, at den ansatte løftede i underarms afstand til ¾ arms afstand, og at den ansatte løftede asymmetrisk med vrid i ryggen, med sidebøjning og med vægten lagt på venstre ben, med foroverbøjet ryg ved selve løftet fra bilens bagende og under knæhøjde og med kraftig foroverbøjning af ryggen ved placeringen af pakken på sækkevognen. Nævnet lagde endvidere vægt på, at der ikke var et egnet teknisk hjælpemiddel til rådighed for den ansatte, idet der alene var en sækkevogn. Nævnet fandt, at Arbejdstilsynets foto, optaget på tilsynstidspunktet, understøttede grundlaget for påbuddet. Nævnet bemærkede til klagen, at selv få løft af pakker med en vægt på 50 kg er i strid med arbejdsmiljølovens regler, når der løftes i underarms afstand til ¾ arms afstand, asymmetrisk med vrid i ryggen, med sidebøjning, med kraftig foroverbøjet ryg og under knæhøjde. Der kan ved sådanne løft være risiko for pludseligt opstået skade og dermed risiko på kort sigt. Nævnet bemærkede, at særligt to - personers løft kan være uhensigtsmæssige, idet der er en risiko for uventede belastninger, når to personer løfter sammen. Nævnet bemærke, at et distributionscenter kan være en egnet løsning på det arbejdsmiljøproblem, som Arbejdstilsynet har afgivet påbud om, men at det er tilsynstidspunktet, der er afgørende for, om der skal træffes afgørelse om overtrædelse af reglerne. 19

20 Nævnet bemærkede endelig, at der er metodefrihed til at efterkomme påbuddet, og at virksomheden i den forbindelse kan søge råd og vejledning hos Arbejdstilsynet. Nævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (J.nr og ). Sag nr. 10: Fastholdelse af afgørelse uden påbud om at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen om brug af personlige værnemidler ved afklædning af disse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse uden påbud om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig afklædning af personlige værnemidler, da aftagning af personlige værnemidler ved arbejde med et epoxyprodukt ikke havde været planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Ved undersøgelsen af en arbejdsulykke sket samme dag fik Arbejdstilsynet oplyst, at en ansat i forbindelse med afklædning af personlige værnemidler havde fået et epoxyprodukt i øjnene. Den ansatte havde netop afsluttet arbejdet med produktet og skulle afklæde sine værnemidler. Da den ansatte var ved at afklæde sig handskerne giver disse et svirp, og produktet slynges mod den ansattes ansigt og rammer denne i øjnene. Produktet indeholder epoxyforbindelser og er mærket R 36/38: irriterer øjnene og huden samt S 37/39: Brug egnet beskyttelseshandsker- og briller/ansigtsskærm. Arbejdstilsynet traf afgørelse uden påbud om, at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig afklædning af personlige værnemidler. Regler Det fremgår af 15, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Der henvises her særligt til reglerne om arbejdets udførelse, indretning af arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler m.v. og stoffer og materialer. Det fremgår af 16, i samme lov, at arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det fremgår af 38, stk. 1, i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper. 20

Side 1 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM HVILEPERIODE OG FRIDØGN M.V. 1

Side 1 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM HVILEPERIODE OG FRIDØGN M.V. 1 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Januar 2004 J.nr. APV2112-128236 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM HVILEPERIODE OG FRIDØGN M.V. 1 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser,

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste. Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste. Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode Rådighedstjeneste på arbejdsstedet betragtes ikke som hviletid. Dette gælder, selv om der under rådighedstjenesten ikke

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri Nyhedsbrev nr. 11/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i december 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i december 2016. Nyhedsbrev nr. 11/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i december 2016. Afgørelserne vil kunne læses i

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Side 1 af 8 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 10/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2 Nyhedsbrev nr. 06/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. I dette nyhedsbrev er medtaget

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Hviletid og fridøgn CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 2/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 1/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 11/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 med påbud om

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik Nyhedsbrev nr. 5/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Oplysningerne blev bekræftet af afdelingsleder XXXX.

Oplysningerne blev bekræftet af afdelingsleder XXXX. Bilag 9: Påbud om at sikre at arbejdet med gryder ved komfur kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 8/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 8/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Rammeaftale vedrørende distancearbejde

Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftalen giver mulighed for at indgå frivillige og individuelle aftaler om at arbejde hjemme med arbejdsopgaver, der normalt varetages fra arbejdspladsen. For

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 05/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 6/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 1/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *)

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjort

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 2

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 2 Nyhedsbrev nr. 5/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i maj måned 2015 truffet i alt 66 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 12/2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 13. oktober 2003 Senest revideret: 1. juli 2016 EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 3/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 03/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 5/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte At-intern instruks IN-1-2 Arbejdsmiljøemne: Krav til egenindsats Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Nyhedsbrev nr. 3/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3/2012

Nyhedsbrev nr. 3/2012 Nyhedsbrev nr. 3/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet.

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Nr. 7 Maj 2001 Etablering af sikkerhedsorganisation Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden februar april 2001 behandlet en række sager vedrørende etablering af sikkerhedsorganisation.

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsgiverens ansvar. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015

Arbejdsgiverens ansvar. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015 Arbejdsgiverens ansvar Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015 Arbejdstagerens ansvar Arbejdsmiljølovens 28 Ansatte har en strafbelagt pligt til at medvirke til at arbejdsgivere kan overholde

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn BAR Industri 26. oktober 2016

Oplæring, instruktion og tilsyn BAR Industri 26. oktober 2016 Holger Delfs Arbejdstilsynet Oplæring, instruktion og tilsyn BAR Industri 26. oktober 2016 IDRÆT OG FRILUFTLIV DE TRE ELEMENTER I SIKKERHED GODE GRUNDE TIL AT PRIORITERE OPLÆRING, INSTRUKTION OG TILSYN

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2006 - til og med december 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 3. maj 2016 med påbud om

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet halvårsrapport

Reaktioner fra Arbejdstilsynet halvårsrapport Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: Dato: 29. august 2012 Udarbejdet af: Randi Lagoni E mail: Randi.Lagoni@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631727 Notat Reaktioner fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 13. februar 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 13. februar 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 13. februar 2015 20. januar 2015. Nr. 138. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere 1) I medfør

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 02/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2008 - til og med marts 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø*)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø*) Side 1 af 31 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø*) Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN

Læs mere

Bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet BEK nr 59 af 15/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120215777 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 D. 9. nov. 2010 Arr. Nr. 417, workshop 15 Sara Lundhus Organisationspsykolog ved ALECTIA Program Kl. Aktivitet 13.00 Velkomst, program og præsentation

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere