Referat af ordinær generalforsamling i TG1 23. marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i TG1 23. marts 2010"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i TG1 23. marts 2010 Punkt 1 Valg af dirigent og referent Robert Krogsgaard blev valgt til dirigent og Eyoe til referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovlig. Der er mødt 32 andelshavere, deraf 2 fuldmagter. 6 boliger er ikke repræsenteret. Punkt 2 Bestyrelsens beretning Bo aflagde beretning Vores årlige generalforsamling forløb stille og roligt med fint fremmøde. Robert styrede sædvanen tro slagets gang. Af udestående siden sidste generalforsamling er stadig vores sag med Rafn & søn vedrørende nedsættelse af vores ejendomsskat. Sidste orientering fik vi i dec. 09, hvor vores klage af 7. Aug efter 19 måneders behandling ikke er færdigbehandlet, selv om den oplyste sagsbehandling skulle være 8-12 måneder. Vores interesseliste er skrumpet ind siden vi sidst sås, vi har nu ca. 10 på listen, som desværre nok afspejler den økonomiske situation på ejendomsmarkedet og isæt lånemuligheder for finansiering af en andelsbolig. I den anledning har vi oplevet at bankerne ikke accepterede vores valuarvurdering som retningsvisende for den aktuelle værdi af en bolig, men har vurderet boligen selv via ejendomsmæglerfirma. Alligevel er det lykkedes at få solgt de 2 boliger som har været til salg i foreningen. Den 3. er under skifterettens behandling så her venter vi på en afklaring. Som en følge af ønsket om udlejning af en bolig, blev vi nødt til at kontakte en advokat for udformning af en lejekontrakt som kunne opfylde kravene i vores vedtægter sammenholdt med lejeloven. Vi har fået udskiftet vinduer på 1. sals boliger i efteråret. Det viste sig, at der var råd i vinduerne. Varmeregnskabet er også færdiggjort for sidste år, ifølge kassereren fik de fleste penge tilbage. En henvendelse fra TG2 om at kunne være fælles om vores trailer blev afslået af bestyrelsen, da det ville give problemer med forsikring samt ejerforhold. Igen i år, har vi vores never ending story med hække, hvilket vi vender tilbage til ifølge forslag fra bestyrelsen. Det er glædeligt at kunne fortælle at Gunner og Ella har været gift i 60 år og dermed har holdt diamantbryllup. Et dødsfald har vi desværre også haft, idet Lone Westerdahl afgik ved døden i efteråret. Bestyrelsen har i løbet af året holdt stort set et møde om måneden, hvor alle de ting som rører sig i foreningen bliver drøftet.

2 2 Der har ikke været nogen udskiftning i bestyrelsen, så arbejdet har forløbet helt normalt. Ligesom ingen i bestyrelsen har ønsket at stoppe for indeværende år. Til sidst en varm velkomst til vores 2 nye familier som er flyttet ind i Dams, og Lis og Bents boliger. Til sidst vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige tak for det forløbne år. Formandens beretning blev godkendt. Robert kunne meddele, at Roskilde Kommune nu er i gang med Rafn. TG 2 har fået deres sag behandlet og de har fået penge tilbage. Beretninger fra udvalg FVU - Fælles vedligeholdelses udvalget René: Der er stadig udestående punkter mht murerarbejde i sokler. Fint tømmerarb er udført ifm udskiftning af vinduer. Punkterne på driftsplan blev kort gennemgået. Bl.a. at skurene skal renses og det murede hvide bånd skal males. Nr. 30 har problemer med dør, der ikke kan lukkes. Også nr. 54 har problemer. Forslag om at tømreren skal kigge på vores døre. Ane lise har udskiftet cylinder i hoveddør og spørger om foreningen dækker udgiften. Dette gav anledning til en snak om hvilke udgifter foreningen dækker. Konklusionen blev at låse betaler den enkelte andelshaver. FAU Fælles areal udvalget Birgitte: Det tidligere kompostareal er blevet færdigt. Vores maskiner er blev gjort i stand husk at plæneklippere ikke må efterlades uden benzin. Der er nu et rigtigt godt samarbejde med TG2 om vores fællesområder. Flagstang er sat op ved fælleshuset, men der er problemer med at sætte vimpel op efter flagning. Der savnes lys ved flagstang og tilbud er indhentet, men vi afventer. Nøddehegn er plantet ved kompostareal og petanquebanen. Anja: Krukker ved indgang plantes igen til med forår-, sommer- og vintertema. Der er ryddet op i cykelskur og der er plantet ribs og stikkelsbærbuske. Sorte sække med haveaffald må ikke stilles ved cykelskur, de skal køres til KARA. Der har været holdt efterårsdag med undervisning i pileflet. De flettede kræmmerhuse til fuglefoder er sat op rundt i vores træer. Winnie nr. 10 er indtrådt i udvalget i stedet for Bo nr. 14. Susanne nævnte at børnelegehuset er ved at falde sammen. Udvalget er opmærksom på dette og der vil ske noget. Jens foreslog at petanquebanen blev nedlagt og at der så kom et lag jord, hvor der kunne sås græs. Arealet vil så kunne bruges til lidt af hvert. Festudvalget Theo nævnte at udvalget havde haft 3 arrangementer. Julelys ved indgangen var sat op, de var blevet tændt ved et glöggarrangement og nu var lysene så taget ned. Udvalget arbejder på et sommerarrangement og et efterårsarrangement. FHU Fælles hus udvalget Kirsten nævnte at gulvene er blevet poleret og varme er efterset men virker ikke. Hovedrengøring er sket i år, - nyt koncept virkede! Bookingsystemet fungerer godt. Udvalget fortsætter.

3 3 Punkt 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdifastsættelse, revisionsberetning og godkendelse af årsregnskab og værdifastsættelsen Irene henviste til det omdelte regnskab og beklagede det var kommet sent ud. Regnskabet viste et overskud på 110 tkr i forhold til det budgetterede 50 tkr. Irene gennemgik kort de poster, hvor der var afvigelser ifh til budgettet. Spørgsmål til note 5 om VVS regning. Det var udskiftning af ventiler i varmtvandsbeholder, som foreningen tidligere har besluttet at vedligeholde. Klaus nævnte uoverenstemmelser med tallene i note 3. Robert beklagede og svarede at tallene på side 4 er OK. Ulla spurgte til hvor meget der er henlagt i alt. Det kan ses i note 5 side 4. I år er udskiftning af vinduer eksempelvis betalt med 135 tkr Søren havde kommentarer til huslejefonden. Fonden nedlægges ikke, men vi hensætter ikke til den i år. Det vil vi måske gøre på et senere tidspunkt.. Robert bad forsamlingen bemærke note på forsiden af regnskabet og bad om tilkendegivelse af om bestyrelsen kan få bemyndigelse til at godkende et nyt regnskab, når Fælleshusregnskabet er indarbejdet i vores nuværende. Det har ikke været muligt, at få færdiggjort fælleshusregnskabet pga manglende bilag. Resultatet vil påvirke andelsværdien, men det drejer sig om et meget lille beløb. Regnskabet blev godkendt med 31 for og 1 imod. Nyt regnskab vil blive tilsendt os. Værdifastsættelse Valuarprincippet blev godkendt. Spørgsmål om renteswap blev forklaret af Robert. Swappen påvirker andelsværdien. Der skal foretages ny valuarvurdering i nærmeste fremtid og det vil muligvis ændre andelsværdien. Punkt 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om evt. ændring af boligafgiften Irene nævnte at boligafgiften er uændret. Hybridnettet stiger 11 kr. pr. måned pr. bolig. Og fællesudgifterne stiger for bolig A, B og C med hhv 75 kr., 70 kr. og 54 kr. pr. måned pga stigende ejendomsskat, snerydning og maling af fælleshus. Budgettet blev enstemmigt godkendt. Punkt 5. Indkomne forslag Forslag 1 Opsætning af hegn Forslag: A. Det er tilladt, for egen regning, at nyplante/udskifte hække med bøg / liguster eller erstatte hække med hegn, der følger nedenstående regler:

4 4 1. Højde: Max. 150cm ved forhaver og max. 180 cm. ved baghaver og gavle. 2. Det er tilladt at have stolper, som er højere end hegnet, hvis disse forbindes med overliggere. Stolperne skal måle 75 x 75 eller 100 x Farver: a. Samme farve som på skurerne b. Farver, som er fastlagt af FAU. 4. Typer: a. Beklædning som skure b. Beklædning med vandrette brædder, opsat skiftevis på hver side. B. Nyplantning/udskiftning af hække(bøg eller liguster) skal ske for egen betaling. Begrundelse A: I 2007 vedtog generalforsamlingen at det ikke var tilladt at erstatte hække, som vender mod fællesarealer, med hegn. Bestyrelsen har siden da kunnet konstatere at de nyplantede hække ikke vil gro og at der er flere steder hvor ældre hække ikke vokser mere. Vi kan derfor se frem til at foreningen påtager sig store udgifter, hvis alle dårlige hækplanter skal tages op og forsøges genplantet via et omfattende grave- og evt. drænarbejde. Vi vil derfor bede generalforsamlingen om at tage stilling til, om man vil tillade hegn og udskiftning af hække, som andelshaverne kan opsætte/ændre efter egen regning. Begrundelse B: Som nævnt ovenfor er der store udgifter for foreningen, hvis hækkene skal udskiftes for foreningens regning. Derfor fremsættes forslag om egenbetaling vedr. udskiftning af hække. Dette kan være til bøge- eller ligusterhække, idet bøgehække er mere robuste end ligusterhække, og der vil derfor være en større chance for at disse kan gro steder, hvor ligusterhække ikke vil. Rene gjorde rede for forslaget. Forslag A vedtaget med 28 for 4 undlader at stemme. Forslag 2 Vedtægtsændringer Forslag 1. Ændringer i 3 a. 3, stk. 2 ændres til: Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver.

5 5 Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 15. Konsekvensændringer som følge af ovenstående: Tidligere 3, stk. 2 ændres til 3, stk. 3. Tidligere 3, stk. 3 ændres til 3, stk. 4. Tidligere 3, stk. 4 ændres til 3, stk Ændringer i 6 a. I 6 er der kun foretaget ændringer i stk. 3. Bestemmelsen er ordlydsmæssigt ændret i forhold til den tidligere 6, stk. 3, men den primære ændring er, at der indsættes gebyrmulighed ved udfyldelse af adkomsterklæring omhandlende retsforfølgning. Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæringer til brug for tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning i henhold til andelsboligforeningslovens 4 a, ligesom foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v.. 3. Ændringer i 14 a. Tidligere 14, stk. 1, litra A, ændres til nedenstående 14, stk. 1, litra A. Det er blot de to sidste sætninger i bestemmelsen som er nye. Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Andelenes pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. En andelshaver er uanset den af generalforsamlingen fastsatte pris berettiget til at beregne sig samme pris for andelen i foreningens formue, som han selv lovligt har betalt, jfr. andelsboligforeningslovens regler herom. En eventuel reguleringsklausul i overdragelsesaftalen kan alene godkendes, såfremt der i aftalen er indsat et maksimum for reguleringsbeløbet. Reguleringsklausulens formulering skal godkendes af andelsboligforeningens bestyrelse, og bestyrelsen kan beslutte, at

6 6 klausulen skal oprettes på en standardformular. 4. Ændringer i 15 a. Tidligere 15, stk. 2, ændres til nedenstående 15, stk. 2. Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, udgifter til besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmægler m.m., samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller tvangsauktion. Første del af 15, stk. 3 ændres til nedenstående 15, stk. 3. Overdragelsessummen skal senest 5 hverdage før overtagelsesdagen være indgået på foreningens konto i pengeinstitut. Såfremt overdragelsesaftale indgås mere end 2 uger før overtagelsesdagen, skal køber senest 5 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponere købesummen eller stille standardbankgaranti for denne. Det deponerede/det garanterede beløb skal frigives til andelsboligforeningen senest 5 hverdage før overtagelsesdagen. Anden del af 15, stk. 3 ændres til nedenstående 15, stk. 4. Andelsboligforeningen afregner efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendige beløb til indfrielse af eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. 15, stk. 4 ændres til nedenstående 15, stk. 5. Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter og lignende. Såfremt afregning med erhververens samtykke sker inden overtagelsesdagen, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen. 15, stk. 5 ændres til nedenstående 15, stk. 6. Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen. Erhververen kan kun komme med mangelindsigelser i op til og med 8 dage fra overtagelsesdagen, bortset fra indsigelser vedrørende skjulte mangler. Foreningen skal gøre erhververens og foreningens eventuelle krav gældende overfor sælger senest 14 dage efter overtagelsesdagen.

7 7 Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. 15, stk. 6 ændres til nedenstående 15, stk. 7. Overdragelsessummen med eventuelle fradrag som nævnt i stk. 4-6 skal afregnes senest 20 hverdage efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen. 5. Ændringer i 18 a. I 18, stk. 3 er det henvisningerne som ændres fra 15, stk. 3-6 til 15, stk Endvidere er der i sidste del af bestemmelsen fjernet og eventuelt långivende pengeinstitut. Tidligere 18, stk. 3, ændres til nedenstående 18, stk. 3. Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående stykker berettigede personer finder tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forudgående stykker berettigede personer finder 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra 15 stk. 3-7 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser over for foreningen. b. Tilføj pkt. D i 18, som omfatter dødsfald c. Personer, som af den afdøde over for bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved dennes død. Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen. 6. Ændringer i 19. a. I 19 er der kun ændret i stk. 3. I denne bestemmelse er det blot henvisningerne i stk. 3 som ændres fra 15, stk. 3-6 til 15, stk Tidligere 19, stk. 3, ændres til nedenstående 19, stk. 3. Ved ægtefælles/registreret partners fortsættelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge ægtefæller/registrerede partnere være forpligtet til at lade fortsættende ægtefælle/registrerede partner overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til 19 stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Ved fortsættende ægtefælles/registrerede partners overtagelse gennem ægtefælleskifte finder 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra 15 stk. 3-7 om indbetaling og afregning, idet fortsættende ægtefælle/registrerede partner i disse tilfælde indtræder i tidligere andelshavers forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut.

8 8 Begrundelse: Ovenstående ændringer er indført i ABFs standardvedtægterne, derfor vil bestyrelsen anbefale at disse også indføres i vores. Dog er ovenstående 15 stk.7. ændret i forhold til ABFs standardvedtægter, idet vi foreslår 20 hverdage og ikke 10 hverdage, som ABF anbefaler. Dette gør vi for at få mere tid til færdigbehandling af en hushandel. René begrundede forslaget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Punkt 6. Valg til bestyrelsen Bo og Eyoe blev genvalgt. Punkt 6a Valg til udvalg Carsten ville gerne indtræde i festudvalget. Det er efterfølgende aftalt at Rikke indtræder i stedet for Carsten. Punkt 7. Valg af revisor Robert blev genvalgt. Punkt 8. Eventuelt Forslag fra nr 48 var ikke modtaget i formandens postkasse inden fristens udløb. Birgitte begrundede sit forslag. FAU skal med fordi det er fællesareal. P- problematikken blev drøftet. Maling af fælleshuset. Skal malerfirma hyres eller er der nogen, der vil stå for det. Henrik nr. 66 påtager sig at sørge for at malerarbejdet bliver udført. Rene fortalte om foreningens nyanskaffelse: en kompressor. Den hænger indenfor døren i det røde cykelskur. Ralf bad om at traileren stilles med næsehjulet nede og midterstangen på!! Theo spurgte til aflæsningsproblemerne på det varme vand. Forbruget er meget forskellig fra bolig til bolig. Bestyrelsen arbejder på at finde den rette løsning. En lang snak om varmesystemet i vores boliger. Peter spurgte om ikke det var ved at være tidspunktet, hvor kommunikationen i foreningen kunne foregå pr. mail. Ikke alle har dog mailadresse, men Rene bad om at de, der har, sender deres mailadr til derefter vil bestyrelsen tage stilling til om vi kan kommunikere via mail Robert takkede for god ro og orden. Formanden takkede Robert for god ledelse af generalforsamlingen. For referat Eyoe Kristensen

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup AB ØSTERBO Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB ØSTERBO. Foreningens hjemsted er Krogdalen 47, 2750

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN Marts 2010 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010 Side 1/ 10 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN". 1. Foreningen 1.1. Foreningen er stiftet i juni 1977 som en andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 26.4.2011 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Hybenhaven 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Andelsboligforeningen Ravndalen II. Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ravndalen II. 9310 Vodskov.

Andelsboligforeningen Ravndalen II. Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ravndalen II. 9310 Vodskov. Vedtægter for Andelsboligforeningen Ravndalen II 9310 Vodskov. 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ravndalen II. 1.2 Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. 2 Formål 2.1

Læs mere

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 15. januar 2010 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B /

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. (1.2) Foreningens hjemsted er i Aarhus Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, opføre, eje og

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj

Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj Revideret den 7. april 2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj... 1 VEDTÆGTER for ABF Tippethøj... 4 Navn og hjemsted... 4 Formål...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Revideret i 2010 på grundlag af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations (ABFs) standardvedtægter for andelsboligforeninger i

Læs mere

Vedtægter for A/B Kildevæld

Vedtægter for A/B Kildevæld Vedtægter for A/B Kildevæld 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildevæld. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

15. januar 2010. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse

15. januar 2010. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse 15. januar 2010 ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

Andelsboligforeningen

Andelsboligforeningen Andelsboligforeningen PILELY Vægtens Kvarter 122 164 5220 Odense SØ 19 April 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

ABF - STANDARDVEDTÆGTER

ABF - STANDARDVEDTÆGTER 15. januar 2010 ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i etageejendomme Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

Andelsboligforeningen Antaresvænget www.ab-antares.dk. Vedtægter side 1 Sidst opdateret april 2014

Andelsboligforeningen Antaresvænget www.ab-antares.dk. Vedtægter side 1 Sidst opdateret april 2014 Vedtægter side 1 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Antaresvænget. (1.2) Foreningens hjemsted er i Albertslund kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TRÆGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TRÆGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TRÆGÅRDEN N a v n o g h j e m s t e d 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Trægården. (1.2) Foreningens hjemsted er i Roskilde kommune. F o r m å l 2 (2.1)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B BLIDAHLUND & ESPERANCEGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR A/B BLIDAHLUND & ESPERANCEGÅRDEN VEDTÆGTER FOR A/B BLIDAHLUND & ESPERANCEGÅRDEN Side 2 af 18 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Blidahlund & Esperancegården. (1.2) Foreningens hjemsted er i Gentofte Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtaget på fællesmødet 1/2-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. ab TOMSVÆNGET v/formand John Nielsen Tomsvej 5, 3400 Hillerød www.tomsvaenget.dk mail: ab@tomsvaenget.dk 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Tomsvænget." Foreningens hjemsted

Læs mere

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer.

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer. A B G U N L Ø G Snorresgade 1-3; Gunløgsgade 2-16 Isafjordsgade 10-12; Bergthorasgade 1-11 A/B GUNLØG Formand: Henrik Tingleff Gunløgsgade 14 st. tv. 2300 København S Tlf.: 88 38 86 20 Fax: 32 95 92 20

Læs mere

(Morten) indhenter tilbud på yderligere isolering på for- og bagtrapper samt isolering af kælderloft.

(Morten) indhenter tilbud på yderligere isolering på for- og bagtrapper samt isolering af kælderloft. Bestyrelsesmøde i andelsforeningen - 30. august 2011 Dagsorden: 1. Gennemgang af referat fra sidste møde 2. Energikonsulenten/Energirapporten 3. Gennemgang af foreningens vedtægter 4. Vandskade 5. Gennemgang

Læs mere

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer Vedtægter for Bofællesskabet KILEN 2 Navn og hjemsted 2 Formål 2 Medlemmer 2 Indskud 3 Hæftelse 3 Andel 3 Boligaftale 4 Boligafgift 4 Vedligeholdelse 5 Forandringer 5 Fremleje 6 Husorden 7 Overdragelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ 2. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. A / B Å G A D E 1 3 6 m. fl.

V E D T Æ G T E R F O R. A / B Å G A D E 1 3 6 m. fl. V E D T Æ G T E R F O R A / B Å G A D E 1 3 6 m. fl. beliggende Borups Plads 1-7/ Borups Allé 25-33/ Skotterupgade 16-22 og Ågade 136-144, 2200 København N ÅBENRÅ 31 BOX 63 1002 KØBENHAVN K TLF 33 13 11

Læs mere