Abdominalcentret Centerstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013"

Transkript

1 Abdominalcentret Centerstrategi Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som skal understøtte, at vi opnår de omstillede mål. Strategierne skal virke på alle niveauer på Rigshospitalet og i og på tværs af centre og klinikker. Direktionen har i forlængelse heraf udarbejdet handlingsplaner inden for områderne: Behandling af patienter Forskning Uddannelse (formuleres senere) Produktivitet Arbejdsliv Inden for hvert af disse områder har vi på centerniveau i Abdominalcentret, centerledelsen og klinikledelserne i fællesskab, prioriteret en række indsatsområder, som vi vil arbejde med i de kommende år. Vi mangler at prioritere indsatsen inden for temaet Arbejdsliv, dette vil ske i forlængelse af offentliggørelsen af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen TrivselOP. Der er prioriteret i alt 9 konkrete indsatsområder, som vi ønsker at arbejde særligt med i de kommende år. Disse initiativer er karakteriseret ved at være tværgående i centret dvs at alle initiativerne involverer flere klinikker. Initiativerne skal, hver for sig og samlet, bidrage til, at vi på center- og hospitalsniveau udvikler os i overensstemmelse med de mål og visioner, som er formuleret i Vision Det er forventningen, at handlingsplanerne vil understøtte strategiarbejdet i de enkelte klinikker i Abdominalcentret. Der vil successivt blive gjort status på arbejdet og senest ved udgangen af 2013 skal handlingsplanerne revideres. Centerledelsen Marts

2 Indsatsområder 1. Behandling af patienter Abdominalcentret har udpeget 2 tværgående patientforløb, som vi ønsker at optimere: Diabetespatienter i behandling i centrets klinikker samt transplantationspatienter. 1.1 Tværgående patientforløb: Diabetes Vi ønsker at forbedre kvaliteten i patientforløbene for indlagte diabetespatienter i alle klinikker i Abdominalcentret samt at være førende indenfor behandling af patienter med komplicerede sygdomsforløb hvor diabetes indgår. Vi ønsker at sætte fokus på behandling af disse patienter på tværs i centret og vi vil udnytte ekspertisen fra endokrinologisk klinik, som i samarbejde med nøglepersoner fra andre klinikker, skal optimere, udbrede og implementere viden om den bedst mulige behandling af denne patientkategori. Etablering af en projektorganisation med ressourceperson fra klinik PE for bordenden og nøglepersoner fra andre klinikker Udarbejdelse af projektbeskrivelse (inkl. evt. pilotforløb, basismålinger, gennemgang af PVI mm) Udarbejdelse af patientforløbsbeskrivelser Undervisning Implementeringsplan Profilering af projektet. Succeskriterier PVI er for diabetes er reviderede, kendte og anvendes Færre indlagte patienter med dysreguleret blodsukker. Tidsperspektiv: Projektbeskrivelse forår 2011 og implementering ultimo Tværgående patientforløb: Transplantationer Abdominalcentret ønsker vedvarende at arbejde med at øge kvaliteten i patientforløb for transplantationspatienter i centret. Centrets behandlingstilbud skal være førende i DK og på internationalt niveau. Overordnet sigter vi imod at blive Center of Excellence på transplantationsområdet. Dette skal bl.a. ske ved at arbejde for en international akkreditering af centrets transplantationslæger samt sikre sygeplejersker relevant national og international uddannelse indenfor området. Et samarbejde mellem klinik A, klinik C, klinik D, ANOP og ITA som skal Monitorere kvalitetsmål for patientforløb, fx komplikationer, liggetid, mortalitet mm Beskrive krav, muligheder og økonomi for certificering af transplantationslæger efter europæisk standard Beskrive indhold og niveau for uddannelse af sygeplejersker på transplantationsområdet. 2

3 Evt. opnåelse af international akkreditering på transplantationsområdet 2013 Abdominalcentret anerkendes internationalt som attraktivt uddannelsescenter for andre transplantationslæger og -sygeplejersker Særligt uddannelsestilbud til sygeplejersker igangsat i Forskning Abdominalcentret har samlet en stor forskningsaktivitet. For at leve op til forskningsmålene i RH Vision 2020 ønsker vi generelt at styrke vores forskningsaktivitet og vi ønsker i særlig grad at understøtte de faggrupper og specialer som har behov for hjælp. Vi ønsker endvidere at gøre den igangværende forskning mere synlig for alle medarbejdere i centret. Vi har valgt 3 indsatsområder som alle har det overordnede formål at sikre patienterne en bedre behandling og vi vil styrke og udvikle forskningen, herunder også tilføre ressourcer til området. 2.1 Styrke forskningsindsatsen Det er en målsætning, at alle klinikker i centret har et internationalt højt niveau inden for klinisk forskning og publicerer internationalt. Vi ønsker derfor at rette specielt fokus på udviklingen af forskningen inden for de specialer, hvor et bidrag kan medvirke til at opnå en større og bedre forskningsaktivitet. Der udarbejdes for hver klinik en plan der vurderer og konkretiserer: Klinikkens forskningsmæssige udgangspunkt og potentiale Mulighederne for at rekruttere (interne eller eksterne) kandidater til opslag indenfor specialet Mulighederne for etablering af lærestolsprofessorater hhv. eksternt finansierede professorater samt delestillinger. Forøget antal ph.d. studerende over de kommende to år Øgning i antal artikler i Peer reviewed tidsskrifter i samme periode Klinikkernes udgangspunkt og plan beskrevet 1. juli 2011 Der opslås og besættes årligt 1-2 professorstillinger i ABD Der etableres fra 2012 årligt mindst en (eksternt finansieret) delestilling (50:50). 2.2 Styrke sygeplejeforskningen Sygeplejen i centret skal foregå på et evidensbaseret grundlag, udvikles løbende og struktureret og sygeplejersker fra centret skal udføre og publicere forskning. Der udarbejdes en strategi for forskning i sygepleje i Abdominalcentret Igangværende forskningsaktiviteter afdækkes og synliggøres Opslag af stipendier til projektbeskrivelse til kvalificerede sygeplejespecialister fra centret Der ansættes en post doc. sygeplejerske, adjunkt/lektor som delestilling med et andet center. 3

4 Forskningsstrategien er beskrevet maj 2011 Igangværende forskningsaktiviteter synligt på RH intranet maj 2011 Stipendier opslås i 2011 Post doc. sygeplejerske ansat ultimo 2011 Ph.d. stud. sygeplejerske i centret i Synliggøre Abdominalcentrets forskning Vi ønsker at medvirke til at fremme forskningen i centret bl.a. ved at synliggøre forskningsaktiviteterne for centrets medarbejdere. Det er målet at forskningen i Abdominalcentret bliver kendt internt i centret og bredt på RH, og vi ønsker en større grad af profilering og kommunikation herom bl.a. ved symposier, nyhedsbreve, artikler mv. Der etableres et tværfagligt forskningsnetværk som skal bidrage til at synliggøre centrets forskningsaktiviteter og initiere nye tiltag Der afholdes årligt en symposiedag for centrets medarbejdere. Netværket dannet inden september 2011 Første symposiedag forår Uddannelse Efter- og videreuddannelse af medarbejdere foregår alle steder i centret på et højt fagligt niveau, og vi vil i centerstrategien sikre ensartet, kendt samt bedst uddannelse til alle. 3.1 Kompetenceplan for sygeplejen Sygeplejen i Abdominalcentret skal have et højt estimeret udannelsesniveau og karriereveje for sygeplejersker skal være kendte og synlige. Der udfærdiges en fælles, overordnet kompetencemodel for sygeplejen i Abdominalcentret De kliniske kompetencer beskrives for alle klinikker i centret Der udarbejdes en lønmodel som kan tilknyttes til kompetencemodellen Kompetencemodellen synliggøres i centret og på RH. Kompetencemodellen er beskrevet maj 2011 Næste lønforhandlinger foregår ud fra de i lønmodellen beskrevne kriterier. 4

5 3.2 Ekspertuddannelse for læger og sygeplejersker Abdominalcentret skal have et internationalt anerkendt uddannelsesmiljø som understøtter hospitalets mål for patientbehandling. Abdominalcentret deltager i international udveksling af medarbejdere og ønsker med ekspertuddannelser at sikre uddannelse af nøglepersoner inden for strategisk udvalgte kompetenceområder. Der gennemføres en kortlægning og prioritering af nationale og internationale uddannelser, som kan være relevante for en udvalgt testklinik. Abdominalcentrets klinikker beskriver og prioriterer behov for og ønsker til ekspertuddannelser inden for eget område. Testklinik udpeges april 2011 Kortlægning gennemført september 2011 Prioritering af indsats ultimo 2011 Kortlægning for ABD i øvrigt i 2012 Klinikkernes behov og samarbejdsmuligheder er beskrevet september 2011 Konkrete udvekslingsaftaler etableret fra Produktivitet For at sikre effektiv anvendelse af ressourcer vil vi videreudvikle ledelsesinformationen, så den giver klinikledelserne et hurtigere og mere sikkert overblik samt sætter fokus på aktivitetsregistreringen. 4.1 Økonomistyringsredskaber Vi vil tilpasse økonomistyringsredskaberne til de lokale behov så de bedst muligt understøtter klinikledelserne i at kunne danne sig et hurtigt overblik og i at kunne forestå nødvendige tiltag. Der gennemføres en interviewrunde mhp. at afdække klinikkernes ønsker til videreudvikling af den lokale ledelsesinformation i Abdominalcentret På denne baggrund tilpasses den månedsvise ledelsesinformation fra Data Warehouse og der gennemføres undervisning af sekretærer fra klinikkerne i omsætning af GS oplysninger til lokal ledelsesinformation på klinikniveau. Arbejdsgruppen nedsat marts 2011 Ønskede præsentationer klar juni Fokus på DRG Abdominalcentret ønsker at sikre korrekt DRG kodning. Vi vil intensivere undervisningen i centrets DRG netværksgruppe, så der opnås bedre DRG forståelse og gensidig læring klinikkerne imellem. 5

6 Arbejdet i DRG-netværksgruppen opprioriteres Etablering af relevante undervisningstilbud til gruppen Tilknytning af en GS-ressourceperson til centret DRG ansvarlige læger og sekretærer udarbejder og ajourfører kliniklister over anvendte koder. Færre fejllister Korrekt og tidstro registrering. 5. Arbejdsliv Centerstrategien for arbejdsliv vil tage afsæt i de for centret gennemgående områder der bliver nævnt i TrivselOP i marts

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Januar 2011 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Forskningsstrategi 2011-2015 Grafisk design: Grafik & TV, Koncern Kommunikation Foto: Phillip Drago Jørgensen for Region Hovedstadens Psykiatri

Læs mere

Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015

Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 2 Visioner og mål 2020 Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 Rigshospitalets vision er at blive Danmarks internationale

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret

Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret Juliane Marie Centret Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning på Rigshospitalet Region Hovedstadens

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder

Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Formålet med årsplanen... 5 2 Opgave og mål... 6 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2014 Opgaver, organisering og indsatsområder Tanker Krop Adfærd Følelser Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med årsplanen... 3 2. Opgave og mål... 4 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Nykøbing F. Sygehus. - et moderne akutsygehus

Nykøbing F. Sygehus. - et moderne akutsygehus Nykøbing F. Sygehus - et moderne akutsygehus Mission, vision og strategi 2013-2016 Forord Nykøbing F. Sygehus blev 1. januar 2013 etableret som et selvstændigt akutsygehus med en ny sygehusledelse. Vi

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

Oplæg til model for organisationsudvikling i almen praksis i region Nord

Oplæg til model for organisationsudvikling i almen praksis i region Nord Oplæg til model for organisationsudvikling i almen praksis i region Nord Idé. Praksisudvikling i Region Nord (RN) tænkes understøttet af et projekt, der som grundtanke har at ruste læger i almen praksis

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen 2010 2014 Onkologisk Afdeling R Indholdsfortegnelse Strategi for sygeplejen... 3 Baggrund... 3 Indsatsområder... 4 Uddannelsesmæssige fundament... 4 Uddannelsesniveau...

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri 2008-2011

Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri 2008-2011 Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri 1. Oplæg til strategi og handleplan...2 Indledning... 2 Strategi for rekruttering og fastholdelse... 3 Handleplan,

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier...

Læs mere

Til: Udviklingsplan for Center for HR (CHR) 2014. 1. Indledning

Til: Udviklingsplan for Center for HR (CHR) 2014. 1. Indledning Til: KD Center for HR Region Hovedstaden c/o Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65, opg.10b 2900 Hellerup Telefon 38 66 99 99 Direkte 29805070 Web www.regionh.dk/chr Dato: 25. marts 2014 Udviklingsplan

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere