59 Ansøgning fra Mariagerfjord Vand A/S om kommunegaranti dels på byggekredit og dels på lån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "59 Ansøgning fra Mariagerfjord Vand A/S om kommunegaranti dels på byggekredit og dels på lån"

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 14. marts 2012 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 53 Økonomirapport pr. 29. februar Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2011 til Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2011 til Afskrivninger Provision ved kommunal garantistillelse 58 Lejerbo Hadsund, afdeling 069-0, konvertering af lån 59 Ansøgning fra Mariagerfjord Vand A/S om kommunegaranti dels på byggekredit og dels på lån 60 Magtanvendelse på området Sundhed og Omsorg for Håndtering af underskud på misbrugsområdet i Regionen 62 Praksisudviklingsplan for alment praktiserende læger. 63 Årsberetning 2011 for Handicaprådet 64 Ombygning af fysiklokale på Søndre Skole 65 Flytning af sløjdlokale på Rosendalskolen 66 Energihandlingsplan Parkering ved Rosendalskolen 68 Cykelstiprojekt ved Løgstørvej 69 Endelig vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 17 til Mariagerfjord Kommuneplan offentligt område til et renseanlæg nord for Hadsund 70 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 47/2012 for offentligt område til et renseanlæg nord for Hadsund 71 Endelig vedtagelse til Forslag til Tillæg nr. 19 til Mariagerfjord Kommuneplan Erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden 72 Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 65/2012 for et erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden

2 73 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 til Mariagerfjord Kommuneplan Forslag til Lokalplan 67/2012 for sommerhusområde ved Sellegaardevej i Øster Hurup 75 Oprettelse af midlertidigt udvalg for turisme Lukkede dagsordenpunkter 76 Køb af ejendom 77 Orienteringssager 78 Eventuelt Åbne dagsordenpunkter Ø Økonomirapport pr. 29. februar 2012 Der foreligger følgende økonomirapporter pr. 29. februar 2012 fra Staben Økonomi: Økonomiudvalget - drift og refusion Økonomiudvalget - renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Arbejdsmarked - drift og refusion Børn og Familie - drift og refusion Kultur og Fritid - drift og refusion Sundhed og Omsorg - drift og refusion Teknik og Miljø - drift og refusion. Økonomiudvalget drift og refusion pr Økonomiudvalget hovedkonto 7 og 8 pr Arbejdsmarked drift og refusion pr Børn og Familie drift og refusion pr Kultur og Fritid drift og refusion pr Sundhed og Omsorg drift og refusion pr Teknik og Miljø drift og refusion pr

3 Direktionen indstiller rapporterne til drøftelse S Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2011 til 2012 Resumé I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutning 2011 skal årsregnskabet forelægges Økonomiudvalget den 18. april 2012 og Byrådet den 26. april I marts måned behandles overførsler på fagudvalg og Byråd. Eventuelle mindre korrektioner af overførslerne vil blive foretaget i forbindelse med aflæggelsen af det endelige regnskab for Mariagerfjord Kommune. Driftsoverførsler fra 2011 til 2012 på Økonomiudvalgets område udgør i alt 25,044 mio.kr. Driftsoverførsler rammebevilling 6,135 mio.kr. Driftsoverførsler udenfor rammebevilling 0,271 mio.kr. Projekter -0,557 mio.kr. Trepartsmidler 6,961 mio.kr. Forsikringer 12,234 mio.kr. I alt 25,044 mio.kr. Opgørelse over driftsoverførsler fra alle udvalg udgør ifølge Økonomis opgørelse 27,974 mio.kr. Økonomi Samlede driftsoverførsler 27,974 mio.kr. finansieres af likvide midler. Foreløbige driftsoverførsler fra 2011 til 2012 Økonomiudvalget

4 Samlet driftsoverførsler fra 2011 til rettet Udvalget for Kultur og Fritid, 31. januar 2012, pkt. 12: Det indstilles, at overførsler fra 2011 til 2012 med samlet kr. godkendes Udvalget for Kultur og Fritid, 28. februar 2012, punkt 28: Der søges yderligere overførsler på samlet kr. som vedrører øvrige områder. Udvalget for Arbejdsmarked, 27. februar 2012, pkt. 18: Udvalget anbefaler, at de samlede overførsler fra 2011 til 2012 finansieres af kassebeholdningen. Lone Sondrup var fraværende. Udvalget for Teknik og Miljø, 5. marts 2012, pkt. 65: Anbefales, at de samlede driftsoverførsler på kr. fra 2011 til 2012 finansieres af kassebeholdningen. Udvalget for Sundhed og Omsorg, 5. marts 2012, pkt. 17: Udvalget drøftede overførslerne, og blev orienteret om de tiltag der er på vej, specielt de handleplaner, der er under udarbejdelse på handicapområdet. Udvalget tog orientering og indstilling til efterretning, således at de samlede driftsoverførsler på kr. fra 2011 til 2012 finansieres af kassebeholdningen. Karen Østergaard var fraværende. Udvalget for Børn og Familie, 6. marts 2012, pkt. 29: Økonomichefen deltog i behandlingen af punktet. Der blev redegjort for problemstillingen med de områder, hvor overskridelserne bliver kendt på et meget sent tidspunkt. Udvalget udtrykte utilfredshed med processen, men tog orienteringen til efterretning. Udvalget anbefaler at de samlede driftsoverførsler fra 2011 til 2012 finansieres af kassebeholdningen. Beløbet er beregnet til 13,729 mio. kr. i alt. Herudover anbefales driftoverførslerne og omflytningen på konti indenfor dagtilbudsområdet.

5 S Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2011 til Resumé Som led i afslutningen af regnskabet for 2011 skal der tages stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2011 til På Økonomiudvalgets område kan der overføres -5,315 mio.kr. Samlet overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra alle udvalg udgør iflg. Økonomis opgørelse 61,492 mio.kr. Økonomi Der skal søges tillægsbevilling (anlægsbevilling) til de overførte rådighedsbeløb før projektet igangsættes - i de tilfælde - hvor der ikke tidligere er frigivet rådighedsbeløb (anlægsbevilling). Overførsler i alt 61,492 mio.kr. finansieres ved forbrug af likvide aktiver i 2012 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb samlet fra 2011 til 2012 Anlægsoversigt - Økonomiudvalget 2011 Anlægsoversigt - Teknik og Miljø 2011 Anlægsoversigt - Sundhed og Omsorg 2011 Anlægsoversigt - Kultur og Fritid 2011 Anlægsoversigt - Børn og Familie 2011 Udvalget for Kultur og Fritid, 28. februar 2012, pkt. 29: Godkendes som indstillet. Udvalget for Teknik og Miljø, 5. marts 2012, pkt. 59: Der søges om overførsel af mio. kr. til Sagen videresendes til økonomiudvalg og byråd.

6 Udvalget for Sundhed og Omsorg, 5. marts 2012, pkt. 18: Udvalget anbefaler, at rådighedsbeløbene til anlæg overføres som beskrevet i bilaget. Karen Østergaard var fraværende. Udvalget for Børn og Familie, 6. marts 2012, pkt. 30: Udvalget anbefaler, at uforbrugte rådighedebløb - anlæg for 2011 jvf. bilaget mio kr. overføres S Afskrivninger 2011 Resumé Økonomi har udarbejdet fortegnelse over foretagne afskrivninger i regnskabet 2011 I 2009 er der i alt afskrevet 4,461 mio.kr. I 2010 er der i alt afskrevet 4,757 mio.kr. I 2011 er der i alt afskrevet 3,802 mio.kr. som vedrører følgende områder: Afskrivninger vedr. debitorer 1,946 mio.kr. Afskrivninger vedr. boligindskudslån og Ældreboliger 0,165 mio.kr. Nedskrivning lån handicapbiler 1,612 mio.kr. Nedskrivning lån boligindretning 0,005 mio.kr Regulering af moms for ,062 mio.kr. Afskrivning vedr. Landsbyggefonden 0,133 mio.kr. Øvrige afskrivninger 0,003 mio.kr. I alt afskrivninger 3,802 mio.kr. Økonomi Positive beløb er afskrivninger af tilgodehavender eller optagelse af gæld. Negative beløb er afskrivninger af gæld eller optagelse af tilgodehavender.

7 Afskrivninger 2011 ultimo A Provision ved kommunal garantistillelse Kommunen kan beslutte at yde garantistillelse for låneoptag til boligselskaber, kommunale selskaber, kommunale og private forsyningsvirksomheder, havne og selvejende institutioner. Formålet er at sikre mulighed for lånefinansiering og gode lånevilkår. Imidlertid medfører garantistillelsen også en vis risiko samt administration for kommunen. Flere kommuner har, efter at KL har gjort opmærksom på et notat fra By- og Landsskabsstyrelsen, besluttet at opkræve provision ved kommunal garantistillelse. Pågældende notat fastslår, at kommunerne gerne må opkræve en provision ved garantistillelse (kommunegaranti) for vand- og spildevandsselskaber. Notatet fastslår desuden, at en sådan opkrævning af provision ikke betragtes som en uddeling efter stoploven, og at der dermed ikke efterfølgende bliver modregnet i kommunens bloktilskud. Tidligere afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark og Indenrigsministeriet fastslår, at såfremt en kommune stiller garanti for et privat forsyningsselskab, er det en betingelse, at forsyningsselskabet betaler et vederlag på markedsmæssige vilkår for garantien. I definitionen privat forsyningsselskab kan der både være tale om udskilte forsyningsvirksomheder samt eksempelvis private varmeværker. Som nævnt skal der være tale om en garantiprovision på markedsmæssige vilkår. I september 2010 traf Roskilde Byråd beslutning om at opkræve garantiprovision. Det fremgår af sagsfremstillingen, at Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat har oplyst, at man ved vurdering af markedsrenten vil se det i forhold til sikkerheden for lånets tilbagebetaling samt kommunens faktiske omkostninger. Det vurderes derfor, at en eventuel provision skal fastsættes væsentlig lavere end bankernes standardsats. Gennem Frederikshavn Kommunes behandling af tilsvarende sag er det oplyst, at KL er bekendt med, at der er nogle kommuner, som opkræver en engangsprovision ved afgivelse af

8 kommunegaranti, mens andre kommuner opkræver en løbende garantiprovision af restgælden ultimo året. Esbjerg og Herning Kommuner har valgt at opkræve en engangsprovision på henholdsvis 1 % og 1,5 % af hovedstolen på lånet, som forfalder til betaling i forbindelse med garantistillelsen. I Roskilde Kommune har man besluttet at opkræve 0,5 % årligt i garantiprovision. I Nyborg Kommune har man besluttet at opkræve garantiprovision på 1 % årligt. Begge disse kommuner opkræver løbende garantiprovision. I Brønderslev Kommune er det besluttet løbende at opkræve garantiprovision på 0,75 %. en om at vælge modellen med den løbende provision blev truffet på baggrund af anbefalinger fra kommunens revision, da det er revisionens opfattelse, at der ellers ikke vil være tale om markedsvilkår. Det skal besluttes, hvordan Mariagerfjord Kommune skal forholde sig til fremtidig opkrævning af provision ved afgivelse af kommunegarantier til forsyningsselskaber, herunder hvilken procentsats, der p.t. skal opkræves, og om der skal opkræves en engangsprovision eller en løbende årlig provision. Af det vedlagte bilag fremgår, hvor meget gæld hos forsyningsselskaber, Mariagerfjord Kommune garanterede for ultimo 2011, og hvor meget en garantiprovision på 0,75 % af restgælden (løbende årlig provision) ville have indbragt i indtægt. Endelig bør der tages stilling til, hvorvidt fremtidige kommunegarantier til foreninger og selvejende institutioner mv. også skal omfattes af garantiprovision. Garantier til almennyttigt boligbyggeri og byggeri af ældreboliger kan ikke pålægges provision, da disse garantier er en forudsætning for statslig garanti til boligbyggeri. Ligeledes kan garantiforpligtelser, hvor man hæfter solidarisk, heller ikke pålægges provision det gælder fx Reno Nord og Nordjyllands Trafikselskab. Økonomi Der vedlægges oversigt over aktuelle garantier med opgørelse pr. ultimo Den samlede indtægt på garantiprovisionen vil afhænge af lånenes afvikling og garanti til nye lån., provision ved kommunal garantistillelse Det indstilles, at der med virkning fra 2013 opkræves garantiprovision for så vidt angår de allerede stillede kommunegarantier samt kommende nye garantistillelser, der er givet/gives til forsyningsselskaber, foreninger og selvejende institutioner. Garantiprovisionen foreslås fastsat til p.t. 0,75 % p.a., og opkræves som en løbende årlig provision af restgælden

9 ultimo året forinden garantiprovisionsprocenten vil følge udviklingen i markedsrenten og at der ikke opkræves garantiprovision ved eventuelle garantistillelser for foreninger og selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med eller modtager væsentlige tilskud fra Mariagerfjord Kommune, da det er vurderingen, at en belastning af økonomien hos disse blot vil medføre forøgede ansøgninger om driftstilskud S Lejerbo Hadsund, afdeling 069-0, konvertering af lån Lejerbo, Gl. Køge Landevej 26, 2500 Valby anmoder i brev af 2. februar 2012 på vegne af Lejerbo Hadsund, afdeling om tilladelse til omlægning af eksisterende lån med restgæld kr til et nyt lavere forrentet 23-årigt kontantlån på kr Der er tale om en frivillig konvertering uden provenu og løbetidsforlængelse. Den årlige ydelsesbesparelse er estimeret til kr og vil blive indregnet i afdelingens driftsbudget. Ifølge lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011 om almene boliger m.v., skal udstedelse af pantebreve i forbindelse med konvertering af lån godkendes af kommunalbestyrelsen. Økonomi Har ingen umiddelbar økonomisk betydning for Mariagerfjord Kommune. Økonomi indstiller, at konverteringen godkendes.

10 Ø Ansøgning fra Mariagerfjord Vand A/S om kommunegaranti dels på byggekredit og dels på lån Bestyrelsen for Mariagerfjord Spildevand A/S besluttede i sit møde den 30. januar 2012 at anmode om kommunegaranti for dels en byggekredit og dels for lån. Byggekredit og lån skal anvendes til finansiering af anlægsudgifterne i forbindelse med etablering af nyt renseanlæg med tilhørende ledningsanlæg. Investeringen er estimeret til at udgøre kr i 2012, kr i 2013 og kr i Der er afholdt møde med Kommunekredit og de har tilbudt en byggekredit til lige under 1% og et fastforrentet lån til under 2,5%. Der ønskes således kommunegaranti for byggekredit i 2012 på kr i 2013 på kr og i 2014 på kr Der ønskes endvidere kommunegaranti på lån, idet det forudsættes at lån optages etapevis ved udgangen af hvert regnskabsår. Afdragsperioden forventes at blive 20 år med det nuværende renteniveau. Økonomi Garantien påvirker ikke Mariagerfjord Kommunens låneramme. Økonomi indstiller, at der ydes kommunegaranti for byggekredit på kr i 2012, på kr i 2013 og på kr i Det indstilles endvidere, at der ydes garanti for lån til afløsning af byggekredit i 2012 på kr på kr i 2013 og på kr i 2014.

11 K Magtanvendelse på området Sundhed og Omsorg for 2011 Resumé Fagenheden Sundhed og Omsorg har udarbejdet årsoversigt over de indberettede magtanvendelser på Ældre og Handicap områder i I 2011 har der samlet set været 39 indberetninger om magtanvendelse på 21 beboere. Det største antal ses på Handicapområdet ved den skærmede tilbud Vadgaard, der er for beboere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Årsberetning af magtanvendelse Udvalget for Sundhed og Omsorg, 5. marts 2012, pkt. 19: Udvalget anbefaler, at Byrådet tager indberetningerne til efterretning, idet udvalget udtrykker tilfredshed med det lave antal, når der tages hensyn til, at der på Vadgård er 20 indberetninger. Materialet fremsendes til orientering til Handicapråd og Seniorråd. Karen Østergaard og Jørgen H. Sørensen var fraværende G Håndtering af underskud på misbrugsområdet i Regionen

12 I forbindelse med den kommunale overtagelse af opgaver fra Region Nordjyllands Misbrugscenter, blev det aftalt, at Region Nordjylland fortsat skulle drive et døgntilbud i Vrå. Etableringen af det nye døgntilbud blev politisk godkendt i de otte kommuner, som overtog opgaver fra Misbrugscentret. Tilbuddet blev normeret til 10 behandlingspladser og 2 udredningspladser, som var det daværende forventede behov. I forbindelse med overtagelsen af Misbrugscentrets opgaver pr. 1. maj 2011, tilkendegav de otte kommuner, at de fortsat ønsker et regionalt drevet døgnbehandlingstilbud til alkoholmisbrugere. De respektive kommunalbestyrelser gav efterfølgende tilsagn om, at de vil indgå i et forpligtende samarbejde med regionen i forhold til at løse opgaven med at udbyde et døgnbehandlingstilbud til alkoholmisbrugere. Kommunernes behov har efterfølgende ændret sig i en grad, hvor regionens vurdering er, at der med så begrænset en efterspørgsel ikke er de nødvendige betingelser til stede for at sikre en faglig og økonomisk bæredygtig drift at tilbuddet. På den baggrund indstillede Regionen på møde i Den Administrative Styregruppe på det sociale område den 25. maj 2011, at døgntilbuddet afvikles og lukkes hurtigst muligt. en blev tiltrådt med en anbefaling om, at det underskud, der genereres fra den 1. maj 2011 fordeles med udgangspunkt i de samme principper for underskudsdækning, som blev anvendt ved kommunernes overtagelse af Misbrugscentrets ambulante behandling. Thisted, Aalborg og Morsø var ikke en del af den samarbejdsaftale som blev indgået og skal derfor ikke bidrage ved nedlukningen. De tre kommuner har dog accepteret, at regionens andel dækkes af konsolideringspuljen der er oparbejdet på baggrund af de 11 kommuners brug af sociale tilbud. Afvikling og lukning samt anbefalingen om håndtering af underskuddet blev godkendt i Regionsrådet den 14. juni 2011 og endelig tiltrådt i Kontaktudvalget på møde den 24. juni. Følgende principper lægges til grund for deling af underskuddet på døgntilbuddet i Vrå: De berørte 8 kommuner dækker i fællesskab 70 % af underskuddet. Regionen dækker 30 % af underskuddet Kommunernes andel fordeles således, at 50 % af beløbet fordeles efter befolkningstal og 50 % efter kommunernes forbrug af ydelser i Regionens andel dækkes af den samlede konsolideringspulje vedrørende rammeaftaletilbuddene. Underskuddet for perioden 1. maj 2011 og foråret 2012, hvor sidste medarbejders opsigelsesvarsel udløber, er på til ovenfornævnte fordeling. Regionens andel på 30 % vil udgøre og kommunernes andel på 70 % vil udgøre til fordeling. Håndtering af underskud på døgnbehandlingstilbuddet i Vrå

13 Udvalget for Sundhed og Omsorg, 5. marts 2012, pkt. Udvalget anbefaler til Byrådets godkendelse, at forslag til fordelingsprincipper jfr. sagsbeskrivelse - for afvikling og lukning af Region Nordjyllands døgninstitution Vrå tiltrædes. Karen Østergaard og Jørgen H. Sørensen var fraværende K Praksisudviklingsplan for alment praktiserende læger. Resumé Udkast til praksisplan er udarbejdet af repræsentanter fra almen praksis, kommuner og Primær Sundhed i Region Nordjylland. Planen er sendt i høring og Mariagerfjord Kommune er høringspart. Høringsperioden udløber 28. marts Praksisplanen udarbejdes med det formål at sikre rimelig lægedækning, og at der sker en udvikling af praksissektoren afstemt med andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger, herunder sygehusvæsenet. I Mariagerfjord Kommune er der 26 praktiserende læger 13 solopraksis og 4 kompagniskabspraksis. Gennemsnitsalderen er 54 år 9 praktiserende læger er over 60 år. Der er i øjeblikket ingen ledige ydernumre. Praksisplanen beskriver 4 udfordringer for almenlægeområdet: Rekruttering og lægedækning: Der er 2 dimensioner: Dels uddannelsen af speciallæger i almen medicin, dels hvilken type praksis, som kan omsættes. Det er en tendens til, at det er lettere at få yngre læger til at købe sig ind i praksis med flere andre læger, end at få læger til at overtage solopraksis. Det er de praktiserende læger, som er primære aktører i arbejdet med at etablere lægehuse. Hvis det ikke er muligt kan det blive en opgave, som kommune og region skal gå ind i.

14 Kronikerindsatsen: Der bliver i disse år flere mennesker med kronisk sygdom. Særligt i forhold til denne patientgruppe er det indskrevet i lægernes nye overenskomst, at her forventes det, at den praktiserende læge er proaktiv i behandlingen af patienten. Det er en forskydning i forhold til den tidligere arbejdsdeling mellem sygehus og praktiserende læger. Sammenhængende patientforløb og samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen: Det er en stor udfordring; indlæggelsesforløbene bliver kortere og kommunen overtager en større del af de sundhedsfaglige opgaver. Sundhedsaftalen er redskabet til at planlægge denne indsats. Akutte Sundhedstilbud: Udfordringen er at finde en model for samarbejde og større integration mellem almen praksis/lægevagten, regionens akutberedskab og samarbejde med de kommunale tilbud på området. For nogle patientgrupper er det afgørende, at der er aftaler på plads omkring håndteringen af akutte situationer mellem alment praktiserende læger/lægevagten og den kommunale hjemmepleje. Mariagerfjord Kommune er overordnet enig i betragtningerne i udkast til praksisplan Høringssvar Udvalget for Sundhed og Omsorg, 5. marts 2012, pkt. 25: Udvalget anbefaler høringssvaret til Byrådets godkendelse.. Karen Østergaard og Jørgen H. Sørensen var fraværende K Årsberetning 2011 for Handicaprådet

15 Formanden for Handicaprådet fremsender årsberetning for Årsberetningen er vedlagt dagsordenen. Beretning 2011, Handicaprådet Handicaprådet, 2. februar 2012, pkt. 1: Beretningen godkendt og sendes til samtlige udvalg og Byrådet. Kit Borup og Poul Bergmann var fraværende. For Per Laursen mødte Lone Sondrup. Udvalget for Kultur og fritid, 28. februar 2012, pkt. 27: Orienteringen taget til efterretning. Jens Riise Dalgaard var fraværende. Udvalget for Arbejdsmarked, 27. februar 2012: Årsberetningen tages til efterretning. Lone Sondrup var fraværende. Udvalget for Sundhed og Omsorg, 5. marts 2012, pkt. 26: Udvalget anbefaler, at årsberetningen tages til efterretning. Karen Østergaard og Jørgen H. Sørensen var fraværende. Udvalget for Teknik og Miljø, 5. marts 2012: Godkendt som indstillet. Udvalget for Børn og Familie, 6. marts 2012: Udvalget anbefaler, at årsberetningen tages til efterretning S

16 64. Ombygning af fysiklokale på Søndre Skole Resumé Udvalget for Børn og Familie besluttede i mødet 7. februar 2012, at BYG skulle fremkomme med tilbud på ombygning af fysiklokalet på Søndre Skole. Der foreligger nu et budget for ombygning udarbejdet af BYG. Skolestrukturen medførte at Søndre Skole blev overbygningsskole. Det betyder, at antallet af fysiktimer stiger. Samtidig har udvidelsen af Bymarkskolen betydet, at 10. klassecentert ikke længere kan anvende Bymarkskolen til fysikundervisning. Der er på Søndre Skole i dag et fysiklokale bestående af et laboratorium og et auditorium. Der er efter sommerferien brug for at der er 44 lektioner i laboratoriet. 10. klasse har brug for 6 lektioner. I alt 50 lektioner. 1 lokale kan anvendes i 31 lektioner pr uge. Der er således brug for 2 laboratorier. Alternativt skal auditoriet anvendes til en række klasser. Det vil betyde, at der ikke er mulighed for forsøgsarbejde, hvilket er centralt for fysikundervisningen. Søndre Skole har fremlagt et overslag på en udvidelse med et ekstra laboratotium, i det nuværende auditorium. Dermed vil undervisningsbehovet kunne imødekommes. BYG har på skolechefens foranledning deltaget i ovenstående drøftelser og anbefaler den skitserede løsning. BYG har på denne baggrund uarbejdet følgende budget for ombygningen Tømrerarbejde, malerarbejde og gulvarbejde ,00 kr. El- arbejde incl. mørklægningsgardin for 1 stk. vindue ,00 kr. VVS- arbejde (anslået møde i morgen) ,00 kr. Huller i betondæk (anslået) ,00 kr. Tilbud inventar ,00 kr. Tilbud ventilation ,00 kr. Tilkobling ventilationsanlæg på loftet incl. isolering af rør (anslået) 5.000,00 kr Bygherrerådgivningen ,00 kr. Uforudsete udgifter ,00 kr. Ialt excl. moms ,00 kr. Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler fra puljen til vedligholdelse af skoler på kr

17 Udvalget for Børn og Familie, 6. marts 2012, pkt. 31: Udvalget anbefaler projektet til gennemførelse, herunder, at der gives en tillægsbevilling til det beskrevne projekt på kr. Beløbet foreslås finansieret af de resterende 2 mio. kr., der er afsat til vedligehold af skoler. Beløbet anbefales ligeledes frigivet P Flytning af sløjdlokale på Rosendalskolen Rosendalskolen skal i 2012 bygges til og om med i alt ca. 300 m2 nybygning, 130 m2 ombygning og 700 m2 let byggeri, som flyttes fra Nordre skole til Rosendalskolen. Projektet beløber sig samlet til ca. 7,3 mio. kr. Projektet har spurgt håndværkerne om en pris på flytning af det eksisterende sløjdlokale til en ny placering i det fremtidige lette byggeri, hvilket har flere gavnlige effekter blandt andet: Den nye placering vil flytte lokalet hen til dem, som skal bruge det (mellemtrinnet) Flytning af sløjdlokale vil fremme den afdelingsopdelte skole Sløjds nuværende centrale placering vil kunne udnyttes mere optimalt til klasselokaler m.m. Støj/støv fra lokalet vil blive fjernet fra skolen, elevcafeen og pædagogisk servicecenter Lokalet kommer til at rumme de elever, som der er i en klasse (24 elever efter august 2012, mod de 18 pladser der er i dag) Lokalet er nedslidt og forventes at få AT krav vedrørende støv i lokalet. Rosendalskolen er interesseret i at få gennemført ændringen, og vil gerne bidrage økonomisk til flytningen/ombygningen. Tillægsprisen, som kom ind til licitationen var på kr. Dertil kommer inventar, som skolen har et tilbud fra en leverandør på kr.. Rosendalskolen er indstillet på at bruge kr. af egne midler til projektet, hvilket betyder, at der søges om kr. ekskl. moms. Udvalget for Børn og Familie, 6. marts 2012, pkt. 32:

18 Udvalget anbefaler, at projektet gennemføres, og at der gives en tillægsbevilling på kr. der foreslåes finansieret af de resterende 2. mio. kr der er afsat til vedligehold skoler. Beløbet anbefales ligeledes frigivet P Energihandlingsplan 2012 Resumé Den årlige energiudgift i de kommunale bygninger er faldet med 2,2 mio. kr. (9 %) i de tre år, vi har gennemført energibesparelser. Vi har altså sparet 3 gange målet på 1 % pr. år. I alt er der investeret 9. mio. kr. siden Investeringen vil være tjent hjem på 6 år. Det foreslås at der afsættes 5 mio. kr. til energibesparelser i Mariagerfjord Kommunes energipolitik er vedtaget af udvalget for Teknik og Miljø 10. december Hvert år udarbejdes en redegørelse for resultaterne af den gennemførte indsats. Der er i alt investeret 9. mio. kr. siden Investeringen vil være tjent hjem på 6 år. Desuden er der givet anbefalinger til institutionerne om investering af 7 mio. kr., som vil være tjent hjem på 4 år. Energiforbruget er faldet med 2,2 mio. kr. (9 %) på tre år i de bygninger, der har registreret energiforbrug i hele perioden (bygninger der er opført eller nedlagt i perioden medregnes ikke). Den beregnede besparelse af de tiltag, der er gjort er 1,5 mio. kr. (7 %), altså knap så stor som den målte besparelse. Navnlig renovering og udskiftning af gamle varmeanlæg er årsag til en stor del af besparelsen. I Energiredegørelse for 2011 er redegjort for indsatsen i 2011, og de opnåede resultater Økonomi Det foreslås, at der afsættes 5 mio. kr. til energibesparelser i Det svarer til det beløb, der erfaringsmæssigt kan gennemføres projekter for. Investeringer i energibesparelser kan lånefinansieres uden om lånerammen. Lånet tilbagebetales med 80 % af den årlige besparelse, mens institutionen selv beholder de 20 %.

19 Energiredegørelse for 2011 Det indstilles, at der frigives 5 mio. kr. til investering i energibesparelser i P Parkering ved Rosendalskolen I budgetbemærkningeren til budget 2012 er følgende anført: Som følge af udvidelsen af Rosendalsskolen, arbejdes der videre med etablering af det nødvendige antal parkeringspladser (måske 54) ved Rosendal-hallen til afhjælpning af manglen i området. Udgiften finansieres af engangsbufferen. Rosendalskolen skal i forbindelse med ombygning og udvidelse anlægge min. 45 parkeringsplader, pålagt af bygningsmyndigheden ud fra parkeringsnormen af januar Ved undersøgelse af skolens grund, har det ikke været muligt at finde den fornødne plads på skolens matrikel til parkeringspladserne. En gennemgang af nærområdet har vist, at der er udlagt et areal til parkering ved Rosendalhallen, som vil være ideel. Efter dialog med Park & Trafik samt Rosendalskolen omkring et sandsynligt trafikmønster ved skolen, er et projekt med en afsætningsplads samt parkeringspladser placeret ved Rosendalhallen at anbefale. Park & Trafik vil ligeledes gøre opmærksom på, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage en trafiktælling efter skolestart august 2012, for nøjagtigt at få klarlagt trafikmønstret. Økonomi for etableringen af parkeringspladser, lys, skolesti (m/belægning og lys), nyt slidlag og indtegning af eksisterende parkeringsplads for optimal udnyttelse af arealet samt udvidelse af kryds viser en overslagsmæssig udgift på kr ,- beløbet indeholder udgifter til anlægssum, honorar (intern og ekstern) uforudsete udgifter samt øvrige omkostninger. Udvalget for Børn og Familie, 6. marts 2012, pkt. 42:

20 Udvalget anbefaler, at projektet med parkeringsplads + skolesti + udkørselsforhold ved Døstrupvej (jvf. kortbilag 2) påbegyndes, og at anlægsudgiften på kr gives som tillægsbevilling og frigives. Samtidig iværksættes trafiktælling med henblik på vurdering af tilkørselsforhold, evt. indkørsel ad den røde vej på kortbilaget incl. cykelsti. Udvalget opfordrer til, at der sker et samarbejde med skolen, herunder også adgangen til ADHD afdelingen. Udvalget opfordrer til, at der tages kontakt til køber af plantebæltet, med henblik på tilbagekøb af de første 30 meter P Cykelstiprojekt ved Løgstørvej På baggrund af rådgiverudbud er COWI A/S valgt som totalrådgiver på anlægsprojektet med etablering af en trafiksikker cykelsti langs Løgstørvej inklusiv krydsning af jernbanen. COWI har undersøgt de forskellige krydsningsmuligheder af jernbanen og har fremsendt et notat med beskrivelse af tre forskellige løsninger samt økonomioverslag. Ved gennemgangen af mulighederne og generel eftersyn af broen i 2008 har det vist sig, at det eksisterende brodæk er i dårlig forfatning og står foran en større renovering. Derfor indeholder notatet også betragtninger om en samtidig renovering af den eksisterende bro i forbindelse med etablering af cykelstiprojektet. Samlet set vil en integrering af cykelstierne i et nyt dæk på jernbanebroen allerede på relativ kort sigt vise sig at være den bedste løsning både anlægsmæssigt og driftsmæssigt, men løsningen vil med stor sandsynlighed overstige det afsatte rådighedsbeløb og samtidig give de største trafikale udfordringer i anlægsfasen. På mødet vil notatet og mulighederne blive gennemgået nærmere. På grundlag af COWI's notat bedes udvalget pege på den løsningsmodel, som skal ligge til grund for projektet. Økonomi

21 Anlægsoverslaget lyder oprindeligt på kr., hvoraf et tilsagn fra Cykelstipuljen finansierer kr. og Byrådet har givet anlægsbevilling på kr. Vurdering af stiløsninger Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2012, pkt. 36: Et enigt udvalg finder at løsning tre er den eneste rigtige løsning og fremsender sagen til økonomiudvalget P Endelig vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 17 til Mariagerfjord Kommuneplan offentligt område til et renseanlæg nord for Hadsund Resumé Forslag til Tillæg nr. 17 til Mariagerfjord Kommuneplan har været i offentlig høring i perioden 6. december 2012 til 1. februar Der er ikke kommet indsigelser direkte rettet mod kommuneplantillægget. Forslag til Tillæg nr. 17 til Mariagerfjord Kommuneplan har været i offentlig høring i perioden 6. december 2012 til 1. februar Der er ikke kommet indsigelser direkte rettet mod kommuneplantillægget. Disse har i stedet været rettet mod det tilhørende lokalplanforslag og mod idéen med at centralisere rensningen af spildevand i Mariagerfjord Kommune. Forslag til ændringer af lokalplanen fører til forslag til ændringer af kommuneplantillægget, hvilket er beskrevet i indsigelsesnotatet, som er vedhæftet sagsfremstillingen. Forslag til tillæg nr. 17 Indsigelsesnotat

22 Udvalget for Teknik og Miljø, 5. marts 2012, pkt. 43: Udvalget anbefaler, at forslag til Tillæg nr. 17 til Mariagerfjord Kommuneplan indstilles til Byrådets endelige vedtagelse med følgende ændring i forhold til det offentliggjorte planforslag: muligheden for at opføre administrationsbygningen i en højde på højst 10 meter indarbejdes i kommuneplantillæggets redegørelsesdel under afsnit 2 om kystnærhedszonen. I afsnit 3 "rammer for lokalplanlægning" tilføjes under punktet "bebyggelsens omfang og placering" at der undtagelsesvis også kan opføres bebyggelse i 10 meter P Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 47/2012 for offentligt område til et renseanlæg nord for Hadsund Resumé Forslag til Lokalplan 47/2012 for et offentligt område til et renseanlæg nord for Hadsund har været i offentlig høring i perioden 6. december 2012 til 1. februar Der er indkommet tre indsigelser. I offentlighedsperioden er der indkommet indsigelse fra følgende: Danmarks Naturfredningsforening Hanne Egebjerg, Ålborgvej 82 Mariagerfjord Vand A/S Indsigelserne er behandlet og efterfulgt af Plans kommentarer i vedhæftede indsigelsesnotat. Forslag til Lokalplan Indsigelsesnotat Revideret kortbilag 2

23 Revideret kortbilag 4 fra Mariagerfjord Vand A S Revideret kortbilag 4 fra Mariagerfjord Vand A S Udvalget for Teknik og Miljø, 5. marts 2012, pkt. 44: Udvalget anbefaler, at forslag til Lokalplan 47/2012 for et offentligt område til et renseanlæg nord for Hadsund fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse med følgende ændringer: Der tilføjes en bestemmelse om, at parkeringsarealer skal udføres i armeret græs. Muligheden for at opføre administrationsbygningen i en højde på højst 10 meter indarbejdes i lokalplanens redegørelsesdel under afsnit 4.2 om kystnærhedszonen. Der tilføjes en bestemmelse om at administrationsbygningen skal udføres som lavenergibebyggelse. Der indsættes reviderede kortbilag 4 og 5. Kortbilag 2 tilrettes, hvad angår beplantningsbæltet mod syd, så kortbilaget harmonerer med kortbilagene 4 og P Endelig vedtagelse til Forslag til Tillæg nr. 19 til Mariagerfjord Kommuneplan Erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden Forslag til Tillæg nr. 19 til Mariagerfjord Kommuneplan sikrer, at forslag til Lokalplan 65/2012 for erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden er i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan , da der inden for rammeområde ARD.I.4, som lokalplanområdet er omfattet af, ikke gives mulighed for at etablere virksomheder i form af tekniske anlæg, såsom genbrugsplads. Nærværende kommuneplantillæg supplerer med den fremtidige anvendelse af rammeområde ARD.I.4 med virksomheder i form af tekniske anlæg, hvorved lokalplanen er i overenstemmelse med kommuneplanen.

24 Forslag til Tillæg nr. 19 til Mariagerfjord Kommuneplan har været i offentlig høring i perioden 27. december 2012 til 22. februar Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget. Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 Udvalget for Teknik og Miljø, 5. marts 2012, pkt. 45: Udvalget anbefaler, at Forslag til Tillæg nr. 19 til Mariagerfjord Kommuneplan fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse uden ændringer P Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 65/2012 for et erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden Forslag til Lokalplan 65/2012 for et erhvervsområde ved Thoruphedevej i Arden har været i offentlig høring i perioden 27. december 2012 til 22. februar Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget. Lokalplanforslag 65_2012 Udvalget for Teknik og Miljø, 5. marts 2012, pkt. 46: Udvalget anbefaler, at Forslag til Lokalplan 65/ Erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse uden ændringer.

25 P Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 til Mariagerfjord Kommuneplan Resumé Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 20 til Mariagerfjord Kommuneplan , hvori der udlægges et nyt rammeområde ØHU.S.10, for at sikre mulighed for vedtagelse af forslag til "Lokalplan 67/2012 for sommerhusområde ved Sellegaardevej i Øster Hurup". Lokalplanområdet for Lokalplan 67/2012 er beliggende i rammeområde ØHU.S.1. Heri er bebyggelsesprocenten fastsat til 15. I lokalplanen fastsættes bebyggelsesprocenten til 30, hvilket således ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 20 til Mariagerfjord Kommuneplan , hvori der udlægges et nyt rammeområde ØHU.S.10. I tillægget fastsættes bebyggelsesprocenten til 30 procent i det nye rammeområde. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 Udvalget for Teknik og Miljø, 5. marts 2012, pkt. 48: Udvalget anbefaler, at forslag til Tillæg nr. 20 til Mariagerfjord Kommuneplan fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring P Forslag til Lokalplan 67/2012 for sommerhusområde ved Sellegaardevej i Øster Hurup

26 Resumé Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til Lokalplan 67/2012 for sommerhusområde ved Sellegaardevej i Øster Hurup. I lokalplanen gives der mulighed for at opføre sommerhuse i sydeuropæisk stil. Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til Lokalplan 67/2012 for sommerhusområde ved Sellegaardevej i Øster Hurup. Lokalplanområdet, som er en del af en landbrugsejendom, omfatter et areal på ca m2. I lokalplanen udlægges området til sommerhusbebyggelse i form af grunde. Bebyggelsen, som får adgang fra en samlet vej fra Sellegaardevej skal opføres i sydeuropæisk stil - casa colonica - ved udformningen af bebyggelsen og ved farvevalg. Samtidig skal bebyggelsen ligge i det åbne landskab uden høje hegn og hække og med træer, som har form af søjler. Der er optaget bestemmelser i lokalplanen om, at det enkelte sommerhus højst må udgøre 170 m2 inklusive indbygget garage og carport. Der er samtidig lagt op til, at der kan etableres overdækkede arealer i forbindelse med husene, som ikke medregnes i bebyggelsesprocenten og husets størrelse. Endelig skal det bemærkes, at der ikke må opføres selvstændigt beliggende bygninger som garage, carport eller udhuse. Disse funktioner skal indgå som en del af sommerhusets arkitektur. Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan hvad angår bebyggelsesprocenten, er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 20, hvori der udlægges et nyt rammeområde ØHU.S.10 med en bebyggelsesprocent på 30, hvor kommuneplanen siger 15 procent på nuværende tidspunkt. Forslag til Lokalplan 67 Udvalget for Teknik og Miljø, 5. marts 2012, pkt. 47: Udvalget anbefaler, at forslag til Lokalplan 67/2012 for sommerhusområde på Sellegaardevej i Øster Hurup fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring.

27 G Oprettelse af midlertidigt udvalg for turisme Økonomiudvalget tilkendegav på møde i september 2011, at en forudsætning for tilskud i budget 2012 er, at kommunen overtager den organisatoriske styring af turismearbejdet, samt at den konkrete form for organisation tilstræbes aftalt senest ved udgangen af 1. kvartal Der er udarbejdet notat indeholdende anbefaling til organisering. Af notatet fremgår oplæg til nedsættelse af midlertidigt udvalg for turisme, kompetencefordeling og sammensætning. Oplægget har forinden været præsenteret doe repræsentanter for de fem turistforeninger på møde med administrationen d. 27. februar 2012, og alle repræsentanterne bakker op om forslaget. Forslaget indebærer, at der nedsættes et midlertidigt udvalg for turisme, der i første omgang består af 4 politisk udpegede medlemmer og én repræsentant fra hver af turistforeningerne. Udvalget suppleres efterfølgende med øvrige relevante aktører. Udvalget er et indstillingsorgan, der indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid, idet den umiddelbare forvaltning af turisme henhører herunder, jf. styrelsesvedtægten. Det midlertidige udvalg skal med udgangspunkt i turismestrategien for evaluere og revidere denne og indstille forslag til ny turismestrategi. Arbejdet skal tage udgangspunkt i de tre oplevelserum - fjorden, skoven og østkysten - og sammenkobles med kommunens planstrategi. Afledt af strategien skal der udarbejdes forslag til, hvorledes den fremadrettede turistfremmeindsats mest hensigtsmæssigt kan organiseres og virke som udførende del af strategien. Oplægget har endvidere været optaget som orienteringspunkt på Udvalget for Kultur og Fritid på møde den 28. februar Turisme, organisering, marts 2012 Det indstilles,

28 at der oprettes et midlertidigt udvalg for turisme under Kultur og Fritid som beskrevet i notatet og at der udpeges 4 medlemmer til udvalget. Lukkede dagsordenpunkter G Køb af ejendom G Orienteringssager G Eventuelt

Økonomiudvalget. Ordinært Møde. Dato 23. maj 2012. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Økonomiudvalget. Ordinært Møde. Dato 23. maj 2012. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært Møde Dato 23. maj 2012 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti

Læs mere

81 Regnskab 2010 - Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område.

81 Regnskab 2010 - Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område. Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 13. april 2011 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 79 Økonomirapporter pr. 31.marts 2011 80 Endelig opgørelse af driftsoverførsler

Læs mere

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg Pkt. Tekst 50 Frigivelse af anlægsmidler 2011 51 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til 2011. 52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

297 Ansøgning om frigivelse af afsatte midler og tillægsbevilling til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund

297 Ansøgning om frigivelse af afsatte midler og tillægsbevilling til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 7. december 2011 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 294 Økonomirapporter pr. 30. november 2011 295 Økonomivurdering pr.

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18-06-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen deltog ikke i punkterne 477,

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

35. Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011)

35. Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011) Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 8. februar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 35 Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011) 36 Indberettet likviditet

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Jens Chr. Gjesing og Peter Chr. Jacobsen forlod mødet kl. 19.12

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

Møde 20. april 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. april 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomiudvalg Referat Møde 20. april 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.45 Pkt. Tekst Side 52 Likviditet og resultater pr. 31. marts 2010 1 53 Genbevilling i 2010

Læs mere

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05.

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05. Referat af mødet i Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. februar 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er i forbindelse med spørgetiden forud for byrådets møde modtaget

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 20-04-2015 17:05 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 20-04-2015 17:05 1(Åben) Anlægsbevilling til Udbygning

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere