FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Januar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Januar 1-2008"

Transkript

1 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Januar

2 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund Næstformand Jørgen Munch-Nielsen Kasserer Jan Lau Sekretær Klavs H Lund Peter Frederiksen Christian Sparre Hangel Peter Wismer Lars Winther (sup) Morten Andersen (sup) Udvalg mv. Juniorafdelingen Christian Sparre Hangel Kabysudvalget Jørgen Munch-Nielsen Herdis Scheelke og Peter Thøger Ida og Svend Ib Andersen Lis og Finn Eland Bitten og Henning Eriksen Bladudvalget Lars Thorborg Peter Frederiksen Kjeld Moselund Kapsejlads Jesper Strukmann FD-NYT Lars Thorborg Sct. Bernardsvej 4, 3550 Slangerup Måler Benny Christensen Klubhusudlejning Jan Ægidius Mobil Klubhusets mønttelefon Kontingenter: Aktiv (afd. 1) 650 kr. Aktiv ægtefælle (afd.1) 325 kr. Pensionist o 65 år (afd.1) 325 kr Passiv (afd. 2) 200 kr. Junior u 25 år (afd. 3) 500 kr. Familierabat 1475 kr. opnås ved mere end 3 betalende medlemmer. En skal være medlem af afdeling 1. Frederikssund Lystbådehavn Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund Formand Erling Thomasen Havnefoged Finn Jensen Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund Forsidebillede indsendt af Christian Hangel: Agnete fra sidste års julesejlads i Jyllinge Rettelser til ovenstående bedes mailet til : 2

3 Formandens beretning 2007: Medlemstallet er i 2006/2007 steget en smule fra 371 til 393 Dette er fordelt over 213 aktive medlemmer, 58 aktive pensionister, 36 passive medlemmer, 50 Juniorer, 32 aktive ægtefæller og 4 familie kontingenter. Ny formand i år Jeg er på valg i år og meddelte allerede først på året bestyrelsen at jeg efter 8 år på posten, på trods at et godt samarbejde nu ønsker at fokusere på andre ting og derfor ikke modtager genvalg. Ikke mindst fordi jeg i sommers blev far for anden gang og derfor nu ønsker at fokusere på andre ting. Jeg vil gerne sige tak til alle nuværende og tidligere bestyrelse medlemmer og til de mange FD ere udenfor bestyrelsen i div. udvalg, som med deres frivillige arbejde sikre klubbens eksistens. Det er de få, der giver de mange et sted og dyrke deres fritids interesse/hobby. Man siger godt nok: Ingen nævnt Ingen glemt. Alligevel vil jeg gerne rette en særlig tak til Jørgen, som har været, og forsat er, en hjørnesten og en enorm kapacitet for klubben. Hans bidrag både i bestyrelsen og i div. udvalg er simpelthen enormt inspirerende. Jeg håber virkeligt dette bliver værdsat. - Bestyrelses indstiller i aften Lotte Moselund som formands kandidat. Lotte sidder i forvejen i bestyrelsen og vi kender Lotte som en ærlig person der er god til at skabe dialog omkring de forskellig bestyrelses emner. Lotte får lov til at præsentere sig lidt senere - Jeg håber I vil stemme for hende. Bestyrelsesarbejdet: Der er i indeværende klub år afholdt 7 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har i årets løb bl.a. arbejdet med følgende emner: Frederikssund for fulde sejl Planlægning af div. aktiviteter sammen med udvalg Stillingtagen til div. Ad-Hoc spm. Klubbens økonomi. og samarbejdsmøder med øvrige sejlklubber i den nye storkommune (Marbæk og Jægerspris): - Hvad og hvordan kan vi bruge og hjælpe hinanden, til fælles gavn for sejlsporten. Jeg har altid været fortaler for at samarbejde med sine omgivelser, der hvor man i fællesskab kan skabe mere værdi. Som eksempler på samarbejde med MSM og JSK nævnes: Sommerlege, som senere er blevet til Fr. Sund for fulde sejl., Tirsdagssejladserne, Junior Sejlcenteret og senest turbøje udvalget. Også i forhold til lystbådehavnen og bådudstyrs-butikken 3F har vi bevidst fokuseret på at forsætte det gode samarbejde. F.eks. i forbindelse med etablering af en pænere belægning i området mellem klubhuset og butikken. Omvendt skal man også stoppe hvis det af den ene 3

4 eller anden grund ikke giver mening F.eks. valgte vi for nogle år siden at nedlægge Bromesterskabet. Nogle af dem der var involveret i Bromesterskabet, er nu involveret i Frederikssund for fulde sejl, som er en voksende succes og som vi forventer at gennemføre igen i August i Datoen ligger endnu ikke helt fast.. Vi har i bestyrelsen brugt tid på at forsætte drøftelsen af hvordan en klub som FD skal fungere i den tid vi lever i, i dag. Det har hidtil forsat været bestyrelsens intention at skubbe ansvaret et led længere ud i klubben, således at aktiviteterne også bliver drevet et led længere ude, end bestyrelsen. Dette ud fra en betragtning om, at hvis ikke der er nogle til at drive en given aktivitet, så er der heller ikke noget behov for den. Denne tanke ligger ligeledes i tråd med det tidligere fremlagte visions arbejde, hvor vi ser klubben inddelt i 3 hoved områder Sejlads, Landaktiviteter og Juniorarbejde og ét fælles område som omfatter Klubhus, jolleplads, FD-Nyt og Hjemmesiden. Vedr. Kontingent har vi i år valgt kun at foreslå en mindre justering af Juniorkontingentet, som anfør i JSC Handlingsplan. Lidt nyt fra DS skal der jo også være plads til: Jeg må sige, at hvis der har været et gennemgående DS tema som har kørt gennem min formandsperiode, så må det være Miljø. Søtoiletter og ikke mindst bundmaling. Jeg har ved forskellige lejligheder forsøgt at orientere om miljø udviklingen i DS og vil også i aften lige runde denne status Seneste forsøg på at finde et alternativ til de traditionelle bundmalinger, er to prototyper af enzymbaserede testbundmalinger. Det ene er et modificeret enzym, testet på Rafterne i Helsingør Nordhavn. Det andet er et ikke modificeret enzym i malinger på testbåde, hvor Dansk Sejlunion har stået for den praktiske afprøvning.. Det konkluderes, at den enzymbaserede Mark 5 ikke virkningsmæssigt adskiller sig specielt fra standardproduktet uden enzymer. I sin nuværende formulering kan testmalingen ikke leve op til sejlernes behov for en rimelig begroningsfri bund, der kan sikre manøvreringsevnen. Så dette emne lever altså i bedste velgående endnu og jeg vil overlade det til vores kommende formand(inde) at følge det nøje Det er til tider ret underholdende ;) Til sidst:..vil jeg gerne takke alle de frivillige medlemmer, i alle vores forskellige udvalg. Uden jeres indsats ville aktivitetsniveauet her i klubben være meget lavt. Det er som sagt forsat en meget lille kreds af medlemmer der trækker det store læs, hvilket giver en uforholdsmæssig skæv belastning af de disse medlemmer. Jeg vil derfor endnu engang opfordre alle til at give en hånd med i det frivillige arbejde, der er en nødvendighed for at holde gang i en forening.. Start gerne med at hente inspiration fra de udvalgsberetninger der følger her på generalforsamlingen. 4

5 Resultatopgørelse 2006/ /2006 Kr. t.kr Indtægter Kontingenter Jollepladsindtægter Lejeindtægter Lokaletilskud Annonceindtægter Drift kabyssen Ekstraordinære Indtægter i alt Udgifter Aktiviter Kapsejl Jolleplads FD-nyt Kabyssen Administration Kontingent DS Tilskud FMJSC Ejendom: Vedligehold Varme/vand Forsik/skat Rengøring Finansiering: Renter Afskrivning Omkostninger i alt Driftsresultat

6 BALANCE pr 30. september Kr t.kr AKTIVER Anlægsaktiver Joller/jolleplads 0 33 Klubhus Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Likvidemidler Debitorer 0 2 Varelager kabys Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Overført resultater Egenkapital i alt GÆLD Langfristet gæld 0 25 Kortfristet gæld: Bankgæld Deposita Kreditorer Skat mv GÆLD I ALT

7 Referat af Generalforsamling I Frederikssund Sejlklub den 21. nov Fremmøde ca. 20 personer udover bestyrelsen. Dagsorden jf. FD nyt Valg af dirigent Jesper Falk valgtes som dirigent. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 2. Bestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger. Formandens beretning v. Carsten Madsen. Se andet sted i bladet. Juniorsejlcentret v. Christian Hangel: Det går fremad, hvilket man har kunnet læse i FD nyt, samt følge med i på medlemstallet stiger, og antal af aktive sejlere stiger, Men fastholdelse er svært. Samarbejdet med MSM går godt. Der arbejdes på at indfører yngre betalte trænere rekrutteret fra egne rækker jf. handlingsplanen. Sponsoratet af Lokalbanken, samt Havnefesten giver mulighed for i de næste år at skaffe nye joller til supplement / erstatning af de mange ældre joller. Aktivitetsudvalget v. Jørgen Munch: Arrangementer i år, Splejsning v. Ove, Evt. foredrag om Havhingsten, Yderligere forslag modtages med glæde. Kabyssen v. Jørgen Munch: Der er i år bl.a. smurt 1300 håndmadder til kapsejlerne. Næste år planlægges der at lave Brunch ved standerhejsning i lighed med det man gjorde i år ved standerstrygningen. Derudover er arbejder Kabyssen med følgende: Frederikssund For Fulde Sejl, Pinsetur, Sydfjordstur m.m. Kapsejladsudvalget v. Carsten for Jesper Stuckmann: det fungerer godt med sejladsafvikling samt dommerbesætninger, og der er kommet et par ekstra både på banen i år. Nye baner samt evt. samarbejde med Jægerspris overvejes. Klubhusudvalget v. Peter Frederiksen: Renoveringen er færdiggjort, på nær malerarbejde i køkken der laves på arbejdsdag. Det overvejes at afslutte renoveringen med at udskifte underpartier på facade mod vest, samt udskifte termostater i løbet af FD- nyt: ingen repræsentant, men det blev kommenteret at bladet er blevet flottere med farver. Jolleplads: ingen repræsentant. DS bøjeudvalg v. Jan Verner Jørgensen: der arbejdes på at etablerer 6 bøjer i et samarbejde mellem MSM, Jægerspris, Skuldelev, FD samt evt. flere klubber i løbet af Udvalget er sammensat på tværs af klubberne. Placeringerne er officielt ansøgt, og der arbejdes p.t. på anlægs og drifts budgettet. Alle beretninger blev modtaget med applaus. Jesper Falk havde sluttelig en kommentar om at klubben skulle være opmærksom på at forsvarer sejlernes interesser i forbindelse med høringen den 26/11 om en ny fjordforbindelse. Formanden berettede om beslutningsprocessen, og lovede at bestyrelsen nøje vil følge og forsøge at præge udviklingen. 7

8 3. Kassereren forelægger regnskabet. Det endelige regnskab var ikke tilgængeligt på tryk, Det var gennemgået af revisor uden bemærkninger. Hovedtallene blev gennemgået af Kasserer Jan Lau. Der er i 2007 et overskud på ,80, en gæld på , samt en egenkapital på Det mundtlige regnskab blev godkendt, se i øvrigt andet sted i bladet. 4. Indkomne forslag. Forslag fra Robert Wickens: Christian Hangel berettede kort om behovet for, og planerne med Containerne på Jollepladsen. Herunder at maling samt nyt mindre spil var indkøbt, samt at gl. broer allerede var kørt ned på engen bag vinterpladsen hvor de senere bliver skrottet og bortkørt. Arbejderne vil blive udført i den takt der er arbejdskraft til rådighed. Det er ikke muligt at få renovationsfolkene til at tømme stativerne på jollepladsen, hvorfor der henvises til havnens containere. Derefter blev forslag a, b samt c vedtaget enstemmigt, samt forslag d forkastet enstemmigt. 5. Fastsættelse af indskud. Dette er ikke praksis længere, men punktet skal stå på Dagsordenen jf. vedtægterne, modforslag om at indskud sættes ned til 0 kr. blev vedtaget enstemmigt, derved er der overensstemmelse mellem praksis og vedtægt. 6. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget. Ændringen er at Juniorkontingentet stiger til 500 kr., hvilket er i overensstemmelse med Juniorsejlcentrets handlingsplan. Derved bliver familie kontingentet ligeledes justeret til kr. Der blev spurgt om ikke de ældre burde støtte mere i stedet for at junior kontingentet skulle stige. Bestyrelsen kunne fortælle at samarbejdsaftalen om Juniorsejlcentret indebærer at klubbernes seniorer støtter juniorsejlcentret med kr. Samt at målsætningen er at junior kontinentet skulle op på niveau med andre fritidsinteresser. 7. Valg af Formand Bestyrelsen har foreslået Lotte Moselund. Hun blev valgt enstemmigt for 2 år 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Jan Lau samt Jørgen Munch-Nielsen blev genvalgt for 2 år, Peter Wismer blev indvalgt i stedet for Lotte Moselund for 1 år. Alle valgtes enstemmigt. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen Morten Andersen genvalgtes til 1. suppleant enstemmigt. 8

9 10. Valg af revisor og revisorsupleant Michael Holst og Yvonne Meier genvalgtes enstemmigt. 11. Evt. FD nyt er et fint blad, men alternativer til klubblad bør undersøges, evt. fællesklubblad med MSM. FD nyt kan frameldes hvis der er flere på husstanden der modtager bladet. I 2007 planlægger Juniorsejlcentret at være vært for træningsweekend med Team Optimus i foråret, samt Sommerlejer i uge 32 Jørgen Munch-Nielsen afsluttede med at takke Carsten Madsen for hans formands arbejde i de sidste 8 år. hvorefter dirigent klokken blev overleveret til Lotte. Referent Christian Hangel Julebanko i sejlklubben Den 5. december foregik den traditionelle julebanko i sejlklubben og omkring 70 medlemmer var mødt op for at dele et par timers hyggeligt samvær. Kabysholdet havde som sædvanligt sørget for glögg og æbleskiver og det var igen i år Finn Eland, der råbte numrene op og Herdis Scheelke, der kontrollerede, at rækkerne var korrekt fyldt ud. Som altid smiler lykkens gudinde skævt. Igen i år, var der borde, der knap kunne slæbe gevinsterne hjem, og andre der måtte gå tomhændet, men det er jo en del af charmen ved at gå til banko-spil. Vi sender en tak til alle sponsorerne, heriblandt Ove Franch fra 3F Sejl og bådudstyr samt Per Hansen, Oriflame. 9

10 Ny formand i Frederikssund Lystbådehavn Den 13. december blev der afholdt generalforsamling i Frederikssund Lystbådehavn. Det fulde referat vil kunne læses på havnens hjemmeside, så her bringes kun et kort referat. Formanden igennem mange år, John Larsen, havde ønsket at afgå et år før tiden, og som efterfølger blev valgt den hidtidige næstformand, Erling Thomasen. Til de øvrige bestyrelsesposter blev Finn Hansen genvalgt, og til den ledige plads efter Erling Thomasen blev valgt Anders Olsen. Som bestyrelsessuppleanter blev genvalgt Carsten Madsen og Jeppe Fisker, og som interne revisorer valgtes Carl Viktor og Michael Holst. Den nye formand, Erling Thomasen takker den afgående formand John Larsen, og overrækker lidt godt til julegåsen. Til generalforsamlingen var der stillet forslag om at opføre et halvtag som opholds- og grillplads, som vi kender det fra bl.a. Rørvig og Hundested. Ønsket var, at det skulle være så tæt på bådene som muligt og med udsigt over vandet. Forslaget blev vel modtaget, og der arbejdes videre med sagen, under hensyntagen til de forskellige restriktioner der gælder for udnyttelsen af arealerne. Portræt af den nye formand For gamle Frederikssundsejlere er Erling Thomasen et kendt ansigt, da han er født og opvokset i Frederikssund og har været medlem af Frederikssund Sejlklub i 45 år, men for de mange, som er kommet til i de senere år kan det være nyttigt med et lille selvportræt: 10

11 Jeg er gift med Jette, og bor på Lille Færgevej. Var formand for Frederikssund Sejlklub fra Instruktør i klubbens Sejlerskole, medstifter af klubhusvalget. Har siddet i havnens bestyrelse siden og igen fra 1995 Sejler I Tusindfryd, en Hallberg-Rassy 312. Er så privilegeret at jeg har fjorden uden for min bolig. Når der skal slappes af bliver det til en tur på fjorden i kajakken. Sejlerlivet er en familiesygdom, hvor hele familien bruger vandet til mange forskellige aktiviteter. I det daglige har jeg ansvaret for Volvo Truck Center Danmarks reservedelsafdelinger rundt i Danmark. Vi har i de kommende år mange spændende opgaver i havnen, for at vores havn skal fremtidssikres. Bestyrelsen er enig om at tage denne udfordring, og vi ved fælles indsats kan løse disse opgaver, så det bliver til glæde og gavn for havnens brugere i fremtiden. Erling Thomasen Deadline til næste nummer af FD-NYT er 14. Marts. OBS - OBS Send en artikel om din sommerferietur, renoveringen af din båd, eller andet spændende, gerne med billeder. Optagne artikler præmieres med en falske rødvin. 11

12 HAVNEINFO NR. 2/07 Hjemmesiden Siden sidste info er hjemmesiden kommet op at køre, hvilket mange sikkert allerede er opmærksom på. Nu hvor sæson for optagning af bådene står for døren erindres om at bestilling kan og bør ske via hjemmesiden. I løbet af sommeren er der opsat en vejrstation på havnen, som kan aflæses på hjemmesiden. Nu kan man altså få oplysning om hvordan vejret er på havnen - og det kan jo være meget anderledes end man går og forestiller sig hjemme i baghaven, som måske endda slet ikke ligger i Frederikssund. Der er også links til andre havne i fjordsystemet, så man kan checke vejret, der hvor man gerne vil sejle hen. Udstyr til disse herligheder er anskaffet og drives i samarbejde med Marbæk. Hidtil har bestyrelsen lavet et populært sammendrag til offentliggørelse i FD NYT i form af "Havneinfo" over de emner, der har været drøftet i bestyrelsen. Det vil vi fortsætte med. For de andelshavere, der gerne vil følge sagerne lidt nøjere vil referater fra bestyrelsesmøderne fremover blive offentliggjort, idet vi dog må tage forbehold for sager, der arbejdes videre med, og hvor det vil kunne hæmme processerne, hvis offentliggørelse sker i utide. Hjemmesiden vil naturligvis også blive brugt til at informere om akutte forhold på havnen, f.eks. om højvande forhindrer optagning og søsætning, om der er tekniske svigt eller problemer, der er under afhjælpning o.s.v. Der er således al mulig god grund til at orienterer sig om forholdene på havnen med jævne mellemrum og ikke mindst inden man tager hjemmefra for at foretage sig det ene eller det andet på havnen eller i båden. Endelig er hjemmesiden også tænkt som et debatforum, hvor man er meget velkommen til at komme med bemærkninger - positive eller negative - om de ting man har interesse for på havnen. Udbygning af El-anlæg Som lovet på sidste års generalforsamling arbejder bestyrelsen videre med udbygning af havnens el-anlæg. Der er mange ting at tage stilling til, herunder hvor mange stik der skal etableres, hvor stor effekt, der skal kunne trækkes ud af disse stik, og hvor mange stik der vil blive maximalt belastet på samme tid (også kaldet samtidighedseffekten), Det er "dyre" spørgsmål at tage stilling til, fordi svarene er bestemmende for anlæggets dimensionering og dermed også for anskaffelsesprisen. Dertil kommer, at de tilbud vi har modtaget er så tekniske i deres udformning, at det vil være nødvendigt at for bestyrelsen at knytte en rådgiver til sagen for at få en forsvarlig bedømmelse. 12

13 Det gælder jo netop om ikke at underdimensionere anlægget med det resultat, at vi om nogle år "skal på den igen". Modsat skal vi jo heller ikke "skyde gråspurve med kanoner" for det er forbandet dyrt. Der vil blive orienteret mere om sagens gang på efterårets generalforsamling. "Langtidslandliggere" Med udbygningen af boligområdet på Frederikssund gl. industrihavn og denne havns omdannelse til marina er der også sket en betydelig tilvækst af både i området, der har behov for vinterplads. Vi vil i Frederikssund Lystbådehavn gerne kunne tilbyde sådanne både plads til vinteroplæg. Det bidrager positivt til økonomien. Samtidig har vi på havnen en del både, der ikke har været i vandet hverken i år eller sidste år eller måske forrige år. De står rundt omkring på vinterpladsen og blokerer for en effektiv udnyttelse af pladsen. Nogle af disse både er endda i en sådan forfatning, at man efterhånden kan betvivle betegnelsen "båd" Bestyrelsen har besluttet at sådanne både skal kunne flyttes til en mere ydmyg placering på vinterpladsen, så der ikke opstår for megen spildplads. Vi forventer da, at ejerne af sådanne både, der jo fortsat betaler deres afgifter til havnen, også vil medvirke til flytning af deres både, når de bliver bedt om det. I modsat fald kan det blive nødvendigt at flytte nogle både uden ejerens medvirken, dog først efter at sådanne ejere ved et anbefalet brev er blevet gjort opmærksom derpå. Søspejder landsstævne Som de fleste nok har bemærket blev der i juli måned afholdt søspejder landsstævne i Frederikssund med en masse aktiviteter, der strakte sig over en uges tid. Stævnet holdt især til på bro 2, hvis andelshavere måtte finde anden plads i perioden. Fra landsstævne ledelsen har vi modtaget følgende henvendelse, der tilkendegiver deres taknemmelighed og stævnets succes: "Jeg vil også lige benytte lejligheden til at sige tak for lån af faciliteter. Vi har lige holdt evalueringsweekend og kan på lejrledelsens vegne og dermed også alle deltagere på lejren sige, at vi har væren meget glade for at være i Frederikssund!! Vi har også oplevet meget positive tilbagemeldinger fra folk på havnen og stor hjælpsomhed. Dette angår ikke mindst Finn, der virkelig har været god at være i kontakt med. Hils ham og sig mange tak for den store hjælp og tålmodighed. På lejrens vegne Kristoffer Hertz" 13

14 Nytårshilsen fra formanden Som ny formand(inde) vil jeg hermed sige GODT NYTÅR til alle medlemmer. Det er med en visse krusninger i vandoverfladen, at jeg nu tager roret i Frederikssund Sejlklub efter en formand, der er meget aktiv kapsejler. Jeg er nu seniorsejler. Nu hvor alle både er sikkert på land og julen overstået, så tager sejlerne lige en pause og den kunne jo bruges til at tænke over, hvad vi skal med vores klub. Vi har en af Danmarks smukkest beliggende klubber, så er det lidt trist at der ikke er mere liv i og omkring den. Jeg vil gerne arbejde for noget mere liv i vores klub. Det vil være herligt hvis I som medlemmer kom med nogle ønsker, så det ikke altid er noget en bestyrelse finder på. Konstruktive forslag/kommentarer imødeses gerne via vores hjemmeside eller direkte til mig. Jeg tror, at der med den nye kommunesammenlægning, tegner sig nogle muligheder for et bredere samarbejde mellem vores klubber. Vores kapsejladser er velfungerende, måske vil der være mulighed for et fælles klubblad, diverse ture evt. med et program indlagt, spændende foredrag. Lotte Moselund Kontingent Til alle medlemmer gamle som nye. I midten af januar bliver kontingentgirokortene sendt ud. Der er en måned til at betale i, denne betalingstermin bedes venligst overholdt. Hvis I ikke bruger girokortet men bruger netbank, skal som minimum påføres: Medlemsnummer og navn. Du bliver ikke automatisk flyttet over til at være pensionist når du bliver 65 år. En mail til kassereren med angivelse af minimum medlemsnummer og navn og anmodning om at blive flyttet er nok (eller et brev). OBS: Ved manglende rettidig kontingentbetaling udebliver FD-Nyt. Vi rykker kun en gang for kontingentet, derefter slettes man som medlem af foreningen. HUSK også at melde flytning Med venlig hilsen Kasserer Jan Lau 14

15 15

16 Portræt af den nye formand i sejlklubben. På generalforsamlingen den 21. november blev der for første gang i otte år valgt en ny formand i Frederikssund Sejlklub. Valget faldt på Lotte Moselund, der er et relativt nyt medlem af klubben, og det kan derfor være på sin plads med et kort portræt af den nye formand/kvinde. Lotte har været aktiv sejlerpige i mere end 25 år. Sammen med sin daværende mand var Lotte en hyppig deltager i 80- ernes store kapsejladser omkring Fyn og Sjælland, først i X-95 og senere i X-102. Sommerferieturene med mand og børn gik altid nordpå i den svenske skærgård, ofte helt til Norge på vestkysten eller op til Ålandsøerne på østkysten, måske med en sviptur omkring Bornholm. Siden 1997 har Lotte dannet par med Kjeld Moselund, som i mange år havde sejlet i en IF er som lå i Lynæs. Parret udskiftede i 2002 parcelhuset i Allerød med en lejlighed på havnen i Frederikssund, og samtidig flyttede IF eren til Frederikssund Lystbådehavn. Med udsigt til mere fritid og mere tid til sejlads opstod ønsket om en båd med mere plads og komfort end IF erens krybekælder. I sommeren 2003 stod der pludselig Til Salg på en 40 fods yawl, som stod på bådpladsen ved sejlklubben. Efter at havnefoged Finn havde sagt professionelt god for den gamle dame båden altså havde Lotte (næsten) købt båden inden Kjeld kom hjem fra en rejse. Båden, som nu er omdøbt til Pelican II, ligger på plads 539. Den er en oneoff som er tegnet og bygget omkring 1970 i Trosa nær Stockholm af en nu ældre herre, som selv sejlede rundt i den i 25 år. Det er foreløbig blevet til nogle ture til Anholt og omkring Fyn, men det er planen i 2008 at sejle til Trosa og hilse på konstruktøren, som stadig er aktiv fritidssejler, men nu i motorbåd. Lotte bruger vandet til andet end at sejle i. Hun har også dykkercertifikat og har bl.a. dykket på Great Barrier Reef i Australien. Senest er hun for motionens skyld begyndt at ro i den nærliggende Frederikssund Roklub. Men vand 16

17 er også godt, når det et frosset. Ikke kun til at putte i drinks, men også som underlag for skiløb, hvor hun så afgjort foretrækker den alpine form i stedet for det mere adstadige langrend. Det betyder at vinterferien normalt tilbringes i Alperne. Lotte er så glad for at bo her ved fjorden, at da hun for nylig fejrede rund fødselsdag, så måtte denne glæde absolut deles med familie og venner, som først blev inviteret på en sejltur på fjorden med S/S Skjelskør og festen sluttede med en festlig middag i sejlklubbens lokaler. På grund af fødselsdagen har Lotte nu kunnet trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og det betyder, at hun har fået frigjort en masse tid og energi, der fremover kan bruges på nye aktiviteter. 17

18 FD-NYT har fra Sigurd, Fie, Kasper, Tina og Michael modtaget en fyldig beretning om deres ferietur i Letitia. Vi bringer her anden del... Næste dag stævner vi mod Ålborg. Varmen er kommet, vinden er agten for tværs og solen skinner. I dag er det besætningen der skal grilles. På vejen passere vi Løgstør. De velholdte huse ligger tæt på havnefronten der også er lang. Det er som at sejle gennem byen så tæt på som vi passere. Efterhånden som vi nærmer os Ålborg drejer både vores sejlretning og vinden, så den til sidst er ret imod. da vi samtidig ved Ølands Hage går ind i den snævre gravede rende stryger vi sejlende og går for motor resten af vejen. Men ikke uden et enkelt stop. Helt uvante som vi er med varmen må vi have en dukkert. Så vi drejer lidt ud af renden ved Drag Banke, dropper ankeret og får alle en kort dukkert. Det er ikke den varmeste vi har prøvet, så forfriskende er det. Løgstør I Ålborg er der to broer, en jernbanebro og en bilbro. De ligger ganske tæt på hinanden, men dog ikke tættere end der kan ligge en havn imellem. Det er en frihavn, men med en vanddybde der gør at vi vælger at ligge før jernbanebroen, i Vestre Bådehavn der også er en frihavn. Her er fyldt godt op med de lokale og med gæstesejlere. Her er der, i lighed med et par af de andre havne vi har besøgt på togtet, også udenlandske både af pæne størrelser, hvor der slappes af til det næste stræk. Det giver noget udlængsel, lyst til at fortsætte med at sejle frem for at fortsætte turen hjem. Langfarten trækker. Men ikke i år. I Ålborg tager vi ud og spiser. Det er en årlig tradition at vi mindst 1 gang går på restaurant i slutningen af ferien. Og vi skal til Jomfru Anne gade. Denne gade har et vist ry, og da vi finder den, midt i gågadekvarteret, er det ikke svært at se hvorfor. 18

19 Der er bundet gummisko i de elektriske ledninger der krydser vejen, og der er tre typer af forretninger hele vejen igennem. Der er flest værtshuse, herefter kommer diskotekerne og så er der 2-3 restauranter. Det er en anderledes oplevelse end at grille på stranden ved Livø. Sommeren holder fortsat, så vi sidder alle udenfor. Det er også en oplevelse for børnene at se dem der går gennem Jomfru Anne Gade. Gennemsnitsalderen er under 30, der er nogle der fortsat fester trods det er søndag, der er en del unge kvinder der også er overordentligt shinet op til fest, og så er der de to borebisse på værtshuset ved siden af der hurtigt og uden modstand, i deres brandert, får lov at give et højrøstet snakkesagligt selskab til de to unge rygende og fadølsdrikkende kvinder der velvilligt lader sig charmerer. Indholdet i konversationen gør det svært for os at holde den alvorlige maske, og vi får både kendskab til borebissers aflønning og forkærlighed for Harley er, og hilst på dem. Vi bruger tysk udgivne søsportskort. Der medfølger en tysk og dansk sproget fortegnelse over havne, farvandsafmærkninger, broers åbningstider mm. Det hele har fungeret godt. Der har dog været én mangelfuld oplysning om broernes åbningstid. Der står ikke noget om spærretider. Det har vi taget afslappet på hidtil, vi sejler jo ikke for at nå noget bestemt. Så da vi tager af sted fra Vestre Bådehavn midt på eftermiddagen for at sejle mod Hals, sejler vi først igennem jernbanebroen, der åbner sig straks vi kommer. Anderledes er det med bilbroen. Der sker ikke rigtigt noget. Da vi kommer tættere på kan vi se et skilt på broen, og da vi tager kikkerten til hjælp kan vi også læse at der er en spærretid på knap et par timer endnu. Da vi får kigget rigtigt efter opdager vi også et lysende digitalt tal står der. Det passer med at det viser tiden for næste gang broen åbner. Det kan vores bro da også godt bruge. Det kan vi ikke gøre så meget ved, vi vil komme senere frem end beregnet. Så vi sejler ind til kajen mellem de to broer for at fordrive ventetiden ved at gå op i gågaderne 5 10 minutters gang derfra og spise en is i det varme solbeskinnede sommervejr. Således kølet ned kommer vi ned til Letitia, og ser vi ikke længere er alene om at vente. Der er en tysker der har lagt til foran os, der er et par både der cirkulere nede omkring jernbanebroen og der er et mindre militært fartøj der er ved at lægge fra kajen. Der er stadigvæk 35 minutter til broen går op. Så let forbavsede over at de kaster los, kigger vi tilfældigt hen mod broen og ser at den er ved at åbne sig før tid. Så i et gevaldigt tempo får vi startet motoren, kastet los og sat farten op på 6 knob, for at prøve at komme igennem før tid. Tyskeren har opdaget det samme som os, og følger os i kølvandet. Det hele går smertefrit og vi kommer igennem bilbroen uden problemer. Det samme gør tyskeren, men de to cirkulerende både der var længst væk når det ikke. Broen lukker sig og myldretidstrafikken kan komme i gang igen. Resten af sejladsen gennem Limfjorden foregår gennem en stadig opdukken af røde og grønne koste. Vinden kommer ikke helt fra det hjørne som den var lovet og der er igen betydeligt mere af den. Så sejladsen foregår for motor, i vind på mellem 10 og 12 m/s for det meste ret imod. Det er en af vores korteste sejladser, omkring 17sm, og kold er den også. Rorsmanden må have regntøj på med trøje indenunder i den 19

20 stride modvind. Der er stor forskel på vejret i Ålborg by i gågaden og læ mellem husene, og ude på vandet hvor vinden kan få fat. Ålborg er ikke seværdig at sejle igennem. Der er megen industri med cementfabrik, store områder hvor olieselskaberne har deres store tanke og andre områder der er indrettet til at lastskibe kan komme og laste af og på. Men til sidst er vi igen på landet med marker omkring os. Og efter en begivenhedsløs sejlads kommer vi til Hals, der for vore vedkommende er porten ud til Kattegat. Hals er en kombineret erhvervs og industrihavn. I dag er der rigtig mange lystbåde, og som i nogle af de tidligere havne er her gæster af flere forskellige nationaliteter. Vi lægger os udenpå en 40 fods Hanse fra Tyskland, der ser sprit ny ud. Det er også en lille besætning som hos os, med mor, far og to børn under 10. Der er flere faciliteter i havnen. På den underholdningsmæssige side er der udstillet Amerikanerbiler. De er blanke i lakken, chromen skinner, og der er ikke en klat olie udenpå motoren. Flot ser det ud. Provianteringsmæssigt ligger der en Superbest lige op ad havneområdet, og den er stor og den åbner allerede klokken 7. Der er flere restauranter, fiskehandlere og også en garagesalgsbutik med tøj og sko. Toiletterne er nye og fine, om end der er lidt langt fra hvor vi ligger. Hvordan det omgivende land er når vi ikke at finde ud af. Der er hverken tid eller interesse. Vi skal nu hjemad mod fjorden og har planlagt at tage den i to stræk: Hals mod Grenå og Grenå mod Rørvig. Rørvig er blevet en tradition som det sidste stop før Frederikssund, det lægger op til en kort sejlads den sidste dag, meget overskuelig så vi er hjemme i ordentlig tid på dagen. Og så kom sommeren Vi sidder i cockpittet i Rørvig godt klemt sammen, med svigerforældrene på besøg. Når rattet tages af, kan det lige lade sig gøre at sidde seks mennesker og spise. Og vi nyder det. Både at være i Rørvig, at have gæster men så sandelig også at kunne sidde oppe uden at være pakket ind i alt muligt overtøj og uden at det blæser. Sommeren er her, det er lunt, der er vin på bordet og mad i maverne, og vi kan sidde og snakke mens mørket langsomt trænger sig mere og mere på. Det er en af de ting vi elsker. At sidde i cockpittet, når sejladsen er ovre, når maden er spist og roen sænker sig. Når børnene læser nedenunder eller er faldet i søvn. Når det er voksentid hvad enten vi ligger for svaj eller i en havn. I cockpittet finder vi ro, nogen gange så meget at vi falder i søvn og vågner lidt stive et par timer senere, for så at gå ned i køjerne. Vi taler sjældent meget. Vi hører lydene, fornemmer skumringen og kan følge med i hvad der foregår, hvis der foregår noget. En luksus i en ellers meget struktureret og til tider hektisk og arbejdsom hverdag. Det er også ferie, at kunne side og være og oven i købet falde i søvn i cockpittet uden det betyder noget. To dage tidligere tog vi af sted fra Hals som planlagt. Vi provianterede og stod ud 20

21 8.10. Vinden kom fra øst-sydøst, og sydøst er den lige vej mod Grenå, når man først er kommet et stykke ud fra kysten. Så dagens sejlads stod til at blive lidt længere end vi havde håbet. Der var god vind og krappe ubehagelige bølger under udsejlingen. Men da vi endelig kunne sætte sejlene og sejle bidevind fandt vi rytmen i søen. Bølgerne i Kattegat ér anderledes end Vesterhavet, men alligevel gav det noget uro i maverne hos børnene. Vi talte om at vi til næste år skal prøve at købe indtil flere forskellige slags søsygepiller så vi kan finde dem der virker bedst. Vi tog et par lange kryds i løbet af dagen og nærmede os efterhånden Grenå. Men efterhånden som dagen gik, løjede vinden, og bølgernes størrelse ligeså. Næsten i samme takt steg humøret hos den yngre del af besætningen. Til sidst startede vi motoren og gik de sidste 14 sm mod Grenå Lystbådehavn. Kold bidevind i Ålborg Bugt I modsætning til Vester Bådehavn og Hals, var her til gengæld masser af plads mellem pælene, også de brede som vi nu skal se efter. Det kan undre, da Grenå ligger uden konkurrerende havne i nærheden. Også her var der tyskere og nordmænd. Vi ville grille på havneområdet, også selv om vi først lagde til kl Når sommeren kommer, når vinden bliver svag og luften lun, skal det nydes. Og grill mad hører også sommerferierne til. Når der så er nye asparges kartofler, salat og bearnaisesauce til, så kan det næsten ikke blive bedre. Næste dag er vinden svag, der er omkring 40 sømils sejlads til Rørvig. Det er noget kortere end de knap 55 sm vi sejlede fra Hals mod Grenå. Efterhånden som formiddagen skrider frem tiltager vinden så langsomt så vi kan sætte sejl og til sidst så meget at motoren ikke længere er nødvendig. Det er et af de bedste tidspunkter vi kender. Når motoren slukkes og fremdriften alene finder sted sejlene. Stilheden er næsten til at røre ved når der ikke er en motor, og gangen i vandet skifter karakter. Vi føler vi sejler mere i harmoni med vandets bevægelser. Det er en pragtfuld afslutning på den sidste sejlads i åbent farvand. Der er flere sejlere på vandet og antallet tiltager da vi nærmer os nordkysten med Hesselø langt ude til bagbord. Efterhånden som vi kommer tættere på land kommer vi også tættere på en byge der ser sort ud. Thor køre over himlen i sin gedebukkevogn og der kommer spredte lyn, og de er ikke så langt væk. Dette vejrskifte har en sælsom virkning på de 21

22 7-9 andre sejlbåde der er relativt tæt på. I løbet af få minutter har vi alle strøget sejlene og går for motor. For vores vedkommende er der 3-4 sm tilbage, så det passer egentligt meget godt at bruge den resterende sejltid på at få godt klar til landgang. Og så er der også et par stykker der kan nå at tage et bad inden vi når havnen, så vi ikke skal bruge en masse tid på det når vi kommer. Næste dag er vores sidste sejldag og solen og sommeren fortsætter. Vi står ud f Rørvig, og går for sejl over mod Roskilde Fjord men da vi kommer ind i farvandet ved Kulhuse er vinden igen ret imod. Så vi stryger sejlene, går for motor, og planlægger imens vores første sejlads med spileren, Så da vi går rundt og sejler lige mod broen er det tid til at prøve. Der er spilerstrømpe, så det burde ikke være svært Men et par gan- En truende byge ved Rørvig ge op og ned skal den alligevel inden alle liner er på plads, og strømpen kan hejses op. Og det er et flot syn. Rød, hvid og blå er den. Der er mange kvadratmeter i sejlet og der skal ikke megen vind til før vi ligger og logger op mod de 5 knob. Vi oplever også den ultimative sommer situation da vinden forsvinder helt et par gange. Spileren hænger ret ned. Der er ikke den mindste smule vind til at løfte den. Vi går gennem broen inden spærretiden starter om eftermiddagen, og da vi lægger til på vores plads avnen, har vi sejlet knap 700 sømil på i alt 3 uger. Vi har oplevet det meste af de forskellige danske vejrtyper, og betydeligt flere forskellige end vi er vant til, og vi har haft en rigtig god ferie med masser af samvær, masser af oplevelser og masser af god sejlads. Redaktionen takker Sigurd, Fie, Kasper, Tina og Michael for den flotte beretning, og har kvitteret med en flaske rødvin, der kan nydes mens den kommende sommers tur planlægges. Vi har hørt rygter om næste mål, og glæder os til at høre mere. Det sidste billede fra denne beretning har vi valgt at sætte på bagsiden, for farvernes skyld. 22

23 Nomineret til Årets Idrætsleder 2007 Det er blevet en tradition at Nordea Frederikssund hvert år i begyndelsen af januar, i samarbejde med Frederikssund Avis, uddeler priser til henholdsvis Årets Idrætsleder og Årets Idrætsudøver. Lige før jul modtog Frederikssund Sejlklub den positive tilbagemelding at Christian Hangel var blevet udvalgt som en af de tre finalister til titlen som Årets Idrætsleder Den endelige udvælgelse af årets vindere finder sted under et festligt arrangement lørdag den 12. januar kl Sejlklubbens tidligere formand, Carsten Madsen, begrunder indstillingen af Christian Hangel med bl.a. disse ord: Christian har gennem de sidste mange år stået i spidsen for ungdomsarbejdet i Frederikssund Sejlklub. Han har fra starten indset værdien af at løfte i flok, ved at motivere og involvere sine omgivelser. Han har således været en drivende kraft i forbindelse med fusionen af juniorafdelingerne i de to sejlklubber; Marbæk Sejl- og Motorklub og Frederikssund Sejlklub, der nu er samlede i et fælles Juniorsejlcenter. Resultatet er i dag en stor succes, et aktivt og fortsat voksende juniorsejlcenter, og anerkendelsen fra Dansk Sejlunion som ungdomsvenlig sejlklub. På sejlklubbens vegne ønsker vi Christian Hangel tillykke med nomineringen, og vi afventer spændt det endelige resultat, som forventes at foreligge midt under sejlklubbens nytårskur. Christian Hangel hejser sammen med sin datter standeren for ungdomsvenlig sejlklub som blev tildelt FD af Dansk Sejlunion 23

24 Besøg Sverige Denne aften vil vi fortælle om nogle af vores spændende oplevelser i Sverige. I den ene del vil, Grethe og Bjarne, L ete, fortælle om deres oplevelser på den Svenske vestkyst. Hvordan gør man når der skal ligges til på de helt små klippeøer og mange andre ting. I den anden del, vil Hanne og Jørgen, Rabalder, fortælle om deres tur igennem Gøtakanalen, med mere. Vi har besluttet os for : Onsdag 20 Februar, kl

25 Splejseaftenen....torsdag den 29. november, hvor Ove fra provianten underviste os i øjesplejsning og splejsning af tovværk med wire til fald havde deltagelse af op imod 30 sejlere, der kæmpede bravt med tovenderne. Kabysudvalget havde travlt med at lange kaffe m.m. overdisken, så aftenen blev både lærerig og hyggelig. Fra Frederikssund til Tyrkiet Jørgen og Grete Kure, i Sekseren, har lovet at komme og fortælle om deres tur. Det gælder turen igennem kanalerne, med deres forhindringer. Senere turen over middelhavet. I FD-nyt har vi fulgt noget af turen, men denne aften kommer der flere billeder på. Vi har aftalt at vi ses i klubhuset : Onsdag 5 marts, kl Jørgen 25

26 26 Altid kolde øl og vand hos 3F. Sejl og Bådudstyr

27 Aktivitetskalender Onsdag d. 20. Februar kl : Onsdag d. 5. Marts kl : Foredrag: Besøg Sverige Foredrag: Fra Frederikssund Til Tyrkiet Begge foredrag forgår i klubhuset Følg i øvrigt med på og SuperBest har alt i proviant til dit skib Havnegade Frederikssund ( Tæt ved havnen - gode parkeringsforhold ) 27

28 Afsender Frederikssund Sejlklub Lars Thorborg Sct. Bernardsvej Slangerup Letitia for spiler gennem Roskilde Fjord på sidste ben af sommertogtet

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub FD-NYT Frederikssund Sejlklub Oktober 4-2009 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. April 2-2008

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. April 2-2008 FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2008 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 36 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2008 En uheldig bådejer måtte i løbet af vinteren lide den tort, at se sit bådstativ synke i grus. Forhåbentlig er der ingen skade sket,. men den bliver ikke nem at

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling den 26. februar. Januar 1-2013

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling den 26. februar. Januar 1-2013 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Januar 1-2013 Husk generalforsamling den 26. februar Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund

Læs mere

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg.

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Fra formandens beretning på generalforsamlingen 22. november 2009: Den 23. september 2009 fik klubben et flot tilbud fra de nye ejere Kim

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 2. maj. April 2-2015

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 2. maj. April 2-2015 FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2015 Husk standerhejsning lørdag den 2. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar. Februar 1-2015

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar. Februar 1-2015 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Februar 1-2015 Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Kære medlemmer D er er nu gået 9 måneder siden den sidste generalforsamling, og i dette nummer af Vind & Vejr er der en indkaldelse til generalforsamlingen i

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Lavtryk i juni. Juni 3-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Lavtryk i juni. Juni 3-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Juni 3-2012 Lavtryk i juni Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26 17 66 lotte@oestkajen.dk

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1 December 2011 20. årgang Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 55 89 44 77 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014

Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014 Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014 Svendborg Sunds Sejlklub bestyrelsen 2014 På forkant Formand Kjeld Hansen 62 22 18 64 formand@sss.dk Kystvænget 1 5700 Svendborg Næstformand Henrik

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

årbog 2013 Interview med Hans Natorp: Hvad er der i det for os?

årbog 2013 Interview med Hans Natorp: Hvad er der i det for os? Vallensbæk Sejlklub den aktive klub www.vallensbaek-sejlklub.dk årbog 2013 Interview med Hans Natorp: Hvad er der i det for os? Stort VSK-tema: Kvinder i sejlsporten Sejlerskolen: 18 instruktører står

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 1 MARTS 2009 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2012 Godt Nytår 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø Sejlklub

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2008 SØFORKLARING Generalforsamling!! MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Kasserer: Kjeld Pico Larsen Tlf. 43

Læs mere