Bilag 7: SØGEPROTOKOL for Gennemgang af akutberedskabet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 7: SØGEPROTOKOL for Gennemgang af akutberedskabet"

Transkript

1 Bilag 7: SØGEPROTOKOL for Gennemgang af akutberedskabet udarbejdet af Drea Eskildsen Stenbæk senest opdateret 19. juli Søgeprotokollen er en eksplicit, struktureret plan for indsamling af information. Søgeprotokollen har til formål at skabe overblik og gennemskuelighed i processen vedr. indsamling af information. Søgeprotokollen dokumenterer på en detaljeret og transparent måde hvad der er søgt efter, hvor der er søgt og hvordan der er søgt og udvalgt. Søgeprotokollen er med til at sikre konsistens ved opfølgning/gentagelse af søgningen, og skal være så detaljeret, at man ved at følge beskrivelsen kan udføre søgningen igen og få samme resultat. Dvs. at den skal indeholde oplysninger om ikke kun hvordan man har tænkt sig at søge litteraturen, men også hvordan man faktisk har søgt. Dokumentation for søgning i kilder, der har givet brugbare informationer, samt kilder, der ikke indeholdt interessante informationer, skal gemmes og indgå i søgeprotokollen. Søgeprotokollen indeholder følgende elementer: Baggrund og problemstilling Spørgsmål, der ønskes belyst i søgningen, afklares herunder specificering af udgangspunktet for søgningen (fx sygdom, diagnostisk metode, behandling), samt i hvilke sammenhænge, emnet ønskes undersøgt. Et eksempel kan være en belysning af effekter og bivirkninger af en given behandlingsmetode. Et andet eksempel kan være gennemgang af metoder til forebyggelse af senkomplikationer ved en given sygdom. Sundhedsstyrelsen finder, at der som led i den nationale specialeplanlægning er behov for at foretage en gennemgang af akutberedskabet, herunder den præhospitale indsats og akutmodtagelser på sygehusene, forud for gennemgangen af de enkelte specialer.

2 Formålet med gennemgangen er at opstille en række konkrete anbefalinger for tilrettelæggelsen af akutberedskabet samt de nødvendige forudsætninger, som skal være opfyldt. Samtidig skal konsekvenserne af anbefalingerne belyses. Gennemgangen baseres så vidt muligt på en MTV-tænkning (medicinsk teknologivurdering), således at anbefalingerne systematisk søges vurderet i forhold til aspekterne teknologi, patient, organisation og økonomi. Ligeledes bør anbefalingerne i muligt omfang være evidensbaserede. Det er imidlertid Sundhedsstyrelsens vurdering, at det aktuelle evidensniveau på en række områder er så lille, at det vil være nødvendigt at træffe beslutninger uden et egentligt evidensgrundlag. I sådanne tilfælde vil anbefalingerne basere sig på sundhedsfaglige og/eller administrative skøn. 2. (Fokuserede) spørgsmål Udgangspunktet for søgningen er den sundhedsfaglige problemstilling, som søgningen skal være med til at belyse. Under udarbejdelse af problemstillingen er det vigtigt, at opgaven klart afgrænses. De spørgsmål der stilles skal være overskuelige i antal, entydigt definerede og mulige at besvare. Et velformuleret spørgsmål er altafgørende for at fastlægge den bedste søgestrategi - jo mere præcise spørgsmål jo mere præcise søgninger. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at det også er muligt at formulere spørgsmål, der lader sig besvare, ved ikkekliniske problemstillinger. I et velformuleret klinisk spørgsmål indgår 4 elementer: Populationen hvilken type patienter drejer det sig om? Interventionen diagnostisk test, lægemiddel, kirurgisk metode etc.? Sammenligningsinterventionen - hvad er alternativet til interventionen? Resultatet/outcome - hvilke kliniske måleparametre er der tale om? De generelle elementer 1. Population For alle spørgsmålene vurderes at det drejer sig om patienter med akut sygdomme eller tilskadekomne, der på eget initiativ henvender sig/ indbringes eller visiteres til skadestue/ akut modtagelse. 2. Resultat/ outcome: Generelle kliniske målepararmetre, der vil have forskellig vægtning under de enkelte spørgsmål Overlevelse/død Antal indlæggelse Indlæggelsestid (her tænkes på den samlede indlæggelsestid inkl. den på stationær afsnit/intensiv afsnit)

3 Livskvalitet Patienttilfredshed Sundhedsøkonomi 3. Interventionen Patientens kontakt til og behandling i det det akutte beredskab. I rapporten: Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 er responstid: den tid der går fra ambulancetjenesten modtager alarmen, til ambulancen er fremme på et skadested. Imidlertid kan tid gøres op på forskellig måde som feks. fra det tidspunkt, der tages kontakt til alarmcentralen eller pt. henvender sig til eller henvises af vagtlæge til skadestue/modtagelse til patienten udskrives fra skadestue/modtagelse eller indlægges på sygehuset eller fra det tidspunkt der går fra der tages kontakt til alarmcentralen til patienten modtager endelig behandling (definitive care). Man skal derfor være opmærksom på forskellig måde at vurdere tidsperspektivet 4. Sammenligningsinterventionen Alternativ til interventionen er det nuværende. Spørgsmål, der ønskes belyst ved dokumentation 1. Betydningen af uddannelse, organisering, faglig tilrettelæggelse og beredskabsniveau af den præhospitale indsats. Under faglig tilrettelæggelse kan tænkes på: Har det betydning på outcome, om det er en faglig sundhedsperson/ læge, der modtager et alarmkald i stedet for en alarmoperatør? Eller, at alarmoperatøren har mulighed for at viderestille til en sundhedsfaglig person til rådgivning, indtil f. eks. ambulancen er til stede? Det vurderes, at ovennævnte outcome alle kan være relevante. Udover ovennævnte outcome kan der suppleres med en yderligere måleparameter: tid fra kontakt til alarmcentralen til modtagelse på sygehus. Har det betydning på outcome, om det er en læge kontra sygeplejerske kontra ambulancebehandler med særlig kompetence kontra alene ambulancepersonale, der deltager i ambulancekørsel/ helikopterordning? Er der evt. specielle patientkategorier, hvor der er vist forskel? Det vurderes at ovennævnte outcome alle kan være relevante. visitation foregår den ude hos patienten eller på akut modtagelse Under organisering kan tænkes på: Har det betydning på outcome, om den præhospitale indsats er en ambulancekørsel eller/ og er suppleret med helikopterordning. I hvilke områder har det betydning (tid/km)? Udover ovennævnte outcome kan der suppleres med en yderligere målparameter: tid fra kontakt til alarmcentralen til modtagelse på sygehus. Har det betydning på outcome, om det er en lægebil/ akutbil med anæstesisygeplejerske eller ambulancebehandler, der primært kommer til patienten? Herunder også rendevue ordning. Her tænkes på det der i visse artikler er angivet som basic life support og advance life support. Har det betydning på outcome, hvor meget aktivitet (antal gange man har deltaget) det personale har, som deltager? Under beredskabsniveau kan tænkes på:

4 Har det betydning på outcome, om den præhospitale indsats kører ensartet 24 h i døgnet? Har responstid betydning på outcome? Her tænkes også på geografisk variation. Udover ovennævnte outcome kan der suppleres med en yderligere målparameter: tid fra kontakt til alarmcentralen til modtagelse på sygehus. Under uddannelse kan tænkes på: Har det betydning på outcome, hvilken uddannelse det personale har der deltager i den præhospitale indsats (alarmoperatør, ambulancepersonale, ambulancebehandler med særlig kompetence, sygeplejerske, læge) Har det betydning hvilke kurser den enkelte faggruppe har (feks. læger med ATLS kursus, reddere med PHTLS kursus osv.)? Mulige områder hvor der vil være artikler: cardiac arrest og head injury/traume. 2. Betydning og forudsætninger ved generel anvendelse af telemedicin i den præhospitale indsats til præhospital diagnostik og visitation Under generel anvendelse tænkes på: Populationen er, som defineret ovenfor. Der findes litteratur for hjertesygdomme. Der kan i denne litteratur evt. være beskrevet telemedicinske løsninger, som ved vurdering kan have mere bred anvendelighed end kun til hjertesygdomme. Resultat/ outcome, som defineret i indledningen. Et andet muligt outcome kan være indlæggelsesdage på intensivt afsnit. 3. Betydning og forudsætninger ved landsdækkende lægehelikopterordning Her skal også tænkes på forudsætninger: Er helikopteren alene til den præhospitale indsats eller er den til disponering til andre formål? Ved vurdering af lægehelikopterordning skal man være opmærksom på, at lægehelikopter i visse tilfælde bringer lægen til patienten, og i andre tilfælde desuden benyttes til transport af patient med lægeledsagelse til akut modtagelse. Resultat/ outcome: Generelle kliniske målepararmetre, der vurderes at have betydning for spørgsmål 3: Overlevelse/død Sundhedsøkonomi 4. Betydningen af aktivitet på sygehusenes akutmodtagelser Med selve aktiviteten menes: antal patienter, evt. fordelt på de enkelte sygdomme/ specialer, der behandles pr. sygehus/ pr. læge/ pr. sygeplejerske. Outcome: Se i indledningen de generelle kliniske måleparametre. 5. Betydningen af uddannelse, organisering, faglig tilrettelæggelse og beredskabsniveau på sygehusenes akutmodtagelse

5 Under uddannelse kan tænkes på: Har det lægefaglige speciale akut medicin betydning for outcome? Har det betydning for outcome i sygehusenes akutmodtagelser hvis akutmodtagelser har alle 5 lægelige specialer (anæstesiologi, ortopædkirurgi, kirurgi, intern medicin og radiologi) vurderet nødvendige i rapporten: Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark Der benyttes de outcome, der er defineret i indledningen. Under organisering kan tænkes på: Her kan vurderes om en akut modtagelse delt på kirurgisk og medicinsk speciale eller den er samlet et sted har det betydning på outcome. Der benyttes de outcome, der er defineret i indledningen. Under beredskabsniveau: se spørgsmål Betydningen af tilgængeligheden af forskellige kategorier speciallæger, herunder af egentlig tilstedeværelse i vagttid, i forbindelse med fælles akutmodtagelser. Der benyttes de outcome, der er defineret i indledningen. I analysen skal der imidlertid analyseres, om der forefindes tilstrækkeligt antal speciallæger med henblik på at de kan være i tilstedeværelsesvagt samtidig med at der er kvalificeret stuegang, planlagte procedurer og ambulatorium. 7. Betydningen af rådighed over diverse faciliteter i forbindelse med fælles akutmodtagelse I rapporten: Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 er der defineret, at i fuldt udbygget fælles akut modtagelser bør følgende faciliteter være til rådighed: akutte operationsfaciliteter, CT-skanning, intensiv terapi, konventionel røntgen, klinisk biokemi med laboratorieanalyser og ultralydsundersøgelser. Der benyttes de outcome, der er defineret i indledningen. 3. Inklusions- og eksklusionskriterier for søgningen Hvilke kriterier skal ligge til grund for udvælgelsen af de fremfundne studier, for at de kan inkluderes i rapporten? Ved at fastsætte inklusions- og eksklusionskriterier før man går i gang med at søge, kan man opnå et mere præcist og antalsmæssigt overskueligt søgeresultat, idet mange kriterier kan indbygges i søgestrategien.

6 Eksempler på inklusions- og ekslusionskriterier: Skal kun en bestemt aldersgruppe inkluderes? Er det relevant med både kliniske og dyreeksperimentelle studier? Skal kun patienter med bestemte sygdomsforløb medtages? Skal kun kvinder eller mænd inkluderes? Ønskes kun litteratur fra en bestemt periode? Hvilke undersøgelsesdesign skal inkluderes (fx randomiserede kliniske forsøg, metaanalyser, kohortestudier)? Kan man udelukke litteratur fra bestemte geografiske områder eller på bestemte sprog? Til at besvare de fokuserede spørgsmål opererer man med to typer af studier: sekundære og primære. Sekundære studier er systematiske gennemgange og vurderinger af publiceret materiale, fx MTV rapporter, kliniske vejledninger og systematiske reviews. Primære studier er de enkelte videnskabelige primærartikler i form af fx randomiserede kliniske forsøg eller kohorteundersøgelser. Første trin i litteratursøgningen er oftest en identifikation af den sekundære litteratur. Findes der fx allerede nogle udenlandske MTV rapporter, Cochrane reviews eller kliniske vejledninger, der systematisk syntetiserer og vurderer primærlitteraturen på området, er der ingen grund til at gentage dette store og ressourcekrævende arbejde. Inklusions- og eksklusionskriterier for søgningen Det drejer sig om studier: der er kliniske publiceret indenfor de sidste 10 år der inkluderer alle aldre af patienter der inkluderer alle patienter med sygdomme/ skader/ tilstande, der har behov for akut indlæggelse eller vurdering på sygehus. der inkluderer engelsksproget og skandinavisk litteratur der inkluderer begge køn fra områder, der er sammenlignelige med Danmark 4. Informationskilder (databaser, hjemmesider osv.) Kilderne til at søge efter ovennævnte to forskellige typer af studier vil ofte være forskellige. Til lokalisering af sekundære studier søges bl.a. i HTA Database, Cochrane Library, Medline, Embase, på websider tilhørende organisationer/foretagender der udarbejder/indsamler MTV-

7 rapporter, kliniske retningslinjer og andre typer publikationer, der systematisk gennemgår og vurderer publiceret materiale. Sekundære studier: Cochrane Database of Systematic Reviews NHS Economic Evaluation Database HTA Database DSI Institut for Sundhedsvæsen European Union Documents ( WHO Library Database Sundhedsministerier i ind- og udland ( TRIP+ Database (evidensbaserede publikationer på nettet) Medline Embase 5. Søgestrategi og resultat for hver enkelt informationskilde Her beskrives for hver kilde: hvilken periode søgningen dækker hvordan søgningen er gennemført (hvilke søgeord er anvendt, hvordan er søgeordene kombineret, hvor mange resultater gav søgningen) dato for søgningen For alle søgninger gælder at kun publikationer fra 1996 og frem er medtaget Sekundære studier: Cochrane Database of Systematic Reviews (20. juni 2006) ID Search Hits Edit Delete #1 emergency medical technicians in Keywords or life support care in Keywords or traumatology in Keywords or emergency treatment in Keywords or critical care in Keywords in all products 2784 edit delete #2 emergency medicine in Keywords or emergency medical services in Keywords in all products 679 edit delete #3 emergenc* in Title, Abstract or Keywords or trauma in Title, Abstract or Keywords in all products 8339 edit delete #4 care in Title, Abstract or Keywords or treatment in Title, Abstract or Keywords in all products edit delete #5 (#3 AND #4) 4863 edit delete #6 trauma system in Title, Abstract or Keywords or first aid in Title, Abstract or Keywords or life support in Title, Abstract or Keywords or prehospital in Title, Abstract or Keywords or prehospital in Title, Abstract or Keywords in all products 8018 edit delete #7 preclinical in Title, Abstract or Keywords or pre-clinical in Title, Abstract or Keywords or 1176 edit delete

8 ambulance* in Title, Abstract or Keywords or paramedic* in Title, Abstract or Keywords in all products intensive care in Title, Abstract or Keywords or telemedicine in Title, Abstract or Keywords or #8 helicopter in Title, Abstract or Keywords in all products 5522 edit delete #9 (#1 OR #2 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8), from 1996 to edit delete Af de hits er de 396 Cochrane Reviews. NHS Economic Evaluation Database (20. juni 2006) emergency medical technicians OR life support care OR traumatology OR emergency treatment OR critical care OR emergency medicine OR emergency medical services in Keywords, all products HTA Database (20. juni 2006) Søgning 1: prehospital OR pre-hospital OR emergency OR trauma OR intensive care OR critical care/all fields Hits Søgning 2: telemedicine/subject Headings Exploded - 49 Hits Søgning 3: helicopter/all fields - 4 Hits DSI Institut for Sundhedsvæsen ( juni 2006) Søgeord: akut?, præhospital?, ambulance?, lægebil?, helikopter?, alarm?, beredskab?, tele?, skadestue?, vagt? Indenrigs- og Sundhedsministeriets publikationer ( juni 2006) Alle publikationer i kategorien Behandlende sundhedsvæsen gennemset European Union Documents, WHO Library Database, udenlandske sundhedsministeriers hjemmesider, TRIP+ Database ( juni 2006) Søgeord: emergency, pre-hospital, prehospital, trauma, ambulance, helicopter, telemedicine Medline (SilverPlatter WEBSPIRS) (6. juli 2006), Search History * #12 #8 and #11 (513 records) #11 #9 or #10 (32291 records) #10 (systematic* or methodol* or quantitative*) near (review* or overview* or survey*) (20298 records) #9 (meta?analy* or meta analy*) in ti,ab,mesh (15616 records) #8 #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 (55175 records) #7 prehospital or pre-hospital (3594 records)

9 #6 explode ambulances/ all subheadings (1983 records) #5 explode emergency nursing/ all subheadings (2792 records) #4 explode emergency medical technicians/ all subheadings (1814 records) #3 explode emergency medicine/ all subheadings (3723 records) #2 explode emergency medical services/ all subheadings (28120 records) #1 explode emergency treatment/ all subheadings (26146 records) Af de 513 poster vurderes nedenstående 15 at være potentielt relevante. Resten omhandler alle behandling af specifikke tilstande (fx astma, MND/ALS, for tidlig fødsel, hjertesygdom, hovedlæsioner etc) og/eller specifikke interventioner (fx vasopressin eller epinefrin, trombolyse etc). Medline In Process & Other Citations (SilverPlatter WEBSPIRS), 6. juli 2006 Search History * #3 #1 and #2 (93 records) #2 pre-hospital or prehospital or emergenc* or trauma* or helicopter* or ambulance* (9537 records) #1 ((meta?analy* or meta analy*) in ti,ab,mesh) or ((systematic* or methodol* or quantitative*) near (review* or overview* or survey*)) (2278 records) Af de 93 poster vurderes 3 at være muligvis relevante. Resten omhandler alle behandling af specifikke tilstande (fx astma, MND/ALS, for tidlig fødsel, hjertesygdom, hovedlæsioner) og/eller specifikke interventioner (fx vasopressin eller epinefrin, trombolyse). EMBASE (SilverPlatter WEBSPIRS) 6. juli 2006, Search Results #10 and #13 # #11 and #12 # 'meta-analysis' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR # 'systematic-review' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR # #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 # explode helicopter/ all subheadings #9 540 explode ambulance/ all subheadings # explode rescue personnel/ all subheadings #7 878 explode emergency/ all subheadings # explode emergency ward/ all subheadings # explode emergency medicine/ all subheadings # explode emergency treatment/ all subheadings # explode emergency health service/ all subheadings #2 8044

10 #1 pre-hospital or prehospital 3156 Af de 128 poster vurderes kun 1 at være muligvis relevant, men denne er inkluderet i Medlinesægningen. De øvrige omhandler alle behandling af specifikke tilstande (fx astma, MND/ALS, for tidlig fødsel, hjertesygdom, hovedlæsioner) og/eller specifikke interventioner (fx vasopressin eller epinefrin, trombolyse).

Søgning. Den regionale baggrundsgruppe

Søgning. Den regionale baggrundsgruppe Søgning Store databaser, med kontrollerede emneord: relevante emneord (fx emergency medical services), suppleret med fritekstsøgning (dvs. på ord forekommende i titel, abstract/den fulde tekst, fx prehospital).

Læs mere

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Evolution eller revolution Konference, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen 19. januar 2007 Lone de Neergaard Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Disposition

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler)

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler) Dato: 11. juli 2016 Ref.: Charlotte Qvist, VIA Bibliotekerne Cochrane Library Cochrane-biblioteket indeholder seks databaser, to hoveddatabaser og fire specialdatabaser. De to hoveddatabaser indeholder

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for forebyggelse og behandling af organisk delir - Guidelines Fagkonsulent / projektleder Maria Dawids/ Maria Herlev Ahrenfeldt,

Læs mere

Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Årsrapport 2014. Lars Erik Larsen, 1. juni 2015. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2014 Side 1

Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Årsrapport 2014. Lars Erik Larsen, 1. juni 2015. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2014 Side 1 Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Årsrapport 2014 Lars Erik Larsen, 1. juni 2015. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Antal opgaver side 4 Fordeling

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem?

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Thomas A Schmidt Overlæge, dr. med. Akutafdelingen Agenda De nødvendige kompetencer (ekstern kilde)

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

GENNEMGANG AF AKUT- BEREDSKABET

GENNEMGANG AF AKUT- BEREDSKABET GENNEMGANG AF AKUT- BEREDSKABET I HØRING: 21. DECEMBER 2006-1. MARTS 2007 2006 Udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med bistand fra en ekspertgruppe samt den tværgående regionale baggrundsgruppe. Efterfølgende

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

Det fokuserede kliniske spørgsmål

Det fokuserede kliniske spørgsmål UCSF FORSKERKURSUS For Sundhedsfaglige Professionsbachelorer 2011-2012 Det fokuserede kliniske spørgsmål PICO model til formulering af fokuserede kliniske spørgsmål Mary Jarden sygeplejerske, cand.cur.,

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

Dokumentationskonference 6 7 september 2012

Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Tværfaglige kliniske retningslinjer i kommunalt regi Sygeplejerske Klinisk vejleder, S.d. Niels Torp Kastrup Hillerød Kommune Sygeplejerske Klinisk vejleder,

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark Chefgruppen Att. Elsa Lund-Larsen Planlægningsafdelingen OUH Overlægerådet Formand Kontakt: Birte Hansen Obel birte.hansen@ouh.fyns-amt.dk Direkte tlf. 6541 2673 28. januar 2007 Side 1/6 Høringssvar fra

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database

The Joanna Briggs Institute EBP Database The Joanna Briggs Institute EBP Database JBI blev etableret i 1995 og er et verdensomspændende netværk, som søger at skabe videnskabeligt baserede, standardiserede arbejdsmetoder for sygeplejersker i store

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Akutmedicin som speciale. Christian Skjærbæk, DASEM

Akutmedicin som speciale. Christian Skjærbæk, DASEM Akutmedicin som speciale Christian Skjærbæk, DASEM En gammel disciplin Akutmedicin Etablering af Emergency Medicine 1966 Accidental injuries killed 107,000. "The general public is insensitive to the magnitude

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for fedmekirurgi Baggrund og formål Der har i Danmark været en kraftig udvikling i antallet af personer med svær overvægt i løbet af de

Læs mere

Søgekriterier og søgeord diskuteres. Fagkonsulenten undervises i RefWorks og får særskilt login.

Søgekriterier og søgeord diskuteres. Fagkonsulenten undervises i RefWorks og får særskilt login. DEN PRAKTISKE LITTERATURSØGNINGSPROCES Fagkonsulentens version 15. januar 2014 KIBI 1. Kronologisk procesbeskrivelse Formøde med fagkonsulent og søgespecialist: Søgekriterier og søgeord diskuteres. Fagkonsulenten

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 9.2 A Medicinsk behandling, herunder indførelse af nye lægemidler Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Vurderinger af lægemidler i Kræftstyregruppen

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye Søgning i PubMed Onsdag d. 7. januar 2015 Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen bnc@statsbiblioteket.dk Maria Østerbye maoe@statsbiblioteket.dk Dagens program Søgestrategi PubMed Herunder at skaffe

Læs mere

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Revideret af: Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, August 2013 1 Indholdsfortegnelse Databasens indhold... 3 Adgang til Cinahl... 3 Søgning i Cinahl

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999)

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999) LITTERATURSØGNING Årligt publiceres ca 2 mill. medicinsk videnskabelige artikler i ca 20.000 forskellige tidsskrifter. Der findes i dag mere end 800 databaser, som giver mulighed for at søge på denne store

Læs mere

Region Midtjylland har i forbindelse med høringen af Sundhedsstyrelsens rapport gennemført en proces, der har involveret specialerådene og %!&!$ +!

Region Midtjylland har i forbindelse med høringen af Sundhedsstyrelsens rapport gennemført en proces, der har involveret specialerådene og %!&!$ +! %!&!$ '&!()* +!,$ -.&/! """!#$!! Regionsrådet skal påpege, at anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen vil betyde, at der er borgere, der vil få langt til akutmodtagelse. I den forbindelse er det nødvendigt,

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Cinahl Vejledning. Hvis man er i tvivl om hvilket felt, man skal søge i, så anbefaler vi, at man lader den stå på Select a Field.

Cinahl Vejledning. Hvis man er i tvivl om hvilket felt, man skal søge i, så anbefaler vi, at man lader den stå på Select a Field. Cinahl Vejledning (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU 1 Eksempler på effekter af nye behandlinger i jeres forskningsprojekter:

Læs mere

Cinahl Vejledning. Hvis man er i tvivl om hvilket felt, man skal søge i, så anbefaler vi, at man lader den stå på Select a Field.

Cinahl Vejledning. Hvis man er i tvivl om hvilket felt, man skal søge i, så anbefaler vi, at man lader den stå på Select a Field. Cinahl Vejledning (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

Cochrane Library Vejledning

Cochrane Library Vejledning Cochrane Library Vejledning Cochrane Library er frit tilgængelig i Danmark, og du kan finde et link til den på Fagbibliotekets hjemmeside. Fritekstsøgning Den simpleste måde at søge i Cochrane Library

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark

Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark Akutberedskabet omfatter både det præhospitale beredskab og den akutte modtagelse på sygehuset.

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at DEL III A Metode Introduktion Denne kliniske retningslinje for fysioterapi til patenter med KOL blev udarbejdet i perioden september 2006 til januar 2007 efter en model, som i 2004 blev vedtaget i den

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, 2013 Revideret af: Ester Hørmann, Professionshøjskolen Metropol, september 2015 Indholdsfortegnelse Databasens indhold...

Læs mere

The Cohrane Library Søgevejledning

The Cohrane Library Søgevejledning The Cohrane Library Søgevejledning Udarbejdet af: Hanne Christensen, Fagbiblioteket, Sygehus Viborg Conni Skrubbeltrang og Lise Nørregaard Christensen, Medicinsk Bibliotek, Aalborg Sygehus The Cochrane

Læs mere

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Til Region Syddanmark Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Region Syddanmark har i brev af 7. maj 2010 til forespurgt om en række forhold i forbindelse med etablering af et hjertecenter samt

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Bilag 26. Beslutningsgrundlag: Diabetiske fodsår. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 26. Beslutningsgrundlag: Diabetiske fodsår. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 26 Beslutningsgrundlag: Diabetiske fodsår Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Teknologi: 1. Hvilken effekt kan der identificeres af teknologier til tidlig opsporing og sekundær forebyggelse af fodsår?

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for opsporing og behandling af håndeksem. Guidelines Fagkonsulent / projektleder Tanja Korfitsen Carøe/Hanne Vibjerg Søgespecialist

Læs mere

Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål. Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD

Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål. Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål 1 Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD Udgangspunktet for FAM i Dk Styrket Akutberedskab (2007) Større befolkningsunderlag

Læs mere

Emne: Rammeaftale 2008 mellem kommunerne og region hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud for voksne

Emne: Rammeaftale 2008 mellem kommunerne og region hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud for voksne REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. marts 2007 Sag nr. 3 Emne: Rammeaftale 2008 mellem kommunerne og region hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske, MPH Marianne Spile, klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Rapporten lægger op til implementering over 5-10 år afhængigt af den enkelte regions øvrige planlægning.

Rapporten lægger op til implementering over 5-10 år afhængigt af den enkelte regions øvrige planlægning. NOTAT vedrørende optimal udnyttelse af uddannelsespotentialet i de Fælles Akutte Modtage Enheder (FAME) Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Øst Baggrund og

Læs mere

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER Skabelonen er udarbejdet af: Center for Kliniske retningslinjer april 2009 Anbefalet af centrets Videnskabelige Råd, den: 5. maj 2009

Læs mere

Oversigt over høringssvar Sundhedsstyrelsens akutrapport.

Oversigt over høringssvar Sundhedsstyrelsens akutrapport. Afdeling: Udarbejdet af: Acadrebruger Journal nr.: 07/118 E-mail: Acadreemail Dato: 17. april 2007 Telefon: Notat Oversigt over høringssvar Sundhedsstyrelsens akutrapport. Indkomne høringssvar. Der er

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Thomas Gjørup Klinikchef, Steno Diabetes Center Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin Overlægeforeningens Årsmøde Frede-ricia

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region nu tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

5S systemet. Nyttige links. PULL the Evidence strategier. Summaries. Elektronisk lærebøger

5S systemet. Nyttige links. PULL the Evidence strategier. Summaries. Elektronisk lærebøger 5S systemet Nyttige links PULL the Evidence strategier Summaries Elektronisk lærebøger Clinical Evidence evidensbaseret lærebog om terapeutiske interventioner kræver abonnement, men gratis adgang via Statsbiblioteket

Læs mere

Tjek temperaturen på telemedicin

Tjek temperaturen på telemedicin Tjek temperaturen på telemedicin Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Den 23. april er CareNet vært ved en temadag om telemedicin på Teknologisk Institut 29. april 2015 2 Erfaringsopsamling

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus

VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus CINAHL Plus Indhold Om Cinahl... 2 Søgning... 2 Advanced Search... 3 Basic Search... 7 Cinahl Headings... 8 Søgehistorie... 9 Gem søgehistorien... 10

Læs mere

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1 Litteratursøgning Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus Litteratursøgning

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. "Gennemgang af akutberedskabet".

Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. Gennemgang af akutberedskabet. Afdeling: Planlægning og Udvikling Udarbejdet af: Per Busk Journal nr.: 07/118 E-mail: Per.Busk@regionsyddanmark.dk Dato: 6. marts 2007 Telefon: 76631366 Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen

Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen Overblik Kliniske retningslinjer Nationale kliniske retningslinjer Konkret

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for psoriasis. Guidelines Kontakt projektgruppe Kontakt søgespecialist Tove Faber Frandsen t.faber@videncentret.sdu.dk Covidence

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Dansk Selskab for Fysioterapi 11. juni 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for Fysioterapi ønsker

Læs mere

LITTERATURSØGNING OG EVIDENSVURDERING

LITTERATURSØGNING OG EVIDENSVURDERING LITTERATURSØGNING OG EVIDENSVURDERING REDSKABER TIL AFDELINGER I EBP-PILOTPROJEKTET LISA KORSBEK & BENTE HOECK ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL 2006 2 INDHOLD INDLEDNING 5 Baggrund 5 EBP-pilotprojektet 6 AT

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 24. april 2015 Region Nordjylland har den 26. februar

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For nærmere beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere