Direktør med sundhedsfaglig profil. 10.juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktør med sundhedsfaglig profil. 10.juni 2013"

Transkript

1 Direktør med sundhedsfaglig profil 10.juni 2013

2 Baggrund Filadelfia er en selvejende sundheds- og socialorganisation med specialiseret behandling for patienter med epilepsi eller erhvervet hjerneskade fra hele landet. 2 Filadelfia blev for 116 år siden bygget som en koloni i Dianalund lidt nord for Slagelse og Sorø til patienter med epilepsi og tilgrænsende lidelser herunder med psykiatrisk karakter. Grundlæggeren var overlæge fra København, der fandt denne geografi velegnet for patienter med svære lidelser indenfor disse sygdomsområder. Det målrettede fokus på disse afgrænsede patientgrupper førte til opbygningen af stærke tværfaglige kompetencer med en bred forståelse og dyb indsigt i patienternes sygdomme. Gennem årene har Epilepsihospitalet og langt frem i tiden også det tilknyttede Psykiatrihospital udviklet kliniske kompetencer til gavn for udredning, behandling, pleje, træning og rehabilitering i hele landet. Der er blevet tilknyttet en Specialskole til børn og unge under indlæggelse på hospitalet. Trods udvikling af stadigt bedre behandlingsmuligheder har en række patienter ikke været i stand til et liv på egen hånd. Derfor har der både på midtsjælland, øst- og nordjylland været opført sociale døgntilbud med vedligeholdelsestræning, pleje og pædagogik til svært stillede borgere med epilepsi som flg af epilepsi eller tilgrænsende kroniske lidelser. I dag fremstår Filadelfia stadigt som en sammenhængende organisation med - Epilepsihospitalet med specialiserede behandlingstilbud på højt og regionalt niveau med forskning på nationalt og internationalt niveau - Hospitalsfunktion for specialiseret neurorehabilitering til erhvervede hjerneskade på regionalt niveau - Specialskole og Specialrådgivning - Sociale døgn- og dagtilbud (I Dianalund, Sorø og Juelsminde) - Center for Diakoni Filadelfia er i overensstemmelse opdelt i 3 hovedområder :

3 Filadelfia har status som selvejende institution med egen bestyrelse og en ansvarlig direktion til at lede den samlede organisation med næsten 800 ansatte og et budget på 350 mio kr 3 Ydre pres og forandringer Epilepsihospitalet får henvist patienter fra de 5 regionernes hospitaler indenfor neurologi og pædiatri samt almen praksis. Region Sjælland indgår på vegne af regionerne driftsoverenskomst med Epilepsihospitalet - aktuelt for perioden Hospitalet er i indskrevet i Sundhedslovens 79, hvoraf det også fremgår, at der er afsat øremærkede finanslovsmidler til en række landsdækkende specialsygehuse fra den såkaldte frit-valgs-ramme. Epilepsihospitalets højt specialiserede og specialiserede behandlingstilbud på regionsniveau beror på Sundhedsstyrelsens godkendelse - senest i henhold til den landsdækkende Specialeplan i Patienter til neurorehabilitering bliver henvist fra Region Hovedstaden ved Glostrup Hospital og dertil enkelte selvbetalere og forsikringspatienter. Der på går aktuelt drøftelser med Region Sjælland om evt formaliseret samarbejde indenfor dette behandlingsområde. Afdelingen har været en del af specialhospitalet siden 2007, med godkendelse af Sundhedsstyrelsen i 2012 til specialiserede behandlingstilbud på regionsniveau. Specialskolen finansieres af kommunerne. De sociale specialiserede døgn- og dagtilbud finansieres ved driftsoverenskomst med hhv Sorø Kommune og Region Midtjylland. I forhandlingerne om den aktuelle driftsoverenskomsts indgåelse efterlyste regionerne en mere transparent økonomi styrings model og stillede en reduceret budgettildeling ift tidligere års økonomiske forbrug i udsigt. Der henvistes således til, at finanslovsmidlerne var mindre end regionernes faktiske økonomiske forbrug. Dette afstedkom usikkerhed om Epilepsihospitalets økonomi. Regeringen afsatte en ekstraordinær finanslovstildeling for 2012 og 2013 på i alt 40 mio kr og udbad sig et udredningsarbejde under ministeriets for sundhed og forebyggelses formandskab med de relevante parter regioner, faglige selskaber og Filadelfias ledelse. Arbejdet skulle have fokus på forbedret økonomistyring af hospitalet og desuden en samlet vurdering af hospitalets fremtidige faglige profil. Der blev indgået en driftsoverenskomst, og Filadelfias bestyrelse besluttede en økonomisk tilpasning af Epilepsihospitalet allerede for Der blev ansat ny adm direktør ved udgangen af Der påbegyndtes på de indre linier en fornyet kurs for Filadelfia i form af en fælles vision med ledsagende firdelt strategi samtidigt med implementeringen af Epilepsihospitalets økonomiske tilpasning. På de ydre linier indledtes en dialogrunde med de 5 regioners ledelse om økonomi, aktivitet og samarbejde. Parallelt hermed deltog Filadelfias direktion i udredningsarbejdet under ministeriet. Udredningsarbejdet afsluttedes juni 2012 i enighed om dels en ny økonomistyringsmodel for Epilepsihospitalet, dels om den faglige fremtidige profil. Ministeren for sundhed og forebyggelse udtrykte tilfredshed med arbejdet og den hurtige tilpasning og forberede samarbejde, som kunne spores. Samtidigt tilkendegav ministeren, at Epilepsihospitalet er og fortsat skal være en del af sundhedsvæsenet.

4 Filadelfia har ved udgangen af 2012 gennemført alle anbefalingerne fra rapporterne i udredningsarbejdet i tæt samarbejde med regionerne og staten. 4 Det betyder at Epilepsihospitalet fra 2013 økonomisk styres i lighed med landets offentlige sygehuse med forløbstakster (DRG- eller DRG-lignende takster) og indbyggede produktivitetskrav mindst svarende til de offentlige syhuses. Samtidigt rapporteres der løbende om aktivitet, økonomi og prognoser til forventet økonomisk forbrug til regionerne. Det er indtrykket at samarbejdet med regionerne er blevet forbedret på regionsniveau og på hospitalsledelses- og afdelingsniveau. Det er bl.a. også kommet til udtryk i konkrete aftaler med hver af de enkelte regioners ledelse heraf for de 3 vestdanske regioner for besluttet af regionsrådene. Epilepsihospitalet har for 2012 og 2013 foretaget en markant økonomisk tilpasning med det sigte at større økonomisk effektivitet. Samtidigt har Filadelfia som helhed målrettet forfulgt den fornyede kurs, med patientforløbsprogrammer og brugerforløb som centrale for alle dele af organisationens ydelser. Specialhospitalet har pr 1.januar 2013 ændret ledelsesstruktur, så det modsvarer de offentlige sygehuses med ansvarlige afdelingsledelser for aktivitet, økonomi og personale delegeret fra en direktion med to direktører. Filadelfias ledere og medarbejdere har således været igennem en markant omstillings- og forandringsproces de sidste 2 år. Det målrettede fokus for et fornyet kurs og gode resultater er ikke mindst et udslag af ledernes og medarbejdernes aktive involvering i fornyelsesprocessen. Det er kommet til udtryk gennem engagement og vilje til at arbejde for og gøre Filadelfia til et Center of Exellence inden udgangen af En medarbejdertilfredshedsundersøgelse fra det sene efterår 2012 bekræfter en generel høj tilfredshed blandt medarbejderne. Aktuelle større opgaver Filadelfia har allerede bevæget sig langt ad den fornyede kurs og firbenede strategi Partnerskab, Kvalitet, Drifts- og økonomisk effektivitet samt Forskning og udvikling. I 2013 står Filadelfia overfor flg større opgaver - Implementering af den nye økonomistyringsmodel sammen med Specialhospitalets afdelingsledelser - Implementering af de sammenhængende patientforløbsprogrammer med indbyggede effektmål, øget kvalitet og produktivitet - Styrkelse af udvalgte indsatsområder for en bemærkningsfri akkreditering i maj Gå foran for at fremme national forskning indenfor epilepsi mhp kliniske retningslinier - Indgå ny driftsoverenskomst med regionerne for Fortsat fokus på økonomisk effektivitet og forbedringer - Styrke og udvikle Filadelfias lederkreds frem mod en ambassadørfunktion blandt alle ledere og medarbejdere i organisationen - Styrke samarbejdet med de omliggende kommuner i det vestsjællandske område til gavn for forbedret behandling af borgere med hjerneskade - Indføre telemedicinske og andre nye tilgange for at fremme patientens vej og oplevelse i et sammenhængende sundhedsvæsen Spændende opgaver som stiller krav til hele organisationens fortsatte omstilling og forandringsparathed.

5 Den nye direktørs ansvarsområde og opgaver Direktøren er medlem af direktionen og refererer til den administrerende direktør Direktøren har som medlem af direktionen overordnede ansvar for mål og opgaver aftalt med og pålagt af Filadelfias Bestyrelse med afsæt i den administrerende direktørs reference. Direktionen tager i sit virke afsæt i Filadelfias bærende værdier og God Ledelse. 5 Direktøren skal med en sundhedsfaglig baggrund sammen med den administrerende direktør udgøre og afspejle en direktion med generelle, administrative og sundhedsfaglige kompetencer og erfaringer på strategisk- og overordnet driftsledelsesniveau. Den nye direktør skal sammen med den adm. direktør sikre et positivt og konstruktivt samarbejde såvel eksternt som eksternt. Direktionen repræsenterer i alle sammenhænge Filadelfia som samlet organisation såvel indadtil som udadtil. Direktionen må være synlig og samtidig lydhør i sin ledelsesstil, og være på forkant med den udvikling der tegner sig nationalt, regionalt, lokalt og internationalt. Direktionen har ansvar for den daglige ledelse, koordinering og strategiske udvikling og udøver denne selv og gennem delegation af driftsopgaver og ansvar til afdelingsledelsesniveauet indenfor Specialhospitalet (Epilepsihospitalet og neurorehabilitering), Skole og Specialrådgivning og de Sociale døgn- og dagtilbud. Direktionen fastlægger selv ansvarsområders og opgavers interne fordeling. Der aftales løbende en praktisk ansvarsdeling af de ledelsesmæssige opgaver indenfor rammerne af aftalte mål og succeskriterier for de enkelte opgaver Direktionens opgavefordeling kunne i udgangssituationen aftales således: 1. Udadvendte opgaver Opgaver i relation til staten, regioner, kommuner og andre samarbejdspartnere udøves af direktionen i fællesskab. Som udgangspunktet har den adm direktør ansvaret for at sikre tilrettelæggelsen af det eksterne samarbejde. Dette gøres ved at: - Opsøge og vedligeholde relationer til samarbejdspartnere - Formidle viden om patientforløbsbeskrivelser, nye forskningsresultater, løbende udviklingsprojekter m.v. - Løbende holde sig ajour med udviklingen indenfor Filadelfias samlede virke Direktionen drøfter og tilrettelægger løbende hvorledes Filadelfia bedst kan sikre sin position og synlighed ift de fastlagte mål og succeskriterier. 2.Interne opgaver Driftsledelse: De overordnede styringsopgaver varetages af direktionen i fællesskab ud fra tovholderskab Adm. direktør Strategi- og bestyrelse Drift, økonomi, bygninger og administration Ekstern samarbejde og markedsføring Brugertilfredshed (ekstern og intern)

6 6 Direktør med sundhedsfaglig profil Kvalitet Sammenhængende patientforløbsprogrammer Uddannelse og sundhedsfaglig udvikling/sparring Patient- og brugersikkerhed samt Arbejdsmiljø Intern Service Personaleledelse: Filadelfia er organiseret i en række områder med særskilte afdelingsledelser indenfor Specialhospitalet, Skole og Specialerådgivning og Sociale døgninstitutioner. Dertil kommer personaleledelse ift direktionssekretariatet. Den relationelle ledelsesopgaven er derfor først og fremmest rettet mod ledelsesorganisation. For at sikre både sammenhæng og et fornuftigt span-of-control aftales der en personaleledelses-, ledelsesopfølgning og sparring mellem den adm direktør og den nye direktør. Denne opgave kan aftales for 1-2 år ad gangen. Direktionssekretariatet fungerer dog i praksis også med aftalte opgaver og medarbejdere ift hver af de to direktører. Adm. Direktør er formand for F-MED udvalget, idet begge direktører deltager Ledelse af strategiske udviklingsprojekter: Direktionen har i fællesskab ansvar for gennemførelse af besluttet strategiplan, samt opnåelse af dennes mål og resultater. For højt prioriterede styregrupper kan begge indgå i nedsatte styregrupper oa. For tiden er flg tovholdderopgaver fastlagt : Adm.direktør Styregruppen for udviklingsplanen (begge deltager) Kommunikationsudvalget herunder medierne Direktør med sundsfaglig profil Styregruppen for Kvalitet (begge deltager) Uddannelsesudvalget Et nyt Forsknings- og udviklingsudvalg er netop etableret med lederen for forskning og udvikling som formand. Direktionen er medlem af udvalget. Deltagelsen aftales nærmere. 3. Kompetencer og erfaringer For at være godt rustet til stillingen vil det være væsentligt med en god ballast : Solid ledelsesmæssig erfaring på højt niveau (strategi, drift og økonomi, kvalitet, personale, udvikling) indenfor sundheds- og gerne også socialsektoren Erfaring med ledelse af ledere og flere faggrupper Erfaring med at lede, koordinere og organiserer sammenhængende patientforløb Særlig baggrund for at lede kvalitetsudvikling af sundhedsfaglige ydelser Kendskab til forskning indenfor sundhedsområdet Gerne erfaring med at udvikle organisationskultur i forhold til en markedsorienteret platform Gerne erfaring og samarbejde med politikere/bestyrelser og interesseorganisationer Personlige egenskaber: Samlende, samarbejdende, udadvendt, gennemslagskraft og resultatorienteret i et komplekst interessent fagligt miljø

7 7 Ansættelsesprocedure Stillingen som direktør med sundhedsfaglig profil til Filadelfia Stillingen er i opslag i en række landsdækkende medier - skrevne og elektroniske - i perioden 10.juni - 21.juni Opslaget har karakter af en henvisningsannonce. Det fulde opslag fremgår af Ansøgningsfrist er den 1. august 2013 kl gerne elektronisk. Forløbet efter ansøgningsfristen: Efter ansøgningsfristen vil alle ansøgere blive sendt frem til et ansættelsesudvalg. Udvalget foretager vurderer, hvem der bedst matcher stillingen. Ansættelsesproceduren: 1. samtale vil finde sted den 8. august 2013 Kandidater til samtale kan forvente indkaldelse den 5. august på mail. Efter 1. samtale vil ansættelsesudvalget vurdere, hvem der anses for mest egnede til at indgå i slutfeltet om stillingen som direktør. Kandidater, der skal videre til samtale, skal være forberedt på at skulle deltage i et testforløb, foretaget af Mercuri Urval den 12. eller 13. august. Øvrige kandidater oplyses om, at de ikke er gået videre. Dette finder forventeligt sted den 9.eller senest 10.august. 2. samtale afholdes den 15. august Testen er et supplement til brug for ansættelsesudvalgets vurdering af kandidaterne. Kandidaterne vil ved 2. samtale blive spurgt om ønsker til løn- og ansættelsesvilkår samt 3 referencer efter eget ønske. Ingen af disse referencer vil blive kontaktet uden forudgående aftale med kandidaten. Efter 2.samtale vil ansættelsesudvalget vurdere og i sidste ende beslutte, hvem der ønskes ansat i direktørstillingen. Der forhandles løn og ansættelsesvilkår med den valgte kandidats faglige organisation. En "Direktørkontrakt" vil være den naturlige ansættelsesform. Ansættelsesudvalget: Ansættelsesudvalget er sammensat med repræsentanter fra Filadelfias bestyrelse og Filadelfias ledelse : - 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden - den administrerende direktør og 3 ledere med sundhedsfaglig og anden faglig baggrund

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Filadelfia fællesadministrative stab Økonomi, Løn og Personale, IT og Udvikling. Afdelingschef- Stabschef

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Filadelfia fællesadministrative stab Økonomi, Løn og Personale, IT og Udvikling. Afdelingschef- Stabschef 6. december 2013 Stillings- og funktionsbeskrivelse Filadelfia fællesadministrative stab Økonomi, Løn og Personale, IT og Udvikling Afdelingschef- Stabschef Chef til Filadelfias fælles administrative stab

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet.

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1200735 Dok. Nr.: 889333 Dato: 20. april 2012 Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet.

Læs mere

BUDGET a 2015 Indholdsfortegnelse Sammenfatning af budget... 5 1. En økonomi i balance... 21 1.1 Budgettet i hovedtal... 21 1.2. Økonomiaftalen... 21 1.3. Sundhedsområdet - udfordringer på

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej 12

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2013. Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole

Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2013. Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Personale- og lønpolitik for 1 Forord Personalepolitikken har fokus på den hele medarbejder og dennes virke og udvikling på arbejdspladsen. Personalepolitikken tager udgangspunkt i skolens værdier, mission

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Plan for Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Indhold Kursen mod Borgernes Sundhedsvæsen er sat 4 Behov for en kulturforandring 4 Input

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009 Nyt Indhold Leder God ledelse er et af de vigtigste parametre for tilfredse medarbejdere og patienter...side 2 Ledernes kompetencer skal udvikles Afsnitsledernes rolle er under forandring. Et nyt lederudviklingsprojekt

Læs mere

Budgetaftale 2014: Fælles indsats

Budgetaftale 2014: Fælles indsats Budgetaftale 2014: Fælles indsats 1. Indledning Med Budgetaftalen for 2014 ønsker forligsparterne at understøtte den positive udvikling i Region Nordjylland for at sikre nordjyderne den bedst mulige service

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Sundhedsplan Høringsudkast December 2012. Region Hovedstaden. Høringsudkast. Sundhedsplan. - Status for planer på sundhedsområdet

Sundhedsplan Høringsudkast December 2012. Region Hovedstaden. Høringsudkast. Sundhedsplan. - Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Høringsudkast December 2012 Region Hovedstaden Høringsudkast Sundhedsplan - Status for planer på sundhedsområdet December 2012 Sundhedsplan Høringsudkast December 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere