1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår."

Transkript

1 Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange sider af skolens aktiviteter bliver udsat for kontinuerlige og systematiske evalueringer, da det er naturligt løbende at reflektere over praksis. Undervisningstilrettelæggelse og skoleudvikling sker bl.a. på baggrund af selvevalueringer, erfaringsindsamling, analyser og konklusioner, således at samspillet, mellem det vi gerne vil, og det vi gør, kvalificeres og optimeres. Målet er, at skolens elever får den bedste undervisning med gode eksamensresultater til følge, men også at de udvikler sig til livsduelige og engagerede borgere, der med deres mange kompetencer skal kunne agere i en foranderlig verden. i Udgangspunktet for vores kvalitetssikringssystem er gældende lovgivning på området ii suppleret med Fredericia Gymnasiums egen strategi, mål og handlingsplaner. Over en årrække er der på Fredericia Gymnasium opbygget en evalueringskultur gennem individuelle vurderinger, evaluering af undervisningen, elevtrivselsundersøgelser, medarbejdertrivselsundersøgelser og en række evalueringer af forskellige indsatsområder. Evalueringerne har meget forskellig karakter. Skolen er i stigende grad opmærksom på at se på de forskellige muligheder, der ligger i formativ evaluering (hjælp til forbedring af præstationerne i en udviklingsproces). Den summative evaluering er blevet mere omfattende end tidligere. Den har i højere grad end den formative karakter af at kontrollere om eleven eller organisationen lever op til de mål, der er opsat. Grundlæggende befinder de samlede evalueringerne sig til stadighed mellem udvikling af kvalitet og kontrol af kvalitet. Kvalitetssikringssystem 2015 sammenfatter vigtige dele af kvalitetssikringen, men uden for systemet udvikles der hver dag på kompetencer, initiativer mv., der baseres på god praksis, der ikke samles op og dokumenteres på institutionsniveau, men som reelt løbende fører forbedringer med sig. Også disse mange daglige praksisser baseret på medarbejdernes mangeårige erfaringer er afgørende for Fredericia Gymnasiums samlede kvalitet. Kvalitetssikringssystemet hviler på 2 hovedsøjler: 1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. 2. En evalueringsplan for den konkrete undervisning som er a) evalueringen af den enkelte elev, b) evalueringen af undervisningen og c) procedurer for evaluering af studieplanen. Organisering af kvalitetsarbejdet Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt og har derfor på en række områder ansvaret for uddannelsernes kvalitet. Bestyrelsen drøfter derfor løbende en række af de opnåede resultater og udarbejder den fornødne opfølgning.

2 I skolens ledelse har rektor det overordnede ansvar for det faglige og det pædagogiske arbejde og er i det daglige arbejde den kvalitetsansvarlige på en række områder. I relation til det pædagogiske kvalitetsarbejde er opgaverne uddelegeret til vicerektor og uddannelseslederne. De forskellige resultater drøftes på de indre linjer i forskellige fora som elevteam, elevråd, faggruppemøder, arbejdsmiljøudvalget og samarbejdsudvalget mv. 3 interne fora er særligt centrale for det konkrete arbejde med kvalitet. Lærerteam og KLEVA-møder Her drøftes den enkelte elevs trivsel og resultater, klassens trivsel og resultater, og der foretages den helt centrale planlægning af klassens arbejde omkring studieplanen og kompetenceudvikling. Pædagogisk udvalg og Pædagogisk råd Begge fora er en del af skoleudviklingen. Her ideudveksles, drøftes, høres om fokusområder, mål og handlingsplaner. Det er også i disse fora, hvor lærerne drøfter centrale spørgsmål i relation til undervisningen, planlægningen, nye undervisningsformer, it etc. Ledelsen De enkelte ledere har ansvaret for kvaliteten indenfor deres respektive ansvarsområder. Samlet koordinerer ledelsen indsatsen og sikrer løbende, at de nødvendige data indsamles og bringes på en form, så de kan indgå i de fortløbende drøftelser. Arbejdet med kvalitet Generelt arbejdes derud fra cykliske evalueringsmodeller, der indebærer: en erfaringsfase, en observationsfase (hvad sker der?), en vurderings-/konklusionsfase (hvad betyder det?) og endelig en fase, hvor nye handlinger iværksættes. Hver gang der gennemføres større evalueringer på Fredericia Gymnasium, tilstræbes det, at der efterfølgende udarbejdes en handlingsplan. Handlingsplanen vil som oftest indeholde mål for succes eller forandring, og der opstilles parametre, der kan måles eller observeres. Det fremgår altid, hvem der er ansvarlig for processen. For at sikre høj kvalitet i og optimalt udbytte af kvalitetsarbejdet på Fredericia Gymnasium er vi medlem af uddannelsesbenchmark.dk. Medlemsskabet gør os i stand til at kvalificere vores diskussion omkring kvalitetsarbejdet, dels igennem det faktum, at netværket udgør et forum, hvor man kan diskutere og lære af hinandens erfaring med kvalitetsarbejdet, og dels kan vi direkte sammenligne vores tal i forskellige sammenhænge, nogle på landsplan og nogle i mindre netværk. Alt sammen et udgangspunkt for diskussion og videreudvikling af vores skole.

3 Skoleevalueringsplan Skolens værdier Skolens værdier skal ikke løbende vurderes, men det er rektors opgave at sikre, at skolens værdigrundlag kommer til debat på skolen. Det sker oftest sammen med, at der hvert år fastlægges nye fokusområder, mål og handlingsplaner. Skolens strategi og fokusområder Skolens strategi i form af fokusområder, mål og handlingsplaner revideres grundigt hvert år. Arbejdet former sig som en bred involverende proces med inddragelse af både elever, samtlige ansatte, ledelse og bestyrelse. Den nuværende visionsplan FG 2016 blev vedtaget i 2013 efter et grundigt forarbejde, hvor især Pædagogisk Udvalg (elever, lærere og ledelse) spillede en central rolle. Bestyrelsen var en aktiv spiller i processen forud for den endelige vedtagelse. Næste større revision forventes at finde sted i skoleåret 16/17. Det er skolens ledelse, der har ansvaret for at implementere FG 2016 og afrapportere til bestyrelsen. FG 2016 består af 9 indsatsområder: 3 fyrtårne (højest prioriterede), 3 strategiske områder og 3 driftsområder. Se: På alle 9 områder er der nedsat arbejdsgrupper, der forestår implementeringen. Der er ledelsesrepræsentanter i samtlige arbejdsgrupper. På alle indsatsområder er der opstillet mål samt formuleringer omkring målopfyldelsen. Rektor samler løbende op på alle projekter og udarbejder status 2 gange om året. Status forelægges ledelsen. Delelementer forelægges i løbet af året pædagogisk råd, samarbejdsudvalg og elevråd. Der justeres hvert år på indsatsområderne. Bestyrelsen har på mødet i september Opsamling på FG 2016 på som tema. Her foregår den årlige tilbagemelding til bestyrelsen. Der foretages justeringer. Gennem året uddybes/udfoldes min. 2 temaer fra FG 2016 for bestyrelsen til orientering og videre drøftelse. Se årshjulet for bestyrelsens arbejde. FG 2016 indgår som en væsentlig del af rektors resultatlønskontrakt (der afrapporteres på september-mødet). Eksempler på kvalitetssikringssystemets funktion: Nytænkning af skoledagen En arbejdsgruppe (lærere, elever og ledelse) har i skoleåret 13/14 arbejdet med en radikal ny skematilrettelæggelse inspireret af et københavnsk gymnasium. Målet har været at sikre færre forstyrrelser, men også at åbne for flere pædagogiske muligheder. Efter drøftelser i lærerkollegiet initierede ledelsen en ny skemalægningsstruktur for skoleåret 14/15. Gennem efteråret 2014 er forsøget udsat for en del kritik. Arbejdsgruppen foretager en stor evaluering i januar 2015 og fremlægger resultaterne af evalueringerne for ledelsen med tilhørende forslag til justeringer. Elevrådet kommer også med input. Ledelsen fremlægger efterfølgende et justeret skemastrukturforslag til høring i pædagogisk råd og elevrådet. Forslaget tager højde for dele af kritikken, men fastholder projektets hovedintentioner. Forslaget implementeres efter justering i 15/16.

4 Samarbejdet med folkeskoler under FG og det lokale Et centralt samarbejdsprojekt har i skoleåret 14/15 været et ung til ung-projekt, hvor 2 naturvidenskabelige studieretningsklasser i 2.g i alt 53 elever, har undervist klasser i 4 moduler på hver af Fredericia Kommunes 4 overbygningsskoler. Målet er bl.a. at sikre et bedre samarbejde mellem folkeskole og stx/hf, styrke overgangen samt stimulere interessen for naturvidenskab. Der er ekstern evaluering på projektet. Evalueringerne har været meget positive. Resultaterne blev vendt i bestyrelsen i forbindelse med en temadrøftelse i marts Bestyrelsen opfordrer til at udvide aktiviteten, når alle parter evaluerer positivt. Fredericia Gymnasium vil i skoleåret 15/16 justere planen og arbejde for at udvide med de private skoler samt evt. yderligere klasser i overbygningsskolerne. I forhold til flere af de 9 indsatsområder indgår den årlige elevtrivselsundersøgelse, som en meget relevant målestok i vurderingen af de løbende resultater. Det gælder også for APV en, om end i mindre grad, da den kun afvikles hvert 3. år. Skolens løbende kvalitetsmål Karakterer, løfteevne og censor tilbagemeldinger Årets resultater i form af karakterer og løfteevne på hold og i fag opgøres via uvm på et relativt detaljeret niveau for den enkelte institution. Ledelsen bringer resultaterne til drøftelse i faggrupperne evt. suppleret med lokalt materiale. Karakterniveauerne og gymnasiets løfteevne bringes årligt til drøftelse i bestyrelsen. Frafald, gennemførselsprocenter Det årlige nettofrafald opgøres hvert år på de enkelte årgange, og uvm opgør de årlige gennemførselsprocenter på både stx og hf. Begge dele er en del af årsrapporten (regnskab), der forelægges for samarbejdsudvalget og bestyrelsen i marts måned. Overgang til videregående uddannelser Overgangen til de videregående uddannelser drøftes hvert år. Drøftelserne sker på baggrund af det årlige udtræk fra den Koordinerede Tilmelding (KOT en). Dataene viser, hvor mange ansøgere fra Fredericia Gymnasium, der optages på de videregående uddannelser. Drøftelserne finder sted i ledelsen og bestyrelsen. Elevtrivsel Den årlige elevtilfredshedsundersøgelse står centralt i kvalitetsarbejdet på Fredericia Gymnasium. Undersøgelsen bliver fremlagt i elevrådet, samarbejdsudvalget, ledelsen og bestyrelsen. Klassebenchmarkingrapporten følges op af en handlingsplan i den enkelte klasse. Teamet tager initiativ til at udarbejde en handlingsplan sammen med klassen. De overordnede udfordringer, der måtte være, bliver præsenteret for hele skolen på et fællesmøde. Ledelsen følger op. APV I henhold til bekendtgørelsen om arbejdsmiljø udarbejdes hvert 3. år en arbejdspladsmiljøvurdering (APV) også kaldet medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU). Igennem den identificeres og kortlægges skolens samlede arbejdsmiljø, og på den baggrund beskrives og vurderes evt. arbejdsmiljøproblemer. Sygefraværet opgøres hvert år. Gymnasiets arbejdsmiljøudvalg udpeger og prioriterer løsninger på skolens eventuelle

5 arbejdsmiljø-problemer og udarbejder en handlingsplan for det videre arbejde, som så præsenteres for samarbejdsudvalget. Ledelsen følger op. Den seneste APV/MTU blev lavet primo Sygefraværet, der opgøres hvert år, behandles i de tilsvarende fora. Evalueringsplan for undervisningen Den samlede evaluering af undervisningen omfatter a) evalueringen af den enkelte elev, b) evalueringen af undervisningen og c) procedurer for evaluering af studieplanen. a) Evaluering af den enkelte elev Den enkelte elevs læring er i stigende grad i fokus. Ud over den almindelige dialog med læreren i den daglige undervisning arbejdes der i disse år meget med at styrke den formative evaluering, hvor eleven til stadighed får løbende anvisninger på, hvorledes den enkeltes læring kan styrkes. Tydeligst kommer det til udtryk i den omlagte skriftlighed, men generelt fylder vejledningen af den enkelte elev mere og mere. I forhold til den summative evaluering evalueres på stx den enkelte elevs faglige standpunkt ved brug af standpunktskarakterer, interne prøvekarakterer og eventuelle udtalelser. Afgivelse af standpunktskarakter følges op med kommentarer fra læreren. Standpunktskarakterer udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor karakteren gives. Interne prøvekarakterer udtrykker graden af opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i forhold til den stillede opgave. Hvis standpunktskarakterer ligger på -3 eller 00 understøttes karakteren af en pædagogisk vejledende kommentar, så karakteren ikke står alene. På hf- hvor der ikke gives standpunkts- og årskarakterer, afgiver alle lærere 2 gange årligt en skriftlig udtalelse, der indskrives i den enkelte elevs studiebog. Studiebogen er det samlende arbejdsredskab i elevens uddannelsesforløb, herunder oplysninger om og vurderinger af om de opstillede mål nås. Tutorerne afholder individuelle samtaler, hvor der løbende følges op på den enkelte elevs faglige og studiemæssige udvikling og resultater. I forlængelse af at der er afgivet standpunktskarakterer (stx) og skriftlige udtalelser (hf) afholdes klasseevalueringsmøder (KLEVA-møder) med deltagelse af klassens lærerteam og klassens uddannelsesleder. De enkelte elevers faglige resultater, evt. fravær (fysisk/skriftlige arbejder) gennemgås. Gruppen tager stilling til, om der er behov for at iværksætte en fælles opfølgning på den enkelte elevs resultater.

6 På alle klassetrin afholdes der én gang om året en elev-forældrekonsultation, hvor den enkelte elev evt. sammen med forældre har mulighed for at booke en konsultation hos elevens lærere. b) Evalueringen af undervisningen Minimum 2 gange om året forestår læreren en evaluering af undervisningen på hvert hold. Læreren beslutter selv evalueringsformen. Evalueringen indebærer dialog mellem læreren og eleverne om undervisningens indhold og tilrettelæggelse. En del af evalueringen er også at afstemme de gensidige forventninger, alt sammen med henblik på en forbedring af kvaliteten af undervisningen. I forlængelse af evalueringen aftales hvilke tiltag, der er hensigtsmæssige for at øge udbyttet. I den årlige MUS-samtale er der også fokus på undervisningen. Den enkelte lærer medtager evalueringer til den årlige MUS-samtale, hvor de gøres til genstand for en drøftelse med nærmeste leder. Nærmeste leder har undervejs overværet lærerens undervisning på et enkelt hold for at sikre en fælles referenceramme. I MUS-samtalerne indgår tillige drøftelser af opnåede resultater (karakterer). Elevteam. I alle klasser er der etableret elevteam (3 elever), der kan sikre drøftelser i klassen og som over for klasseteamet kan rejse spørgsmål i relation til undervisningen mv. c) Procedurer for evaluering af studieplanen Studieplanen, der omfatter alle klassens fag, skal sikre sammenhæng og progression i uddannelsen og være udgangspunkt for lærerenes fælles planlægning. Alle lærere bidrager. Lærerteamet har ansvaret for at studieplanen løbende bliver justeret og opdateret. Studieplanen evalueres på et årligt KLEVA-møde med klassens uddannelsesleder. i Fredericia Gymnasium kvalitetssikringssystem har overtaget en række formuleringer fra Kvalitet, Rødkilde Gymnasium (2014), men adskiller sig på indholdssiden, da en række forhold er forskellige: værdier, stx/hf, indsatsområder etc. ii Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser (nr. 23 af 11. januar 2005), stx- og hf-bekendtgørelserne mv.

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Plan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering og de dertilhørende procedurer og evalueringer Christianshavns Gymnasium 2007 Side 1 af 22 Præsentation af kvalitetsplanen

Læs mere

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor 1 1. LOVGRUNDLAGET 3 2. SAMMENHÆNG MELLEM SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG OG DEN VALGTE STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 2 INDHOLD Indholdsfortegnelse...3 FG 2016...4 Vejledning til materialet...5 Nøgleområder Faglighed...6 Fagligt nærvær...7 Dannelse...8 Kultur...9 Strategiske områder FG

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Kvalitetsplan. Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF (NGG) Juni 2008

Kvalitetsplan. Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF (NGG) Juni 2008 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF (NGG) Juni 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. NGG - profil... 4 2.1 Organisering af skolen...7 3. Fokusområder... 8 3.1. Gennemgående aktiviteter

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Handlingsplan 2013-14

Handlingsplan 2013-14 Handlingsplan 2013-14 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 13.05.15 (efter høring i PR og SU) 1 Handlingsplan 2013-14... 1 Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 3 Mission... 3 Vision... 3 Strategi...

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VEST Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VUC Vest udbyder gymnasiale uddannelser og skal derfor leve op til kravet om at have og anvende et system til kvalitetsudvikling

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune

Unge-strategi for Aalborg Kommune Unge-strategi for Aalborg Kommune Aalborg Kommune 25.oktober 21 2 Indhold Indledning... 4 1. Flere unge i uddannelse... 5 Vi skal hjælpe de unge med til at træffe kvalificerede valg... 5 Vi skal turde

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18.

Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18. VUC Storstrøms bestyrelse Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18. 1) Indledning og formål Uddannelsesinstitutionerne skal have en politik og

Læs mere

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk ISBN (www)

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere