Strategi med mening, motivation og magi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi med mening, motivation og magi"

Transkript

1 Strategi med mening, motivation og magi - At komme fra ord til handling i de strategiske processer i politisk styrede offentlige organisationer Forskningsprojektet er en del af forskningsprogrammet Fremtidens Offentlige Lederskab, der er støttet af Finansministeriet. Projektet Strategi med mening, motivation og magi er et samarbejde mellem CBS, Strategos, Integrationsministeriet, Skatteministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Projektet gennemføres som et ph.d.-forløb fra med eksplorative studier i de tre ministerier. Hovedkraften i forskningsprojektet er ph.d-stipendiat cand. scient. pol. Søren Obed Madsen, der tidligere har været ansat som seniorkonsulent i Strategos. Baggrunden for dette forskningsprojekt skal findes i både debatten om den strategiske ledelse i den offentlige sektor og nyere forskning om strategisk arbejde i den private sektor i Danmark. Kernen i projektet er at identificere de barrierer og motiver, der driver strategiprocessernes forløb i politisk styrede organisationer. 1. Projektets temaer og problemstilling I de sidste 25 år er der blevet gjort en stor indsats for at forbedre styringen og ledelsen af den offentlige sektor. Denne indsats går populært under navnet New Public Management (NPM). Selvom NPM på mange måder har bidraget positivt til styring og ledelse i den offentlige sektor, er der igennem de sidste par år vokset en erkendelse frem af, at NPM ikke længere er hele svaret på de udfordringer som den offentlige sektor står overfor (Lerborg, 2010). Det styringsansvar, som centrale myndigheder søger at løfte ved hjælp af kontrakter, måltal, evalueringer etc., tager alt for mange ressourcer fra de faglige medarbejderes kerneopgaver. Dette har ført til en erkendelse af, at målstyringen har taget overhånd, og dette skaber frustration blandt de ansatte (Melander, 2008). Et alternativ til denne form for styring kunne være en strategisk styring, hvor styringen ikke foregår igennem ordrer og kontrakter, men igennem strategier, hvor ledelsen involverer og bemyndiger alle aktører i realisering af organisationens vision. Denne opgave kompliceres af flere forhold: 1

2 De strategiske muligheder ændrer sig over tid og kræver tilpasning af de lokale aktørers forståelse, adoption og accept af mulighedernes betydning og konsekvens (J.G. March, 1981, 1975, Røvik 2007) Topledelsens strategiske mål og visioner skal forankres i en kompleks organisation, opdelt i flere niveauer, funktioner og professioner, hvor strategierne oversættes, omfortolkes og udbygges undervejs fra top til tå (Røvik 2007). De strategiske idealer tillægges ofte forskellig betydning og ændrer mening undervejs ned gennem ledelseskæden. Det sker f.eks. på grund af divergerende kulturelle, sociale og fagprofessionelle virkelighedsopfattelser (Borum 1995). Strategier skal, hvis de skal give mening på det lokale plan, ikke kun afspejle, men også udfordre den kompleksitet og dynamik, som kendetegner den lokale virkelighed (Stacey, 2003). De udførende enheder vil af naturlige årsager have svært ved at koncentrere sig om strategiens indhold, når det kommer til handlingsudførelsen. Strategier må derfor være robuste, simple, synlige og adopterede, således at de også fungerer vejledende, når kampen er i gang (Clausevitz, 1807). Hverdagen i en organisation er præget af interessekonflikter, hvilket kan medføre, at aktørerne spiller forskellige roller afhængig af konteksten (Goffmann, 1959). På trods af at de fleste strategimodeller er lavet med udgangspunkt i den private sektor i USA, præsenteres de ofte som et one size fits all koncept af konsulenter eller forskere der kan mistænkes for at have egeninteresse i promoveringen af lige netop dette koncept. (Stacey, 2010). Arbejdet med at omsætte strategiens ord til handlinger bliver i høj grad et spørgsmål om tilpasning til konteksten, eller formuleret med andre ord: strategien skal oversættes. Strategier skal altså implementeres i et miljø, som kan være præget af uforudsigelighed og sprogforvirring. Det stiller krav til strategiens kommunikationskvalitet og til såvel afsenders som modtagers evne til at gå i dialog og til at improvisere. Oversættelserne handler ikke kun om at bringe budskaberne ned igennem organisationen, men også om at strategierne skal passe ind i de lokaler miljøer med deres fagligheder, eksisterende styringsværktøjer og eksisterende opgaver, samt etablering af feedback loop, så indholdet af strategierne kan justeres, hvis det er nødvendigt. Denne opgave kompliceres yderligere af den politiske virkelighed, hvor den politiske strategi ikke nødvendigvis stemmer overens med den rationelle strategi (Borum, 1995). Det gør det til en kompliceret opgave at udvikle og implementere nye tiltag i organisationen. Strategisk effektivitet er et omfattende erhvervsforskningsprojekt af private virksomheders strategiske arbejde i praksis. Projektet blev gennemført i perioden af CBS Leadership Lab og Strategos 2

3 (Poulfelt, 2008) i samarbejde med knap 100 virksomheder og har blandt andet har vist, at de tre centrale parametre, der har betydning for, hvor god en virksomhed er til at lykkes med deres strategier er mening, commitment og handlekraft: Strategien skal give mening for ledere og medarbejdere, de skal føle commitment til strategien, og der skal være handlekraft til at føre strategien ud i livet Strategiforankring er bestemt af en lang række kontekstafhængige faktorer, som organisationen både ledelsen og medarbejderne må tage højde for. Strategikommunikationens effektivitet bygger på en række elementære, men oversete, faktorer, som hænger specielt sammen i den lokale organisation. Disse faktorer er fx medarbejdernes og ledernes fælles sprog, strategiens lokale nedbrydning, opfølgningsprocedure og mellemledernes rolle. Strategiforankringen generelt er bestemt af den ledelsesværdikæde, som strategien følger gennem organisationen samt de fortolkninger, som finder sted undervejs. Derfor bliver det relevant at søge at identificere, hvilke oversættelsesregler som strategien følger (Røvik, 2007). Det centrale forskningsspørgsmål er inspireret af resultaterne fra dette forskningsprojekt, og søger at overføre relevante elementer fra private organisationer til offentlige organisationer. Men projektet vil også opsøge og skabe forståelse for de særlige barrierer og motiver der driver strategi processernes forløb i de forskellige offentlige kontekster. 2. Forskningsprojektets ambition Projektet tager udgangspunkt i de problemer, som ledere og medarbejdere oplever som væsentlige i forhold til at omsætte strategiens ord til handlinger i dagligdagen. Det er forskningsprojektets ambition at bidrage til, at politiske organisationer får en øget performance ved at forbedre organisationernes evne til at implementere og forankre nye tiltag i organisationen. Det vil ske ved at producere ny viden om strategisk arbejde i praksis i politisk styrede organisationer. Projektet vil levere en analyseramme, der beskriver og forklarer, hvordan strategi kan forankres i politisk styrede organisationer, og hvad der henholdsvis fremmer og hæmmer denne forankring. 3

4 På den baggrund vil der blive udviklet kontekstafhængige strategiforankringsmodeller og typologier af de tilgange, som ministerierne har til deres strategiske arbejde. Modellerne skal sætte ledere og medarbejdere i stand til at udvikle en lokal implementering og forankring, som styrker organisationens samlede performance. Modellerne udvikles eksperimentelt med basis i studier af den strategiske praksis på tværs af niveauer, funktioner og professioner. Projektet vil løbende formidle sine forskningsobservationer gennem tidsskriftsartikler, workshops og konferencer til gavn for andre organisationer. De observerede strategiske processer vil blive rapporteret og beskrevet med diskretion, således at alene de proceduremæssige aspekter vil blive dokumenteret udadtil. Projektets afsluttende ph.d.-afhandling vil afslutningsvist dokumentere projektets videnskabelige dybde og nyhedsværdi. 3. Forskningsspørgsmål om strategisk arbejde i praksis Det centrale forskningsspørgsmål er: hvordan foregår strategiske processer i en politisk styret organisation, herunder hvad fremmer og hæmmer omsættelsen af strategien fra ord til handling? Foruden dette centrale spørgsmål er der en række tentative underspørgsmål, der danner grundlag for at kunne besvare det centrale forskningsspørgsmål: 1. Hvordan påvirkes strategiprocesserne af den politiske ledelsesform? 2. I hvor høj grad eksisterer der skyggesystemer, hvor der findes både en symbolsk og en reel strategisk praksis? 3. Hvordan påvirker magtrelationer og behovet for legitimering de strategiske processer? 4. Hvordan fungerer strategi som et styringsredskab? 5. I hvor høj grad kan strategimodeller, udviklet på baggrund af amerikanske private virksomheder, bruges i den kontekst, som offentlige danske organisationer befinder sig i? 6. Hvordan oversættes strategierne på tværs og horisontalt af organisationen? Spørgsmålene vil blive besvaret igennem studier af strategisk arbejde i Skatte-, Integrations- og Beskæftigelsesministreret. Forskningsprojektet lægger op til en søge og læringsproces, hvor de forskellige forhold der har indflydelse på processen vil blive undersøgt, herunder de kommunikative og magtrelationelle faktorer. 4

5 4. Projektets teoretiske udgangspunkt skitserne til en teoretisk ramme Projektet tager udgangspunkt i de nyeste teorier om strategi og kommunikation, hvor lederskabet fremmer organisationens evne til at arbejde med at omsætte strategien fra ord til handlinger (Stacey, 1995). Projektets teoretiske ramme optræder som en virkelighedsfortolkning, der hjælper med at sætte ord på empirien. Dermed er det også indforstået, at der er dele af empirien, der ikke kan forklares ud fra den teoretiske ramme. Derfor lægger dette projekt op til et tæt sammenspil mellem den teoretiske ramme og den indsamlede empiri, hvis formål er at bidrage til viden og teori om strategisk arbejde i politisk styrede organisationer. Den teoretiske ramme består af elementer fra teorier om magt, kommunikation, strategi og organisationer. De fire teoretiske områder er hver for sig enorme og derfor vil projektet benytte sig af udvalgte dele inden for de teoretiske områder, der tilsammen kan bidrage til at besvare forskningsspørgsmålet. Fælles for de valgte teoretikere er, at de kan bidrage med at beskrive, forstå og forklare interpersonelle relationer i forskellige kontekster i en organisation. Det sker ud fra et procesorienteret konstruktivist perspektiv der ikke ignorerer interessekonflikter eller eksisterende strukturer. Inden for kommunikation trækker projektet blandt andet på translationsteori (Røvik, 2007), binære koder (Luhmann, 2000, 2002), doublebind (Bateson, 2000), semiotik (Saussures, 1983) og kritisk diskursanalyse (Fairclough, 2010). Formålet med denne del af den teoretiske ramme er at have begreber og ord for, hvordan strategien formuleres, fortolkes og kommunikeres mellem aktører, herunder, hvorfor nogle aktører hører eller læser noget andet ind i strategien end afsenderne intenderede. Brugen af magtteori skal bidrage til at kunne analysere de interessekonflikter der opstår undervejs i det strategiske arbejde, herunder hvilke strategier som de enkelte aktører bruger for at varetage deres interesser og forsvare sig mod andres indblanding. Derfor repræsenterer de valgte teoretikere primært den del af magtbegrebet, som fokuserer på magt igennem kommunikation som f.eks. magt i relationer (Foucault, 1999), symbolsk magt (Bourdieu, 1992), den dagsordensættende magt (Bachrach og Baratz, 1970), bevidsthedskontrollerende magt (Lukes, 2005) og autoritetens legitimitet (Weber, 1992). Studiet af det strategiske arbejde vil bygge på et konfliktorienteret, til tider løst koblet og menneskeskabt organisationssyn (Weick 1993), hvor de enkelte enheder og aktører skaber sin egen virkelighed og identitet, og hvor organisationens sammenhængs- og forankringsenergi er udviklet og struktureret i tid og rum gennem socialt skabte sprog-, norm- og magtstrukturer (Giddens,1976, 2004). Denne del af den teoretiske 5

6 ramme bidrager med perspektiver som kompleksitet (Stacey 2003, 2010) begrænset rationalitet (March 1979, 1995), sammenspillet mellem aktørerne, styringsdokumenter som fx en strategiplan og ideerne (Latour, 2006,2007), systemet og dets omverden (Luhmann, 2000, 2002), samt sensemaking og enactment (Weick, 1997, 2000). Endelig suppleres der med det perspektiv, at interaktionen mellem aktører kan opfattes som et teaterstykke, hvor aktørerne spiller roller ud fra deres positioner (Goffmann, 1959). Til sammen kan denne del af den teoretiske ramme bidrage til at forklare nogle af de fænomener som en mere rationel tilgang har vanskeligt ved at rumme. De forskellige perspektiver fra udvalgt strategiteori skal bruges til at forstå, hvilke tilgange ministerierne har til strategi. Da der endnu ikke indgår empiri i projektet er det ikke muligt at afgøre, hvilke teoretikere der bedst kan bruges i forhold til den teoretiske ramme. Der eksisterer forskellige perspektiver på strategi, og disse er velbeskrevet i litteraturen. Nærværende beskrivelse vil derfor ikke gennemgå de forskellige perspektiver, men blot konstatere, at de forskellige definitioner af strategi medfører, at der lægges vægt på forskellige elementer i det strategiske arbejde. (Mintzberg et al, 1998). Afhængigt af perspektivet på strategibegrebet, kan en strategiplan for eksempel være: Med en rationel tilgang anses for at være en projektplan, der skal føres ud i livet. Med et læringsperspektiv kan det være et dokument, der viser udgangspunktet, og som må revideres, når der sker nye erkendelser i forhold til strategien. Med et magtperspektiv være et forhandlingsdokument, der viser, hvad de involverede aktører blev enige om. Med et blik for dramaturgi blive et manuskript til et skuespil, der skal opføres. Som tidligere beskrevet er dette projekt inspireret af blandt andet erhvervsforskningsprojektet Strategisk effektivitet, der søgte at identificere de faktorer, der har betydning for om en strategi bliver forankret i organisationen. Mange af disse faktorer er forskellige fra virksomhed til virksomhed, men der er dog tre faktorer der altid optræder i analyserne fra strategisk effektivitet. Det er: nærmeste leders rolle i det strategiske arbejde nedbrydning af strategien opfølgning på strategien. Nedbrydning er en forudsætning for opfølgning, hvilket gør nedbrydningen helt central i det strategiske arbejde. Nedbrydningen foregår primært via mål og aktiviteter, ud fra at perspektivet på strategi som 6

7 værende en projektplanlægning, hvorimod den sproglige nedbrydning ofte overses i design af processen. Denne sproglig nedbrydning kan beskrives som oversættelser, hvor aktører oversætter strategien ind i deres egen kontekst. Det må formodes at der kan findes oversættelsesregler ud fra kriterier som faglighed, interesser og kontekst. Røvik er fortaler for, at disse oversættelser og de tilknyttede regler er centrale for at forstå, hvordan ideer opstår og påvirker organisationer (Røvik, 2007). Oversættelser i en organisatorisk sammenhæng kan med fordel beskrives ved hjælp af teorier fra sprogvidenskaben, men må nødvendigvis suppleres med teorier om magt og interessevaretagelse for at kunne medtage den dimension der omhandler, at aktører har forskellige interesser. Magt, interessekonflikter og tilhørende strategier for at styrke sin egen position og interessevaretagelse er velbeskrevet i teorier om organisationer. Det kan dog undre, at strategilitteraturen ikke i højere grad behandler emner som oversættelsesprocesser, magt og interessekonflikter, da det må formodes at være en væsentlig del af det strategiske arbejde. Når strategi blandt andet kan handle om at opstille mål for organisationens fremtidige virke og finde midlerne til at opnå disse mål, må interessekonflikterne og varetagelsen fremstå meget tydelige. Dette magtperspektiv på strategiprocesser medfører, at projektet ikke anser organisationer som ét homogent system, men at det konstruerede begreb organisation i virkeligheden dækker over mange former for organisationer, eller fællesskaber, i én, og de forskellige organisationer er påvirket af magtkampe, der giver sig udtryk i alliancedannelser, interessekonflikter og modstand (Risak et al, 2007). Magtperspektivet medfører også, at projektet skelner mellem de to dimensioner, frontstage og backstage, i organisationerne (Goffmann, 1959). Dimensionerne optræder i forskellige sammenhænge og kaldes også legitime/skyggesystemer (Stacey, 2009) eller synlige/usynlige (Scott, 1990). Projektet antager, at de ikke kan adskilles, men skal ses i sammenhæng og gensidigt påvirker hinanden. Frontstage producerer backstage og omvendt. De to dimensioner er vævet ind i hinanden, og afhængig af situationen og beskueren, vil dimensionerne give sig udtryk på forskellige måder der blandt andet kan analyseres ved at have fokus på aktørernes kommunikation (Holmes, 2003). Størstedelen af litteratur om strategi forudsætter, at hensigten med strategien er konkrete resultater. Dette er nødvendigvis ikke tilfældet i en virkelighed, hvor der tales om både symbolpolitik og realpolitik (Ring, 1985). På samme måde som projektet skelner mellem to dimensioner i organisationer, skelner projektet også mellem to former for strategisk arbejde, symbolsk og reelt, som har relation til de to 7

8 dimensioner, frontstage og backstage, i organisationerne. Det symbolske igangsættes for at opnå legitimitet og har en signalværdi, men har ikke nødvendigvis til hensigt at frembringe observerbare resultater, hvorimod det reelle strategiske arbejde igangsættes for at opnå reelle resultater. Denne skelnen er inspireret af poststrukturalisternes skelnen mellem det imaginære, det reelle og det symbolske (Gilles, 1998) og det strategiske arbejde vil blive analyseret ud fra dette perspektiv. Projektet anlægger et cirkulært eller et spiral syn på det strategiske arbejde, hvor der er et sammenspil mellem de to faser i strategisk arbejde, formulering og implementering, hvorved der ikke kan laves en skarp opdeling mellem, hvornår strategien formuleres og hvornår den implementeres. Dette skal ses i lyset af, at implementeringen består i at omsætte beslutninger og ord til handlinger i den lokale kontekst. Det antages, derfor at strategien er i konstant formulering og implementering, når den oversættes og forhandles mellem aktørerne i deres egne kontekster. 5. Metode triangulering og dobbeltperspektiv Forskningen er empirisk baseret på studier af Skatteministeriet, Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet med interaktionsforskning som et centralt element, hvor projektets resultater vil overføres til de arbejdsgrupper, der i de deltagende organisationer arbejder med ledelsessystemer, strategisk metodedesign, strategiudformning og strategikoordination. For at afgrænse projektet, er der fokus på få udvalgte strategier i organisationerne. I Skatteministeriet studeres arbejdet med den overordnede strategi. I Beskæftigelsesministeriet er det delstrategier for hver styrelse og i Integrationsministeriet er det de to tværgående strategier, innovationsstrategien og digitaliseringsstrategien. Disse strategier kan både evalueres og følges fra top til bund gennem interaktiv procesinvolvering. De teoretiske støttepunkter leveres af den teoretiske ramme der er under udarbejdelse. Forskningsprojektet vil følge nedenstående fremgangsmåde (Bryman, 2001) 1. General research questions 2. Selecting relevant site(s) and subjects 3. Collection of relevant data 4. Interpretation of data 5b. Collection of further data 5. Conceptual and theoretical word 6. Writing up findings/conclusions 5a. Tighter specifications of the research question(s) 8

9 Projektet vil gøre brug af både kvalitative og kvantitative metoder for at sikre konklusionernes gyldighed og validitet. Brugen af den kvalitative metode vil give en forståelse for, hvordan organisationerne arbejder med strategi i praksis. Den kvantitative metode har primært til formål at beskrive den indbyrdes dynamik mellem de faktorer der fremmer og hæmmer forankringen af strategien. De kvalitative metoder vil indbefatte dokumentanalyser, semistrukturerede interview og observationsstudier. Projektet har en analysestrategi, hvor der anlægges to perspektiver på analyserne der indbefatter, at både indholdet og relationerne vil blive analyseret. (Kvale 1996, Järvinen og Mik-Meyer et al, 2005). Ved interview vil interviewene efterfølgende blive transskriberet og uploadet i et specielt computerprogram. De forskellige tekststykker fra de forskellige interview gives en række koder, således at man efterfølgende kan sortere dem og se mønstre og sammenhænge, der ellers var i fare for at blive overset på grund af teoretisk eller ikke-teoretisk forforståelse. (Gilje og Grimen, 1994). Den kvantitative analyse vil tage udgangspunkt i et webbaseret spørgeskema. Spørgeskemaet er bygget op omkring en lang række drivere og analysens resultatparametre, eksempelvis nærmeste leder, nedbrydning og opfølgning. Alle drivere og resultatparametre er operationaliseret til en række spørgsmål, der tilsammen favner nuancerne og kompleksiteten i hvert enkelt begreb. Spørgeskemaet forventes at komme til at bestå af omkring 100 spørgsmål og skal besvares af alle eller udvalgte medarbejdere og ledere i organisationerne. Spørgeskemadata analyseres ved hjælp af strukturelle ligningsmodeller, fordi strukturelle ligningsmodeller kombinerer faktor- og regressionsanalyser (Hellevik, 1997). Dermed opnås validering af begrebsoperationaliseringen og måling af scoren på hver enkelt driver og resultatparameter for det enkelte individ. Samtidig opbygges en model for det komplicerede samspil kausalsammenhængene mellem analysens drivere og resultatparametre. Denne kausalmodel kaldes populært en stimodel, fordi årsagerne til resultatparametrene beskrives i flere led, således at der dannes stier hen imod resultatparametrene. På den måde bliver det muligt at identificere de drivers, der har særlig betydning for effektiv og succesfuld strategiimplementering i organisationen, og det er muligt at sammenligne organisationernes resultater på de forskellige drivers med de andre organisationer. 6. Tidsplan og organisering Projektet vil forløbe over en 3-årig periode med start 1. marts Hovedvejleder er professor Flemming Poulfelt og bivejleder er lektor Per Darmer. 9

10 Projektets inddeles i følgende faser: 1. Opstart og forstudie (4-6 måneder) a. Kontakt til organisationerne b. Litteraturstudie c. Analysestrategi d. Metodedesign 2. Indledende indsamling af empiri og indledende analyse (3 måneder) a. Dokumentanalyser b. Observationsstudier c. Semistrukturerede interview 3. Præcisering af forskningsspørgsmålene (1 måned) 4. Indsamling af empiri og endelig analyse(14 måneder) 5. Afhandling (12-14 måneder) De obligatoriske Ph.d. kurser på 840 timer vil blive gennemført parallelt med ovenstående faser. Da dette projekt er en del af et større forskningsprogram, vil der blive oprettet målrettede kurser til ph.d.- studerende under dette program. Der planlægges dog af deltage i følgende kurser på CBS. Efteråret 2010: Theory Building at the Intersections of Organizing and Communication, 2,5 ECTS. Forår 2011: Metodologi i organisations- og ledelsesanalyser, 5 ECTS. Projektet indgår som en del af Finansministeriet program: Strategisk forskning i fremtidens ledelse indenfor den offentlige sektor og er delvist finansieret af Finansministeriets forskningsbevilling på kr. 10 mio. Derudover er projektet medfinansieret af en række partnere og sponsorer, som støtter projektet med penge, arbejdstimer og social kapital. Interessenterne er følgende: Projektet gennemføres af en forskergruppe ved CBS med Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL) og med Leadership Lab som sparringspartner. I den videnskabelige støttegruppe deltager forskere med omfattende kendskab og meritering indenfor strategisk ledelse, kommunikation, oversættelse og implementering. I støttegruppen deltager: 10

11 Professor Anders Drejer, Strategy Lab., Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Professor Flemming Poulfelt, Leadership Lab, CBS Tidl. generaldirektør i DR, adj. professor Christian S. Nissen, CVL/CBS Professor Hanne Nørreklit, Aarhus Universitet Professor Preben Melander, CVL/CBS Ved projektets praktiske iscenesættelse og formidling suppleres støttegruppen med: Ledende partner Mark Holst Mikkelsen, Konsulentvirksomheden Strategos Direktør Christian Bason, MindLab. Projektleder Henrik Hjortdal, FORUM for fremtidens offentlige ledelse og styring efter NPM Adjunkt, ph.d. Peter Aagaard, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet Projektets forskning og administration varetages af Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL) på Copenhagen Business School (CBS), som ansætter kandidatstipendiaten. Projektet er en integreret del af forskningsprogrammet Fremtidens Offentlige lederskab. Ansvaret for Ph.d.-programmets samlede gennemførelse varetages af en programledelse tilknyttet CVL og med professor Preben Melander som ansvarlig for programmets forskningskvalitet og sammenhængskraft. Ansvaret for projektets formidling og empiriske forankring varetages af repræsentanter for ovennævnte partnere samt programmets daglige ledelse. 7. Litteraturliste Litteraturen til projektet vil indeholde forskellige typer af litteratur, da der både vil være litteratur om strategi, metode, kommunikation, magt og organisationer. Listen vil blive udbygget undervejs i projektet. Agyris, C. (1999): Om Organizational Learning. N.Y. Blackwell Bachrach, P., Baratz, M. S., (1970): Makt och fattigdom, Malmø, Wahlström & Widstrand Bateson, G. (2000) Steps to an ecology of mind Chicago, Chicago Press. 11

12 Becker, H. (1998): Tricks of the Trade. How to Think About Your Research While You re Doing it. The University of Chicago Press, Chicago. Borch, C., Larsen, L. (2003) Perspektiv, magt og styring : Luhmann og Foucault til discussion, København, Hans Reitzel, Borum, F. (1995): Strategier for organisationsændring. København. Handelshøjskolens Forlag Bourdieu, P. (1992): Language and Symbolic Power, Cambridge, Polity Press. Christensen, S. & Jensen, P. D. (1986): Kontrol I det stille om magt og deltagelse, Frederiksberg, Samfundslitteratur. Clausewitz, Carl von (1982): On war, Harmondsworth, Penguin. De Wit, B., Meyer, R. (2010) Strategy process, content, context; an international perspective, 4. Ed. Andover, Hampshire, Cengage Learning. De Wit, B., Meyer, R. (2010) Strategy synthesis: resolving strategy paradoxes to create competitive advantage, 3. Ed., Andover, Cengage Learning Fairclough, N., (2010): Critical discourse analysis :The critical study of language2. ed., Harlow, Longman. Foucault, M. (1999): Ordene og tingene::en arkæologisk undersøgelse af videnskaberne om mennesket, København : Spektrum. Flyvbjerg, B. (1991): Rationalitet og magt, Århus, Akademisk forlag. Giddens, A. (1976): New Rules of Sociological Method, London, Polity Press Giddens, A. (2004): The Constitution of Society, London, Polity Press 12

13 Gilles Deleuze (1998): "How do we recognize structuralism?" i Stivale, Charles J.: The two-fold thought of Deleuze & Guattari, New York: Guilford Press. Gilje, Nils & Grimen, Harald (1997): Samfunnsvitenskapenes Forutsetninger - innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi, Oslo: Universitetsforlaget. Goffmann, Erving (1959): The Presentation of Self in Everyday Life, New York: Anchor Books. Hellevik, O. (1997): Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap, Oslo, Universitetsforlaget Holmes, J. og Stube, M (2003): power and politeness in the worksplace: a sociolinguistic analysis of talk at work, London, Pearson Education Järvinen, M.& Mik-Meyer, N. (2005) Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. Interview, observationer og dokumenter. København: Hans Reitzels Forlag. Kaplan, R. S., Norton, D. P. (2009): Eksekveringsgevinsten : Øget konkurrencekraft med fokuseret strategi og drift, København, Gyldendal Business Klaudi Klausen, K. (1998): New Public Management i Norden. Odense. Odense Universitetsforlag Klaudi Klausen, K. (2004): Strategisk ledelse de mange arenaer. Odense. Odense Universitetsforlag. Latour, B. (2007): Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory, Oxford, Oxford University Press Latour, B. (2006): Vi har aldrig været moderne Et essay om symmetrisk antropologi, Købehavn, Hans Reitzels Forlag Lerborg, L. (2010): Styringsparadigmer i den offentlige sektor, Jurist- og Økonomforbundets Forlag Luhmann, N. (2002): Theories of distinction : Redescribing the descriptions of modernity (edited by William Rasch), Stanford, Stanford University Press 13

14 Luhmann, N. (2000): Sociale systemer: grundrids til en almen teori, København, Hans Reitzel Lukes, S (2005): Power: A Radical View Basingstoke 2. ed., Palgrave Macmillan March, J.G. (1995): Fornuft og Forandring. Ledelse i en verden beriget med uklarhed. København, Samfundslitteratur March, J. & Olsen, J. (1995): Democratic Governance, New York, The Free Press. March J. G., Olsen J. P (1979): Ambiguity and choice In Organizations, 2. Ed., Bergen, Universitetsforlaget Melander, P. (1996): Økonomistyring i politisk styrede organisationer. Konfrontation mellem økonomiske rationaler og andre værdisystemer. København. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mintzberg, H., Ahlstrand, B., Lampel J. (1998) Strategy safari : The complete guide through the wilds of strategic management, Hemel Hempstead, Prentice Hall Mintzberg, H. (1983) Power in and around organizations, Englewood Cliffs, Prentice -Hall Peirce, C. (1994): Moderne Tænkere, Semiotik og pragmatisme, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Pettigrew, A., M, (1977): Strategy formulation as a political process i: International Studies of Management and Organization, summer Porter, M. E., Collins, J., C., (2009): Harvard Business Review s must-reads on strategy Boston, Harvard Business Review. Poulfelt, F. og Holst Mikkelsen, M. (2008) Strategi med mening. København. Børsen. Ring, P. S., James P. L, (1985) Strategic Management in Public and Private Organizations: Implications of Distinctive Contexts and Constraints i The Academy of Management Review, vol 10 No, 2. 14

15 Røvik, K.A. (2007): Trender og Translasjoner. Ideer som former det 21. Århundredets organisasjon. Oslo. Universitetsforlaget Saussure, F. de (1983): Course in general Linguistics, London, Duckworth Scott, J. C(1990) Domination and the arts of resistance: hidden transcripts, New Haven, Yale University Press Scott, J. (1994) Power. Vol. 2 : critical concepts London, Routledge. Stacey, R. (2003) Strategic Management and Organizational Dynamics. The Challenge of Complexity. New York. Prentice Hall Stacey, R. (2010) Complexity and organizational reality: Uncertainty and the need to rethink management after the collapse of investment capitalism, 2. ed., London, Routledge Strauss, A. & Corbin, J. (1990): Basics of Qualitative Research, London, Sage Publications Inc. Tzu, Sun (1971) The Art of War, New York, Oxford University Press Inc. Weber, M. (1992) Makt og byråkrati, Oslo, Gyldendal Weick, K.E. (1997): The Social Psychology of Organizing. 2nd edition. Reading MA. Addison-Wesley Weick, K.E. (1993): Organizational Redesign and Improvisation. I: Huben, G.P. og Glick, W.H. (red.) Organizational Change and Redesign. New York. Oxford. University Press. Weick, K.E. (2000): Making Sense of the Organizations. London. Blackwell Publishing. Yin, R. K. (1994): Case Study Research designs and methods, London, Sage Publications. 15

16 Aagaard, P. (2009): Strategiske læringsmønstre i offentlige organisationer. I: Økonomistyring & Informatik, 25. årgang nr. 1, september. 16

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe deltagernes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012.

Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012 Læseplan LEDELSE Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret 2012 LEDELSE Læseplan Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

STOP! Ka vi ik lige ta den igen?

STOP! Ka vi ik lige ta den igen? STOP! Ka vi ik lige ta den igen? Organisatoriske forandringsprocesser: Fra ord til kroppe i udforskning Af Tinna Knudsen, Mette Dal Hasager, Britta Møller Stud.mag i Læring og forandringsprocesser. Institut

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Version 4, den 18-04 -16 Indledning Styring i Vejen Kommuner er en del af i direktionens strategiplan 2016-2017. Et nyt styringskoncept er en del

Læs mere

Kvalitative metoder MPH 2014

Kvalitative metoder MPH 2014 Kvalitative metoder MPH 2014 Velkommen til kurset i kvalitative metoder (fællesmodul 1b) på MPH-uddannelsen. Kurset omfatter 9 undervisningsgange og løber over 9 uger fra 4. september til 4. november 2014.

Læs mere

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering)

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) Programoversigt 10:50 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering - oplæggets indhold Hvem er jeg Leadership pipeline

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 3-2012 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation

Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation Årets Økonomist yringskonference 2010 Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation Når Balanced Scorecard og akkreditering ikke mere kan sikre konkurrencekraft, innovationsevne

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Metodekursus for kommunikation og medier

Metodekursus for kommunikation og medier 1 Krogstrup, Hanne Kathrine; Kristiansen, Søren: "Observationsmetoden og dens former" 1 Kilde: Deltagende observation. Introduktion til en samfundsvidenskabelig metode Hans Reitzel, 2004 ISBN: 8741227085

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Velkommen til Go Morgenmøde Forandringskapacitet

Velkommen til Go Morgenmøde Forandringskapacitet Velkommen til Go Morgenmøde Forandringskapacitet 1 Baggrund og ambitioner At sætte ny dagsorden i forhold til At udvikle mere livskraftige og kompetente organisationer gennem bedre ledelse At skabe mere

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Den flerdimensionelle strategi et studie af, hvordan ledere i praksis anvender strategi

Den flerdimensionelle strategi et studie af, hvordan ledere i praksis anvender strategi Den flerdimensionelle strategi et studie af, hvordan ledere i praksis anvender strategi Søren Obed Madsen, cand. scient. pol./ Ph.d. Stipendiat, som.om@cbs.dk Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse,

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP // CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP EFFEKTBASERET LEDELSE OG STYRING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP // CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP EFFEKTBASERET LEDELSE OG STYRING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP // CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP EFFEKTBASERET LEDELSE OG STYRING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2 // CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP VI VIL UDFORDRE OG OVERRASKE CPL udvikler ny viden

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor New Public Leadership Fra Strategi til Effekt Effektbaseret styring i den offentlige sektor Indledning Indledning New Public Leadership strategi, styring og ledelse New Public Leadership strategi, styring

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

ORGANISATORISK FORANDRING

ORGANISATORISK FORANDRING SDU Samfundsvidenskab Master of Public Management Efterårssemestret 2012 ORGANISATORISK FORANDRING Underviser: Ekstern lektor Sven H. Madsen Hensigten med faget er at gennemgå teorier og modeller om organisatorisk

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1 2661.12 Sosialvísind Undirvísingarætlan temavika 1 Ábyrdarundirvísari: Gestur Hovgaard, lektari Undirvísing: Finn Laursen. Stig: (bachelor stig 3. ár) 10 ECTS Stað: Søgu og samfelagsdeildin, Jónas Broncks

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om?

Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om? Klare resultater fra verdens største og danske forskningsprojekt i ledelsesadfærd og performance: Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om? Her er et par korte, klare og opsigtsvækkende resultater

Læs mere

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Tag lederskabet når du kan ledelse af xxxx xxxx Tegn: 12326 Afleveringsdato: 19. november 2014. Opgaven må gerne anvendes til undervisningsmateriale.

Læs mere

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs.

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. -nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. Den Professionelle Fællesskaber er en 1-årig uddannelse, der giver dig en helt ny faglighed. Du har måske allerede kendskab til, hvad det vil sige at facilitere.

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Strategisk forhandling i praksis Læseplan

Strategisk forhandling i praksis Læseplan Strategisk forhandling i praksis Læseplan Underviser: Lektor, ph.d. Morten Kallestrup Formål og sigte: For ledere i den offentlige sektor er evnen til at forhandle og skabe resultater gennem andre helt

Læs mere

Bag teksten - tekstarbejde i en organisatorisk kontekst

Bag teksten - tekstarbejde i en organisatorisk kontekst 1 Woods, Stephen A.; West, Michael A.: "Introduction" 1 Kilde: The Psychology of Work and Organizations South-Western Centage Learning, 2010 ISBN: 9781408018866 2 Jensen, Leif Becker: "Sprog og skrivesituation

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og

Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og skrivning i EUD Per Svejvig, Ph.d., Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet, e-mail: psve@asb.dk

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Succesfuld Strategiimplementering

Succesfuld Strategiimplementering Succesfuld Strategiimplementering HD-arrangement, CBS 7. oktober 2014 Claus Nygaard Professor, Ph.d i Economics and Business Administration cand.merc. Strategi, Organisation og Ledelse e-mail: cn.mpp@cbs.dk

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13)

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Indholdsfortegnelse Idrætspsykologi 2... Humanistisk-samfundsvidenskabelig metode 2...

Læs mere

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation 05-04- 2013 Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling

Læs mere

INKLUSION OG EKSKLUSION

INKLUSION OG EKSKLUSION INKLUSION OG EKSKLUSION INTRODUKTION Inklusion i relation til bogens perspektiv Eksklusion i relation til bogens perspektiv PRÆSENTATION Lektor i specialpædagogik og inklusion på Dansk institut for Pædagogik

Læs mere

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER - et kursus i ledelse af fagprofessionelle Tanker bag I et videnssamfund er det at få videnspersoner til at spille godt sammen af fundamental betydning. For mange af de dagligdags

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Learning by developing. Samarbejde mellem profession og uddannelse om udvikling af professionen. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Learning by developing. Samarbejde mellem profession og uddannelse om udvikling af professionen. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Learning by developing Samarbejde mellem profession og uddannelse om udvikling af professionen 25-05-2011 side 2 Best practice Problem, fænomen Anbefalinger Problem formulering Next practice Past practice

Læs mere

STUDIEPLAN FOR ORGANISATION, PROFESSION OG TVÆRFAGLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTERÅR 2010

STUDIEPLAN FOR ORGANISATION, PROFESSION OG TVÆRFAGLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTERÅR 2010 STUDIEPLAN FOR ORGANISATION, PROFESSION OG TVÆRFAGLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTERÅR 2010 Formål med Den Sociale Diplomuddannelse At den studerende forstår sig selv og sin profession i et samfunds- og forandringsperspektiv

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Evalueringer mellem termometerhypotese og bivirkningshypotese (Kvale, 1980) Termometerhypotese den antagelse at

Læs mere

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation 1 Liep, John; Olwig, Karen Fog: "Kulturel Kompleksitet" 1 Kilde: Komplekse liv Akademisk Forlag, 1994 ISBN: 8750032313 2 Sarangi, Srikant: "Culture" 16 Kilde: Culture and Language John Benjamins Pub. Company,

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Amino.dk i et systemteoretisk perspektiv Kommunikation på internettet v/janus Aaen

Amino.dk i et systemteoretisk perspektiv Kommunikation på internettet v/janus Aaen Amino.dk i et systemteoretisk perspektiv Kommunikation på internettet v/janus Aaen 22-11- 2011 Institut for informations- og medievidenskab v/aarhus Universitet Michael Rafn Hornbek og Marie Frølich INDLEDNING...

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

SPOR 3: SKRIVNING OG TEKSTFEEDBACK TINE WIRENFELDT JENSEN & GINA BAY

SPOR 3: SKRIVNING OG TEKSTFEEDBACK TINE WIRENFELDT JENSEN & GINA BAY SPOR 3: SKRIVNING OG TEKSTFEEDBACK PROBLEM Fremdriftsreformen betyder, at studerende er nødt til at udnytte tiden afsat til at skrive speciale optimalt. Det gælder også starten af specialeskrivningsprocessen,

Læs mere

OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER

OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER Ledelsesakademi-konference 12.08.13 OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER Betina Wolfgang Rennison, Ph.D., Ledelsesforsker, forfatter og foredragsholder. Lektor, AAU rennisonresearch@gmail.com Mobil: 2970-6060

Læs mere

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Maja Lundemark Andersen Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor på Kandidatuddannelsen i socialt arbejde AAU. Har

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Udviklingsforløb omkring uddannelse og anvendelse af "læringsvejledere" i Herlev Kommunes skolevæsen Ver.3 ændret dato i lederforøb

Udviklingsforløb omkring uddannelse og anvendelse af læringsvejledere i Herlev Kommunes skolevæsen Ver.3 ændret dato i lederforøb Udviklingsforløb omkring uddannelse og anvendelse af "læringsvejledere" i Herlev Kommunes skolevæsen Ver.3 ændret dato i lederforøb KLEO 23. juni 2014 Baggrund På initiativ af Børne- og Kulturdirektør

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Handlingsorienteret trivselsprojekt hånd, hos på Københavns en for

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel UddX - Uddannelseslaboratoriet eksperiment program 3 Titel Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel FORANDRINGSBEHOV Problemstillingen/udfordringen omkring implementering af

Læs mere

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, ph.d.

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, ph.d. Stafetanalyse /Q&A Relay Pia Lauritzen, ph.d. Stafetanalyse = en måde at tænke på Stafetkoncepter 3-i-1 Stafetanalyse vs. traditionelle undersøgelsesmetoder Bottom up = traditionelle metoder vendes på

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Valgfag. Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på

Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Valgfag. Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Valgfag Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på Create the future! New ways of thinking Inter-professionally

Læs mere