Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet"

Transkript

1 Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for / / I det følgende redegøres for de foranstaltninger og overvejelser, som Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne og Statsrevisorernes bemærkninger giver mig anledning til. Afsnit II. De væsentlige sager under ministerområderne Jeg finder det af stor vigtighed, at staten generelt har en korrekt, effektiv og veltilrettelagt regnskabsforvaltning. Det er derfor betryggende, at Statsrevisorerne og Rigsrevisionen konstaterer, at størstedelen af de statslige virksomheder har en tilfredsstillende regnskabsforvaltning. Jeg har dog samtidig noteret, at Statsrevisorerne og Rigsrevisionen finder, at der er sket en mindre nedgang i kvaliteten af den generelle regnskabsforvaltning, bl.a. som følge af tilpasninger til de omkostningsbaserede regnskabsprincipper og overgangen til et Økonomiservicecenter (ØSC). Finansministeriet er opmærksom på, at implementeringen af store reformer på regnskabsområdet kræver særlig opfølgning. Derfor blev introduktionen af omkostningsreformen fulgt af rådgivning om tilrettelæggelsen af de nye arbejdsgange i de statslige virksomheder. Denne opfølgning på implementeringen er nu afløst af mere generel vejledning om institutionernes arbejdsgange. I den forbindelse foretages løbende en evaluering af, om regelsættet er for besværligt at administrere, eller reglerne ikke har den tilsigtede effekt. I 2010 vil der blive gennemført en større gennemgang og modernisering af Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning for også derigennem at give virksomhederne lettere adgang til regler og vejledninger, og der vil ske en forenkling af dele af omkostningsreformen herunder afskaffelse af it-bunker samt forenkling af likviditetsordningen og opgørelsen af feriepengeforpligtelsen. Hertil kommer, at Økonomistyrelsen fra efteråret 2009 har styrket den regnskabsmæssige rådgivningsfunktion over for de statslige virksomheder. I forbindelse med implementeringen af Økonomiservicecentret (ØSC) har Økonomistyrelsen særligt fokus på også at understøtte de tilbageværende opgaver i de statslige virksomheder for at sikre en fortsat tilfredsstillende regnskabsforvaltning. Dette gøres gennem konkret rådgivning i den enkelte virksomhed omkring tilrettelæggelsen af virksomhedens økonomistyring, interne kontrol og regnskabsfor- Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

2 2 valtning. Denne rådgivning sker i forbindelse med selve overgangen til ØSC suppleret med en efterfølgende opfølgning for at sikre, at der ikke er processer som overses, eller som af en eller anden årsag ikke fungerer efter hensigten. Afsnit III.C. 7. Revision af pensionsadministration i Økonomistyrelsen Statsrevisorerne kritiserede i beretning nr. 19/2007 om revisionen af statsregnskabet for 2007, at det for 4. år i træk måtte konstateres, at Økonomistyrelsens dokumentation i sager om tjenestemandspensioner var mangelfuld. Det glæder mig, at Rigsrevisionen på baggrund af sin seneste revision af statsregnskabet i november 2008 konkluderer, at de gennemgåede forretningsgange, interne kontroller og dokumentation af sager på tjenestemandspensionsområdet er tilfredsstillende og generelt opfylder de krav, der kan stilles til en god og pålidelig forvaltning på området. Afsnit III.C. 7. Revision af Personalestyrelsens administration af ministervederlag og ministerpensioner Jeg har noteret mig, at Personalestyrelsens forretningsgange og interne kontroller på området for ministerpension og eftervederlag generelt er fundet tilfredsstillende, og at dispositionerne samlet set er i overensstemmelse med lov om vederlag og pensioner mv. for ministre. Afsnit III.C. 7. Bevillingskontrol ved Personalestyrelsen af Københavns kommunale skolevæsen Det fremgår af Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne vedrørende Personalestyrelsens bevillingskontrol med refusion til Københavns Kommune af udlagte pensioner til pensionerede københavnske lærere, at Rigsrevisionen vurderer, at Personalestyrelsen for sent har reageret på manglende revisionspåtegninger for 2006 og 2007 på fremsendte refusionskrav. Rigsrevisionen kritiserer endvidere, at to måneders standsede refusionsbetalinger ikke er optaget på balancen som skyldige, udestående udgifter. Personalestyrelsen er som anført i Rigsrevisionens beretning i dialog med Københavns Kommunes økonomiforvaltning og Interne Revision med henblik på at sikre, at refusionskrav fremtidigt opgøres brutto under samtidig forudsætning om, at der af hensyn til interne forretningsgange i Københavns Kommune kan gennemføres regnskabsaflæggelse i to tempi i det efterfølgende regnskabsår i månederne april og september. Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen finder Personalestyrelsens initiativer i denne anledning tilfredsstillende og kan samtidig oplyse, at udbetaling af refusion til Københavns Kommune fortsat er stillet i bero, indtil staten modtager tilfredsstillende revisionspåtegnede opgørelser. Rigsrevisionen vil blive orienteret om den fremtidige ordning, når forholdene er bragt endeligt på plads.

3 3 Afsnit III.C. 7. Revision af Slots- og Ejendomsstyrelsen Revisionsresultater Rigsrevisionen vurderer, at de beskrevne forretningsgange og procedurer vedrørende de interne kontroller på de gennemgåede områder samlet set er tilfredsstillende og generelt opfylder de krav, der kan stilles til en god og pålidelig forvaltning og dermed kan medvirke til at sikre, at regnskabet bliver rigtigt. Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen konstaterer, at Slots- og Ejendomsstyrelsen fortsat er inde i en positiv udvikling med hensyn til genopretningen af regnskabsforvaltningen, herunder planlægningen af årsafslutningen. Rigsrevisionen påpeger, at implementeringen af de nye forretningsgangsbeskrivelser for områderne huslejeadministration, drift af ejendomme, likvid styring, debitorområdet, anlæg og løn ikke var tilendebragt i 2008 og dermed heller ikke havde den fulde effekt i 2008 som forventet. Jeg skal hertil bemærke, at de nævnte forretningsgange er fuldt implementeret i 2009, og at styrelsen herudover i 2009 fortsat har arbejdet med forretningsgangsbeskrivelser og på det grundlag har udarbejdet og implementeret en række nye forretningsgange. Alle centrale processer fremadrettet er således beskrevet og dokumenteret. Ledelsesinformation Rigsrevisionens gennemgang af procedurerne for udarbejdelse og afrapportering af ledelsesinformation viser, at Slots- og Ejendomsstyrelsen foretager en god og omfattende ledelsesrapportering. Det er vurderingen, at styrelsen har et godt grundlag for det videre arbejde med ledelsesinformationen, men at den på nogle områder kan forbedres og gøres mere informationsvenlig. Rigsrevisionen anbefaler, at opfølgningen på byggesager også omfatter en rapportering om fremdriften i sagerne, så det i højere grad bliver muligt at vurdere, om budgettet kan overholdes, samt at der i større omfang bliver fokuseret på de sager, der ikke udvikler sig som forventet. Endvidere vurderer Rigsrevisionen, at oplysningerne vedrørende byggesagerne bør kvalitetssikres bedre, inden de indgår i afrapporteringen til ledelsen. Jeg skal hertil bemærke, at der løbende igennem 2008 og 2009 har været fokus på at få udviklet og implementeret en hensigtsmæssig ledelsesinformation. Styrelsen har udviklet et egentligt byggesagsstyringssystem, som er tilpasset de overordnede og de enkelte byggesagsansvarliges styringsbehov, og som giver bedre mulighed for at udarbejde en hensigtsmæssig byggesagsopfølgning og -rapportering, herunder om status på fremdrift. Herudover har styrelsen implementeret et budgetsystem (SAS FM), som understøtter budgetudarbejdelsen, såvel godkendelsesproces som øvrige funktionalitetsbehov. Arbejdet fortsætter i 2010, hvor bl.a. SAS FM også anvendes til den løbende budgetopfølgning og rapportering, og hvor udbyt-

4 4 tet af et datawarehouse med et rapporteringsværktøj tilknyttet giver yderligere muligheder for rapportering og kontrol. Afsluttende årsrevision Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen finder det uheldigt, at der ved årsafslutningen ikke blev sikret en overensstemmelse mellem årsregnskabet og statsregnskabet. Jeg har endvidere noteret mig, at Rigsrevisionen forventer, at styrelsens planer for tilrettelæggelsen af årsafslutningen fremover vil sikre en korrekt og hurtigere regnskabsaflæggelse. Rigsrevisionen vurderer, at selvom Slots- og Ejendomsstyrelsens har skabt et bedre grundlag for planlægning af aflæggelse af et rigtigt regnskab, har dette ikke vist sin fulde effekt i Jeg er enig i, at det ikke var ønskeligt, at der var difference mellem årsregnskabet og statsregnskabet. En væsentlig årsag hertil var dog, at en ændring i regnskabspraksis vedr. huslejeordningen først blev endelig fastlagt tæt på årsafslutningen og dermed påvirkede regnskabstilrettelæggelsen, herunder forsinkede afstemning og dokumentation af samme. Således blev omlægning af regnskabspraksis for så vidt angår styrelsens håndtering af ejendomme og gæld først endelig fastlagt medio november. Hertil kommer, at der i 2008 blev implementeret en finanslovsteknisk omstrukturering. Jeg skal endvidere bemærke, at faste procedurer for controlling ved kvartals- og årsafslutning er implementeret i 2009, og at styrelsen herudover, med vejledning fra Koncernrevision, har fået udarbejdet en række centrale regnskabsvejledninger med henblik på løbende sikring af kvaliteten i de daglige registreringer. Afsnit III.C. 7. Revision af statsgældsforvaltningen og 4 fonde Rigsrevisionen har revideret Statsgældsforvaltningen, Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden, Forebyggelsesfonden og Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond (afviklet i 2008), som er omfattet af 9-aftaler om intern revision. Jeg har noteret mig, at det er Rigsrevisionens vurdering, at Statsgældsforvaltningens og fondenes regnskaber er rigtige, og at Statsgældsbogholderiets registrering, bogføring og administration har været meget tilfredsstillende og dermed har medvirket til, at regnskaberne for 2008 er rigtige. Rigsrevisionen finder den løbende kontrol med og opfølgningen af regnskabsaflæggelsen tilfredsstillende og medvirkende til at sikre rigtige regnskaber. Afsnit IV.A. Status på implementeringen af Økonomiservicecentret (ØSC) b. Status for implementeringen af ØSC Statsrevisorerne og Rigsrevisionen konstaterer, at masterplanen for implementeringen af ØSC er fulgt og forsat følges. ØSC havde således pr. 1. december 2009

5 5 godt 320 ansatte, der betjener 140 institutioner fordelt på 14 ministerområder. Endvidere kan jeg fremhæve, at implementeringsforløbet for ministerområderne i 3. bølge er forløbet planmæssigt. Rigsrevisionens undersøgelse viser, at der er klarhed over opgavefordeling (opgavesplittet) mellem ØSC og virksomhederne. Jeg kan i øvrigt bemærke, at opgavesplittet er et dynamisk værktøj, som løbende bliver opdateret fremadrettet i takt med, at der foretages ændringer i systemunderstøttelsen og i takt med, at der indhøstes flere praktiske erfaringer med anvendelse af forretningsgangene. Opgavesplittet og forretningsgangene er blandt andet revideret i december Det er i Rigsrevisionens beretning fremført, at det har været nødvendigt at tilbageføre visse opgaver fra eksisterende administrative fællesskaber til institutionerne, fordi systemunderstøttelsen ikke har været klar. Dette er ikke korrekt. Opgaverne er blevet tilbageført, fordi de eksisterende administrative fællesskaber har haft en udvidet opgaveportefølje set i forhold til ØSC opgavesnittet. Bl.a. var der visse af de tidligere administrative fællesskaber, som varetog rejsebestilling for institutionerne på ministerområdet og enkelte fællesskaber varetog personaleadministrative opgaver. Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionens undersøgelse af aftalegrundlaget mellem ØSC og virksomhederne viser, at i nogle tilfælde er virksomheder overgået til ØSC, inden selve kundeaftalen har været underskrevet. Jeg kan hertil bemærke, at udarbejdelsen af det komplette aftalegrundlag hen over efteråret 2008 var en stor opgave, hvor der var høringer af alle relevante interessenter. Endvidere var det forelagt den Tværgående Styregruppe (den styregruppe der var etableret under FM formandskab, og hvor Ø-udvalgs ministerierne var repræsenteret), der skulle følge implementering af ØSC og Statens IT. Det samlede aftalegrundlag var derfor først endeligt færdigt primo januar 2009, dvs. efter at bølge 1 institutionerne formelt var overgået den 1. november Jeg har endvidere noteret mig, at Rigsrevisionen finder det vigtigt, at det samlede aftalegrundlag er på plads senest ved virksomhedernes overgang til ØSC. Økonomistyrelsen har i det videre forløb haft og har fortsat stor fokus på også den formelle indgåelse af aftalegrundlaget forud for institutionernes overgang til ØSC, herunder har det været prioriteret, at særligt handlingsplanerne har været underskrevet. Status pr. 1. januar 2010 er, at 140 institutioner er overgået til ØSC, og 131 kundeaftaler er underskrevet. Rigsrevisionen fremhæver særligt, at der har været udfordringer med ØS LDV, som er et system, der skal anvendes til analyse og rapportering på økonomi og løndata i institutionerne. I den forbindelse kan jeg bemærke, at anvendelsen af systemet er blevet forbedret siden undersøgelsen, og at der er igangsat tiltag for yderligere at forbedre anvendelsen i institutionerne, samt at Økonomistyrelsen tilbyder institutionerne at overtage driften af systemet for derigennem at sikre driftsstabiliteten. Jeg kan desuden oplyse, at institutionerne fortsat har læseadgang

6 6 til økonomisystemet, og at institutionerne derfor på økonomiområdet har mindst samme økonomistyringsmuligheder som før overgangen til ØSC. Jeg er helt enig med Rigsrevisionen i, at standardisering af arbejdsprocesserne i ØSC er en væsentlig forudsætning for effektivisering og for at sikre ensartet, høj kvalitet af ØSC s leverancer til kunderne. Jeg kan hertil bemærke, at arbejdet med udarbejdelse af best practice samt dokumentation af processerne er meget højt prioriteret i ØSC. Jeg har noteret, at Rigsrevisionen påpeger, at en af usikkerhedsfaktorerne ved etableringen af ØSC var, om medarbejdere hos de tidligere administrative fællesskaber ønskede at flytte med over i ØSC. Jeg skal i den sammenhæng præcisere, at overførsel af opgaver sker ved kgl. resolution, og at medarbejderoverførslen derfor følger de almindelige principper ved ressortoverdragelse. Det betyder, at medarbejderne følger opgaverne. Jeg kan i øvrigt bemærke, at der har været stor stabilitet blandt de medarbejdere, der er overflyttet til ØSC med kun 10 fratrædelser i Endvidere viste Økonomistyrelsens medarbejdertilfredshedsundersøgelse fra september 2009, at den generelle tilfredshed med Økonomistyrelsen som arbejdsplads, herunder ØSC, er på 84 pct., hvilket er samme niveau som året før. Jeg har noteret mig, at Statsrevisorerne finder, at det endnu er for tidligt at afgøre, i hvilket omfang ØSC har effektviseret den statslige administration. Jeg kan hertil bemærke, at ØSC ganske rigtigt er i en implementeringsfase på nuværende tidspunkt, men at der allerede nu er stor fokus på standardisering og effektivisering. Det er således på finansloven forudsat, at der vil ske en effektivisering i centret, men der vil samtidig være nogle omkostninger til implementering, herunder systemudvikling og organisatorisk tilpasning. c. Grundlaget for godkendelse af virksomhedsregnskabet mv. Jeg har noteret mig, at det er Rigsrevisionens vurdering, at regnskabserklæringskonceptet med den nødvendige videreudvikling vil kunne udgøre en nødvendig og hensigtsmæssig del af grundlaget for virksomhedens godkendelse af regnskabet og derfor snarest bør færdigudvikles og anvendes over for alle ØSC s kunder. Jeg er enig i, at regnskabserklæringerne er et vigtigt redskab og kan bemærke, at alle teams i ØSC i dag anvender standardkonceptet for regnskabserklæringerne. Desuden er Økonomistyrelsen netop nu ved at implementere systemunderstøttelsen af regnskabserklæringerne i SKS. d. Departementernes rolle i forbindelse med ØSC s opgavevaretagelse for virksomhederne Jeg er helt enig med Rigsrevisionens i, at departementerne har en vigtig rolle i forhold til overgangen til ØSC og den efterfølgende organisering af den interne kontrol og tilsyn på ministerområdet. På denne baggrund anbefaler Økonomistyrelsen også ved opstarten af implementeringsforløbet på et ministerområde, at departementet påtager sig en central og

7 7 aktiv koordinerende rolle i implementeringen. Dette har også været tilfældet i langt de fleste implementeringer i Afsnit IV.B. Etablering af Statens It I Rigsrevisionens beretning gennemgås etableringen af Statens It. Beslutningen om at etablere Statens It som et fælles servicecenter for drift af administrativ it i staten blev truffet i Efter projektets første faser viste det sig, at en række forudsætninger for projektet var ændret, hvorfor man udarbejdede en revideret business case. Dette førte til den nuværende implementeringsmodel og endelige etablering af Statens It. Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Finansministeriet valgte at revurdere grundlaget for etableringen af Statens It, da det viste sig, at forudsætningerne for projektet var væsentligt ændret. Jeg kan i den sammenhæng oplyse, at Finansministeriet har til hensigt at sikre en fortsat udbredelse af anvendelsen af business cases i forbindelse med udarbejdelse af beslutningsgrundlag for afgørende projektbeslutninger. Forløbet viser, at anvendelsen af business cases kan bidrage til at skærpe de involverede myndigheders fokus på økonomiske konsekvenser og risici. Endvidere har jeg noteret mig, at Statsrevisorerne konstaterer, at det med den nye implementeringsmodel for Statens It i højere grad er tilstræbt at tage højde for risici og omkostninger ved projektet. Afsnit IV.C. Resultatløn i staten Jeg har noteret mig, at Statsrevisorerne og Rigsrevisionen bemærker, at resultatlønskontrakterne generelt er udarbejdet efter Finansministeriets vejledninger, og at de generelt holder sig inden for de angivne beløbsmæssige rammer. Jeg skal i den forbindelse bemærke, at Finansministeriets og Personalestyrelsens udmeldinger angående resultatlønsaftaler alene er vejledninger til inspiration og ikke regelfastsættelse. Jeg er enig med Rigsrevisionen i, at resultatløn, der udbetales på baggrund af en på forhånd indgået kontrakt, er et vigtigt supplement til aflønningen af chefer og direktører, da det kan give klarhed og åbenhed om kriterierne for resultatløn og understøtte et styringsfokus på mål og effekt. Jeg mener i øvrigt, at Rigsrevisionens anbefalinger i beretningen, opsummeret i pkt. 660 som eksempler på god praksis, på mange måder er et godt supplement til Finansministeriets vejledning, og at de kan bidrage til en god anvendelse af resultatlønskontrakter. Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen anbefaler, at alle væsentlige forhold beskrives i resultatlønskontrakten, herunder forhold i forbindelse med pension, sygdom

8 8 og orlov samt hvilket lønniveau, der anvendes som udgangspunkt for beregning af resultatlønnen. Jeg skal hertil bemærke, at jeg er enig i, at der skal være klarhed om alle væsentlige forhold ved indgåelse af en resultatkontrakt. Disse forhold kan enten være reguleret direkte i kontrakten og/eller fremgå af særskilte retningslinjer. Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen anbefaler, at Økonomistyrelsen fremadrettet sikrer, at det bliver muligt at skelne mellem engangsvederlag og resultatløn i Statens Lønsystem. Jeg skal bemærke, at Økonomistyrelsen overvejer muligheden herfor. Jeg har ligeledes noteret mig, at Statsrevisorerne bemærker, at institutioner bør fokusere mere på at dokumentere de opgjorte resultater og begrundelser for eventuelle skønsmæssige forhøjelser af resultatlønnen. Jeg skal hertil bemærke, at Finansministeriet, som Rigsrevisionen, finder det vigtigt, at de objektive kriterier er klare, og at det er klart, på hvilket grundlag resultatlønnen beregnes. Jeg skal dog også bemærke, at beregningen af resultatløn til direktører og øvrige chefer ikke bør baseres på objektive kriterier alene. Det er vigtigt, at der i udbetalingen af resultatløn er mulighed for en skønsmæssig forhøjelse af resultatlønnen, der ikke knyttes til objektive kriterier, men kan tage højde for fx uforudsete belastninger eller ændrede vilkår. I forlængelse heraf skal jeg bemærke, at Finansministeriet mener, at det kan være unødvendigt bureaukratisk at procedurefastsætte, hvordan en skønsmæssig forhøjelse af resultatlønnen efterfølgende skal begrundes. Desuden har jeg noteret mig, at Rigsrevisionen anbefaler, at Personalestyrelsen overvejer, om det bør være muligt at få udbetalt merarbejdsvederlag og resultatløn samtidig. Jeg kan oplyse, at jeg som udgangspunkt er enig i, at institutioner bør være tilbageholdende med at yde særskilt honorering for merarbejde for opgaver, der allerede er omfattet af resultatløn. Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen, som Finansministeriet, finder det hensigtsmæssigt, at direktørkontrakter og øvrige resultatlønskontrakter afstemmes med virksomhedens overordnede formål og de mål, som virksomheden arbejder efter. Ligeledes har jeg noteret mig, at Rigsrevisionen er enig med Finansministeriet i, at det kan være hensigtsmæssigt at anvende tværgående mål, at det samlede antal mål bør begrænses, og at målene bør være så ambitiøse, at fuld målopfyldelse kræver en særlig stor indsats.

9 9 Endelig har jeg noteret mig, at Rigsrevisionen finder, at det bør overvejes, om effektmål i højere grad kan inddrages i kontrakterne, samt at resultatkontrakter bør sikre mulighed for, at en eventuel budgetoverskridelse kan få indflydelse på det udbetalte resultatlønsbeløb. Jeg kan oplyse, at Finansministeriet i den kommende vejledning Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution giver inspiration til øget anvendelse af effektmål. Som inspiration til anvendelsen af direktørkontrakter nævnes det ligeledes, at direktørens efterlevelse af det grundlæggende ansvar for drift og budgetoverholdelse kan være et væsentligt element i den samlede vurdering, og at departementet kan se det som en forudsætning for udbetalingen af resultatløn. Der gives endvidere inspiration til vægtning af målene og til beregning af resultatlønnen. Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution udkommer i februar 2010 og afløser den tidligere vejledning Effektiv opgavevaretagelse i staten fra Samtidig kan jeg oplyse, at Personalestyrelsen i 2009 har udviklet et værktøj til arbejdet med resultatløn til chefer (ud over direktører). Værktøjet indeholder gode råd til proces, vejledning til hvad der skal stå i resultatlønskontrakten og eksempler på at opstille mål. Som opfølgning igangsætter Personalestyrelsen i 2010 et arbejde med at udbrede anvendelsen af resultatløn til chefer. Som led i denne opfølgning vil Personalestyrelsen gøre institutionerne opmærksomme på Rigsrevisionens anbefalinger. Afsnit IV.D. Sygefravær i staten Det fremgår af beretningen, at alle de undersøgte statslige virksomheder har udarbejdet en sygefraværspolitik, hvor målsætninger og metoder beskrives, og at det vurderes, at virksomhederne i praksis efterlever disse. Jeg har mig noteret mig, at Statsrevisorerne finder dette positivt. Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at hovedparten af departementerne følger de underliggende virksomheders arbejde med at nedbringe sygefraværet på ministerområdet, idet departementerne løbende kan følge udviklingen i virksomhedernes sygefravær via ledelsesinformation på koncernniveau eller på anden led. Beretningen nævner, at en stor andel af de statslige virksomheder gerne så, at Personalestyrelsen ydede mere rådgivning om nedbringelse af sygefravær og udviklede yderligere værktøjer til arbejdet med sygefravær og den svære samtale, hvilket jeg har taget til efterretning. Rigsrevisionen vurderer, at Personalestyrelsen bør overveje, om fejlretning og validering af sygefraværsdata kan foretages hurtigere. Jeg kan i den forbindelse bemærke, at Personalestyrelsen vil tage initiativ til at styrke arbejdet med en hurtigere fejlretning og validering af Personalestyrelsens løn- og personalestatistikker.

10 10 Rigsrevisionen er opmærksom på, at Personalestyrelsen har gennemført og planlagt tiltag, der skal sikre en øget erfaringsudveksling om sygefravær i staten, og jeg kan i den sammenhæng bemærke, at der fortsat er stort fokus på at fortsætte denne udvikling. Rigsrevisionen har på baggrund af sin undersøgelse udarbejdet 5 gode råd for arbejdet med nedbringelse af statens sygefravær. Jeg kan i den sammenhæng oplyse, at indholdet i Rigsrevisionens gode råd indgår i Personalestyrelsens anbefalinger. Jeg fremsender endvidere et eksemplar af min redegørelse til Rigsrevisionen. Med venlig hilsen Claus Hjort Frederiksen

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2013

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2013 Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg DK-1240 København K Finansministeren 11. december 2014 Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Revision af statsregnskabet for 2006

Revision af statsregnskabet for 2006 Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Finansministeren Revision af statsregnskabet for 2006 J.nr. 006-50 Vedlagt fremsender jeg svar på Beretning til Statsrevisorerne om revision af statsregnskabet

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008 Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Ministerredegørelse vedrørende beretningen om statsregnskabet 2005 Jeg fremsender hermed min redegørelse til beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2005

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

For så vidt angår Statsrevisorernes og Rigsrevisionens konkrete bemærkninger, skal jeg bemærke følgende:

For så vidt angår Statsrevisorernes og Rigsrevisionens konkrete bemærkninger, skal jeg bemærke følgende: Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Justitsministeren Dato: 9. december 2014 Sagsnr.: 2014-0284-0164 Dok.: 1378944 Kære statsrevisorer Ved brev af 2. oktober 2014 har Statsrevisorernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2014

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2014 Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg DK-1240 København K statsrevisorerne@ft.dk 19. november 2015 Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 til Rigsrevisionens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2014 om satspuljen Finansministerens redegørelse af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Styringsmodel for Økonomiservicecenteret

Styringsmodel for Økonomiservicecenteret Styringsmodel for Økonomiservicecenteret December 2008 ØSC Opdateret november 2011 Kundeinddragelse i Økonomiservicecentret Formålet med etableringen af Økonomiservicecentret (ØSC) i (SAM), tidligere Økonomistyrelsen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Marts 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige lønadministration

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

Resultatlønsaftale. mellem

Resultatlønsaftale. mellem Resultatlønsaftale mellem departementschef Bo Smith, Beskæftigelsesministeriet og direktør Jan Nielsen, Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) indgås nedenstående resultatlønaftale (direktørkontrakt)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008 Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

FINANSMINISTERIET 10. februar 2003 Redegørelse om beretning 18/01 om revisionen af statsregnskabet for Indledning Statsrevisoratet har i brev

FINANSMINISTERIET 10. februar 2003 Redegørelse om beretning 18/01 om revisionen af statsregnskabet for Indledning Statsrevisoratet har i brev FINANSMINISTERIET 10. februar 2003 Redegørelse om beretning 18/01 om revisionen af statsregnskabet for 2001 1. Indledning Statsrevisoratet har i brev af 17. december 2002 fremsendt beretning nr. 18/01

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satspuljen (beretning nr. 17/2014) 3. februar 2017 RN 302/17 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

STATENS ADMINISTRATION. Møde i kundeforum OKTOBER 2011

STATENS ADMINISTRATION. Møde i kundeforum OKTOBER 2011 STATENS ADMINISTRATION Møde i kundeforum OKTOBER 2011 Velkommen Kort præsentation Ikke mulighed for nærmere drøftelse af betalingsmodellen i dag Næste møde er tirsdag den 28. februar 2012 kl. 14.00 16.00

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr.

TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr. TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 18 2004 om revision af statsregnskabet for 2004 Statsrevisorerne

Læs mere

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH Notat 3. oktober 2017 STR/SRH Revision af statens regnskabsbekendtgørelse Oversigt Den nuværende regnskabsbekendtgørelse er senest revideret i 2011, hvor de statsfinansierede selvejende institutioner blev

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

BAC Nyt. BAC s næste skridt

BAC Nyt. BAC s næste skridt BAC Nyt November 2005 BAC s næste skridt Udviklingsopgaver i 2006 Kort nyt Andre om BAC Der er nu formuleret en strategi og handlingsplan for videreudviklingen af BAC i de næste 2-3 år. Første udfordring

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Udfordringer og styring i den offentlige sektor Ansvar for styring en ny formel styringsudmelding Tænketanken

Læs mere

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010 Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som indkøber (beretning nr. 13/05) 2. marts 2010

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Bilag 1. Finansministeriets Koncernstyringsmodel

Bilag 1. Finansministeriets Koncernstyringsmodel Bilag 1 Finansministeriets Koncernstyringsmodel 2 Indhold 1 Formål... 3 2 Grundlag... 4 2.1 Mål og missioner... 4 2.2 Styringsgrundlag... 4 2.3 Styringsopgaver og ansvar... 5 2.4 Mål- og resultatstyring...

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 19. februar 2016 J.nr. 2015-0064-12404 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 27.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015

Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015 8800 Vibrog Tel. +45 87285000 koncernoekonomi@stab.rm.dk

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Revision i forbindelse med status for Revisionsrapport. Indledning

Revision i forbindelse med status for Revisionsrapport. Indledning Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Att.: Adm. direktør Katja

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 25/2015 om revision af statsregnskabet for 2015

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 25/2015 om revision af statsregnskabet for 2015 Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg DK-1240 København K statsrevisorerne@ft.dk 9. november 2016 Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 25/2015 om revision af

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt SEKRETARIATET - NOTAT Notat om revisionssager på SKATs og Skatteministeriets område - til omdeling i Skatteudvalget på møde 19. maj 2016 19. maj

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 3. april 2017 2017-1012 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere