Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009"

Transkript

1 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

2 2

3 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen stiller nye og stigende krav til fremtidens ledelse. Der er store udfordringer i forhold til at rekruttere, fastholde og udvikle. Ledelse handler om at skabe høj faglig kvalitet, høj medarbejdertrivsel og effektivitet. Ledelse handler om at skabe resultater og ikke mindst om vejene til at skabe de gode resultater. Det Fælles Ledelsesgrundlag udstikker seks centrale pejlemærker for god ledelse i Aalborg Kommune. Det Fælles Ledelsesgrundlag: Tager sit afsæt i Aalborg Kommunes overordnede visioner og den fælles værdibaserede personalepolitik. Afspejler hvilke værdier og holdninger, der skal være retningsgivende for ledelse og gør forventninger til ledelse tydelige. Er det fundament, der skal fremme, at alle ledere i kommunen arbejder i samme retning og dermed fremme, at der leves op til krav fra borgere, politikere og medarbejdere. Det Fælles Ledelsesgrundlag henvender sig til dig, som varetager personaleledelse. De seks pejlemærker er som udgangspunkt vigtige for alle ledere uanset ledelsesniveau og felt. De enkelte pejlemærker kan have særlige vægtninger betinget af ledelsesniveauer. Det Fælles Ledelsesgrundlag skal gøre en forskel i praksis. Først og fremmest ved at være et brugbart værktøj til ledelsesopgaven i hverdagen og give afsæt til udvikling af egen ledelsesrolle og stil. Det fælles Ledelsesgrundlag skal fungere som en paraply forstået således, at Det Fælles Ledelsesgrundlag er formuleret på et niveau, der rummer mulighed for lokal variation og udmøntning. Dette betyder, at der skal arbejdes med at videreudvikle og omsætte Det Fælles Ledelsesgrundlag i forhold til egen forvaltning og konkrete arbejde på den enkelte arbejdsplads. Det Fælles Ledelsesgrundlag lægger op til en fortsat proces med udvikling af, dialog om, opfølgning og evaluering af ledelse. Udvikling af Det Fælles Ledelsesgrundlag forudsætter et tæt samarbejde og forventningsafstemning leder og medarbejder imellem. Du og dine medarbejdere ønskes god arbejdslyst! Med venlig hilsen Byrådet 3

4 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Om Det Fælles ledelsesgrundlag kan kortfattet siges: Mål Det Fælles Ledelsesgrundlag indkredser normer for ledelse som understøtter de politiske og organisatoriske mål. Det Fælles Ledelsesgrundlag er et spejl på den lederidentitet og - kultur, som vi gerne vil udvikle sammen med medarbejderne. Det Fælles Ledelsesgrundlag sætter en høj standard og peger fremad. Succeskriterier for Det Fælles Ledelsesgrundlag Er relevant og vedkommende for ledere og medarbejdere. Er kendt, levende og troværdigt i hverdagen (vi gør, hvad vi siger) Er konkret og kan følges op med målinger og udviklingsorienterede evalueringer og målrettede kompetenceudviklingsforløb. SEKS PEJLEMÆRKER FOR GOD LEDELSE Vi agerer i en politisk ledet organisation Vi udøver strategisk ledelse Vi udvikler organisationens opgaveløsning og helhedstænkning Vi har en demokratisk og dialogbaseret ledelsesstil Vi arbejder efter fælles mål og værdier Vi skaber attraktive og udviklende arbejdspladser 4

5 Pejlemærke: Vi agerer i en politisk ledet organisation Det betyder at: Vi holder os ajour med den politiske dagsorden, de politiske signaler og kender styreform og vilkår for ledelse i en politisk ledet organisation. Vi leverer kvalificerede oplæg og konsekvensvurdering til de politiske beslutningsgrundlag. Vi omsætter politiske beslutninger til konkrete resultater herunder skaber loyalitet og ejerskab hos medarbejderne. Dette omsættes i praksis ved, at vi: Opsøger viden om de politiske mål og kommunikerer aktivt de politiske beslutninger og intentioner loyalt til medarbejderne. Agerer i overensstemmelse med de politiske og forvaltningsmæssige beslutninger. Har en løbende dialog mellem det politiske niveau og ledelsen, og mellem ledelsen og medarbejderne Opfanger relevante behov og faglige vurderinger hos kunder/brugere og medarbejdere og videreformidler til den overordnede ledelse og det politiske niveau.. Synliggør utilsigtede konsekvenser af politiske og administrative beslutninger. Er katalysatorer i den politiske proces ved opstilling af alternative løsningsforslag baseret på et fagligt grundlag. Udforsker, udfordrer og afstemmer vilkårene for ledelse. 5

6 Pejlemærke: Vi arbejder efter fælles mål og værdier Det betyder at: Vi fremmer værdiledelse frem for regelstyring. Vi definerer retning (visioner), værdier og mål for organisationen på alle niveauer og følger løbende op på resultaterne i et samarbejde med medarbejderne. Vi er værdibærere og professionelle rollemodeller i alt, hvad vi foretager os. Dette omsættes i praksis ved, at vi: Vi skaber fælles forståelse af de overordnede mål og rammer. Giver det fælles værdigrundlag mening og gør det vedkommende. Konkretiserer og omsætter værdierne på de enkelte arbejdspladser i dialog med medarbejderne. Afholder status og dialogmøder i organisationen med gensidig forventningsafstemning. Lytter og giver sparring for at sikre motivation og målopfyldelse. Tør udfordre os selv og andre til at gå nye veje. Reflekterer over og udvikler vores lederskab. 6

7 Pejlemærke: Vi udøver strategisk ledelse Det betyder at: Vi afstemmer vore mål og de strategiske valg med Aalborg Kommunes overordnede vision om at give plads til begejstring og mangfoldighed. Vi udvikler det fælles strategiske arbejde på tværs i kommunen, på tværs af forvaltninger, fag og andre eksterne organisationer. Vi har øje for læring og justeringer af kursen undervejs men holder målet for øje. Dette omsættes i praksis ved, at vi: Opfanger udviklingstendenser, nye behov, tegner fremtidsbilleder og samfundsscenarier. Med baggrund i dette tænker vi i helheder og anviser nye veje. Lytter til hvad borgerne, brugerne og kunderne efterspørger, og lader dette være omdrejningspunkt for den fremadrettede tilrettelæggelse af opgaveløsningen. Inddrager medarbejderne i at udforske og udvikle vores ideer for fremtidens opgaveløsninger og skaber fællesbilleder af mål og metoder. Giver medarbejderne en aktiv rolle i fornyelsen eks. ved delprojekter på tværs af faggrænser og forvaltninger og den daglige organisering. Ser på opgaveløsningen med et strategisk blik med henblik på at løse de rigtige opgaver til rette tid og med de rette kompetencer. Arbejder med strategiplaner med respekt for de forskellige tidshorisonter, der kan være på vores kerneydelser. Stopper op undervejs og evaluerer, hvad der fungerer i forhold til målene, og hvad der evt. skal justeres eller ændres. 7

8 Pejlemærke: Vi udvikler organisationens opgaveløsning og helhedstænkning Det betyder at: Vi skaber klarhed om kvalitet. Vi beskriver og synliggør ydelser, som medarbejdere skal yde, og som borgerne kan forvente. Vi udvikler en kultur, der fremmer nytænkning. Vi tænker opgaveløsningen ind i en større helhed for at fremme effektivitet, kvalitet og bedre ressourceudnyttelse. Dette omsættes i praksis ved, at vi: Formidler opgavens mål og rammer og gør det tydeligt, for hvem opgaven skal løses, og vi har en fælles dialog om, hvordan vi kommer derhen Lader alle medarbejdere og ledere få del i udviklingsopgaven. Udvikling kan både være udvikling af drift og nyudvikling. Udveksler erfaringer i egen organisation om best practice. Vi anerkender og giver opmærksomhed til nye ideer og løsningsmetoder. Indhenter erfaring i kommunale pilotprojekter gerne tværfaglige. Indgår i tværgående arbejdsgrupper, anvender eksterne samarbejdspartnere og har fokus på rekruttering af nye profiler/kompetencer. Udfordrer plejer, og vi værdsætter, at andre udfordrer os. Er villige til at finde nye veje at gå, og betragter fejl som en vigtig læringskilde. Udfolder medarbejdernes fulde potentialer ved sparring, uddelegeringer og udvikling af teams, der varetager drifts- og udviklingsopgaver. 8

9 Pejlemærke: Vi har en demokratisk og dialogbaseret ledelsesstil Det betyder at: Vi tydeliggør rammer for medindflydelse og ledelse og inviterer til samarbejde og feedback. Vi træffer beslutning efter dialog uden, at konsensus er et mål i sig selv. Vi udviser tillid ved insisterende og individuelt tilpasset uddelegering af ansvar og opgaver. Dette omsættes i praksis ved, at vi: Kommunikerer åbent og ærligt og støtter andre i at gøre det samme. Skaber tid og rum for deltagelse og involvering. Anerkender og bruger andres styrker og er bevidste om egne udfordringer. Følger op på uddelegeringer på en konstruktiv måde. Handler når der er problemer og tør gå tæt på med respekt for den enkelte. Træffer vanskelige beslutninger som vi anser for rigtige og principielle. Begrunder sagligt de beslutninger, vi træffer. 9

10 Pejlemærke: Vi skaber attraktive og udviklende arbejdspladser Det betyder at: Vi skaber et højt fagligt niveau med gode karrieremuligheder. Vi giver medarbejderne udfordringer, som skaber korpsånd, arbejdsglæde og læring. Vi udøver differentieret ledelse med fokus på og anerkendelse af den enkelte. Vi skaber et godt arbejdsklima Vi sætter sundhed i fokus. Dette omsættes i praksis ved, at vi: Synliggør og udfolder medarbejdernes kompetencer. Fremmer læreprocesser og understøtter videndeling med fokus på samarbejds og organisationsformer. Har en anerkendende tilgang til løsning af opgaver og til samarbejdet og ser muligheder frem for begrænsninger. Synliggør mål og resultater (f.eks. kvalitet, serviceniveau, tilfredshed). Udnytter mulighederne for at fortælle omverdenen om vores styrker, kompetencer og succeser. Opsøger ny viden lokalt, nationalt og internationalt. Har øje for den enkelte medarbejders behov arbejdsmæssigt og personligt. 10

11 Om processen God ledelse er for alvor sat på dagsordenen. På den personalepolitiske temadag maj 2007, hvor 150 politikere, ledere og medarbejderrepræsentanter var samlet, blev god ledelse indkredset som en væsentlig trædesten til at fremme omsætning af den værdibaserede personalepolitik og dermed også udvikling af attraktive arbejdspladser. I efteråret 2007 og foråret 2008 har ledelse været drøftet på Hovedsamarbejdsudvalgsmøder i alle forvaltninger og i Hovedfællesudvalgs regi. Der har været særskilte forløb for henholdsvis direktørgruppen og medarbejdergruppen, hvor god ledelse er blevet drøftet. Den juni 2008 afholdtes et døgns seminar for Aalborg Kommunes Tværgående Lederforum, hvor de øverste ledelsesniveauer i Aalborg Kommune indkredsede deres forslag til indhold i et fælles ledelsesgrundlag, kaldet version 1. Forslagene blev ved Hovedfællesudvalgsmøder 17. juni og 20. august 2008 efterfølgende drøftet. Det Fælles Ledelsesgrundlag blev bearbejdet af den tværgående HR-enhed sommeren 2008 og blev til version 2. Det Fælles Ledelsesgrundlag version 2 har været til høring i alle kommunens forvaltninger i perioden 20. august oktober Høringssvarere blev efterfølgende bearbejdet af den tværgående HR-enhed til version 3. Det Fælles Ledelsesgrundlag blev drøftet og endeligt bearbejdet af Lederforum og Hovedfællesudvalget, den 19. november Det Fælles Ledelsesgrundlag for Aalborg Kommune blev godkendt af Byrådet den 15. december

12 Aalborg Kommunes tværgående HR-enhed Boulevarden Aalborg Tlf akprint.dk

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune Kodeks for godt medarbejderskab Kodeks for god Ledelse Kodeks for god topledelse Kodeks for god politisk ledelse Morsø Kommune Sammen er vi bedst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Marts 2010 Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål...3 1.1 Ledelsesrummet mulighederne for at udøve ledelse i Fødevarestyrelsen...3

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

God skoleledelse. Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø

God skoleledelse. Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø God skoleledelse Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø Aalborg Kommunale Skolevæsen. Januar 2000 3 4 6 8 10 12 Indhold Hvad er god skoleledelse? Teamledelse Pædagogisk

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Strategisk ledelse i regioner og kommuner

Strategisk ledelse i regioner og kommuner Chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Århus april 2008. 1. Hvorfor arbejde med strategisk ledelse? Overordnet strategisk ledelse har været et vigtigt led i især store private

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere