Bestyrelsesberetning for 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesberetning for 2013"

Transkript

1 Bestyrelsesberetning for 2013 Når de traditionelle overenskomstforhandlinger på det statslige og kommunale område løber af stablen, er forløbet altid imødeset med en vis interesse. Resultatet af forhandlingerne ender som regel med et kompromis, som de forhandlingsberettigede organisationer, måske med varierende begrundelser, giver udtryk for at være tilfredse med, som det bedst opnåelige resultat. Overenskomstforhandlingerne (OK 13) Men sådan forløb overenskomstforhandlingerne i 2013 mildt sagt ikke. Tværtimod havde arbejdsgiverparten, i dette tilfælde repræsenteret af Moderniseringsstyrelsen og Kommunernes Landsforening (KL), tilsyneladende i fællesskab lagt en slagplan for, hvordan man bogstaveligt talt kunne tryne modparten, når de berammede overenskomstforhandlinger blev indledt. Arbejdsgiverparten mødte ganske enkelt op til forhandlingerne med nogle enslydende, ultimative krav om, at lærernes arbejdstidsaftale skulle fjernes og erstattes med nogle helt andre regler. Skåret ind til benet var kravet en normalisering af lærernes arbejdstid, som i al sin enkelthed var en årsnorm på timer uden regler for, hvordan lærernes arbejdstid skulle skrues sammen. Ledelsen skulle have fuldstændig hånd- og halsret over, hvordan arbejdstiden skulle udfyldes og det med afsæt i, at lærerne nu skulle undervise betydelig mere, have fuld tilstedeværelse på skolen i arbejdstiden og sidst, men ikke mindst, at der ikke længere kunne indgås lokale aftaler på skolerne, der på nogen måde skulle kunne indskrænke ledelsesretten. Lærernes Centralorganisation (LC) mødte op til forhandlingerne med 2 krav til at ville indgå en ny arbejdstidsaftale. For det første skulle en arbejdstidsaftale understøtte kvaliteten i undervisningen ved blandt andet at sikre, at lærerne fik den fornødne tid til kunne forberede sig i tilstrækkelig grad, og for det andet var kravet et ordentligt arbejdsmiljø for lærerne. Det stod ret hurtigt klart, at overenskomstforhandlinger denne gang, havde en lidt anden karakter end tidligere. Forhandlinger var der ikke mange af, og tiden blev for det meste brugt til at komme med bombastiske udtalelser i medierne godt bakket op af diverse folketingspolitikere. Moderniseringsstyrelsen og KL var stålsatte og faste i kødet i bestræbelserne på at fjerne lærernes arbejdstidsaftale, og kravene til et nyt regelsæt var i øvrigt helt og aldeles ultimative. End ikke forligsinstitutionen kunne bringe parterne til forhandlingsbordet, og arbejdsgiverparten varslede som bekendt en omfattende lockout, som tog sin begyndelse den 1. april og først blev bragt til ophør den 28. april via et regeringsindgreb, som til frustration for de fleste, langt hen ad vejen var et uredigeret afskrift af Moderniseringsstyrelsens og KL s krav til nye arbejdstidsregler på undervisningsområdet. Forløbet af overenskomstforhandlingerne har unægtelig givet stof til eftertanke. Dels er en lockout ikke hverdagskost på det offentlige arbejdsmarked, og slet ikke i det omfang arbejdsgiverne varslede den, og dels de økonomiske konsekvenser lockouten fik, nemlig at den part, der varslede lockouten blev rigere og rigere jo længere konflikten varede, medens den anden part forblødte rent økonomisk. Bedre blev det ikke af, at mange blev efterladt med det indtryk, at lockouten var aftalt spil, fordi man politisk arbejdede med en ny skolereform, som skulle finansieres ved en fuldstændig omlægning af lærernes arbejdstidsregler.

2 Lovindgrebet og de nye arbejdstidsregler Det bærende element i lovindgrebet, og vel også det regering og folketing har søgt at retfærdiggøre indgrebet med, er, at lærernes arbejdstid skulle normaliseres. Bag dette fortærskede hurra-ord gemmer sig intentionen om, både at modernisere lærernes arbejdstidsregler og samtidig gøre dem mere fleksible med det primære formål, at få lærerne til at undervise betydeligt mere. Om fleksible arbejdstidsregler, som er bundet op på en tilstedeværelsespligt i arbejdstiden, så også skaber en større fleksibilitet end den, der kendes i dag blandt engagerede lærere, må stå hen i det uvisse. Men det korte og lange er, at de kendte og trygge rammer omkring tildeling af tid til undervisningsopgaver, og valg af tid og sted til fordybelse og forberedelse af undervisning, ikke er eksisterende efter den 1. august Og det er vel i bund og grund netop sidstnævnte, der har været katalysator for den fleksibilitet, der har kendetegnet lærerarbejdet, en fleksibilitet der både i tid og omfang rækker langt ud over, hvad begrebet normalisering end måtte dække over af fleksibilitet. Med de nye arbejdstidsregler er der ikke længere faste tidsrammer for, hvor meget tid, der tillægges den enkelte lektion. Automatikken er væk og fremover er det ledelsen, der har ansvaret for den mængde tid, der afsættes til løsning af de forskellige arbejdsopgaver, herunder også konfrontationstimer. Dette kombineres, som tidligere nævnt, med en fuld tilstedeværelsespligt på skolen, hvor det forudsættes, at alt lærerarbejde bliver udført. Og netop i den omstændighed ligger kimen til betragtningerne om det grænseløse arbejde. Derfor blev der med lovgrundlaget også indført nogle såkaldte værnsregler, der skulle dæmme op for det grænseløse arbejde. Men i forhold til indgrebets omfang, syntes disse værnsregler dog at have et noget pauvert indhold, for i sammentrængt form er der tale om følgende bestemmelser: 1). At arbejdet på de fleste undervisningsområder normalt tilrettelægges på mandage til fredage i dagtimerne. 2) At den daglige arbejdstid så vidt muligt skal være samlet. 3) At lederen skal udarbejde en opgaveoversigt for normperioden og drøfte eventuelle ændringer heri med den enkelte lærer. Hertil kommer den særlige regel om et maksimalt ugentligt undervisningstal, som er bevaret fra den gamle arbejdstidsaftale, der forudsætter accept fra læreren, hvis summen af timer udgør mere end 70,5 klokketimer over 3 på hinanden følgende uger, hvilket i øvrigt udløser et løntillæg pr. overskydende time. Afslutningsvis skal det dog nævnes, at der i lovgrundlaget åbnes mulighed for at kunne indgå aftaler lokalt inden for de rammer, der er fastlagt i arbejdsmiljølovgivningen samt lokalaftaler i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, men intet tyder dog på, at ledelsen på SDE vil gøre brug af denne mulighed. Optakten til nye arbejdstidsregler på SDE I forbindelse med regeringsindgrebet og dermed vedtagelsen af lovgrundlaget for de nye arbejdstidsregler blev det besluttet, vistnok til stor ærgrelse for nogle skoleledelser, at de nye regler først skulle træde i kraft den 1. august 2014, og ikke som forventet allerede i august Om ikke andet så betyder det, at skolerne lokalt får mere tid til at drøfte rammerne for udmøntningen af de nye arbejdstidsregler på den enkelte skole. Således også her på Syddansk Erhvervsskole, hvor TR erne i slutningen af kalenderåret blev indkaldt til et dialogmøde som opstart til, hvilke tanker topledelsen havde gjort sig, inden de nye arbejdstidsregler skulle udfoldes på skolen. På mødet forelagde ledelsen sit udspil til en overordnet ramme med en beskrivelse af, hvordan det nye regelsæt kunne skabe grundlag for en ny måde at

3 anvende arbejdstiden på og tog afsæt i nøglebegreber, som den pædagogiske profil, lærerroller, ledelsesopgaver/ledelsesroller, trivsel på arbejdspladsen samt arbejdstid og tilstedeværelse. TR ernes tilgang til dialogmødet var at forsøge at få en afklaring på, hvor langt ledelse ville strække sig i forhold til at inddrage TR erne, og i så fald i hvilket omfang. Svaret blæser stadig i vinden, men ledelsen har dog givet udtryk for, at TR erne vil få indflydelse på rammerne. I forlængelse af dialogmødet og for at samle indtryk og stemninger op fra de enkelte afdelinger indkaldte TR erne i januar 2014 til en række medlemsmøder på skolens forskellige adresser. På møderne blev der orienteret, dels om de nye arbejdstidsregler, og dels om ledelsens udkast til de overordnede rammer, som TR erne tidligere var blevet præsenteret for på dialogmødet. Spørgelysten var stor og mange af de centrale spørgsmål, herunder fysiske rammer ved fuld tilstedeværelse, psykisk arbejdsmiljø og sammenhæng mellem forberedelse og undervisning samt tidsregistrering blev berørt og gjort til genstand for nogle gode og konstruktive drøftelser I den videre proces frem mod den 1. august har ledelsen udarbejdet en køreplan med sigte på at få inddraget alle lærere i EUD-området. Skolens direktør eller vicedirektør vil sammen med afdelingscheferne på skift tage rundt i alle skolens afdelinger til en række dialogmøder med lærerne. Forhåbentlig inddrages mange af de spørgsmål og gode forslag, der blev debatteret på medlemsmøderne, så de kan indgå i ledelsens overvejelser inden den overordnede ramme meldes ud i slutningen af april. Lønglidningspuljen I henhold til skolens overordnede lønpolitik blev der i starten af 2013 aftalt, at den lokale lønforhandling på SDE for de kommende 2 år skulle ske på basis af en pulje på 1 % af den samlede lønsum til forhandling i Det betyder kort fortalt, at der ikke er afsat lønkroner til forhandling i Lønpuljernes størrelse afsættes i de enkelte chefområder og fordeles forholdsmæssigt i de enkelte afdelinger i forhold til antallet af lærere, dvs. at lønmidlerne ikke indgår i en central fordelingspulje, hverken på skoleniveau eller i et chefområde, men afsnøres særskilt i hver enkelt afdeling. Som det formentlig er de fleste bekendt, har vi på EUD-området individuel løn, som ikke skal forveksles med begrebet individuelle lønforhandlinger, da alle lønforhandlinger, uanset om det er lønforhandlinger ved ansættelser, ved varetagelse af visse funktioner eller ved lønglidning, er fast forankret i det kollektive aftalesystem, og derfor forhandles af TR erne. Lønforhandlingerne foregår i de enkelte chefområder og har typisk haft afsæt i nogle på forhånd valgte kriterier og/eller afdelingens virksomhedsplan. Og dette års forhandlinger har da heller ikke været en undtagelse i den sammenhæng. I nogle af chefområder har der blandt andet været forhandlet efter kriterier som lønefterslæb i forhold til sammenlignelige kolleger, efterlevelse af den individuelle handlingsplan, opnåelse af efterspurgte og anvendte kvalifikationer og kompetencer samt initiativ og engagement i forhold til kollegialt samarbejde og teamarbejde. I andre områder har fokus derimod primært været på virksomhedsplanen. Kriterierne kan som sagt variere fra afdeling til afdeling, ligesom de udmøntede beløb kan have forskellige størrelser afhængig af, hvad der vægtes i den pågældende afdeling. Generelt set er lønforhandlinger dog foregået i en positiv og konstruktiv atmosfære, også selvom det kan være forbundet med hårdt og vedholdende arbejde gennem adskillige møder med

4 tilhørende mailkorrespondancer, når argumenter for at tilgodese kolleger med kvalifikationstillæg minutiøst skal debatteres for at opnå enighed. Resultatet af anstrengelserne blev, at stort set alle løntillæg blev forhandlet som varige kvalifikationstillæg. I nogle chefområder har man vægtet at udlodde dele af puljen i nogle mærkbare kvalifikationstillæg, medens man i andre chefområder mere har lagt vægt på, at så mange lærere som muligt skulle have del i lønglidningspuljen, men dog stadig sådan, at tillæggene skulle have en vis størrelse. Beløbsmæssigt har de forhandlede kvalifikationstillæg derfor ligget i størrelsesordenen fra 1.500,- kr. over 1.100,- kr. ned til godt 500,- kr. pr. måned, som de berørte lærere vil oppebære, så længe de er ansat på SDE. Differentieret forberedelse Efter en turbulent og nærmest kaotisk periode op til årsskiftet 2013, hvor den indgåede aftale om differentiering af tid forberedelse af undervisning skulle sættes i søen, flagrede der stadig afdelinger rundt i et fodslæbende tempo. På trods af den 6 mdr. lange opstartsperiode var der endnu ikke taget til stilling til differentieret forberedelse, kun til nogle mulige kriterier, men ikke til fordeling af timepuljen, også selv om præmisserne for omfordelingen af de oppuljede midler skulle være kendte i afdelingerne, allerede inden time-fagfordelingen skulle finde sted. En udsættelse af den grund kunne dog ikke komme på tale, så alle skolens afdelinger skulle fra januar 2013 sikre, at forberedelsestiden blev differentieret i overensstemmelse med de kriterier, der var udpeget i de respektive afdelinger. I nogle afdelinger havde man rimelig styr på, hvilke lektioner, der skulle tillægges minutter fra den såkaldte 5 min. pulje, og havde samtidig styr på den administrative del, når de pågældende lærere skulle godskrives den højere forberedelsesfaktor. Men i mange afdelinger var det noget forstemmende, at ledelsen tilsyneladende ikke kunne håndtere 3-4 kriterier, og ej heller havde det nødvendige overblik over forbruget af de oppuljede timer. I andre afdelinger prøvede ledelsen at hoppe over, hvor gærdet var lavest, og forsøgte at smyge den administrative byrde af ved at pålægge den enkelte lærer selv at holde styr på afviklede lektioner med puljeminutter, og så i øvrigt selv skulle sørge for at minutterne blev registreret på timesedlerne. Ved evalueringen af aftalen efter det første halve år, blev der peget på flere af disse forhold og mange lærere havde svært at se noget fornuftigt formål med differentieringen, ligesom flere afdelinger havde haft svært ved at håndtere begrebet fælles forberedelse. En del ledere gav udtryk for, at det administrative arbejde var for tidkrævende og ikke stod i et rimeligt forhold til formålet ved differentieringen, nemlig at skabe større retfærdighed ved tildelingen af tid til forberedelse. Udsagn fra både ledere og lærere om at skrinlægge den differentierede forberedelsestid og vende tilbage til en fast forberedelsesfaktor havde nok afsæt i ovenstående synspunkter. Andre lærere gav udtryk for, at differentieringen, trods garanti for det modsatte, alligevel var en spareøvelse, hvilket formentlig hang sammen med, at mange afdelinger langt fra havde udmøntet de opsamlede puljetimer. Selvom der også kom positive tilkendegivelser var evalueringen dog nedslående og levede slet ikke op til aftaleparternes forventninger. I forlængelse heraf og med viden om, at aftalen, som følge af de nye arbejdsregler, falder bort pr. 1/ blev det i november meldt ud i organisationen, at differentiering af forberedelsestiden fortsætter i 2014, men puljen fastholdes på 5 min. pr. lektion, og ikke som oprindeligt aftalt på 10 min. pr. lektion.

5 Omstillinger / medarbejdertilpasninger. I foråret traf ledelsen beslutning om at ændre i skolens organisationsstruktur inden for afdelingerne Byggeri og Automatik. Det skete dels af hensyn til omlægning af funktioner og opgaver og dels i manglende aktiviteter i nogle områder. Omstruktureringerne kom i Odense til at betyde nedlægning af Vejledningscentret, da vejledningen fremover skal foregå ude i de enkelte afdelinger, og en nedlæggelse af Kompasset, hvor opgaver med at støtte de ikke uddannelses parate elever skal varetages af de forskellige afdelinger med mulighed for at rekvirere konsulenthjælp fra et Study Support Center (SSC), som er et samarbejde mellem Syddansk Erhvervsskole og Odense Kommune, der også bidrager med konsulenter. Ligeledes er Net-værkstedet nedlagt, hvorfor eleverne efterfølgende skal henvises til lektiehjælp i et andet tilbud på skolen. I Vejle blev det eksisterende Teknologicenter for udvikling og gennemførsel af kursusvirksomhed nedlagt på grund af manglende aktiviteter. Skolen vil dog forsøge sig med et nyt fokus vedrørende kursusudbud til aktuelle behov for potentielle virksomheder. Alt dette har betydet, at en del ansatte måtte flyttes rundt på skolen til nye afdelinger og til nye opgaver, men det har desværre også betydet, at skolen i den forbindelse måtte afskedige flere lærere. Der er afskediget 2 lærere/vejledere fra det nedlagte Vejledningscenter i Odense, 1 halvtidsansat i det nedlagte Net-værksted, 1 lærer i Kompasset i Vejle og 1 lærer fra Teknologicentret i Vejle. For de lærere, der har været omfattet af omstruktureringerne har forløbet langt fra været tilfredsstillende. Ledelsen har ikke levet op til sin informationsforpligtelse i forbindelse med forestående rationaliseringer og omstillinger, ej heller involveret de berørte medarbejdere i omstillingerne og selve processen har strakt sig over alt for lang tid og har derfor skabt stor utryghed. Selv opfølgningen overfor de afskedigede lærere har ladet meget tilbage at ønske, da det tilsyneladende har været vanskeligt at få afklaret, om der var opgaver, som de afskedigede kunne varetage. For tiden undersøges nye mulige løsninger, som kan bidrage til at bringe de afskedigede lærere videre i tilværelsen. De omtalte afskedigelser giver dog anledning til, at der bliver fulgt op på procedurer og efterlevelse af en ellers god personalepolitik på skolen. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) 2013 Formålet med en medarbejdertilfredshedsundersøgelse er at opnå forbedret viden om medarbejdernes trivsel, ønsker og behov med henblik på, at der arbejdes med at skabe en endnu bedre arbejdsplads. Derfor er deltagelsen i disse undersøgelser meget vigtige, så der kan ske en løbende udvikling med at forbedre og vedligeholde et godt arbejdsmiljø, hvor trivsel er den grundlæggende forudsætning for at kunne udføre vore arbejdsopgaver med den kvalitet og professionalisme, vi som lærere efterstræber. Undersøgelsen gennemført i 2013 viste da også en meget fin svarprocent på 83, hvilket tillige giver undersøgelsen den nødvendige validitet. Desværre viste det samlede resultat af undersøgelsen et noget dystert billede, både hvad angår en generel tilbagegang, men også at der i flere afdelinger ikke var sket forbedringer i forhold til resultaterne i Med hensyn til arbejdsglæden og den generelle tilfredshed viser målingen en tilbagegang på henholdsvis 3 og 4 point, hvilket viser en middel arbejdsglæde og tilfredshed. Det er et dårligere resultat, end de skoler vi sammenligner os med, nemlig erhvervsskolerne samlet set samt et netværk af sammenlignelige skoler (ESB) og arbejdsmarkedet generelt.

6 Medarbejdernes motivation, loyalitet og engagement viser dog stadig at være høj, selv om der også her er en smule faldende tendens i forhold til sammenligningsgrundlaget. Målingen på troskab er et udtryk for, i hvilken grad medarbejderne fortsat ønsker at være ansat på Syddansk Erhvervsskole og ikke leder efter andre job. Den er fortsat vurderet højt men er faldet 4 point i forhold til Andre forhold, hvor vi nogenlunde holder skansen drejer sig om: Samarbejde, det daglige arbejde og faglig/personlig udvikling. Til gengæld er der udfordringer, når det drejer sig om: Arbejdspladsens omdømme og ry, forholdet til overordnet ledelse og nærmeste leder samt løn og ansættelsesforhold. Målingerne viser også, at der er stor spredning afdelingerne imellem, hvilket på den ene side viser, at arbejdsforholdene er rimelige og gode nogle steder, men at det på den anden side så må betyde, at der er afdelinger hvor udfordringerne med at få rettet op, er væsentlig større end gennemsnittet. I undersøgelsen kommer det til udtryk i de målinger, der er lavet afdelingsvis. I fagforeningen mærker vi også en negativ retning i forhold til de målte resultater af undersøgelsen. Det viser sig mest ved en markant stigning i antallet af lærere, der bliver stresspåvirket eller decideret går ned med stress med deraf lange sygdomsforløb til følge. Målingerne skal danne baggrund for en drøftelse i de enkelte afdelinger på skolen, så der gennem handlingsplaner kan ske forbedringer. Det har vist sig, at der er stor spredning i hvor høj grad, den enkelte afdeling følger op på at få udarbejdet gode handleplaner og i hvor høj grad disse bliver efterlevet. Det er helt uacceptabelt, når der gennemføres en så gennemgribende og professionel undersøgelse, som MTU en er. Der skal ske en reel opfølgning og udvikling i alle skolens afdelinger, hvis målet om at nå at udvikle arbejdspladsen, så arbejdsopgaverne kan udføres med høj kvalitet, skal nås. Det kan kun ske med en høj grad af indflydelse på eget arbejde og med et godt arbejdsmiljø og trivslen som et altafgørende grundlag for lærernes virke. Arbejdsmiljøcertificering Syddansk Erhvervsskole har valgt at blive arbejdsmiljøcertificeret, hvilket fagforeningsbestyrelsen bakker op om og ser muligheder i, for at få det psykiske arbejdsmiljø væsentlig forbedret og ikke mindst i forhold til den fremtidige arbejdstilrettelæggelse, som skal tage udgangspunkt i trivslen på arbejdspladsen som et altafgørende grundlag for varetagelsen af alle læreropgaver. Indførelsen af en arbejdsmiljøcertificering er kendetegnet ved, at Arbejdstilsynet ikke i så høj grad foretager inspektioner. Det er arbejdspladsen selv, der skal have styr på arbejdsmiljøet og skal gennem de krav, der er til forpligtelserne, løbende kunne dokumentere, at arbejdsmiljøet lever op til lovgivningen, og at der fortløbende sker udvikling på området. Det skal ske i samarbejde med medarbejderne og arbejdsmiljørepræsentanterne. Hvis kravene i certificeringen ikke efterleves, bliver der foretaget et eftersyn, ligesom certificeringen kun gælder for 3 år ad gangen og skal fornys ud fra nye screeninger. Der er en række grundlæggende krav, vi som skole skal imødekomme for at opnå certificeringen. Arbejdsmiljøet skal være i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens krav Egenindsatsen skal være på et højt niveau På arbejdspladsen skal det være beskrevet og besluttet, hvordan der skal arbejdes for sundhedsfremme og et rummeligt arbejdsmarked Det skal kunne dokumenteres, at kravene er opfyldt

7 Ved certificering skal de oplistede punkter være integreret i ledelsessystemerne, så arbejdsmiljøet indgår som fast element i organisationens krav til risikoanalyser og ledelsens prioriteringer. Bestyrelsen ser store fordele ved en akkrediteret arbejdsmiljøcertificering. Først og fremmest fordi en opnået arbejdsmiljøcertificering kræver en stadig forbedring af arbejdsmiljøet. Der er krav om en skriftlig arbejdsmiljøpolitik, samt krav ud over lovgivningens ord, blandt andet om psykisk arbejdsmiljø, sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked. Desuden kræves der dokumentation for ledelsens inddragelse af medarbejderne. En arbejdsmiljøpolitik er en del af personalepolitikken, og principper og retningslinjer for arbejdsmiljøpolitikken skal derfor vedtages af samarbejdsudvalgene. Arbejdsmiljørepræsentanternes inddragelse i samarbejdsudvalgenes arbejde er dermed et nødvendigt led for at opnå en arbejdsmiljøcertificering. På den måde bliver arbejdsmiljørepræsentanternes rolle på institutionerne gjort synlig. En arbejdsmiljøcertificering er desuden et godt redskab for arbejdsmiljørepræsentanterne til at sikre, at gældende regler for det fysiske- og psykiske arbejdsmiljø bliver overholdt. I generalforsamlingsperioden er der gennem PPU og vedtagelser i HSU sikret de formaliteter, der er et krav for at få godkendt certificeringen. Godkendelsen forventes at vil blive aktuel på et tidspunkt, når det aktuelle og reelle arbejdsmiljø på skolen er bragt i overensstemmelse med de stillede krav. Personalepolitisk udvalg (PPU) Personalepolitisk udvalg er et forum nedsat af HSU, hvor der udvikles og udarbejdes oplæg til personalepolitikker. Udvalget består af repræsentanter for både ledelse og medarbejdere, der i sin sammensætning dækker bredt blandt skolens ansatte. Også i 2013 har udvalget arbejdet med at udforme en række politikker. Således har flere politikker stået for en revidering. Det skyldes dels, at der har været et ønske om det og dels, at forskellige lovtiltag har fordret det. Det gælder: Revidering af indledning til personalepolitikken med baggrund i skolens ansøgning om at blive arbejdsmiljøcertificeret. Revidering af ferieplanen, hvor der i forhold til arbejdsbetingelserne efter den 1/8/2014 ved indførelse af tilstedeværelse af arbejdstid på skolen, sker ændringer i forhold til arbejde juleaftensdag og nytårsaftensdag, som for lærerne i dag er undervisningsfri tid. Det bliver erstattet af 2 halve obligatoriske feriedage og 2 halve fridage med løn, hvilket lærerne ikke har været omfattet af før. Revidering af Vejledning i håndtering af voldssituationer som følge af en forventet godkendelse i certificering af arbejdsmiljøet, hvor der bl.a. er forpligtelser i forhold til uddannelse på området. Politik for kriser, hvor der i tilknytning hertil ved dødsfald blandt personale og elever er udarbejdet en tjekliste for håndtering af intern og ekstern information, mindehøjtidelighed, evt. krisehjælp mm. Revidering af Proces for ansættelse, som også er tilrettet i forhold til en arbejdsmiljøcertificering, hvor der kræves en obligatorisk introduktion af nye medarbejdere om skolens arbejdsmiljøregler. Procedure ved sygefravær og arbejdsfastholdelse er som den vigtigste ændring revideret ved udvidet feriedækning vedrørende sygdom som følge af ændret ferielovgivning. Det medfører, at bliver man syg under afvikling af ferie, der er planlagt udover 5 feriedage,

8 hensættes de resterende feriedage som uafviklet ferie til senere afholdelse under forudsætning af, at procedurer er overholdt. Der er udformet en ny Arbejdsmiljøpolitik som følge af kravet om arbejdsmiljøcertificering. Endelig er spørgeskemaet vedrørende gennemførelsen af MUS blevet revideret i sin udformning. Pt. arbejder PPU med at udarbejde en politik for håndtering af klager. Overførsel af buffer ved overgang til nye arbejdstidsregler fra den 1. august 2014 Primo december 2013 blev vi opmærksomme på, at skolen havde truffet beslutning om at udnytte overførselsbufferen på 80 over- eller undertimer til lærernes årsnorm for Spørgsmålene var nu, om det kunne lade sig gøre indenfor gældende regler, da den nuværende arbejdstidsaftale jo ophører 7 måneder inde i 2014, og at der i de nye arbejdstidsregler ikke anvendes overførsel af over- og undertid. Ville det betyde, at bufferen kunne videreføres i de resterende måneder af året? Efter vores umiddelbare opfattelse måtte der ske en endelig slutopgørelse fra den nuværende aftale til de nye regler fra 1. august 2014, og det burde betyde, at bufferen måtte have en tilsvarende forholdsmæssig størrelse, nemlig svarende til 7/12 af året. Fra medlemmerne kom der yderligere spørgsmål, bl.a. om afspadsering kan placeres i hele året eller kun frem til 1. august. Problemstillingerne blev rejst over for Uddannelsesforbundet, som meldte tilbage, at spørgsmålene er af så principiel karakter, at det skulle rejses helt overordnet gennem Lærernes Centralorganisation (LC). Status er, at vi mundtligt er blevet orienteret om, at svaret snart offentliggøres. Det ser dog ud til, at der skal ske en endelig opgørelse i forhold til vores nuværende aftale pr. den , og der må overføres 80 under- eller overtimer. De overførte timer må dog kun anvendes i de første 7 måneder af 2014, indtil de nye arbejdstidsregler træder i kraft. Når den endelige afklaring foreligger, vil vi sikre, at informationen bliver udsendt til samtlige medlemmer. Vel mødt på generalforsamlingen i Vejle tirsdag den 25. februar Bestyrelsen for Uddannelsesforbundet ved SDE

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk titel på afsnit 1 Lønforhandlinger Best practice dm.dk 2 3 Lønforhandlinger Best practice 4 INDHOLD Indhold 7 Indledning 9 Forhandlings- og aftaleret Special- og chefkonsulenter i staten Special- og chefkonsulenter

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

FAGLIGE FORHOLD... 4 Aarhus Kommunes budget... 4. Samsø Kommunes budget... 5 Arbejdstidsforhold... 6

FAGLIGE FORHOLD... 4 Aarhus Kommunes budget... 4. Samsø Kommunes budget... 5 Arbejdstidsforhold... 6 FAGLIGE FORHOLD... 4 Aarhus Kommunes budget... 4 Center for Dagområdet - konkurrenceudsættelse... 4 Center Lyngå... 4 IKH... 5 Sygehusundervisningen... 5 Samsø Kommunes budget... 5 Arbejdstidsforhold...

Læs mere

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015 FORMANDENS BERETNING Københavns Lærerforening 2015 1 Indhold 1. Løn og arbejdstid... 4 OK-15... 4 Forståelsespapiret 2015-16... 5 Lønaftalerne... 6 2. Københavns Kommunes Økonomi 2015 og 2016... 7 Budget

Læs mere

Ledelsens brug af nye fleksible arbejdstidsregler som afsæt for et kvalitetsløft på ungdoms- og voksenuddannelserne

Ledelsens brug af nye fleksible arbejdstidsregler som afsæt for et kvalitetsløft på ungdoms- og voksenuddannelserne Ledelsens brug af nye fleksible arbejdstidsregler som afsæt for et kvalitetsløft på ungdoms- og voksenuddannelserne Skoleåret 2014/15 Spørgeskemaundersøgelse på EUD, SOSU, AMU, AVU og produktionsskoler

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Beretning 2013 Ordinær generalforsamling 2014 Fredag den 21. marts kl. 15:00 Baltoppen, Baltorpvej 20, Ballerup Kaffe-, te- og kagebord fra kl.

Læs mere

Odense Lærerforening

Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2015 Odense Lærerforening Side Indledning... 1-2 Løn og arbejdstid... 2-4 Løn... 2-3 Løntjek... 3 Arbejdstid... 3-4 Pædagogik og skolepolitik... 4-7 Folkeskolereformen... 4-5 Inklusion

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 14. MARTS 2014 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Projekt- eller specialetitel: Der kom en aftale Projektseminar/værkstedsseminar: Offentlig organisation og styring Standardforside til projekter

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere