Bestyrelsesberetning for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesberetning for 2013"

Transkript

1 Bestyrelsesberetning for 2013 Når de traditionelle overenskomstforhandlinger på det statslige og kommunale område løber af stablen, er forløbet altid imødeset med en vis interesse. Resultatet af forhandlingerne ender som regel med et kompromis, som de forhandlingsberettigede organisationer, måske med varierende begrundelser, giver udtryk for at være tilfredse med, som det bedst opnåelige resultat. Overenskomstforhandlingerne (OK 13) Men sådan forløb overenskomstforhandlingerne i 2013 mildt sagt ikke. Tværtimod havde arbejdsgiverparten, i dette tilfælde repræsenteret af Moderniseringsstyrelsen og Kommunernes Landsforening (KL), tilsyneladende i fællesskab lagt en slagplan for, hvordan man bogstaveligt talt kunne tryne modparten, når de berammede overenskomstforhandlinger blev indledt. Arbejdsgiverparten mødte ganske enkelt op til forhandlingerne med nogle enslydende, ultimative krav om, at lærernes arbejdstidsaftale skulle fjernes og erstattes med nogle helt andre regler. Skåret ind til benet var kravet en normalisering af lærernes arbejdstid, som i al sin enkelthed var en årsnorm på timer uden regler for, hvordan lærernes arbejdstid skulle skrues sammen. Ledelsen skulle have fuldstændig hånd- og halsret over, hvordan arbejdstiden skulle udfyldes og det med afsæt i, at lærerne nu skulle undervise betydelig mere, have fuld tilstedeværelse på skolen i arbejdstiden og sidst, men ikke mindst, at der ikke længere kunne indgås lokale aftaler på skolerne, der på nogen måde skulle kunne indskrænke ledelsesretten. Lærernes Centralorganisation (LC) mødte op til forhandlingerne med 2 krav til at ville indgå en ny arbejdstidsaftale. For det første skulle en arbejdstidsaftale understøtte kvaliteten i undervisningen ved blandt andet at sikre, at lærerne fik den fornødne tid til kunne forberede sig i tilstrækkelig grad, og for det andet var kravet et ordentligt arbejdsmiljø for lærerne. Det stod ret hurtigt klart, at overenskomstforhandlinger denne gang, havde en lidt anden karakter end tidligere. Forhandlinger var der ikke mange af, og tiden blev for det meste brugt til at komme med bombastiske udtalelser i medierne godt bakket op af diverse folketingspolitikere. Moderniseringsstyrelsen og KL var stålsatte og faste i kødet i bestræbelserne på at fjerne lærernes arbejdstidsaftale, og kravene til et nyt regelsæt var i øvrigt helt og aldeles ultimative. End ikke forligsinstitutionen kunne bringe parterne til forhandlingsbordet, og arbejdsgiverparten varslede som bekendt en omfattende lockout, som tog sin begyndelse den 1. april og først blev bragt til ophør den 28. april via et regeringsindgreb, som til frustration for de fleste, langt hen ad vejen var et uredigeret afskrift af Moderniseringsstyrelsens og KL s krav til nye arbejdstidsregler på undervisningsområdet. Forløbet af overenskomstforhandlingerne har unægtelig givet stof til eftertanke. Dels er en lockout ikke hverdagskost på det offentlige arbejdsmarked, og slet ikke i det omfang arbejdsgiverne varslede den, og dels de økonomiske konsekvenser lockouten fik, nemlig at den part, der varslede lockouten blev rigere og rigere jo længere konflikten varede, medens den anden part forblødte rent økonomisk. Bedre blev det ikke af, at mange blev efterladt med det indtryk, at lockouten var aftalt spil, fordi man politisk arbejdede med en ny skolereform, som skulle finansieres ved en fuldstændig omlægning af lærernes arbejdstidsregler.

2 Lovindgrebet og de nye arbejdstidsregler Det bærende element i lovindgrebet, og vel også det regering og folketing har søgt at retfærdiggøre indgrebet med, er, at lærernes arbejdstid skulle normaliseres. Bag dette fortærskede hurra-ord gemmer sig intentionen om, både at modernisere lærernes arbejdstidsregler og samtidig gøre dem mere fleksible med det primære formål, at få lærerne til at undervise betydeligt mere. Om fleksible arbejdstidsregler, som er bundet op på en tilstedeværelsespligt i arbejdstiden, så også skaber en større fleksibilitet end den, der kendes i dag blandt engagerede lærere, må stå hen i det uvisse. Men det korte og lange er, at de kendte og trygge rammer omkring tildeling af tid til undervisningsopgaver, og valg af tid og sted til fordybelse og forberedelse af undervisning, ikke er eksisterende efter den 1. august Og det er vel i bund og grund netop sidstnævnte, der har været katalysator for den fleksibilitet, der har kendetegnet lærerarbejdet, en fleksibilitet der både i tid og omfang rækker langt ud over, hvad begrebet normalisering end måtte dække over af fleksibilitet. Med de nye arbejdstidsregler er der ikke længere faste tidsrammer for, hvor meget tid, der tillægges den enkelte lektion. Automatikken er væk og fremover er det ledelsen, der har ansvaret for den mængde tid, der afsættes til løsning af de forskellige arbejdsopgaver, herunder også konfrontationstimer. Dette kombineres, som tidligere nævnt, med en fuld tilstedeværelsespligt på skolen, hvor det forudsættes, at alt lærerarbejde bliver udført. Og netop i den omstændighed ligger kimen til betragtningerne om det grænseløse arbejde. Derfor blev der med lovgrundlaget også indført nogle såkaldte værnsregler, der skulle dæmme op for det grænseløse arbejde. Men i forhold til indgrebets omfang, syntes disse værnsregler dog at have et noget pauvert indhold, for i sammentrængt form er der tale om følgende bestemmelser: 1). At arbejdet på de fleste undervisningsområder normalt tilrettelægges på mandage til fredage i dagtimerne. 2) At den daglige arbejdstid så vidt muligt skal være samlet. 3) At lederen skal udarbejde en opgaveoversigt for normperioden og drøfte eventuelle ændringer heri med den enkelte lærer. Hertil kommer den særlige regel om et maksimalt ugentligt undervisningstal, som er bevaret fra den gamle arbejdstidsaftale, der forudsætter accept fra læreren, hvis summen af timer udgør mere end 70,5 klokketimer over 3 på hinanden følgende uger, hvilket i øvrigt udløser et løntillæg pr. overskydende time. Afslutningsvis skal det dog nævnes, at der i lovgrundlaget åbnes mulighed for at kunne indgå aftaler lokalt inden for de rammer, der er fastlagt i arbejdsmiljølovgivningen samt lokalaftaler i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, men intet tyder dog på, at ledelsen på SDE vil gøre brug af denne mulighed. Optakten til nye arbejdstidsregler på SDE I forbindelse med regeringsindgrebet og dermed vedtagelsen af lovgrundlaget for de nye arbejdstidsregler blev det besluttet, vistnok til stor ærgrelse for nogle skoleledelser, at de nye regler først skulle træde i kraft den 1. august 2014, og ikke som forventet allerede i august Om ikke andet så betyder det, at skolerne lokalt får mere tid til at drøfte rammerne for udmøntningen af de nye arbejdstidsregler på den enkelte skole. Således også her på Syddansk Erhvervsskole, hvor TR erne i slutningen af kalenderåret blev indkaldt til et dialogmøde som opstart til, hvilke tanker topledelsen havde gjort sig, inden de nye arbejdstidsregler skulle udfoldes på skolen. På mødet forelagde ledelsen sit udspil til en overordnet ramme med en beskrivelse af, hvordan det nye regelsæt kunne skabe grundlag for en ny måde at

3 anvende arbejdstiden på og tog afsæt i nøglebegreber, som den pædagogiske profil, lærerroller, ledelsesopgaver/ledelsesroller, trivsel på arbejdspladsen samt arbejdstid og tilstedeværelse. TR ernes tilgang til dialogmødet var at forsøge at få en afklaring på, hvor langt ledelse ville strække sig i forhold til at inddrage TR erne, og i så fald i hvilket omfang. Svaret blæser stadig i vinden, men ledelsen har dog givet udtryk for, at TR erne vil få indflydelse på rammerne. I forlængelse af dialogmødet og for at samle indtryk og stemninger op fra de enkelte afdelinger indkaldte TR erne i januar 2014 til en række medlemsmøder på skolens forskellige adresser. På møderne blev der orienteret, dels om de nye arbejdstidsregler, og dels om ledelsens udkast til de overordnede rammer, som TR erne tidligere var blevet præsenteret for på dialogmødet. Spørgelysten var stor og mange af de centrale spørgsmål, herunder fysiske rammer ved fuld tilstedeværelse, psykisk arbejdsmiljø og sammenhæng mellem forberedelse og undervisning samt tidsregistrering blev berørt og gjort til genstand for nogle gode og konstruktive drøftelser I den videre proces frem mod den 1. august har ledelsen udarbejdet en køreplan med sigte på at få inddraget alle lærere i EUD-området. Skolens direktør eller vicedirektør vil sammen med afdelingscheferne på skift tage rundt i alle skolens afdelinger til en række dialogmøder med lærerne. Forhåbentlig inddrages mange af de spørgsmål og gode forslag, der blev debatteret på medlemsmøderne, så de kan indgå i ledelsens overvejelser inden den overordnede ramme meldes ud i slutningen af april. Lønglidningspuljen I henhold til skolens overordnede lønpolitik blev der i starten af 2013 aftalt, at den lokale lønforhandling på SDE for de kommende 2 år skulle ske på basis af en pulje på 1 % af den samlede lønsum til forhandling i Det betyder kort fortalt, at der ikke er afsat lønkroner til forhandling i Lønpuljernes størrelse afsættes i de enkelte chefområder og fordeles forholdsmæssigt i de enkelte afdelinger i forhold til antallet af lærere, dvs. at lønmidlerne ikke indgår i en central fordelingspulje, hverken på skoleniveau eller i et chefområde, men afsnøres særskilt i hver enkelt afdeling. Som det formentlig er de fleste bekendt, har vi på EUD-området individuel løn, som ikke skal forveksles med begrebet individuelle lønforhandlinger, da alle lønforhandlinger, uanset om det er lønforhandlinger ved ansættelser, ved varetagelse af visse funktioner eller ved lønglidning, er fast forankret i det kollektive aftalesystem, og derfor forhandles af TR erne. Lønforhandlingerne foregår i de enkelte chefområder og har typisk haft afsæt i nogle på forhånd valgte kriterier og/eller afdelingens virksomhedsplan. Og dette års forhandlinger har da heller ikke været en undtagelse i den sammenhæng. I nogle af chefområder har der blandt andet været forhandlet efter kriterier som lønefterslæb i forhold til sammenlignelige kolleger, efterlevelse af den individuelle handlingsplan, opnåelse af efterspurgte og anvendte kvalifikationer og kompetencer samt initiativ og engagement i forhold til kollegialt samarbejde og teamarbejde. I andre områder har fokus derimod primært været på virksomhedsplanen. Kriterierne kan som sagt variere fra afdeling til afdeling, ligesom de udmøntede beløb kan have forskellige størrelser afhængig af, hvad der vægtes i den pågældende afdeling. Generelt set er lønforhandlinger dog foregået i en positiv og konstruktiv atmosfære, også selvom det kan være forbundet med hårdt og vedholdende arbejde gennem adskillige møder med

4 tilhørende mailkorrespondancer, når argumenter for at tilgodese kolleger med kvalifikationstillæg minutiøst skal debatteres for at opnå enighed. Resultatet af anstrengelserne blev, at stort set alle løntillæg blev forhandlet som varige kvalifikationstillæg. I nogle chefområder har man vægtet at udlodde dele af puljen i nogle mærkbare kvalifikationstillæg, medens man i andre chefområder mere har lagt vægt på, at så mange lærere som muligt skulle have del i lønglidningspuljen, men dog stadig sådan, at tillæggene skulle have en vis størrelse. Beløbsmæssigt har de forhandlede kvalifikationstillæg derfor ligget i størrelsesordenen fra 1.500,- kr. over 1.100,- kr. ned til godt 500,- kr. pr. måned, som de berørte lærere vil oppebære, så længe de er ansat på SDE. Differentieret forberedelse Efter en turbulent og nærmest kaotisk periode op til årsskiftet 2013, hvor den indgåede aftale om differentiering af tid forberedelse af undervisning skulle sættes i søen, flagrede der stadig afdelinger rundt i et fodslæbende tempo. På trods af den 6 mdr. lange opstartsperiode var der endnu ikke taget til stilling til differentieret forberedelse, kun til nogle mulige kriterier, men ikke til fordeling af timepuljen, også selv om præmisserne for omfordelingen af de oppuljede midler skulle være kendte i afdelingerne, allerede inden time-fagfordelingen skulle finde sted. En udsættelse af den grund kunne dog ikke komme på tale, så alle skolens afdelinger skulle fra januar 2013 sikre, at forberedelsestiden blev differentieret i overensstemmelse med de kriterier, der var udpeget i de respektive afdelinger. I nogle afdelinger havde man rimelig styr på, hvilke lektioner, der skulle tillægges minutter fra den såkaldte 5 min. pulje, og havde samtidig styr på den administrative del, når de pågældende lærere skulle godskrives den højere forberedelsesfaktor. Men i mange afdelinger var det noget forstemmende, at ledelsen tilsyneladende ikke kunne håndtere 3-4 kriterier, og ej heller havde det nødvendige overblik over forbruget af de oppuljede timer. I andre afdelinger prøvede ledelsen at hoppe over, hvor gærdet var lavest, og forsøgte at smyge den administrative byrde af ved at pålægge den enkelte lærer selv at holde styr på afviklede lektioner med puljeminutter, og så i øvrigt selv skulle sørge for at minutterne blev registreret på timesedlerne. Ved evalueringen af aftalen efter det første halve år, blev der peget på flere af disse forhold og mange lærere havde svært at se noget fornuftigt formål med differentieringen, ligesom flere afdelinger havde haft svært ved at håndtere begrebet fælles forberedelse. En del ledere gav udtryk for, at det administrative arbejde var for tidkrævende og ikke stod i et rimeligt forhold til formålet ved differentieringen, nemlig at skabe større retfærdighed ved tildelingen af tid til forberedelse. Udsagn fra både ledere og lærere om at skrinlægge den differentierede forberedelsestid og vende tilbage til en fast forberedelsesfaktor havde nok afsæt i ovenstående synspunkter. Andre lærere gav udtryk for, at differentieringen, trods garanti for det modsatte, alligevel var en spareøvelse, hvilket formentlig hang sammen med, at mange afdelinger langt fra havde udmøntet de opsamlede puljetimer. Selvom der også kom positive tilkendegivelser var evalueringen dog nedslående og levede slet ikke op til aftaleparternes forventninger. I forlængelse heraf og med viden om, at aftalen, som følge af de nye arbejdsregler, falder bort pr. 1/ blev det i november meldt ud i organisationen, at differentiering af forberedelsestiden fortsætter i 2014, men puljen fastholdes på 5 min. pr. lektion, og ikke som oprindeligt aftalt på 10 min. pr. lektion.

5 Omstillinger / medarbejdertilpasninger. I foråret traf ledelsen beslutning om at ændre i skolens organisationsstruktur inden for afdelingerne Byggeri og Automatik. Det skete dels af hensyn til omlægning af funktioner og opgaver og dels i manglende aktiviteter i nogle områder. Omstruktureringerne kom i Odense til at betyde nedlægning af Vejledningscentret, da vejledningen fremover skal foregå ude i de enkelte afdelinger, og en nedlæggelse af Kompasset, hvor opgaver med at støtte de ikke uddannelses parate elever skal varetages af de forskellige afdelinger med mulighed for at rekvirere konsulenthjælp fra et Study Support Center (SSC), som er et samarbejde mellem Syddansk Erhvervsskole og Odense Kommune, der også bidrager med konsulenter. Ligeledes er Net-værkstedet nedlagt, hvorfor eleverne efterfølgende skal henvises til lektiehjælp i et andet tilbud på skolen. I Vejle blev det eksisterende Teknologicenter for udvikling og gennemførsel af kursusvirksomhed nedlagt på grund af manglende aktiviteter. Skolen vil dog forsøge sig med et nyt fokus vedrørende kursusudbud til aktuelle behov for potentielle virksomheder. Alt dette har betydet, at en del ansatte måtte flyttes rundt på skolen til nye afdelinger og til nye opgaver, men det har desværre også betydet, at skolen i den forbindelse måtte afskedige flere lærere. Der er afskediget 2 lærere/vejledere fra det nedlagte Vejledningscenter i Odense, 1 halvtidsansat i det nedlagte Net-værksted, 1 lærer i Kompasset i Vejle og 1 lærer fra Teknologicentret i Vejle. For de lærere, der har været omfattet af omstruktureringerne har forløbet langt fra været tilfredsstillende. Ledelsen har ikke levet op til sin informationsforpligtelse i forbindelse med forestående rationaliseringer og omstillinger, ej heller involveret de berørte medarbejdere i omstillingerne og selve processen har strakt sig over alt for lang tid og har derfor skabt stor utryghed. Selv opfølgningen overfor de afskedigede lærere har ladet meget tilbage at ønske, da det tilsyneladende har været vanskeligt at få afklaret, om der var opgaver, som de afskedigede kunne varetage. For tiden undersøges nye mulige løsninger, som kan bidrage til at bringe de afskedigede lærere videre i tilværelsen. De omtalte afskedigelser giver dog anledning til, at der bliver fulgt op på procedurer og efterlevelse af en ellers god personalepolitik på skolen. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) 2013 Formålet med en medarbejdertilfredshedsundersøgelse er at opnå forbedret viden om medarbejdernes trivsel, ønsker og behov med henblik på, at der arbejdes med at skabe en endnu bedre arbejdsplads. Derfor er deltagelsen i disse undersøgelser meget vigtige, så der kan ske en løbende udvikling med at forbedre og vedligeholde et godt arbejdsmiljø, hvor trivsel er den grundlæggende forudsætning for at kunne udføre vore arbejdsopgaver med den kvalitet og professionalisme, vi som lærere efterstræber. Undersøgelsen gennemført i 2013 viste da også en meget fin svarprocent på 83, hvilket tillige giver undersøgelsen den nødvendige validitet. Desværre viste det samlede resultat af undersøgelsen et noget dystert billede, både hvad angår en generel tilbagegang, men også at der i flere afdelinger ikke var sket forbedringer i forhold til resultaterne i Med hensyn til arbejdsglæden og den generelle tilfredshed viser målingen en tilbagegang på henholdsvis 3 og 4 point, hvilket viser en middel arbejdsglæde og tilfredshed. Det er et dårligere resultat, end de skoler vi sammenligner os med, nemlig erhvervsskolerne samlet set samt et netværk af sammenlignelige skoler (ESB) og arbejdsmarkedet generelt.

6 Medarbejdernes motivation, loyalitet og engagement viser dog stadig at være høj, selv om der også her er en smule faldende tendens i forhold til sammenligningsgrundlaget. Målingen på troskab er et udtryk for, i hvilken grad medarbejderne fortsat ønsker at være ansat på Syddansk Erhvervsskole og ikke leder efter andre job. Den er fortsat vurderet højt men er faldet 4 point i forhold til Andre forhold, hvor vi nogenlunde holder skansen drejer sig om: Samarbejde, det daglige arbejde og faglig/personlig udvikling. Til gengæld er der udfordringer, når det drejer sig om: Arbejdspladsens omdømme og ry, forholdet til overordnet ledelse og nærmeste leder samt løn og ansættelsesforhold. Målingerne viser også, at der er stor spredning afdelingerne imellem, hvilket på den ene side viser, at arbejdsforholdene er rimelige og gode nogle steder, men at det på den anden side så må betyde, at der er afdelinger hvor udfordringerne med at få rettet op, er væsentlig større end gennemsnittet. I undersøgelsen kommer det til udtryk i de målinger, der er lavet afdelingsvis. I fagforeningen mærker vi også en negativ retning i forhold til de målte resultater af undersøgelsen. Det viser sig mest ved en markant stigning i antallet af lærere, der bliver stresspåvirket eller decideret går ned med stress med deraf lange sygdomsforløb til følge. Målingerne skal danne baggrund for en drøftelse i de enkelte afdelinger på skolen, så der gennem handlingsplaner kan ske forbedringer. Det har vist sig, at der er stor spredning i hvor høj grad, den enkelte afdeling følger op på at få udarbejdet gode handleplaner og i hvor høj grad disse bliver efterlevet. Det er helt uacceptabelt, når der gennemføres en så gennemgribende og professionel undersøgelse, som MTU en er. Der skal ske en reel opfølgning og udvikling i alle skolens afdelinger, hvis målet om at nå at udvikle arbejdspladsen, så arbejdsopgaverne kan udføres med høj kvalitet, skal nås. Det kan kun ske med en høj grad af indflydelse på eget arbejde og med et godt arbejdsmiljø og trivslen som et altafgørende grundlag for lærernes virke. Arbejdsmiljøcertificering Syddansk Erhvervsskole har valgt at blive arbejdsmiljøcertificeret, hvilket fagforeningsbestyrelsen bakker op om og ser muligheder i, for at få det psykiske arbejdsmiljø væsentlig forbedret og ikke mindst i forhold til den fremtidige arbejdstilrettelæggelse, som skal tage udgangspunkt i trivslen på arbejdspladsen som et altafgørende grundlag for varetagelsen af alle læreropgaver. Indførelsen af en arbejdsmiljøcertificering er kendetegnet ved, at Arbejdstilsynet ikke i så høj grad foretager inspektioner. Det er arbejdspladsen selv, der skal have styr på arbejdsmiljøet og skal gennem de krav, der er til forpligtelserne, løbende kunne dokumentere, at arbejdsmiljøet lever op til lovgivningen, og at der fortløbende sker udvikling på området. Det skal ske i samarbejde med medarbejderne og arbejdsmiljørepræsentanterne. Hvis kravene i certificeringen ikke efterleves, bliver der foretaget et eftersyn, ligesom certificeringen kun gælder for 3 år ad gangen og skal fornys ud fra nye screeninger. Der er en række grundlæggende krav, vi som skole skal imødekomme for at opnå certificeringen. Arbejdsmiljøet skal være i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens krav Egenindsatsen skal være på et højt niveau På arbejdspladsen skal det være beskrevet og besluttet, hvordan der skal arbejdes for sundhedsfremme og et rummeligt arbejdsmarked Det skal kunne dokumenteres, at kravene er opfyldt

7 Ved certificering skal de oplistede punkter være integreret i ledelsessystemerne, så arbejdsmiljøet indgår som fast element i organisationens krav til risikoanalyser og ledelsens prioriteringer. Bestyrelsen ser store fordele ved en akkrediteret arbejdsmiljøcertificering. Først og fremmest fordi en opnået arbejdsmiljøcertificering kræver en stadig forbedring af arbejdsmiljøet. Der er krav om en skriftlig arbejdsmiljøpolitik, samt krav ud over lovgivningens ord, blandt andet om psykisk arbejdsmiljø, sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked. Desuden kræves der dokumentation for ledelsens inddragelse af medarbejderne. En arbejdsmiljøpolitik er en del af personalepolitikken, og principper og retningslinjer for arbejdsmiljøpolitikken skal derfor vedtages af samarbejdsudvalgene. Arbejdsmiljørepræsentanternes inddragelse i samarbejdsudvalgenes arbejde er dermed et nødvendigt led for at opnå en arbejdsmiljøcertificering. På den måde bliver arbejdsmiljørepræsentanternes rolle på institutionerne gjort synlig. En arbejdsmiljøcertificering er desuden et godt redskab for arbejdsmiljørepræsentanterne til at sikre, at gældende regler for det fysiske- og psykiske arbejdsmiljø bliver overholdt. I generalforsamlingsperioden er der gennem PPU og vedtagelser i HSU sikret de formaliteter, der er et krav for at få godkendt certificeringen. Godkendelsen forventes at vil blive aktuel på et tidspunkt, når det aktuelle og reelle arbejdsmiljø på skolen er bragt i overensstemmelse med de stillede krav. Personalepolitisk udvalg (PPU) Personalepolitisk udvalg er et forum nedsat af HSU, hvor der udvikles og udarbejdes oplæg til personalepolitikker. Udvalget består af repræsentanter for både ledelse og medarbejdere, der i sin sammensætning dækker bredt blandt skolens ansatte. Også i 2013 har udvalget arbejdet med at udforme en række politikker. Således har flere politikker stået for en revidering. Det skyldes dels, at der har været et ønske om det og dels, at forskellige lovtiltag har fordret det. Det gælder: Revidering af indledning til personalepolitikken med baggrund i skolens ansøgning om at blive arbejdsmiljøcertificeret. Revidering af ferieplanen, hvor der i forhold til arbejdsbetingelserne efter den 1/8/2014 ved indførelse af tilstedeværelse af arbejdstid på skolen, sker ændringer i forhold til arbejde juleaftensdag og nytårsaftensdag, som for lærerne i dag er undervisningsfri tid. Det bliver erstattet af 2 halve obligatoriske feriedage og 2 halve fridage med løn, hvilket lærerne ikke har været omfattet af før. Revidering af Vejledning i håndtering af voldssituationer som følge af en forventet godkendelse i certificering af arbejdsmiljøet, hvor der bl.a. er forpligtelser i forhold til uddannelse på området. Politik for kriser, hvor der i tilknytning hertil ved dødsfald blandt personale og elever er udarbejdet en tjekliste for håndtering af intern og ekstern information, mindehøjtidelighed, evt. krisehjælp mm. Revidering af Proces for ansættelse, som også er tilrettet i forhold til en arbejdsmiljøcertificering, hvor der kræves en obligatorisk introduktion af nye medarbejdere om skolens arbejdsmiljøregler. Procedure ved sygefravær og arbejdsfastholdelse er som den vigtigste ændring revideret ved udvidet feriedækning vedrørende sygdom som følge af ændret ferielovgivning. Det medfører, at bliver man syg under afvikling af ferie, der er planlagt udover 5 feriedage,

8 hensættes de resterende feriedage som uafviklet ferie til senere afholdelse under forudsætning af, at procedurer er overholdt. Der er udformet en ny Arbejdsmiljøpolitik som følge af kravet om arbejdsmiljøcertificering. Endelig er spørgeskemaet vedrørende gennemførelsen af MUS blevet revideret i sin udformning. Pt. arbejder PPU med at udarbejde en politik for håndtering af klager. Overførsel af buffer ved overgang til nye arbejdstidsregler fra den 1. august 2014 Primo december 2013 blev vi opmærksomme på, at skolen havde truffet beslutning om at udnytte overførselsbufferen på 80 over- eller undertimer til lærernes årsnorm for Spørgsmålene var nu, om det kunne lade sig gøre indenfor gældende regler, da den nuværende arbejdstidsaftale jo ophører 7 måneder inde i 2014, og at der i de nye arbejdstidsregler ikke anvendes overførsel af over- og undertid. Ville det betyde, at bufferen kunne videreføres i de resterende måneder af året? Efter vores umiddelbare opfattelse måtte der ske en endelig slutopgørelse fra den nuværende aftale til de nye regler fra 1. august 2014, og det burde betyde, at bufferen måtte have en tilsvarende forholdsmæssig størrelse, nemlig svarende til 7/12 af året. Fra medlemmerne kom der yderligere spørgsmål, bl.a. om afspadsering kan placeres i hele året eller kun frem til 1. august. Problemstillingerne blev rejst over for Uddannelsesforbundet, som meldte tilbage, at spørgsmålene er af så principiel karakter, at det skulle rejses helt overordnet gennem Lærernes Centralorganisation (LC). Status er, at vi mundtligt er blevet orienteret om, at svaret snart offentliggøres. Det ser dog ud til, at der skal ske en endelig opgørelse i forhold til vores nuværende aftale pr. den , og der må overføres 80 under- eller overtimer. De overførte timer må dog kun anvendes i de første 7 måneder af 2014, indtil de nye arbejdstidsregler træder i kraft. Når den endelige afklaring foreligger, vil vi sikre, at informationen bliver udsendt til samtlige medlemmer. Vel mødt på generalforsamlingen i Vejle tirsdag den 25. februar Bestyrelsen for Uddannelsesforbundet ved SDE

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Tina Feldt Jessing, Moderniseringsstyrelsen Møder om arbejdstid Danmarks Privatskoleforening, december 2013 1 Dagsorden OK13 baggrund og proces Hvad siger

Læs mere

Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den maj 2014

Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den maj 2014 Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den 2.-3. maj 2014 Lov 409 arbejdet foregår som udgangspunkt på skolen man har fri, når man går hjem man skal løse sine arbejdsopgaver i arbejdstiden kan man ikke nå sine

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Personalepolitiske værdier

Personalepolitiske værdier PERSONALEPOLITIK APRIL 2007 Personalepolitiske værdier Dialog Medansvar Trivsel Respekt Stolthed Personalepolitik 2007 Sådan blev værdierne fundet Grundstenene til de værdier, som Kalundborg Kommune bygger

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler STYR PÅ AFTALERNE Forord Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler Ifølge overenskomsten er der to modeller for, hvordan man på den enkelte skole kan vælge at opgøre gymnasielæreres arbejdstid: 1.

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13 Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

En reform af folkeskolen 1.8.2014

En reform af folkeskolen 1.8.2014 En reform af folkeskolen 1.8.2014 1 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Måltal: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 027-15 J.nr. 2014-1513-0156 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse ESB-netværket Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MEDARBEJDERMÅLINGER KUNDEMÅLINGER BRUGERTILFREDSHEDSMÅLINGER ACT

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen Klar, parat, forandrinng - Økonomaforeningens forandringsprogram Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Inspirationshæfte En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen, arbejdet og trivslen på Målet er at

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Seniorordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Seniorordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Seniorordninger HSU 21. september 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) 1. Sagens genstand og behandling

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere