Bekendtgørelse om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på kontrolapparater (fartskrivere) inden for vejtransport 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på kontrolapparater (fartskrivere) inden for vejtransport 1)"

Transkript

1 BEK nr 1484 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 901 af 25/07/2014 BEK nr 183 af 24/02/2016 Bekendtgørelse om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på kontrolapparater (fartskrivere) inden for vejtransport 1) I medfør af 86 a, 118, stk. 1 og 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Kontrolapparatforordningen: Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport med senere ændringer. 2) AETR: Europæisk overenskomst om arbejdet for besætninger på køretøjer i international vejtransport (AETR). 3) Kontrolapparat (fartskriver): Alt udstyr bestemt til installering i motordrevet køretøj for hel- eller halvautomatisk at vise, registrere og lagre oplysninger om kørslen og om bestemte arbejdsperioder i førernes arbejdstid. 4) Analogt kontrolapparat: Kontrolapparat i overensstemmelse med forskrifterne i kontrolapparatforordningens bilag I. 5) Digitalt kontrolapparat: Kontrolapparat i overensstemmelse med forskrifterne i kontrolapparatforordningens bilag I B. 6) A-autorisation: Autorisation til at udføre arbejde på analoge kontrolapparater. 7) D-autorisation: Autorisation til at udføre arbejde på analoge og digitale kontrolapparater. Kapitel 2 Autorisation af værksteder Betingelser 2. Værksteder, der er etableret i Danmark, skal være autoriserede af Rigspolitiet for at kunne udføre arbejde på kontrolapparater. Stk. 2. Rigspolitiet kan bemyndige en eller flere politikredse til at udstede autorisation til værksteder til udførelse af arbejde på kontrolapparater, jf. stk. 1. Stk. 3. Autorisation kan kun udstedes til værksteder, der opfylder betingelserne i bilag 1, punkt 2-3 samt 4.1 og 4.3. Som dokumentation herfor udfærdiges en tilsynsrapport af en tilsynsvirksomhed, der er godkendt af Rigspolitiet, jf. kapitel 3. Stk. 4. Ansøgning om autorisation indgives til Rigspolitiet. Har Rigspolitiet bemyndiget en politikreds efter stk. 2, indgives ansøgningen til vedkommende politikreds. Ansøgningen indgives på en særlig ansøgningsblanket og vedlægges den i stk. 3 nævnte tilsynsrapport. Tilsynsrapporten må ved ansøgningens indlevering ikke være over 1 måned gammel. 1

2 3. Et autoriseret værksted skal til enhver tid opfylde kravene i bilag 1. Stk. 2. Værkstedet skal indberette til Rigspolitiet eller en af Rigspolitiet bemyndiget politikreds, jf. 2, stk. 2, hvis plombematricer/-dorne bortkommer, jf. bilag 1, punkt 2.2, litra f. Stk. 3. Inddrager værkstedet et værkstedskort, fordi mekanikeren misbruger det eller på anden måde ikke overholder retningslinjerne for brug af kort eller PIN-kode, eller tilbageleverer mekanikeren sit værkstedskort ved ansættelsens ophør, skal værkstedet straks indsende kortet til Rigspolitiet. Har Rigspolitiet bemyndiget en politikreds efter 2, stk. 2, indsendes kortet til vedkommende politikreds. Kortet indsendes med oplysning om årsagen til indsendelsen, jf. bilag 1, punkt 2.3, litra g. Stk. 4. Værkstedet skal for hvert kalenderår indsende oplysninger til Rigspolitiet om konstaterede fejl, mangler og afvigelser på kontrolapparater i køretøjer, der udføres arbejde på, jf. bilag 1, punkt Tilsyn 4. Værkstedet skal én gang om året modtage tilsynsbesøg af en tilsynsvirksomhed, der er godkendt af Rigspolitiet. Værkstedet sender den originale tilsynsrapport, jf. kapitel 3, til Rigspolitiet senest 1 måned efter tilsynet. Stk. 2. Værkstedet er forpligtet til at modtage tilsynsbesøg fra en tilsynsvirksomhed ud over det periodiske tilsyn, jf. stk. 1, hvis Rigspolitiet beslutter dette. Stk. 3. Værkstedet er forpligtet til at give en tilsynsvirksomhed alle nødvendige oplysninger til brug for tilsynet. 5. Udgifterne ved tilsyn og udfærdigelse af tilsynsrapport afholdes af værkstedet. Indhold 6. Autorisation meddeles ved et autorisationsbevis med et autorisationsnummer. Stk. 2. Autorisation udstedes med en gyldighedstid på 5 år. Stk. 3. Autorisation kan udstedes med en kortere gyldighedstid end fastsat i stk. 2. Fornyelse 7. En autorisation kan fornys, når værkstedet, inden autorisationen udløber, søger om fornyelse og med en tilsynsrapport, jf. kapitel 3, dokumenterer, at kravene i bilag 1 er opfyldt. Stk. 2. Ansøgning om fornyelse indgives til Rigspolitiet. Har Rigspolitiet bemyndiget en politikreds efter 2, stk. 2, indgives ansøgning om fornyelse til vedkommende politikreds. Ansøgningen indgives på en særlig ansøgningsblanket og vedlægges en tilsynsrapport om resultatet af det seneste periodiske tilsyn, jf. 4, stk. 1. Tilsynsrapporten må ved ansøgningens indlevering ikke være over 1 måned gammel. Bortfald og tilbagekaldelse 8. En autorisation bortfalder i følgende tilfælde: 1) Hvis værkstedet ikke opfylder 4. 2) Hvis værkstedets arbejde på kontrolapparater ophører, eller værkstedet afhændes. 3) Hvis gyldighedstiden for en autorisation udløber. Stk. 2. Opfylder værkstedet ikke kravene i 4, skal al dokumentation for arbejdets udførelse, jf. bilag 1, punkt 5.6, samt plombematricer/-dorne og autorisationsbevis straks afleveres til Rigspolitiet. Værksteder med D-autorisation skal endvidere straks aflevere værkstedskort samt overførte og gemte data fra værkstedskort til Rigspolitiet. Har Rigspolitiet bemyndiget en politikreds efter 2, stk. 2, skal aflevering efter 1. og 2. pkt. ske til vedkommende politikreds. Stk. 3. Afhændes et værksted med A-autorisation til et værksted med A- eller D-autorisation, skal al dokumentation for arbejdets udførelse, jf. bilag 1, punkt 5.6, afleveres til dette værksted. Plombematricer/-dorne og autorisationsbevis skal straks afleveres til Rigspolitiet. Har Rigspolitiet bemyndiget en politikreds efter 2, stk. 2, afleveres det, der er nævnt i 2. pkt., straks til vedkommende politikreds. 2

3 Stk. 4. Afhændes et værksted med D-autorisation til et værksted med A-autorisation, skal al dokumentation for arbejde, der vedrører analoge kontrolapparater, jf. bilag 1, punkt 5.6, afleveres til dette værksted. Dokumentation, som vedrører arbejde på digitale kontrolapparater, skal straks afleveres til Rigspolitiet sammen med værkstedskort, overførte og gemte data fra værkstedskort, plombematricer/-dorne og autorisationsbevis. Har Rigspolitiet bemyndiget en politikreds efter 2, stk. 2, afleveres det, der er nævnt i 2. pkt., straks til vedkommende politikreds. Stk. 5. Afhændes et værksted med D-autorisation til et værksted med D-autorisation, skal al dokumentation for arbejdets udførelse, jf. bilag 1, punkt 5.6, samt overførte og gemte data fra værkstedskort afleveres til dette værksted. Værkstedskort, plombematricer/-dorne og autorisationsbevis skal straks afleveres til Rigspolitiet. Har Rigspolitiet bemyndiget en politikreds efter 2, stk. 2, afleveres det, der er nævnt i 2. pkt., straks til vedkommende politikreds. Stk. 6. Ophører eller afhændes et værksted, som er autoriseret i medfør af denne bekendtgørelse, til et andet værksted, som ikke er autoriseret, skal al dokumentation for arbejdets udførelse, jf. bilag 1, punkt 5.6, samt plombematricer/-dorne og autorisationsbevis straks afleveres til Rigspolitiet. Værksteder med D-autorisation skal endvidere straks aflevere værkstedskort samt overførte og gemte data fra værkstedskort til Rigspolitiet. Har Rigspolitiet bemyndiget en politikreds efter 2, stk. 2, skal aflevering efter 1. og 2. pkt. ske til vedkommende politikreds. Stk. 7. Udløber gyldighedstiden for en autorisation, uden at der er søgt om fornyelse, skal al dokumentation for arbejdets udførelse, jf. bilag 1, punkt 5.6, samt plombematricer/-dorne straks afleveres til Rigspolitiet. Værksteder med D-autorisation skal endvidere straks aflevere værkstedskort samt overførte og gemte data fra værkstedskort til Rigspolitiet. Har Rigspolitiet bemyndiget en politikreds efter 2, stk. 2, skal aflevering efter 1. og 2. pkt. ske til vedkommende politikreds. 9. Rigspolitiet eller en af Rigspolitiet bemyndiget politikreds, jf. 2, stk. 2, kan i særlige tilfælde tilbagekalde en autorisation. Stk. 2. Tilbagekaldes en autorisation, skal al dokumentation for arbejdets udførelse, jf. bilag 1, punkt 5.6, samt plombematricer/-dorne og autorisationsbevis straks afleveres til Rigspolitiet. Værksteder med D-autorisation skal endvidere straks aflevere værkstedskort samt overførte og gemte data fra værkstedskort til Rigspolitiet. Har Rigspolitiet bemyndiget en politikreds efter 2, stk. 2, skal aflevering efter 1. og 2. pkt. ske til vedkommende politikreds. Kapitel 3 Tilsynsvirksomheder 10. Rigspolitiet godkender virksomheder til at føre tilsyn med værksteder i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Virksomheden skal dokumentere at have de fornødne kvalifikationer samt det fornødne udstyr til at føre tilsyn med, at værksteder opfylder kravene i bilag 1. Stk. 3. Rigspolitiet kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse af en tilsynsvirksomhed. 11. Tilsynsvirksomheden skal påse, at værkstedet opfylder kravene i bilag 1. Stk. 2. Tilsynsvirksomheden skal udfærdige en rapport om det i stk. 1 nævnte tilsyn. Tilsynsrapporten skal udfærdiges på en blanket udarbejdet af Rigspolitiet. Kapitel 4 Administrative bestemmelser 12. Rigspolitiets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 2. Fristen for klager over afgørelser truffet af en af Rigspolitiet bemyndiget politikreds, jf. 2, stk. 2, er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt. 3

4 13. Rigspolitiet kan dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når ganske særlige forhold gør sig gældende. Kapitel 5 Straf, ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 14. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder artikel 12, stk. 1, i kontrolapparatforordningen, 3, stk. 2-4, 8, stk. 2-7, 9, stk. 2, og 16, stk. 3. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 686 af 29. juni 2005 om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på kontrolapparater (fartskrivere) inden for vejtransport. 16. Autorisationer, der er meddelt værksteder i medfør af 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 15. december 1993 om arbejderbeskyttelse i vejtransport, forbliver gyldige. Stk. 2. Meddeles et værksted A- eller D-autorisation i medfør af denne bekendtgørelse, bortfalder en tidligere meddelt autorisation. Stk. 3. Når en tidligere meddelt autorisation bortfalder efter stk. 2, skal plombematricer/-dorne og autorisationsbevis straks afleveres til Rigspolitiet. Har Rigspolitiet bemyndiget en politikreds efter 2, stk. 2, afleveres plombematricer/-dorne og autorisationsbevis straks til vedkommende politikreds. Justitsministeriet, den 13. december 2013 KAREN HÆKKERUP / Christian Hesthaven 4

5 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport, som ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3314/90 af 16. november 1990, Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90 af 4. december 1990, Kommissionens forordning (EØF) nr. 3688/92 af 21. december 1992, Kommissionens forordning (EF) nr. 2479/95 af 25. oktober 1995, Kommissionens forordning (EF) nr. 1056/97 af 11. juni 1997, Rådets forordning (EF) nr. 2135/98 af 24. september 1998, Kommissionens forordning (EF) nr. 1360/2002 af 13. juni 2002, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003, Kommissionens forordning (EF) nr. 432/2004 af 5. marts 2004, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006, Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. november 2006, Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2009 af 23. januar 2009, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1266/2009 af 16. december 2009 og for anvendelsen af Europæisk overenskomst om arbejdet for besætninger på køretøjer i international vejtransport (AETR). I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport med senere ændringer. Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark. 5

6 Krav til autorisation og arbejdets udførelse Bilag 1 1. Indledning 1.1. Værkstedet må kun udføre arbejde på de kontrolapparater, som er omfattet af værkstedets A- eller D-autorisation Værkstedet skal opsætte autorisationsbeviset i værkstedet, så det er synligt for kunderne. 2. Beskrivelser af arbejdets tilrettelæggelse 2.1. Værkstedet skal beskrive, hvordan værkstedet vil sikre en effektiv egenkontrol af det udførte arbejde, og hvilke initiativer værkstedet vil iværksætte i anledning af konstaterede fejl ved arbejdets udførelse Værkstedet skal beskrive, hvordan værkstedet vil sikre opbevaring og brug af plomber, plombematricer/-dorne, installationsplader samt andet udstyr, som kan bruges til at ændre indstillingen af kontrolapparater, eller som indeholder data, herunder a) at det under brug er under konstant opsyn eller opbevares på en sådan måde, at uuddannet personale eller andre uvedkommende personer ikke kan tilegne sig det, b) at det låses inde, når det ikke anvendes, c) at det altid er under opsyn eller opbevares på anden betryggende vis, hvis mekanikeren udfører kontrolapparatarbejde et andet sted end i værkstedets lokaler eller i nærheden heraf, d) at der føres en oversigt over verifikationsudstyr, jf. punkt 4.1. i dette bilag, e) at der føres en oversigt over plombematricer/-dorne, jf. punkt 4.2. i dette bilag, og f) at oplysning om bortkomne plombematricer/-dorne indberettes til Rigspolitiet eller en af Rigspolitiet bemyndiget politikreds Værksteder, der skal udføre arbejde på digitale kontrolapparater, skal endvidere beskrive, hvordan værkstedet vil sikre håndtering af værkstedskort, herunder a) at der udfærdiges en fortegnelse over værkstedskort med mekanikerens navn og personnummer, kortnummer, kortets gyldighedstid samt dato for ibrugtagning og eventuel inddragelse, b) at et værkstedskort kun anvendes af den mekaniker, som kortet er personificeret til, c) at en mekaniker, som er ansat på flere værksteder, kun udfører arbejde på kontrolapparater med det værkstedskort, som er udstedt til det pågældende værksted, d) at et værkstedskort låses inde, når det ikke er i anvendelse, 6

7 e) at et værkstedskort straks inddrages af værkstedet, hvis mekanikeren misbruger sit kort eller på anden måde ikke overholder retningslinjerne for brug af kort eller PIN-kode, f) at mekanikeren straks tilbageleverer sit kort uden PIN-kode til værkstedets ansvarlige, hvis ansættelsen ophører, g) at gyldige værkstedskort, som værkstedet inddrager eller får tilbageleveret i medfør af litra e og f, straks indsendes til Rigspolitiet eller en af Rigspolitiet bemyndiget politikreds med oplysning om årsagen hertil, h) at Rigspolitiet eller en af Rigspolitiet bemyndiget politikreds straks underrettes om mistede, stjålne eller uvirksomme værkstedskort eller PINkoder, i) at værkstedets oplysninger om mekanikere og deres værkstedskort opbevares i mindst 5 år efter et ansættelsesforholds ophør, og j) at værkstedet overfører, gemmer og sikrer data fra værkstedskort, således at overskrivning ikke finder sted. 3. Personale og uddannelse 3.1. Værkstedet skal udpege en teknisk ansvarlig, som skal varetage værkstedets egenkontrol af det udførte arbejde, jf. punkt 2.1 i dette bilag Værkstedet skal udpege en person, som skal varetage værkstedets sikring af opbevaring og brug af det udstyr, som omtales i punkt 2.2 i dette bilag Værkstedet skal udpege en person, som skal varetage værkstedets sikring af håndtering af værkstedskort, jf. punkt 2.3 i dette bilag Værkstedet skal sikre, at en mekaniker, som skal udføre arbejde på kontrolapparater, opfylder uddannelseskravene i punkt 3.5 og 3.6 i dette bilag En mekaniker, som skal udføre arbejde på kontrolapparater, der er omfattet af værkstedets autorisation, og den teknisk ansvarlige skal have gennemgået relevant uddannelse om arbejde på kontrolapparater, herunder om a) gældende regler for udførelse af arbejde på kontrolapparater, b) kontrolapparaters funktion, herunder de(t) kontrolapparat(er), som værkstedet skal håndtere, c) arbejdsmetoder og -udstyr ved installering og reparation, d) verifikationsmetoder og -udstyr, e) dokumentation for udført installering, reparation, eftersyn samt verifikation, og f) datasikkerhed og datahåndtering, hvis værkstedet skal udføre arbejde på digitale kontrolapparater En mekaniker, som skal udføre arbejde på kontrolapparater, der er omfattet af værkstedets autorisation, og den teknisk ansvarlige skal løbende efteruddannes i takt med den tekniske, administrative og lovgivningsmæssige udvikling på området, dog mindst hvert 5. år. 7

8 3.7. Værkstedet skal udfærdige en erklæring om, at mekanikeren og den teknisk ansvarlige har gennemført den relevante uddannelse/efteruddannelse, og at mekanikeren og den teknisk ansvarlige er i stand til at udføre arbejdet i overensstemmelse med kravene i dette bilag. Erklæringen skal indeholde oplysninger om navn, personnummer, uddannelsens indhold og uddannelsesdato. Erklæringen skal opbevares i 5 år. 4. Udstyr 4.1. Udstyr til verifikation Det skal dokumenteres, at udstyret til verifikation af kontrolapparater og prøvestrækninger kan fastlægge de angivne parametre med en måleusikkerhed, som angivet nedenfor: a) Udstyr til fastlæggelse af prøvestrækninger i forbindelse med: Reparation, genereret af simulator, mindre end 0,1 pct. Installering/eftersyn, mindre end 0,4 pct. b) Udstyr til genereret hastighed i forbindelse med: Reparation eller installering/eftersyn, mindre end 0,3 km/h. c) Udstyr til fastlæggelse af køretøjets karakteristiske koefficient (w): Mindre end 0,3 pct. d) Udstyr til verifikation af kontrolapparatets ur: Mindre end 12 sek. /døgn Udstyr til plombering Plombering skal foretages med plombematricer/-dorne, og værktøjet skal kunne foretage plomberinger i overensstemmelse med punkt 5.7 i dette bilag Værkstedet skal sikre, at plombematricer/-dorne er korrekt udført i overensstemmelse med kravene i bilag 2 til denne bekendtgørelse. Aftrykket i plomben skal være letlæseligt Udstyr til datahåndtering (D-autorisation) Værkstedets dataudstyr skal kunne overføre, gemme og sikre data fra det digitale kontrolapparat og værkstedskort i overensstemmelse med kontrolapparatforordningens bilag I B, tillæg Værkstedets dataudstyr skal være fuldt kompatibelt og sikre ovenstående krav til dataoverførsel på en sådan måde, at sikkerhedselementerne, som beskytter dataenes integritet og ægthed, er intakte. 5. Generelle krav til verifikation af kontrolapparater 5.1. Afstand, hastighed og tid 8

9 Kontrolapparatet skal verificeres med henblik på at fastlægge evnen til korrekt at vise og registrere tilbagelagt afstand, hastighed og tid inden for de i kontrolapparatforordningens bilag I, afsnit III, punkt f, og bilag I B, afsnit III, nr. 2-3, samt AETR, tillæg 1, afsnit III, punkt F, angivne tolerancer Verifikation af den registrerede afstand skal udføres over en strækning på mindst m. Målestrækningen kan forlænges til en anden længde delelig med m Køre- og hviletid Kontrolapparatet skal verificeres med henblik på at fastlægge evnen til at registrere køre- og hviletid i overensstemmelse med kontrolapparatforordningens artikel 15, stk. 3 og 4, samt AETR, tillæg 1, afsnit III, punkt C, nr. 4 a Er kontrolapparatet indrettet til to førere, skal verifikationen omfatte begge indretninger Måling af vejdrejetal (w) Køretøjets karakteristiske koefficient (w) skal bestemmes under forhold som beskrevet i kontrolapparatforordningens bilag I, afsnit VI, nr. 4, og bilag I B, afsnit VI, nr. 5, samt AETR, tillæg 1, afsnit VI, nr. 4, med egnet udstyr, når køretøjet køres på en prøvestrækning på mindst m Hvis bestemmelsen af køretøjets karakteristiske koefficient (w) sker med sporbar måleusikkerhed, kan en kortere prøvestrækning anvendes, eller bestemmelsen af w kan ske på rullebånd Måling af dækkenes effektive omkreds (l) Dækkenes effektive omkreds (l) på den aksel eller de aksler, som genererer den karakteristiske koefficient (w), skal bestemmes under forhold som beskrevet i kontrolapparatforordningens bilag I, afsnit VI, nr. 4, og bilag I B, afsnit VI, nr. 5, samt AETR, tillæg 1, afsnit VI, nr. 4, som middelværdien af den effektive omkreds på samtlige sådanne hjul, når hjulet roterer mindst 5 omgange Hvis opmålingen af omkredsen (l) sker med den krævede sporbare måleusikkerhed, kan en anden verifikationsmetode anvendes Ved periodisk verifikation må omkredsen (l) ikke afvige fra den omkreds, der er angivet på installationspladen, med mere end 4 pct Udskiftning af bevægelsesføler (impulsgiver) Når bevægelsesføleren udskiftes, skal køretøjets karakteristiske koefficient (w) opmåles på ny Registrering og opbevaring af verifikationsresultater 9

10 Resultater af verifikationer af analoge kontrolapparater efter punkt 5.1, 5.2 og 5.3 i dette bilag skal registreres på et prøvediagramark Resultater af verifikationer af digitale kontrolapparater efter punkt 5.1, 5.2 og 5.3 i dette bilag skal registreres på et værkstedskort Ved ethvert arbejde og udførelse af verifikation på kontrolapparatet, herunder dets tilhørende dele, som kan have indvirkning på kontrolapparatets funktion og/eller nøjagtighed, skal der udfyldes et kontrolskema, som er udarbejdet af Rigspolitiet Ved ethvert arbejde på kontrolapparatet, herunder dets tilhørende dele, skal installationspladen udskiftes med en ny plade, hvis kontrolapparatet er fejlfrit. Pladen isættes i overensstemmelse med kontrolapparatforordningens bilag I, afsnit V, nr. 3, og bilag I B, afsnit V, nr. 2, samt AETR, tillæg 1, afsnit V, punkt A, nr Montering af en installationsplade må ikke ske uden samtidig udførelse af en verifikation Værkstedet skal etablere og vedligeholde et system til arkivering af alle kontrolskemaer, diagramark og andet materiale, der er relevant for at kunne dokumentere håndteringen af det enkelte kontrolapparat, således at disse oplysninger til enhver tid kan tilvejebringes til brug for tilsynsvirksomheden og politiet. Kontrolskemaer i en ubrudt nummerrækkefølge, diagramark og andet materiale skal opbevares i original i mindst 5 år, hvorefter det skal destrueres Værksteder med D-autorisation skal til et eksternt lagringsmedie overføre data fra kontrolapparatet om det arbejde, værkstedet har udført, og alle data fra den enkelte mekanikers værkstedskort. Dataene skal opbevares på en sådan måde, at de til enhver tid kan tilvejebringes i uforandret stand og skal sikres mod destruktion og misbrug. Dataene skal opbevares i 5 år, hvorefter de skal slettes Plombering Plombering i medfør af kontrolapparatforordningens bilag I, afsnit V, nr. 4 og 5, og bilag I B, afsnit V, nr. 3, samt AETR, tillæg 1, afsnit V, punkt B, skal udføres i overensstemmelse med kontrolapparat-/køretøjsproducentens anvisninger samt på en holdbar måde og udfærdiget af materialer, der ikke påvirkes af køretøjets brug Ud over plomberinger i medfør af punkt i dette bilag skal bevægelsesføleren til enhver tid være plomberet til monteringsstedet Kan et kontrolapparat ikke plomberes, fordi betingelserne for godkendelse ikke er opfyldt, skal dette registreres som en fejl, jf. punkt i dette bilag Plomber må kun præges og benyttes til en aktuelt udført verifikation af et kontrolapparat Plomberes et kontrolapparat ikke, skal det sikres, at den transportvirksomhed, der anvender køretøjet, informeres herom, inden køretøjet forlader re- 10

11 parationsstedet. Værkstedet skal kunne dokumentere, at den pågældende transportvirksomhed er underrettet Bortkommer eller fjernes en plombe, må en ny ikke isættes, uden at der er foretaget en ny verifikation Forstyrrende anordninger og andre fejl Ved verifikation af kontrolapparatet skal det kontrolleres, at der på køretøjet ikke findes anordninger, som kan ødelægge eller forstyrre apparatets funktion En forstyrrende anordning på køretøjet skal registreres som en fejl på kontrolapparatet, jf. punkt i dette bilag Værkstedet skal føre journal over konstaterede fejl, mangler og afvigelser på kontrolapparater i køretøjer, der udføres arbejde på. Journalen skal indeholde oplysninger om både apparatets og køretøjets fabrikat og type samt om den konstaterede fejl, mangel eller afvigelse. Journalen for et kalenderår skal indsendes til Rigspolitiet inden udgangen af januar måned det følgende år Verifikationsfejl Konstateres det, at der er foretaget en ukorrekt verifikation på grund af fejl ved værkstedets udstyr eller den anvendte metode, skal en ny verifikation foretages Dataoverførsel inden udførelse af arbejde på digitale kontrolapparater Ved ethvert arbejde på køretøjsenheden skal værkstedet, inden arbejdet påbegyndes, overføre alle data fra kontrolapparatet til et eksternt lagringsmedie. Når arbejdet er afsluttet, og det er konstateret, at kontrolapparatet fungerer korrekt, skal de overførte data straks destrueres Hvis dataoverførsel ikke er teknisk mulig på grund af fejl ved kontrolapparatet, skal værkstedet udfærdige en attest herom. Attesten videregives til dataenes ejer. Værkstedet skal anvende den attest, som er udarbejdet af Rigspolitiet. Kopi af attesten skal opbevares sammen med kontrolskemaet i 5 år, hvorefter den skal destrueres. 6. Verifikation i forbindelse med installering og reparation 6.1. Installering af analoge kontrolapparater må kun foretages, når værkstedet ikke er forpligtet til at installere digitale kontrolapparater i overensstemmelse med forskrifterne i kontrolapparatforordningen, jf. Rådets forordning (EF) nr. 2135/98, artikel 2, stk. 1, litra b Kontrolapparater skal efter installering og reparation verificeres i overensstemmelse med de metoder, som angives af producenten af kontrolapparatet og/eller producenten af køretøjet eller dennes repræsentanter. 11

12 6.3. Opmåling af fejl ved afprøvning og verifikation efter installering og reparation skal gennemføres i overensstemmelse med kontrolapparatforordningens bilag I, afsnit VI, nr. 4, og bilag I B, afsnit VI, nr. 5, samt AETR, tillæg 1, afsnit VI, nr Efter afprøvning og verifikation efter installering og reparation skal der anbringes en installationsplade, og kontrolapparatet skal verificeres i overensstemmelse med kontrolapparatforordningens bilag I, afsnit VI, nr. 1 og 2, og bilag I B, afsnit VI, nr. 2 og 3, samt AETR, tillæg 1, afsnit VI, nr. 1 og Findes der fejl ved kontrolapparatet i forbindelse med reparation, skal installationspladen fjernes, jf. punkt i dette bilag Resultatet af verifikationen skal registreres i overensstemmelse med punkt 5.6 i dette bilag. 7. Verifikation i forbindelse med eftersyn 7.1. Kontrolapparatet skal verificeres i overensstemmelse med de metoder, som angives af producenten af kontrolapparatet og/eller producenten af køretøjet eller dennes repræsentanter Opmåling af fejl ved afprøvning og verifikation i forbindelse med periodisk eftersyn skal gennemføres i overensstemmelse med kontrolapparatforordningens bilag I, afsnit VI, nr. 4, og bilag I B, afsnit VI, nr. 5, samt AETR, tillæg 1, afsnit VI, nr Periodisk eftersyn skal gennemføres i overensstemmelse med kontrolapparatforordningens bilag I, afsnit VI, nr. 3, og bilag I B, afsnit VI, nr. 4, samt AETR, tillæg 1, afsnit VI, nr Tilbagelagt afstand skal verificeres i overensstemmelse med punkt 5.1 i dette bilag Værkstedet skal kontrollere, at de plomberinger, der er nævnt i punkt og i dette bilag, findes og er uskadte, og at kontrolapparatet, herunder de tilhørende dele, i øvrigt ikke har været udsat for skade eller manipulation Efter periodisk eftersyn skal værkstedet, hvis kontrolapparatet opfylder kravene, erstatte installationspladen med en ny plade i overensstemmelse med kontrolapparatforordningens bilag I, afsnit V, nr. 3, og bilag I B, afsnit V, nr. 2, samt AETR, tillæg 1, afsnit V, punkt A, nr

13 7.7. Findes der fejl ved kontrolapparatet i forbindelse med eftersyn, skal installationspladen fjernes, jf. punkt i dette bilag Resultatet af verifikationen skal registreres i overensstemmelse med punkt 5.6 i dette bilag. 13

14 Bestemmelser om plombematricens og plombedornens udseende mv. Bilag 2 Plombematricen/plombedornen skal afgive et tydeligt og letlæseligt aftryk i de plomber, der skal mærkes. Plombematricen/plombedornen skal være forsynet med et mærke, som opfylder følgende betingelser: 1. Mærket skal være cirkelrundt. 2. I mærkets øverste halvdel skal nationalitetsmærket DK være anført. 3. I mærkets nederste halvdel skal værkstedets autorisationsnummer, der består af en talkombination på tre tal efterfulgt af en bindestreg og bogstavet A eller D for A-autorisation eller D-autorisation, være anført. Mærket skal i overensstemmelse med ovenstående beskrivelse have følgende udseende: 14

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport I medfør af 86 a, 118, stk. 8-10, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER 31.1.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1)

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1) BEK nr 1398 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap

Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap BEK nr 661 af 11/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-802-0069 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv.

Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv. BEK nr 677 af 27/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 200700018137 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1376 af 06/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01311 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler 1) BEK nr 675 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv.

Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv. Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. juni 2016 Kontor: Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Troels Sten Nielsen Sagsnr.: 2016-5064-0794 Dok.: 1951494 Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) BEK nr 1182 af 12/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 1606/1123-0057

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) LBK nr 974 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) BEK nr 1619 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2016-10510

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200800221 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1) BEK nr 458 af 12/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS20000-00068

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1) BEK nr 564 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1212174 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om puljefiskeri

Bekendtgørelse om puljefiskeri BEK nr 1103 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7131-000003 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder LOV nr 742 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2014-5135-019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) BEK nr 718 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-720-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner 1) BEK nr 127 af 06/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00101 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 I medfør af 56, 64, stk. 4, og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL I dette bilag kan der i afsnit 1 Generelt om virksomhedskontrollen og køre- og hviletidsreglerne læses mere om virksomhedskontrollen, køre- og hviletidsreglerne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere