MED Konference 19. juni 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED Konference 19. juni 2008"

Transkript

1 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse

2 Program for workshoppen Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering i Ballerup Kommune v/lene Magnussen, personalechef i Ballerup Kommune Guide til ledelsesevaluering Uddrag af arbejdet med ledelsesevaluering i et projekt under Væksthus for Ledelse v/hans C. Hansen, FTF Dilemmaer for MED-udvalget ved arbejde med ledelsesevaluering Opsamling og afslutning Tak for nu

3 Guide om ledelsesevaluering Væksthus for Ledelse et samarbejde mellem KL Danske Regioner KTO (og Sundhedskartellet) der arbejder for at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner.

4 Trepartsaftale at alle offentlige ledere bør have evalueret deres ledelsespraksis mindst hvert tredje år med henblik på

5 Hvorfor ledelsesevaluering Uanset om vi taler om kvalitet, effektivitet, innovation, arbejdsglæde, rekruttering eller fastholdelse peger pilen ofte samme sted hen: Det afhænger blandt andet af god ledelse.

6 Erfaringer med ledelsesevaluering i kommuner og regioner 44 pct. af lederne har prøvet at blive evalueret 79 pct. af lederne ønsker, at der gennemføres systematiske ledelsesevalueringer 89 pct. af lederne oplever, at det er dem selv, der er i fokus 73 pct. af undersøgelserne bruger spørgeskemaer Dialogbaserede metoder indgår i 47 pct. Opfølgningen sker primært i form af udviklingssamtaler med egen chef (53 pct.), dialog med medarbejderne (48 pct.), dialog med lederkollegerne (33 pct.) og/eller via handlingsplaner (13 pct.) Medarbejdere deltager i 73 pct. af evalueringerne, chefen i 61 pct. og lederkollegerne i 39 pct. Der indgår en form for selvevaluering i 36 pct. af evalueringerne. FTF undersøgelse 2008

7 Erfaringer med ledelsesevaluering Kun cirka en femtedel af lederne har i nogen grad haft indflydelse på, hvilke metoder, der er anvendt i ledelsesevalueringen. En tilsvarende andel har været inddraget i at udvikle disse metoder. 42 pct. tilkendegiver, at de i høj/meget høj grad har gode erfaringer med brugen af ledelsesevalueringer 35 pct. svarer i høj/meget høj grad på spørgsmålet om ledelsesevalueringer har været med til at udvikle dem som ledere 27 pct. svarer i høj/meget høj grad på spørgsmålet om ledelsesevalueringer har været med til at udvikle samarbejdet i organisationen 27 pct. svarer ja til spørgsmålet Har du oplevet, at lederevalueringer har været med til at udvikle din relation til dem, der evaluerer dig? FTF undersøgelse 2008

8 Effekt for organisationens resultater De eksisterende undersøgelser giver ikke noget svar på, hvilke effekter ledelsesevalueringen har haft for organisationens resultater. I hvor høj grad har evalueringen fx bidraget til øget kvalitet, effektivitet, arbejdsglæde etc.? Det gør det sværere at vurdere, hvorvidt udbyttet af evalueringen står mål med de ressourcer, den kræver.

9 Samspil med andre undersøgelser i organisationen Arbejdspladsvurdering (APV) Trivselsmålinger, medarbejder tilfredsheds- eller klimaundersøgelser Der er visse fællesmængder. Trivselsmålingen kan fx rumme flere elementer, der også indgår i henholdsvis APV og ledelsesevaluering. Nogle organisationer vælger at slå to eller tre fluer med et smæk og lader ledelsesevalueringen være en del af en trivsels-, klima- eller medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelserne har forskelligt fokus og formål og bør holdes adskilt Nogle organisationer vælger at lade ledelsesevalueringen erstatte trivselsundersøgelsen. Andre gennemfører en trivselsmåling hvert andet år og en ledelsesevaluering hvert andet år.

10 To tilgange til ledelsesevaluering Den kvantitativt orienterede tilgang spørgeskemaundersøgelse er rygraden besvares enten med en talværdi eller ved at man angiver graden af enighed besvares anonymt uden anonymitet rapport til hver enkelt leder mulighed for at drøfte resultaterne af undersøgelsen med sine medarbejdere, egen chef og evt. med lederkollegerne Den kvalitativt orienterede tilgang benytter sig også i dataindsamlingen af kvalitative, dialogorienterede metoder kendes også under benævnelser som relationel, systemisk eller anerkendende ny og hverken så velbeskrevet eller -afprøvet som den kvantitative Nøgleord: Fremadrettet læring, Integrerede evalueringsfaser, Lokal fastlæggelse af spørgsmål og temaer, Tale frem for tal

11 Formål og udbytte med ledelsesevaluering At få overblik over ledelsessituationen og -kvaliteten i forhold til organisationens ledelsesgrundlag At identificere vigtige temaer til lederuddannelse og anden ledelsesudvikling At støtte den enkelte leder i at kunne magte sine ledelsesopgaver At benchmarke/sammenligne lederne med hinanden eller andre organisationers ledere At identificere og belønne særlig god ledelse At få kendskab til svage punkter i ledelsesudøvelsen At foretage en større ledelsesrokade eller ændre ledelsesstruktur At skabe større arbejdsglæde i organisationen At udvikle nye og bedre ydelser til brugerne At profilere organisationen som en attraktiv arbejdsplads, der tager ledelse og ledelsesudvikling alvorligt

12 Hvad skal organisationen have ud af processen? Lederens udbytte Organisationens udbytte Ledelsesteamet Medarbejderne

13 Etik og personalejura Der er ingen egentlig lovgivning Et spørgsmål om etik Bør handle om ledelseskvalitet og udvikling En del af personalesagen? Persondataloven fuld information om: Hvordan data registreres Om undersøgelsen er anonym Hvordan data opbevares Hvem der har adgang til besvarelser, den statistiske bearbejdning, rapporter for den enkelte leder, resultater for dele af organisationen, den enkelte leders handleplan mv.

14 Forankring og planlægning Processen begynder hos den øverste chef i organisationen, der har ansvar for blandt andet: At sørge for at evalueringen er solidt forankret i organisationen At sikre, at der bliver planlagt og organiseret en god proces At sikre, at formålet med evalueringen står klart i hele organisationen At sikre, at alle kender deres rolle og ansvar i processen At sørge for, at de etiske spilleregler er klare og meldt ud At engagere sig tydeligt i opfølgningen i forhold til lederne, ledergruppen og medarbejderne At chefgruppen selv går i spidsen og lader deres egen ledelsespraksis evaluere

15 Involvering og forberedelse Naturligt forankret i en personaleafdeling/hr-funktion Ledere og medarbejdere bør inddrages i forberedelsen Ved at drøfte evalueringens hovedspørgsmål i SU/MED-udvalg Ved at lade leder- og medarbejderrepræsentanter deltage projektgruppen Første gang organisationen gennemfører en ledelsesevaluering, vil det være naturligt at søge intern eller ekstern konsulentstøtte

16 Involvering af ledere og medarbejdere Et skær af eksamen over sig usikkerhed om: En fair proces, hvor man går efter bolden, ikke efter personen Hvordan andre opfatter dem og deres ledelse Konsekvenserne af en mindre god evaluering Hvordan evalueringen vil præge og præges af eventuelle konflikter i organisationen Risikoen for at data falder i de forkerte hænder eller bliver brugt til andre formål Medarbejderne bør involveres i processen Medarbejderne kan være nervøse ved at deltage i en ledelsesevaluering Et godt princip er, at alle spørgsmål og bekymringer i forbindelse med udsendelse, besvarelse, behandling af spørgeskemaer og rapportering af resultaterne på forhånd skal kunne adresseres klart og tydeligt Det forudsætter at projektledelsen tidligt i processen får afklaret en række centrale spørgsmål fx i dialog med SU/MED-udvalget.

17 Særligt om kvantitative metoder Anonymitet eller ej Temaernes betydning Brugen af åbne spørgsmål Valg af svarskala Brug af baggrundsvariable Elektronisk eller papirskema

18 Særligt om kvalitative metoder Spørgeskemaer kan erstattes eller suppleres med metoder, der bygger på dialog. Her kan man skelne mellem to hovedtyper: Interview/fokusgrupper hvor fx konsulenter gennemfører dialogen med medarbejdere eller andre af lederens interessenter. Her kan målet være at producere viden om, hvordan interessenterne vurderer lederens indsats og udviklingsmuligheder. Altså en slags kvalitativ 360 graders-evaluering. Dialogprocesser, som lederen selv deltager i sammen med andre interessenter. Det vil sige forskellige former for procesforløb, hvor fx medarbejdere og leder på en struktureret måde gør status over ledelsesrelationerne og sammen drøfter, hvad der kan gøres for at udvikle bedre ledelse. Man kunne kalde det integreret ledelsesevaluering, fordi vurderingen (vidensgrundlaget) og anvendelsen af det (ledelsesudviklingen) foregår i samme proces.

19 Dialog og udvikling Formidling af resultaterne Lederens selvrefleksion Dialogen med medarbejderne Dialogen med egen chef Dialogen med lederkolleger Handleplanen

20 Formidling af resultaterne Bearbejdningen af data o Elektronisk o Frekvensfordeling o Gennemsnit o Svarprocent Den personlige ledelsesrapport o Direkte til den enkelte o Samtlige resultater o Tabeller, grafik Hvem skal se resultaterne? o Medarbejderne kan forvente en seriøs tilbagemelding o De har ikke krav på at se deres egen leders personlige ledelsesrapport o Naturligt, at medarbejderne får udleveret ledergruppens samlede resultat o Oplagt også at drøfte den samlede ledergruppes resultat i SU/MED-udvalget o Om lederne skal kende hinandens personlige evalueringsresultater, må afhænge af graden af deres indbyrdes tillid

21 Dialogen med medarbejdere Et vigtigt element Lederens første dialog med sine medarbejdere: Inviter til mødet i god tid Send resultater og materiale ud i god tid, så medarbejderne kan bidrage med en kvalificeret tilbagemelding Skitser processen for det videre forløb, så medarbejderne kan se, at deres tilbagemeldinger bliver taget alvorligt Overvej, om en proceskonsulent skal fungere som mødeleder. Det kan være vanskeligt for lederen både at modtage feedback og styre mødet. Overvej, om en lederkollega eller en chef skal deltage i mødet Definer spillereglerne for dialogen

22 Handleplan Efter evalueringen bør lederen kunne indkredse: De vigtigste indsatsområder for bedre ledelse Sine personlige udviklingsmål som leder Konkrete initiativer til ledelsesudvikling

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter Procesvejledning til trivselsmålinger med Trivselmeter 1. Indledning 2. Hvorfor trivselsmåling? 3. Om Trivselmeter 4. Et overblik over processen i trivselsarbejdet 5. Fase 1: Planlægning 6. Fase 2: Måling

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Innovativ evaluering. - at evaluere er at intervenere. Organisationskonsulent Tom Mårup

Innovativ evaluering. - at evaluere er at intervenere. Organisationskonsulent Tom Mårup Innovativ evaluering - at evaluere er at intervenere Organisationskonsulent Tom Mårup Evalueringsbølgen er over os Evaluering af bl.a. ledelse og trivsel er kommet meget i fokus de sidste 5-10 år. Med

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DE NÆSTE LEDERE EN GUIDE TIL AT UDVIKLE LEDERTALENTER I KOMMUNER OG REGIONER

DE NÆSTE LEDERE EN GUIDE TIL AT UDVIKLE LEDERTALENTER I KOMMUNER OG REGIONER DE NÆSTE LEDERE EN GUIDE TIL AT UDVIKLE LEDERTALENTER I KOMMUNER OG REGIONER 2 INDHOLD På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne KL og KTO, juni 2008 Projektgruppe Marlene

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere