Referat af møde i bestyrelsen for Rødovre Gymnasium mandag 27/5 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i bestyrelsen for Rødovre Gymnasium mandag 27/5 2013"

Transkript

1 Referat af møde i bestyrelsen for Rødovre Gymnasium mandag 27/ Tilstede: Billy Adamsen (BA), Lise Ter Borch (LT), Stig Hjarvard (SH), Rikke Hoffmann (RH), Søren Johannesen (SJ), Preben Philipson (PP), Elly Willer (EW), Peter Ditlev Olsen (PO) og Inga Jørgensen (IJ). Fraværende: Hans Houmøller (HH ) og Michelle Lie Olsen (ML) Ad 1 Dagsorden godkendt Ad 2 Referat godkendt Ad 3 Kvartalsrapport PO redegjorde kort for kvartalsrapporten og bilag 2 med vægt på, at det var forventede tal, og der ikke var grund til bekymring. Bestyrelsen godkendte kvartalsregnskab og rapport. Ad 4 Revideret budget for 2013 PO redegjorde for ændringerne i budgettet for 2013 som angivet i bilag 3. Bestyrelsen godkendte det reviderede budget. Ad 5 Pædagogiske indsatsområder PO refererede de pædagogiske indsatsområder nævnt i bilag 4, hvorefter der udspandt sig en længere diskussion om innovation i undervisningen: EW spurgte om hvad innovation var i undervisningssammenhæng, og om det var det samme som på SPF. PO definerede det som en undervisningsform, hvor man skaber et nyt produkt med værdi (ikke nødvendigvis økonomisk) for andre (end sig selv). F.eks. har 2t arbejdet med byplanlægning i Rødovre Syd i samfundsfag, naturgeografi, matematik og mediefag, hvor produktet var nye forslag til byudviklingen. Innovation er et buzzword overalt i samfundet i dag og meget in i den pædagogiske praksis. Bl.a. p.gr.a den anvendelsesorienterede tilgang, der sejler op mod den til tider for nogle elevgrupper demotiverende akademiske tradition. Derudover står en styrkelse af elevernes innovative evner faktisk i gymnasiebekendtgørelsen. Mange arbejder primært innovativt, fordi det styrker motivationen, men potentielt kan man selvfølgelig også styrke elevernes innovative kompetencer. BA advarede mod, at det kun blev en afart af projektarbejde og ikke også rykkede eleverne erkendelsesmæssigt. Han refererede til IDEA Management i USA, hvor man løfter læreprocesserne til mere end motivation, eksempelvis kreativitet og entreprenørielle elementer. Han nævnte også Stockholmområdet som et sted, hvor man bla. mere systematisk har arbejdet med at udvikle kreativitet og har kunnet bruge det fremadrettet 1

2 til at generere nye idéer. BA opfordrede også til en særlig ledelsesmæssig indsats, så der blev evalueret systematisk og samlet grundigt op på de didaktiske erfaringer. LT fremhævede elementet med at skabe værdi for andre som motiverende for flere elevgrupper, der ikke inspireres, når det bare er læreren, man skal formidle til. SH mente, man kunne undgå buzzwordeffekten ved at snakke om entreprenørskab og i det hele taget sælge idéen på det produktorienterede. SJ mente, at det samtidig med det produktorienterede også er vigtigt at understrege de nye metoder. Han videregav samtidig betænkelighed fra lærere, der er usikre på forventningerne og kravene til innovation som helskoleprojekt. Han understregede, at arbejdsformen ikke skræmmer, men man mangler nogle procesredskaber. PO beroligede med, at der er planlagt opkvalificering allerede dagen inden, næste skoleår starter. Derudover har vi allerede visse erfaringer blandt vores egne lærere, som også vil blive udnyttet og videregivet. Han understregede også, at lærerne skal fylde innovationsrammen ud, ikke opfinde den. For et par år siden kørte vi helskoleprojekt med Cooperative Learning på samme måde, og erfaringerne herfra var meget positive. Der har i år bl.a. været forsøg med innovation i AT sammenhæng, og erfaringerne her er også spændende. Det fører sandsynligvis til, at eleverne ved AT eksamen 2014 får mulighed for at vælge en innovationsopgave. BA bad om at tage stressrisikoen alvorlig og få samlet godt op på processer og erfaringer. SH anbefalede, at målsætningen bliver præcist formuleret for eleverne, så de svage ikke lades i stikken. I forlængelse af de i bilag 4 nævnte talentaktiviteter nævnte PO, at der er et Tanzaniaprojekt i gang, hvor næste del bliver en rejse målrettet talentfulde elever i nogle naturvidenskabelige fag. RG har også deltagere med i 1g og 2g på Akademiet for Talentfulde Unge (ATU), men ikke 3g ere (endnu). Andre idéer til (lokale) talentaktiviteter kunne være Master Classes i særlige fag, evt. i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. Traditionelt har der mest været konkurrencer i naturvidenskabelige fag samt bl.a. oversættelser i sprog og i retorik. RH roste opprioriteringen af talentaktiviteter, så der er andet end nørderi for de dygtige. Det er også godt og motiverende for de dygtige at være sammen med andre dygtige. SH bemærkede, at også mange universitetsfag har åbne arrangementer for gymnasieelever. Aktiviteterne behøver ikke altid være helt skræddersyet for at have store effekter. PO samlede op og satte som mål, at vi får aktiviteterne sat i system, så eleverne ved, hvilke muligheder der er, og kan melde sig til de for dem relevante. RH mente, at fællestimer ville være bedre, hvis de blev rettet mere mod særlige fag og hold. PO sagde, at det var en mulighed, men at vi også skal sørge for den almene dannelse af alle eleverne. 2

3 Ad 6 Arbejdspladsvurdering (APV)/Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) Inden PO resumerede rapporterne, sagde han, at det var første gang RG havde brugt et eksternt bureau, og at det bl.a. havde som fordel, at man kan sammenligne sig med andre gymnasier og arbejdsmarkedet generelt. Han sagde, at han sammen med sikkerhedsrepræsentanten er ved at færdiggøre et spørgeskema til personalet, der skal uddybe de største problemfelter i undersøgelsen. Hvor den store arbejdsglæde og samarbejdet med hinanden var topscorerne i undersøgelsen, var flere ting omkring det fysiske arbejdsmiljø blandt kritikpunkterne. Vi er opmærksomme på dem og arbejder allerede på at forbedre luft og varme i lokalerne + forbedring af internetforbindelsen. Også manglende balance mellem skole og hjemmeliv samt flere stresslignende symptomer fremgik. Det bliver der også spurgt ind til i spørgeskemaet. Både den øverste og øvrige ledelse får kritik, og deres evne til at kommunikere + informere samt inspirere + motivere bliver der spurgt videre til. Vi har allerede aftalt i RGSU, at hvor vi det sidste år har afholdt MUS på frivillig basis, vil det nu blive systematiseret, og vi starter allerede før sommerferien. Et andet resultat er en tydelig aldersdifferentiering i svarene. Aldersgruppen år er klart de mest kritiske det er ca. 25 % af medarbejdergruppen =15 16 af svarene. Desværre var tekniske problemer i firmaet skyld i at 5 7 af de ansatte aldrig fik spørgeskemaet! LT gav udtryk for meget stor utilfredshed med dette undersøgelser på det grundlag risikerer jo at miste deres værdi! BA henledte opmærksomheden på punktet om vores omdømme og tvivlen om, hvad der reelt menes og måles. Hvad baserer vi de ansatte vurderingen af vores omdømme på? SH påviste et dilemma i at være meget optaget af at være udviklingsorienteret, men samtidig ønske arbejdsglæde i trygheden. Han problematiserede også omverdenens syn, som måske mere handler om, hvordan vi ser os selv. Ser vi os selv som Det sikre valg i forhold til mere frontudviklende skoler. BA mente godt, det sikre valg kan være udviklingsorienteret, og at vi stadig er gode til at rekruttere. RH kunne godt se, at udvikling ser ud til at blive prioriteret lavt (på s. 13), men at RG ikke behøver at være top fancy det solide ER godt. SH diskuterede, hvor det kan betale sig at sætte ind og hvorfor. Er det kun for at få en bedre måling, eller skal vi arbejde mere langsigtet med vores omdømme om RG som et dynamisk sted. Måske undersælger vi faktisk os selv i øjeblikket. PO sagde, at hvor det for nogle skoler er vigtigt med presseomtale, er mund til mund omtalen vigtigst for os og der har vi et rigtig godt omdømme. SH bemærkede, at man måske også skulle arbejde med vores omdømme hos virksomhederne. BA afsluttede med kommentaren om, at målsætningen er, at faglighed og udvikling skal gå hånd i hånd. Ad 7 Implementeringen af OK13 BA indledte med at referere et brev, Undervisningsministeren 23/ havde sendt til alle bestyrelsesformændene ved gymnasierne. Her opfordrede ministeren bestyrelserne til at tage deres ledelsesansvar alvorligt og medvirke til, at skolerne ikke gentog bindingerne i de gamle arbejdstidsaftaler i 3

4 den nye praksis. BA understregede det tydelige budskab i brevet og den deraf forstærkede opmærksomhed på arbejdet med den nye arbejdstidsaftale, som ledelsen er indstillet på at indgå med lærerne. PO resumerede forløbet, der startede med flere møder med alle lærerne, hvor tidsregistreringen var et af de store spørgsmål, der skabte utryghed ved de nye tilstande. Arbejdet fortsatte i en dialoggruppe, med lærerne fra RGSU, hvor vi kunne se, at bl.a. tidsregistreringen kunne udgås med en akkordaftale. Det var her ledelsens overbevisning, at en lokalaftale inden for rammerne af OK13 bedst kunne videreføre skolens værdier og lærernes engagement og arbejdsglæde. Aftalen bygger på nogle bredt definerede akkorder, hvor bl.a. nye ad hoc opgaver i løbet af skoleåret skal løses inden for den eksisterende timeramme. LT udtrykte sin store tilfredshed med processen og tryghed ved aftalen(udkastet). Hun mente, lærerne kunne se sig selv i den, og at det var en intelligent løsning, der kan opretholde en høj kvalitet i arbejdet. SJ mente, det havde været et spændende forløb. Oprindelig troede lærerne, at bl.a. tidsregistreringen ville blive problematisk, og efter de første GL møder var mange bekymret for arbejdsglæden. Men processen har været god og der var ros for ledelsens åbenhed. Aftalen skal jo både gøre ledelsen tilfreds og give lærerne mulighed for at udvikle undervisningen. Aftalen har tre brede timepuljer: 1. En lang række fællesopgaver (ex. PR møder og forældrekonsultation), der giver hver lærer 100 timer, 2. Individuelle opgaver (ex. Studierejse, udvalg m.m.) med forskellige timetal og 3. Opgaver i forbindelse med undervisningen. PO sagde, at lærerne havde været bekymret for synligheden i de individuelle opgaver, og at det havde medvirket til udformningen af puljerne. Effektiviseringen var i stedet landet meget beskedent på den generelle forberedelsesfaktor. BA udtrykte, at aftalen vel var en begrænsning af ledelsesretten, og at vi skal være opmærksomme på det. EM spurgte, om en lærer på fuld tid vil være mere sammen med eleverne med den nye aftale. PO svarede, at det ville de kun meget lidt, men at de faktisk allerede bruger rigtig meget tid med eleverne og ikke kun det antal timer, ministeriet meldte ud i optakten til OK forhandlingerne. BA refererede Undervisningsministeriet for udtalelser om, at den nye overenskomst skal give mere og bedre under visning! SJ forstod ikke ministerens logik, at man både ville have mere OG bedre undervisning. SJ mente, at man måske skulle differentiere undervisning, så man også begyndte at bruge værkstedsundervisning uden forberedelse. EM spurgte, hvor meget PO kan råde over, og han svarede: Alt. Han tilføjede, at den kunne han også før. Der kunne han også pålægge medarbejdere bestemte arbejdsopgaver. SH ville høre, om det er realistisk at hente 50 % af effektiviseringen på undervisningen, og PO bekræftede, at det er indregnet i den nye aftale. Al forberedelse er indregnet, og der er ingen differentiering på fag og niveauer. Aftalen er 1 årig. LT mente, at ordningerne på skolerne kan blive et konkurrenceparameter og at differentiering af forberedelsesfaktor ville kunne påvirke fremtidige APV er voldsomt. 4

5 BA understregede alvoren det er en grundlæggende praksisændring, man er ude efter, og det handler også om bestyrelsens juridiske ansvar. Derudover er den nye ledelsesrolle set i sammenhæng med selvejet naturlig og kommer i det lys faktisk lidt sent. Han var dog sikker på, vi nok skal blive glade for de nye regler. Der var enighed om, at bestyrelsen skal se aftalen, inden den bliver vedtaget. PO formulerer sammen med BA samtidig 3 4 punkter om, hvordan aftalen adskiller sig fra den gamle og dermed samtidig lever op til OK13. Dette sendes til bestyrelsen sammen med en vurdering af, om der er behov for et ekstraordinært bestyrelsesmøde. PO afsluttede med at sige, at hvor man andre steder var interesseret i at give lærerne flere konfrontationstimer, fordi de mener deres ansatte laver for lidt, så var det ikke holdningen her på stedet! Vi har et klart indtryk af, at alle arbejder alle de timer, de får løn for, og mange faktisk mere! Ad 8 Ansættelser PO meddelte, at flere årsvikarer er blevet fastansat, og at man forventer 4 nye årsvikarer næste år. Der har været pres på ansættelsen i naturvidenskab, hvor der fortsat er visse rekrutteringsproblemer. BA spurgte til de nyes profiler og udbad sig en oversigt over de nyeste læreres kompetencer og baggrund. PO vurderede, at han alene har ansat omkring 25 % af lærerkollegiet i hans tid. Ad 9 Halbyggeri Kontrakten er underskrevet og ansøgning sendt til Kommunen. Der kan være op til fire måneders behandlingstid! PO mente, at forhandlingsprocessen med Dansk Halbyggeri havde været god og konstruktiv (og lidt dyr). Efter planen er der aflevering af byggeriet i uge LT var meget tilfreds med slutresultatet. Ad 10 Eventuelt Næste møde er tirsdag 10/9 kl For referatet, PP Underskrevet af nedennævnte, den 5

6 Billy Adamsen, formand Stig Hjarvard, næstformand Elly Willer, medlem Søren Johannesen, medlem Lise Ter Borch, medlem Hans Houmøller, medlem 6

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302.

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302. Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre EAN 5798-000-557-963 Telefon +45 45 11 53 00 Telefax +45 45 11 53 01 rg@rg.dk

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse

Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse Kort om baggrund og formål: Det går egentlig meget godt. Men der er Mange forskelligartede elever Problemer med fravær Enkelte

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Projekt- eller specialetitel: Der kom en aftale Projektseminar/værkstedsseminar: Offentlig organisation og styring Standardforside til projekter

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Sårbare unge på efterskole

Sårbare unge på efterskole Sårbare unge på efterskole Rapport udarbejdet af Annette Vilhelmsen og Ulla Højmark Jensen på grundlag af undersøgelse foretaget af Elisabeth Berg, Sønder Nærå Fri- og Efterskole 1 2 Indhold Forord...

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW

Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Anbefalinger... 3 Baggrund... 3 Indledning... 4 Metode... 4 Analyse... 5 1. Analysedel - Tilgang

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune September 2002 Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprogram om professionalisering og ledelse Per Fibæk Laursen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER 8 veje til uddannelse Industrigruppen 3F Industrigruppen Ansvarlig forhandlingssekretær: Pia Maul Andersen, tlf. 88 92 04 17, mail: pia.andersen@3f.dk Uddannelseskonsulent:

Læs mere