ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010-2011"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT HAT TING VET Medicin til produktionsdyr

2 Indhold Bestyrelsesoversigt Ledelsesberetning Strategi Kvalitet DanAvl-sædsalget Regnskabsberetning Resultatopgørelse og balance A/S Hatting-KS bestyrelse A/S Hatting-KS øverste myndighed er bestyrelsen, der består af 3 repræsentanter fra Danish Crown, 1 fra Tican, 2 eksterne samt 3 medarbejderrepræsentanter. Bestyrelse har i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder samt 1 strategiseminar. Danish Crown Forretningsområder KS (sæd) 7 Gdr. Peter Fallesen Ravn (bestyrelsesformand) Produkter 8 Tican Danish Crown Danish Crown Ekstern Lager og distribution 8 Salg og marketing 9 HR 10 Gdr. Jan Houe (næstformand) Gdr. Arne Bech Poulsen Finansdirektør Jan Nordstrøm Direktør Jes Jensen Hatting-Vet ApS 11 Ekstern Medarbejderrepræsentanter Direktør Hans Henrik Koefoed Lab. medarbejder Johnny Højbert Lab. medarbejder Kristian G. Mikkelsen Staldmedarbejder Michael S. Christensen Udgivet: November 2011 Grafisk produktion: eilenberger.dk Tryk: Vest Tryk side 2

3 Ledelsesberetning Bestyrelsesformand Peter Fallesen Ravn Ledelsesberetning Svineproducenterne har været igennem endnu et meget udfordrende år. A/S Hatting-KS har i denne periode oplevet vækst i det generelle salg, hvilket må være et tegn på, at kunderne opfatter A/S Hatting-KS som en troværdig samhandelspartner. Vi har således formået at øge vores omsætning med bl.a. salg af veterinærmedicin fra vores nye datterselskab Hatting-Vet ApS. På nuværende tidspunkt har Hatting-Vet omkring 600 varenumre i sortimentet og har i perioden 2010/2011 solgt veterinærmedicin for et tocifret millionbeløb til vores kunder. Ligeledes er det lykkedes os at øge salget af produkter til kunderne. Soantallet i Danmark er vigende og da A/S Hatting-KS nogenlunde har fastholdt sin markedsandel, er det ensbetydende med en reducering i sædsalget med ca. 3 procent eller doser sæd i forhold til sidste år. I begyndelsen af året importerede vi sæd fra udenlandske Pietrainorner, og i foråret indkøbte vi et lille antal Pietrainorner, for at kunne modsvare efterspørgslen. Sæden fra disse orner bliver brugt til produktion af smågrise til Tyskland og vi følger nøje efterspørgslen. DanAvl har ikke Peitrain-orner indenfor avlsprogrammet, men A/S Hatting-KS samarbejde med DanAvl er forsat kernen i A/S Hatting-KS sædproduktion. Fremadrettet anser vi DanAvl som den suveræne leverandør af genetik til det europæiske marked. I april måned oplevede vi den værste PRRS-smitte i mange år. I den efterfølgende periode på lidt over 2 måneder var vi derfor nødsaget til at levere sæd med reduceret sædindhold. Det har dog næppe påvirket kundernes produktionsresultater. PRRS-forløbet har bl.a. ført til, at vi har sikret os endnu bedre mod indslæbning af smitte til dyrene. Den store udfordring for A/S Hatting-KS de næste år afhænger i væsentligt grad af, om svineproduktionen falder som følge af de lovmæssige ombygninger af staldanlæggene senest pr A/S Hatting-KS er bevidst om, at produktionen muligvis kan falde og har derfor allerede nu forberedt virksomheden. Vores forventninger til det kommende år er, at sædsalget muligvis reduceres, men at vi har yderligere vækst i de øvrige forretningsområder. A/S Hatting-KS nøgletal Årets resultat 8,9 mio. kr. Omsætning sæd 145 mio. kr. Omsætning produkter 82 mio. kr. Sygdomsprocent 2,3 side 3

4 Ledelsesberetning Strategitræ Økonomi Indtjening Omsætningsvækst KS-markedsandel i Danmark Omkostninger Kunder Høj kundetilfredshed Sædsalg Vækst i salg af veterinærmedicin Vækst Omkostninger i produkter og andre ydelser Drift Salgsaktiviteter Innovation Høj kvalitet Procesoptimering Medarbejdere Høj medarbejdertilfredshed Kompetenceudvikling Aktiv kommunikation Strategi vækst gennem markedsudvikling A/S Hatting-KS benytter strategiværktøjet Balanced Scorecard til at sikre fokus på de områder, som er meget vigtige for selskabet (se ovenstående strategitræ). Indenfor hvert fokusområde (indtjening, sædsalg m.m.) er der fastsat resultatmål, som er godkendt af bestyrel- sen. Herudover er der fastsat en række underliggende indsatser, der støtter op om resultatmålet. Overordnet set har vi opnået et resultat for alle vores resultatmål, der i gennemsnit ligger 6 procent over det mål, vi havde sat os. Det er meget tilfredsstillende. Adm. direktør Per Nyby Pedersen Kvalitetsstyringen ligger i de enkelte forretningsområder. Det overordnede ansvar ligger hos direktøren Kvalitet Ansvaret for kvalitetsstyringen ligger i de enkelte forretningsområder, dog ligger det overordnede ansvar hos direktøren. Alle kvalitetsprocesser er beskrevet i en drifts- og kvalitetshåndbog. A/S Hatting-KS er meget bevidst om at leve op til både egne og eksterne kvalitetskrav for både produkter og service. Derfor afholdes der løbende både interne og eksterne audits. Desuden er kvalitet et selvstændigt fokusområde i vores strategi. A/S Hatting-KS krav til sædkvaliteten er fastsat i samarbejde med Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer og er beskrevet i Regler for avl, drift og smittebeskyttelse på KS-stationer, hvor også PRRSprogrammet er beskrevet. De overordnede kvalitetskrav for sædproduktionen er fastsat af veterinærlovgivningen, hvilket betyder, at KS-stationerne er underlagt en omfattende veterinærkontrol. Desuden foretager Videncenter for Svineproduktion jævnligt uanmeldt kontrol af sæddosernes kvalitet. Ingen af disse kontrolbesøg har givet anledning til væsentlige bemærkninger. Vi har dog haft enkelte kundereklamationer og har udbetalt kulanceerstatninger på et mindre beløb. Hatting-Vet ApS er underlagt andre kvalitetsregler og -styring fra Lægemiddelstyrelsen og derfor er kvalitetsarbejdet beskrevet i en selvstændig drift- og kvalitetshåndbog for veterinærmedicin og kontrolleres løbende af Lægemiddelstyrelsen. side 4

5 A/S Hatting-KS andel af løbninger i Danmark er ca. 73 procent DanAvl-sædsalget fra KS-stationerne Sædsalg og KS-procent A/S Hatting-KS har i 2010/2011 solgt doser sæd, hvilket er et fald på doser sæd i forhold til sidste år. KS-procenten i Danmark er i dag meget tæt på 100 procent. Desuden antages det, at Intern KS-procenten er på maksimalt 8 procent, mens der er en meget lille rest af besætninger, som stadig anvender naturlig bedækning. Fordeling af sædsalget De tidligere års tendens med at Duroc står for en stadig større del af sædsalget er stabiliseret i dette år. Således står Duroc nu for 86,2 procent af det samlede sædsalg. I forhold til sidste år er salget af Durocsæd faldet en anelse med 0,3 procent. Salget af Pietrainsæd fra egne orner og importerede sæddoser udgør til gengæld 0,5 procent. Salget af krydsningssæd er faldet med 0,3 procent til 0,2 procent. Salget af Yorkshiresæd er steget en anelse i forhold til sidste år med 0,2 procent til 7,2 procent. DanAvl-sædsalget fra KS-stationerne Sædsalg pr. race 2010/2011 A/S Hatting-KS 0,2% 7,2% 0,5% 5,8% A/S Hatting-KS 2009/2010 Sædsalg antal doser /2011 Sædsalg antal doser /2011 Procentandel 80% Andre KS-stationer % 86,2% I alt % Duroc Landrace Yorkshire Krydsning Pietrain side 5

6 Regnskab Resultatopgørelse pr. 1. oktober september /2011 t. kr. Resultatopgørelse og balance Årets samlede omsætning er på 286 t. kr. I et stagnerende marked er omsætningen øget ved opstart af salg af veterinærmedicin. Med en udlodning fra Slagteriernes Gruppeliv på t. kr. og en stram omkostningsstyring også på løn og gager er det lykkedes at præstere et tilfredsstillende resultat. Årets resultat efter skat på t. kr. i det danske årsregnskab er foreslået overført som udbytte. Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Udbytte Balance pr. 30. september 2011 Balance pr. 30. september /2011 t. kr. Aktiver Goodwill Varemærke 1 Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg og driftsmidler Materielle anlægsaktiver Udskudt skat 362 Finanserielle anlægsaktiver 362 Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos associeret virksomhed 174 Andre tilgodehavender 378 Periodeafgrænsningsposter 928 Tilgodehavender /2011 t. kr. Passiver Aktiekapital Overkurs Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital i alt Prioritetsgæld Medarbejderobligationer 397 Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af prioritetsgæld Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Værdipapirer 150 Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver side 6

7 Forretningsområder KS-forretningen (sæd) A/S Hatting-KS råder over stipladser til KS-orner på vores 10 KS-stationer fordelt i hele landet, samt ca stipladser til isolationsorner på 8 forskellige lokationer. Landrace- og Yorkshireorner Hver 14. dag bliver der udtaget ca. 45 nye højindeks orner fra individafprøvning i avlsbesætninger og fra Bøgildgård. Disse orner gennemgår et isolationsforløb før de kommer på en KS-station. I er der således indsat knap 500 nye Landrace- og 500 nye Yorkshireorner. Ornerne bliver udvalgt efter deres aktuelle hundyrindeks, samtidig sikres det, at der er begrænsninger på hvor mange orner, der kan udvælges af hver far og mor. Dette sikrer den optimale spredning i udvælgelse af genetikken. Produktionssæd Der er i år indsat over Duroc-orner. Ornerne er udvalgt efter handyrindeks og alle orner er ligesom Landrace og Yorkshire individafprøvet. Herudover er der indsat 5 Yorkshire/Duroc-krydsningsorner. Vi har i årets løb udviklet 2 nye varianter af sæd fra Duroc-racen: DurocPlus som er udvalgt efter et plus på subindeks på kødprocent som er højere end 0,6 procent, hvilket betyder et plus på kødprocenten på afkommet med mindst 0,3 procent. TopDuroc som er udvalgt efter højt indeks. Indekset på TopDuroc er afhængig af omsætningen af produktet. P.t. ligger indekset på ca. 125 point, det er ca. 15 point over Duroc-produktionssæd. Pietrain Vi har igennem flere år tilbudt importeret Pietrainsæd fra Tyskland. En stigende efterspørgsel på produktet har gjort, at vi har importeret 30 Pietrain-orner som producerer den mængde, der p.t. er afsætning for. Ornerne er individafprøvet efter tyske standarder. Salget af Pietrain udgør ca. 1 procent af det samlede salg af produktionssæd fra A/S Hatting-KS. PRRS-smitteforløbet I april måned 2011 oplevede vi den værste PRRS- smitte i mange år. Når ornerne ankommer fra en avlsbesætning ved vi ikke, om de har smitte med. Der kan gå op til 14 dage fra et dyr er smittet, til smitten kan måles i en blodprøve. Derfor testes alle orner i et isolationshold ved indsættelse og igen, når der er gået mindst 14 dage. Hvis begge sæt blodprøver er PRRS-negative kan ornerne overflyttes til en KS-station. Det er en meget sikker metode til at sikre de PRRS-frie stationer mod risiko for smitte. Der er dog en lille risiko for, at ornerne smittes med vinden, mens de er i isolationsstalden eller under transport. Det var netop hvad der skete i denne situation. Som en konsekvens heraf blev sædsalget stoppet fra alle KS-stationer, som have fået orner, der kunne kædes sammen med de pågældende isolationsstalde og avlsbesætning, indtil problemet var afklaret. Vi nåede heldigvis ikke at sælge sæd fra de smittede KSstationer, før vi lukkede dem. I den efterfølgende periode på lidt over 2 måneder var vi derfor nødsaget til at levere sæd med reduceret sædindhold. PRRS-forløbet har således ført til, at vi har indført flere restriktioner på isolationsstalde med flere staldafsnit. Forretningschef for KS Jørgen Rosenkrands Vi har i årets løb udviklet 2 nye varianter af sæd fra Duroc-racen DurocPlus og TopDuroc side 7

8 Forretningsområder Salg af produkter og serviceydelser Forretningschef for produkter Grethe Fabricius A/S Hatting-KS har en stor bredde i produktsortimentet med ca varenumre Salg af produkter og serviceydelser har haft øget fokus hos A/S Hatting-KS i det forløbne år. Derfor har det været muligt at fastholde salget af produkter og serviceydelser på samme niveau som året før. Dette er isoleret set ikke tilfredsstillende, men på grund af den økonomiske situation vores kunder befinder sig i, vurderes det som et tilfredsstillende resultat. Det er lykkedes at justere indkøbsprocedurerne, således at det har været muligt at indkøbe endnu flere produkter til gode priser uden at gå på kompromis med kvaliteten. Dette har givet en øget bruttoavance på ca. 3%, hvilket afspejles direkte på EBIT. A/S Hatting-KS har på nuværende tidspunkt ca varenumre i produktsortimentet. Vi har valgt at have et bredt varesortiment, men naturligvis bidrager ikke alle produkter med en lige stor andel af den samlede omsætning. Det er dog vigtigt for os at kunne servicere vores kunder, ved at tilbyde så mange produkter som muligt. Desuden er bredden i varesortimentet en væsentlig faktor for at nå vores omsætningsmål. Kundernes økonomisk vanskelige situation mærkes primært på vores store og dyre produkter f.eks. Life Saver og ornevognen, som kunderne anvender i produktionen. Der er stor fokus på at udvikle produktforretningen. Som noget nyt vil vi igangsætte en dialog med kvægproducenter for at sælge produkter til kvægmarkedet. Dels med nogle af vores nuværende produkter, men også produkter der er direkte rettet mod kvægproducenter. I den forbindelse har vi udvidet vores indkøbsafdeling med en indkøber, der har fokus på og viden om kvægmarkedet. Salg af slid- og plovdele som vi tog ind i produktsortimentet sidste år, har været en succes. Vi arbejder kontinuerligt på at finde nye produktgrupper og serviceydelser, der er interessante og til gavn for vores kunder. Bonusordning på produkter Udover den mængderabat der er ved storkøb og pallevarer, er det også muligt at optjene en stigende rabat gennem A/S Hatting-KS bonusordning. Bonusordningen gælder for alle produkter dog ikke drægtighedsscannere og enkelte andre store produkter. I år har vi udbetalt kr. i bonus til 596 kunder, bonus svinger fra 12 kr. til kr. optjent på et år. Forretningschef for distribution og lager Søren Jørgensen Som et led i en fortsat optimering af lageret, har vi indført lokationsstyring Distribution og lager Sædproduktionen fra alle A/S Hatting-KS afdelinger transporteres i specialindrettede biler ud til fire af vores afdelinger, som også fungerer som distributionscentre. Herfra distribueres sæden direkte til kunden. Produkterne distribueres ligeledes ud til de fire distributionscentre efter pakning på hovedlageret, der er placeret i Horsens. Sideløbende optimerer vi distributionen ved at medtage vacciner/medicin m.m. fra bl.a. vores datterselskab Hatting-Vet. Vores biler er specialindrettet til at kunne transportere sæd ved 18 grader og vacciner ved 2-8 grader i ubrudt kølekæde. Bilparken vedligeholdes og fornyes løbende så omkostningerne optimeres bedst muligt. Vinterhalvåret var en stor udfordring p.g.a. den langvarige frost- og sneperiode. Vi slap dog igennem med hjælp og velvvilje fra vores kunder. Lager Med et øget produktsortiment og samtidig ønske om øget effektivitet i forbindelse med håndtering af pro- dukter, har vi igennem det sidste år indført lokationsstyring på vores hovedlager i Horsens. Projektet er nu ved at være gennemført og vi kan begynde at se effekten i form af blandt andet mere sikker håndtering af produkterne. side 8

9 Salg og marketing Salg- og marketingschef Per Granly Hansen Salg og marketing Antallet af besætninger er stadig faldende på grund af konjukturudviklingen. Ultimo 2011 var der i A/S Hatting- KS ca aktive kunder. Vi har i indeværende år ikke mistet et væsentligt antal kunder til Intern-KS eller til andre KS-selskaber. Der er en del af de mindre besætninger, som i årets løb har nedlagt deres produktion og besætning. Generelt er vores kunder meget tilfredse med både vores produkter og service. I årets løb har vi sat yderligere ressourcer ind på bl.a. at gøre vores hjemmeside så brugervenlig som muligt. Dette håber vi vil udmønte sig positivt i årets kundetilfredshedsundersøgelse, der bliver iværksat i november Kundeservice og rådgivning Vores konsulenter har besøgt omkring 500 kunder i løbet af året. Konsulenterne giver værdifuld rådgivning og sparring indenfor KS-området, således at kunderne får det optimale ud af vores produkter. Konsulenterne besøger også kunder, hvor produktsalg har det primære fokus. Det er af vores opfattelse, at vores produktsortiment bliver godt modtaget og at vores service og priser er yderst konkurrencedygtige. Antallet af aktive kunder er stadig faldende, således fakturerer vi omkring kunder om måneden. Det samlede antal ekspeditioner i 2010/2011 var , hvilket er et væsentligt fald i forhold til året før og en konsekvens af det mindre kundegrundlag. Bestilling via internettet er på samme niveau som sidste år. På nuværende tidspunkt kommer ca. 25 procent af bestillingerne fra internettet. Vores kundeservice modtager som de foregående år ca telefonopkald om ugen. Vi overvåger nøje kundernes kaldsmønster og bemander telefonerne således, at vores servicemål kan opfyldes bedst muligt. Eksport En af de væsentligste opgaver indenfor eksport er, at lave aftaler med udenlandske KS-stationer. Disse aftaler indebærer, at de udenlandske KS-stationer lejer ornerne af os og sælger sæd fra disse orner til deres kunder i virksomhedens nærområde. Indtil nu har vi aftaler med 4 tyske KS-selskaber, 1 i Schweiz og 1 i Holland. Samtidig er der et stadig større salg af sæd fra Danmark til primært Tyskland. Der er etableret et velfungerende distributionssystem, således at den tyske svineproducent kan få sæd leveret mandag morgen, som er opsamlet om søndagen. Forretningsudvikling Vi har etableret et nyt forretningsområde Salg af veterinærmedicin via vores datterselskab Hatting-Vet ApS. Vi er kommet godt fra start og forventer, at forretningsområdet på sigt får stor betydning for virksomheden, så vi kan servicere vores kunder endnu bedre. A/S Hatting-KS arbejder til stadighed på at udvikle virksomheden, så den tilgodeser kundernes behov. Vi har i det forløbne år bl.a. udviklet specielle produkter til produktion af slagtesvin. Vores kunder er meget tilfredse med både vores produkter og service På nuværende tidspunkt kommer ca. 25% af bestillingerne via internettet side 9

10 HR Økonomi-IT og personalechef Anne Birgitte Jørgensen Oplæg på personaleseminaret ved Ulrik Wilbek 30 procent af medarbejderne har været ansat i mere end 10 år og gennemsnitsancienniteten er mere end 7 år HR Medarbejdere Den 30. september 2011 bestod medarbejderstaben af 173 timelønnede og 109 funktionærer eller funktionærlignende ansatte. I alt 282 medarbejdere, der omregnet svarer til 181 fuldtidsansatte, idet mange medarbejdere er ansat på deltid. Personaleseminar Som et led i A/S Hatting-KS strategi om at fastholde en høj medarbejdertilfredshed, bliver der hver andet år afholdt et personaleseminar for alle medarbejdere. Temaet for dette års personaleseminar var Opbygning af et vinderteam med Ulrik Wilbek som foredragsholder. Desuden blev erfaringer og det videre arbejde i de medstyrende grupper diskuteret. Vi har sat det mål, at 94 procent af besvarelserne skulle svare positivt til spørgsmålet Jeg er tilfreds med at arbejde i A/S Hatting-KS. Vi fik en positiv besvarelse på 98 procent som er 4 procent højere end sidste år. Det er vi meget glade for og det bestyrker os i troen på, at medstyrende grupper og uddelegering af ansvar er vejen til tilfredse medarbejdere og en effektiv arbejdsplads. Med en gennemsnitsanciennitet på 7 år og en fraværsprocent på 2,3 tyder det også på, at A/S Hatting- KS er en værdsat arbejdsplads. Vi fik en positiv besvarelse af tilfredshedsundersøgelsen på 98 procent, som er 4 procent højere end sidste år Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen Vi har igen i år gennemført en tilfredshedsundersøgelse hos vores medarbejdere, for at få en tilkendegivelse af, hvordan de oplever deres virksomhed. side 10

11 HAT TING VET Hatting-Vet ApS Medicin til produktionsdyr Veterinærmedicin til produktionsdyr A/S Hatting-KS har nu gennem 1 år solgt veterinærmedicin direkte til husdyrbrugere og dyrlæger via vores datterselskab Hatting-Vet ApS. Hatting-Vet er landmandsejet og er derfor fuldstændig uafhængig af andre interesser på veterinærmarkedet. Hatting-Vet har hovedsæde i Skjern med et professionelt mandskab og topmoderne faciliteter. Vi har en farmaceut bemandet telefon så kunder og dyrlæger kan få svar på spørgsmål, når behovet opstår. Der sælges et komplet sortiment af medicin til produktionsdyr. Med sikker opbevaring og distribution i ubrudt kølekæde med de velkendte biler fra A/S Hatting-KS kan vi tilbyde. At produkter, som kræver en bestemt temperatur, opbevares og distribueres ud under de påkrævede temperaturforhold - eksempelvis kølevarer. At kunden modtager en SMS med det forventede leveringstidspunkt. Det er naturligvis muligt, at få veterinærprodukterne leveret sammen med de øvrige leverancer fra A/S Hatting-KS. Desuden har vi valgt - som de eneste, at have en åben prisliste og åbne restordrer. Hatting-Vet ApS har på nuværende tidspunkt omkring 600 varenumre i sortimentet. I perioden 2010/2011 blev der solgt veterinærmedicin for et tocifret millionbeløb til vores kunder. Det har været et flot år, hvor Hatting-Vet er vokset som forventet, og kunderne har taget vel imod os. Kunderne er i høj grad svineproducenter, men vi har også leveret medicin til andre dyrearter, herunder kvæg, heste, mink, får og sågar bisonokser. Vi har stor fokus på at udvide kundeunderlaget, så vi til stadighed kan tilbyde vores kunder en fordelagtig pris og service. Bonusordning på veterinærmedicin Udover den mængderabat, der er ved storkøb er det også muligt at optjene en stigende rabat gennem Hatting-Vet s bonussystem. Forretningschef for veterinærmedicin Jane Digmann I perioden 2010/2011 blev der solgt veterinærmedicin for et tocifret millionbeløb til vores kunder side 11

12 Tlf Fax Ordretelefonsvarer HORSENS afdeling Oensvej 48, Hatting 8700 Horsens RINGSTED afdeling Køgevej Ringsted VIBORG afdeling Kokholmvej Tjele SKJERN afdeling Barslundvej Tarm HAT TING VET Medicin til produktionsdyr

2009-2010 til den bedste gris

2009-2010 til den bedste gris ÅRSRAPPORT 2009-2010 til den bedste gris Indhold Bestyrelsesoversigt 2 A/S Hatting-KS bestyrelse Danish Crown Ledelsesberetning Nøgletal 3 Strategi 4 Kvalitet DanAvl-sædsalget 4 5 Gdr. Peter Fallesen Ravn

Læs mere

VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION. A/S Hatting-KS

VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION. A/S Hatting-KS VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION A/S Hatting-KS A/S Hatting-KS virksomhedspræsentation Præsentationens hovedelementer Introduktion til A/S Hatting-KS Markedet Produkter og kunder Indkøb og leverandører Produktionsfaciliteter

Læs mere

Å rsrappo 20 r 0 T 8-2009

Å rsrappo 20 r 0 T 8-2009 Å r s R A P 2 P 0 O 0 8- RT 20 09 2 Historisk resumé 1963 Den første Hatting station så dagens lys. Al forsøgsaktivitet vedr. kunstig sædoverføring på svin flyttes til Forsøgsornestation Hatting. Der blev

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

2007-2008 DANSKE SLAGTERIERS KS-SELSKAB

2007-2008 DANSKE SLAGTERIERS KS-SELSKAB ÅrsRAPPORT 2007-2008 DANSKE SLAGTERIERS KS-SELSKAB 2 Historisk resumé 1963 Den første Hatting station så dagens lys. Al forsøgsaktivitet vedr. kunstig sædoverføring på svin flyttes til Forsøgsornestation

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2002-2003 DANSKE SLAGTERIERS KS-SELSKAB

ÅRSBERETNING 2002-2003 DANSKE SLAGTERIERS KS-SELSKAB ÅRSBERETNING 2002-2003 DANSKE SLAGTERIERS KS-SELSKAB BERETNING 2002/2003 Beretning Det forløbne år har været et godt år for Hatting-KS. Omsætningen er steget med knap 10 procent. Især har vi haft vækst

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL Med støtte fra: DIFFERENTIERET AVL AF GRISE VIA DANAVL Vejledning i brug af DanAvls udbud af KS til økologiske besætninger DIFFERENTIERET AVL AF GRISE

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S Copenhagen Business School Afgangsprojekt på HD, Regnskab og Økonomistyring Maj 2012 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S - Overdragelse fra Senior til Junior - BILAG Opgaveskrivere

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

ISOLERING-PRISER.DK ApS

ISOLERING-PRISER.DK ApS ISOLERING-PRISER.DK ApS Årsrapport 6. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/08/2012 Martin Bjerg Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 25. januar 2010 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2003

Delårsrapport 3. kvartal 2003 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2003 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

e-boks årsrapport 2007

e-boks årsrapport 2007 Årsrapport 2007 e-boks årsrapport 2007 2007 blev et godt år for e-boks. Vi er blevet større og stærkere med god vækst på de væsentlige forretningsområder. Mere end halvanden million brugere og næsten 400

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS CVR.nr. 33 25 73 41 Adresse Herredsvej 9B, 4944 Fejø -2- Indholdsfortegnelse: 1. Tegning af nye anparter:... 3 2. Udsteder:... 3 3. Økonomi:... 4 4. Rettigheder

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GAUGUIN TRADING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GAUGUIN TRADING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GAUGUIN TRADING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2014 Troels Olivero Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12

Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 27.03.2012 Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12 side 1 af 11 Bestyrelsen i Flügger har behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret. Det seneste

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere