ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010-2011"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT HAT TING VET Medicin til produktionsdyr

2 Indhold Bestyrelsesoversigt Ledelsesberetning Strategi Kvalitet DanAvl-sædsalget Regnskabsberetning Resultatopgørelse og balance A/S Hatting-KS bestyrelse A/S Hatting-KS øverste myndighed er bestyrelsen, der består af 3 repræsentanter fra Danish Crown, 1 fra Tican, 2 eksterne samt 3 medarbejderrepræsentanter. Bestyrelse har i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder samt 1 strategiseminar. Danish Crown Forretningsområder KS (sæd) 7 Gdr. Peter Fallesen Ravn (bestyrelsesformand) Produkter 8 Tican Danish Crown Danish Crown Ekstern Lager og distribution 8 Salg og marketing 9 HR 10 Gdr. Jan Houe (næstformand) Gdr. Arne Bech Poulsen Finansdirektør Jan Nordstrøm Direktør Jes Jensen Hatting-Vet ApS 11 Ekstern Medarbejderrepræsentanter Direktør Hans Henrik Koefoed Lab. medarbejder Johnny Højbert Lab. medarbejder Kristian G. Mikkelsen Staldmedarbejder Michael S. Christensen Udgivet: November 2011 Grafisk produktion: eilenberger.dk Tryk: Vest Tryk side 2

3 Ledelsesberetning Bestyrelsesformand Peter Fallesen Ravn Ledelsesberetning Svineproducenterne har været igennem endnu et meget udfordrende år. A/S Hatting-KS har i denne periode oplevet vækst i det generelle salg, hvilket må være et tegn på, at kunderne opfatter A/S Hatting-KS som en troværdig samhandelspartner. Vi har således formået at øge vores omsætning med bl.a. salg af veterinærmedicin fra vores nye datterselskab Hatting-Vet ApS. På nuværende tidspunkt har Hatting-Vet omkring 600 varenumre i sortimentet og har i perioden 2010/2011 solgt veterinærmedicin for et tocifret millionbeløb til vores kunder. Ligeledes er det lykkedes os at øge salget af produkter til kunderne. Soantallet i Danmark er vigende og da A/S Hatting-KS nogenlunde har fastholdt sin markedsandel, er det ensbetydende med en reducering i sædsalget med ca. 3 procent eller doser sæd i forhold til sidste år. I begyndelsen af året importerede vi sæd fra udenlandske Pietrainorner, og i foråret indkøbte vi et lille antal Pietrainorner, for at kunne modsvare efterspørgslen. Sæden fra disse orner bliver brugt til produktion af smågrise til Tyskland og vi følger nøje efterspørgslen. DanAvl har ikke Peitrain-orner indenfor avlsprogrammet, men A/S Hatting-KS samarbejde med DanAvl er forsat kernen i A/S Hatting-KS sædproduktion. Fremadrettet anser vi DanAvl som den suveræne leverandør af genetik til det europæiske marked. I april måned oplevede vi den værste PRRS-smitte i mange år. I den efterfølgende periode på lidt over 2 måneder var vi derfor nødsaget til at levere sæd med reduceret sædindhold. Det har dog næppe påvirket kundernes produktionsresultater. PRRS-forløbet har bl.a. ført til, at vi har sikret os endnu bedre mod indslæbning af smitte til dyrene. Den store udfordring for A/S Hatting-KS de næste år afhænger i væsentligt grad af, om svineproduktionen falder som følge af de lovmæssige ombygninger af staldanlæggene senest pr A/S Hatting-KS er bevidst om, at produktionen muligvis kan falde og har derfor allerede nu forberedt virksomheden. Vores forventninger til det kommende år er, at sædsalget muligvis reduceres, men at vi har yderligere vækst i de øvrige forretningsområder. A/S Hatting-KS nøgletal Årets resultat 8,9 mio. kr. Omsætning sæd 145 mio. kr. Omsætning produkter 82 mio. kr. Sygdomsprocent 2,3 side 3

4 Ledelsesberetning Strategitræ Økonomi Indtjening Omsætningsvækst KS-markedsandel i Danmark Omkostninger Kunder Høj kundetilfredshed Sædsalg Vækst i salg af veterinærmedicin Vækst Omkostninger i produkter og andre ydelser Drift Salgsaktiviteter Innovation Høj kvalitet Procesoptimering Medarbejdere Høj medarbejdertilfredshed Kompetenceudvikling Aktiv kommunikation Strategi vækst gennem markedsudvikling A/S Hatting-KS benytter strategiværktøjet Balanced Scorecard til at sikre fokus på de områder, som er meget vigtige for selskabet (se ovenstående strategitræ). Indenfor hvert fokusområde (indtjening, sædsalg m.m.) er der fastsat resultatmål, som er godkendt af bestyrel- sen. Herudover er der fastsat en række underliggende indsatser, der støtter op om resultatmålet. Overordnet set har vi opnået et resultat for alle vores resultatmål, der i gennemsnit ligger 6 procent over det mål, vi havde sat os. Det er meget tilfredsstillende. Adm. direktør Per Nyby Pedersen Kvalitetsstyringen ligger i de enkelte forretningsområder. Det overordnede ansvar ligger hos direktøren Kvalitet Ansvaret for kvalitetsstyringen ligger i de enkelte forretningsområder, dog ligger det overordnede ansvar hos direktøren. Alle kvalitetsprocesser er beskrevet i en drifts- og kvalitetshåndbog. A/S Hatting-KS er meget bevidst om at leve op til både egne og eksterne kvalitetskrav for både produkter og service. Derfor afholdes der løbende både interne og eksterne audits. Desuden er kvalitet et selvstændigt fokusområde i vores strategi. A/S Hatting-KS krav til sædkvaliteten er fastsat i samarbejde med Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer og er beskrevet i Regler for avl, drift og smittebeskyttelse på KS-stationer, hvor også PRRSprogrammet er beskrevet. De overordnede kvalitetskrav for sædproduktionen er fastsat af veterinærlovgivningen, hvilket betyder, at KS-stationerne er underlagt en omfattende veterinærkontrol. Desuden foretager Videncenter for Svineproduktion jævnligt uanmeldt kontrol af sæddosernes kvalitet. Ingen af disse kontrolbesøg har givet anledning til væsentlige bemærkninger. Vi har dog haft enkelte kundereklamationer og har udbetalt kulanceerstatninger på et mindre beløb. Hatting-Vet ApS er underlagt andre kvalitetsregler og -styring fra Lægemiddelstyrelsen og derfor er kvalitetsarbejdet beskrevet i en selvstændig drift- og kvalitetshåndbog for veterinærmedicin og kontrolleres løbende af Lægemiddelstyrelsen. side 4

5 A/S Hatting-KS andel af løbninger i Danmark er ca. 73 procent DanAvl-sædsalget fra KS-stationerne Sædsalg og KS-procent A/S Hatting-KS har i 2010/2011 solgt doser sæd, hvilket er et fald på doser sæd i forhold til sidste år. KS-procenten i Danmark er i dag meget tæt på 100 procent. Desuden antages det, at Intern KS-procenten er på maksimalt 8 procent, mens der er en meget lille rest af besætninger, som stadig anvender naturlig bedækning. Fordeling af sædsalget De tidligere års tendens med at Duroc står for en stadig større del af sædsalget er stabiliseret i dette år. Således står Duroc nu for 86,2 procent af det samlede sædsalg. I forhold til sidste år er salget af Durocsæd faldet en anelse med 0,3 procent. Salget af Pietrainsæd fra egne orner og importerede sæddoser udgør til gengæld 0,5 procent. Salget af krydsningssæd er faldet med 0,3 procent til 0,2 procent. Salget af Yorkshiresæd er steget en anelse i forhold til sidste år med 0,2 procent til 7,2 procent. DanAvl-sædsalget fra KS-stationerne Sædsalg pr. race 2010/2011 A/S Hatting-KS 0,2% 7,2% 0,5% 5,8% A/S Hatting-KS 2009/2010 Sædsalg antal doser /2011 Sædsalg antal doser /2011 Procentandel 80% Andre KS-stationer % 86,2% I alt % Duroc Landrace Yorkshire Krydsning Pietrain side 5

6 Regnskab Resultatopgørelse pr. 1. oktober september /2011 t. kr. Resultatopgørelse og balance Årets samlede omsætning er på 286 t. kr. I et stagnerende marked er omsætningen øget ved opstart af salg af veterinærmedicin. Med en udlodning fra Slagteriernes Gruppeliv på t. kr. og en stram omkostningsstyring også på løn og gager er det lykkedes at præstere et tilfredsstillende resultat. Årets resultat efter skat på t. kr. i det danske årsregnskab er foreslået overført som udbytte. Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Udbytte Balance pr. 30. september 2011 Balance pr. 30. september /2011 t. kr. Aktiver Goodwill Varemærke 1 Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg og driftsmidler Materielle anlægsaktiver Udskudt skat 362 Finanserielle anlægsaktiver 362 Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos associeret virksomhed 174 Andre tilgodehavender 378 Periodeafgrænsningsposter 928 Tilgodehavender /2011 t. kr. Passiver Aktiekapital Overkurs Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital i alt Prioritetsgæld Medarbejderobligationer 397 Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af prioritetsgæld Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Værdipapirer 150 Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver side 6

7 Forretningsområder KS-forretningen (sæd) A/S Hatting-KS råder over stipladser til KS-orner på vores 10 KS-stationer fordelt i hele landet, samt ca stipladser til isolationsorner på 8 forskellige lokationer. Landrace- og Yorkshireorner Hver 14. dag bliver der udtaget ca. 45 nye højindeks orner fra individafprøvning i avlsbesætninger og fra Bøgildgård. Disse orner gennemgår et isolationsforløb før de kommer på en KS-station. I er der således indsat knap 500 nye Landrace- og 500 nye Yorkshireorner. Ornerne bliver udvalgt efter deres aktuelle hundyrindeks, samtidig sikres det, at der er begrænsninger på hvor mange orner, der kan udvælges af hver far og mor. Dette sikrer den optimale spredning i udvælgelse af genetikken. Produktionssæd Der er i år indsat over Duroc-orner. Ornerne er udvalgt efter handyrindeks og alle orner er ligesom Landrace og Yorkshire individafprøvet. Herudover er der indsat 5 Yorkshire/Duroc-krydsningsorner. Vi har i årets løb udviklet 2 nye varianter af sæd fra Duroc-racen: DurocPlus som er udvalgt efter et plus på subindeks på kødprocent som er højere end 0,6 procent, hvilket betyder et plus på kødprocenten på afkommet med mindst 0,3 procent. TopDuroc som er udvalgt efter højt indeks. Indekset på TopDuroc er afhængig af omsætningen af produktet. P.t. ligger indekset på ca. 125 point, det er ca. 15 point over Duroc-produktionssæd. Pietrain Vi har igennem flere år tilbudt importeret Pietrainsæd fra Tyskland. En stigende efterspørgsel på produktet har gjort, at vi har importeret 30 Pietrain-orner som producerer den mængde, der p.t. er afsætning for. Ornerne er individafprøvet efter tyske standarder. Salget af Pietrain udgør ca. 1 procent af det samlede salg af produktionssæd fra A/S Hatting-KS. PRRS-smitteforløbet I april måned 2011 oplevede vi den værste PRRS- smitte i mange år. Når ornerne ankommer fra en avlsbesætning ved vi ikke, om de har smitte med. Der kan gå op til 14 dage fra et dyr er smittet, til smitten kan måles i en blodprøve. Derfor testes alle orner i et isolationshold ved indsættelse og igen, når der er gået mindst 14 dage. Hvis begge sæt blodprøver er PRRS-negative kan ornerne overflyttes til en KS-station. Det er en meget sikker metode til at sikre de PRRS-frie stationer mod risiko for smitte. Der er dog en lille risiko for, at ornerne smittes med vinden, mens de er i isolationsstalden eller under transport. Det var netop hvad der skete i denne situation. Som en konsekvens heraf blev sædsalget stoppet fra alle KS-stationer, som have fået orner, der kunne kædes sammen med de pågældende isolationsstalde og avlsbesætning, indtil problemet var afklaret. Vi nåede heldigvis ikke at sælge sæd fra de smittede KSstationer, før vi lukkede dem. I den efterfølgende periode på lidt over 2 måneder var vi derfor nødsaget til at levere sæd med reduceret sædindhold. PRRS-forløbet har således ført til, at vi har indført flere restriktioner på isolationsstalde med flere staldafsnit. Forretningschef for KS Jørgen Rosenkrands Vi har i årets løb udviklet 2 nye varianter af sæd fra Duroc-racen DurocPlus og TopDuroc side 7

8 Forretningsområder Salg af produkter og serviceydelser Forretningschef for produkter Grethe Fabricius A/S Hatting-KS har en stor bredde i produktsortimentet med ca varenumre Salg af produkter og serviceydelser har haft øget fokus hos A/S Hatting-KS i det forløbne år. Derfor har det været muligt at fastholde salget af produkter og serviceydelser på samme niveau som året før. Dette er isoleret set ikke tilfredsstillende, men på grund af den økonomiske situation vores kunder befinder sig i, vurderes det som et tilfredsstillende resultat. Det er lykkedes at justere indkøbsprocedurerne, således at det har været muligt at indkøbe endnu flere produkter til gode priser uden at gå på kompromis med kvaliteten. Dette har givet en øget bruttoavance på ca. 3%, hvilket afspejles direkte på EBIT. A/S Hatting-KS har på nuværende tidspunkt ca varenumre i produktsortimentet. Vi har valgt at have et bredt varesortiment, men naturligvis bidrager ikke alle produkter med en lige stor andel af den samlede omsætning. Det er dog vigtigt for os at kunne servicere vores kunder, ved at tilbyde så mange produkter som muligt. Desuden er bredden i varesortimentet en væsentlig faktor for at nå vores omsætningsmål. Kundernes økonomisk vanskelige situation mærkes primært på vores store og dyre produkter f.eks. Life Saver og ornevognen, som kunderne anvender i produktionen. Der er stor fokus på at udvikle produktforretningen. Som noget nyt vil vi igangsætte en dialog med kvægproducenter for at sælge produkter til kvægmarkedet. Dels med nogle af vores nuværende produkter, men også produkter der er direkte rettet mod kvægproducenter. I den forbindelse har vi udvidet vores indkøbsafdeling med en indkøber, der har fokus på og viden om kvægmarkedet. Salg af slid- og plovdele som vi tog ind i produktsortimentet sidste år, har været en succes. Vi arbejder kontinuerligt på at finde nye produktgrupper og serviceydelser, der er interessante og til gavn for vores kunder. Bonusordning på produkter Udover den mængderabat der er ved storkøb og pallevarer, er det også muligt at optjene en stigende rabat gennem A/S Hatting-KS bonusordning. Bonusordningen gælder for alle produkter dog ikke drægtighedsscannere og enkelte andre store produkter. I år har vi udbetalt kr. i bonus til 596 kunder, bonus svinger fra 12 kr. til kr. optjent på et år. Forretningschef for distribution og lager Søren Jørgensen Som et led i en fortsat optimering af lageret, har vi indført lokationsstyring Distribution og lager Sædproduktionen fra alle A/S Hatting-KS afdelinger transporteres i specialindrettede biler ud til fire af vores afdelinger, som også fungerer som distributionscentre. Herfra distribueres sæden direkte til kunden. Produkterne distribueres ligeledes ud til de fire distributionscentre efter pakning på hovedlageret, der er placeret i Horsens. Sideløbende optimerer vi distributionen ved at medtage vacciner/medicin m.m. fra bl.a. vores datterselskab Hatting-Vet. Vores biler er specialindrettet til at kunne transportere sæd ved 18 grader og vacciner ved 2-8 grader i ubrudt kølekæde. Bilparken vedligeholdes og fornyes løbende så omkostningerne optimeres bedst muligt. Vinterhalvåret var en stor udfordring p.g.a. den langvarige frost- og sneperiode. Vi slap dog igennem med hjælp og velvvilje fra vores kunder. Lager Med et øget produktsortiment og samtidig ønske om øget effektivitet i forbindelse med håndtering af pro- dukter, har vi igennem det sidste år indført lokationsstyring på vores hovedlager i Horsens. Projektet er nu ved at være gennemført og vi kan begynde at se effekten i form af blandt andet mere sikker håndtering af produkterne. side 8

9 Salg og marketing Salg- og marketingschef Per Granly Hansen Salg og marketing Antallet af besætninger er stadig faldende på grund af konjukturudviklingen. Ultimo 2011 var der i A/S Hatting- KS ca aktive kunder. Vi har i indeværende år ikke mistet et væsentligt antal kunder til Intern-KS eller til andre KS-selskaber. Der er en del af de mindre besætninger, som i årets løb har nedlagt deres produktion og besætning. Generelt er vores kunder meget tilfredse med både vores produkter og service. I årets løb har vi sat yderligere ressourcer ind på bl.a. at gøre vores hjemmeside så brugervenlig som muligt. Dette håber vi vil udmønte sig positivt i årets kundetilfredshedsundersøgelse, der bliver iværksat i november Kundeservice og rådgivning Vores konsulenter har besøgt omkring 500 kunder i løbet af året. Konsulenterne giver værdifuld rådgivning og sparring indenfor KS-området, således at kunderne får det optimale ud af vores produkter. Konsulenterne besøger også kunder, hvor produktsalg har det primære fokus. Det er af vores opfattelse, at vores produktsortiment bliver godt modtaget og at vores service og priser er yderst konkurrencedygtige. Antallet af aktive kunder er stadig faldende, således fakturerer vi omkring kunder om måneden. Det samlede antal ekspeditioner i 2010/2011 var , hvilket er et væsentligt fald i forhold til året før og en konsekvens af det mindre kundegrundlag. Bestilling via internettet er på samme niveau som sidste år. På nuværende tidspunkt kommer ca. 25 procent af bestillingerne fra internettet. Vores kundeservice modtager som de foregående år ca telefonopkald om ugen. Vi overvåger nøje kundernes kaldsmønster og bemander telefonerne således, at vores servicemål kan opfyldes bedst muligt. Eksport En af de væsentligste opgaver indenfor eksport er, at lave aftaler med udenlandske KS-stationer. Disse aftaler indebærer, at de udenlandske KS-stationer lejer ornerne af os og sælger sæd fra disse orner til deres kunder i virksomhedens nærområde. Indtil nu har vi aftaler med 4 tyske KS-selskaber, 1 i Schweiz og 1 i Holland. Samtidig er der et stadig større salg af sæd fra Danmark til primært Tyskland. Der er etableret et velfungerende distributionssystem, således at den tyske svineproducent kan få sæd leveret mandag morgen, som er opsamlet om søndagen. Forretningsudvikling Vi har etableret et nyt forretningsområde Salg af veterinærmedicin via vores datterselskab Hatting-Vet ApS. Vi er kommet godt fra start og forventer, at forretningsområdet på sigt får stor betydning for virksomheden, så vi kan servicere vores kunder endnu bedre. A/S Hatting-KS arbejder til stadighed på at udvikle virksomheden, så den tilgodeser kundernes behov. Vi har i det forløbne år bl.a. udviklet specielle produkter til produktion af slagtesvin. Vores kunder er meget tilfredse med både vores produkter og service På nuværende tidspunkt kommer ca. 25% af bestillingerne via internettet side 9

10 HR Økonomi-IT og personalechef Anne Birgitte Jørgensen Oplæg på personaleseminaret ved Ulrik Wilbek 30 procent af medarbejderne har været ansat i mere end 10 år og gennemsnitsancienniteten er mere end 7 år HR Medarbejdere Den 30. september 2011 bestod medarbejderstaben af 173 timelønnede og 109 funktionærer eller funktionærlignende ansatte. I alt 282 medarbejdere, der omregnet svarer til 181 fuldtidsansatte, idet mange medarbejdere er ansat på deltid. Personaleseminar Som et led i A/S Hatting-KS strategi om at fastholde en høj medarbejdertilfredshed, bliver der hver andet år afholdt et personaleseminar for alle medarbejdere. Temaet for dette års personaleseminar var Opbygning af et vinderteam med Ulrik Wilbek som foredragsholder. Desuden blev erfaringer og det videre arbejde i de medstyrende grupper diskuteret. Vi har sat det mål, at 94 procent af besvarelserne skulle svare positivt til spørgsmålet Jeg er tilfreds med at arbejde i A/S Hatting-KS. Vi fik en positiv besvarelse på 98 procent som er 4 procent højere end sidste år. Det er vi meget glade for og det bestyrker os i troen på, at medstyrende grupper og uddelegering af ansvar er vejen til tilfredse medarbejdere og en effektiv arbejdsplads. Med en gennemsnitsanciennitet på 7 år og en fraværsprocent på 2,3 tyder det også på, at A/S Hatting- KS er en værdsat arbejdsplads. Vi fik en positiv besvarelse af tilfredshedsundersøgelsen på 98 procent, som er 4 procent højere end sidste år Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen Vi har igen i år gennemført en tilfredshedsundersøgelse hos vores medarbejdere, for at få en tilkendegivelse af, hvordan de oplever deres virksomhed. side 10

11 HAT TING VET Hatting-Vet ApS Medicin til produktionsdyr Veterinærmedicin til produktionsdyr A/S Hatting-KS har nu gennem 1 år solgt veterinærmedicin direkte til husdyrbrugere og dyrlæger via vores datterselskab Hatting-Vet ApS. Hatting-Vet er landmandsejet og er derfor fuldstændig uafhængig af andre interesser på veterinærmarkedet. Hatting-Vet har hovedsæde i Skjern med et professionelt mandskab og topmoderne faciliteter. Vi har en farmaceut bemandet telefon så kunder og dyrlæger kan få svar på spørgsmål, når behovet opstår. Der sælges et komplet sortiment af medicin til produktionsdyr. Med sikker opbevaring og distribution i ubrudt kølekæde med de velkendte biler fra A/S Hatting-KS kan vi tilbyde. At produkter, som kræver en bestemt temperatur, opbevares og distribueres ud under de påkrævede temperaturforhold - eksempelvis kølevarer. At kunden modtager en SMS med det forventede leveringstidspunkt. Det er naturligvis muligt, at få veterinærprodukterne leveret sammen med de øvrige leverancer fra A/S Hatting-KS. Desuden har vi valgt - som de eneste, at have en åben prisliste og åbne restordrer. Hatting-Vet ApS har på nuværende tidspunkt omkring 600 varenumre i sortimentet. I perioden 2010/2011 blev der solgt veterinærmedicin for et tocifret millionbeløb til vores kunder. Det har været et flot år, hvor Hatting-Vet er vokset som forventet, og kunderne har taget vel imod os. Kunderne er i høj grad svineproducenter, men vi har også leveret medicin til andre dyrearter, herunder kvæg, heste, mink, får og sågar bisonokser. Vi har stor fokus på at udvide kundeunderlaget, så vi til stadighed kan tilbyde vores kunder en fordelagtig pris og service. Bonusordning på veterinærmedicin Udover den mængderabat, der er ved storkøb er det også muligt at optjene en stigende rabat gennem Hatting-Vet s bonussystem. Forretningschef for veterinærmedicin Jane Digmann I perioden 2010/2011 blev der solgt veterinærmedicin for et tocifret millionbeløb til vores kunder side 11

12 Tlf Fax Ordretelefonsvarer HORSENS afdeling Oensvej 48, Hatting 8700 Horsens RINGSTED afdeling Køgevej Ringsted VIBORG afdeling Kokholmvej Tjele SKJERN afdeling Barslundvej Tarm HAT TING VET Medicin til produktionsdyr

2009-2010 til den bedste gris

2009-2010 til den bedste gris ÅRSRAPPORT 2009-2010 til den bedste gris Indhold Bestyrelsesoversigt 2 A/S Hatting-KS bestyrelse Danish Crown Ledelsesberetning Nøgletal 3 Strategi 4 Kvalitet DanAvl-sædsalget 4 5 Gdr. Peter Fallesen Ravn

Læs mere

VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION. A/S Hatting-KS

VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION. A/S Hatting-KS VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION A/S Hatting-KS A/S Hatting-KS virksomhedspræsentation Præsentationens hovedelementer Introduktion til A/S Hatting-KS Markedet Produkter og kunder Indkøb og leverandører Produktionsfaciliteter

Læs mere

Å rsrappo 20 r 0 T 8-2009

Å rsrappo 20 r 0 T 8-2009 Å r s R A P 2 P 0 O 0 8- RT 20 09 2 Historisk resumé 1963 Den første Hatting station så dagens lys. Al forsøgsaktivitet vedr. kunstig sædoverføring på svin flyttes til Forsøgsornestation Hatting. Der blev

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

2007-2008 DANSKE SLAGTERIERS KS-SELSKAB

2007-2008 DANSKE SLAGTERIERS KS-SELSKAB ÅrsRAPPORT 2007-2008 DANSKE SLAGTERIERS KS-SELSKAB 2 Historisk resumé 1963 Den første Hatting station så dagens lys. Al forsøgsaktivitet vedr. kunstig sædoverføring på svin flyttes til Forsøgsornestation

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2002-2003 DANSKE SLAGTERIERS KS-SELSKAB

ÅRSBERETNING 2002-2003 DANSKE SLAGTERIERS KS-SELSKAB ÅRSBERETNING 2002-2003 DANSKE SLAGTERIERS KS-SELSKAB BERETNING 2002/2003 Beretning Det forløbne år har været et godt år for Hatting-KS. Omsætningen er steget med knap 10 procent. Især har vi haft vækst

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

HOMELANDSERVICE S.M.B.A.

HOMELANDSERVICE S.M.B.A. HOMELANDSERVICE S.M.B.A. Årsrapport 28. juli 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2012 Vesna Milenkovic Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL Med støtte fra: DIFFERENTIERET AVL AF GRISE VIA DANAVL Vejledning i brug af DanAvls udbud af KS til økologiske besætninger DIFFERENTIERET AVL AF GRISE

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S Copenhagen Business School Afgangsprojekt på HD, Regnskab og Økonomistyring Maj 2012 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S - Overdragelse fra Senior til Junior - BILAG Opgaveskrivere

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Selskab, årsrapport ekstern (C6)

Selskab, årsrapport ekstern (C6) Selskab, årsrapport ekstern (C6) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den eksterne årsrapport for et selskab. Rapporten specificerer bruttoresultatet. Der er noter til alle

Læs mere

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den KL AUTOMATIK ApS Årsrapport 5. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/11/2012 Jesper Karlsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LA ENTREPRENØR SERVICE ApS

LA ENTREPRENØR SERVICE ApS LA ENTREPRENØR SERVICE ApS Lyngholmpark 95 3520 Farum Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2016 Sarah Skyum

Læs mere

PRÆSENTATION AF HATTING A/S

PRÆSENTATION AF HATTING A/S PRÆSENTATION AF HATTING A/S DANISH AGRO KONCERN - EJERSKABS STRUKTUR 5 10 % 70 80 % 15 20 % 12.000 members 3.600 members Agribusiness Denmark Agribusiness International Agribusiness Support Special Feed

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

ISOLERING-PRISER.DK ApS

ISOLERING-PRISER.DK ApS ISOLERING-PRISER.DK ApS Årsrapport 6. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/08/2012 Martin Bjerg Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 25. januar 2010 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. Stærehusvej 100, 5270 Odense N CVR-nr. 12 49 96 12 82. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

PA Byggeservice ApS. Soklen 14, Herlev. Årsrapport 24. april december 2015

PA Byggeservice ApS. Soklen 14, Herlev. Årsrapport 24. april december 2015 PA Byggeservice ApS Soklen 14, 3 4 2730 Herlev Årsrapport 24. april 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/06/2016 Anzelika Sumskaite

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

PRÆSENTATION AF HATTING A/S CEO PER NYBY PEDERSEN

PRÆSENTATION AF HATTING A/S CEO PER NYBY PEDERSEN PRÆSENTATION AF HATTING A/S CEO PER NYBY PEDERSEN DANISH AGRO KONCERN - EJERSKABS STRUKTUR 5 10 % 70 80 % 15 20 % 12.000 members 3.600 members Agribusiness Denmark Agribusiness International Agribusiness

Læs mere

AR SERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AR SERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AR SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05/2013 Keyhan Moazzeni Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT

KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/01/2014 Niels Erik Pedersen

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS

ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS Årsrapport 31. juli 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Andreas Lassen Dirigent Side 2 af

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BOGA 2000 ApS. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. juli juni 2015

BOGA 2000 ApS. Jægersborg Alle Charlottenlund. Årsrapport 1. juli juni 2015 BOGA 2000 ApS Jægersborg Alle 59 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/12/2015 Leif N. Rasmussen

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT

KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/02/2013 Jens A Kristensen

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SPRAYWRAP ApS Årsrapport 28. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Martin Lykke Jensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere