ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010-2011"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT HAT TING VET Medicin til produktionsdyr

2 Indhold Bestyrelsesoversigt Ledelsesberetning Strategi Kvalitet DanAvl-sædsalget Regnskabsberetning Resultatopgørelse og balance A/S Hatting-KS bestyrelse A/S Hatting-KS øverste myndighed er bestyrelsen, der består af 3 repræsentanter fra Danish Crown, 1 fra Tican, 2 eksterne samt 3 medarbejderrepræsentanter. Bestyrelse har i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder samt 1 strategiseminar. Danish Crown Forretningsområder KS (sæd) 7 Gdr. Peter Fallesen Ravn (bestyrelsesformand) Produkter 8 Tican Danish Crown Danish Crown Ekstern Lager og distribution 8 Salg og marketing 9 HR 10 Gdr. Jan Houe (næstformand) Gdr. Arne Bech Poulsen Finansdirektør Jan Nordstrøm Direktør Jes Jensen Hatting-Vet ApS 11 Ekstern Medarbejderrepræsentanter Direktør Hans Henrik Koefoed Lab. medarbejder Johnny Højbert Lab. medarbejder Kristian G. Mikkelsen Staldmedarbejder Michael S. Christensen Udgivet: November 2011 Grafisk produktion: eilenberger.dk Tryk: Vest Tryk side 2

3 Ledelsesberetning Bestyrelsesformand Peter Fallesen Ravn Ledelsesberetning Svineproducenterne har været igennem endnu et meget udfordrende år. A/S Hatting-KS har i denne periode oplevet vækst i det generelle salg, hvilket må være et tegn på, at kunderne opfatter A/S Hatting-KS som en troværdig samhandelspartner. Vi har således formået at øge vores omsætning med bl.a. salg af veterinærmedicin fra vores nye datterselskab Hatting-Vet ApS. På nuværende tidspunkt har Hatting-Vet omkring 600 varenumre i sortimentet og har i perioden 2010/2011 solgt veterinærmedicin for et tocifret millionbeløb til vores kunder. Ligeledes er det lykkedes os at øge salget af produkter til kunderne. Soantallet i Danmark er vigende og da A/S Hatting-KS nogenlunde har fastholdt sin markedsandel, er det ensbetydende med en reducering i sædsalget med ca. 3 procent eller doser sæd i forhold til sidste år. I begyndelsen af året importerede vi sæd fra udenlandske Pietrainorner, og i foråret indkøbte vi et lille antal Pietrainorner, for at kunne modsvare efterspørgslen. Sæden fra disse orner bliver brugt til produktion af smågrise til Tyskland og vi følger nøje efterspørgslen. DanAvl har ikke Peitrain-orner indenfor avlsprogrammet, men A/S Hatting-KS samarbejde med DanAvl er forsat kernen i A/S Hatting-KS sædproduktion. Fremadrettet anser vi DanAvl som den suveræne leverandør af genetik til det europæiske marked. I april måned oplevede vi den værste PRRS-smitte i mange år. I den efterfølgende periode på lidt over 2 måneder var vi derfor nødsaget til at levere sæd med reduceret sædindhold. Det har dog næppe påvirket kundernes produktionsresultater. PRRS-forløbet har bl.a. ført til, at vi har sikret os endnu bedre mod indslæbning af smitte til dyrene. Den store udfordring for A/S Hatting-KS de næste år afhænger i væsentligt grad af, om svineproduktionen falder som følge af de lovmæssige ombygninger af staldanlæggene senest pr A/S Hatting-KS er bevidst om, at produktionen muligvis kan falde og har derfor allerede nu forberedt virksomheden. Vores forventninger til det kommende år er, at sædsalget muligvis reduceres, men at vi har yderligere vækst i de øvrige forretningsområder. A/S Hatting-KS nøgletal Årets resultat 8,9 mio. kr. Omsætning sæd 145 mio. kr. Omsætning produkter 82 mio. kr. Sygdomsprocent 2,3 side 3

4 Ledelsesberetning Strategitræ Økonomi Indtjening Omsætningsvækst KS-markedsandel i Danmark Omkostninger Kunder Høj kundetilfredshed Sædsalg Vækst i salg af veterinærmedicin Vækst Omkostninger i produkter og andre ydelser Drift Salgsaktiviteter Innovation Høj kvalitet Procesoptimering Medarbejdere Høj medarbejdertilfredshed Kompetenceudvikling Aktiv kommunikation Strategi vækst gennem markedsudvikling A/S Hatting-KS benytter strategiværktøjet Balanced Scorecard til at sikre fokus på de områder, som er meget vigtige for selskabet (se ovenstående strategitræ). Indenfor hvert fokusområde (indtjening, sædsalg m.m.) er der fastsat resultatmål, som er godkendt af bestyrel- sen. Herudover er der fastsat en række underliggende indsatser, der støtter op om resultatmålet. Overordnet set har vi opnået et resultat for alle vores resultatmål, der i gennemsnit ligger 6 procent over det mål, vi havde sat os. Det er meget tilfredsstillende. Adm. direktør Per Nyby Pedersen Kvalitetsstyringen ligger i de enkelte forretningsområder. Det overordnede ansvar ligger hos direktøren Kvalitet Ansvaret for kvalitetsstyringen ligger i de enkelte forretningsområder, dog ligger det overordnede ansvar hos direktøren. Alle kvalitetsprocesser er beskrevet i en drifts- og kvalitetshåndbog. A/S Hatting-KS er meget bevidst om at leve op til både egne og eksterne kvalitetskrav for både produkter og service. Derfor afholdes der løbende både interne og eksterne audits. Desuden er kvalitet et selvstændigt fokusområde i vores strategi. A/S Hatting-KS krav til sædkvaliteten er fastsat i samarbejde med Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer og er beskrevet i Regler for avl, drift og smittebeskyttelse på KS-stationer, hvor også PRRSprogrammet er beskrevet. De overordnede kvalitetskrav for sædproduktionen er fastsat af veterinærlovgivningen, hvilket betyder, at KS-stationerne er underlagt en omfattende veterinærkontrol. Desuden foretager Videncenter for Svineproduktion jævnligt uanmeldt kontrol af sæddosernes kvalitet. Ingen af disse kontrolbesøg har givet anledning til væsentlige bemærkninger. Vi har dog haft enkelte kundereklamationer og har udbetalt kulanceerstatninger på et mindre beløb. Hatting-Vet ApS er underlagt andre kvalitetsregler og -styring fra Lægemiddelstyrelsen og derfor er kvalitetsarbejdet beskrevet i en selvstændig drift- og kvalitetshåndbog for veterinærmedicin og kontrolleres løbende af Lægemiddelstyrelsen. side 4

5 A/S Hatting-KS andel af løbninger i Danmark er ca. 73 procent DanAvl-sædsalget fra KS-stationerne Sædsalg og KS-procent A/S Hatting-KS har i 2010/2011 solgt doser sæd, hvilket er et fald på doser sæd i forhold til sidste år. KS-procenten i Danmark er i dag meget tæt på 100 procent. Desuden antages det, at Intern KS-procenten er på maksimalt 8 procent, mens der er en meget lille rest af besætninger, som stadig anvender naturlig bedækning. Fordeling af sædsalget De tidligere års tendens med at Duroc står for en stadig større del af sædsalget er stabiliseret i dette år. Således står Duroc nu for 86,2 procent af det samlede sædsalg. I forhold til sidste år er salget af Durocsæd faldet en anelse med 0,3 procent. Salget af Pietrainsæd fra egne orner og importerede sæddoser udgør til gengæld 0,5 procent. Salget af krydsningssæd er faldet med 0,3 procent til 0,2 procent. Salget af Yorkshiresæd er steget en anelse i forhold til sidste år med 0,2 procent til 7,2 procent. DanAvl-sædsalget fra KS-stationerne Sædsalg pr. race 2010/2011 A/S Hatting-KS 0,2% 7,2% 0,5% 5,8% A/S Hatting-KS 2009/2010 Sædsalg antal doser /2011 Sædsalg antal doser /2011 Procentandel 80% Andre KS-stationer % 86,2% I alt % Duroc Landrace Yorkshire Krydsning Pietrain side 5

6 Regnskab Resultatopgørelse pr. 1. oktober september /2011 t. kr. Resultatopgørelse og balance Årets samlede omsætning er på 286 t. kr. I et stagnerende marked er omsætningen øget ved opstart af salg af veterinærmedicin. Med en udlodning fra Slagteriernes Gruppeliv på t. kr. og en stram omkostningsstyring også på løn og gager er det lykkedes at præstere et tilfredsstillende resultat. Årets resultat efter skat på t. kr. i det danske årsregnskab er foreslået overført som udbytte. Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Udbytte Balance pr. 30. september 2011 Balance pr. 30. september /2011 t. kr. Aktiver Goodwill Varemærke 1 Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg og driftsmidler Materielle anlægsaktiver Udskudt skat 362 Finanserielle anlægsaktiver 362 Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos associeret virksomhed 174 Andre tilgodehavender 378 Periodeafgrænsningsposter 928 Tilgodehavender /2011 t. kr. Passiver Aktiekapital Overkurs Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital i alt Prioritetsgæld Medarbejderobligationer 397 Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af prioritetsgæld Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Værdipapirer 150 Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver side 6

7 Forretningsområder KS-forretningen (sæd) A/S Hatting-KS råder over stipladser til KS-orner på vores 10 KS-stationer fordelt i hele landet, samt ca stipladser til isolationsorner på 8 forskellige lokationer. Landrace- og Yorkshireorner Hver 14. dag bliver der udtaget ca. 45 nye højindeks orner fra individafprøvning i avlsbesætninger og fra Bøgildgård. Disse orner gennemgår et isolationsforløb før de kommer på en KS-station. I er der således indsat knap 500 nye Landrace- og 500 nye Yorkshireorner. Ornerne bliver udvalgt efter deres aktuelle hundyrindeks, samtidig sikres det, at der er begrænsninger på hvor mange orner, der kan udvælges af hver far og mor. Dette sikrer den optimale spredning i udvælgelse af genetikken. Produktionssæd Der er i år indsat over Duroc-orner. Ornerne er udvalgt efter handyrindeks og alle orner er ligesom Landrace og Yorkshire individafprøvet. Herudover er der indsat 5 Yorkshire/Duroc-krydsningsorner. Vi har i årets løb udviklet 2 nye varianter af sæd fra Duroc-racen: DurocPlus som er udvalgt efter et plus på subindeks på kødprocent som er højere end 0,6 procent, hvilket betyder et plus på kødprocenten på afkommet med mindst 0,3 procent. TopDuroc som er udvalgt efter højt indeks. Indekset på TopDuroc er afhængig af omsætningen af produktet. P.t. ligger indekset på ca. 125 point, det er ca. 15 point over Duroc-produktionssæd. Pietrain Vi har igennem flere år tilbudt importeret Pietrainsæd fra Tyskland. En stigende efterspørgsel på produktet har gjort, at vi har importeret 30 Pietrain-orner som producerer den mængde, der p.t. er afsætning for. Ornerne er individafprøvet efter tyske standarder. Salget af Pietrain udgør ca. 1 procent af det samlede salg af produktionssæd fra A/S Hatting-KS. PRRS-smitteforløbet I april måned 2011 oplevede vi den værste PRRS- smitte i mange år. Når ornerne ankommer fra en avlsbesætning ved vi ikke, om de har smitte med. Der kan gå op til 14 dage fra et dyr er smittet, til smitten kan måles i en blodprøve. Derfor testes alle orner i et isolationshold ved indsættelse og igen, når der er gået mindst 14 dage. Hvis begge sæt blodprøver er PRRS-negative kan ornerne overflyttes til en KS-station. Det er en meget sikker metode til at sikre de PRRS-frie stationer mod risiko for smitte. Der er dog en lille risiko for, at ornerne smittes med vinden, mens de er i isolationsstalden eller under transport. Det var netop hvad der skete i denne situation. Som en konsekvens heraf blev sædsalget stoppet fra alle KS-stationer, som have fået orner, der kunne kædes sammen med de pågældende isolationsstalde og avlsbesætning, indtil problemet var afklaret. Vi nåede heldigvis ikke at sælge sæd fra de smittede KSstationer, før vi lukkede dem. I den efterfølgende periode på lidt over 2 måneder var vi derfor nødsaget til at levere sæd med reduceret sædindhold. PRRS-forløbet har således ført til, at vi har indført flere restriktioner på isolationsstalde med flere staldafsnit. Forretningschef for KS Jørgen Rosenkrands Vi har i årets løb udviklet 2 nye varianter af sæd fra Duroc-racen DurocPlus og TopDuroc side 7

8 Forretningsområder Salg af produkter og serviceydelser Forretningschef for produkter Grethe Fabricius A/S Hatting-KS har en stor bredde i produktsortimentet med ca varenumre Salg af produkter og serviceydelser har haft øget fokus hos A/S Hatting-KS i det forløbne år. Derfor har det været muligt at fastholde salget af produkter og serviceydelser på samme niveau som året før. Dette er isoleret set ikke tilfredsstillende, men på grund af den økonomiske situation vores kunder befinder sig i, vurderes det som et tilfredsstillende resultat. Det er lykkedes at justere indkøbsprocedurerne, således at det har været muligt at indkøbe endnu flere produkter til gode priser uden at gå på kompromis med kvaliteten. Dette har givet en øget bruttoavance på ca. 3%, hvilket afspejles direkte på EBIT. A/S Hatting-KS har på nuværende tidspunkt ca varenumre i produktsortimentet. Vi har valgt at have et bredt varesortiment, men naturligvis bidrager ikke alle produkter med en lige stor andel af den samlede omsætning. Det er dog vigtigt for os at kunne servicere vores kunder, ved at tilbyde så mange produkter som muligt. Desuden er bredden i varesortimentet en væsentlig faktor for at nå vores omsætningsmål. Kundernes økonomisk vanskelige situation mærkes primært på vores store og dyre produkter f.eks. Life Saver og ornevognen, som kunderne anvender i produktionen. Der er stor fokus på at udvikle produktforretningen. Som noget nyt vil vi igangsætte en dialog med kvægproducenter for at sælge produkter til kvægmarkedet. Dels med nogle af vores nuværende produkter, men også produkter der er direkte rettet mod kvægproducenter. I den forbindelse har vi udvidet vores indkøbsafdeling med en indkøber, der har fokus på og viden om kvægmarkedet. Salg af slid- og plovdele som vi tog ind i produktsortimentet sidste år, har været en succes. Vi arbejder kontinuerligt på at finde nye produktgrupper og serviceydelser, der er interessante og til gavn for vores kunder. Bonusordning på produkter Udover den mængderabat der er ved storkøb og pallevarer, er det også muligt at optjene en stigende rabat gennem A/S Hatting-KS bonusordning. Bonusordningen gælder for alle produkter dog ikke drægtighedsscannere og enkelte andre store produkter. I år har vi udbetalt kr. i bonus til 596 kunder, bonus svinger fra 12 kr. til kr. optjent på et år. Forretningschef for distribution og lager Søren Jørgensen Som et led i en fortsat optimering af lageret, har vi indført lokationsstyring Distribution og lager Sædproduktionen fra alle A/S Hatting-KS afdelinger transporteres i specialindrettede biler ud til fire af vores afdelinger, som også fungerer som distributionscentre. Herfra distribueres sæden direkte til kunden. Produkterne distribueres ligeledes ud til de fire distributionscentre efter pakning på hovedlageret, der er placeret i Horsens. Sideløbende optimerer vi distributionen ved at medtage vacciner/medicin m.m. fra bl.a. vores datterselskab Hatting-Vet. Vores biler er specialindrettet til at kunne transportere sæd ved 18 grader og vacciner ved 2-8 grader i ubrudt kølekæde. Bilparken vedligeholdes og fornyes løbende så omkostningerne optimeres bedst muligt. Vinterhalvåret var en stor udfordring p.g.a. den langvarige frost- og sneperiode. Vi slap dog igennem med hjælp og velvvilje fra vores kunder. Lager Med et øget produktsortiment og samtidig ønske om øget effektivitet i forbindelse med håndtering af pro- dukter, har vi igennem det sidste år indført lokationsstyring på vores hovedlager i Horsens. Projektet er nu ved at være gennemført og vi kan begynde at se effekten i form af blandt andet mere sikker håndtering af produkterne. side 8

9 Salg og marketing Salg- og marketingschef Per Granly Hansen Salg og marketing Antallet af besætninger er stadig faldende på grund af konjukturudviklingen. Ultimo 2011 var der i A/S Hatting- KS ca aktive kunder. Vi har i indeværende år ikke mistet et væsentligt antal kunder til Intern-KS eller til andre KS-selskaber. Der er en del af de mindre besætninger, som i årets løb har nedlagt deres produktion og besætning. Generelt er vores kunder meget tilfredse med både vores produkter og service. I årets løb har vi sat yderligere ressourcer ind på bl.a. at gøre vores hjemmeside så brugervenlig som muligt. Dette håber vi vil udmønte sig positivt i årets kundetilfredshedsundersøgelse, der bliver iværksat i november Kundeservice og rådgivning Vores konsulenter har besøgt omkring 500 kunder i løbet af året. Konsulenterne giver værdifuld rådgivning og sparring indenfor KS-området, således at kunderne får det optimale ud af vores produkter. Konsulenterne besøger også kunder, hvor produktsalg har det primære fokus. Det er af vores opfattelse, at vores produktsortiment bliver godt modtaget og at vores service og priser er yderst konkurrencedygtige. Antallet af aktive kunder er stadig faldende, således fakturerer vi omkring kunder om måneden. Det samlede antal ekspeditioner i 2010/2011 var , hvilket er et væsentligt fald i forhold til året før og en konsekvens af det mindre kundegrundlag. Bestilling via internettet er på samme niveau som sidste år. På nuværende tidspunkt kommer ca. 25 procent af bestillingerne fra internettet. Vores kundeservice modtager som de foregående år ca telefonopkald om ugen. Vi overvåger nøje kundernes kaldsmønster og bemander telefonerne således, at vores servicemål kan opfyldes bedst muligt. Eksport En af de væsentligste opgaver indenfor eksport er, at lave aftaler med udenlandske KS-stationer. Disse aftaler indebærer, at de udenlandske KS-stationer lejer ornerne af os og sælger sæd fra disse orner til deres kunder i virksomhedens nærområde. Indtil nu har vi aftaler med 4 tyske KS-selskaber, 1 i Schweiz og 1 i Holland. Samtidig er der et stadig større salg af sæd fra Danmark til primært Tyskland. Der er etableret et velfungerende distributionssystem, således at den tyske svineproducent kan få sæd leveret mandag morgen, som er opsamlet om søndagen. Forretningsudvikling Vi har etableret et nyt forretningsområde Salg af veterinærmedicin via vores datterselskab Hatting-Vet ApS. Vi er kommet godt fra start og forventer, at forretningsområdet på sigt får stor betydning for virksomheden, så vi kan servicere vores kunder endnu bedre. A/S Hatting-KS arbejder til stadighed på at udvikle virksomheden, så den tilgodeser kundernes behov. Vi har i det forløbne år bl.a. udviklet specielle produkter til produktion af slagtesvin. Vores kunder er meget tilfredse med både vores produkter og service På nuværende tidspunkt kommer ca. 25% af bestillingerne via internettet side 9

10 HR Økonomi-IT og personalechef Anne Birgitte Jørgensen Oplæg på personaleseminaret ved Ulrik Wilbek 30 procent af medarbejderne har været ansat i mere end 10 år og gennemsnitsancienniteten er mere end 7 år HR Medarbejdere Den 30. september 2011 bestod medarbejderstaben af 173 timelønnede og 109 funktionærer eller funktionærlignende ansatte. I alt 282 medarbejdere, der omregnet svarer til 181 fuldtidsansatte, idet mange medarbejdere er ansat på deltid. Personaleseminar Som et led i A/S Hatting-KS strategi om at fastholde en høj medarbejdertilfredshed, bliver der hver andet år afholdt et personaleseminar for alle medarbejdere. Temaet for dette års personaleseminar var Opbygning af et vinderteam med Ulrik Wilbek som foredragsholder. Desuden blev erfaringer og det videre arbejde i de medstyrende grupper diskuteret. Vi har sat det mål, at 94 procent af besvarelserne skulle svare positivt til spørgsmålet Jeg er tilfreds med at arbejde i A/S Hatting-KS. Vi fik en positiv besvarelse på 98 procent som er 4 procent højere end sidste år. Det er vi meget glade for og det bestyrker os i troen på, at medstyrende grupper og uddelegering af ansvar er vejen til tilfredse medarbejdere og en effektiv arbejdsplads. Med en gennemsnitsanciennitet på 7 år og en fraværsprocent på 2,3 tyder det også på, at A/S Hatting- KS er en værdsat arbejdsplads. Vi fik en positiv besvarelse af tilfredshedsundersøgelsen på 98 procent, som er 4 procent højere end sidste år Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen Vi har igen i år gennemført en tilfredshedsundersøgelse hos vores medarbejdere, for at få en tilkendegivelse af, hvordan de oplever deres virksomhed. side 10

11 HAT TING VET Hatting-Vet ApS Medicin til produktionsdyr Veterinærmedicin til produktionsdyr A/S Hatting-KS har nu gennem 1 år solgt veterinærmedicin direkte til husdyrbrugere og dyrlæger via vores datterselskab Hatting-Vet ApS. Hatting-Vet er landmandsejet og er derfor fuldstændig uafhængig af andre interesser på veterinærmarkedet. Hatting-Vet har hovedsæde i Skjern med et professionelt mandskab og topmoderne faciliteter. Vi har en farmaceut bemandet telefon så kunder og dyrlæger kan få svar på spørgsmål, når behovet opstår. Der sælges et komplet sortiment af medicin til produktionsdyr. Med sikker opbevaring og distribution i ubrudt kølekæde med de velkendte biler fra A/S Hatting-KS kan vi tilbyde. At produkter, som kræver en bestemt temperatur, opbevares og distribueres ud under de påkrævede temperaturforhold - eksempelvis kølevarer. At kunden modtager en SMS med det forventede leveringstidspunkt. Det er naturligvis muligt, at få veterinærprodukterne leveret sammen med de øvrige leverancer fra A/S Hatting-KS. Desuden har vi valgt - som de eneste, at have en åben prisliste og åbne restordrer. Hatting-Vet ApS har på nuværende tidspunkt omkring 600 varenumre i sortimentet. I perioden 2010/2011 blev der solgt veterinærmedicin for et tocifret millionbeløb til vores kunder. Det har været et flot år, hvor Hatting-Vet er vokset som forventet, og kunderne har taget vel imod os. Kunderne er i høj grad svineproducenter, men vi har også leveret medicin til andre dyrearter, herunder kvæg, heste, mink, får og sågar bisonokser. Vi har stor fokus på at udvide kundeunderlaget, så vi til stadighed kan tilbyde vores kunder en fordelagtig pris og service. Bonusordning på veterinærmedicin Udover den mængderabat, der er ved storkøb er det også muligt at optjene en stigende rabat gennem Hatting-Vet s bonussystem. Forretningschef for veterinærmedicin Jane Digmann I perioden 2010/2011 blev der solgt veterinærmedicin for et tocifret millionbeløb til vores kunder side 11

12 Tlf Fax Ordretelefonsvarer HORSENS afdeling Oensvej 48, Hatting 8700 Horsens RINGSTED afdeling Køgevej Ringsted VIBORG afdeling Kokholmvej Tjele SKJERN afdeling Barslundvej Tarm HAT TING VET Medicin til produktionsdyr

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 INDHOLD DANAVL MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 # 40 VI SKAL BLIVE BEDRE TIL AT UDNYTTE EKSPORTMULIGHEDERNE DanAvl fungerer optimalt i Danmark, men kan gøre det bedre i udlandet.

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010 # 37 DEN BEDSTE INVESTERING Sådan betegner formanden for Tican, Jens Jørgen Henriksen, dansk svineproduktions investering i DanAvl...

Læs mere

e-boks årsrapport 2007

e-boks årsrapport 2007 Årsrapport 2007 e-boks årsrapport 2007 2007 blev et godt år for e-boks. Vi er blevet større og stærkere med god vækst på de væsentlige forretningsområder. Mere end halvanden million brugere og næsten 400

Læs mere

MAGASINET. DanAvl. De nye genafgifter vil reducere produktionsafgifterne. maj 2009 #33

MAGASINET. DanAvl. De nye genafgifter vil reducere produktionsafgifterne. maj 2009 #33 DanAvl MAGASINET maj 2009 #33 De nye genafgifter vil reducere produktionsafgifterne DANAVL: OMSÆTNINGEN AF AVLSDYR SPILLER EN VIGTIG ROLLE FOR UDNYTTELSEN AF INVESTERINGERNE i AVLSARBEJDET magasinet for

Læs mere

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I årsrapport 12 selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon > 96 30 60 00 Hjemmeside > www.sanistaal.com E-mail > sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr. > 42 99 78 11 Stiftet

Læs mere

INTERN ÅRSRAPPORT 2012 / 2013. Vestjyllands Andel A.m.b.A VA Energi & Hobby

INTERN ÅRSRAPPORT 2012 / 2013. Vestjyllands Andel A.m.b.A VA Energi & Hobby INTERN ÅRSRAPPORT 2012 / 2013 Vestjyllands Andel A.m.b.A VA Energi & Hobby Indhold Selskabsoplysninger...3 Vestjyllands Andels direktion og bestyrelse...4 Vestjyllands Andels repræsentantskab...5 Generalforsamling

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2013/14. (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2013/14. (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06 Matas A/S Årsrapport 2013/14 (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06 5 års hoved- og nøgletal DKK mio. 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Resultatopgørelse Nettoomsætning 2.947,9 2.991,6

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT LIND INVEST

ÅRSRAPPORT LIND INVEST ÅRSRAPPORT LIND INVEST 2013 Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 INDHOLD 04 SELSKABSOPLYSNINGER 32 ANSVAR 05 LEDELSESPÅTEGNING 07 CEO LETTER

Læs mere

DanAvl Magasinet. SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler i maven Læs mere side 3

DanAvl Magasinet. SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler i maven Læs mere side 3 WWW.DANAVL.DK DanAvl Magasinet Magasinet for danske svineproducenter AUGUST 2004 LÆS BLANDT ANDET... SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S www.ski.dk Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S Tlf. 33 42 70 00 www.ski.dk CVR nr. 17

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold. Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 0 7. InterMail fuldender kommunikation og fremmer dialogmarkedsføring.

Mission, mål og strategi. Indhold. Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 0 7. InterMail fuldender kommunikation og fremmer dialogmarkedsføring. Mission, mål og strategi Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 0 7 InterMail fuldender kommunikation og fremmer dialogmarkedsføring. Vi ønsker at være kendt som en innovativ og pålidelig leverandør af kommunikationsløsninger

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

viden vækst balance ÅRsbeRetning 2013

viden vækst balance ÅRsbeRetning 2013 viden vækst balance ÅRsbeRetning 2013 1. udgave, oktober 2013 videncenter for svineproduktion, landbrug & Fødevarer layout og tryk: nofoprint as isbn 97-88-791-46-0258 Forord året der gik SIDE 1 Bedre

Læs mere

Financial Controller

Financial Controller Financial Controller University College Nordjylland 4. semester 2014 Hovedopgave Virksomhed: Danish Crown Titel: Danish Crowns manglende råvare tilførsel Rapporten er udarbejdet af Simon Kjelgaard Erlandsen

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 (01.11.2002 31.10.2003).

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 (01.11.2002 31.10.2003). Roblon A/S Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2004 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise. Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

INTERN ÅRSRAPPORT 2013 / 2014. Vestjyllands Andel A.m.b.A VA Energi & Hobby

INTERN ÅRSRAPPORT 2013 / 2014. Vestjyllands Andel A.m.b.A VA Energi & Hobby INTERN ÅRSRAPPORT 2013 / 2014 Vestjyllands Andel A.m.b.A VA Energi & Hobby Indhold Selskabsoplysninger...3 Vestjyllands Andels direktion og bestyrelse...4 Vestjyllands Andels repræsentantskab...5 Generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2009 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 29 POST DANMARK KONCERNEN en del af posten norden Indhold 4 6 8 2 4 5 6 7 Hovedtal og nøgletal Året 29 Post Danmarks aktiviteter Håndtering af forsendelser i post danmark Koncernens øvrige

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79

Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79 Årsrapport Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79 2 Indhold Ledelsespåtegning................................................... 4 Den uafhængige revisors erklæringer...........................

Læs mere

INDHOLD. PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 31 Den uafhængige revisors påtegning... 32 Anvendt regnskabspraksis... 33

INDHOLD. PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 31 Den uafhængige revisors påtegning... 32 Anvendt regnskabspraksis... 33 ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD PROFIL OG OVERBLIK e-boks et overblik............................................ 3 Danmark er digital frontløber....................................... 5 2010 i hovedtræk..............................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

BabySam A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 31 37 04 50. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BabySam A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 31 37 04 50. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... BabySam A/S CVR-nr. 31 37 04 50 Årsrapport 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere