Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt"

Transkript

1 Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Referat af møde den 24. april 2006, Holmens Kanal 22 Til stede: Thomas Børner, Socialministeriet Agnete Andersen, Beskæftigelsesministeriet Flemming Christiansen, Finansministeriet Peter Wass, Forsvarsministeriet Eva Meiling, Fødevareministeriet Henriette Christiansen, Kulturministeriet Vibeke Abel, Ligestillingsafdelingen Kim Brinckmann, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Birte Deleuran, Skatteministeriet Anders Lynge Madsen, Socialministeriet Torben Skovgaard Andersen, Statsministeriet Marianne Winther, Transport og Energiministeriet Johnny Nielsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet Sekretariat: Anette Steen Pedersen, Ligestillingsafdelingen Sine Uhd Rønberg, Ligestillingsafdelingen Dagsorden 1. Velkomst og orientering 2. Resultater af de statslige ligestillingsredegørelser Bordrunde: Status for arbejdet med at opbygge kompetence på kønsmainstreaming i ministerierne 4. Implementering af styregruppens seneste værktøj: ligestillingsvurdering af ressourcefordeling 5. Evaluering af det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt i Eventuelt Ad 1 Velkomst Thomas Børner, velkomst: 2006 er et er et vigtigt år for kønsmainstreamingprojektet med mange centrale temaer på programmet: Kompetenceopbygning i samtlige ministerier Implementering af styregruppens sidste værktøj til ligestillingsvurdering af ressourcefordelingen Relevanstest og ligestillingsvurdering af lovforslag og Evaluering af handlingsplanen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Side 1 af 7

2 Side 2 af 7

3 Vibeke Abel, orientering: Ligestillingsministeren har præsenteret sin nye handlings- og perspektivplan for 2006 til Folketinget. Handlings- og perspektivplanen blev delt ud til orientering. Ligestillingsafdelingen og kontaktpersonerne mødtes den 6. marts mhp. gensidig orientering og status for arbejdet med kønsmainstreaming i ministerierne. Det blev blandt andet besluttet, at der i efteråret 2006 skal holdes en temadag som opfølgning på det arbejde, der pågår i ministerierne med ligestillingsvurdering af lovforslag. Ad 2 Resultater af statslige ligestillingsredegørelser 2006 Vibeke Abel orienterede: Den 17. februar 2006 blev resultaterne fra de statslige ligestillingsredegørelser offentliggjort på Der er kommet markant flere kønsmainstreamingeksempler i år og resultaterne kan ses på hjemmesiden. I alt er der indberettet mere end 120 eksempler - det er et flot resultat. Eksemplerne spænder vidt og nogle bearbejdes yderligere og bringes på kønsmainstreaminghjemmesiden: Ad 3 Bordrunde: Status for arbejdet med at opbygge kompetence på kønsmainstreaming i ministerierne Socialministeriet: Chefgruppen i Socialministeriet har vedtaget en 1. årig plan for opbygning af kompetence på kønsmainstreaming i ministeriet. Handlingsplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe sammensat af medarbejdere fra alle enheder i ministeriet. Planen består af tre dele og skydes i gang dels med temamøder i alle enheder og dels af et fælles møde i hele huset. 1) Alle enheder har udvalgt en eller flere indsatser, der skal kønsmainstreames, 2) Der er udvalgt 7 rutiner, hvor kønsmainstreaming skal indarbejdes: udformning af kommissorier, rapporter, projektansøgninger, evalueringer/effektmålinger, analyse af ressourcefordeling, lovgivning/bekendtgørelser samt mål- og statusnotater. 3) Kampagneuge om kønsmainstreaming i efteråret I maj 2007 opsamles resultaterne på et husmøde. Ansvaret for planen ligger i Socialministeriets socialpolitiske juridiske center. Ligestillingsafdelingen bidrager med konsulentbistand. Beskæftigelsesministeriet: Beskæftigelsesministeriets kønsmainstreamingprojekt er afsluttet og den afsluttende rapport lægges på BM s hjemmeside snarest. Det betyder, at arbejdet med kønsmainstreaming nu skal indgå i driften. Arbejdet med kønsmainstreaming i ministeriet er i høj grad bundet op på ligestillingsvurdering af lovforslag. Der ligger et krav om, at der skal udarbejdes et supplerende notat til hvert lovforslag om de ligestillingsmæssige konsekvenser. Et andet centralt indsatsområde er at sikre nødvendige kønsopdelte data, at tydeliggøre de eksisterende kønsopdelte data og at vise nødvendigheden af at have kønsopdelte data. Der sættes særligt fokus på dette område en gang årligt. Finansministeriet: Finansministeriets har valgt "workshopsmodellen". Personalestyrelsen er initiativtager på kompetenceopbygningen vedr. kønsmainstreaming og vil udvikle en model eller et koncept, som kan anvendes af de øvrige enheder i Finansministeriets koncern. Personalestyrelsen forventer at afholde en workshop for chefgruppen før sommerferien og en workshop for medarbejderne, evt. i mindre grupper efter sommerferien. Orientering om kønsmainstreaming vil finde sted på et husmøde. Side 3 af 7

4 Forsvarsministeriet: Forsvarsministeriet arbejder både med ligestilling og kønsmainstreaming i forhold til indsatsen for at få flere kvinder i forsvaret og i forhold til implementering af resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed. En resolution, der skal sikre, at kvinder inddrages i alle faser i løsning af internationale konflikter. Sessionerne er omlagt og er blevet til Forsvarets dag i 2006 og umiddelbart vurderes effekterne positive i forhold til flere interesserede unge kvinder. Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring implementering af resolution 1325, som afslutter sit arbejdet i oktober Fokus er på styringsdokumenter, uddannelse af det personale, der skal udsendes samt identificering af redskaber til at nå målene om at inddrage kvinder i løsning af internationale konflikter. Ministeriet orienterer bredt om indsatserne i en række forskellige sammenhænge. Fødevareministeriet: Ministeriet arbejder med at sætte erfaringerne fra de sidste års arbejde med kønsmainstreaming (projekter og workshops) i drift. Der er sat et særligt afsnit om ligestillingsvurdering af lovforslag ind i ministeriets lovvejledning. Samtidig har der været særlige områder, hvor køn og ligestilling har været særligt i fokus f.eks. landdistrikspolitik, om blandt andet at bevare liv på landet (herunder støttemuligheder). Ministeriet overvejer et projekt, hvor landbrugsuddannelserne undersøges. Mange kvinder tager en landbrugsuddannelse, mens få fortsætter som landmænd. Spørgsmålet er, hvad kvinderne bruger uddannelsen til? Kulturministeriet: Kulturministeriet har valgt workshopmodellen. Maj 2006 afholdes et chefmøde i departementet om kønsmainstreaming, hvor KVINFO blandt andet vil deltage. Der er gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, hvor ligestillingsaspektet indgår. Kønsmainstreaming skal evt. indgå i det kommende personaleseminar samt i institutionernes erfakredse, hvor der videndeles på tværs af institutioner. Ministeriet overvejer, jf. punkt 4 på dagsordenen, at se på fordelingen af kunststøtte. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling: Ministeriet har nedsat et netværk på tværs af koncernen om kønsmainstreaming med ressourcepersoner på området. Netværket fungerer som et internt videnscenter. Ministeriet har gjort god brug af de forskellige værktøjer til kønsmainstreaming, som styregruppen har udviklet. Ligestillingsvurdering indgår i interne lovkurser, og der arbejdes med kønsopdelt data og statistik i forhold til fx de videregående uddannelser, forskning og it- og teleområdet. Der har været afholdt Forskningens døgn, hvor der var fokus på, at både kvindelige og mandlige forskere skulle deltage, ligesom udbuddet at temaer var bredt. Det overvejes, om kønsmainstreaming skal indgå på et koncernmøde til sommer. Et krav i den forbindelse er dog, at der er tilstrækkelig substans indenfor ministeriets ressort, og at det kan knyttes op på konkrete politiske indsatser. Skatteministeriet: Ministeriets primære arbejdsområde er skatte- og afgiftslovgivning. Derfor er det også i forbindelse med ligestillingsvurdering af lovforslag, at indsatsen omkring kønsmainstreaming har været størst. Som følge heraf indgår ligestillingsvurdering af lovforslag i diverse vejledninger, ligesom kommende medarbejdere introduceres til værktøjet. Ministeriet overvejer endvidere at udarbejde et selvstændigt kønsmainstreamingprojekt. Statsministeriet: Indsatsen i Statsministeriet har primært været en informationsindsats. Der afholdes en række temamøder i ministeriet, hvor Side 4 af 7

5 kønsmainstreaming vil være på programmet til efteråret. Ministeriet ser frem til arbejdet med at ligestillingsvurdere en budgetpost, da denne indsats kan åbne for nye kønsmainstreamingperspektiver indenfor ministeriets ressort. Samarbejdsudvalget vil blive inddraget i udarbejdelsen af analysen for at sikre en bred formidling. Transport og Energiministeriet: Målet i ministeriet er, at kønsmainstreaming skal indarbejdes i rutinerne. Der planlægges et møde med lovsekretariatet for at sikre korrekt placering af ansvaret, ligesom ligestillingsvurdering af lovforslag skal indgå i ministeriets lovvejledning. Endvidere planlægger ministeriet at drøfte kønsmainstreaming i personalechefnetværket, at udbrede kendskabet til kønsmainstreaming via intranettet samt at information om kønsmainstreaming indgår i velkomstmappen til nye medarbejdere. Ministeriet overvejer hvilke konkrete projekter, det vil være nyttigt af kønsmainstreame. Økonomi- og Erhvervsministeriet: Kønsmainstreamingarbejdet i ministeriet er organiseret således, at strategien implementeres decentralt via personalechefgruppen. Der arbejdes med at opbygge viden på området, blandt andet ved at en medarbejder fungerer som ambassadør og er nøgleperson på området. Ligestillingsvurdering af lovforslag er forankret i det juridiske sekretariat og indgår i interne kurser og vejledninger. Ministeriet opfordrer Ligestillingsafdelingen til at være opmærksomme på eksempler og best practices i eksempelvis andre lande omkring kønsmainstreaming på ministeriets ressort ud fra den betragtning, at det er helt centralt for implementering af kønsmainstreamingstrategien, at der er konkrete eksempler på eget ressort. Departementet har i forbindelse med en evaluering af tillægsrunden til medarbejdere i Departementet foretaget en analyse af fordeling af tillæg opdelt på køn og resultatet var, at mindretallet bestående af kvinder modtager en forholdsmæssig større andel af tillæggene. Undersøgelsen har været med til at sætte køn på dagsordenen. På styregruppemødet blev muligheden for et samarbejde mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Ligestillingsafdelingen omkring iværksætteri drøftet Følgende ministerier deltog ikke i mødet, men har sendt en skriftlig beretning: Integrationsministeriet: Integrationsministeriet har ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en plan for ministeriets kompetenceopbygning. I praksis indarbejdes hensynet til forskellighed dog allerede i vidt omfang, herunder naturligvis navnlig hvad angår etnicitet, men også køn, alder m.v., i al planlægning og politik i ministeriet. Hvad angår eventuelle nye initiativer overvejer ministeriet, hvordan hensynet kønsmainstreaming kan indarbejdes i ministeriets kurser, herunder om man på f.eks. lovteknikkurser, integrationskursus m.v. vil kunne blive undervist i inddragelse i ligestillingshensynet, således at dette hensyn sikres integreret i f.eks. udarbejdelse af nye love. Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender: Ligestillingsaspekter tænkes generelt ind i ministeriets arbejde, bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af lovgivning. Et eksempel herpå er lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (overordnede formål at fremme ligestilling). Foreløbig er arbejdet med kønsmainstreaming og opgaven med at opbygge kompetence på kønsmainstreaming i ministeriet forankret i departementets personalekontor og koncernens personalechefkreds. På møde d. 5. maj 2006 i ministeriets personalechefkreds, skal det diskuteres, hvordan kompetence på kønsmainstreaming implementeres i hele koncernen. På samme møde vil der Side 5 af 7

6 blive diskuteret konkrete tiltag med henblik på at få en mere ligelig kønssammensætning generelt i ministeriet og en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i chefkontorerne. Desuden vil kønsopdelt lønstatistik indgå i den koncernledelsesinformation, som skal drøftes på et koncernledelsesmøde d. 4. maj Ad 4 Implementering af styregruppens seneste værktøj: ligestillingsvurdering af ressourcefordelingen Thomas Børner: Styregruppens sidste værktøj til ligestillingsvurdering af ressourcer blev lagt på hjemmesiden i oktober Værktøjet er med til at vise sammenhængen mellem ligestilling og økonomisk træfsikkerhed og er et virksomt værktøj. Nu skal værktøjet implementeres og i samarbejde med Finansministeriet har Ligestillingsafdelingen udarbejdet det notat, som er sendt ud sammen med dagsordenen. Ligestillingsafdelingen og Finansministeriet afholder i september 2006 et kursus i at anvende værktøjet for de medarbejdere, der skal gennemføre ligestillingsvurderingen. Enkelte ministerier kommenterede, at det kan være svært at udpege en budgetpost. Der kan findes inspiration til udvælgelsen i værktøjet om ligestillingsvurdering af ressourcefordeling på ligesom der er mulighed for at udvælge en allerede gennemført ressourcefordeling. Ligestillingsafdelingen står til rådighed med sparring og besvarelse af spørgsmål. Er spørgsmålet af en karakter, der ligger uden for Ligestillingsafdelingens område, står Finansministeriet til rådighed. Beslutning: Proces for implementering af værktøj til ligestillingsvurdering af ressourcefordeling blev vedtaget. Det betyder, at ministerierne senest den 15. juni 2006 udvælger hvilken budgetpost, der skal gennemgå en ligestillingsvurdering og meddeler det til Ligestillingsafdelingen. Ved udgangen af december 2006 skal ligestillingsvurderingen være afsluttet og i starten af januar 2007 offentliggøres resultaterne på Ad 5 Evaluering af det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt i 2006 Vibeke Abel orienterede: Der er sendt udbudsmateriale til 3 udvalgte konsulentfirmaer og afsat kroner til evalueringen, som Ligestillingsafdelingen afholder. Evalueringen påbegyndes i juni 2006 og har 75 % af resultaterne færdige medio september. Hele evalueringen skal være færdig medio november I udbudsmaterialet er der lagt vægt på 1) at vurdere den nuværende handlingsplans indsatsområder, aktiviteter og udbytte af dem og 2) at medvirke til formuleringen af kommende aktiviteter ved at identificere behov og udfordringer på området. Når evalueringen påbegyndes, vil alle ministerier af det udvalgte konsulentfirma blive bedt om at bidrage med input. Der skal nedsættes en gruppe til at følge evalueringen. Side 6 af 7

7 Beslutning: Næste møde i styregruppen afholdes i slutningen af november 2006, hvor resultaterne af evalueringen samt kommende aktiviteter og organisering af kønsmainstreamingarbejdet drøftes. Ad Eventuelt Styregruppen besluttede at følge samme proces som i 2005 omkring orientering af Ligestillingsafdelingen i forbindelse ligestillingsvurdering af lovforslag: Processen starter med, at ministerierne relevanstester alle lovene i lovpakken Efterfølgende melder ministerierne ind til Ligestillingsafdelingen, hvilke lovforslag, der skal gennemgå en ligestillingsvurdering. Styregruppemedlemmerne vil modtage et brev fra Thomas Børner om frist for indmelding til Ligestillingsafdelingen. Side 7 af 7

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning har en fælles ligestillingspolitik, som gælder for hele ministerområdet. Målet er at sikre som en attraktiv arbejdsplads for både mænd og kvinder, hvor arbejdsliv

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008

Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008 Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008 Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Karen Jespersen den 29. februar 2008 Udgivelsesdato: 29. februar 2008 Udgave, oplag: 1. udgave,

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lsu@ens.dk for Energistyrelsen 2013-11-05 11:11 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Indhold 1. Klare mål - hvorfor?...5 2. Klare mål på det statslige område...12 3. Strategi for klare mål...19 4. Ramme for arbejdet med klare mål...27 3 4 1.

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af eri@kulturstyrelsen.dk for Kulturstyrelsen 2013-11-08 14:27 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning Kapitel 1 Sammenfatning 6 Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten / maj 2010 Kapitel 1 Sammenfatning It-projekter, det vil sige projekter, hvor it udgør en overvejende del af den samlede

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Resultatkontrakt for SCKK 2007-2008

Resultatkontrakt for SCKK 2007-2008 Resultatkontrakt for SCKK 2007-2008 Kontraktperiode: 1. januar 2007 til 31. marts 2008 Endelig opfølgning Område 1. Vidensformidling Mål Resultatkrav Status 1.1. Formidling af god praksis via arrangementer

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aarhus Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aarhus Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aarhus Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Organisatorisk handlingsplan

Organisatorisk handlingsplan Organisatorisk handlingsplan De overordnede rammer og prioriteringer for SF s organisation er sat af landsmødet først og fremmest i arbejdsplanen for perioden 2012 14. Nærværende handlingsplan er en udbygning

Læs mere

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014 Rigsrevisionens virksomhed i 2013 April 2014 RIGSREVISIONENS VIRKSOMHED I 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Rigsrevisionen... 2 Faglige og økonomiske resultater Målopfyldelse i 2013... 7 Fordelingen

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere