Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt"

Transkript

1 Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Referat af møde den 24. april 2006, Holmens Kanal 22 Til stede: Thomas Børner, Socialministeriet Agnete Andersen, Beskæftigelsesministeriet Flemming Christiansen, Finansministeriet Peter Wass, Forsvarsministeriet Eva Meiling, Fødevareministeriet Henriette Christiansen, Kulturministeriet Vibeke Abel, Ligestillingsafdelingen Kim Brinckmann, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Birte Deleuran, Skatteministeriet Anders Lynge Madsen, Socialministeriet Torben Skovgaard Andersen, Statsministeriet Marianne Winther, Transport og Energiministeriet Johnny Nielsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet Sekretariat: Anette Steen Pedersen, Ligestillingsafdelingen Sine Uhd Rønberg, Ligestillingsafdelingen Dagsorden 1. Velkomst og orientering 2. Resultater af de statslige ligestillingsredegørelser Bordrunde: Status for arbejdet med at opbygge kompetence på kønsmainstreaming i ministerierne 4. Implementering af styregruppens seneste værktøj: ligestillingsvurdering af ressourcefordeling 5. Evaluering af det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt i Eventuelt Ad 1 Velkomst Thomas Børner, velkomst: 2006 er et er et vigtigt år for kønsmainstreamingprojektet med mange centrale temaer på programmet: Kompetenceopbygning i samtlige ministerier Implementering af styregruppens sidste værktøj til ligestillingsvurdering af ressourcefordelingen Relevanstest og ligestillingsvurdering af lovforslag og Evaluering af handlingsplanen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Side 1 af 7

2 Side 2 af 7

3 Vibeke Abel, orientering: Ligestillingsministeren har præsenteret sin nye handlings- og perspektivplan for 2006 til Folketinget. Handlings- og perspektivplanen blev delt ud til orientering. Ligestillingsafdelingen og kontaktpersonerne mødtes den 6. marts mhp. gensidig orientering og status for arbejdet med kønsmainstreaming i ministerierne. Det blev blandt andet besluttet, at der i efteråret 2006 skal holdes en temadag som opfølgning på det arbejde, der pågår i ministerierne med ligestillingsvurdering af lovforslag. Ad 2 Resultater af statslige ligestillingsredegørelser 2006 Vibeke Abel orienterede: Den 17. februar 2006 blev resultaterne fra de statslige ligestillingsredegørelser offentliggjort på Der er kommet markant flere kønsmainstreamingeksempler i år og resultaterne kan ses på hjemmesiden. I alt er der indberettet mere end 120 eksempler - det er et flot resultat. Eksemplerne spænder vidt og nogle bearbejdes yderligere og bringes på kønsmainstreaminghjemmesiden: Ad 3 Bordrunde: Status for arbejdet med at opbygge kompetence på kønsmainstreaming i ministerierne Socialministeriet: Chefgruppen i Socialministeriet har vedtaget en 1. årig plan for opbygning af kompetence på kønsmainstreaming i ministeriet. Handlingsplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe sammensat af medarbejdere fra alle enheder i ministeriet. Planen består af tre dele og skydes i gang dels med temamøder i alle enheder og dels af et fælles møde i hele huset. 1) Alle enheder har udvalgt en eller flere indsatser, der skal kønsmainstreames, 2) Der er udvalgt 7 rutiner, hvor kønsmainstreaming skal indarbejdes: udformning af kommissorier, rapporter, projektansøgninger, evalueringer/effektmålinger, analyse af ressourcefordeling, lovgivning/bekendtgørelser samt mål- og statusnotater. 3) Kampagneuge om kønsmainstreaming i efteråret I maj 2007 opsamles resultaterne på et husmøde. Ansvaret for planen ligger i Socialministeriets socialpolitiske juridiske center. Ligestillingsafdelingen bidrager med konsulentbistand. Beskæftigelsesministeriet: Beskæftigelsesministeriets kønsmainstreamingprojekt er afsluttet og den afsluttende rapport lægges på BM s hjemmeside snarest. Det betyder, at arbejdet med kønsmainstreaming nu skal indgå i driften. Arbejdet med kønsmainstreaming i ministeriet er i høj grad bundet op på ligestillingsvurdering af lovforslag. Der ligger et krav om, at der skal udarbejdes et supplerende notat til hvert lovforslag om de ligestillingsmæssige konsekvenser. Et andet centralt indsatsområde er at sikre nødvendige kønsopdelte data, at tydeliggøre de eksisterende kønsopdelte data og at vise nødvendigheden af at have kønsopdelte data. Der sættes særligt fokus på dette område en gang årligt. Finansministeriet: Finansministeriets har valgt "workshopsmodellen". Personalestyrelsen er initiativtager på kompetenceopbygningen vedr. kønsmainstreaming og vil udvikle en model eller et koncept, som kan anvendes af de øvrige enheder i Finansministeriets koncern. Personalestyrelsen forventer at afholde en workshop for chefgruppen før sommerferien og en workshop for medarbejderne, evt. i mindre grupper efter sommerferien. Orientering om kønsmainstreaming vil finde sted på et husmøde. Side 3 af 7

4 Forsvarsministeriet: Forsvarsministeriet arbejder både med ligestilling og kønsmainstreaming i forhold til indsatsen for at få flere kvinder i forsvaret og i forhold til implementering af resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed. En resolution, der skal sikre, at kvinder inddrages i alle faser i løsning af internationale konflikter. Sessionerne er omlagt og er blevet til Forsvarets dag i 2006 og umiddelbart vurderes effekterne positive i forhold til flere interesserede unge kvinder. Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring implementering af resolution 1325, som afslutter sit arbejdet i oktober Fokus er på styringsdokumenter, uddannelse af det personale, der skal udsendes samt identificering af redskaber til at nå målene om at inddrage kvinder i løsning af internationale konflikter. Ministeriet orienterer bredt om indsatserne i en række forskellige sammenhænge. Fødevareministeriet: Ministeriet arbejder med at sætte erfaringerne fra de sidste års arbejde med kønsmainstreaming (projekter og workshops) i drift. Der er sat et særligt afsnit om ligestillingsvurdering af lovforslag ind i ministeriets lovvejledning. Samtidig har der været særlige områder, hvor køn og ligestilling har været særligt i fokus f.eks. landdistrikspolitik, om blandt andet at bevare liv på landet (herunder støttemuligheder). Ministeriet overvejer et projekt, hvor landbrugsuddannelserne undersøges. Mange kvinder tager en landbrugsuddannelse, mens få fortsætter som landmænd. Spørgsmålet er, hvad kvinderne bruger uddannelsen til? Kulturministeriet: Kulturministeriet har valgt workshopmodellen. Maj 2006 afholdes et chefmøde i departementet om kønsmainstreaming, hvor KVINFO blandt andet vil deltage. Der er gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, hvor ligestillingsaspektet indgår. Kønsmainstreaming skal evt. indgå i det kommende personaleseminar samt i institutionernes erfakredse, hvor der videndeles på tværs af institutioner. Ministeriet overvejer, jf. punkt 4 på dagsordenen, at se på fordelingen af kunststøtte. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling: Ministeriet har nedsat et netværk på tværs af koncernen om kønsmainstreaming med ressourcepersoner på området. Netværket fungerer som et internt videnscenter. Ministeriet har gjort god brug af de forskellige værktøjer til kønsmainstreaming, som styregruppen har udviklet. Ligestillingsvurdering indgår i interne lovkurser, og der arbejdes med kønsopdelt data og statistik i forhold til fx de videregående uddannelser, forskning og it- og teleområdet. Der har været afholdt Forskningens døgn, hvor der var fokus på, at både kvindelige og mandlige forskere skulle deltage, ligesom udbuddet at temaer var bredt. Det overvejes, om kønsmainstreaming skal indgå på et koncernmøde til sommer. Et krav i den forbindelse er dog, at der er tilstrækkelig substans indenfor ministeriets ressort, og at det kan knyttes op på konkrete politiske indsatser. Skatteministeriet: Ministeriets primære arbejdsområde er skatte- og afgiftslovgivning. Derfor er det også i forbindelse med ligestillingsvurdering af lovforslag, at indsatsen omkring kønsmainstreaming har været størst. Som følge heraf indgår ligestillingsvurdering af lovforslag i diverse vejledninger, ligesom kommende medarbejdere introduceres til værktøjet. Ministeriet overvejer endvidere at udarbejde et selvstændigt kønsmainstreamingprojekt. Statsministeriet: Indsatsen i Statsministeriet har primært været en informationsindsats. Der afholdes en række temamøder i ministeriet, hvor Side 4 af 7

5 kønsmainstreaming vil være på programmet til efteråret. Ministeriet ser frem til arbejdet med at ligestillingsvurdere en budgetpost, da denne indsats kan åbne for nye kønsmainstreamingperspektiver indenfor ministeriets ressort. Samarbejdsudvalget vil blive inddraget i udarbejdelsen af analysen for at sikre en bred formidling. Transport og Energiministeriet: Målet i ministeriet er, at kønsmainstreaming skal indarbejdes i rutinerne. Der planlægges et møde med lovsekretariatet for at sikre korrekt placering af ansvaret, ligesom ligestillingsvurdering af lovforslag skal indgå i ministeriets lovvejledning. Endvidere planlægger ministeriet at drøfte kønsmainstreaming i personalechefnetværket, at udbrede kendskabet til kønsmainstreaming via intranettet samt at information om kønsmainstreaming indgår i velkomstmappen til nye medarbejdere. Ministeriet overvejer hvilke konkrete projekter, det vil være nyttigt af kønsmainstreame. Økonomi- og Erhvervsministeriet: Kønsmainstreamingarbejdet i ministeriet er organiseret således, at strategien implementeres decentralt via personalechefgruppen. Der arbejdes med at opbygge viden på området, blandt andet ved at en medarbejder fungerer som ambassadør og er nøgleperson på området. Ligestillingsvurdering af lovforslag er forankret i det juridiske sekretariat og indgår i interne kurser og vejledninger. Ministeriet opfordrer Ligestillingsafdelingen til at være opmærksomme på eksempler og best practices i eksempelvis andre lande omkring kønsmainstreaming på ministeriets ressort ud fra den betragtning, at det er helt centralt for implementering af kønsmainstreamingstrategien, at der er konkrete eksempler på eget ressort. Departementet har i forbindelse med en evaluering af tillægsrunden til medarbejdere i Departementet foretaget en analyse af fordeling af tillæg opdelt på køn og resultatet var, at mindretallet bestående af kvinder modtager en forholdsmæssig større andel af tillæggene. Undersøgelsen har været med til at sætte køn på dagsordenen. På styregruppemødet blev muligheden for et samarbejde mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Ligestillingsafdelingen omkring iværksætteri drøftet Følgende ministerier deltog ikke i mødet, men har sendt en skriftlig beretning: Integrationsministeriet: Integrationsministeriet har ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en plan for ministeriets kompetenceopbygning. I praksis indarbejdes hensynet til forskellighed dog allerede i vidt omfang, herunder naturligvis navnlig hvad angår etnicitet, men også køn, alder m.v., i al planlægning og politik i ministeriet. Hvad angår eventuelle nye initiativer overvejer ministeriet, hvordan hensynet kønsmainstreaming kan indarbejdes i ministeriets kurser, herunder om man på f.eks. lovteknikkurser, integrationskursus m.v. vil kunne blive undervist i inddragelse i ligestillingshensynet, således at dette hensyn sikres integreret i f.eks. udarbejdelse af nye love. Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender: Ligestillingsaspekter tænkes generelt ind i ministeriets arbejde, bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af lovgivning. Et eksempel herpå er lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (overordnede formål at fremme ligestilling). Foreløbig er arbejdet med kønsmainstreaming og opgaven med at opbygge kompetence på kønsmainstreaming i ministeriet forankret i departementets personalekontor og koncernens personalechefkreds. På møde d. 5. maj 2006 i ministeriets personalechefkreds, skal det diskuteres, hvordan kompetence på kønsmainstreaming implementeres i hele koncernen. På samme møde vil der Side 5 af 7

6 blive diskuteret konkrete tiltag med henblik på at få en mere ligelig kønssammensætning generelt i ministeriet og en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i chefkontorerne. Desuden vil kønsopdelt lønstatistik indgå i den koncernledelsesinformation, som skal drøftes på et koncernledelsesmøde d. 4. maj Ad 4 Implementering af styregruppens seneste værktøj: ligestillingsvurdering af ressourcefordelingen Thomas Børner: Styregruppens sidste værktøj til ligestillingsvurdering af ressourcer blev lagt på hjemmesiden i oktober Værktøjet er med til at vise sammenhængen mellem ligestilling og økonomisk træfsikkerhed og er et virksomt værktøj. Nu skal værktøjet implementeres og i samarbejde med Finansministeriet har Ligestillingsafdelingen udarbejdet det notat, som er sendt ud sammen med dagsordenen. Ligestillingsafdelingen og Finansministeriet afholder i september 2006 et kursus i at anvende værktøjet for de medarbejdere, der skal gennemføre ligestillingsvurderingen. Enkelte ministerier kommenterede, at det kan være svært at udpege en budgetpost. Der kan findes inspiration til udvælgelsen i værktøjet om ligestillingsvurdering af ressourcefordeling på ligesom der er mulighed for at udvælge en allerede gennemført ressourcefordeling. Ligestillingsafdelingen står til rådighed med sparring og besvarelse af spørgsmål. Er spørgsmålet af en karakter, der ligger uden for Ligestillingsafdelingens område, står Finansministeriet til rådighed. Beslutning: Proces for implementering af værktøj til ligestillingsvurdering af ressourcefordeling blev vedtaget. Det betyder, at ministerierne senest den 15. juni 2006 udvælger hvilken budgetpost, der skal gennemgå en ligestillingsvurdering og meddeler det til Ligestillingsafdelingen. Ved udgangen af december 2006 skal ligestillingsvurderingen være afsluttet og i starten af januar 2007 offentliggøres resultaterne på Ad 5 Evaluering af det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt i 2006 Vibeke Abel orienterede: Der er sendt udbudsmateriale til 3 udvalgte konsulentfirmaer og afsat kroner til evalueringen, som Ligestillingsafdelingen afholder. Evalueringen påbegyndes i juni 2006 og har 75 % af resultaterne færdige medio september. Hele evalueringen skal være færdig medio november I udbudsmaterialet er der lagt vægt på 1) at vurdere den nuværende handlingsplans indsatsområder, aktiviteter og udbytte af dem og 2) at medvirke til formuleringen af kommende aktiviteter ved at identificere behov og udfordringer på området. Når evalueringen påbegyndes, vil alle ministerier af det udvalgte konsulentfirma blive bedt om at bidrage med input. Der skal nedsættes en gruppe til at følge evalueringen. Side 6 af 7

7 Beslutning: Næste møde i styregruppen afholdes i slutningen af november 2006, hvor resultaterne af evalueringen samt kommende aktiviteter og organisering af kønsmainstreamingarbejdet drøftes. Ad Eventuelt Styregruppen besluttede at følge samme proces som i 2005 omkring orientering af Ligestillingsafdelingen i forbindelse ligestillingsvurdering af lovforslag: Processen starter med, at ministerierne relevanstester alle lovene i lovpakken Efterfølgende melder ministerierne ind til Ligestillingsafdelingen, hvilke lovforslag, der skal gennemgå en ligestillingsvurdering. Styregruppemedlemmerne vil modtage et brev fra Thomas Børner om frist for indmelding til Ligestillingsafdelingen. Side 7 af 7

Københavns Universitet

Københavns Universitet Indledning Københavns Universitet Formålet med de statslige organisationers ligestillingsredegørelser 29 er at gøre ligestillingsindsatsen synlig for borgerne og indsamle god praksis som inspiration til

Læs mere

Resultater for ligestillingsredegørelser. Hovedrapport

Resultater for ligestillingsredegørelser. Hovedrapport Resultater for ligestillingsredegørelser 2011 Hovedrapport Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2. marts 2012 Marts 2012 Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1. Rapportens formål og baggrund

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarsministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarsministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarsministeriets

Læs mere

Kønsmainstreaming af iværksætterundervisning

Kønsmainstreaming af iværksætterundervisning Kønsmainstreaming af iværksætterundervisning Regeringens muligheder for at nå globaliseringsstrategiens mål om, at Danmark i 2015 skal være blandt de lande i verden, hvor der er flest iværksættere, har

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 SKAT 1 Indhold Status om ligestilling fra SKAT 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for SKAT Vores gode eksempler for SKAT 6 P E R S O N A L E O M R Å D E T Hvad

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Departementet 6. november 2003 J.nr. 2003-010-0041 Personale og økonomi Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Oktober 2003 P:\SurveyAndDataAnalysis\PLS Survey projekter\mainstreaming.dk\portal\ligestillingsrapporter\skat

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Finansministeriets departement

Finansministeriets departement Finansministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fødevarestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra Kulturministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra Kulturministeriet 1 Ligestillingsrapport 2013 fra Kulturministeriet Indledning Ligestillingsrapporten giver en overordnet status på indsatsen for ligestilling på Kulturministeriets område i perioden 2011 2013. Ligestillingsrapporten

Læs mere

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Professionshøjskolen University College Nordjylland Professionshøjskolen University College Nordjylland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnskommandoen Hjemmeværnskommandoen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen

Patent- og Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Danmarks Statistik Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 1 Indhold Status om ligestilling fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 3

Læs mere

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut EVA - Danmarks Evalueringsinstitut Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Energistyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ankestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sikkerhedsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Danmarks Medie og Journalisthøjskole Danmarks Medie og Journalisthøjskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra det tidligere Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold

Ligestillingsrapport 2015 fra det tidligere Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Ligestillingsrapport 2015 fra det tidligere Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Rapporten tager udgangspunkt i de ligestillingsredegørelser, der er indberettet fra det tidligere

Læs mere

Professionshøjskolen UCC

Professionshøjskolen UCC Professionshøjskolen UCC Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Den Danske Filmskole

Den Danske Filmskole Den Danske Filmskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Tinglysning Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Søfartsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Nationalmuseet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Konkurrence-

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Civilstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Styrelsen for IT og Læring

Styrelsen for IT og Læring Styrelsen for IT og Læring Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets departement

Beskæftigelsesministeriets departement Beskæftigelsesministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 1. Indledning Socialministeriets ligestillingsrapport sammenfatter ligestillingsforholdene på de 7 institutioner under Socialministeriet, der har mere end 50

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater DMI Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Patientombuddet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Direktoratet for kriminalforsorgen

Direktoratet for kriminalforsorgen Direktoratet for kriminalforsorgen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding Designskolen Kolding Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Dania Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 EA Copenhagen Business Academy 1 Indhold Status om ligestilling fra EA Copenhagen Business Academy 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for EA Copenhagen Business

Læs mere

Gennemgang af pointsystem til ligestillingsredegørelsen

Gennemgang af pointsystem til ligestillingsredegørelsen Gennemgang af pointsystem til ligestillingsredegørelsen Introduktion: Formålet med pointsystemet er tydeligt at kunne benchmarke statslige institutioner på ligestillingsområdet. I det følgende redegøres

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det Page 1 of 5 Print og gem indberetningsskemaet Den endelige indberetning fremgår nedenstående side. For at kunne dokumentere indberetning af ligestillingsredegørelsen, bedes du gemme denne kvitteringsside

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Ifølge ligestillingslovens 5, stk. 1 skal ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder med mere end 50 ansatte hvert andet år inden den 1. september udarbejde

Læs mere

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest

Erhvervsakademi Midtvest Erhvervsakademi Midtvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriets Ligestillingsrapport November 2003 Revideret januar 2004 1 1. Indledning Det fremgår af Ligestillingslovens 5, at alle ministerier samt statslige institutioner og virksomheder

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi Københavns Erhvervsakademi Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Socialstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering):

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering): Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering): Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder,

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag 1. Indledning Det fremgår af regeringens strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige, februar 2013, at der skal ske en mere systematisk ligestillingsvurdering

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Naturstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors)

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Copenhagen Business School

Copenhagen Business School Copenhagen Business School Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Randers Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Politiet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Arbejdstilsynet 1 Indhold Status om ligestilling fra Arbejdstilsynet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Arbejdstilsynet Vores gode eksempler for Arbejdstilsynet

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Arbejdsskadestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Arbejdsskadestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Arbejdsskadestyrelsen Vores gode eksempler

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Københavns Erhvervsakademi 1 Indhold Status om ligestilling fra Københavns Erhvervsakademi 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Københavns Erhvervsakademi Vores

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lolland Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Transportministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Transportministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Transportministeriets

Læs mere

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax RAPPORT OM LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE 2015 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk 1. Indledning Det fremgår af ligestillingslovens

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet 1 Indhold Status om ligestilling fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Patent- og Varemærkestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Patent- og Varemærkestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Patent- og Varemærkestyrelsen

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) 1 Indhold Status om ligestilling fra Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Kulturministeriets departement

Kulturministeriets departement Kulturministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Forsvarsministeriets departement

Forsvarsministeriets departement Forsvarsministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Statsforvaltningen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE RAPPORT OM LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE 2013 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af hk@kea.dk for Københavns Erhvervsakademi 2013-11-07 14:12 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Thisted Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Erhvervsakademiet Dania 1 Indhold Status om ligestilling fra Erhvervsakademiet Dania 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Erhvervsakademiet Dania Vores gode

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brønderslev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 1 Indhold Status om ligestilling fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Transport- og Bygningsministeriets departement

Transport- og Bygningsministeriets departement Transport- og Bygningsministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hørsholm Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra Transport- og Bygningsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra Transport- og Bygningsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Transport- og Bygningsministeriet Indledning Transport- og Bygningsministeriet arbejder med planlægning, anlæg, drift og vedligehold samt regulering af og tilsyn med det samlede

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sønderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere