Danske Bioanalytikere Region Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Bioanalytikere Region Nordjylland"

Transkript

1 Danske Bioanalytikere Region Nordjylland Beretning

2 Regionsbestyrelsen Regionsformand og Hovedbestyrelses-medlem Britta Mølgaard, Sofiendalsvej 3, Aalborg Næstformand og hovedbestyrelses-medlem Merete Kjeldgaard, Klinisk Immunologi, Aalborg Universitetshospital Regionskasserer og 1. suppleant til Hovedbestyrelsen Hanne Rebsdorf, Klinisk Mikrobiologi, Aalborg Universitetshospital Kursusudvalg og 2. suppleant til Hovedbestyrelsen Anne Marie Vestergaard, Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital Sekretær Inge Østergaard, Klinisk Immunologi, Aalborg Universitetshospital Webansvarlig, kursusudvalg og TR- ansvarlig Rikke Skall, Nuklearmedicin, Aalborg Universitetshospital AMiR-ansvarlig Ulla Skov, Klinisk Biokemi, Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn Bestyrelsesmedlem Annette Skovsted, Klinisk Biokemi, Sygehus Thy-Mors Bestyrelsesmedlem Lasse Jacobsen, Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital 1. Suppleant Tina Kock, Patologisk Institut, Sygehus Vendsyssel, Hjørring 2. Suppleant Hanne Toft, Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital 3. Suppleant Annette Vestergaard, Klinisk Biokemi, Sygehus Thy-Mors Bioanalytikere fra dbio-nordjylland i centrale udvalg Hanne Rebsdorf: Organisatorisk Udvalg Britta Mølgaard: Arbejdsmarkedsudvalget 2

3 Velkommen til regionsgeneralforsamling i dbio-nordjylland mandag den 10. marts kl Hos BUPL Nordjylland Niels Jernesvej 8B, 9220 Aalborg Ø Der vil være kaffe/te og kage fra kl. 16. Der er lidt mad ca. kl. 19. Dagsorden til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Uddeling af jubilæumsgaver til 25 og 40 års jubilarer i dbio 6. Eventuelt Punkter til orientering som ligger udenfor dagsordenen Formand Bert Asbild er gæst på generalforsamlingen og vil orientere om strukturprojektet Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være modtaget på regionskontoret senest den 24. februar kl. 8. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer, men af hensyn til traktementet vil vi gerne have tilmeldinger senest den 3. marts. Venlig hilsen Regionsbestyrelsen 3

4 Regionsbestyrelsen arbejde i det forløbne år. Det forløbne år er gået stille og roligt. Der har været stor stabilitet i bestyrelsen, alle dem der blev valgt ind i 2012 er stadig en del af bestyrelsen. Det er rigtig dejligt, og giver stor stabilitet i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen har holdt 8 møder i løbet af året, og dertil kommer, at vi har deltaget i en bestyrelseskonference sammen med alle bestyrelser i dbio Ved sidste års generalforsamling tillod vi at holde det på en lidt anderledes måde. I, der var til stede kan nok huske, at I selv have rigtig meget indflydelse på, hvad skulle til drøftelse. Vi havde ganske enkelt ladet deltagerne bestemme, hvad der skulle diskuteres. Det foregik på den måde, at der blev sat tid af til at man ved bordene kunne skrive emner på et kort, og så sætte dem op på væggen med tape. Efter et stykke tid var væggen fyldt med gule kort. Næste skridt var, at deltagerne kunne vælge hvilket emne de ønskede at drøfte. Det må konstateres, at hvis man vil have medlemmerne til at diskutere emner, så skal man bare lade dem selv bestemme, hvad der skal tales om. Snakken gik i hvert fald lystigt rundt om bordene. Nogle af emnerne var ting, der skal løses ved overenskomstbordet. Eksempelvis en retfærdig pension, altså at alle får den samme høje pensionsprocent, omsorgsdage til alle, forbedret arbejdstidsaftaler. Der var også mange emner, som vi i bestyrelsen har brugt tid på siden. Eksempelvis spændende arrangementer, sat den diagnostiske samarbejdspartner på dagsordenen, retfærdig fordeling af lokal løn (vi gør hvad vi kan). Endnu andre emner tager vi med som opmærksomhedspunkter. Der var f. eks. en gruppe, som gerne så større samarbejde mellem specialerne, og også fælles kursusforløb. Det kunne 4

5 meget vel blive aktuelt i fremtiden, og måske også bredes ud til større samarbejde mellem faggrupper. Der er grund til at takke alle, der deltog så aktivt i generalforsamlingen. Vi håber I kommer igen alle sammen i år, også selvom vi ikke har planlagt Open Space i år. Temadag om den diagnostiske Samarbejdspartner, eller hvad skal vi lave i fremtiden I bestyrelse havde vi besluttet at holde en temadag for ledere, TR og AMiR. Det blev den 16. januar. Vi havde inviteret Peter Emmerich fra firmaet Implement. Han havde tidligere været oplægsholder på Lederforum. Dagen var programsat så Peter Emmerich havde hele formiddagen. Den blev brugt dels til oplæg om udviklingsmulighederne for vores fag, og hvor han ser, vi skal bevæge os hen mod. Så var der gruppearbejde, hvor deltagerne skulle komme med deres bud på, hvad der kan være muligheder og barrierer for, at vi kan være med i det fremtidige diagnostiske arbejde. Der kom rigtig mange gode bud ud af det arbejde, som vi i bestyrelsen tager med os videre. Om eftermiddagen holdt Martina Jürs et oplæg om dbio s projekt om den diagnostiske samarbejdspartner, og også om sine egne erfaringer fra Hillerød Sygehus. Til slut havde vi inviteret fagets egne udøvere til at fortælle, hvordan de arbejder med emnet. Den første var Yvonne Cristoffersen fra KIA, som fortalte om, hvordan hun arbejder som transfusionskonsulent. Næste var Marianne Nørgaard fra PAI, som er en af de bioanalytikere, der er med i EBUS. Det går kort fortalt ud på, at bioanalytikeren er med på operationsstuen og vurderer præparaternes kvalitet, mens lægen opererer. Til slut havde vi fået en gæst, Jane Eriksen fra Hospitalsenheden Vest i Herning. Hun fortalte om, hvordan der er en bioanalytiker tilknyttet deres FAM som en konsulent og rådgiver i forhold til blodprøver. Det var en rigtig spændende dag, og vi har også fået fine tilbagemeldinger på dagen fra deltagerne. Det må vi overveje om vi kan gøre igen på et andet tidspunkt. Strukturprojekt Hele 2013 og dele af 2012 har hele organisationen i dbio beskæftiget sig med strukturprojektet. Det blev besluttet ved sidste kongres, at vi skulle gennemgå hele dbio s struktur, og se på den 5

6 måde arbejdet blev udført på, altså er det de rigtige ting vi bruger pengene og dermed også de menneskelige ressourcer på, og har vi den optimale struktur, der gør det muligt. Der har været holdt møder med stort set alle medlemsgrupper, ledere, undervisere repræsentanter og alle bestyrelser. Alle dbio s centrale udvalg har ligeledes været involveret. Til slut har det været hovedbestyrelsens opgave at beslutte, om der skal ændres på vedtægterne, og om der er grund til at justere på kursen i den førte politik. Vi sad efterhånden med kun ét forslag til ændring af vedtægterne og nogle opmærksomhedspunkter. Hovedbestyrelsen har som konsekvens heraf, valgt at indkalde de kongresdelegerede til kongres og delegeretmøde den 8. maj i år. Hovedårsagen er ikke det ene forslag til vedtægtsændring, men mere for at få en drøftelse med en bredere kreds af organisationens medlemmer, om kursen i dbio, og i særdeleshed om opmærksomhedspunkterne. Det vil ikke blive yderligere uddybet i denne beretning, da formand Bert Asbild er gæst på generalforsamlingen, og her vil han komme nærmere ind på det. Ny MED-aftale FLO har nu været en realitet siden den 1. januar Det er gået lidt i flere tempi. De afsnitsledende bioanalytikere på Aalborg Universitetshospital er med få undtagelser først tiltrådt den 1. november sidste år. På Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors er de tiltrådt den 1. marts Opgaven er nu at få det til at fungere, så det bliver bedre, end det var før. Det er en meget stor ændring, som man har valgt at gennemføre. Den har også den afledte effekt, at der skal være en MED-struktur, der matcher ledelsesstrukturen. Den opgave er overladt til et forhandlingsorgan, som består at regionens direktør, personalechef, hospitalsdirektør suppleret med nogle personer fra HR-afdelingen. På organisationssiden er det de faglige organisationer med flest satte i regionen, der er repræsenteret, og heldigvis er dbio en af dem. Det er ikke en let sag at lave en MED-organisering, som matcher ledelsesstrukturen, når det er den, der har gennemgået store forandringer. Man skal tænke på, at alt det vi har kaldt afdelinger og afdelingsledelser ikke længere eksisterer. Som det ser ud nu, er der Hovedudvalget, som dækker hele regionen. Hospitals-MED eller sektor- MED, som i sagens natur dække de enkelte hospitaler, og så er der Klinik-MED, som er de klinikker, som nu udgør en væsentlig del at ledelsesstrukturen. Der er sket udpegninger, og det kører som sådan godt nok, der er en klar ledelsesfordeling og økonomiansvar. De områder hvor der ikke er klinikker, er der tale om lokal-med. Der hvor det bliver svært, og hvor det heller ikke er helt på plads endnu, er de underliggende niveauer. Her har forhandlingsorganet valgt at give en vis valgfrihed. Der kan være tale om Mini- MED, som består af en afsnitsleder og et antal medarbejder-repræsentanter, eller man kan holde personalemøder med MED-status, og endelig kan man, hvis der er særlige forudsætninger tilstede etablere et Tvær-MED, som er flere Mini-MED er der slår sig sammen. Det vil være for omfattende at komme mere ind på emnet her, men det er muligt at holde sig orienteret om hvordan det går via jeres lokale TR. 6

7 For at følge op både på processen og slutresultatet har Region Nordjylland bedt arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, Henning Jørgensen om at følge processen nøje, og komme med en rapport herom til efteråret. Først herefter vil den endelige struktur, og den endelige revision af MED-aftalen komme på plads. Henning Jørgensen og hans team har i mange år forsket i medarbejderindflydelse på offentlige arbejdspladser, så de faglige organisationer er godt tilfredse med, at de er involveret i processen. Lokal lønforhandling Lønforhandlingerne det seneste år har båret præg af, at der ikke er sat penge af ved de centrale overenskomster til det. Samtidig har vi stadig krav på forhandlinger. For perioden havde Region Nordjylland besluttet, at de alligevel ville afsætte 0,2 % af lønsummen til disse forhandlinger. Af grunde som er svært at gennemskue, blev disse forhandlinger hvad angår dbio først gennemført i maj måned sidste år. Det er særdeles uhensigtsmæssigt, at det sker så lang tid efter at pengene faktisk skulle være udmøntet. Vi fik gennemført forhandlingerne, og pengene er også udmøntet og tilbagereguleret efter den aftale, der blev indgået. Der er også blevet forhandlet løn til de nye ledere. Først fik vi lavet en aftale for Klinikchefer og Viceklinikchefer. Dernæst blev der indgået en aftale om løn til afsnitsledende bioanalytikere. Disse aftaler om ledernes løn blev alle forhandlet og indgået i samarbejde med DSR s lederforening. Det var konstruktive og gode forhandlinger. For dbio har det særlig stor betydning, at det nu er en klar aftale, at sygeplejersker og bioanalytikere på det samme ledelsesniveau, er på samme løn. Det er ikke sådan at forstår, at vi synes det er fyrstelige lønninger, der er forhandlet hjem, men det er min klare opfattelse, at det var det bedst opnåelige på det tidspunkt. Jeg har været glad for samarbejdet med DSR s lederforening om denne opgave. De kommende forhandlinger om lokalløn ser om muligt endnu dårligere ud end sidst. Den centrale aftale ligner den fra sidst. Den gives mulighed for at forhandle lokal løn, men der er ikke sat penge af til det. 7

8 Denne gang er Region Nordjylland ikke helt så generøse som sidst. De har meddelt, at de ikke agter at sætte penge af til formålet, men at de naturligvis tager de forhandlinger, som organisationerne begærer. Det er de jo forpligtet til, men de er ikke forpligtet til at udmønte tillæg. Vi er blevet bedt om at indsende krav/ønsker senest den 1. marts, så TR er blevet bedt om at komme med få, men velbegrundede forslag inden da. Forhåndsaftalerne, som vi aftalte tilbage i 2008, vil blive udsat for et serviceeftersyn. Det har vi valgt at gå positivt ind i. Der er nogle af aftalerne, som kan gøres bedre. Det er bestyrelsens klare mål, at der ikke bliver færre penge til bioanalytikerne efter at vi har gennemgået aftalerne. De er rigtig gode at have, og vi kan slet ikke undvære dem. Måske kan nogle af dem harmoniseres, så andre kan får glæde af dem også. Men indtil de bliver opsagt eller ændret, gælder de stadig væk. Personalesituationen / ledigheden Der er ikke den store forskel på personalesituationen i forhold til sidste år. Diagrammet viser alle aktive medlemmer. Som det fremgår, er der stadig 13 %, der d.d. er berettiget til efterløn eller pension. Det giver nogle udfordringer til arbejdspladserne, at kunne fastholde medarbejderne og kunne rekruttere nye. Man kan også se, at udfordringen ikke standser lige med et samme. De årige udgør en endnu større del at medlemmer, som de > 60 årige. Lad os håbe at de ældre medarbejdere har lyst til at tage endnu nogle år inden pensionen lokker. Når det er sagt, så vil den nye efterlønsreform efterhånden slå igennem. Dem, der er født 1954, skal være 60½ år inden de kan gå på efterløn. Desuden bliver modregningen i andre pensionsordninger beregnet hårdere i fremtiden. Vi må se hvordan det går. Der bliver jo heldigvis stadig uddannet mange bioanalytikere, så måske bliver problemet ikke så stort

9 Lederne 2013 blev for bioanalytikere med ledelse et forandringens år. Fremtidens ledelsesmæssige organisering (FLO) blev til virkelighed på alle laboratorier i regionen, på Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy/Mors fra og på Aalborg Universitetshospital fra den Den nye organisering har betydet store forandringer for lederne, nogen er ikke længere ledere og andre har fået ændrede ledelseskompetencer. Dette har selvfølgelig præget drøftelserne hvor dbio s repræsentanter og ledere har mødtes. Møder der er holdt mellem dbio-nordjylland og lederne fra laboratorierne har drejet sig om at de to parter sammen og hver for sig skulle finde deres plads i den nye organisation. Denne proces er stadig i gang. Fremtidens møder mellem dbio og lederne bliver dels møder mellem afsnitslederne og dbios repræsentanter og klinikcheferne og dbio s repræsentanter. En forventet mangel på bioanalytikere i fremtiden er også blevet drøftet i 2013, uden at der er fundet er svar på problematikken. Kursus og aktivitetsudvalgets beretning Dbio s kursus og aktivitetsudvalg i Nordjylland er et udvalg, der refererer til regionsbestyrelsen. Formålet er at arrangere 3-4 medlemsarrangementer årligt. Arrangementerne skal som hovedregel have et indhold af almen faglig og aktuel interesse. Udvalget har et budget på ca kr. Hovedparten af beløbet bruges til mad og drikke under arrangementerne, men selvfølgelig også til honorering til oplægsholderne. Medlemmerne i udvalget skal gerne repræsentere bioanalytikerne, deres specialer og geografi bredt. På nuværende tidspunkt er der repræsentation i udvalget fra Patologisk institut, Nuklearmedicinsk, Mikrobiologisk og Biokemisk afdeling, alle afdelinger i Aalborg, dvs. vi savner udvalgsmedlemmer fra afdelinger uden for Aalborg, og fra Immunologisk afdeling. Alle der måtte have interesse i at komme ind i udvalget må endelig henvende sig. Det er bestemt ikke nogen tidskrævende opgave, til gengæld er det hyggeligt og inspirerende. Årets første arrangement, var en temalørdag i januar med emnet ovariecancer. En spændende dag med oplæg fra forskningsbioanalytiker Majbritt Frost og overlægerne Anni Grove, Aage Knudsen og Bente Lund. De fortalte om den nyeste måde at diagnosticere og behandle på, en sygdom der er så svær at diagnosticere, og som ofte er meget fremskreden, når den opdages. Ca. 40 medlemmer havde valgt at bruge en lørdag formiddag på høre fagfolk, der gerne formidler, hvad de brænder for. 9

10 Årets næste arrangement, må være undtagelsen der bekræfter reglen, idet vi havde arrangeret en byvandring i Aalborg. Det er nok lidt svært at finde det faglige indhold heri. Til gengæld var det et rigtig populært tiltag, idet ca. 80 medlemmer, havde lyst til at høre medlemmer fra Aalborgs Guideforening fortælle historien om Budolfi kirke, Jens Bang Stenhus og Hjelmerstald, turen sluttede med aftensmad i Jens Bang Stenhus. I september havde vi det første arrangement om diabetes. Diabetessygeplejerske Helle Hastrup fra diabetesteamet på børneafdelingen i Aalborg fortalte om, hvordan man modtager et barn med nyopdaget diabetes, og om, hvordan man straks instruerer børnene og deres familier i, selv at tage ansvar for den nye situation, og den omvæltning det er i hverdagen, når et barn får sukkersyge. Desværre er der ingen der endnu ved hvorfor flere rammes af diabetes I. Ca. 40 bioanalytikere deltog i denne spændende eftermiddag. Der følger et oplæg om diabetes ll i det nye år. Beretning fra arbejdsmiljørepræsentanterne På første møde i marts fik vi undervisning i Chess (det ny Retox). Marie Nielsen og Oliver Harringer fra Arbejdsmiljøkontoret stod for undervisningen. Chess er det program, hvor man laver APB (Arbejdsplads brugsanvisninger). Vi fik først en gennemgang af programmet, derefter fik vi vist, hvordan man laver en skabelon til lokale forhold, som hovedsageligt er det vores arbejde med Chess består i. Der blev også vist adskillige finesser, så som at genbruge en skabelon, at tilføje til en skabelon, at slette APB er, og heldigvis hvordan man finder dem igen, hvis man ved en fejl har fået slettet. Det var også mødet, hvor vi sagde farvel til 3 AMiR kollegaer. Birgit Thøgersen fra Hobro, som har været AMiR i en menneskealder, går på pension i 2014, Marianne Lund Mertz fra Hjørring, som har været AMiR i omkring 10 år, har fået job som underviser i Aalborg og Louise Larsen, der igen valgte at arbejde indenfor Kl. Biokemi. Vi hilste på to nye afløsere, der deltog i mødet, Liselotte fra Hobro og Anita fra Hjørring. Derudover havde vi en dagsorden der omhandlede de faste punkter som arbejdsskade anmeldelser, samarbejde AMiR og TR og siden sidst. Det andet møde blev holdt i Thisted. Vi gennemgik de faste punkter på dagsorden og sluttede af med en interessant rundvisning på Klinisk Biokemisk afdeling. Nogle af de emner der blev talt om og diskuteret var opfølgning af Tilfredshedsundersøgelsen 2012, arbejdsskader, de nye MEDudvalg og Chess. Lone fra Thisted berettede om deres forberedelse til Arbejdsmiljø re-certificering og resultatet heraf. De havde lavet en arbejdsmiljøquiz for medarbejdere og opdateret deres personalenet, så 10

11 alle relevante arbejdsmiljøemner var samlet på hjemmesiden. Vi var alle imponerede af hjemmesiden, som virkede meget overskuelig og brugbar. Mødet i september var et fællesmøde med TR, hvor Camilla Bjerre og Vibeke Kristensen fra dbio deltog. Camilla fortalte om dbio s Arbejdsskade og arbejdsmiljøstrategi. Vibeke fortalte om Arbejdsskadeområdet herunder: hvad er en arbejdsskade, anmeldelsesregler og sagsgang, afgørelser og ankesystem og derefter om Fleksjob og førtidspensionsområdet herunder: gennemgang af reformen og dens virkning. Efter frokost gik TR og AMiR hver for sig, og her havde vi en lang snak om anmeldelse af to meget voldsomme arbejdsulykker. Arbejdsmiljø kontoret ved Liselotte Kyneb har hjulpet med forløbet og udarbejdet handleplan. Derudover havde vi de faste punkter samarbejde mellem AMiR og TR og siden sidst, og en opfølgning fra de enkelte laboratorier om, hvordan det går efter etablering af Klinik-MED og det underliggende Mini-MED/TværMED. I november havde vi igen besøg af Marie Nielsen fra Arbejdsmiljøkontoret. Vi fik yderlig undervisning i Chess, samt information om regler for transport af farligt gods. Til Chess fik vi gode tips til f.eks. print af etiketter og avanceret søgning, og havde mulighed for at få svar på spørgsmål, der var opstået under vores arbejde i systemet. Herefter nåede vi de sædvanlige punkter i dagsorden. Det har alle været gode møder, hvor vi har lært nyt, fået nye ideer og kan drage nytte af andres erfaringer. Fornøden tid er stadig et stort samtaleemne og etableringen af de nye Klinik Med, med de underliggende Mini-Med eller Tvær-MED. Sidst i november var de fleste arbejdsmiljørepræsentanter fra Region Nordjylland samlet til Årskursus i Kolding. Der var flere spændende og relevante emner på programmet, bl.a. En sund og rask krop gennem hele livet, Stressforebyggelse og MED og samarbejde. Beretning fra Tillidsrepræsentanterne Tillidsrepræsentanterne har i det forløbne år holdt 5 møder. Det ene sammen med AMiR erne. Som man kan læse ovenfor handlede formiddagen om Arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser, og hvad dbio kan gøre for at hjælpe medlemmer og repræsentanterne. Den nye ledelsesstruktur har fyldt rigtig meget i Der har været stor frustration især i Aalborg, som kom med i FLO senere end resten af regionen. Det helt store emne har været hvordan man kan få den nye MED-struktur til at fungere. Vi har 2 gange 11

12 været til møde med Sundhedskartellets TR. Her var det DSR s formand, der suppleret med Fysioterapeuternes formand og vores formand, der fortalte om MED-aftalens tilblivelse. Der blev drøftet muligheder og udfordringer ved den nye struktur. Det virker ikke altid logisk, at der skal være den opdeling, som der er lagt op til, men det er åbenbart ikke til diskussion. TR-strukturen har også været til debat. Vi har beholdt de TR vi har i Aalborg og Thy-Mors. I Sygehus Vendsyssel har vi også beholde de 3 vi har, men kom igennem med, at der på KBA kan vælges TR-suppleanter. Det er vi godt tilfredse med. I virkeligheden er det største problem, at det kan være svært at få den nødvendige tid til arbejdet. Det er en opgave de fleste TR skal arbejde med hele tiden. Der har været evaluering af generalforsamlingen. Der blev stor tilfredshed med Open Space seancen, rigtig godt at mange kom til orde. I den forbindelse havde vi en drøftelse af hvordan vi kan fastholde seniorer på arbejdspladsen. Deltidsansættelse ville være en mulighed. Der har i perioder været begyndende mangel på ansøgere til de ledige stillinger, så det er vigtigt at vi kan fastholde alle så længe som muligt. I dbio har vi fået en ny hjemmeside, som Rikke har introduceret til os til. Der skal man lige vænne sig til. Møderne bliver generelt brugt rigtig meget til erfaringsudveksling. Der er mange problemstillinger som vi er fælles om, og i konkrete sager kan man få sparring og råd fra hinanden. Der er også orientering om dbio s arbejde fra Britta, som er fast deltager på møderne. Det er nyttigt at være orienteret om hvad der foregår både i Regionsbestyrelsen og i Hovedbestyrelsen. Der har været Årskursus for TR, hvor der også var et pænt fremmøde fra Nordjylland. En vigtig begivenhed hvor man møder kolleger fra hele landet og bliver opdateret om det sidste nye i organisationen. Nyt Universitetshospital Fredag den 18. oktober 2013 blev der taget første spadestik til det nye universitetshospital i Aalborg som forventes at stå færdigt i Hele projektet var oprindeligt projekteret til at udgøre kvm bebyggelse. Dette tal er nu opnormeret, så vi nu får et nyt universitets hospital på kvm. på grund af udvidelse af servicebyen og køkkenfunktionen. Der er nedsat arbejdsgrupper med både ledere og medarbejdere fra de enkelte specialer. Hvor ønsker og forventninger til fremtidens hospital har drøftes. Man er netop gået i gang med 2. fase i dispositionsfasen, hvor alle laboratorierne laver en fællesdrøftelse om 12

13 udfordringer og forventninger. Efter sommerferien igangsættes næste fase som indeholder rumblade og indretning af de enkelte rum. Det går rigtig stærkt nu, og der tages beslutninger fremadrettet hver eneste dag. Byggeriet har yderligere en udfordring idet der udføres en arkæologisk udgravning på arealet. Arkæologerne har blandt andet fundet et skelet af en kat fra stenalderen. Det forventes dog ikke at det vil forsinke byggeriets tidsplan På regionens hjemmeside har NAU Nyt Aalborg Universitetshospital sin helt egen side. Her kan man finde meget detaljeret information om hvor langt byggeriet er, og hvilke ting man indregner i projektet. Hovedudvalget i Regionen I foråret 2013 startede en ny 2-årig periode for Hovedudvalget. Det betød at medarbejdersiden i udvalget blev udskiftet på mange pladser. Heldigvis er der stadig medlemmer fra det tidligere hovedudvalg tilbage til at guide de nye medlemmer til arbejdet i hovedudvalget. Det nye hovedudvalg havde første møde i starten af maj måned. Økonomi og budget Ligesom tidligere år holdes økonomien også i år i meget kort snor fra regionens side. Hovedudvalget orienteres løbende om at der stadig er krav om øget produktivitets stigning. Derudover fik Hovedudvalget fremlagt budget 2014 og drøftede budgettets personalemæssige konsekvenser. Budgettet rummer en produktivitetsstigning på 2,4 pct. på sundhedsområdet samt en rammebesparelse på 1,4 pct. for hele koncernen. Fremtidig ledelses organisering 2013 blev startskuddet til den nye organisering af alle sygehuse i regionen. Tilbage i 2011 blev der nedsat nogle arbejdsgrupper som skulle udarbejde et forslag til en ny struktur. Det resulterede som bekendt i et forslag FLO (fremtidig ledelsesorganisering) hvor man helt fjernede et ledelses-lag og nedlagde de eksisterende afdelinger. Sygehusene er blevet derfor inddelt i klinikker af varierende størrelse, og nye lederstillinger er opstået. Klinikchefen har fået følgeskab af to viceklinikchefer en HR ansvarlig og en Forløbs ansvarlig chef. Personale politikker. De reviderede personalepolitikker og de nye ITOP-værdier trådte i kraft den 1. juni En arbejdsgruppe under det tidligere hovedudvalg har arbejdet på at få justeret vores Personalepolitikker i Regionen til at være mere værdibaseret med et stort fokus på de personalepolitiske værdier, frem for retningslinjer og instrukser. Politikkerne er alle bygget op efter samme princip, og ud fra følgende værdi ord: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og 13

14 Professionel, som via de 4 ords første bogstaver til sammen danner ordene: ITOP. Formålet med værdi-ordene er, at de nye værdier i højere grad rummer begreberne fra Social Kapital og Relationel Koordinering, der både inddrager opgaveløsningen og personaleforholdene. Derudover havde det afgående Hovedudvalg foreslået en ambassadørordning, der skulle have til formål at præsentere personalepolitikkerne og værdierne, understøtte rolleforståelsen, samt at levendegøre historien bag. I den forbindelse skulle medarbejdersiden udpeger et antal ambassadører, der skulle deltage på skift sammen med direktion og arbejdsmiljøchef på sektor - MED-udvalgsmøder. Dette blev imødekommet af hovedudvalget på mødet i maj, og efter sommerferien blev de første ambassadørrunder gennemført. I skrivende stund mangler enkelte sektorer stadig at få besøg af ambassadørkorpset. Det bliver herefter de lokale Sektor MED-udvalg, som får opgaven med at implementere de reviderede politikker, så de bliver kendt ude blandt personalet. Tilfredshed 2013 er Region Nordjyllands fælles medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Formålet med Tilfredshed 2013 er at styrke Region Nordjylland som en udviklende og udfordrende arbejdsplads, hvor mennesker og faglighed er i fokus. Tilfredshed 2013 er en måling og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Derfor er undersøgelsen også en del af en psykisk APV. Hovedudvalget har haft medlemmer siddende i den styregruppe der har stået for tilfredshedsundersøgelsen. Hovedudvalget vil i 2014 modtage handleplaner fra alle Sektor-MED udvalg. Handleplanerne drøftes derefter i Hovedudvalget, der også har mulighed for at iværksætte tværregionale tiltag. Af andre emner som hovedudvalget har arbejdet med i årets løb har været AKUT-job situationen, Sygefravær, arbejdstidstilrettelæggelse, administration af senioraftaler, lægesekretærernes arbejdspres i de fælles akutmodtagelser, Vilkår for medarbejderrepræsentanter og MEDuddannelse. Husk at alle dagsordner og referater kan findes og læses på regionens hjemmeside. Hjemmesiden Velkommen til det nye dbio.dk Fredag d åbnede dbio's nye hjemmeside, hvor der stilles skarpt på service og brugervenlighed. Et helt nyt design og en intuitiv struktur gør det let for dig at finde de oplysninger, du søger. Indgangen til de regionale sider er blevet mere synlig. Der er kommet et topmenupunkt direkte til regionerne, og via danmarkskortet på forsiden kan du også let klikke dig direkte ind til din region. Har du spørgsmål, skal du hurtigt have den rigtige hjælp. Kontaktoplysninger til tillidsrepræsentanter, regioner og sekretariat fremgår nu meget tydeligt på hjemmesiden. Dbio s tillidsrepræsentanter er uddannede til at hjælpe medlemmerne og kender det enkelte medlems 14

15 arbejdsplads. Det er derfor højt prioriteret, at man som medlem kontakter sin tillidsrepræsentant først, dernæst regionen og så sekretariatet. For at kunne yde den bedste service til dig er det vigtigt, at du opretter dig som bruger på hjemmesiden. Du opretter dig via NemID, men kun første gang. Når du først er bruger, logger du bare på med selvvalgt brugernavn og kode. Som bruger har du direkte adgang til alle sider, også dem under log-on. dbio.dk/region Nordjylland. Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har idéer til nyt indhold regions siden. I fællesskab kan vi gøre hjemmesiden for Region Nordjylland til en spændende og aktiv hjemmeside, hvor du og jeg samt vores kollegaer, kan hente viden, inspiration og hjælp til store som små problemer. Så arbejder du og dine kollegaer på et spændende projekt vil jeg meget gerne høre om det. Det kan også være nye tiltag i jeres speciale, spændende kurser eller kongresser. Måske har du eller en af dine kollegaer lavet en poster eller et mundtligt oplæg. Alt har interesse. Oplever du fejl eller mangler ved den nye hjemmeside for vores region, er du også meget velkommen til at skrive til webredaktør Rikke Skall Insite.dk Udover hjemmesiden åbnede dbio s nye intranet i foråret Insite er for alle dbiorepræsentanter, og er en ny fælles platform, der giver mulighed for at kommunikere på tværs af dbio-grupper, samt målrette indhold til de forskellige brugere. De forskellige arbejdsrum er kun tilgængelige for de personer, der har tilknytning til grupperne. 15

16 40 års medlemsjubilæum i Danske Bioanalytikere Pia Holmvard Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital Elin Mørch Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital Bodil Solveig Nielsen Anne Larsen Birgit Jensen Inge Gjøderum Johanne Kaae Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital, afsnit Farsø Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital, afsnit Farsø Patologisk Institut. Aalborg Universitetshospital Klinisk Biokemi, Sygehus Vendsyssel, Hjørring Klitfogedvej 3, 9492 Blokhus 25 års medlemsjubilæum i Danske Bioanalytikere Christina Sjølin Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital Kirsten Holm Christensen Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital Merete Simonsen Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital Hanne Gregersen Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital Jane Bech Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital Birgitte Villadsen Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital, afsnit Hobro Liselotte Henriksen Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital, afsnit Hobro Stella Lykke Patologisk Institut. Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen Klinisk Mikrobiologi, Aalborg Universitetshospital Jeanett Lindberg Nuklearmedicin, Aalborg Universitetshospital Bettina Madsen Medicinsk Endokrinologisk lab. Aalborg Universitetshospital Anne Mette Christensen Lipidklinikken, Aalborg Universitetshospital Vibeke Bæk Fertilitetsklinikken, Aalborg Universitetshospital Birthe Andersen Klinisk Biokemi, Sygehus Vendsyssel, Hjørring Claus Michno Klinisk Biokemi, Sygehus Vendsyssel, Hjørring Karin Skole Jensen Klinisk Biokemi, Sygehus Thy-Mors Anne Marie Christensen Lægerne Hansen og Bjerregaard, Aalborg Lisbeth B. Hedegaard Lægerne i Nors, Thisted Vivi Lank Lægerne Bjerre og Jacobsen, Erslev Irene Sæderup Offerlunden 49, 9230 Svenstrup 16

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014 BERETNING 2015 Blodprøver i Aarhus åbner øjne Det korte og nye Langstrakt overenskomst i lægepraksis Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber

Læs mere

Regionsgeneralforsamling 2014.

Regionsgeneralforsamling 2014. Regionsgeneralforsamling 2014. Velkommen til dbio-midtjyllands beretning, der kommer rundt om emner regionsbestyrelsen har arbejdet med i 2013 og ikke mindst opgaverne i 2014 og fremad. Kom og vær med

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Valg MØD KANDIDATERNE 05/15. til næstformandsposterne. //side 10. //side 28. //side 06. TEMA: Gennembrud for diagnostisk samarbejdspartner

Valg MØD KANDIDATERNE 05/15. til næstformandsposterne. //side 10. //side 28. //side 06. TEMA: Gennembrud for diagnostisk samarbejdspartner 05/15 TEMA: Gennembrud for diagnostisk samarbejdspartner //side 10 At lykkes med forandringer Læs prisopgaven //side 28 Valg til næstformandsposterne MØD KANDIDATERNE //side 06 2014 Siemens Healthcare

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden nr. 4-2009 omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Kredsvalg og generalforsamling Tjek på lønnen med DSR Plejesamarbejde i Gentofte Indhold Billedtekst ind her. Billedtekst

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000

NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000 NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000 Fire kommuner og to amter indleder Stafetten, som i det kommende år vil sætte mere fokus på arbejdsfastholdelse

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 14. MARTS 2014 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine GENERALFORSAMLING Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine Hermed fremlægges den skriftlige beretning for 2013 til debat. På kredsstyrelsens vegne vel mødt til generalforsamlingen.

Læs mere

FLYT DIG: FAGLIGT OG FYSISK MR SKANNER KVASER RENGØRINGSVOGN FUSION GIVER NY LEDELSESSTRUKTUR

FLYT DIG: FAGLIGT OG FYSISK MR SKANNER KVASER RENGØRINGSVOGN FUSION GIVER NY LEDELSESSTRUKTUR 6-7/11 FLYT DIG: FAGLIGT OG FYSISK MR SKANNER KVASER RENGØRINGSVOGN FUSION GIVER NY LEDELSESSTRUKTUR JUNI/JULI 2011 4 NEWS HOSPITALSPLANER 6 FUSION SKABER NY LEDEL- SESSTRUKTUR Ledelsesopgaverne i det

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

på hat med hovedbestyrelsen faglighed synlighed åbenhed

på hat med hovedbestyrelsen faglighed synlighed åbenhed på hat med hovedbestyrelsen faglighed synlighed åbenhed Et nyt kapitel De forestående valg i foreningen lægger rammerne, men der skal ny dynamik og bevægelse til. Når jeg lukker bogen i efter generalforsamlingen

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Politiske sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2014 SÅRBEHANDLING EN MINIGUIDE KREDSBESTYRELSEN I ARBEJDSTØJET

OmKreds H. TEMA: Politiske sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2014 SÅRBEHANDLING EN MINIGUIDE KREDSBESTYRELSEN I ARBEJDSTØJET NR. 1 2014 OMKREDS H 01 14 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Politiske sygeplejersker KREDSBESTYRELSEN I ARBEJDSTØJET SÅRBEHANDLING EN MINIGUIDE OmKreds H NR. 1/2014 7. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på museerne. dm.dk

Psykisk arbejdsmiljø på museerne. dm.dk Psykisk arbejdsmiljø på museerne dm.dk 2 Psykisk arbejdsmiljø på museerne Det er en turbulent tid for museerne med fusioner og nye krav til fagligheden fra centralt hold primært i forhold til det arkæologiske

Læs mere

Gentofte Kommunelærerforening

Gentofte Kommunelærerforening GKL Gentofte Kommunelærerforening DLF KREDS 19 Nr. 1 Marts 2012 Samarbejdets svære, men nødvendige kunst Skriftlig beretning 2012 Seksuelle overgreb sker det i Gentofte kommune INDHOLD LEDER Leder....

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2007 Nr. 3-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Ny forbundsstruktur på plads 16 Hurtig kongres med enkelte panderynker 18 Én samlet lederorganisation

Læs mere

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Følgende styregruppe har været nedsat af BAR SoSu og fulgt projektet: Charlotte

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere